Wiridan 1.

Ilaa Ha-Dlorotin Nabiyil Musthofaa Muhammadin

Shollollohu ‘ Alaihi Wasallam. Wa ‘Alaa Allihi Wa AsHaabihii Wa Azwaajihii Wa Dzurriyyaatihhi Wa Ahli Baitihii Ajma ‘Ina. Syai-Un Lillaahi Lahum Alfaatihah. 2. Astaghfirullohal Ghofuurur Rohim (3x) 3. Allohumma Sholli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammadin Wa ‘ Alaa Aalihhi Wa Shohbihii Wasalim (3x) 4. Ilaahii Anta Maq-Shuudii Wari-Dlookaa Math-Luubii. A’thinii Mahabbataka Wama’rifataka. • • Kemudian Dilanjutkan Dengan Membaca :

5. Laa Ilaaha Illallooh (3x) Dan Dilanjutkan Berzikir Sampai 165 X Atau Lebih Sekehendak Kita Dan Diakhiri Atas Bilangan Yang Ganjil. Penutup Zikir Ini Diakhiri Dengan Membaca : 6. Sayyiduna Muhammadur Rosuulullohi Shollollohu

‘Aaihi Wasallam.

7. Do’a (Tambahkan Do’a Berikut Ini) :
Alloohumma Yaa Qoodiyal Haajaat, Alloohumma Yaa Kaafiyal Muhimmaat, Baliyaat, Alloohumma Alloohumma Yaa Daafi’al Yaa Roofi’ad Darojaat,

Alloohumma Yaa Syaafiyal Amrood, Alloohumma Yaa Mujiibad Da’waat, Roohimiin.
1

Alloohumma Ya Arhamar

8. Ilaa

Ha-Dlorotin

Nabiyil

Musthofaa

Muhammadin

Shollollohu ‘ Alaihi Wasallam. Wa ‘Alaa Allihi Wa AsHaabihii Wa Azwaajihii Wa Dzurriyyaatihhi Wa Ahli Baitihii Ajma ‘Ina. Syai-Un Lillaahi Lahum Alfaatihah.

9. Tsumma Ilaa Arwaahi Ahlis Sisilatil Qoodiriyyah Wan
Naqsyabandiyyah. Wajamii’i Ahlith Thuruqi Khu-ShuuShon Ilaa Hadhoroti Shultoonil Auliyaa-I Ghau-Tsil A’dhom. Qutubil Aalamiina Assayyidisy Syekh ‘Abdil Qoodiir Daaddi, Al-Jailaanii Wasayyidisy Qoddasalloohu Syekh Ahmad Sirrohu. Khootib Wasayyidisy Syekh Abil Qoosim Junaidil BaghSyambaas Ibni ‘ Abdil Ghofaar, Wasayyidisy

Syekh Tholhah Kalisapu Cirebon, Wasayyidisy Syekh ‘Abdul Kariim Banten, Wahadh-Roti SyaiKhinaa Al-Mukarrom, Wa U-Shuulihim Wafuruu ‘Ihim, Wa Ahli Sisilatihim, Wal Aa-Khidzina ‘Anhum, Syai-Un Lillahi Lahum, Alfaatihah. 10. Tsumma Ilaa Arwaahi Aabaa-Inaa Wa Ummahaatinaa. Walikaffatil Muslimiina Wal Muslimaati, Wal Mu’miniina Wal Mu’minaati, Al-Ahyaa-I Minhum Wal Amwaati, Syai-Un Lillahi Lahum Alfaatihah. 11. Astagh-Firullooha Robbii Min Kulli Dzanbin Wa Atuubu Ilaih (3 X) 12. Allohumma Sholli ‘Alla Muhammadin Wa ‘Alla Aali Muhammad, Kamaa Sholkaita ‘Alla Ibroohima Wa ‘Alaa Aali Ibroohim, Wabarik ‘Alaa Muhammadin Wa
2

‘Alaa

Aali

Muhammad,

Kamaa

Baarokta

‘Alaa

Ibroohima Wa ‘Alaa Ibroohiim, Fil ‘Aalamiina Innaka Hamiidun Majiid. 13. Ilaahii Anta Maq-Shuudii Wari-Dlookaa Math-Luubii. A’thinii Mahabbataka Wama’rifataka.

Kemudian Dilanjutkan Dengan Tawajjuh

Sambil Memejamkan Mata, Lidah Lipatkan Ke Langit-Langit, Mulut Dirapatkan, Tahan Nafas Sekuatnya/Sekehendak Hati, Kepala Ditundukan Sambil Dzikir Khofi.

Khotaman 1. Ilaa Hadrotin Nabiyyil Musthofa Muhammadin S.A.W Wa Alaa Aalihi Wa Ashhaabihhi Wa Azwa Jihii Wa Drurriyyatihhi Wa Ahli Baethil Kiromi Ajma’iina Syaeun Lillahi Lahum - Alfaatihah. 2. Tsumma Ilaa Arwaahi Aabaa Ihhi Wa Ikhwaanihi Minal Anbiyaai Wal Mursaliina Wa Ila Malaaikati Muqorribina Wal Karuubiyyina Wassyuhada-I Wasshoolihiina Wa Aali Kullin Wa Ashhabi Kullin Wa Illa Ruuhi Abiina Aadam Wa Umminna Hawaa Wama Tanaasala Baynahumaa Ilaa Yaumidin Syae-Un Lilaahi Lahum - Alfaatihah

3

3. Tsumma Illa Arwaahi Sadaatinaa Wa Mawaliina Wa A-Immatinaa Abil Bakrin Wa Umaro Wa Utsmaana Wa ‘Aliyyan Wa Ilaa Baqiyyatis Shohaabati Walqarobati Watta Bi’iina Wattabi-It Taabi’iina Lahum Bibihsanin Ilaa Yaumiddin Syaeu-Un Lilaahi Lahum - Alfaatihah. 4. Tsumma Ilaa Arwaahi A-Immatil Mujtahidiina Wa Muqollidihim Fidiini Wal ‘Ulamair Roosyiddiina Wal Qurro-Il Mukhishin Wa Ahli – Tafsiiri Wal Muhadditsiina Wa Sa-Iri Saadaatis Shufiyyatil Muhaqiqiina Wa Ilaa Arhwahi Kulli Waliyyin Wa Waliyyatiw Wa Muslimin Wa Muslimatin Min Nasariqil Ardhi Ilaa Maghooribihaa Wa Min Yaminihaa Ila Syimaaliha Syae-Un Lillahi Lahum Alfaatihah. 5. Tsuma Ilaa Arwaahi Ahli Silsilatil Qoodiriyyati Wa Naqsyabandadiyyati Wa Jamii’i Ahli Tthuruqi Khushsuson Ilaa Hadlroti Sulthonil Auliyaa-I Ghaotsill A’dhomi Quihubil Aalimiina Sayyids Syekh Abdul Qodiril Jaelaani Wa Sayyidis Abidilqoosimi Junaidil Baghdaadii Wa Sayyidis Syekh Ma’ruufilkarkhi Wa Sayyidis Syekh Sirris Saqothi Wa Sayyidis Syekh Habiibil ‘Ajmii Wa Sayyidis Syekh Hasan Basri Wa Sayyidis Syekh Ja’far Shoodiqi Wa Sayyidis Syekh Yuusuful Hamdaani Wa Sayyidis Syekh Abiiyazzidal Bustthomi Wa Sayyidis Syekh Syaah Bahaudini Nnaqsyabandii Wa Haldroti Imaami’ir Robbaani Wa Hadlroti Syaekhinal Mukaarrom Syekh Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad Wa
4

Warofa’na Laka Dzikrok.Alfaatihah. Al-Llahushomad Lam Yalid Walamyuulad Wa Lam Yaa Kul Lahuu Kufuuwan Ahaad (80x) Ila Hadlorotisy Syekh Ahmad Baqir Alfatihah 5 . 6. Alla-Dzi Anqo-Dlo-Dhohrok.Alfaatihah. Wawa-Dlo’na ‘Anka Wizrok. Fa-I-Dza Farogh-Ta Fanshob. Bismillaahirrohmaannirrohim Qul Huwal Llahu Ahad. Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Bismillaahirrohmaannirrohim Alam Nasy-Roh Laka Shodrok. Wa Ila Robbika Farghob. Inna Ma’al ‘Usri Yusro. Tsumma Ilaa Arwahi Jami’il Mu’minnina Wal Muminaat Wal Muslimiina Wal Muslimaati Al – Ahyaa – I Minhum Wal Amwaat Min Masaariqil Ardli Ilaa Maghoorbihaa Wa Min Yamiinihaa Ilaa Syimaalihaa Wamin Qoofin Ilaa Qoofin Minwaladi Aadama Ilaa Yaumilqiyaamah Syae-Un Lillahi Lahum . 7. Tumma Illa Arwaahi Waaliddina Wa Waalidikum Wa Masyaayikhina Wa Masyaayikhikum Wa Amwaatina Wa Amwaatikum Waliman Ahsana Ilaina Waliman Lahunu Haqqun Alaina Waliman Awshona Was Taoshona Waqolladanaa ‘Indaka Bi Du’aa Ilkhoiri Syae-Un Lillahi Lahum . Fa-Inna Ma’al ‘Usri Yurso.Ushuulihim Wa Furuuihiim Wa Ahli Silsilatihim Wal Aakhidzina Anhum Syae-Un Lilaahi Lahum Alfaatihah.

AlLadzii Yuwas Wisufii Shuduurin Naas-I Minal Jin Nati Wan-Naas.Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Allo Humma Ya Qodiyal Hajat (100 X) Allo Humma Ya Kafiyal Muhimmat (100 X) Allo Humma Ya Dafi’al Baliyyat (100 X) Allo Humma Ya Rofi’ad Darojat (100 X) Allo Humma Ya Syafiyal Amrod (100 X) Allo Humma Ya Mujibad Da’wat (100 X) Allo Humma Ya Arhama Rohimin (100 X) Ila Hadlorotil Imam Khawajikan Alfatihah Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Laa Haolaa Walla Quwwata Illaa Billaahil ‘Aliyil ‘Adhim (500x) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadlorotil Imamir Robani Alfatihah Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birobbil Falaq. Astagh-Firullohal A-Dhim Alladzi La Ila Ha Illa Huwalhayyul Qoyyum Wa-Atubu Ilaihi (100 X) Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birob-Bin Naas-I Malikin Naas-I Ilaahin Naas Mis Syar-Ril Waswasil Khon-Naas. Min Syar-Ri Maa Kholaq-Q. 6 . Wa Min Syari-Ri Ghoosigin Idzaa Waqob Wa Imn Sya-Ri Naf-Faatsaati Fil Uqod-I Wa Min Syar-Ri Haasidin Idza Hasad.

Ila Hadloroti Sayyidina Mu-Dhohhir Alfatihah Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Hasbunalloh Wani’mal Wakil (500 X) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Alfatihah Syekh ‘Abdul Qodir Al-Jailani Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ni’mal Maula Waniman Nashir (500 X) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Syaihina Al-Mukarrom Alfatihah Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ya Khofiyal (500 X) Luth-Fi Adrikni Biluth-Fikal Khofi Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Syabandiyyati Imam Khawajah An-Naq- 7 .

A’thinii Mahabbataka Wama’rifataka. Waqod Qulta Wa Bihaqqi Man La-Thafta Bihi Wawajahtahu ‘Ndaka Waja’altal Luth-Fal Khofiyya Taabi’an Lahu Hai-Tsu Tawajjaha Nas-Aluka An Tuwajji-Hana ‘Indika Wa Antukhfiyana Biluth-Fika Innaka ‘Ala Kulli Syai-In Qodir Wa Shollollohu ‘Ala 8 . (3 X) Ya Latihf (16. Ya Watinu Antakuna Lana ‘Aunan Wamu’i Nan Fi Jami’il Aqwa Li Wa Khoirot. Wa Antadfa’a ‘Anna Kulla Syarrin Waniqmatin Wamihnatin Qodistahqoinaha Min Ghoflatina Wadzunu Bina Fainnaka Antal Ghofurur Rohim. Innaka Qulta Waqaulukal Haqq. Nas-Aluka Bi-Khofiyyi Khofiyyi Luth-Fikal Khofiyyi. Allohu Latifun Bi’ibadhi Yarzuqu Man Yasya-U Wahuwal Qowiyyul A’ziz Allohumma Inna Nas-Aluka Ya Qowiyyu Ya’azizu Ya Mu’inu. Biquwatika Wa’izzatika.Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) La Ila Ha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu MinadhDho Limin (500 X) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Sayyidina Ma’shum Alfatihah Teras “Tawajjuh” Diteraskeun Ku Maos : Ilaahii Anta Maq-Shuudii Wari-Dlookaa Math-Luubii.641 X) Bismillaahirrohmaannirrohim Ya La-Thif (3x) Ya Man Wasi’a Luth-Fuhu Ahlas Samawati Wal Ardi. Antuhfiyana Fi Khofiyyi Khofiyyi Lutfikal Khofiyyi.

Yaarobbu.Sayyidina Muhammadin Wa ‘Ala Alihi Wa Shohbihi Wasallam. Laa Yadlurru Ma’asmihii Sya-Un FilArdli Walaa Fissamaaa-I Wa Huwassamii’ul ‘Aliim (3 X) Alfatihah Pamungkas Robbi Yassir Lanaa Walaa Tu’assir ‘Alainaa Alloh Robbi Tammim Lanaa Bilkhoeri ‘Amalanaa. Bismillaahirrohmaannirrohim ‘Asaalohu An-Yyaaj’alla Baenakum Wa Baena Lladzina ‘Aadaetum Minhum Wamaddotan Walloohu Qodiirun Wal-Llohu Ghofuururrohim. Yaarobbu. Alaa Haola Walla Quwwata Illa Billahhil ‘Aliyyil ‘Adziim (3x) Bismillahisyi. Yarobbu. Walhamdu Lillahi Robbil ‘Alamin. Robi Inni Dholamtu Nafsii Faghirii Dzanbii Lla Ilaaha Ilaa Anta Subhanaka Innii Kuntu Minnadhodhoolomin (3 X) Allohuma Shohhan-Shohhan-Shohhan Wahhan Bahhan. Haa Mim Layun Shoruum Waja’alna Min Baini Aidihim Saddan Wamin Khalfihhim Saddan Fas Aghsyaina Ahum Fahum Laa Yubshiruun Kaaf – Haa – Yaa – Aain – Shood – Haa – Mim – Aain – Sin Qoop. Laayu Shodda’uuna ‘Anha Walayunzifuun. Sholawat Banni Hasyiim Allohummas Sholli ‘Alaan Nabiyyil Haasimiyyi Muhammadiw Wa’alaa Aalihi Wasallim Tasliimaan 9 . Bismillahil Ma’aafii Bismillahil Ladzi. Bismillaahil Kaafii.

Ulah Aya Carekeun Agama Jeung Nagara. Kajembaran. Dawuhanana Khusus Kange Ka Sadaya Murid-Murid Pameget Istri Sepuh Anom. Ngahaturkeun Kagegelan Wasiat Ka Sadaya Murid-Murid Poma Sing Hade-Hade Dina Sagala Laku Lampah. Syekh Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad. Eta Dua-Duanana Kawulaan Sapantesna. Samestina Kudu Kitu Manusa Anu Tetep Cicing Dina Kaimanan. Kagendam Ku Panggoda Syetan. Oge Nu Jadi Papayung Nagara Sina Tambih Kamulyaanana. Ngauban Kasadaya Rayatna Dipaparin Karaharjaan. Muga-Muga Sing Ginanjar Kawilujengan. Panglinggihan Di Patapan Suryalaya Kajembaran Rakhmaniah. Inget Sakabeh Murid-Murid. Sina Awas Kana Jalan Anu Matak Mengparkeun Kana Parentah 10 . Kaagunganaana Tiasa Nangtayungan Ka Sadaya Abdi-Abdina. Tegesna Tiasa Ngawujudkeun Karumasaan Terhadep Agama Jeung Nagara Ta’at Hadorot Ilahi Nu Ngabuktikeun Parentah Agama Jeung Nagara.Tanbih Bismillaahirrohmaannirrohim Ieu Pangeling-Ngeling Ti Pangersa Guru Almarhum. Kani’matan Ku Gusti Nu Maha Suci Dhohir Bathin. Jeungna Sim Kuring Nu Jadi Pananyaan Thoreqat Qoodiriyyah Naqsyabandiyyah. Masing-Masing Rahayu Sapangjangna Ulah Aya Kabengkahan Jeung Sadayana. Ulah Kabaud Ku Pangwujuk Napsu.

Kalawan Karidoan Malar Senang Rasana Gumbira Atina Ulah Sina Ngarasa Reuwas Jeung Giras. Da 11 . Nu Matak Nimbulkeun Nurut. Serta Daek Mere Maweh.Agama Jeung Nagara Sina Telik Kana Diri Bisi Katarik Ku Iblis Anu Nyelipkeun Dina Bathin Urang Sarerea. Anu Hartina Jadi Pilara Salawasna. Anggur Ditungtun Dituyun Ku Nasehat Anu Lemah Lembut. Ulah Jadi Pacogregan Pacengkadan. Anu Matak Ulah Rek Kajongjonan Ngeunah Dewek Henteu Lian. Kahiji : Kasa Saluruhreun Ulah Naduk Boh Saluhureun Harkatna Atawa Darajatna. Bisa Napak Dina Jalan Kahadean. Nganyatakeun Hate Urang Sareh. Geura Rasakeun Awak Urang Sorangan Kacida Ngerikna Ati Ari Dina Kakurangan. Anggur Mah Buktikeun Kahadean Sina Medal Tina Kasucian. Tidunya Nepi Ka Akherat (Badan Payah Ati Susah). Sabalikna Kudu Hewan. Tur Budi Beresih. Katilu : Ka Sahandapeun Ulah Hayang Ngahina Atawa Nyieun Deleka Culika. Rasa Kapapas Mamaras. Boh Dina Kabogana Estu Kudu Luyu Akur Jeung Batur-Batur. Bisi Kaasup Kana Pangandika “Adzabun Alim”. Kadua : Ka Sasama Tegesna Ka Kapantaran Urang Dina Sagala-Galana Ulah Rek Pasea. Kaopat: Kanu Pakir Jeung Nu Miskin Kudu Welas Asih Someah. Henteu Daek Ngajenan. Sabalikna Kudu Rendah Babarengan Dina Enggoning Ngalakukeun Parentah Agama Jeung Nagara.

Agama Kuring Keur Kuring”. Ari Sebagi Agama. Sanajan Jeung Sejen Bangsa. Jeung Ngarijkian Kami Ka Maranehanana. Karena Anu Matak Tugemah Terhadep Badan Urang Masing-Masing Eta Teh Tapak Amal Perbuatanana. Surahna Ulah Jadi Papasean “Kudu Akur Jeung Batur-Batur. Numutkeun Ayat 70 Surat Anu Pisundaenana Kieu : “Kacida Ngamulyakeunana Kami Turunan Adam Jeung Kami Nyebarkeun Sakabeh Daratan Oge Lautan. Sabalikna Ulah Silih Tulungan Kana Jalan Perdosaan Jeung Permusuhan Terhadep Parentah Agama Jeung Nagara”.S. Nurutkeun Ayat Tina Surat Almaidah Anu Sundana : “Kudu Silih Tulungan Jeung Batur Dina Enggoning Kahadean Jeung Katakwaan Terhadep Agama Jeung Nagara. Saagama-Saagamana. Tah Kitu Pingeusaneun Manusa Anu Pinuh Karumasaan. Tapi Ulah Campur Baur”. Lamun Urangna Henteu Kitu. “Agama Anjeun Keur Anjeun. Geuning Dawuhan Sepuh Baheula “Sina Logor Dina Liang Jarum Ulah Sereg Di Buana”. Sabab Tunggal Turunan Ti Nabi Adam A. Nurutkeun Surat Al-Kafirun Ayat 6. Jadi Harti Ieu Ayat Nyaeta Akur Jeung Batur-Batur Ulah Aya Kuciwana. Soson-Soson Ngalampah Keunana. Tangtu Hanjakal Diakhirna.Pakir Miskin The Lain Kahayangna Sorangan Estu Kadaring Pangeran. Malah Leuwih Utama Ti Makhluq Anu Sejenna”. Dina Surat Annahli Ayat 112 Diunggelkeun Anu Kieu : 12 . Anu Aya Di Darat Jeung Lautan Jeung Kami Ngutamakeun Kamaranehanana.

Loba Karisi Jeung Sajabana.A. Digoda Ku Dayana Setan. Gemah Ripah Loh Jinawi. Patapan Suryalaya. Anu Ngenaan Ka Jasad Utama Nyawa. Loba Kasusah. Ulah Jadi Kabengkahan Anu Dipurih Cageur Bageur. Dina Nyiar Jalan Kahadean Lahir Bathin Dunya Akherat Sangkan Ngeunah Nyawa Betah Jasad. Kitu Teh SamataMata Pagawean Maranehanana” Ku Lantaran Kitu. Maka Tuluy Bae Dina Eta Tempat Kalaparan. Keur Nyingkahan Sagala Kagorengan Dlohir Bathin. Teu Aya Lian Pagawean Urang Sarerean Thoreqat Qoodririyyah Naqsyabandiyyah Amalkeun Kawalan EnyaEnya Keur Ngahontal Sagala Kahadeaan Dlohir Bathin. Kari-Kari Pendudukna (Nunyicinganana) Teu Narima Kana Ni’mat Ti Pangeran. 13 Pebuari 1956 Ieu Wasiat Kahaturkeun Ka Sadaya Akhli-Akhli Nu Ditawis Ku Pangersa Syekh Kh. Ulah Ngewa Ka Ulama Anu Sajaman. Ieu Wasiat Kudu Dilaksanakeun Ku Sadaya Murid-Murid. Supaya Jadi Kasalametan Dunya Rawuh Akherat. Ulah Nyalahkeun Kana Pangajaran Batur 3. 2.“Gusti Allah Geus Maparin Conto Pirang-Pirang Tempat. Anu Dina Eta Tempat Nuju Aman Santosa. Ulah Mariksa Murid Batur 13 . Boh Kampungna Atawa Desana Atawa Nagarana. Sakabeh Murid-Murid Kudu Arapik Tilik Jeung Pamilih. Anu Dirungrung Ku Pangwujuk Nafsu. Shohibulwafa Tajul ’arifin Ranggeuyan Mutiara 1.

2.Alfaatihah 3. 4. Ulah Medal Sila Upama Kapanah Kudu Asih Ka Jalma Nu Mingangewa Ka Maneh Pangersa Guru Almarhum Tawasul Bismillaahirrohmaannirrohim 1.Alfaatihah. Tsumma Ilaa Arwaahi Aabaa Ihhi Wa Ikhwaanihi Minal Anbiyaai Wal Mursaliina Wa Ila Malaaikati Muqorribina Wal Karuubiyyina Wassyuhada-I Wasshoolihiina Wa Aali Kullin Wa Ashhabi Kullin Wa Illa Ruuhi Abiina Aadam Wa Umminna Hawaa Wama Tanaasala Baynahumaa Ilaa Yaumidin Syae-Un Lilaahi Lahum .A.Alfaatihah.W Wa Alaa Aalihi Wa Ashhaabihhi Wa Azwa Jihii Wa Drurriyyatihhi Wa Ahli Baethil Kiromi Ajma’iina Syaeun Lillahi Lahum .4. Ilaa Hadrotin Nabiyyil Musthofa Muhammadin S. Tsumma Illa Arwaahi Sadaatinaa Wa Mawaliina Wa A-Immatinaa Abil Bakrin Wa Umaro Wa Utsmaana Wa ‘Aliyyan Wa Ilaa Baqiyyatis Shohaabati Walqarobati Watta Bi’iina Wattabi-It Taabi’iina Lahum Bibihsanin Ilaa Yaumiddin Syaeu-Un Lilaahi Lahum . Tsumma Ilaa Arwaahi A-Immatil Mujtahidiina Wa Muqollidihim Fidiini Wal ‘Ulamair Roosyiddiina Wal Qurro-Il Mukhishin Wa Ahli – Tafsiiri Wal Muhadditsiina Wa Sa-Iri Saadaatis Shufiyyatil Muhaqiqiina Wa Ilaa Arhwahi Kulli Waliyyin Wa Waliyyatiw Wa Muslimin Wa Muslimatin Min Nasariqil Ardhi Ilaa Maghooribihaa Wa Min 14 .

Yaminihaa Ila Syimaaliha Syae-Un Lillahi Lahum Alfaatihah.Alfaatihah. 6. 5. Tsuma Ilaa Arwaahi Ahli Silsilatil Qoodiriyyati Wa Naqsyabandadiyyati Wa Jamii’i Ahli Tthuruqi Khushsuson Ilaa Hadlroti Sulthonil Auliyaa-I Ghaotsill A’dhomi Quihubil Aalimiina Sayyids Syekh Abdul Qodiril Jaelaani Wa Sayyidis Abidilqoosimi Junaidil Baghdaadii Wa Sayyidis Syekh Ma’ruufilkarkhi Wa Sayyidis Syekh Sirris Saqothi Wa Sayyidis Syekh Habiibil ‘Ajmii Wa Sayyidis Syekh Hasan Basri Wa Sayyidis Syekh Ja’far Shoodiqi Wa Sayyidis Syekh Yuusuful Hamdaani Wa Sayyidis Syekh Abiiyazzidal Bustthomi Wa Sayyidis Syekh Syaah Bahaudini Nnaqsyabandii Wa Haldroti Imaami’ir Robbaani Wa Hadlroti Syaekhinal Mukaarrom Syekh Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad Wa Ushuulihim Wa Furuuihiim Wa Ahli Silsilatihim Wal Aakhidzina Anhum Syae-Un Lilaahi Lahum Alfaatihah. Tsumma Ilaa Arwahi Jami’il Mu’minnina Wal Muminaat Wal Muslimiina Wal Muslimaati Al – Ahyaa – I Minhum Wal Amwaat Min Masaariqil 15 . 7. Tumma Illa Arwaahi Waaliddina Wa Waalidikum Wa Masyaayikhina Wa Masyaayikhikum Wa Amwaatina Wa Amwaatikum Waliman Ahsana Ilaina Waliman Lahunu Haqqun Alaina Waliman Awshona Was Taoshona Waqolladanaa ‘Indaka Bi Du’aa Ilkhoiri Syae-Un Lillahi Lahum .

Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Alhamdu Lillahi Rob-Bil ‘Aalamin. Wa Min Syari-Ri Ghoosigin Idzaa Waqob Wa Imn Sya-Ri Naf-Faatsaati Fil Uqod-I Wa Min Syar-Ri Haasidin Idza Hasad. Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birob-Bin Naas-I Malikin Naas-I Ilaahin Naas Mis Syar-Ril Waswasil Khon-Naas. ShirootholLadziina An’amta Alihim Ghoiril Magduubi ‘Alaihim Waladh Dhoolliin. Maaliki Yaumiddin. Min Syar-Ri Maa KholaqQ. Al-Ladziina Yu Minuuna Bil Ghobi Wa Yuqiimuunash-Sholata Wa Mimma Rozaqnaahum 16 .Alfaatihah. Dzaalikal Kitaabu Laa Roiba Fiihi Hudan Lilmutaqiin. Al-Llahushomad Lam Yalid Walamyuulad Wa Lam Yaa Kul Lahuu Kufuuwan Ahaad 3x Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birobbil Falaq. Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Alif-Laam-Miim.Ardli Ilaa Maghoorbihaa Wa Min Yamiinihaa Ilaa Syimaalihaa Wamin Qoofin Ilaa Qoofin Minwaladi Aadama Ilaa Yaumilqiyaamah Syae-Un Lillahi Lahum . Al-Ladzii Yuwas Wisufii Shuduurin Naas-I Minal Jin Nati WanNaas. Iyyaaka Na’budu Wa Iyyaki Nassta’in. Amin. Arrohmaanir-Rohim. Ihdinasshiroothol Mustaqiin. Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Qul Huwal Llahu Ahad.

Walaa Yuhithuuna BisyaIn Min Ilmihii Alla Bimaa Syaa’a Wasia Kursiyyuhussamawaati Wa Ardlo. Alloohuma Sholli Sholattan Kaamilatan Wasalim Salaman Ta’man Alla Syayyiddina Muhammadinniil Ladzii Tanhalu Bihhil ‘Uqoduu Waatan Fariju Bihhil Qurobu Watuukdho Bihhil Khawa Ij’ju Watunnaalul Bihhi Rogho Ibu Makh-Husnuul Homwatimmi Wayus Tasqool Ghomaamu Biwaj Hihhil Karimi Wa Alaa Allihii Washohbihhi Fikulli Lamhatin. Wal-Ladziina Yu Minnuna Bima Unzila Ilaika Wa Maa-Unziila Min Qoblika Wa Bil Aakhiroti Hum Yuuqinuun. Wa Ilaahukum Ilaahuw Waahid Laa Ilaaha Illa Huwar Rohmaanurrrohim.Yunfiquun. Man Dzaaladzii Yasfa’uu Indahu Illaa Bi-Idznihi Ya’lamu Maa Baina Aidiihim Wamaa Khalfahum. Salamun Hiya Hat-Taa Mathla’il Fajr-I. Wana Fasin Biadadi Kuli Ma’lun Millak (3x) 17 . Bismillaahirrohmaannirrohim In-Naa Anzalnaahu Fii Lailatil Qodr-I Wa Maa Adrooka Maa Lailatul Qodr. Allahu Laa Ilaaha Ilaa-Huwal Hayyul Qoyyum. Bismillaahirrohmaannirrohim Idzaa Jaa-a Nashruk Loohi Wal Fat-Hu Wa Ro-Aitan Naasa Yad Khuluuna Fiidiinil Laahi Af Waajaa Fasab Bin Bihamdi Robbika Was Taghfirh-U Innahu Kaan Ta Waabaa Innaalloha Wamalaaikatahu Yusholluuna’alam Nabiy Yaa Ayyuhalladziinaa Aamanuu Sholluu’alaihi Wasai Limu Taslimaa. Walla Ya’uuduhhu Hifdhuhuma Wa Huwal Aliyyul’adhiim. Ulaa-Ika Alla Hudam Mirrob-Bihim Wa Ulaika Humul Muflihuun. Lailatul Qodr-I Khoirum Min Alfi Syahr-In Tanaz-Zalul Malaa-Ikatu Warruuhu Fiihaa BiIdzni Rob-Biihiim Min Kul-Li Amr-In. Laata’khudzzhuu Sinatuw Walaa Naumun Lahuu Maa Fissamaawaati Wamaa Fil Ardli.

Mudah-mudahan ku berkahna anu kagungan ieu manaqib Gusti anu Maha Suci urang sadayana 18 . Mudah-mudahan aya manfa’atna kasadaya dulurdulur anu kersa ngaos atanapi ngadangu kalawan ngagungkeun kanu kagungan ieu manaqib. Rohmat sareng salam anu utami muga tetep ka pang afdol-afdolna Nabi nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad SAW anu parantos dikiatan kalawan mujizat anu diputus jadi rohmat ka sadayana alam. kenging metik tina Uquudul laeli fii Managibi Jaeli sareng tina kitab Tafrihul Khotir Fii Manaqibis Sayyid Abdul qodir. Amma ba’du Maka ieu sapucuk kitab anu kalintang ringkesna nyarioskeun managibna Sulthon Aulia wa imamil Ulama Sayyid Abdul Qodir al jaelani qsn. ALAA AINNA AULIYAA ALLOHI LAA KHAOFUN ALAIHIM WA LAHUM YAHZANUN TIIJAANUL JAWAIHIR FII MANAAQIBIS SAYYID ABDIL QOODIR MANAGIB Bismillaahirrohmaannirrohim Sugrining puji anu sampurna sareng pangalem sagemblengna eta tetep kagungan Allah anu mikawelas ka abdi-abdina anu ngaluhurkeun darajatna anu bakti ka Anjeuna. sareng ka kulawargina sareng kasadayana shohabat sareng kasadayana Auliyana Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomat.Alfaatihah.

putra Sayyidi Hasan cucu Kanjeng Rosululloh SAW. putra sayyidina Ali bin Abi Tholib karomallohu wahjah. Amin. sehingga ulama ngadamel tawaasul ka Sayyid Abdul Qodir sareng ka –rama-ramana dina ngahasilkeun rupa-rupa pamaksadan. putra Musa tsani. Manqobah Ka hiji. putra Musal Jun. Jadi anyeuna tertela pisan. putra Hasan Mustsani. yen nasabna Sayyid Abdul Qodir teh nasab anu kalintang luhurna sareng agungna. Sapertos ieu di handap : Yaa Robbana Bilhaykalinunnuronu * Albazi Abdil Qodir Jaelani * Uslukbina Nahjali Hadiyati Wahmina * Min-Syarri Kulli Mu’aanidin Awjani * Bi Abiini Abdillahi Farrij Karbana * Waqdzi Hawaija Abdikal Walhani * Wabihinnika Dumta Illahi Agnini * Waj’alni Fii Bahril Mahabbatifani * Bil Quthbi Abdillahi Dawi Illahti * Wabi Yahyaa Ah-Yilqolba Bil’irfan * Abi Muhammadin Wa Abihi Dawuda Iksinii * Tsaubalbaha Walwuddi Fil Azmani * Bi Abiihi Abdil-Lahi Aslih Syalnanaa * Waliwalidiina Fahfadz Minan Nuqshoni * Walthufbina Fikulli Maqoddartahu * Bijuun Muusaa Jud Bikhoeri Jinani * Wal Mahdzi Abdillahi Lil Ihsani Mah * Dzori Kinni Tsumma Iksinii Bi Ma’aani * Bilan-Wari Hasanil 19 .nurunkeun rohmat sareng nulak tina bahla dunya akherat. Putra Yahya Zahid. putra Muhammad. putra Abdullah Mahdi. putra Abdullah Tsani. dihasilkeun pamaksadan diwuwuh kasalametan. putra Abdullah. sareng puta Siti Fatimah binti Rosululloh SAW. 1. putra Daud. Nyarioskeun Nasabna Sayyid Abdul Qodir Ari Sayyid Abdul Qodir teh nyaeta putra Abi Sholih Janaki Domti.

Kadua : Nabi-nabi oge sabadana Kanjeng Nabi pada ngabubungah ka ramana Sayyid Abdul Qodir. yeen bakal kagungan putra anu bakal jadi Sulhonul Aulia. Sareng sadaya wali-wali. eta teh anak kaula jeung kakasih kaula jeung kakasihna Gusti Alloh. Manqobah Ka dua. Dina wengian dipedalkeun aya 5 karomat : Kahiji : Ramana Sayyid Abdul Qodir. nyaeta Abi Sholih Musa Janaki ngimpen kasumpingan KAnjeng NAbi di iring ku sohabat-sohabatna sareng ku imam-imam mujtahidin sareng ku para Aulia. saperti kaula dina pangkat ka nabian”.Mutsanna Nawrroni * Aqliiwalaa Tatruknii Lilakwani * Wa Abiihii Awwali Quthbin Bahiri * Sibtin Nabiy-Yal Mustofaa Adnani * Hasani Zzakkibnil Imamil MurTadzoo * Hamiwago Goytsin Nadal Hatanii * Yassirlanaa Kulla Umuuri Wa Afina * Min Kulli Hakin Awbala Awaani. Teras Kanjeng Nabi nimbalan ka ramana Sayyid Abdul Qodir. Nyarioskeun Dipedalkeunana Sayyid Abdul Qodir Ari dedalkeunana di Nagara Jaelan. maneh ku Gusti Alloh di paparin anak lalaki. nyaeta hiji nagara bawahan NAgara Tobristan dina wengian kaping hiji sasih Romdhon tahun 470 tina Hijrah Ari pupusna di Nagara Baghdad dina kaping 10 Silih mulud tahun 561. 2. jeung bakal meunang pangkat anu luhur dina pangkat kawalian. Jadi yuswana mung 91 taun. salian ti imam anu maksum. eta dibawah 20 . dawuhanana : “Hey Abi Sholih.

Ari yuswa ibuna waktos harita yuswa 60 taun.100.putrana. Ari seueurna aya 1. 3. Nyarioskeun Ngaosna Sayyid Abdul Qodir. eta oge hiji perkara anu luar biasa. Sareng waktos medalna disarengan ku cahaya anu pohara sahingga jalmi-jalmi henteu aya anu kuat ningali. sareng dampai sampeanana bakal didampalkeun kana pundakna sadaya waliwali. 21 . sadayana jadi wali supaos jadi pangiringna. Kaopat: Sayyid Abdul Qodir ti barang dipedalkeun henteu kersaeun nginang siang dina Romodhon. sadayana pamenget. ka alim-alim anu utami. Saparantosna anjeuna ageing lajeng ngajugjug ka guru-guru anu laluhur. nyaeta tilas munggu anjeuna bade tunggang kana buroq dina wengian mi’raj tea. Katilu : Teu aya dipedalkeun dina wengian dipedalkeunana Sayyid Abdul Qodir di Nagara Jaelan anging. Manqobah Ka tilu. anu henteu tunduk ka anjeuna bakal dilepas ku Gusti Alloh tina kawalianana. Sareng wali-wali anu tunduk ka anjeuna bakal naek pangkatna. Didinya anjeuna ngalap pirang-pirang ilmu sareng sifat-sifat kautamian. sapertos anu bakal kacarioskeun engke diluhur. Kalmia : dina walikatna Sayyid Abdul Qodir katingali tapak dampal sampean Kanjeng Nabi SAW. ana nginang sok dina waktos bobor.

Ari anggoaan sufiyahna Kuqodi Abi Said Mubarok. sahingga anjeuna calik dina luhur-luhurna ka pangkatna. yen bade nyepeng sareng ngangkek kadali nafsu anjeuna bade dipengkolkeun tina karesepna. 4. Nyarioskeun Budi Pekertina Sayyid Abdul Qodir. Ari akhlakna Sayyid Abdul Qodir. Ari ngaosna ilmu Fiqih ti Abi Wafa Ali bin ‘Aqil sareng ti Abi Khotib Kaludi sareng ti Abi Husen Muhammad bin Qodi. sahingga anjeunan kenging 25 bade calik dina tegalan Iroq henteu patepang sareng jalma. sahingga gampil pisan kaluar cisocana. sareng diijabah du’ana pohara barahanana tebih tina kaawonan kalintang caketna kana kasaean. adilna Sayyidina Umar Hilimna tegesna kasabarababa 22 . Ari ngaosna ilmu adab ti Abi Zakaria Tabrizi.Sadayana guru anjeuna pada nyarioskeun kana calakanana. Anjeunan henteu liren-liren nerekel hanjat kana pangkat ka sampurnaan anu luhur-luhurna kalawan pitulung anu MAha Agung. barani sareng kukuh dina hak. tegesna talajakna eta banget sieun ku Alloh. Anjeuna singkil kalayan pamaksadan anu tetep serta kiat. benerna Sayyidina Abu Bakar Shiddiq. Manqobah Ka opat. tara nolak kanu jajaluk sanajan anu nyuhunkeun anggoanana. Ari ngaosna ilmu Thoriqoti yi Syekh Abi Khoer Hamad bin Muslim bin Warowati Dibas. Tara-nulungan anu lain karana Alloh. bengis dina perkara mungkarot tara bendu karana nafsuna. kasepna ka wariss kakasepan Kanjeng Nabi Yusuf. Anjeunan kawaris akhlakna Kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Anjeunan angkat deui ka tegalan. ari unina eta serat kieu : INNAMA JU’ILATIS YAHAWATU LIDZU’AFAI ‘IBADI LI-YASTA ‘INUU BIHA ‘ALATHO ‘ATI WA AMMAL AQWIYAU FAMA LAHUM WALISSYSY AHAWATI. Kagagahanana sareng kabaranian Sayyidina Rodiallohu anhum ajma’in 5. margi 23 . Hartosna : Pikeun abdi-abdi aing ni lembek memang dipaparin sahwat kana barang dahar supaya bisa nulung kana to’at. nguprak aya serat anu ragrag ti awing-awang. Hiji waktos anjeunan parantos sababaraha dinten teu tuang leueut jol aya hiji jalma ngadeheusan . Ari angkat-angkatan sanaos nyorang cucuk oge tara nganggo tarumpah atanapi sapatu. Manqobah Ka lima. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “Nuhun” sareng teras eta artos ditampi. Ari katuanganana cekap ku bubuahan bae sareng dang-daunan di sisi wahangan. Barang anjeunan parantos calik bade tuang roti. teras Sayyid Abdul Qodir ngagaleuh roti keur tuangeun. Ari wengi seseringna tara kulem. hatur lumayan keur ngangaleuh katuangan”. Ari artosna diwadahan dina kanjut. ari pikeun jalma anu gagah mah naon pertuna nurutkeun sahwat.Piunjuk eta jalma : “ ieu jisim seja babakti nyanggakeun artos. Tidinya roti dilesotkeun deui henteu teras dituang. Nyarioskeun Anggoan Sareng Ka Tuanganana Waktos Nyantri Ari pangganggona nyaeta jubah anu didamel tina bulu domba anu kasar dina mastakana dibeulitan ku sacawi lawon.Sayyidina Utsman.

Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Abdul Qodir. Upami anjeunan parantos netepan isya teras lebet ka pangkeng. Malah sok sering pisan bangsa-bangsa raja anu bade nepangan kapaksa sok ngarantosan dugi kasubuh. kenging tilu taun. Sapartosna kitu teras Kanjeng Nabi Khodir mulih.s sareng teras Kanjeng Nabi Khodir nyarengan calik di Iroq kenging sawatra lami. ari ka wenginakeun teras dzikir 24 . Mangobah Ka genep. Dawuhan Syekh Muhammad Hirowi : Hiji wengi jisim kuring nyarengna ka Sayyid Abdul Qodir henteu mondok sakerejep-karejep acan. Ari Sayyid Abdul Qodir calikna dina tempat panuduhan KAnjeng NAbi Khodir. Ari damelna sonten keneh netepan sunat. Dawuhan Syekh Abu Abdillah Muhammad Hirowi : Jisim kuring ngarencangan Sayyid Abdul Qodir kenging 40 taun. Mung jangji ka Sayyid Abdul Qodir bade ngalongokan sataun sakali. Sataun sakali sok dilongokan.anjeunan uninga yen eta teh samata-mata pepeling ti Nu Agung kana salirana. dina leber sakitu anjeuna sok netepan subuh ku wudlu isya. 7. margi ari nyulayaan teh sok matak papipas “. teras nyepen di pangkeng dugi ka subuh. Nyarioskeun Sayyid Abdul Qodir Disarengan Ku Nabiyulloh Khodir di Iroq Waktos Sayyid Abdul Qodir calik ditegalan Iroq. anjeunan disumpingan Kanjeng Nabi Khodir a. 6. Saur Nabiyulloh Khodir : “ Upami salira palay disarengan ulah nyulayan. Manqobah Ka tujuh.

Ari parantos ageing teras salirana ngajungjung beuki luhur dugi ka les henteu ka tingali.ari parantos ngalangkungan sapertilu wengi teras ngaos. pokna. Barang eta onta keur digiringkeun. “He Abdul Qodil anjeun mah didamel teh sanes pikeun ngangon 25 . Ari parantos langkung dua pertilu wengi teras ka Qiblat ngaos pirang-pirang du’a Tidinya jol cahaya nyorot ka anjeunan dugi ka anjeuna henteu katingali salirana kabulen ku eta cahaya. Nyarioskeun Anu Didamel Dadasar Paddamelan Sayyid Abdul Qodir Sayyid Abdul Qodir ditaros. sareng kakuping henteu liren-liren anu uluk salam ka anjeuna dugi ka bijil fajar. Sapertos tadi. naon anu didamel dadasar dina padamelan Tuan? Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “ALASHSHSIQI WAMA KADZIBTU QOTHTHU”. Ari parantos lami jol deui sumping teras gadeg deui netepan sareng kalintang lamina dina sujud. 8. Kitu bae damelna dugi ka dua pertilu wengi. dina kaping 9 Rayangung anjeuna ngangiringkeun onta bade diangon di tegal. Manqobah Ka dalapan. Hartosna : Ari tangtungan kaula jeung dadasar kalakuan kaula nyaeta “BENER PATANG BOHONG”. ALMUHI THURROBUSYSYHIDUL HASIBUL FA’ALUL GHOLLA QULKHOLI QULBARIUD MUSOWIR. eta onta ngomong. Tidinya salirana beuki alit dongkap ka alit pisan. Henteu lila salirana ngageungan deui. Dicarioskeun waktos anjeuna murangkalih.

ceuk hiji rampok : “silaing boga naon ?” Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : Boga 40 dinar. gok deui jeung rampog sejena. Saur Sayyid Abdul Qodir : “ Nyuhunkeun hibarna ibu bae”. Eta rampog henteu percayaeun deui wae. tapi henteu dipercaya ku 26 . Barang meneran ka Sayyid Abdul Qodir. teras nanya deui cara tadi. ibu kacida ridhona. tah ieu keur bekel 40 dinar. Barang dongkap kadinya burudul aya 60 rampog tarumpak kuda sarta sayaga parabotna. teras sadayana sudagar dirampok. ka ibuna unjukan. Ibuna ngadangu unjukan putrana kalintang bingahna saurna : “ atuh nuhun ari ujang haying masatren mah. jor bae kadituh mantog”. ari anjeuna teras angkat ka loteng. teras eta onta dilesotkeun. Henteu kantos sabaraha lami ti waktos harita Sayyid Abdul Qodir teras ngiring sareng ontan – ontan anu ka Baghdad. sadayana ontan – ontan paratntos ngaliwat Nagara Hamdan. Henteu ka carioskeun lamina. tapi wasiat kudu bener dina sagala ucapan jeung kalakuan”. Anjeuna kaget aya onya ngomong kitu. saurna : ”Ibu tadi anu bade diangon ku abdi the nyaram ngangon ka abdi. Tidinya teras Sayyid Abdul Qodir liwat. sanggemna – maneh mah Abdul Qodir didamel ku Gusti Alloh teh lain calon kana ngangon onta – Kumargi kitu manawi ibu rempang mah abdi bade masatren ka Baghdad”. Ku Sayyid Abdul Qodir diterangkeun cara kanu tadi. ayaa anu ngkau boga 40 dinar.onta”. engke dimana aya ontan – ontan anu rek ka Baghdad ujang milu nurut ludeung. Tidinya kabejakeun ka kepalana rampog.

Tidinya segruk eta kapala rampog teh ceurik bari henteu wani ngarempak larangan indung. Teras kawayna dibuka. Lamun henteu percaya urang buktikeun”. boga sadinar oge tara ngabejakeun aria can ditakol mah”. Ceuk kapalana : “ coba bawa kadieu. barang-barangna kenging ngarampig teras dipulangpulangkeun deui kanu gaduhna. silaing mah kawas anu burung lain buktikeun. Harita yuswa 18 taun. naha ari kaula geus sababaraha taun gawe the ngan wungkul ngarumpak larangan Pangeran Wae. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “ Boga 40 dinar ceuk kaula oge tah ieu dikaput dina baju handapeun kelek. Barang sumping ka kapalana rampog tegas ditaroskeun cacandakanana. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “ kaula henteu aya pangarahan naon – naon. ngan indung kaula miwarang kudu bener. Ari saparantos kitu teras anjeuna ka Baghdad. 27 . mana teuing Pangerangn benduna ka kaula. kaula moal nyulayaan wasiat indung”. Tidinya teras Sayyid Abdul Qodirdibarawa ku rampog the ka kapalana. Sajongjongan mah kapla rampok ngheula wae. artosna dibilang anu 40 dinar teh hareupan kapala rampog. Tidinya teras rampog anu 60 the pada tobat. Tidinya teras naros ka Sayyid Abdul Qodir : “ naon pangarahan anjeun nu matak ngaku sabenerna ? kapan deungeun-deungeun mah sumawona loba kitu.sarerea oge. yen kaula tobat ka Gusti Alloh ditangan sampean”. Boa teuing enya bogaeun 40 dinar”. Tah ayeuna saksian ku salira.

Teras nimbalan ka kaula. ari ulama-ulama Baghdad anu sakitu parasehatna”. 10. apan abdi urang Ajam. Saurna : “ Jig maneh geura muruk mitutur. Kaula ngadegdeg jeung hate kaula ngageter henteu bisa pok nyarita. Tuluy diludahkeun 6 kali. Tuluy kaula calangkap. Tidinya jol sumping Sayyidina Ali ngadeg hareupeun kaula.9. Nyarioskeun Kumpulna 100 Ulama Baghdad Di Majelis Sayyid Abdul 28 . Nyarioskeun Nembean Sayyid Abdul Qodir Minutur Ka Jalmajalma Dina Luhur Korsi. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “Dina memeh dzuhur poe salasa tanggal 6 bulan Syawal taun 521 kaula ningali Rasululloh SAW. Tuluy kaula calangap. Unjukan kaula : “ieu da hate abdi ngageter wae. Dawuhan Rosululloh : “ Coba bukakeun sungut maneh”. Dawuhan Sayyidina Ali : “Coba calangap”. Tidinya les deui Sayyidina henteu aya. dawuhanana : “ He anak kaula unjukan : “ kumaha rek tiasa munuk mitutur. Dawuhanana : “Naha lain geura pok motok mitutur the”. Ceuk kaula : “kumaha margina henteu 7 kali?” dawuhan Sayyidina Ali : “Karana adab ka Rusululloh”. tuluy diludahkeun 7 kali. Manqobah Ka salapan. tuluy kaula muruk mitutur. Ari Saparantos kitu mah tuluy hate kaula caang henteu naon-naon. Saparantos kitu tuluy kaula solat dzuhur. geura ngajak kana jalan Pangeran kalawan hikmah. gado noroktok”. Manqobah Ka sapuluh. Henteu kungsi lila burudul jalma-jalma daratang kacida seueurna. jeung pitutur anu aralus.

Dicarioskeun ku Syekh Abu Muhammad Mufaroj : Waktu kaula milu hadir dina majelis Sayyid Abdul Qodir. Nyarioskeun Ngadammpalna Kanjeng NAbi Kana Pundakna Sayyid Abdul Qodir. teras haranjat kana korsina Sayyid Abdul Qodir. ari saparantos kitu teras eta ulama anu 100 teh ku Sayyid Abdul Qodir ditangkeupan teras masalah saurang-saurangna dicarioskeun ku Sayyid Abdul Qodir sareng jawabanana. 11. ting jarerit teras maruka sirahna. eta cahaya teras ngaliwat kana dada 100 ulama tea. Sadayana ulama pada kaget ku kapinteranana Sayyid Abdul Qodir dina. Tuluy bijil cahaya tina leresan manahna.Qodir Sarta masing-masing Pada Boga Masalah. sarta eta masalahna henteu sami. Saparantosna ulama-ulama kaliwatan ku cahaya. sarumpingan 100 ulama Baghdad. Manqobah Ka sabelas. teras anjeuna tungkul. Ngajawab masalah sareng karomatna. Dicarioskeun ku Syekh Rosyidi bin Muhammad AlJaelani : Dina wewengian mi’raj Kanjeng Nabi sumping Malaikat Jibril nyandak Buroq. teras sampaean Sayyid Abdul Qodir teundeun kana sirah ulama ku aranjeuna. ari pakun cara 29 . sareng eta ulama-ulama parantos caralik dipayuneunnana. anggoanana disosoek. Ari Talapokna eta buroq ngagebur cara bulan. sareng majelis harita kalintang cekcokna sareng ngaguruh henteu aya daratanana. teras eta ulama-ulama pada bingung. sadayana pada kagungan masalah. ngaderegdeg.

mung abdi aya panuhun ka Gusti nyaeta dina dinten qiamah nalika Gusti bade lebet ka Surga ulah nunggangan anu sanes”. kapaksa eta buroq harita dugi 40 hasya. teras Gaosil Adhom ngadeg. naha maneh teh embung ditumpakan ku kaula ? “ tluy eta buroq unjukan. Unjukan deui eta buroq : “ Muga Gusti kersa nyepengkeun panangan Gusti kana pundak abdi sapados jadi tawis dina dinten qiamah”. teras Kanjeng Nabi nitih kana pundakna Gaosil Adhom. teras Kanjeng Nabi tunggang kana buroq sareng ngadawuh Kanjeng Nabi : “ieu dampal suku kaula nincak kana pundak maneh.bentang. Barang disanggakeun ka Kanjeng Nabi eta buroq henteu daek cicing. pokna : “nyawa abdi tetebus tapak gamparan Gusti abdi sanes henteu punun ditunggangan ku Gusti. Kumargi eta buroq kalintang bungahna. Tidinya teras sumping ruhna Gaosil Adhom Sayyid Abdul Qodir Al Jaelani. 30 . Dawuhan Rosululloh : “ heung dikabul pamenta maneh”. Teras panangan Kanjeng NAbi dicapengkeun kana pundakna buroq. teras unjukan : Gusti mangga ieu pundak abdi titih ku Gusti. Tidinya Kanjeng Rosululloh ngadeg sakedap wireh ningali buroq sakitu jangkungna tawakup kana titian anu sanes. ari dampal suku maneh eta nincak kana pundakna sakabeh waliyulloh”. Timbalan Kanjeng NAbi : “Ku naon buroq nu matak maneh henteu daek cicing.

Kajabi hiji Wali. Manqobah Abdul Qodir. 14. Nyarioskeun Rusakna Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. 17. Manqobah Ka tilu belas. sareng eta ulama-ulama ngaku kana ka walianana Sayyid Abdul Qodir. Dicarioskeun dina Rodotun NAdhir fii manaqibi Syekh Abdul Qodir dina bab ka 6. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Sayyid Abdul 13. JAdi Sayyid Abdul Qodir teh hamper 300 taun kana deui ka lahir parantos manshur kawalianana Jalma Anu Nyebat Jenengan Qodir Henteu Gaduh Wudlu. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid 31 . Manqobah Abdul Qodir. Ti zaman Ali al Hasan Basri dongkap ka lahirna Sayyid Abdul Qodir henteu aya alim muruk agama islam anging pada nyarioskeun kabingahan bakal dhohirna Sayyid Abdul Qodir.12. Sareng ulama-ulama nyarioskeun Sayyid Abdul Qodir bakal ngembarkeun deui dampal sampeanana bakal nincak kana pundak Wali sareng wali-wali narima kana eta embaran. Manqobah Ka duabelas. Nyarioskeun Nyaksianana Guru-guru Sareng Wali Kana Kaluhuran Martabat Sayyid Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Kumargi henteu narima. 16. eta Wali anu luhungna dilepas kana kawalianana. 15. di nagara Askhoan henteu narima kana eta embaran. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir.

Manqobah Abdul Qodir. 29. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. 28. Manqobah Abdul Qodir. 32. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 20. 26.18. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 27. Manqobah Abdul Qodir. 31. Ka tujuh. 30. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid 32 . Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. 25. 19. 21. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. 24. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 23. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 22.

Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. 46. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 43. 39.33. 40. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid 33 . Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. 41. Manqobah Abdul Qodir. 47. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 44. 37. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. 38. 35. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 34. 42. Ka tujuh. 45. 36. Manqobah Abdul Qodir.

50. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 49. 53. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Sayyiduna Jibril Alaihis Salam 3. Sayyiduna husein Rodliyallohu’anhu 34 . Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. 4. Robbul Arba Bi Wamu Tiqur-Roqbi Allah SWT 2. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. 51. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Sayyiduna Manba Ul Ilmi Wal-Assrori Wamakhzanul Faidli Walanwari Wa Malja-Ul Ummati Wa Abrori Wa Mahbathu Jbrila Fillaili Wa Nahari Wa Habibu’ Llohis Sattaril Ladzi Unzila Alaihi Afdlolul Kutubi Wal Safari Sayyiduna Muhammadu Ni’l-Mukhtari Shallohu’alaihi Wa’ala Alihi Wa Ashha Bihil Akhyar.48. 52. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Sayyiduna ‘Aliyyu Karruma ‘llohu Wajhah 5. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid SILSILAH THoriqat Qodirriyyah Wan Naqsyabandiyah 1. Manqobah Abdul Qodir.

Syekh Abuu Bakrin Rodliyallohu’anhu 29. Syekh Yahya Rodliyallohu’anhu 28. Syekh Abul Hasan Alii Bin Yuusuf al Qirsyl al Hakaaril Rodliyallohu’anhu 18. Sayyiduna Zaenal ‘Abidin Rodliyallohu’anhu 7. Syekh Sirris Saqothii Rodliyallohu’anhu 13. Syekh ‘Ustman Rodliyallohu’anhu 35 . Syekh Abdul Aziz Rodliyallohu’anhu 21. Syekh Syarofuddin Rodliyallohu’anhu 24. Syekh Syamsuddin Rodliyallohu’anhu 23. Syekh “abul Qoodir Aljaelani Qoddasa’llohu Sirrohu. Syekh Abul Bakrin Dilfis Syibli Rodliyallohu’anhu 15. Syekh Waliyuddiin Rodliyallohu’anhu 26. Syekh Hisyaamuddin Rodliyallohu’anhu 27. Syekh Abul Faroj’at Thurthuusi Rodliyallohu’anhu 17. Sayyiduna Ja’farus Shodiq Rodliyallohu’anhu 9. Syekh Abdur Rohiim Rodliyallohu’anhu 30. 20. Syekh Abul Fadli Ao’abdul Waahid at Tamii Mii Rodliyallohu’anhu 16. Syekh Ma’ruuful Karkhi Rodliyallohu’anhu 12. syekh Muhammad Al Hattak Rodliyallohu’anhu 22. Syekh Abul Qoosim Al-Junaedil Baghaadil Rodliyallohu’anhu 14. Sayyiduna Muhammad Baqir Rodliyallohu’anhu 8. Syekh Abul Hasan’ali Bin Musa Arridho Rodliyallohu’anhu 11.6. Syekh Nuuruddin Rodliyallohu’anhu 25. sayyiduna Imam Musal Kadhim Rodliyallohu’anhu 10. Syekh Abuu Sa’iid al mubarok Bin Allii al Makhzuumill Rodliyallohu’anhu 19.

Eyang Kair 37. Pa Macan 36 .31. Syekh Muhammad Murod Rodliyallohu’anhu 33.Eyang Jaya Perkasa Dayeuh Luhur 2. Ayah Ursi 38. Syekh Akhmad Khtotib Syambaasi Ibnu Abdul Ghoffaar Rodliyallohu’anhu 35. Shohibulwafa Tajul ’arifin Rodliyallohu’anhu (Abah Anom) 1. Syekh Tholhah Rodliyallohu’anhu 36. Syekh ‘Abdul Fattah Rodliyallohu’anhu 32. Eyang Geusan Ulun 36. Syekh Kh.A. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Rodliyallohu’anhu (Abah Sepuh) 37. Syekh Syamsuddin Rodliyallohu’anhu 34.

Eyang Ranga Gading Gunung Tilu 51. Maulana Muhammad 15.Banten 14. Wali Kepoh 30. Raden Ainul Yakin 9. Syeh Abdul Sakib Luluwung Banjaran 13. Pa Monyet 40. Mbah wali Lembang Gunung Haruman - 56. Pangeran Pakpak Garut 57. Abdul Syukur Sepuh 17. Raden Sayid Jafar Sodiq 11. Mbah jafar Sodiq Gunung Haruman 55. Eyang Ranga Gading Gunung Tilu 49. Syeh Ora . Aki Leutik 53. Syaid Idrus . Syeh Bentong 29. Abdul Mufbaqir 16. Eyang Hasan . Raden Rahmat 6.Luar Banten 26. Eyang Kobul 45. Syeh Maulana Malik Ibrahim 5. Syeh Daud Bin Sohib Gondang 24. Pangeran Tirtayasa 21. Maulana Yusuf .Ciganitri 54. Eyang Dipatiukur . Eyang Adiyasa 31. Syeh Maulana Mansur – Cikaduen 22.Riung Bandung 41. Raden Sahid 8. Eyang Haji Irsad 52. Syeh Karang Gayam 28.Caringin Banten 25.Cilogo 32. Raden Umar Syahid 12. Ki Asnawi . Wirya Asmara 19. Eyang Ranga Gading Gunung Tilu 50. Syeh Khotib Muwahid – 37 .3. Sultan Syarif Hidayat Tuloh – Cirebon 39. Eyang Kuwu Sangkan 4. Mbah Panji Lereng 23. Raden Syarefudin 10. Eyang Abdul genduk 44. Mbah Perbangsa 46. Abdul Syukur Anom 18. – - Waja Eyang Haji Syeh Abdul Muhyi . Pangeran Emas 20. Raden Mahdum 7.Pamijahan 60. Mbah Kalang Bima Soreang 47. Mbah Semplak Singa Parna 59. Eyang Arsa Gunung Wayang 48. Mang Uneg . Sembah Eyang Aji Abdul Manaf 42. Eyang Sari Rijak Cipanas Garut 58.Karawang 27. Eyang Zaenal Abidin 43.

Prabu Langlang Buana 110. 66. Ibu Dewi Dasawala Ambarawa 74. Pangeran Wastu Kencana 116. Pangeran Asrupati Banten 117. Eyang Paku Alam Cikampek 34. 64. Prabu Kalungan 85. Eyang Syarif – Sukamandi 35.Penyileukan 61. Prabu Cakrawati 114. Ibu Dewi Centring Manik 76. Syekh Abdul Gani (Magelang) 38 . Raden Rahmat Cirebon 111. 65. Ibu Kajeng Ratu Roro Kidul 72.Cikundul 71. Ibu Nyimas Lara Santang 79. Prabu Cakrabuana 113. Ibu Manisa 77. Sri Baduga 80. Dalem – Pamoyanan 62. Syekh Rahmat Godog Suci 119. Ibu Dewi Dayang Sumbi 78. Prabu Seda 82. Ibu Siti Dewi Dayung Pananjung 108. Banteng Wulung 118. Mbah Dalem . Prabu Munding Kota 84. Mbah Dalem Tamela Syeh Syaidullah Bolengkang – Ciamis Manggung 33. Raja Galuh 81. Prabu Sangkuriang 112. Syekh Syambas 120. Prabu Seda Ing Pakuan 83. 69. 68. 67. Pangeran Darma Lebu 115. Ibu Nyimas Raden Dewi Ratu Anggara 73. Prabu Munding Sari Syeh Komarudin Syeh Ahmad Syeh Muhammad Ama Aji Ibu Aji Ibu Siti Dewi Rengganis (ra) 70. Mbah 63. Prabu Walang Sungsang 109. Ibu Siti Dewi Ganda Sari – Pamuraggan 75.

Prabu Lutung Kasarung 96. Prabu Siliwangi 87. Ki Durgalupati 132. Ki Giri 130. Prabu Sangiang Kakaleng 1. Syekh Abdul Rojak 122. Prabu Ciung Wanara 95. Ki Gurawa 128. Prabu Jaya Dewa 99. Prabu Dewara 98. Abah Den Emid 127. Prabu Anggalarang 88. Prabu Guru Tunggal Seda 103. Syekh Maulana Malik 2. Prabu Susuk Tunggal 91. Raden Paku (Sunan Giri) 5. Prabu Sunan Jati 92. Prabu Sedu 105. Prabu Lingga Wastu 89. Prabu Ongkengleng 107. Prabu Marpiti 100. Abah Dullah 123. Prabu Pakuan 93. Raden Rahmat (Sunan Ampel) 3. Prabu Tunggal 90. Ki Bayu Seta Garut 134. Prabu Dewa Pakuan 101. Ki Urung 131. Raden Syarifuddin (Sunan Drajad) 39 . Eyang Jaya Dwipa 137.86. Ki Dagal 133. Ki Bayu Peteng Garut 135. Ki Bolatang 129. Prabu Guru Tunggal Buana 104. Abah Anfa 126. Prabu Lingga Maya 94. Prabu Pucuk Limum 106. Raden Makdum Ibrahim (Sunan Bonang) 4. Abah Pakih 124. Mama Azi Tamela 136. Syeh Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik) 121. Prabu Guru Tunggal Sakti 102. Abah Engkos 125. Prabu Darma Rebu 97.

Syeh Siti Jenar 40 . Raden Ja'far Sodiq (Sunan Kudus) 8.6. Raden Umar Said (Sunan Muria) 9. Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) 10. Raen Said (Sunan Kalijaga) 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful