Wiridan 1.

Ilaa Ha-Dlorotin Nabiyil Musthofaa Muhammadin

Shollollohu ‘ Alaihi Wasallam. Wa ‘Alaa Allihi Wa AsHaabihii Wa Azwaajihii Wa Dzurriyyaatihhi Wa Ahli Baitihii Ajma ‘Ina. Syai-Un Lillaahi Lahum Alfaatihah. 2. Astaghfirullohal Ghofuurur Rohim (3x) 3. Allohumma Sholli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammadin Wa ‘ Alaa Aalihhi Wa Shohbihii Wasalim (3x) 4. Ilaahii Anta Maq-Shuudii Wari-Dlookaa Math-Luubii. A’thinii Mahabbataka Wama’rifataka. • • Kemudian Dilanjutkan Dengan Membaca :

5. Laa Ilaaha Illallooh (3x) Dan Dilanjutkan Berzikir Sampai 165 X Atau Lebih Sekehendak Kita Dan Diakhiri Atas Bilangan Yang Ganjil. Penutup Zikir Ini Diakhiri Dengan Membaca : 6. Sayyiduna Muhammadur Rosuulullohi Shollollohu

‘Aaihi Wasallam.

7. Do’a (Tambahkan Do’a Berikut Ini) :
Alloohumma Yaa Qoodiyal Haajaat, Alloohumma Yaa Kaafiyal Muhimmaat, Baliyaat, Alloohumma Alloohumma Yaa Daafi’al Yaa Roofi’ad Darojaat,

Alloohumma Yaa Syaafiyal Amrood, Alloohumma Yaa Mujiibad Da’waat, Roohimiin.
1

Alloohumma Ya Arhamar

8. Ilaa

Ha-Dlorotin

Nabiyil

Musthofaa

Muhammadin

Shollollohu ‘ Alaihi Wasallam. Wa ‘Alaa Allihi Wa AsHaabihii Wa Azwaajihii Wa Dzurriyyaatihhi Wa Ahli Baitihii Ajma ‘Ina. Syai-Un Lillaahi Lahum Alfaatihah.

9. Tsumma Ilaa Arwaahi Ahlis Sisilatil Qoodiriyyah Wan
Naqsyabandiyyah. Wajamii’i Ahlith Thuruqi Khu-ShuuShon Ilaa Hadhoroti Shultoonil Auliyaa-I Ghau-Tsil A’dhom. Qutubil Aalamiina Assayyidisy Syekh ‘Abdil Qoodiir Daaddi, Al-Jailaanii Wasayyidisy Qoddasalloohu Syekh Ahmad Sirrohu. Khootib Wasayyidisy Syekh Abil Qoosim Junaidil BaghSyambaas Ibni ‘ Abdil Ghofaar, Wasayyidisy

Syekh Tholhah Kalisapu Cirebon, Wasayyidisy Syekh ‘Abdul Kariim Banten, Wahadh-Roti SyaiKhinaa Al-Mukarrom, Wa U-Shuulihim Wafuruu ‘Ihim, Wa Ahli Sisilatihim, Wal Aa-Khidzina ‘Anhum, Syai-Un Lillahi Lahum, Alfaatihah. 10. Tsumma Ilaa Arwaahi Aabaa-Inaa Wa Ummahaatinaa. Walikaffatil Muslimiina Wal Muslimaati, Wal Mu’miniina Wal Mu’minaati, Al-Ahyaa-I Minhum Wal Amwaati, Syai-Un Lillahi Lahum Alfaatihah. 11. Astagh-Firullooha Robbii Min Kulli Dzanbin Wa Atuubu Ilaih (3 X) 12. Allohumma Sholli ‘Alla Muhammadin Wa ‘Alla Aali Muhammad, Kamaa Sholkaita ‘Alla Ibroohima Wa ‘Alaa Aali Ibroohim, Wabarik ‘Alaa Muhammadin Wa
2

‘Alaa

Aali

Muhammad,

Kamaa

Baarokta

‘Alaa

Ibroohima Wa ‘Alaa Ibroohiim, Fil ‘Aalamiina Innaka Hamiidun Majiid. 13. Ilaahii Anta Maq-Shuudii Wari-Dlookaa Math-Luubii. A’thinii Mahabbataka Wama’rifataka.

Kemudian Dilanjutkan Dengan Tawajjuh

Sambil Memejamkan Mata, Lidah Lipatkan Ke Langit-Langit, Mulut Dirapatkan, Tahan Nafas Sekuatnya/Sekehendak Hati, Kepala Ditundukan Sambil Dzikir Khofi.

Khotaman 1. Ilaa Hadrotin Nabiyyil Musthofa Muhammadin S.A.W Wa Alaa Aalihi Wa Ashhaabihhi Wa Azwa Jihii Wa Drurriyyatihhi Wa Ahli Baethil Kiromi Ajma’iina Syaeun Lillahi Lahum - Alfaatihah. 2. Tsumma Ilaa Arwaahi Aabaa Ihhi Wa Ikhwaanihi Minal Anbiyaai Wal Mursaliina Wa Ila Malaaikati Muqorribina Wal Karuubiyyina Wassyuhada-I Wasshoolihiina Wa Aali Kullin Wa Ashhabi Kullin Wa Illa Ruuhi Abiina Aadam Wa Umminna Hawaa Wama Tanaasala Baynahumaa Ilaa Yaumidin Syae-Un Lilaahi Lahum - Alfaatihah

3

3. Tsumma Illa Arwaahi Sadaatinaa Wa Mawaliina Wa A-Immatinaa Abil Bakrin Wa Umaro Wa Utsmaana Wa ‘Aliyyan Wa Ilaa Baqiyyatis Shohaabati Walqarobati Watta Bi’iina Wattabi-It Taabi’iina Lahum Bibihsanin Ilaa Yaumiddin Syaeu-Un Lilaahi Lahum - Alfaatihah. 4. Tsumma Ilaa Arwaahi A-Immatil Mujtahidiina Wa Muqollidihim Fidiini Wal ‘Ulamair Roosyiddiina Wal Qurro-Il Mukhishin Wa Ahli – Tafsiiri Wal Muhadditsiina Wa Sa-Iri Saadaatis Shufiyyatil Muhaqiqiina Wa Ilaa Arhwahi Kulli Waliyyin Wa Waliyyatiw Wa Muslimin Wa Muslimatin Min Nasariqil Ardhi Ilaa Maghooribihaa Wa Min Yaminihaa Ila Syimaaliha Syae-Un Lillahi Lahum Alfaatihah. 5. Tsuma Ilaa Arwaahi Ahli Silsilatil Qoodiriyyati Wa Naqsyabandadiyyati Wa Jamii’i Ahli Tthuruqi Khushsuson Ilaa Hadlroti Sulthonil Auliyaa-I Ghaotsill A’dhomi Quihubil Aalimiina Sayyids Syekh Abdul Qodiril Jaelaani Wa Sayyidis Abidilqoosimi Junaidil Baghdaadii Wa Sayyidis Syekh Ma’ruufilkarkhi Wa Sayyidis Syekh Sirris Saqothi Wa Sayyidis Syekh Habiibil ‘Ajmii Wa Sayyidis Syekh Hasan Basri Wa Sayyidis Syekh Ja’far Shoodiqi Wa Sayyidis Syekh Yuusuful Hamdaani Wa Sayyidis Syekh Abiiyazzidal Bustthomi Wa Sayyidis Syekh Syaah Bahaudini Nnaqsyabandii Wa Haldroti Imaami’ir Robbaani Wa Hadlroti Syaekhinal Mukaarrom Syekh Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad Wa
4

