P. 1
silsilah

silsilah

|Views: 1,351|Likes:
Dipublikasikan oleh Ali Shofwan

More info:

Published by: Ali Shofwan on Nov 20, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2015

pdf

text

original

Wiridan 1.

Ilaa Ha-Dlorotin Nabiyil Musthofaa Muhammadin

Shollollohu ‘ Alaihi Wasallam. Wa ‘Alaa Allihi Wa AsHaabihii Wa Azwaajihii Wa Dzurriyyaatihhi Wa Ahli Baitihii Ajma ‘Ina. Syai-Un Lillaahi Lahum Alfaatihah. 2. Astaghfirullohal Ghofuurur Rohim (3x) 3. Allohumma Sholli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammadin Wa ‘ Alaa Aalihhi Wa Shohbihii Wasalim (3x) 4. Ilaahii Anta Maq-Shuudii Wari-Dlookaa Math-Luubii. A’thinii Mahabbataka Wama’rifataka. • • Kemudian Dilanjutkan Dengan Membaca :

5. Laa Ilaaha Illallooh (3x) Dan Dilanjutkan Berzikir Sampai 165 X Atau Lebih Sekehendak Kita Dan Diakhiri Atas Bilangan Yang Ganjil. Penutup Zikir Ini Diakhiri Dengan Membaca : 6. Sayyiduna Muhammadur Rosuulullohi Shollollohu

‘Aaihi Wasallam.

7. Do’a (Tambahkan Do’a Berikut Ini) :
Alloohumma Yaa Qoodiyal Haajaat, Alloohumma Yaa Kaafiyal Muhimmaat, Baliyaat, Alloohumma Alloohumma Yaa Daafi’al Yaa Roofi’ad Darojaat,

Alloohumma Yaa Syaafiyal Amrood, Alloohumma Yaa Mujiibad Da’waat, Roohimiin.
1

Alloohumma Ya Arhamar

8. Ilaa

Ha-Dlorotin

Nabiyil

Musthofaa

Muhammadin

Shollollohu ‘ Alaihi Wasallam. Wa ‘Alaa Allihi Wa AsHaabihii Wa Azwaajihii Wa Dzurriyyaatihhi Wa Ahli Baitihii Ajma ‘Ina. Syai-Un Lillaahi Lahum Alfaatihah.

9. Tsumma Ilaa Arwaahi Ahlis Sisilatil Qoodiriyyah Wan
Naqsyabandiyyah. Wajamii’i Ahlith Thuruqi Khu-ShuuShon Ilaa Hadhoroti Shultoonil Auliyaa-I Ghau-Tsil A’dhom. Qutubil Aalamiina Assayyidisy Syekh ‘Abdil Qoodiir Daaddi, Al-Jailaanii Wasayyidisy Qoddasalloohu Syekh Ahmad Sirrohu. Khootib Wasayyidisy Syekh Abil Qoosim Junaidil BaghSyambaas Ibni ‘ Abdil Ghofaar, Wasayyidisy

Syekh Tholhah Kalisapu Cirebon, Wasayyidisy Syekh ‘Abdul Kariim Banten, Wahadh-Roti SyaiKhinaa Al-Mukarrom, Wa U-Shuulihim Wafuruu ‘Ihim, Wa Ahli Sisilatihim, Wal Aa-Khidzina ‘Anhum, Syai-Un Lillahi Lahum, Alfaatihah. 10. Tsumma Ilaa Arwaahi Aabaa-Inaa Wa Ummahaatinaa. Walikaffatil Muslimiina Wal Muslimaati, Wal Mu’miniina Wal Mu’minaati, Al-Ahyaa-I Minhum Wal Amwaati, Syai-Un Lillahi Lahum Alfaatihah. 11. Astagh-Firullooha Robbii Min Kulli Dzanbin Wa Atuubu Ilaih (3 X) 12. Allohumma Sholli ‘Alla Muhammadin Wa ‘Alla Aali Muhammad, Kamaa Sholkaita ‘Alla Ibroohima Wa ‘Alaa Aali Ibroohim, Wabarik ‘Alaa Muhammadin Wa
2

‘Alaa

Aali

Muhammad,

Kamaa

Baarokta

‘Alaa

Ibroohima Wa ‘Alaa Ibroohiim, Fil ‘Aalamiina Innaka Hamiidun Majiid. 13. Ilaahii Anta Maq-Shuudii Wari-Dlookaa Math-Luubii. A’thinii Mahabbataka Wama’rifataka.

Kemudian Dilanjutkan Dengan Tawajjuh

Sambil Memejamkan Mata, Lidah Lipatkan Ke Langit-Langit, Mulut Dirapatkan, Tahan Nafas Sekuatnya/Sekehendak Hati, Kepala Ditundukan Sambil Dzikir Khofi.

Khotaman 1. Ilaa Hadrotin Nabiyyil Musthofa Muhammadin S.A.W Wa Alaa Aalihi Wa Ashhaabihhi Wa Azwa Jihii Wa Drurriyyatihhi Wa Ahli Baethil Kiromi Ajma’iina Syaeun Lillahi Lahum - Alfaatihah. 2. Tsumma Ilaa Arwaahi Aabaa Ihhi Wa Ikhwaanihi Minal Anbiyaai Wal Mursaliina Wa Ila Malaaikati Muqorribina Wal Karuubiyyina Wassyuhada-I Wasshoolihiina Wa Aali Kullin Wa Ashhabi Kullin Wa Illa Ruuhi Abiina Aadam Wa Umminna Hawaa Wama Tanaasala Baynahumaa Ilaa Yaumidin Syae-Un Lilaahi Lahum - Alfaatihah

3

3. Tsumma Illa Arwaahi Sadaatinaa Wa Mawaliina Wa A-Immatinaa Abil Bakrin Wa Umaro Wa Utsmaana Wa ‘Aliyyan Wa Ilaa Baqiyyatis Shohaabati Walqarobati Watta Bi’iina Wattabi-It Taabi’iina Lahum Bibihsanin Ilaa Yaumiddin Syaeu-Un Lilaahi Lahum - Alfaatihah. 4. Tsumma Ilaa Arwaahi A-Immatil Mujtahidiina Wa Muqollidihim Fidiini Wal ‘Ulamair Roosyiddiina Wal Qurro-Il Mukhishin Wa Ahli – Tafsiiri Wal Muhadditsiina Wa Sa-Iri Saadaatis Shufiyyatil Muhaqiqiina Wa Ilaa Arhwahi Kulli Waliyyin Wa Waliyyatiw Wa Muslimin Wa Muslimatin Min Nasariqil Ardhi Ilaa Maghooribihaa Wa Min Yaminihaa Ila Syimaaliha Syae-Un Lillahi Lahum Alfaatihah. 5. Tsuma Ilaa Arwaahi Ahli Silsilatil Qoodiriyyati Wa Naqsyabandadiyyati Wa Jamii’i Ahli Tthuruqi Khushsuson Ilaa Hadlroti Sulthonil Auliyaa-I Ghaotsill A’dhomi Quihubil Aalimiina Sayyids Syekh Abdul Qodiril Jaelaani Wa Sayyidis Abidilqoosimi Junaidil Baghdaadii Wa Sayyidis Syekh Ma’ruufilkarkhi Wa Sayyidis Syekh Sirris Saqothi Wa Sayyidis Syekh Habiibil ‘Ajmii Wa Sayyidis Syekh Hasan Basri Wa Sayyidis Syekh Ja’far Shoodiqi Wa Sayyidis Syekh Yuusuful Hamdaani Wa Sayyidis Syekh Abiiyazzidal Bustthomi Wa Sayyidis Syekh Syaah Bahaudini Nnaqsyabandii Wa Haldroti Imaami’ir Robbaani Wa Hadlroti Syaekhinal Mukaarrom Syekh Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad Wa
4

Warofa’na Laka Dzikrok.Alfaatihah. Wa Ila Robbika Farghob. Fa-Inna Ma’al ‘Usri Yurso. Wawa-Dlo’na ‘Anka Wizrok. Fa-I-Dza Farogh-Ta Fanshob. Al-Llahushomad Lam Yalid Walamyuulad Wa Lam Yaa Kul Lahuu Kufuuwan Ahaad (80x) Ila Hadlorotisy Syekh Ahmad Baqir Alfatihah 5 . 7.Ushuulihim Wa Furuuihiim Wa Ahli Silsilatihim Wal Aakhidzina Anhum Syae-Un Lilaahi Lahum Alfaatihah. Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Bismillaahirrohmaannirrohim Alam Nasy-Roh Laka Shodrok. 6. Tumma Illa Arwaahi Waaliddina Wa Waalidikum Wa Masyaayikhina Wa Masyaayikhikum Wa Amwaatina Wa Amwaatikum Waliman Ahsana Ilaina Waliman Lahunu Haqqun Alaina Waliman Awshona Was Taoshona Waqolladanaa ‘Indaka Bi Du’aa Ilkhoiri Syae-Un Lillahi Lahum . Bismillaahirrohmaannirrohim Qul Huwal Llahu Ahad. Inna Ma’al ‘Usri Yusro.Alfaatihah. Tsumma Ilaa Arwahi Jami’il Mu’minnina Wal Muminaat Wal Muslimiina Wal Muslimaati Al – Ahyaa – I Minhum Wal Amwaat Min Masaariqil Ardli Ilaa Maghoorbihaa Wa Min Yamiinihaa Ilaa Syimaalihaa Wamin Qoofin Ilaa Qoofin Minwaladi Aadama Ilaa Yaumilqiyaamah Syae-Un Lillahi Lahum . Alla-Dzi Anqo-Dlo-Dhohrok.

6 .Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Allo Humma Ya Qodiyal Hajat (100 X) Allo Humma Ya Kafiyal Muhimmat (100 X) Allo Humma Ya Dafi’al Baliyyat (100 X) Allo Humma Ya Rofi’ad Darojat (100 X) Allo Humma Ya Syafiyal Amrod (100 X) Allo Humma Ya Mujibad Da’wat (100 X) Allo Humma Ya Arhama Rohimin (100 X) Ila Hadlorotil Imam Khawajikan Alfatihah Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Laa Haolaa Walla Quwwata Illaa Billaahil ‘Aliyil ‘Adhim (500x) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadlorotil Imamir Robani Alfatihah Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birobbil Falaq. Min Syar-Ri Maa Kholaq-Q. Wa Min Syari-Ri Ghoosigin Idzaa Waqob Wa Imn Sya-Ri Naf-Faatsaati Fil Uqod-I Wa Min Syar-Ri Haasidin Idza Hasad. Astagh-Firullohal A-Dhim Alladzi La Ila Ha Illa Huwalhayyul Qoyyum Wa-Atubu Ilaihi (100 X) Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birob-Bin Naas-I Malikin Naas-I Ilaahin Naas Mis Syar-Ril Waswasil Khon-Naas. AlLadzii Yuwas Wisufii Shuduurin Naas-I Minal Jin Nati Wan-Naas.

Ila Hadloroti Sayyidina Mu-Dhohhir Alfatihah Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Hasbunalloh Wani’mal Wakil (500 X) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Alfatihah Syekh ‘Abdul Qodir Al-Jailani Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ni’mal Maula Waniman Nashir (500 X) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Syaihina Al-Mukarrom Alfatihah Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ya Khofiyal (500 X) Luth-Fi Adrikni Biluth-Fikal Khofi Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Syabandiyyati Imam Khawajah An-Naq- 7 .

Nas-Aluka Bi-Khofiyyi Khofiyyi Luth-Fikal Khofiyyi. Ya Watinu Antakuna Lana ‘Aunan Wamu’i Nan Fi Jami’il Aqwa Li Wa Khoirot. A’thinii Mahabbataka Wama’rifataka.Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) La Ila Ha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu MinadhDho Limin (500 X) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Sayyidina Ma’shum Alfatihah Teras “Tawajjuh” Diteraskeun Ku Maos : Ilaahii Anta Maq-Shuudii Wari-Dlookaa Math-Luubii. Allohu Latifun Bi’ibadhi Yarzuqu Man Yasya-U Wahuwal Qowiyyul A’ziz Allohumma Inna Nas-Aluka Ya Qowiyyu Ya’azizu Ya Mu’inu. Innaka Qulta Waqaulukal Haqq. Waqod Qulta Wa Bihaqqi Man La-Thafta Bihi Wawajahtahu ‘Ndaka Waja’altal Luth-Fal Khofiyya Taabi’an Lahu Hai-Tsu Tawajjaha Nas-Aluka An Tuwajji-Hana ‘Indika Wa Antukhfiyana Biluth-Fika Innaka ‘Ala Kulli Syai-In Qodir Wa Shollollohu ‘Ala 8 . Antuhfiyana Fi Khofiyyi Khofiyyi Lutfikal Khofiyyi. (3 X) Ya Latihf (16. Wa Antadfa’a ‘Anna Kulla Syarrin Waniqmatin Wamihnatin Qodistahqoinaha Min Ghoflatina Wadzunu Bina Fainnaka Antal Ghofurur Rohim. Biquwatika Wa’izzatika.641 X) Bismillaahirrohmaannirrohim Ya La-Thif (3x) Ya Man Wasi’a Luth-Fuhu Ahlas Samawati Wal Ardi.

Bismillahil Ma’aafii Bismillahil Ladzi. Haa Mim Layun Shoruum Waja’alna Min Baini Aidihim Saddan Wamin Khalfihhim Saddan Fas Aghsyaina Ahum Fahum Laa Yubshiruun Kaaf – Haa – Yaa – Aain – Shood – Haa – Mim – Aain – Sin Qoop. Robi Inni Dholamtu Nafsii Faghirii Dzanbii Lla Ilaaha Ilaa Anta Subhanaka Innii Kuntu Minnadhodhoolomin (3 X) Allohuma Shohhan-Shohhan-Shohhan Wahhan Bahhan. Alaa Haola Walla Quwwata Illa Billahhil ‘Aliyyil ‘Adziim (3x) Bismillahisyi. Laa Yadlurru Ma’asmihii Sya-Un FilArdli Walaa Fissamaaa-I Wa Huwassamii’ul ‘Aliim (3 X) Alfatihah Pamungkas Robbi Yassir Lanaa Walaa Tu’assir ‘Alainaa Alloh Robbi Tammim Lanaa Bilkhoeri ‘Amalanaa. Bismillaahirrohmaannirrohim ‘Asaalohu An-Yyaaj’alla Baenakum Wa Baena Lladzina ‘Aadaetum Minhum Wamaddotan Walloohu Qodiirun Wal-Llohu Ghofuururrohim.Sayyidina Muhammadin Wa ‘Ala Alihi Wa Shohbihi Wasallam. Walhamdu Lillahi Robbil ‘Alamin. Bismillaahil Kaafii. Yarobbu. Sholawat Banni Hasyiim Allohummas Sholli ‘Alaan Nabiyyil Haasimiyyi Muhammadiw Wa’alaa Aalihi Wasallim Tasliimaan 9 . Yaarobbu. Yaarobbu. Laayu Shodda’uuna ‘Anha Walayunzifuun.

Ngauban Kasadaya Rayatna Dipaparin Karaharjaan. Muga-Muga Sing Ginanjar Kawilujengan. Jeungna Sim Kuring Nu Jadi Pananyaan Thoreqat Qoodiriyyah Naqsyabandiyyah.Tanbih Bismillaahirrohmaannirrohim Ieu Pangeling-Ngeling Ti Pangersa Guru Almarhum. Eta Dua-Duanana Kawulaan Sapantesna. Ulah Aya Carekeun Agama Jeung Nagara. Kajembaran. Kaagunganaana Tiasa Nangtayungan Ka Sadaya Abdi-Abdina. Samestina Kudu Kitu Manusa Anu Tetep Cicing Dina Kaimanan. Masing-Masing Rahayu Sapangjangna Ulah Aya Kabengkahan Jeung Sadayana. Sina Awas Kana Jalan Anu Matak Mengparkeun Kana Parentah 10 . Ngahaturkeun Kagegelan Wasiat Ka Sadaya Murid-Murid Poma Sing Hade-Hade Dina Sagala Laku Lampah. Panglinggihan Di Patapan Suryalaya Kajembaran Rakhmaniah. Inget Sakabeh Murid-Murid. Oge Nu Jadi Papayung Nagara Sina Tambih Kamulyaanana. Ulah Kabaud Ku Pangwujuk Napsu. Dawuhanana Khusus Kange Ka Sadaya Murid-Murid Pameget Istri Sepuh Anom. Kagendam Ku Panggoda Syetan. Tegesna Tiasa Ngawujudkeun Karumasaan Terhadep Agama Jeung Nagara Ta’at Hadorot Ilahi Nu Ngabuktikeun Parentah Agama Jeung Nagara. Kani’matan Ku Gusti Nu Maha Suci Dhohir Bathin. Syekh Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad.

Da 11 . Kaopat: Kanu Pakir Jeung Nu Miskin Kudu Welas Asih Someah. Anu Matak Ulah Rek Kajongjonan Ngeunah Dewek Henteu Lian. Tur Budi Beresih. Nganyatakeun Hate Urang Sareh. Rasa Kapapas Mamaras. Geura Rasakeun Awak Urang Sorangan Kacida Ngerikna Ati Ari Dina Kakurangan. Boh Dina Kabogana Estu Kudu Luyu Akur Jeung Batur-Batur. Bisa Napak Dina Jalan Kahadean. Serta Daek Mere Maweh. Bisi Kaasup Kana Pangandika “Adzabun Alim”. Anu Hartina Jadi Pilara Salawasna. Nu Matak Nimbulkeun Nurut. Henteu Daek Ngajenan. Sabalikna Kudu Hewan. Kadua : Ka Sasama Tegesna Ka Kapantaran Urang Dina Sagala-Galana Ulah Rek Pasea. Kahiji : Kasa Saluruhreun Ulah Naduk Boh Saluhureun Harkatna Atawa Darajatna.Agama Jeung Nagara Sina Telik Kana Diri Bisi Katarik Ku Iblis Anu Nyelipkeun Dina Bathin Urang Sarerea. Kalawan Karidoan Malar Senang Rasana Gumbira Atina Ulah Sina Ngarasa Reuwas Jeung Giras. Sabalikna Kudu Rendah Babarengan Dina Enggoning Ngalakukeun Parentah Agama Jeung Nagara. Katilu : Ka Sahandapeun Ulah Hayang Ngahina Atawa Nyieun Deleka Culika. Tidunya Nepi Ka Akherat (Badan Payah Ati Susah). Ulah Jadi Pacogregan Pacengkadan. Anggur Ditungtun Dituyun Ku Nasehat Anu Lemah Lembut. Anggur Mah Buktikeun Kahadean Sina Medal Tina Kasucian.

Sabalikna Ulah Silih Tulungan Kana Jalan Perdosaan Jeung Permusuhan Terhadep Parentah Agama Jeung Nagara”. Malah Leuwih Utama Ti Makhluq Anu Sejenna”. Geuning Dawuhan Sepuh Baheula “Sina Logor Dina Liang Jarum Ulah Sereg Di Buana”. Tangtu Hanjakal Diakhirna. “Agama Anjeun Keur Anjeun. Lamun Urangna Henteu Kitu. Nurutkeun Ayat Tina Surat Almaidah Anu Sundana : “Kudu Silih Tulungan Jeung Batur Dina Enggoning Kahadean Jeung Katakwaan Terhadep Agama Jeung Nagara.S. Ari Sebagi Agama. Surahna Ulah Jadi Papasean “Kudu Akur Jeung Batur-Batur. Jeung Ngarijkian Kami Ka Maranehanana. Agama Kuring Keur Kuring”. Tapi Ulah Campur Baur”.Pakir Miskin The Lain Kahayangna Sorangan Estu Kadaring Pangeran. Dina Surat Annahli Ayat 112 Diunggelkeun Anu Kieu : 12 . Numutkeun Ayat 70 Surat Anu Pisundaenana Kieu : “Kacida Ngamulyakeunana Kami Turunan Adam Jeung Kami Nyebarkeun Sakabeh Daratan Oge Lautan. Saagama-Saagamana. Nurutkeun Surat Al-Kafirun Ayat 6. Soson-Soson Ngalampah Keunana. Anu Aya Di Darat Jeung Lautan Jeung Kami Ngutamakeun Kamaranehanana. Tah Kitu Pingeusaneun Manusa Anu Pinuh Karumasaan. Karena Anu Matak Tugemah Terhadep Badan Urang Masing-Masing Eta Teh Tapak Amal Perbuatanana. Jadi Harti Ieu Ayat Nyaeta Akur Jeung Batur-Batur Ulah Aya Kuciwana. Sabab Tunggal Turunan Ti Nabi Adam A. Sanajan Jeung Sejen Bangsa.

Sakabeh Murid-Murid Kudu Arapik Tilik Jeung Pamilih. Boh Kampungna Atawa Desana Atawa Nagarana. Ulah Mariksa Murid Batur 13 .A. Digoda Ku Dayana Setan. 13 Pebuari 1956 Ieu Wasiat Kahaturkeun Ka Sadaya Akhli-Akhli Nu Ditawis Ku Pangersa Syekh Kh. Loba Kasusah. Anu Dirungrung Ku Pangwujuk Nafsu. Gemah Ripah Loh Jinawi. Keur Nyingkahan Sagala Kagorengan Dlohir Bathin. Ulah Nyalahkeun Kana Pangajaran Batur 3. Kari-Kari Pendudukna (Nunyicinganana) Teu Narima Kana Ni’mat Ti Pangeran.“Gusti Allah Geus Maparin Conto Pirang-Pirang Tempat. Patapan Suryalaya. Anu Dina Eta Tempat Nuju Aman Santosa. Kitu Teh SamataMata Pagawean Maranehanana” Ku Lantaran Kitu. Ulah Ngewa Ka Ulama Anu Sajaman. Ieu Wasiat Kudu Dilaksanakeun Ku Sadaya Murid-Murid. Supaya Jadi Kasalametan Dunya Rawuh Akherat. 2. Dina Nyiar Jalan Kahadean Lahir Bathin Dunya Akherat Sangkan Ngeunah Nyawa Betah Jasad. Anu Ngenaan Ka Jasad Utama Nyawa. Teu Aya Lian Pagawean Urang Sarerean Thoreqat Qoodririyyah Naqsyabandiyyah Amalkeun Kawalan EnyaEnya Keur Ngahontal Sagala Kahadeaan Dlohir Bathin. Loba Karisi Jeung Sajabana. Maka Tuluy Bae Dina Eta Tempat Kalaparan. Ulah Jadi Kabengkahan Anu Dipurih Cageur Bageur. Shohibulwafa Tajul ’arifin Ranggeuyan Mutiara 1.

4.W Wa Alaa Aalihi Wa Ashhaabihhi Wa Azwa Jihii Wa Drurriyyatihhi Wa Ahli Baethil Kiromi Ajma’iina Syaeun Lillahi Lahum .Alfaatihah 3. Ilaa Hadrotin Nabiyyil Musthofa Muhammadin S. Tsumma Ilaa Arwaahi Aabaa Ihhi Wa Ikhwaanihi Minal Anbiyaai Wal Mursaliina Wa Ila Malaaikati Muqorribina Wal Karuubiyyina Wassyuhada-I Wasshoolihiina Wa Aali Kullin Wa Ashhabi Kullin Wa Illa Ruuhi Abiina Aadam Wa Umminna Hawaa Wama Tanaasala Baynahumaa Ilaa Yaumidin Syae-Un Lilaahi Lahum . 4. Ulah Medal Sila Upama Kapanah Kudu Asih Ka Jalma Nu Mingangewa Ka Maneh Pangersa Guru Almarhum Tawasul Bismillaahirrohmaannirrohim 1. Tsumma Illa Arwaahi Sadaatinaa Wa Mawaliina Wa A-Immatinaa Abil Bakrin Wa Umaro Wa Utsmaana Wa ‘Aliyyan Wa Ilaa Baqiyyatis Shohaabati Walqarobati Watta Bi’iina Wattabi-It Taabi’iina Lahum Bibihsanin Ilaa Yaumiddin Syaeu-Un Lilaahi Lahum .A.Alfaatihah. Tsumma Ilaa Arwaahi A-Immatil Mujtahidiina Wa Muqollidihim Fidiini Wal ‘Ulamair Roosyiddiina Wal Qurro-Il Mukhishin Wa Ahli – Tafsiiri Wal Muhadditsiina Wa Sa-Iri Saadaatis Shufiyyatil Muhaqiqiina Wa Ilaa Arhwahi Kulli Waliyyin Wa Waliyyatiw Wa Muslimin Wa Muslimatin Min Nasariqil Ardhi Ilaa Maghooribihaa Wa Min 14 .Alfaatihah. 2.

Alfaatihah.Yaminihaa Ila Syimaaliha Syae-Un Lillahi Lahum Alfaatihah. 7. 6. 5. Tsumma Ilaa Arwahi Jami’il Mu’minnina Wal Muminaat Wal Muslimiina Wal Muslimaati Al – Ahyaa – I Minhum Wal Amwaat Min Masaariqil 15 . Tumma Illa Arwaahi Waaliddina Wa Waalidikum Wa Masyaayikhina Wa Masyaayikhikum Wa Amwaatina Wa Amwaatikum Waliman Ahsana Ilaina Waliman Lahunu Haqqun Alaina Waliman Awshona Was Taoshona Waqolladanaa ‘Indaka Bi Du’aa Ilkhoiri Syae-Un Lillahi Lahum . Tsuma Ilaa Arwaahi Ahli Silsilatil Qoodiriyyati Wa Naqsyabandadiyyati Wa Jamii’i Ahli Tthuruqi Khushsuson Ilaa Hadlroti Sulthonil Auliyaa-I Ghaotsill A’dhomi Quihubil Aalimiina Sayyids Syekh Abdul Qodiril Jaelaani Wa Sayyidis Abidilqoosimi Junaidil Baghdaadii Wa Sayyidis Syekh Ma’ruufilkarkhi Wa Sayyidis Syekh Sirris Saqothi Wa Sayyidis Syekh Habiibil ‘Ajmii Wa Sayyidis Syekh Hasan Basri Wa Sayyidis Syekh Ja’far Shoodiqi Wa Sayyidis Syekh Yuusuful Hamdaani Wa Sayyidis Syekh Abiiyazzidal Bustthomi Wa Sayyidis Syekh Syaah Bahaudini Nnaqsyabandii Wa Haldroti Imaami’ir Robbaani Wa Hadlroti Syaekhinal Mukaarrom Syekh Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad Wa Ushuulihim Wa Furuuihiim Wa Ahli Silsilatihim Wal Aakhidzina Anhum Syae-Un Lilaahi Lahum Alfaatihah.

Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Alif-Laam-Miim. Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Qul Huwal Llahu Ahad. Al-Ladziina Yu Minuuna Bil Ghobi Wa Yuqiimuunash-Sholata Wa Mimma Rozaqnaahum 16 . Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birob-Bin Naas-I Malikin Naas-I Ilaahin Naas Mis Syar-Ril Waswasil Khon-Naas. Maaliki Yaumiddin. Dzaalikal Kitaabu Laa Roiba Fiihi Hudan Lilmutaqiin. Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Alhamdu Lillahi Rob-Bil ‘Aalamin. Iyyaaka Na’budu Wa Iyyaki Nassta’in. Amin. Wa Min Syari-Ri Ghoosigin Idzaa Waqob Wa Imn Sya-Ri Naf-Faatsaati Fil Uqod-I Wa Min Syar-Ri Haasidin Idza Hasad. Min Syar-Ri Maa KholaqQ. Al-Ladzii Yuwas Wisufii Shuduurin Naas-I Minal Jin Nati WanNaas. Al-Llahushomad Lam Yalid Walamyuulad Wa Lam Yaa Kul Lahuu Kufuuwan Ahaad 3x Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birobbil Falaq.Ardli Ilaa Maghoorbihaa Wa Min Yamiinihaa Ilaa Syimaalihaa Wamin Qoofin Ilaa Qoofin Minwaladi Aadama Ilaa Yaumilqiyaamah Syae-Un Lillahi Lahum . ShirootholLadziina An’amta Alihim Ghoiril Magduubi ‘Alaihim Waladh Dhoolliin. Arrohmaanir-Rohim.Alfaatihah. Ihdinasshiroothol Mustaqiin.

Wana Fasin Biadadi Kuli Ma’lun Millak (3x) 17 . Wal-Ladziina Yu Minnuna Bima Unzila Ilaika Wa Maa-Unziila Min Qoblika Wa Bil Aakhiroti Hum Yuuqinuun. Ulaa-Ika Alla Hudam Mirrob-Bihim Wa Ulaika Humul Muflihuun. Wa Ilaahukum Ilaahuw Waahid Laa Ilaaha Illa Huwar Rohmaanurrrohim.Yunfiquun. Lailatul Qodr-I Khoirum Min Alfi Syahr-In Tanaz-Zalul Malaa-Ikatu Warruuhu Fiihaa BiIdzni Rob-Biihiim Min Kul-Li Amr-In. Walaa Yuhithuuna BisyaIn Min Ilmihii Alla Bimaa Syaa’a Wasia Kursiyyuhussamawaati Wa Ardlo. Bismillaahirrohmaannirrohim Idzaa Jaa-a Nashruk Loohi Wal Fat-Hu Wa Ro-Aitan Naasa Yad Khuluuna Fiidiinil Laahi Af Waajaa Fasab Bin Bihamdi Robbika Was Taghfirh-U Innahu Kaan Ta Waabaa Innaalloha Wamalaaikatahu Yusholluuna’alam Nabiy Yaa Ayyuhalladziinaa Aamanuu Sholluu’alaihi Wasai Limu Taslimaa. Walla Ya’uuduhhu Hifdhuhuma Wa Huwal Aliyyul’adhiim. Man Dzaaladzii Yasfa’uu Indahu Illaa Bi-Idznihi Ya’lamu Maa Baina Aidiihim Wamaa Khalfahum. Salamun Hiya Hat-Taa Mathla’il Fajr-I. Bismillaahirrohmaannirrohim In-Naa Anzalnaahu Fii Lailatil Qodr-I Wa Maa Adrooka Maa Lailatul Qodr. Laata’khudzzhuu Sinatuw Walaa Naumun Lahuu Maa Fissamaawaati Wamaa Fil Ardli. Alloohuma Sholli Sholattan Kaamilatan Wasalim Salaman Ta’man Alla Syayyiddina Muhammadinniil Ladzii Tanhalu Bihhil ‘Uqoduu Waatan Fariju Bihhil Qurobu Watuukdho Bihhil Khawa Ij’ju Watunnaalul Bihhi Rogho Ibu Makh-Husnuul Homwatimmi Wayus Tasqool Ghomaamu Biwaj Hihhil Karimi Wa Alaa Allihii Washohbihhi Fikulli Lamhatin. Allahu Laa Ilaaha Ilaa-Huwal Hayyul Qoyyum.

kenging metik tina Uquudul laeli fii Managibi Jaeli sareng tina kitab Tafrihul Khotir Fii Manaqibis Sayyid Abdul qodir. sareng ka kulawargina sareng kasadayana shohabat sareng kasadayana Auliyana Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomat. Mudah-mudahan aya manfa’atna kasadaya dulurdulur anu kersa ngaos atanapi ngadangu kalawan ngagungkeun kanu kagungan ieu manaqib. Mudah-mudahan ku berkahna anu kagungan ieu manaqib Gusti anu Maha Suci urang sadayana 18 .Alfaatihah. Rohmat sareng salam anu utami muga tetep ka pang afdol-afdolna Nabi nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad SAW anu parantos dikiatan kalawan mujizat anu diputus jadi rohmat ka sadayana alam. ALAA AINNA AULIYAA ALLOHI LAA KHAOFUN ALAIHIM WA LAHUM YAHZANUN TIIJAANUL JAWAIHIR FII MANAAQIBIS SAYYID ABDIL QOODIR MANAGIB Bismillaahirrohmaannirrohim Sugrining puji anu sampurna sareng pangalem sagemblengna eta tetep kagungan Allah anu mikawelas ka abdi-abdina anu ngaluhurkeun darajatna anu bakti ka Anjeuna. Amma ba’du Maka ieu sapucuk kitab anu kalintang ringkesna nyarioskeun managibna Sulthon Aulia wa imamil Ulama Sayyid Abdul Qodir al jaelani qsn.

putra sayyidina Ali bin Abi Tholib karomallohu wahjah. dihasilkeun pamaksadan diwuwuh kasalametan. putra Musa tsani. putra Muhammad.nurunkeun rohmat sareng nulak tina bahla dunya akherat. putra Abdullah Mahdi. 1. Jadi anyeuna tertela pisan. yen nasabna Sayyid Abdul Qodir teh nasab anu kalintang luhurna sareng agungna. putra Musal Jun. putra Daud. putra Hasan Mustsani. putra Abdullah Tsani. Amin. Putra Yahya Zahid. sehingga ulama ngadamel tawaasul ka Sayyid Abdul Qodir sareng ka –rama-ramana dina ngahasilkeun rupa-rupa pamaksadan. putra Sayyidi Hasan cucu Kanjeng Rosululloh SAW. sareng puta Siti Fatimah binti Rosululloh SAW. Nyarioskeun Nasabna Sayyid Abdul Qodir Ari Sayyid Abdul Qodir teh nyaeta putra Abi Sholih Janaki Domti. putra Abdullah. Sapertos ieu di handap : Yaa Robbana Bilhaykalinunnuronu * Albazi Abdil Qodir Jaelani * Uslukbina Nahjali Hadiyati Wahmina * Min-Syarri Kulli Mu’aanidin Awjani * Bi Abiini Abdillahi Farrij Karbana * Waqdzi Hawaija Abdikal Walhani * Wabihinnika Dumta Illahi Agnini * Waj’alni Fii Bahril Mahabbatifani * Bil Quthbi Abdillahi Dawi Illahti * Wabi Yahyaa Ah-Yilqolba Bil’irfan * Abi Muhammadin Wa Abihi Dawuda Iksinii * Tsaubalbaha Walwuddi Fil Azmani * Bi Abiihi Abdil-Lahi Aslih Syalnanaa * Waliwalidiina Fahfadz Minan Nuqshoni * Walthufbina Fikulli Maqoddartahu * Bijuun Muusaa Jud Bikhoeri Jinani * Wal Mahdzi Abdillahi Lil Ihsani Mah * Dzori Kinni Tsumma Iksinii Bi Ma’aani * Bilan-Wari Hasanil 19 . Manqobah Ka hiji.

maneh ku Gusti Alloh di paparin anak lalaki. nyaeta Abi Sholih Musa Janaki ngimpen kasumpingan KAnjeng NAbi di iring ku sohabat-sohabatna sareng ku imam-imam mujtahidin sareng ku para Aulia. dawuhanana : “Hey Abi Sholih. Jadi yuswana mung 91 taun. salian ti imam anu maksum. Nyarioskeun Dipedalkeunana Sayyid Abdul Qodir Ari dedalkeunana di Nagara Jaelan. jeung bakal meunang pangkat anu luhur dina pangkat kawalian. Kadua : Nabi-nabi oge sabadana Kanjeng Nabi pada ngabubungah ka ramana Sayyid Abdul Qodir. Manqobah Ka dua. Sareng sadaya wali-wali. Teras Kanjeng Nabi nimbalan ka ramana Sayyid Abdul Qodir.Mutsanna Nawrroni * Aqliiwalaa Tatruknii Lilakwani * Wa Abiihii Awwali Quthbin Bahiri * Sibtin Nabiy-Yal Mustofaa Adnani * Hasani Zzakkibnil Imamil MurTadzoo * Hamiwago Goytsin Nadal Hatanii * Yassirlanaa Kulla Umuuri Wa Afina * Min Kulli Hakin Awbala Awaani. 2. Dina wengian dipedalkeun aya 5 karomat : Kahiji : Ramana Sayyid Abdul Qodir. yeen bakal kagungan putra anu bakal jadi Sulhonul Aulia. nyaeta hiji nagara bawahan NAgara Tobristan dina wengian kaping hiji sasih Romdhon tahun 470 tina Hijrah Ari pupusna di Nagara Baghdad dina kaping 10 Silih mulud tahun 561. eta dibawah 20 . saperti kaula dina pangkat ka nabian”. eta teh anak kaula jeung kakasih kaula jeung kakasihna Gusti Alloh.

Sareng wali-wali anu tunduk ka anjeuna bakal naek pangkatna. 3. anu henteu tunduk ka anjeuna bakal dilepas ku Gusti Alloh tina kawalianana. sadayana jadi wali supaos jadi pangiringna. Kalmia : dina walikatna Sayyid Abdul Qodir katingali tapak dampal sampean Kanjeng Nabi SAW. Saparantosna anjeuna ageing lajeng ngajugjug ka guru-guru anu laluhur. Manqobah Ka tilu. Katilu : Teu aya dipedalkeun dina wengian dipedalkeunana Sayyid Abdul Qodir di Nagara Jaelan anging. ana nginang sok dina waktos bobor. Ari seueurna aya 1. Ari yuswa ibuna waktos harita yuswa 60 taun. Nyarioskeun Ngaosna Sayyid Abdul Qodir. nyaeta tilas munggu anjeuna bade tunggang kana buroq dina wengian mi’raj tea. sapertos anu bakal kacarioskeun engke diluhur.100. sareng dampai sampeanana bakal didampalkeun kana pundakna sadaya waliwali. Didinya anjeuna ngalap pirang-pirang ilmu sareng sifat-sifat kautamian.putrana. ka alim-alim anu utami. 21 . eta oge hiji perkara anu luar biasa. sadayana pamenget. Sareng waktos medalna disarengan ku cahaya anu pohara sahingga jalmi-jalmi henteu aya anu kuat ningali. Kaopat: Sayyid Abdul Qodir ti barang dipedalkeun henteu kersaeun nginang siang dina Romodhon.

Ari akhlakna Sayyid Abdul Qodir. sahingga gampil pisan kaluar cisocana. Tara-nulungan anu lain karana Alloh. bengis dina perkara mungkarot tara bendu karana nafsuna. sahingga anjeunan kenging 25 bade calik dina tegalan Iroq henteu patepang sareng jalma. 4. sahingga anjeuna calik dina luhur-luhurna ka pangkatna. Ari anggoaan sufiyahna Kuqodi Abi Said Mubarok. Ari ngaosna ilmu adab ti Abi Zakaria Tabrizi. Nyarioskeun Budi Pekertina Sayyid Abdul Qodir. Anjeuna singkil kalayan pamaksadan anu tetep serta kiat. sareng diijabah du’ana pohara barahanana tebih tina kaawonan kalintang caketna kana kasaean. Anjeunan henteu liren-liren nerekel hanjat kana pangkat ka sampurnaan anu luhur-luhurna kalawan pitulung anu MAha Agung. benerna Sayyidina Abu Bakar Shiddiq. kasepna ka wariss kakasepan Kanjeng Nabi Yusuf. tegesna talajakna eta banget sieun ku Alloh. yen bade nyepeng sareng ngangkek kadali nafsu anjeuna bade dipengkolkeun tina karesepna. Anjeunan kawaris akhlakna Kanjeng Nabi Muhammad SAW.Sadayana guru anjeuna pada nyarioskeun kana calakanana. barani sareng kukuh dina hak. Manqobah Ka opat. adilna Sayyidina Umar Hilimna tegesna kasabarababa 22 . tara nolak kanu jajaluk sanajan anu nyuhunkeun anggoanana. Ari ngaosna ilmu Thoriqoti yi Syekh Abi Khoer Hamad bin Muslim bin Warowati Dibas. Ari ngaosna ilmu Fiqih ti Abi Wafa Ali bin ‘Aqil sareng ti Abi Khotib Kaludi sareng ti Abi Husen Muhammad bin Qodi.

Ari angkat-angkatan sanaos nyorang cucuk oge tara nganggo tarumpah atanapi sapatu. Tidinya roti dilesotkeun deui henteu teras dituang. ari pikeun jalma anu gagah mah naon pertuna nurutkeun sahwat. Ari katuanganana cekap ku bubuahan bae sareng dang-daunan di sisi wahangan.Sayyidina Utsman. teras Sayyid Abdul Qodir ngagaleuh roti keur tuangeun. Hiji waktos anjeunan parantos sababaraha dinten teu tuang leueut jol aya hiji jalma ngadeheusan . hatur lumayan keur ngangaleuh katuangan”. ari unina eta serat kieu : INNAMA JU’ILATIS YAHAWATU LIDZU’AFAI ‘IBADI LI-YASTA ‘INUU BIHA ‘ALATHO ‘ATI WA AMMAL AQWIYAU FAMA LAHUM WALISSYSY AHAWATI. margi 23 .Piunjuk eta jalma : “ ieu jisim seja babakti nyanggakeun artos. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “Nuhun” sareng teras eta artos ditampi. Anjeunan angkat deui ka tegalan. Kagagahanana sareng kabaranian Sayyidina Rodiallohu anhum ajma’in 5. Ari artosna diwadahan dina kanjut. Ari wengi seseringna tara kulem. Manqobah Ka lima. Hartosna : Pikeun abdi-abdi aing ni lembek memang dipaparin sahwat kana barang dahar supaya bisa nulung kana to’at. Nyarioskeun Anggoan Sareng Ka Tuanganana Waktos Nyantri Ari pangganggona nyaeta jubah anu didamel tina bulu domba anu kasar dina mastakana dibeulitan ku sacawi lawon. nguprak aya serat anu ragrag ti awing-awang. Barang anjeunan parantos calik bade tuang roti.

anjeunan disumpingan Kanjeng Nabi Khodir a.anjeunan uninga yen eta teh samata-mata pepeling ti Nu Agung kana salirana. Mangobah Ka genep. Ari damelna sonten keneh netepan sunat. Dawuhan Syekh Muhammad Hirowi : Hiji wengi jisim kuring nyarengna ka Sayyid Abdul Qodir henteu mondok sakerejep-karejep acan. teras nyepen di pangkeng dugi ka subuh. 6. Upami anjeunan parantos netepan isya teras lebet ka pangkeng. margi ari nyulayaan teh sok matak papipas “. Manqobah Ka tujuh. dina leber sakitu anjeuna sok netepan subuh ku wudlu isya. Dawuhan Syekh Abu Abdillah Muhammad Hirowi : Jisim kuring ngarencangan Sayyid Abdul Qodir kenging 40 taun. Sapartosna kitu teras Kanjeng Nabi Khodir mulih. Nyarioskeun Sayyid Abdul Qodir Disarengan Ku Nabiyulloh Khodir di Iroq Waktos Sayyid Abdul Qodir calik ditegalan Iroq. Mung jangji ka Sayyid Abdul Qodir bade ngalongokan sataun sakali. ari ka wenginakeun teras dzikir 24 . 7. Saur Nabiyulloh Khodir : “ Upami salira palay disarengan ulah nyulayan. Ari Sayyid Abdul Qodir calikna dina tempat panuduhan KAnjeng NAbi Khodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Abdul Qodir. Malah sok sering pisan bangsa-bangsa raja anu bade nepangan kapaksa sok ngarantosan dugi kasubuh.s sareng teras Kanjeng Nabi Khodir nyarengan calik di Iroq kenging sawatra lami. Sataun sakali sok dilongokan. kenging tilu taun.

pokna. Barang eta onta keur digiringkeun. “He Abdul Qodil anjeun mah didamel teh sanes pikeun ngangon 25 . dina kaping 9 Rayangung anjeuna ngangiringkeun onta bade diangon di tegal. Nyarioskeun Anu Didamel Dadasar Paddamelan Sayyid Abdul Qodir Sayyid Abdul Qodir ditaros. Ari parantos ageing teras salirana ngajungjung beuki luhur dugi ka les henteu ka tingali. Manqobah Ka dalapan. eta onta ngomong. Dicarioskeun waktos anjeuna murangkalih. 8. sareng kakuping henteu liren-liren anu uluk salam ka anjeuna dugi ka bijil fajar. Ari parantos langkung dua pertilu wengi teras ka Qiblat ngaos pirang-pirang du’a Tidinya jol cahaya nyorot ka anjeunan dugi ka anjeuna henteu katingali salirana kabulen ku eta cahaya. ALMUHI THURROBUSYSYHIDUL HASIBUL FA’ALUL GHOLLA QULKHOLI QULBARIUD MUSOWIR. Henteu lila salirana ngageungan deui. Hartosna : Ari tangtungan kaula jeung dadasar kalakuan kaula nyaeta “BENER PATANG BOHONG”. Ari parantos lami jol deui sumping teras gadeg deui netepan sareng kalintang lamina dina sujud. Sapertos tadi. Kitu bae damelna dugi ka dua pertilu wengi. Tidinya salirana beuki alit dongkap ka alit pisan. naon anu didamel dadasar dina padamelan Tuan? Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “ALASHSHSIQI WAMA KADZIBTU QOTHTHU”.ari parantos ngalangkungan sapertilu wengi teras ngaos.

tapi wasiat kudu bener dina sagala ucapan jeung kalakuan”. Ku Sayyid Abdul Qodir diterangkeun cara kanu tadi.onta”. Henteu kantos sabaraha lami ti waktos harita Sayyid Abdul Qodir teras ngiring sareng ontan – ontan anu ka Baghdad. Ibuna ngadangu unjukan putrana kalintang bingahna saurna : “ atuh nuhun ari ujang haying masatren mah. Barang dongkap kadinya burudul aya 60 rampog tarumpak kuda sarta sayaga parabotna. engke dimana aya ontan – ontan anu rek ka Baghdad ujang milu nurut ludeung. ka ibuna unjukan. tah ieu keur bekel 40 dinar. sadayana ontan – ontan paratntos ngaliwat Nagara Hamdan. sanggemna – maneh mah Abdul Qodir didamel ku Gusti Alloh teh lain calon kana ngangon onta – Kumargi kitu manawi ibu rempang mah abdi bade masatren ka Baghdad”. gok deui jeung rampog sejena. Anjeuna kaget aya onya ngomong kitu. Eta rampog henteu percayaeun deui wae. Tidinya teras Sayyid Abdul Qodir liwat. jor bae kadituh mantog”. saurna : ”Ibu tadi anu bade diangon ku abdi the nyaram ngangon ka abdi. Saur Sayyid Abdul Qodir : “ Nyuhunkeun hibarna ibu bae”. ari anjeuna teras angkat ka loteng. teras eta onta dilesotkeun. tapi henteu dipercaya ku 26 . teras sadayana sudagar dirampok. Barang meneran ka Sayyid Abdul Qodir. ceuk hiji rampok : “silaing boga naon ?” Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : Boga 40 dinar. Henteu ka carioskeun lamina. ibu kacida ridhona. teras nanya deui cara tadi. Tidinya kabejakeun ka kepalana rampog. ayaa anu ngkau boga 40 dinar.

Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “ Boga 40 dinar ceuk kaula oge tah ieu dikaput dina baju handapeun kelek. Teras kawayna dibuka. Tidinya teras Sayyid Abdul Qodirdibarawa ku rampog the ka kapalana. kaula moal nyulayaan wasiat indung”. Tidinya segruk eta kapala rampog teh ceurik bari henteu wani ngarempak larangan indung. Ari saparantos kitu teras anjeuna ka Baghdad.sarerea oge. artosna dibilang anu 40 dinar teh hareupan kapala rampog. barang-barangna kenging ngarampig teras dipulangpulangkeun deui kanu gaduhna. naha ari kaula geus sababaraha taun gawe the ngan wungkul ngarumpak larangan Pangeran Wae. silaing mah kawas anu burung lain buktikeun. Tidinya teras naros ka Sayyid Abdul Qodir : “ naon pangarahan anjeun nu matak ngaku sabenerna ? kapan deungeun-deungeun mah sumawona loba kitu. yen kaula tobat ka Gusti Alloh ditangan sampean”. Lamun henteu percaya urang buktikeun”. mana teuing Pangerangn benduna ka kaula. Tidinya teras rampog anu 60 the pada tobat. Harita yuswa 18 taun. Sajongjongan mah kapla rampok ngheula wae. Barang sumping ka kapalana rampog tegas ditaroskeun cacandakanana. boga sadinar oge tara ngabejakeun aria can ditakol mah”. Tah ayeuna saksian ku salira. ngan indung kaula miwarang kudu bener. 27 . Boa teuing enya bogaeun 40 dinar”. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “ kaula henteu aya pangarahan naon – naon. Ceuk kapalana : “ coba bawa kadieu.

Manqobah Ka sapuluh. Ceuk kaula : “kumaha margina henteu 7 kali?” dawuhan Sayyidina Ali : “Karana adab ka Rusululloh”. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “Dina memeh dzuhur poe salasa tanggal 6 bulan Syawal taun 521 kaula ningali Rasululloh SAW. Tidinya les deui Sayyidina henteu aya. jeung pitutur anu aralus. 10. Nyarioskeun Kumpulna 100 Ulama Baghdad Di Majelis Sayyid Abdul 28 . Nyarioskeun Nembean Sayyid Abdul Qodir Minutur Ka Jalmajalma Dina Luhur Korsi. Saparantos kitu tuluy kaula solat dzuhur. Dawuhan Rosululloh : “ Coba bukakeun sungut maneh”. geura ngajak kana jalan Pangeran kalawan hikmah. ari ulama-ulama Baghdad anu sakitu parasehatna”. Ari Saparantos kitu mah tuluy hate kaula caang henteu naon-naon. tuluy diludahkeun 7 kali. tuluy kaula muruk mitutur. apan abdi urang Ajam. Henteu kungsi lila burudul jalma-jalma daratang kacida seueurna. Tuluy kaula calangkap. Tuluy diludahkeun 6 kali. gado noroktok”. Kaula ngadegdeg jeung hate kaula ngageter henteu bisa pok nyarita. Tidinya jol sumping Sayyidina Ali ngadeg hareupeun kaula. Dawuhan Sayyidina Ali : “Coba calangap”. Saurna : “ Jig maneh geura muruk mitutur. Teras nimbalan ka kaula. Manqobah Ka salapan. Dawuhanana : “Naha lain geura pok motok mitutur the”. dawuhanana : “ He anak kaula unjukan : “ kumaha rek tiasa munuk mitutur. Tuluy kaula calangap.9. Unjukan kaula : “ieu da hate abdi ngageter wae.

ting jarerit teras maruka sirahna. anggoanana disosoek. Nyarioskeun Ngadammpalna Kanjeng NAbi Kana Pundakna Sayyid Abdul Qodir. sareng eta ulama-ulama parantos caralik dipayuneunnana. eta cahaya teras ngaliwat kana dada 100 ulama tea. sareng majelis harita kalintang cekcokna sareng ngaguruh henteu aya daratanana. teras haranjat kana korsina Sayyid Abdul Qodir. teras sampaean Sayyid Abdul Qodir teundeun kana sirah ulama ku aranjeuna. ari pakun cara 29 . Ari Talapokna eta buroq ngagebur cara bulan.Qodir Sarta masing-masing Pada Boga Masalah. teras eta ulama-ulama pada bingung. sarta eta masalahna henteu sami. Sadayana ulama pada kaget ku kapinteranana Sayyid Abdul Qodir dina. teras anjeuna tungkul. Dicarioskeun ku Syekh Abu Muhammad Mufaroj : Waktu kaula milu hadir dina majelis Sayyid Abdul Qodir. ngaderegdeg. Saparantosna ulama-ulama kaliwatan ku cahaya. sadayana pada kagungan masalah. Dicarioskeun ku Syekh Rosyidi bin Muhammad AlJaelani : Dina wewengian mi’raj Kanjeng Nabi sumping Malaikat Jibril nyandak Buroq. ari saparantos kitu teras eta ulama anu 100 teh ku Sayyid Abdul Qodir ditangkeupan teras masalah saurang-saurangna dicarioskeun ku Sayyid Abdul Qodir sareng jawabanana. Manqobah Ka sabelas. Tuluy bijil cahaya tina leresan manahna. 11. sarumpingan 100 ulama Baghdad. Ngajawab masalah sareng karomatna.

naha maneh teh embung ditumpakan ku kaula ? “ tluy eta buroq unjukan. ari dampal suku maneh eta nincak kana pundakna sakabeh waliyulloh”. Teras panangan Kanjeng NAbi dicapengkeun kana pundakna buroq. Tidinya teras sumping ruhna Gaosil Adhom Sayyid Abdul Qodir Al Jaelani. teras Kanjeng Nabi nitih kana pundakna Gaosil Adhom. Barang disanggakeun ka Kanjeng Nabi eta buroq henteu daek cicing. teras Kanjeng Nabi tunggang kana buroq sareng ngadawuh Kanjeng Nabi : “ieu dampal suku kaula nincak kana pundak maneh. Unjukan deui eta buroq : “ Muga Gusti kersa nyepengkeun panangan Gusti kana pundak abdi sapados jadi tawis dina dinten qiamah”. Tidinya Kanjeng Rosululloh ngadeg sakedap wireh ningali buroq sakitu jangkungna tawakup kana titian anu sanes. teras Gaosil Adhom ngadeg.bentang. Dawuhan Rosululloh : “ heung dikabul pamenta maneh”. Kumargi eta buroq kalintang bungahna. kapaksa eta buroq harita dugi 40 hasya. mung abdi aya panuhun ka Gusti nyaeta dina dinten qiamah nalika Gusti bade lebet ka Surga ulah nunggangan anu sanes”. 30 . pokna : “nyawa abdi tetebus tapak gamparan Gusti abdi sanes henteu punun ditunggangan ku Gusti. teras unjukan : Gusti mangga ieu pundak abdi titih ku Gusti. Timbalan Kanjeng NAbi : “Ku naon buroq nu matak maneh henteu daek cicing.

16. 15. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh.12. Nyarioskeun Nyaksianana Guru-guru Sareng Wali Kana Kaluhuran Martabat Sayyid Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. 17. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. eta Wali anu luhungna dilepas kana kawalianana. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Ka duabelas. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid 31 . JAdi Sayyid Abdul Qodir teh hamper 300 taun kana deui ka lahir parantos manshur kawalianana Jalma Anu Nyebat Jenengan Qodir Henteu Gaduh Wudlu. Sayyid Abdul 13. Manqobah Abdul Qodir. Ti zaman Ali al Hasan Basri dongkap ka lahirna Sayyid Abdul Qodir henteu aya alim muruk agama islam anging pada nyarioskeun kabingahan bakal dhohirna Sayyid Abdul Qodir. Nyarioskeun Rusakna Ka tujuh. Manqobah Ka tilu belas. Manqobah Abdul Qodir. 14. Kajabi hiji Wali. Kumargi henteu narima. Dicarioskeun dina Rodotun NAdhir fii manaqibi Syekh Abdul Qodir dina bab ka 6. di nagara Askhoan henteu narima kana eta embaran. Sareng ulama-ulama nyarioskeun Sayyid Abdul Qodir bakal ngembarkeun deui dampal sampeanana bakal nincak kana pundak Wali sareng wali-wali narima kana eta embaran. sareng eta ulama-ulama ngaku kana ka walianana Sayyid Abdul Qodir.

26. 20. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 27. 29. 32. Manqobah Abdul Qodir. 24. 19. Manqobah Abdul Qodir. 28. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh.18. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid 32 . Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 21. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 31. Manqobah Abdul Qodir. 23. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 25. Manqobah Abdul Qodir. 22. Manqobah Abdul Qodir. 30. Ka tujuh.

Manqobah Abdul Qodir. 40. 36. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. 44. Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir.33. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. 43. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid 33 . 37. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 47. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 39. Manqobah Abdul Qodir. 38. 34. 41. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 46. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. 42. 45. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 35.

Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. 49. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. 4.48. 51. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Sayyiduna Jibril Alaihis Salam 3. Manqobah Abdul Qodir. 50. 52. Sayyiduna husein Rodliyallohu’anhu 34 . Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Sayyiduna Manba Ul Ilmi Wal-Assrori Wamakhzanul Faidli Walanwari Wa Malja-Ul Ummati Wa Abrori Wa Mahbathu Jbrila Fillaili Wa Nahari Wa Habibu’ Llohis Sattaril Ladzi Unzila Alaihi Afdlolul Kutubi Wal Safari Sayyiduna Muhammadu Ni’l-Mukhtari Shallohu’alaihi Wa’ala Alihi Wa Ashha Bihil Akhyar. 53. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Sayyiduna ‘Aliyyu Karruma ‘llohu Wajhah 5. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid SILSILAH THoriqat Qodirriyyah Wan Naqsyabandiyah 1. Robbul Arba Bi Wamu Tiqur-Roqbi Allah SWT 2.

Syekh Abdur Rohiim Rodliyallohu’anhu 30. Syekh Abuu Sa’iid al mubarok Bin Allii al Makhzuumill Rodliyallohu’anhu 19. Syekh Abul Hasan’ali Bin Musa Arridho Rodliyallohu’anhu 11. Syekh Syarofuddin Rodliyallohu’anhu 24. Syekh Yahya Rodliyallohu’anhu 28. Syekh Abuu Bakrin Rodliyallohu’anhu 29. Syekh Abul Bakrin Dilfis Syibli Rodliyallohu’anhu 15. Syekh Abul Faroj’at Thurthuusi Rodliyallohu’anhu 17. Syekh Syamsuddin Rodliyallohu’anhu 23.6. 20. Sayyiduna Ja’farus Shodiq Rodliyallohu’anhu 9. Syekh Abdul Aziz Rodliyallohu’anhu 21. Syekh Nuuruddin Rodliyallohu’anhu 25. Syekh Abul Qoosim Al-Junaedil Baghaadil Rodliyallohu’anhu 14. Syekh Abul Fadli Ao’abdul Waahid at Tamii Mii Rodliyallohu’anhu 16. Syekh ‘Ustman Rodliyallohu’anhu 35 . Sayyiduna Zaenal ‘Abidin Rodliyallohu’anhu 7. Syekh Waliyuddiin Rodliyallohu’anhu 26. sayyiduna Imam Musal Kadhim Rodliyallohu’anhu 10. Syekh Hisyaamuddin Rodliyallohu’anhu 27. syekh Muhammad Al Hattak Rodliyallohu’anhu 22. Sayyiduna Muhammad Baqir Rodliyallohu’anhu 8. Syekh Sirris Saqothii Rodliyallohu’anhu 13. Syekh Ma’ruuful Karkhi Rodliyallohu’anhu 12. Syekh Abul Hasan Alii Bin Yuusuf al Qirsyl al Hakaaril Rodliyallohu’anhu 18. Syekh “abul Qoodir Aljaelani Qoddasa’llohu Sirrohu.

31. Eyang Geusan Ulun 36. Ayah Ursi 38. Shohibulwafa Tajul ’arifin Rodliyallohu’anhu (Abah Anom) 1. Syekh Akhmad Khtotib Syambaasi Ibnu Abdul Ghoffaar Rodliyallohu’anhu 35. Pa Macan 36 . Syekh Muhammad Murod Rodliyallohu’anhu 33. Syekh Tholhah Rodliyallohu’anhu 36. Syekh Syamsuddin Rodliyallohu’anhu 34.Eyang Jaya Perkasa Dayeuh Luhur 2. Eyang Kair 37. Syekh ‘Abdul Fattah Rodliyallohu’anhu 32. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Rodliyallohu’anhu (Abah Sepuh) 37.A. Syekh Kh.

Luar Banten 26. Syeh Abdul Sakib Luluwung Banjaran 13. Syeh Karang Gayam 28. Syaid Idrus . Eyang Haji Irsad 52. Eyang Ranga Gading Gunung Tilu 49. Syeh Khotib Muwahid – 37 . Pangeran Pakpak Garut 57. Mbah Panji Lereng 23.Cilogo 32. Syeh Maulana Malik Ibrahim 5. Raden Ainul Yakin 9. Eyang Zaenal Abidin 43. Eyang Arsa Gunung Wayang 48. Raden Syarefudin 10. Sembah Eyang Aji Abdul Manaf 42. Syeh Bentong 29. Raden Sahid 8. Mbah jafar Sodiq Gunung Haruman 55. Raden Rahmat 6. Eyang Ranga Gading Gunung Tilu 50. Mbah Semplak Singa Parna 59. Eyang Abdul genduk 44. Ki Asnawi . Syeh Maulana Mansur – Cikaduen 22. Maulana Yusuf . Mbah wali Lembang Gunung Haruman - 56. Wirya Asmara 19. Abdul Syukur Anom 18. Raden Umar Syahid 12. Raden Sayid Jafar Sodiq 11. Pangeran Tirtayasa 21. Syeh Ora . Mbah Kalang Bima Soreang 47. Pa Monyet 40. – - Waja Eyang Haji Syeh Abdul Muhyi . Eyang Ranga Gading Gunung Tilu 51. Raden Mahdum 7. Eyang Sari Rijak Cipanas Garut 58. Eyang Dipatiukur .Pamijahan 60. Sultan Syarif Hidayat Tuloh – Cirebon 39. Abdul Mufbaqir 16. Syeh Daud Bin Sohib Gondang 24. Maulana Muhammad 15. Wali Kepoh 30. Mbah Perbangsa 46.Caringin Banten 25.Karawang 27. Aki Leutik 53.Banten 14. Abdul Syukur Sepuh 17. Pangeran Emas 20. Mang Uneg .3. Eyang Hasan . Eyang Kuwu Sangkan 4.Riung Bandung 41.Ciganitri 54. Eyang Kobul 45. Eyang Adiyasa 31.

Eyang Paku Alam Cikampek 34. Prabu Seda Ing Pakuan 83. 64. Eyang Syarif – Sukamandi 35. 65. Ibu Dewi Dasawala Ambarawa 74. Prabu Sangkuriang 112. Mbah Dalem . Ibu Dewi Centring Manik 76. 66. Ibu Siti Dewi Ganda Sari – Pamuraggan 75. Prabu Kalungan 85. Pangeran Darma Lebu 115. Raden Rahmat Cirebon 111. Pangeran Asrupati Banten 117. Sri Baduga 80. Syekh Rahmat Godog Suci 119. Ibu Nyimas Raden Dewi Ratu Anggara 73. Pangeran Wastu Kencana 116. Prabu Munding Kota 84.Cikundul 71. 69. Syekh Syambas 120. Mbah 63. 67. Ibu Nyimas Lara Santang 79. Prabu Walang Sungsang 109. Ibu Dewi Dayang Sumbi 78. Banteng Wulung 118. Syekh Abdul Gani (Magelang) 38 . Ibu Manisa 77. Prabu Langlang Buana 110. Ibu Kajeng Ratu Roro Kidul 72. Prabu Cakrawati 114. Dalem – Pamoyanan 62. 68. Prabu Munding Sari Syeh Komarudin Syeh Ahmad Syeh Muhammad Ama Aji Ibu Aji Ibu Siti Dewi Rengganis (ra) 70. Mbah Dalem Tamela Syeh Syaidullah Bolengkang – Ciamis Manggung 33.Penyileukan 61. Ibu Siti Dewi Dayung Pananjung 108. Raja Galuh 81. Prabu Cakrabuana 113. Prabu Seda 82.

Ki Giri 130. Raden Makdum Ibrahim (Sunan Bonang) 4. Prabu Ongkengleng 107. Prabu Sunan Jati 92. Abah Dullah 123. Syekh Abdul Rojak 122. Mama Azi Tamela 136. Prabu Lutung Kasarung 96. Prabu Ciung Wanara 95. Prabu Dewa Pakuan 101. Ki Durgalupati 132. Prabu Marpiti 100. Prabu Sedu 105. Abah Anfa 126. Ki Bayu Peteng Garut 135. Prabu Susuk Tunggal 91. Ki Dagal 133. Syeh Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik) 121. Ki Gurawa 128. Syekh Maulana Malik 2. Prabu Tunggal 90. Ki Urung 131. Ki Bolatang 129. Prabu Pucuk Limum 106. Raden Syarifuddin (Sunan Drajad) 39 . Prabu Sangiang Kakaleng 1. Ki Bayu Seta Garut 134. Prabu Dewara 98. Prabu Guru Tunggal Buana 104. Prabu Jaya Dewa 99. Prabu Anggalarang 88. Prabu Guru Tunggal Sakti 102. Prabu Lingga Wastu 89. Prabu Guru Tunggal Seda 103. Prabu Lingga Maya 94. Abah Den Emid 127. Prabu Siliwangi 87. Raden Rahmat (Sunan Ampel) 3. Prabu Darma Rebu 97. Eyang Jaya Dwipa 137. Abah Engkos 125. Prabu Pakuan 93. Abah Pakih 124.86. Raden Paku (Sunan Giri) 5.

Raden Umar Said (Sunan Muria) 9. Syeh Siti Jenar 40 . Raden Ja'far Sodiq (Sunan Kudus) 8.6. Raen Said (Sunan Kalijaga) 7. Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) 10.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->