7. Bismillaahirrohmaannirrohim Qul Huwal Llahu Ahad.Ushuulihim Wa Furuuihiim Wa Ahli Silsilatihim Wal Aakhidzina Anhum Syae-Un Lilaahi Lahum Alfaatihah. Fa-I-Dza Farogh-Ta Fanshob. Inna Ma’al ‘Usri Yusro. Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Bismillaahirrohmaannirrohim Alam Nasy-Roh Laka Shodrok. Alla-Dzi Anqo-Dlo-Dhohrok. 6.Alfaatihah. Tsumma Ilaa Arwahi Jami’il Mu’minnina Wal Muminaat Wal Muslimiina Wal Muslimaati Al – Ahyaa – I Minhum Wal Amwaat Min Masaariqil Ardli Ilaa Maghoorbihaa Wa Min Yamiinihaa Ilaa Syimaalihaa Wamin Qoofin Ilaa Qoofin Minwaladi Aadama Ilaa Yaumilqiyaamah Syae-Un Lillahi Lahum . Tumma Illa Arwaahi Waaliddina Wa Waalidikum Wa Masyaayikhina Wa Masyaayikhikum Wa Amwaatina Wa Amwaatikum Waliman Ahsana Ilaina Waliman Lahunu Haqqun Alaina Waliman Awshona Was Taoshona Waqolladanaa ‘Indaka Bi Du’aa Ilkhoiri Syae-Un Lillahi Lahum . Fa-Inna Ma’al ‘Usri Yurso. Warofa’na Laka Dzikrok. Wa Ila Robbika Farghob.Alfaatihah. Wawa-Dlo’na ‘Anka Wizrok. Al-Llahushomad Lam Yalid Walamyuulad Wa Lam Yaa Kul Lahuu Kufuuwan Ahaad (80x) Ila Hadlorotisy Syekh Ahmad Baqir Alfatihah 5 .

Min Syar-Ri Maa Kholaq-Q. 6 . Wa Min Syari-Ri Ghoosigin Idzaa Waqob Wa Imn Sya-Ri Naf-Faatsaati Fil Uqod-I Wa Min Syar-Ri Haasidin Idza Hasad.Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Allo Humma Ya Qodiyal Hajat (100 X) Allo Humma Ya Kafiyal Muhimmat (100 X) Allo Humma Ya Dafi’al Baliyyat (100 X) Allo Humma Ya Rofi’ad Darojat (100 X) Allo Humma Ya Syafiyal Amrod (100 X) Allo Humma Ya Mujibad Da’wat (100 X) Allo Humma Ya Arhama Rohimin (100 X) Ila Hadlorotil Imam Khawajikan Alfatihah Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Laa Haolaa Walla Quwwata Illaa Billaahil ‘Aliyil ‘Adhim (500x) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadlorotil Imamir Robani Alfatihah Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birobbil Falaq. AlLadzii Yuwas Wisufii Shuduurin Naas-I Minal Jin Nati Wan-Naas. Astagh-Firullohal A-Dhim Alladzi La Ila Ha Illa Huwalhayyul Qoyyum Wa-Atubu Ilaihi (100 X) Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birob-Bin Naas-I Malikin Naas-I Ilaahin Naas Mis Syar-Ril Waswasil Khon-Naas.

Ila Hadloroti Sayyidina Mu-Dhohhir Alfatihah Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Hasbunalloh Wani’mal Wakil (500 X) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Alfatihah Syekh ‘Abdul Qodir Al-Jailani Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ni’mal Maula Waniman Nashir (500 X) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Syaihina Al-Mukarrom Alfatihah Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ya Khofiyal (500 X) Luth-Fi Adrikni Biluth-Fikal Khofi Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Syabandiyyati Imam Khawajah An-Naq- 7 .

(3 X) Ya Latihf (16. Wa Antadfa’a ‘Anna Kulla Syarrin Waniqmatin Wamihnatin Qodistahqoinaha Min Ghoflatina Wadzunu Bina Fainnaka Antal Ghofurur Rohim. Allohu Latifun Bi’ibadhi Yarzuqu Man Yasya-U Wahuwal Qowiyyul A’ziz Allohumma Inna Nas-Aluka Ya Qowiyyu Ya’azizu Ya Mu’inu. Waqod Qulta Wa Bihaqqi Man La-Thafta Bihi Wawajahtahu ‘Ndaka Waja’altal Luth-Fal Khofiyya Taabi’an Lahu Hai-Tsu Tawajjaha Nas-Aluka An Tuwajji-Hana ‘Indika Wa Antukhfiyana Biluth-Fika Innaka ‘Ala Kulli Syai-In Qodir Wa Shollollohu ‘Ala 8 . Biquwatika Wa’izzatika. Nas-Aluka Bi-Khofiyyi Khofiyyi Luth-Fikal Khofiyyi. A’thinii Mahabbataka Wama’rifataka. Antuhfiyana Fi Khofiyyi Khofiyyi Lutfikal Khofiyyi. Ya Watinu Antakuna Lana ‘Aunan Wamu’i Nan Fi Jami’il Aqwa Li Wa Khoirot. Innaka Qulta Waqaulukal Haqq.641 X) Bismillaahirrohmaannirrohim Ya La-Thif (3x) Ya Man Wasi’a Luth-Fuhu Ahlas Samawati Wal Ardi.Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) La Ila Ha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu MinadhDho Limin (500 X) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Sayyidina Ma’shum Alfatihah Teras “Tawajjuh” Diteraskeun Ku Maos : Ilaahii Anta Maq-Shuudii Wari-Dlookaa Math-Luubii.

Laa Yadlurru Ma’asmihii Sya-Un FilArdli Walaa Fissamaaa-I Wa Huwassamii’ul ‘Aliim (3 X) Alfatihah Pamungkas Robbi Yassir Lanaa Walaa Tu’assir ‘Alainaa Alloh Robbi Tammim Lanaa Bilkhoeri ‘Amalanaa. Bismillaahil Kaafii. Yaarobbu. Sholawat Banni Hasyiim Allohummas Sholli ‘Alaan Nabiyyil Haasimiyyi Muhammadiw Wa’alaa Aalihi Wasallim Tasliimaan 9 .Sayyidina Muhammadin Wa ‘Ala Alihi Wa Shohbihi Wasallam. Bismillahil Ma’aafii Bismillahil Ladzi. Yarobbu. Walhamdu Lillahi Robbil ‘Alamin. Bismillaahirrohmaannirrohim ‘Asaalohu An-Yyaaj’alla Baenakum Wa Baena Lladzina ‘Aadaetum Minhum Wamaddotan Walloohu Qodiirun Wal-Llohu Ghofuururrohim. Laayu Shodda’uuna ‘Anha Walayunzifuun. Yaarobbu. Alaa Haola Walla Quwwata Illa Billahhil ‘Aliyyil ‘Adziim (3x) Bismillahisyi. Robi Inni Dholamtu Nafsii Faghirii Dzanbii Lla Ilaaha Ilaa Anta Subhanaka Innii Kuntu Minnadhodhoolomin (3 X) Allohuma Shohhan-Shohhan-Shohhan Wahhan Bahhan. Haa Mim Layun Shoruum Waja’alna Min Baini Aidihim Saddan Wamin Khalfihhim Saddan Fas Aghsyaina Ahum Fahum Laa Yubshiruun Kaaf – Haa – Yaa – Aain – Shood – Haa – Mim – Aain – Sin Qoop.

Tanbih Bismillaahirrohmaannirrohim Ieu Pangeling-Ngeling Ti Pangersa Guru Almarhum. Ngahaturkeun Kagegelan Wasiat Ka Sadaya Murid-Murid Poma Sing Hade-Hade Dina Sagala Laku Lampah. Syekh Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad. Jeungna Sim Kuring Nu Jadi Pananyaan Thoreqat Qoodiriyyah Naqsyabandiyyah. Samestina Kudu Kitu Manusa Anu Tetep Cicing Dina Kaimanan. Masing-Masing Rahayu Sapangjangna Ulah Aya Kabengkahan Jeung Sadayana. Sina Awas Kana Jalan Anu Matak Mengparkeun Kana Parentah 10 . Eta Dua-Duanana Kawulaan Sapantesna. Oge Nu Jadi Papayung Nagara Sina Tambih Kamulyaanana. Kaagunganaana Tiasa Nangtayungan Ka Sadaya Abdi-Abdina. Muga-Muga Sing Ginanjar Kawilujengan. Ulah Aya Carekeun Agama Jeung Nagara. Inget Sakabeh Murid-Murid. Kani’matan Ku Gusti Nu Maha Suci Dhohir Bathin. Tegesna Tiasa Ngawujudkeun Karumasaan Terhadep Agama Jeung Nagara Ta’at Hadorot Ilahi Nu Ngabuktikeun Parentah Agama Jeung Nagara. Kagendam Ku Panggoda Syetan. Ulah Kabaud Ku Pangwujuk Napsu. Kajembaran. Ngauban Kasadaya Rayatna Dipaparin Karaharjaan. Panglinggihan Di Patapan Suryalaya Kajembaran Rakhmaniah. Dawuhanana Khusus Kange Ka Sadaya Murid-Murid Pameget Istri Sepuh Anom.

Tur Budi Beresih. Bisi Kaasup Kana Pangandika “Adzabun Alim”. Ulah Jadi Pacogregan Pacengkadan. Kadua : Ka Sasama Tegesna Ka Kapantaran Urang Dina Sagala-Galana Ulah Rek Pasea. Serta Daek Mere Maweh. Sabalikna Kudu Hewan. Geura Rasakeun Awak Urang Sorangan Kacida Ngerikna Ati Ari Dina Kakurangan.Agama Jeung Nagara Sina Telik Kana Diri Bisi Katarik Ku Iblis Anu Nyelipkeun Dina Bathin Urang Sarerea. Da 11 . Bisa Napak Dina Jalan Kahadean. Kalawan Karidoan Malar Senang Rasana Gumbira Atina Ulah Sina Ngarasa Reuwas Jeung Giras. Henteu Daek Ngajenan. Nu Matak Nimbulkeun Nurut. Anu Matak Ulah Rek Kajongjonan Ngeunah Dewek Henteu Lian. Anu Hartina Jadi Pilara Salawasna. Sabalikna Kudu Rendah Babarengan Dina Enggoning Ngalakukeun Parentah Agama Jeung Nagara. Katilu : Ka Sahandapeun Ulah Hayang Ngahina Atawa Nyieun Deleka Culika. Rasa Kapapas Mamaras. Kaopat: Kanu Pakir Jeung Nu Miskin Kudu Welas Asih Someah. Nganyatakeun Hate Urang Sareh. Boh Dina Kabogana Estu Kudu Luyu Akur Jeung Batur-Batur. Anggur Ditungtun Dituyun Ku Nasehat Anu Lemah Lembut. Tidunya Nepi Ka Akherat (Badan Payah Ati Susah). Kahiji : Kasa Saluruhreun Ulah Naduk Boh Saluhureun Harkatna Atawa Darajatna. Anggur Mah Buktikeun Kahadean Sina Medal Tina Kasucian.

Tangtu Hanjakal Diakhirna. Nurutkeun Surat Al-Kafirun Ayat 6. Soson-Soson Ngalampah Keunana. Ari Sebagi Agama. Jadi Harti Ieu Ayat Nyaeta Akur Jeung Batur-Batur Ulah Aya Kuciwana. “Agama Anjeun Keur Anjeun. Numutkeun Ayat 70 Surat Anu Pisundaenana Kieu : “Kacida Ngamulyakeunana Kami Turunan Adam Jeung Kami Nyebarkeun Sakabeh Daratan Oge Lautan. Malah Leuwih Utama Ti Makhluq Anu Sejenna”. Agama Kuring Keur Kuring”. Tah Kitu Pingeusaneun Manusa Anu Pinuh Karumasaan.S. Nurutkeun Ayat Tina Surat Almaidah Anu Sundana : “Kudu Silih Tulungan Jeung Batur Dina Enggoning Kahadean Jeung Katakwaan Terhadep Agama Jeung Nagara. Anu Aya Di Darat Jeung Lautan Jeung Kami Ngutamakeun Kamaranehanana. Karena Anu Matak Tugemah Terhadep Badan Urang Masing-Masing Eta Teh Tapak Amal Perbuatanana. Lamun Urangna Henteu Kitu. Jeung Ngarijkian Kami Ka Maranehanana. Sanajan Jeung Sejen Bangsa. Dina Surat Annahli Ayat 112 Diunggelkeun Anu Kieu : 12 .Pakir Miskin The Lain Kahayangna Sorangan Estu Kadaring Pangeran. Sabalikna Ulah Silih Tulungan Kana Jalan Perdosaan Jeung Permusuhan Terhadep Parentah Agama Jeung Nagara”. Sabab Tunggal Turunan Ti Nabi Adam A. Surahna Ulah Jadi Papasean “Kudu Akur Jeung Batur-Batur. Saagama-Saagamana. Tapi Ulah Campur Baur”. Geuning Dawuhan Sepuh Baheula “Sina Logor Dina Liang Jarum Ulah Sereg Di Buana”.

Maka Tuluy Bae Dina Eta Tempat Kalaparan. 13 Pebuari 1956 Ieu Wasiat Kahaturkeun Ka Sadaya Akhli-Akhli Nu Ditawis Ku Pangersa Syekh Kh. Teu Aya Lian Pagawean Urang Sarerean Thoreqat Qoodririyyah Naqsyabandiyyah Amalkeun Kawalan EnyaEnya Keur Ngahontal Sagala Kahadeaan Dlohir Bathin. Ieu Wasiat Kudu Dilaksanakeun Ku Sadaya Murid-Murid. Digoda Ku Dayana Setan. Kari-Kari Pendudukna (Nunyicinganana) Teu Narima Kana Ni’mat Ti Pangeran. Ulah Jadi Kabengkahan Anu Dipurih Cageur Bageur.“Gusti Allah Geus Maparin Conto Pirang-Pirang Tempat. Keur Nyingkahan Sagala Kagorengan Dlohir Bathin. Dina Nyiar Jalan Kahadean Lahir Bathin Dunya Akherat Sangkan Ngeunah Nyawa Betah Jasad. Loba Kasusah. Gemah Ripah Loh Jinawi. Anu Dina Eta Tempat Nuju Aman Santosa. Loba Karisi Jeung Sajabana. Ulah Mariksa Murid Batur 13 .A. Ulah Ngewa Ka Ulama Anu Sajaman. Shohibulwafa Tajul ’arifin Ranggeuyan Mutiara 1. Kitu Teh SamataMata Pagawean Maranehanana” Ku Lantaran Kitu. Boh Kampungna Atawa Desana Atawa Nagarana. Ulah Nyalahkeun Kana Pangajaran Batur 3. Anu Ngenaan Ka Jasad Utama Nyawa. Anu Dirungrung Ku Pangwujuk Nafsu. Supaya Jadi Kasalametan Dunya Rawuh Akherat. 2. Sakabeh Murid-Murid Kudu Arapik Tilik Jeung Pamilih. Patapan Suryalaya.

4.Alfaatihah. Ilaa Hadrotin Nabiyyil Musthofa Muhammadin S. Tsumma Illa Arwaahi Sadaatinaa Wa Mawaliina Wa A-Immatinaa Abil Bakrin Wa Umaro Wa Utsmaana Wa ‘Aliyyan Wa Ilaa Baqiyyatis Shohaabati Walqarobati Watta Bi’iina Wattabi-It Taabi’iina Lahum Bibihsanin Ilaa Yaumiddin Syaeu-Un Lilaahi Lahum . Ulah Medal Sila Upama Kapanah Kudu Asih Ka Jalma Nu Mingangewa Ka Maneh Pangersa Guru Almarhum Tawasul Bismillaahirrohmaannirrohim 1.W Wa Alaa Aalihi Wa Ashhaabihhi Wa Azwa Jihii Wa Drurriyyatihhi Wa Ahli Baethil Kiromi Ajma’iina Syaeun Lillahi Lahum . 2. Tsumma Ilaa Arwaahi A-Immatil Mujtahidiina Wa Muqollidihim Fidiini Wal ‘Ulamair Roosyiddiina Wal Qurro-Il Mukhishin Wa Ahli – Tafsiiri Wal Muhadditsiina Wa Sa-Iri Saadaatis Shufiyyatil Muhaqiqiina Wa Ilaa Arhwahi Kulli Waliyyin Wa Waliyyatiw Wa Muslimin Wa Muslimatin Min Nasariqil Ardhi Ilaa Maghooribihaa Wa Min 14 .A.Alfaatihah. Tsumma Ilaa Arwaahi Aabaa Ihhi Wa Ikhwaanihi Minal Anbiyaai Wal Mursaliina Wa Ila Malaaikati Muqorribina Wal Karuubiyyina Wassyuhada-I Wasshoolihiina Wa Aali Kullin Wa Ashhabi Kullin Wa Illa Ruuhi Abiina Aadam Wa Umminna Hawaa Wama Tanaasala Baynahumaa Ilaa Yaumidin Syae-Un Lilaahi Lahum .4.Alfaatihah 3.

6. Tumma Illa Arwaahi Waaliddina Wa Waalidikum Wa Masyaayikhina Wa Masyaayikhikum Wa Amwaatina Wa Amwaatikum Waliman Ahsana Ilaina Waliman Lahunu Haqqun Alaina Waliman Awshona Was Taoshona Waqolladanaa ‘Indaka Bi Du’aa Ilkhoiri Syae-Un Lillahi Lahum .Yaminihaa Ila Syimaaliha Syae-Un Lillahi Lahum Alfaatihah. Tsumma Ilaa Arwahi Jami’il Mu’minnina Wal Muminaat Wal Muslimiina Wal Muslimaati Al – Ahyaa – I Minhum Wal Amwaat Min Masaariqil 15 . 7.Alfaatihah. 5. Tsuma Ilaa Arwaahi Ahli Silsilatil Qoodiriyyati Wa Naqsyabandadiyyati Wa Jamii’i Ahli Tthuruqi Khushsuson Ilaa Hadlroti Sulthonil Auliyaa-I Ghaotsill A’dhomi Quihubil Aalimiina Sayyids Syekh Abdul Qodiril Jaelaani Wa Sayyidis Abidilqoosimi Junaidil Baghdaadii Wa Sayyidis Syekh Ma’ruufilkarkhi Wa Sayyidis Syekh Sirris Saqothi Wa Sayyidis Syekh Habiibil ‘Ajmii Wa Sayyidis Syekh Hasan Basri Wa Sayyidis Syekh Ja’far Shoodiqi Wa Sayyidis Syekh Yuusuful Hamdaani Wa Sayyidis Syekh Abiiyazzidal Bustthomi Wa Sayyidis Syekh Syaah Bahaudini Nnaqsyabandii Wa Haldroti Imaami’ir Robbaani Wa Hadlroti Syaekhinal Mukaarrom Syekh Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad Wa Ushuulihim Wa Furuuihiim Wa Ahli Silsilatihim Wal Aakhidzina Anhum Syae-Un Lilaahi Lahum Alfaatihah.

Iyyaaka Na’budu Wa Iyyaki Nassta’in. Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Qul Huwal Llahu Ahad. Amin. Al-Llahushomad Lam Yalid Walamyuulad Wa Lam Yaa Kul Lahuu Kufuuwan Ahaad 3x Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birobbil Falaq. Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Alif-Laam-Miim. ShirootholLadziina An’amta Alihim Ghoiril Magduubi ‘Alaihim Waladh Dhoolliin. Maaliki Yaumiddin. Ihdinasshiroothol Mustaqiin. Wa Min Syari-Ri Ghoosigin Idzaa Waqob Wa Imn Sya-Ri Naf-Faatsaati Fil Uqod-I Wa Min Syar-Ri Haasidin Idza Hasad. Al-Ladziina Yu Minuuna Bil Ghobi Wa Yuqiimuunash-Sholata Wa Mimma Rozaqnaahum 16 . Al-Ladzii Yuwas Wisufii Shuduurin Naas-I Minal Jin Nati WanNaas. Dzaalikal Kitaabu Laa Roiba Fiihi Hudan Lilmutaqiin. Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Alhamdu Lillahi Rob-Bil ‘Aalamin.Ardli Ilaa Maghoorbihaa Wa Min Yamiinihaa Ilaa Syimaalihaa Wamin Qoofin Ilaa Qoofin Minwaladi Aadama Ilaa Yaumilqiyaamah Syae-Un Lillahi Lahum .Alfaatihah. Arrohmaanir-Rohim. Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birob-Bin Naas-I Malikin Naas-I Ilaahin Naas Mis Syar-Ril Waswasil Khon-Naas. Min Syar-Ri Maa KholaqQ.

Ulaa-Ika Alla Hudam Mirrob-Bihim Wa Ulaika Humul Muflihuun. Man Dzaaladzii Yasfa’uu Indahu Illaa Bi-Idznihi Ya’lamu Maa Baina Aidiihim Wamaa Khalfahum. Allahu Laa Ilaaha Ilaa-Huwal Hayyul Qoyyum. Walaa Yuhithuuna BisyaIn Min Ilmihii Alla Bimaa Syaa’a Wasia Kursiyyuhussamawaati Wa Ardlo. Bismillaahirrohmaannirrohim In-Naa Anzalnaahu Fii Lailatil Qodr-I Wa Maa Adrooka Maa Lailatul Qodr. Laata’khudzzhuu Sinatuw Walaa Naumun Lahuu Maa Fissamaawaati Wamaa Fil Ardli. Wal-Ladziina Yu Minnuna Bima Unzila Ilaika Wa Maa-Unziila Min Qoblika Wa Bil Aakhiroti Hum Yuuqinuun. Wa Ilaahukum Ilaahuw Waahid Laa Ilaaha Illa Huwar Rohmaanurrrohim. Walla Ya’uuduhhu Hifdhuhuma Wa Huwal Aliyyul’adhiim. Lailatul Qodr-I Khoirum Min Alfi Syahr-In Tanaz-Zalul Malaa-Ikatu Warruuhu Fiihaa BiIdzni Rob-Biihiim Min Kul-Li Amr-In. Wana Fasin Biadadi Kuli Ma’lun Millak (3x) 17 .Yunfiquun. Bismillaahirrohmaannirrohim Idzaa Jaa-a Nashruk Loohi Wal Fat-Hu Wa Ro-Aitan Naasa Yad Khuluuna Fiidiinil Laahi Af Waajaa Fasab Bin Bihamdi Robbika Was Taghfirh-U Innahu Kaan Ta Waabaa Innaalloha Wamalaaikatahu Yusholluuna’alam Nabiy Yaa Ayyuhalladziinaa Aamanuu Sholluu’alaihi Wasai Limu Taslimaa. Alloohuma Sholli Sholattan Kaamilatan Wasalim Salaman Ta’man Alla Syayyiddina Muhammadinniil Ladzii Tanhalu Bihhil ‘Uqoduu Waatan Fariju Bihhil Qurobu Watuukdho Bihhil Khawa Ij’ju Watunnaalul Bihhi Rogho Ibu Makh-Husnuul Homwatimmi Wayus Tasqool Ghomaamu Biwaj Hihhil Karimi Wa Alaa Allihii Washohbihhi Fikulli Lamhatin. Salamun Hiya Hat-Taa Mathla’il Fajr-I.

sareng ka kulawargina sareng kasadayana shohabat sareng kasadayana Auliyana Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomat. Amma ba’du Maka ieu sapucuk kitab anu kalintang ringkesna nyarioskeun managibna Sulthon Aulia wa imamil Ulama Sayyid Abdul Qodir al jaelani qsn. Rohmat sareng salam anu utami muga tetep ka pang afdol-afdolna Nabi nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad SAW anu parantos dikiatan kalawan mujizat anu diputus jadi rohmat ka sadayana alam. Mudah-mudahan aya manfa’atna kasadaya dulurdulur anu kersa ngaos atanapi ngadangu kalawan ngagungkeun kanu kagungan ieu manaqib. Mudah-mudahan ku berkahna anu kagungan ieu manaqib Gusti anu Maha Suci urang sadayana 18 .Alfaatihah. kenging metik tina Uquudul laeli fii Managibi Jaeli sareng tina kitab Tafrihul Khotir Fii Manaqibis Sayyid Abdul qodir. ALAA AINNA AULIYAA ALLOHI LAA KHAOFUN ALAIHIM WA LAHUM YAHZANUN TIIJAANUL JAWAIHIR FII MANAAQIBIS SAYYID ABDIL QOODIR MANAGIB Bismillaahirrohmaannirrohim Sugrining puji anu sampurna sareng pangalem sagemblengna eta tetep kagungan Allah anu mikawelas ka abdi-abdina anu ngaluhurkeun darajatna anu bakti ka Anjeuna.

nurunkeun rohmat sareng nulak tina bahla dunya akherat. Sapertos ieu di handap : Yaa Robbana Bilhaykalinunnuronu * Albazi Abdil Qodir Jaelani * Uslukbina Nahjali Hadiyati Wahmina * Min-Syarri Kulli Mu’aanidin Awjani * Bi Abiini Abdillahi Farrij Karbana * Waqdzi Hawaija Abdikal Walhani * Wabihinnika Dumta Illahi Agnini * Waj’alni Fii Bahril Mahabbatifani * Bil Quthbi Abdillahi Dawi Illahti * Wabi Yahyaa Ah-Yilqolba Bil’irfan * Abi Muhammadin Wa Abihi Dawuda Iksinii * Tsaubalbaha Walwuddi Fil Azmani * Bi Abiihi Abdil-Lahi Aslih Syalnanaa * Waliwalidiina Fahfadz Minan Nuqshoni * Walthufbina Fikulli Maqoddartahu * Bijuun Muusaa Jud Bikhoeri Jinani * Wal Mahdzi Abdillahi Lil Ihsani Mah * Dzori Kinni Tsumma Iksinii Bi Ma’aani * Bilan-Wari Hasanil 19 . sareng puta Siti Fatimah binti Rosululloh SAW. Nyarioskeun Nasabna Sayyid Abdul Qodir Ari Sayyid Abdul Qodir teh nyaeta putra Abi Sholih Janaki Domti. putra Musa tsani. putra Sayyidi Hasan cucu Kanjeng Rosululloh SAW. Putra Yahya Zahid. putra Abdullah Mahdi. putra sayyidina Ali bin Abi Tholib karomallohu wahjah. Jadi anyeuna tertela pisan. Manqobah Ka hiji. putra Abdullah. sehingga ulama ngadamel tawaasul ka Sayyid Abdul Qodir sareng ka –rama-ramana dina ngahasilkeun rupa-rupa pamaksadan. putra Daud. putra Hasan Mustsani. 1. putra Abdullah Tsani. putra Muhammad. putra Musal Jun. yen nasabna Sayyid Abdul Qodir teh nasab anu kalintang luhurna sareng agungna. dihasilkeun pamaksadan diwuwuh kasalametan. Amin.

maneh ku Gusti Alloh di paparin anak lalaki. eta dibawah 20 . Teras Kanjeng Nabi nimbalan ka ramana Sayyid Abdul Qodir. saperti kaula dina pangkat ka nabian”. nyaeta hiji nagara bawahan NAgara Tobristan dina wengian kaping hiji sasih Romdhon tahun 470 tina Hijrah Ari pupusna di Nagara Baghdad dina kaping 10 Silih mulud tahun 561. Dina wengian dipedalkeun aya 5 karomat : Kahiji : Ramana Sayyid Abdul Qodir. salian ti imam anu maksum. eta teh anak kaula jeung kakasih kaula jeung kakasihna Gusti Alloh.Mutsanna Nawrroni * Aqliiwalaa Tatruknii Lilakwani * Wa Abiihii Awwali Quthbin Bahiri * Sibtin Nabiy-Yal Mustofaa Adnani * Hasani Zzakkibnil Imamil MurTadzoo * Hamiwago Goytsin Nadal Hatanii * Yassirlanaa Kulla Umuuri Wa Afina * Min Kulli Hakin Awbala Awaani. yeen bakal kagungan putra anu bakal jadi Sulhonul Aulia. Manqobah Ka dua. dawuhanana : “Hey Abi Sholih. Sareng sadaya wali-wali. 2. nyaeta Abi Sholih Musa Janaki ngimpen kasumpingan KAnjeng NAbi di iring ku sohabat-sohabatna sareng ku imam-imam mujtahidin sareng ku para Aulia. jeung bakal meunang pangkat anu luhur dina pangkat kawalian. Kadua : Nabi-nabi oge sabadana Kanjeng Nabi pada ngabubungah ka ramana Sayyid Abdul Qodir. Jadi yuswana mung 91 taun. Nyarioskeun Dipedalkeunana Sayyid Abdul Qodir Ari dedalkeunana di Nagara Jaelan.

Didinya anjeuna ngalap pirang-pirang ilmu sareng sifat-sifat kautamian. Kaopat: Sayyid Abdul Qodir ti barang dipedalkeun henteu kersaeun nginang siang dina Romodhon. Manqobah Ka tilu. eta oge hiji perkara anu luar biasa. 3. sadayana jadi wali supaos jadi pangiringna.putrana. Sareng waktos medalna disarengan ku cahaya anu pohara sahingga jalmi-jalmi henteu aya anu kuat ningali. sadayana pamenget. Ari seueurna aya 1. Nyarioskeun Ngaosna Sayyid Abdul Qodir. Sareng wali-wali anu tunduk ka anjeuna bakal naek pangkatna.100. anu henteu tunduk ka anjeuna bakal dilepas ku Gusti Alloh tina kawalianana. Saparantosna anjeuna ageing lajeng ngajugjug ka guru-guru anu laluhur. ana nginang sok dina waktos bobor. nyaeta tilas munggu anjeuna bade tunggang kana buroq dina wengian mi’raj tea. Katilu : Teu aya dipedalkeun dina wengian dipedalkeunana Sayyid Abdul Qodir di Nagara Jaelan anging. Kalmia : dina walikatna Sayyid Abdul Qodir katingali tapak dampal sampean Kanjeng Nabi SAW. 21 . sareng dampai sampeanana bakal didampalkeun kana pundakna sadaya waliwali. ka alim-alim anu utami. Ari yuswa ibuna waktos harita yuswa 60 taun. sapertos anu bakal kacarioskeun engke diluhur.

Ari ngaosna ilmu adab ti Abi Zakaria Tabrizi. adilna Sayyidina Umar Hilimna tegesna kasabarababa 22 .Sadayana guru anjeuna pada nyarioskeun kana calakanana. barani sareng kukuh dina hak. Anjeuna singkil kalayan pamaksadan anu tetep serta kiat. kasepna ka wariss kakasepan Kanjeng Nabi Yusuf. sareng diijabah du’ana pohara barahanana tebih tina kaawonan kalintang caketna kana kasaean. benerna Sayyidina Abu Bakar Shiddiq. tegesna talajakna eta banget sieun ku Alloh. Nyarioskeun Budi Pekertina Sayyid Abdul Qodir. Ari akhlakna Sayyid Abdul Qodir. 4. Ari ngaosna ilmu Thoriqoti yi Syekh Abi Khoer Hamad bin Muslim bin Warowati Dibas. tara nolak kanu jajaluk sanajan anu nyuhunkeun anggoanana. sahingga anjeuna calik dina luhur-luhurna ka pangkatna. Ari anggoaan sufiyahna Kuqodi Abi Said Mubarok. sahingga anjeunan kenging 25 bade calik dina tegalan Iroq henteu patepang sareng jalma. Anjeunan kawaris akhlakna Kanjeng Nabi Muhammad SAW. yen bade nyepeng sareng ngangkek kadali nafsu anjeuna bade dipengkolkeun tina karesepna. sahingga gampil pisan kaluar cisocana. Ari ngaosna ilmu Fiqih ti Abi Wafa Ali bin ‘Aqil sareng ti Abi Khotib Kaludi sareng ti Abi Husen Muhammad bin Qodi. bengis dina perkara mungkarot tara bendu karana nafsuna. Tara-nulungan anu lain karana Alloh. Anjeunan henteu liren-liren nerekel hanjat kana pangkat ka sampurnaan anu luhur-luhurna kalawan pitulung anu MAha Agung. Manqobah Ka opat.

Ari angkat-angkatan sanaos nyorang cucuk oge tara nganggo tarumpah atanapi sapatu. Manqobah Ka lima.Sayyidina Utsman. Tidinya roti dilesotkeun deui henteu teras dituang. Anjeunan angkat deui ka tegalan. Ari wengi seseringna tara kulem. nguprak aya serat anu ragrag ti awing-awang. Hiji waktos anjeunan parantos sababaraha dinten teu tuang leueut jol aya hiji jalma ngadeheusan . ari unina eta serat kieu : INNAMA JU’ILATIS YAHAWATU LIDZU’AFAI ‘IBADI LI-YASTA ‘INUU BIHA ‘ALATHO ‘ATI WA AMMAL AQWIYAU FAMA LAHUM WALISSYSY AHAWATI. Barang anjeunan parantos calik bade tuang roti. hatur lumayan keur ngangaleuh katuangan”. Kagagahanana sareng kabaranian Sayyidina Rodiallohu anhum ajma’in 5.Piunjuk eta jalma : “ ieu jisim seja babakti nyanggakeun artos. Hartosna : Pikeun abdi-abdi aing ni lembek memang dipaparin sahwat kana barang dahar supaya bisa nulung kana to’at. margi 23 . teras Sayyid Abdul Qodir ngagaleuh roti keur tuangeun. Ari katuanganana cekap ku bubuahan bae sareng dang-daunan di sisi wahangan. ari pikeun jalma anu gagah mah naon pertuna nurutkeun sahwat. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “Nuhun” sareng teras eta artos ditampi. Nyarioskeun Anggoan Sareng Ka Tuanganana Waktos Nyantri Ari pangganggona nyaeta jubah anu didamel tina bulu domba anu kasar dina mastakana dibeulitan ku sacawi lawon. Ari artosna diwadahan dina kanjut.

6. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Abdul Qodir. Sataun sakali sok dilongokan. Mangobah Ka genep. Mung jangji ka Sayyid Abdul Qodir bade ngalongokan sataun sakali.anjeunan uninga yen eta teh samata-mata pepeling ti Nu Agung kana salirana. Malah sok sering pisan bangsa-bangsa raja anu bade nepangan kapaksa sok ngarantosan dugi kasubuh. Ari damelna sonten keneh netepan sunat. teras nyepen di pangkeng dugi ka subuh. Dawuhan Syekh Abu Abdillah Muhammad Hirowi : Jisim kuring ngarencangan Sayyid Abdul Qodir kenging 40 taun. Dawuhan Syekh Muhammad Hirowi : Hiji wengi jisim kuring nyarengna ka Sayyid Abdul Qodir henteu mondok sakerejep-karejep acan. Sapartosna kitu teras Kanjeng Nabi Khodir mulih. Nyarioskeun Sayyid Abdul Qodir Disarengan Ku Nabiyulloh Khodir di Iroq Waktos Sayyid Abdul Qodir calik ditegalan Iroq. Manqobah Ka tujuh. Saur Nabiyulloh Khodir : “ Upami salira palay disarengan ulah nyulayan. anjeunan disumpingan Kanjeng Nabi Khodir a. kenging tilu taun. dina leber sakitu anjeuna sok netepan subuh ku wudlu isya. 7. ari ka wenginakeun teras dzikir 24 . Upami anjeunan parantos netepan isya teras lebet ka pangkeng.s sareng teras Kanjeng Nabi Khodir nyarengan calik di Iroq kenging sawatra lami. Ari Sayyid Abdul Qodir calikna dina tempat panuduhan KAnjeng NAbi Khodir. margi ari nyulayaan teh sok matak papipas “.

Barang eta onta keur digiringkeun. Tidinya salirana beuki alit dongkap ka alit pisan. Sapertos tadi. Ari parantos langkung dua pertilu wengi teras ka Qiblat ngaos pirang-pirang du’a Tidinya jol cahaya nyorot ka anjeunan dugi ka anjeuna henteu katingali salirana kabulen ku eta cahaya. ALMUHI THURROBUSYSYHIDUL HASIBUL FA’ALUL GHOLLA QULKHOLI QULBARIUD MUSOWIR. Ari parantos lami jol deui sumping teras gadeg deui netepan sareng kalintang lamina dina sujud. Ari parantos ageing teras salirana ngajungjung beuki luhur dugi ka les henteu ka tingali. Kitu bae damelna dugi ka dua pertilu wengi. dina kaping 9 Rayangung anjeuna ngangiringkeun onta bade diangon di tegal. sareng kakuping henteu liren-liren anu uluk salam ka anjeuna dugi ka bijil fajar. Henteu lila salirana ngageungan deui. Dicarioskeun waktos anjeuna murangkalih. Manqobah Ka dalapan. naon anu didamel dadasar dina padamelan Tuan? Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “ALASHSHSIQI WAMA KADZIBTU QOTHTHU”. pokna. Hartosna : Ari tangtungan kaula jeung dadasar kalakuan kaula nyaeta “BENER PATANG BOHONG”. “He Abdul Qodil anjeun mah didamel teh sanes pikeun ngangon 25 . 8. eta onta ngomong. Nyarioskeun Anu Didamel Dadasar Paddamelan Sayyid Abdul Qodir Sayyid Abdul Qodir ditaros.ari parantos ngalangkungan sapertilu wengi teras ngaos.

Anjeuna kaget aya onya ngomong kitu. engke dimana aya ontan – ontan anu rek ka Baghdad ujang milu nurut ludeung. ibu kacida ridhona. tapi wasiat kudu bener dina sagala ucapan jeung kalakuan”. gok deui jeung rampog sejena. jor bae kadituh mantog”. Henteu ka carioskeun lamina. Henteu kantos sabaraha lami ti waktos harita Sayyid Abdul Qodir teras ngiring sareng ontan – ontan anu ka Baghdad. Ku Sayyid Abdul Qodir diterangkeun cara kanu tadi. Tidinya teras Sayyid Abdul Qodir liwat.onta”. teras sadayana sudagar dirampok. tapi henteu dipercaya ku 26 . Tidinya kabejakeun ka kepalana rampog. ka ibuna unjukan. Barang meneran ka Sayyid Abdul Qodir. teras eta onta dilesotkeun. Barang dongkap kadinya burudul aya 60 rampog tarumpak kuda sarta sayaga parabotna. sanggemna – maneh mah Abdul Qodir didamel ku Gusti Alloh teh lain calon kana ngangon onta – Kumargi kitu manawi ibu rempang mah abdi bade masatren ka Baghdad”. Ibuna ngadangu unjukan putrana kalintang bingahna saurna : “ atuh nuhun ari ujang haying masatren mah. teras nanya deui cara tadi. saurna : ”Ibu tadi anu bade diangon ku abdi the nyaram ngangon ka abdi. Saur Sayyid Abdul Qodir : “ Nyuhunkeun hibarna ibu bae”. Eta rampog henteu percayaeun deui wae. tah ieu keur bekel 40 dinar. sadayana ontan – ontan paratntos ngaliwat Nagara Hamdan. ceuk hiji rampok : “silaing boga naon ?” Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : Boga 40 dinar. ari anjeuna teras angkat ka loteng. ayaa anu ngkau boga 40 dinar.

silaing mah kawas anu burung lain buktikeun. artosna dibilang anu 40 dinar teh hareupan kapala rampog. mana teuing Pangerangn benduna ka kaula. Tidinya teras rampog anu 60 the pada tobat. Tah ayeuna saksian ku salira. Barang sumping ka kapalana rampog tegas ditaroskeun cacandakanana. Tidinya teras Sayyid Abdul Qodirdibarawa ku rampog the ka kapalana.sarerea oge. naha ari kaula geus sababaraha taun gawe the ngan wungkul ngarumpak larangan Pangeran Wae. yen kaula tobat ka Gusti Alloh ditangan sampean”. Ceuk kapalana : “ coba bawa kadieu. Lamun henteu percaya urang buktikeun”. Sajongjongan mah kapla rampok ngheula wae. boga sadinar oge tara ngabejakeun aria can ditakol mah”. Boa teuing enya bogaeun 40 dinar”. Harita yuswa 18 taun. Tidinya teras naros ka Sayyid Abdul Qodir : “ naon pangarahan anjeun nu matak ngaku sabenerna ? kapan deungeun-deungeun mah sumawona loba kitu. barang-barangna kenging ngarampig teras dipulangpulangkeun deui kanu gaduhna. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “ kaula henteu aya pangarahan naon – naon. Ari saparantos kitu teras anjeuna ka Baghdad. Tidinya segruk eta kapala rampog teh ceurik bari henteu wani ngarempak larangan indung. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “ Boga 40 dinar ceuk kaula oge tah ieu dikaput dina baju handapeun kelek. kaula moal nyulayaan wasiat indung”. ngan indung kaula miwarang kudu bener. 27 . Teras kawayna dibuka.

tuluy diludahkeun 7 kali. ari ulama-ulama Baghdad anu sakitu parasehatna”. tuluy kaula muruk mitutur. Dawuhanana : “Naha lain geura pok motok mitutur the”. gado noroktok”. Teras nimbalan ka kaula. Nyarioskeun Kumpulna 100 Ulama Baghdad Di Majelis Sayyid Abdul 28 . Nyarioskeun Nembean Sayyid Abdul Qodir Minutur Ka Jalmajalma Dina Luhur Korsi. Unjukan kaula : “ieu da hate abdi ngageter wae. Ari Saparantos kitu mah tuluy hate kaula caang henteu naon-naon. Manqobah Ka sapuluh. Ceuk kaula : “kumaha margina henteu 7 kali?” dawuhan Sayyidina Ali : “Karana adab ka Rusululloh”. Tidinya les deui Sayyidina henteu aya. Manqobah Ka salapan. Tuluy diludahkeun 6 kali. Kaula ngadegdeg jeung hate kaula ngageter henteu bisa pok nyarita. jeung pitutur anu aralus. Tuluy kaula calangap. Saurna : “ Jig maneh geura muruk mitutur. Tidinya jol sumping Sayyidina Ali ngadeg hareupeun kaula. dawuhanana : “ He anak kaula unjukan : “ kumaha rek tiasa munuk mitutur. Dawuhan Sayyidina Ali : “Coba calangap”.9. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “Dina memeh dzuhur poe salasa tanggal 6 bulan Syawal taun 521 kaula ningali Rasululloh SAW. Saparantos kitu tuluy kaula solat dzuhur. 10. Tuluy kaula calangkap. Dawuhan Rosululloh : “ Coba bukakeun sungut maneh”. Henteu kungsi lila burudul jalma-jalma daratang kacida seueurna. apan abdi urang Ajam. geura ngajak kana jalan Pangeran kalawan hikmah.

eta cahaya teras ngaliwat kana dada 100 ulama tea. Tuluy bijil cahaya tina leresan manahna. Ngajawab masalah sareng karomatna. Ari Talapokna eta buroq ngagebur cara bulan. 11. sarumpingan 100 ulama Baghdad. Sadayana ulama pada kaget ku kapinteranana Sayyid Abdul Qodir dina. Manqobah Ka sabelas. Nyarioskeun Ngadammpalna Kanjeng NAbi Kana Pundakna Sayyid Abdul Qodir.Qodir Sarta masing-masing Pada Boga Masalah. ngaderegdeg. Dicarioskeun ku Syekh Abu Muhammad Mufaroj : Waktu kaula milu hadir dina majelis Sayyid Abdul Qodir. ting jarerit teras maruka sirahna. ari saparantos kitu teras eta ulama anu 100 teh ku Sayyid Abdul Qodir ditangkeupan teras masalah saurang-saurangna dicarioskeun ku Sayyid Abdul Qodir sareng jawabanana. sarta eta masalahna henteu sami. sareng eta ulama-ulama parantos caralik dipayuneunnana. sadayana pada kagungan masalah. teras eta ulama-ulama pada bingung. Saparantosna ulama-ulama kaliwatan ku cahaya. sareng majelis harita kalintang cekcokna sareng ngaguruh henteu aya daratanana. ari pakun cara 29 . teras sampaean Sayyid Abdul Qodir teundeun kana sirah ulama ku aranjeuna. Dicarioskeun ku Syekh Rosyidi bin Muhammad AlJaelani : Dina wewengian mi’raj Kanjeng Nabi sumping Malaikat Jibril nyandak Buroq. anggoanana disosoek. teras anjeuna tungkul. teras haranjat kana korsina Sayyid Abdul Qodir.

Dawuhan Rosululloh : “ heung dikabul pamenta maneh”. Teras panangan Kanjeng NAbi dicapengkeun kana pundakna buroq. pokna : “nyawa abdi tetebus tapak gamparan Gusti abdi sanes henteu punun ditunggangan ku Gusti.bentang. 30 . kapaksa eta buroq harita dugi 40 hasya. Unjukan deui eta buroq : “ Muga Gusti kersa nyepengkeun panangan Gusti kana pundak abdi sapados jadi tawis dina dinten qiamah”. ari dampal suku maneh eta nincak kana pundakna sakabeh waliyulloh”. Tidinya teras sumping ruhna Gaosil Adhom Sayyid Abdul Qodir Al Jaelani. teras unjukan : Gusti mangga ieu pundak abdi titih ku Gusti. Timbalan Kanjeng NAbi : “Ku naon buroq nu matak maneh henteu daek cicing. Barang disanggakeun ka Kanjeng Nabi eta buroq henteu daek cicing. mung abdi aya panuhun ka Gusti nyaeta dina dinten qiamah nalika Gusti bade lebet ka Surga ulah nunggangan anu sanes”. Tidinya Kanjeng Rosululloh ngadeg sakedap wireh ningali buroq sakitu jangkungna tawakup kana titian anu sanes. teras Kanjeng Nabi nitih kana pundakna Gaosil Adhom. teras Kanjeng Nabi tunggang kana buroq sareng ngadawuh Kanjeng Nabi : “ieu dampal suku kaula nincak kana pundak maneh. Kumargi eta buroq kalintang bungahna. naha maneh teh embung ditumpakan ku kaula ? “ tluy eta buroq unjukan. teras Gaosil Adhom ngadeg.

sareng eta ulama-ulama ngaku kana ka walianana Sayyid Abdul Qodir. 14. Ti zaman Ali al Hasan Basri dongkap ka lahirna Sayyid Abdul Qodir henteu aya alim muruk agama islam anging pada nyarioskeun kabingahan bakal dhohirna Sayyid Abdul Qodir. Manqobah Ka duabelas. 16. eta Wali anu luhungna dilepas kana kawalianana. 15. 17. Dicarioskeun dina Rodotun NAdhir fii manaqibi Syekh Abdul Qodir dina bab ka 6. Kumargi henteu narima. Manqobah Ka tilu belas. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid 31 . di nagara Askhoan henteu narima kana eta embaran. JAdi Sayyid Abdul Qodir teh hamper 300 taun kana deui ka lahir parantos manshur kawalianana Jalma Anu Nyebat Jenengan Qodir Henteu Gaduh Wudlu. Kajabi hiji Wali. Sayyid Abdul 13. Nyarioskeun Nyaksianana Guru-guru Sareng Wali Kana Kaluhuran Martabat Sayyid Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Rusakna Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Sareng ulama-ulama nyarioskeun Sayyid Abdul Qodir bakal ngembarkeun deui dampal sampeanana bakal nincak kana pundak Wali sareng wali-wali narima kana eta embaran. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir.12.

Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid 32 . 21. Manqobah Abdul Qodir. 25. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 29. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 23. 31. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. 30. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 22. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. 28. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 27. Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 32. 20. Manqobah Abdul Qodir.18. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 26. Manqobah Abdul Qodir. 24. 19. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir.

39. 41. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir.33. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid 33 . Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. 37. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 35. 47. 45. 38. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 42. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 34. 46. 43. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 40. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. 36. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 44. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh.

Sayyiduna Manba Ul Ilmi Wal-Assrori Wamakhzanul Faidli Walanwari Wa Malja-Ul Ummati Wa Abrori Wa Mahbathu Jbrila Fillaili Wa Nahari Wa Habibu’ Llohis Sattaril Ladzi Unzila Alaihi Afdlolul Kutubi Wal Safari Sayyiduna Muhammadu Ni’l-Mukhtari Shallohu’alaihi Wa’ala Alihi Wa Ashha Bihil Akhyar. 53. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir.48. Sayyiduna ‘Aliyyu Karruma ‘llohu Wajhah 5. Robbul Arba Bi Wamu Tiqur-Roqbi Allah SWT 2. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Sayyiduna Jibril Alaihis Salam 3. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid SILSILAH THoriqat Qodirriyyah Wan Naqsyabandiyah 1. Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 4. Manqobah Abdul Qodir. 52. 51. 50. 49. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Sayyiduna husein Rodliyallohu’anhu 34 .

Syekh Abul Qoosim Al-Junaedil Baghaadil Rodliyallohu’anhu 14. Syekh Abul Fadli Ao’abdul Waahid at Tamii Mii Rodliyallohu’anhu 16. Syekh Syarofuddin Rodliyallohu’anhu 24. Syekh Sirris Saqothii Rodliyallohu’anhu 13. Syekh Abul Hasan Alii Bin Yuusuf al Qirsyl al Hakaaril Rodliyallohu’anhu 18. Syekh Waliyuddiin Rodliyallohu’anhu 26. Sayyiduna Zaenal ‘Abidin Rodliyallohu’anhu 7. Sayyiduna Ja’farus Shodiq Rodliyallohu’anhu 9. sayyiduna Imam Musal Kadhim Rodliyallohu’anhu 10. Syekh Abuu Sa’iid al mubarok Bin Allii al Makhzuumill Rodliyallohu’anhu 19. Syekh Abul Bakrin Dilfis Syibli Rodliyallohu’anhu 15. Sayyiduna Muhammad Baqir Rodliyallohu’anhu 8. 20. Syekh ‘Ustman Rodliyallohu’anhu 35 . Syekh Abuu Bakrin Rodliyallohu’anhu 29. Syekh Nuuruddin Rodliyallohu’anhu 25. Syekh Abdul Aziz Rodliyallohu’anhu 21.6. Syekh Abul Faroj’at Thurthuusi Rodliyallohu’anhu 17. Syekh “abul Qoodir Aljaelani Qoddasa’llohu Sirrohu. syekh Muhammad Al Hattak Rodliyallohu’anhu 22. Syekh Abdur Rohiim Rodliyallohu’anhu 30. Syekh Yahya Rodliyallohu’anhu 28. Syekh Abul Hasan’ali Bin Musa Arridho Rodliyallohu’anhu 11. Syekh Hisyaamuddin Rodliyallohu’anhu 27. Syekh Syamsuddin Rodliyallohu’anhu 23. Syekh Ma’ruuful Karkhi Rodliyallohu’anhu 12.

Syekh Akhmad Khtotib Syambaasi Ibnu Abdul Ghoffaar Rodliyallohu’anhu 35. Ayah Ursi 38. Eyang Kair 37. Syekh Kh.31.Eyang Jaya Perkasa Dayeuh Luhur 2. Syekh Tholhah Rodliyallohu’anhu 36. Shohibulwafa Tajul ’arifin Rodliyallohu’anhu (Abah Anom) 1. Syekh Syamsuddin Rodliyallohu’anhu 34.A. Syekh Muhammad Murod Rodliyallohu’anhu 33. Pa Macan 36 . Syekh ‘Abdul Fattah Rodliyallohu’anhu 32. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Rodliyallohu’anhu (Abah Sepuh) 37. Eyang Geusan Ulun 36.

Eyang Adiyasa 31. Syeh Bentong 29. Eyang Ranga Gading Gunung Tilu 50. Pa Monyet 40. Raden Syarefudin 10. Mbah Panji Lereng 23. – - Waja Eyang Haji Syeh Abdul Muhyi . Sembah Eyang Aji Abdul Manaf 42. Raden Mahdum 7. Eyang Sari Rijak Cipanas Garut 58. Mbah Semplak Singa Parna 59. Pangeran Tirtayasa 21. Raden Ainul Yakin 9. Pangeran Pakpak Garut 57. Raden Umar Syahid 12. Syeh Daud Bin Sohib Gondang 24.Cilogo 32.3. Eyang Haji Irsad 52. Syaid Idrus . Wirya Asmara 19.Pamijahan 60. Pangeran Emas 20. Raden Sayid Jafar Sodiq 11. Syeh Maulana Malik Ibrahim 5. Mbah wali Lembang Gunung Haruman - 56. Wali Kepoh 30. Eyang Dipatiukur . Abdul Syukur Anom 18. Syeh Khotib Muwahid – 37 . Ki Asnawi . Maulana Yusuf . Mbah Perbangsa 46. Mbah jafar Sodiq Gunung Haruman 55. Raden Rahmat 6.Luar Banten 26.Riung Bandung 41. Eyang Zaenal Abidin 43. Mbah Kalang Bima Soreang 47. Eyang Kuwu Sangkan 4. Eyang Kobul 45. Aki Leutik 53.Caringin Banten 25. Eyang Arsa Gunung Wayang 48. Syeh Abdul Sakib Luluwung Banjaran 13. Syeh Karang Gayam 28. Syeh Maulana Mansur – Cikaduen 22. Eyang Ranga Gading Gunung Tilu 49. Raden Sahid 8.Banten 14. Abdul Syukur Sepuh 17.Karawang 27.Ciganitri 54. Mang Uneg . Syeh Ora . Eyang Hasan . Sultan Syarif Hidayat Tuloh – Cirebon 39. Abdul Mufbaqir 16. Eyang Ranga Gading Gunung Tilu 51. Eyang Abdul genduk 44. Maulana Muhammad 15.

Syekh Abdul Gani (Magelang) 38 . Ibu Kajeng Ratu Roro Kidul 72. Prabu Cakrabuana 113. Ibu Siti Dewi Ganda Sari – Pamuraggan 75. 68. 67. Syekh Rahmat Godog Suci 119. Mbah Dalem Tamela Syeh Syaidullah Bolengkang – Ciamis Manggung 33. Ibu Nyimas Raden Dewi Ratu Anggara 73. 66.Cikundul 71. Mbah 63. Ibu Siti Dewi Dayung Pananjung 108. Sri Baduga 80. Ibu Nyimas Lara Santang 79. Prabu Langlang Buana 110. Prabu Munding Kota 84. 69. Ibu Dewi Dasawala Ambarawa 74. Mbah Dalem . Pangeran Asrupati Banten 117. Raja Galuh 81. Pangeran Darma Lebu 115. Prabu Seda Ing Pakuan 83. Eyang Syarif – Sukamandi 35. Prabu Sangkuriang 112. Pangeran Wastu Kencana 116. Syekh Syambas 120. Prabu Seda 82. Prabu Walang Sungsang 109. Ibu Dewi Centring Manik 76. 65. Ibu Manisa 77. Eyang Paku Alam Cikampek 34. Prabu Munding Sari Syeh Komarudin Syeh Ahmad Syeh Muhammad Ama Aji Ibu Aji Ibu Siti Dewi Rengganis (ra) 70. Raden Rahmat Cirebon 111. Banteng Wulung 118. Prabu Cakrawati 114.Penyileukan 61. Dalem – Pamoyanan 62. 64. Prabu Kalungan 85. Ibu Dewi Dayang Sumbi 78.

Abah Anfa 126. Prabu Sedu 105. Raden Makdum Ibrahim (Sunan Bonang) 4. Raden Syarifuddin (Sunan Drajad) 39 . Ki Bayu Peteng Garut 135.86. Prabu Sangiang Kakaleng 1. Prabu Guru Tunggal Seda 103. Prabu Susuk Tunggal 91. Ki Bolatang 129. Abah Dullah 123. Syeh Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik) 121. Ki Dagal 133. Prabu Guru Tunggal Buana 104. Prabu Siliwangi 87. Mama Azi Tamela 136. Prabu Marpiti 100. Syekh Abdul Rojak 122. Prabu Lingga Wastu 89. Prabu Pucuk Limum 106. Abah Pakih 124. Prabu Lingga Maya 94. Prabu Darma Rebu 97. Eyang Jaya Dwipa 137. Ki Bayu Seta Garut 134. Abah Den Emid 127. Prabu Ciung Wanara 95. Prabu Dewara 98. Raden Paku (Sunan Giri) 5. Ki Durgalupati 132. Ki Gurawa 128. Prabu Jaya Dewa 99. Prabu Pakuan 93. Prabu Sunan Jati 92. Prabu Anggalarang 88. Prabu Guru Tunggal Sakti 102. Ki Urung 131. Syekh Maulana Malik 2. Raden Rahmat (Sunan Ampel) 3. Prabu Ongkengleng 107. Prabu Dewa Pakuan 101. Prabu Tunggal 90. Ki Giri 130. Prabu Lutung Kasarung 96. Abah Engkos 125.

Raen Said (Sunan Kalijaga) 7. Syeh Siti Jenar 40 .6. Raden Ja'far Sodiq (Sunan Kudus) 8. Raden Umar Said (Sunan Muria) 9. Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful