P. 1
silsilah

silsilah

|Views: 1,307|Likes:
Dipublikasikan oleh Ali Shofwan

More info:

Published by: Ali Shofwan on Nov 20, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2015

pdf

text

original

Wiridan 1.

Ilaa Ha-Dlorotin Nabiyil Musthofaa Muhammadin

Shollollohu ‘ Alaihi Wasallam. Wa ‘Alaa Allihi Wa AsHaabihii Wa Azwaajihii Wa Dzurriyyaatihhi Wa Ahli Baitihii Ajma ‘Ina. Syai-Un Lillaahi Lahum Alfaatihah. 2. Astaghfirullohal Ghofuurur Rohim (3x) 3. Allohumma Sholli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammadin Wa ‘ Alaa Aalihhi Wa Shohbihii Wasalim (3x) 4. Ilaahii Anta Maq-Shuudii Wari-Dlookaa Math-Luubii. A’thinii Mahabbataka Wama’rifataka. • • Kemudian Dilanjutkan Dengan Membaca :

5. Laa Ilaaha Illallooh (3x) Dan Dilanjutkan Berzikir Sampai 165 X Atau Lebih Sekehendak Kita Dan Diakhiri Atas Bilangan Yang Ganjil. Penutup Zikir Ini Diakhiri Dengan Membaca : 6. Sayyiduna Muhammadur Rosuulullohi Shollollohu

‘Aaihi Wasallam.

7. Do’a (Tambahkan Do’a Berikut Ini) :
Alloohumma Yaa Qoodiyal Haajaat, Alloohumma Yaa Kaafiyal Muhimmaat, Baliyaat, Alloohumma Alloohumma Yaa Daafi’al Yaa Roofi’ad Darojaat,

Alloohumma Yaa Syaafiyal Amrood, Alloohumma Yaa Mujiibad Da’waat, Roohimiin.
1

Alloohumma Ya Arhamar

8. Ilaa

Ha-Dlorotin

Nabiyil

Musthofaa

Muhammadin

Shollollohu ‘ Alaihi Wasallam. Wa ‘Alaa Allihi Wa AsHaabihii Wa Azwaajihii Wa Dzurriyyaatihhi Wa Ahli Baitihii Ajma ‘Ina. Syai-Un Lillaahi Lahum Alfaatihah.

9. Tsumma Ilaa Arwaahi Ahlis Sisilatil Qoodiriyyah Wan
Naqsyabandiyyah. Wajamii’i Ahlith Thuruqi Khu-ShuuShon Ilaa Hadhoroti Shultoonil Auliyaa-I Ghau-Tsil A’dhom. Qutubil Aalamiina Assayyidisy Syekh ‘Abdil Qoodiir Daaddi, Al-Jailaanii Wasayyidisy Qoddasalloohu Syekh Ahmad Sirrohu. Khootib Wasayyidisy Syekh Abil Qoosim Junaidil BaghSyambaas Ibni ‘ Abdil Ghofaar, Wasayyidisy

Syekh Tholhah Kalisapu Cirebon, Wasayyidisy Syekh ‘Abdul Kariim Banten, Wahadh-Roti SyaiKhinaa Al-Mukarrom, Wa U-Shuulihim Wafuruu ‘Ihim, Wa Ahli Sisilatihim, Wal Aa-Khidzina ‘Anhum, Syai-Un Lillahi Lahum, Alfaatihah. 10. Tsumma Ilaa Arwaahi Aabaa-Inaa Wa Ummahaatinaa. Walikaffatil Muslimiina Wal Muslimaati, Wal Mu’miniina Wal Mu’minaati, Al-Ahyaa-I Minhum Wal Amwaati, Syai-Un Lillahi Lahum Alfaatihah. 11. Astagh-Firullooha Robbii Min Kulli Dzanbin Wa Atuubu Ilaih (3 X) 12. Allohumma Sholli ‘Alla Muhammadin Wa ‘Alla Aali Muhammad, Kamaa Sholkaita ‘Alla Ibroohima Wa ‘Alaa Aali Ibroohim, Wabarik ‘Alaa Muhammadin Wa
2

‘Alaa

Aali

Muhammad,

Kamaa

Baarokta

‘Alaa

Ibroohima Wa ‘Alaa Ibroohiim, Fil ‘Aalamiina Innaka Hamiidun Majiid. 13. Ilaahii Anta Maq-Shuudii Wari-Dlookaa Math-Luubii. A’thinii Mahabbataka Wama’rifataka.

Kemudian Dilanjutkan Dengan Tawajjuh

Sambil Memejamkan Mata, Lidah Lipatkan Ke Langit-Langit, Mulut Dirapatkan, Tahan Nafas Sekuatnya/Sekehendak Hati, Kepala Ditundukan Sambil Dzikir Khofi.

Khotaman 1. Ilaa Hadrotin Nabiyyil Musthofa Muhammadin S.A.W Wa Alaa Aalihi Wa Ashhaabihhi Wa Azwa Jihii Wa Drurriyyatihhi Wa Ahli Baethil Kiromi Ajma’iina Syaeun Lillahi Lahum - Alfaatihah. 2. Tsumma Ilaa Arwaahi Aabaa Ihhi Wa Ikhwaanihi Minal Anbiyaai Wal Mursaliina Wa Ila Malaaikati Muqorribina Wal Karuubiyyina Wassyuhada-I Wasshoolihiina Wa Aali Kullin Wa Ashhabi Kullin Wa Illa Ruuhi Abiina Aadam Wa Umminna Hawaa Wama Tanaasala Baynahumaa Ilaa Yaumidin Syae-Un Lilaahi Lahum - Alfaatihah

3

3. Tsumma Illa Arwaahi Sadaatinaa Wa Mawaliina Wa A-Immatinaa Abil Bakrin Wa Umaro Wa Utsmaana Wa ‘Aliyyan Wa Ilaa Baqiyyatis Shohaabati Walqarobati Watta Bi’iina Wattabi-It Taabi’iina Lahum Bibihsanin Ilaa Yaumiddin Syaeu-Un Lilaahi Lahum - Alfaatihah. 4. Tsumma Ilaa Arwaahi A-Immatil Mujtahidiina Wa Muqollidihim Fidiini Wal ‘Ulamair Roosyiddiina Wal Qurro-Il Mukhishin Wa Ahli – Tafsiiri Wal Muhadditsiina Wa Sa-Iri Saadaatis Shufiyyatil Muhaqiqiina Wa Ilaa Arhwahi Kulli Waliyyin Wa Waliyyatiw Wa Muslimin Wa Muslimatin Min Nasariqil Ardhi Ilaa Maghooribihaa Wa Min Yaminihaa Ila Syimaaliha Syae-Un Lillahi Lahum Alfaatihah. 5. Tsuma Ilaa Arwaahi Ahli Silsilatil Qoodiriyyati Wa Naqsyabandadiyyati Wa Jamii’i Ahli Tthuruqi Khushsuson Ilaa Hadlroti Sulthonil Auliyaa-I Ghaotsill A’dhomi Quihubil Aalimiina Sayyids Syekh Abdul Qodiril Jaelaani Wa Sayyidis Abidilqoosimi Junaidil Baghdaadii Wa Sayyidis Syekh Ma’ruufilkarkhi Wa Sayyidis Syekh Sirris Saqothi Wa Sayyidis Syekh Habiibil ‘Ajmii Wa Sayyidis Syekh Hasan Basri Wa Sayyidis Syekh Ja’far Shoodiqi Wa Sayyidis Syekh Yuusuful Hamdaani Wa Sayyidis Syekh Abiiyazzidal Bustthomi Wa Sayyidis Syekh Syaah Bahaudini Nnaqsyabandii Wa Haldroti Imaami’ir Robbaani Wa Hadlroti Syaekhinal Mukaarrom Syekh Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad Wa
4

Fa-I-Dza Farogh-Ta Fanshob. Bismillaahirrohmaannirrohim Qul Huwal Llahu Ahad. Alla-Dzi Anqo-Dlo-Dhohrok. Wawa-Dlo’na ‘Anka Wizrok.Ushuulihim Wa Furuuihiim Wa Ahli Silsilatihim Wal Aakhidzina Anhum Syae-Un Lilaahi Lahum Alfaatihah.Alfaatihah. Inna Ma’al ‘Usri Yusro. Al-Llahushomad Lam Yalid Walamyuulad Wa Lam Yaa Kul Lahuu Kufuuwan Ahaad (80x) Ila Hadlorotisy Syekh Ahmad Baqir Alfatihah 5 . Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Bismillaahirrohmaannirrohim Alam Nasy-Roh Laka Shodrok. Wa Ila Robbika Farghob. 6. Tumma Illa Arwaahi Waaliddina Wa Waalidikum Wa Masyaayikhina Wa Masyaayikhikum Wa Amwaatina Wa Amwaatikum Waliman Ahsana Ilaina Waliman Lahunu Haqqun Alaina Waliman Awshona Was Taoshona Waqolladanaa ‘Indaka Bi Du’aa Ilkhoiri Syae-Un Lillahi Lahum . 7. Fa-Inna Ma’al ‘Usri Yurso.Alfaatihah. Warofa’na Laka Dzikrok. Tsumma Ilaa Arwahi Jami’il Mu’minnina Wal Muminaat Wal Muslimiina Wal Muslimaati Al – Ahyaa – I Minhum Wal Amwaat Min Masaariqil Ardli Ilaa Maghoorbihaa Wa Min Yamiinihaa Ilaa Syimaalihaa Wamin Qoofin Ilaa Qoofin Minwaladi Aadama Ilaa Yaumilqiyaamah Syae-Un Lillahi Lahum .

Min Syar-Ri Maa Kholaq-Q. 6 .Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Allo Humma Ya Qodiyal Hajat (100 X) Allo Humma Ya Kafiyal Muhimmat (100 X) Allo Humma Ya Dafi’al Baliyyat (100 X) Allo Humma Ya Rofi’ad Darojat (100 X) Allo Humma Ya Syafiyal Amrod (100 X) Allo Humma Ya Mujibad Da’wat (100 X) Allo Humma Ya Arhama Rohimin (100 X) Ila Hadlorotil Imam Khawajikan Alfatihah Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Laa Haolaa Walla Quwwata Illaa Billaahil ‘Aliyil ‘Adhim (500x) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadlorotil Imamir Robani Alfatihah Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birobbil Falaq. Wa Min Syari-Ri Ghoosigin Idzaa Waqob Wa Imn Sya-Ri Naf-Faatsaati Fil Uqod-I Wa Min Syar-Ri Haasidin Idza Hasad. Astagh-Firullohal A-Dhim Alladzi La Ila Ha Illa Huwalhayyul Qoyyum Wa-Atubu Ilaihi (100 X) Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birob-Bin Naas-I Malikin Naas-I Ilaahin Naas Mis Syar-Ril Waswasil Khon-Naas. AlLadzii Yuwas Wisufii Shuduurin Naas-I Minal Jin Nati Wan-Naas.

Ila Hadloroti Sayyidina Mu-Dhohhir Alfatihah Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Hasbunalloh Wani’mal Wakil (500 X) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Alfatihah Syekh ‘Abdul Qodir Al-Jailani Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ni’mal Maula Waniman Nashir (500 X) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Syaihina Al-Mukarrom Alfatihah Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ya Khofiyal (500 X) Luth-Fi Adrikni Biluth-Fikal Khofi Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Syabandiyyati Imam Khawajah An-Naq- 7 .

Antuhfiyana Fi Khofiyyi Khofiyyi Lutfikal Khofiyyi. (3 X) Ya Latihf (16. Innaka Qulta Waqaulukal Haqq. Nas-Aluka Bi-Khofiyyi Khofiyyi Luth-Fikal Khofiyyi. Wa Antadfa’a ‘Anna Kulla Syarrin Waniqmatin Wamihnatin Qodistahqoinaha Min Ghoflatina Wadzunu Bina Fainnaka Antal Ghofurur Rohim. Waqod Qulta Wa Bihaqqi Man La-Thafta Bihi Wawajahtahu ‘Ndaka Waja’altal Luth-Fal Khofiyya Taabi’an Lahu Hai-Tsu Tawajjaha Nas-Aluka An Tuwajji-Hana ‘Indika Wa Antukhfiyana Biluth-Fika Innaka ‘Ala Kulli Syai-In Qodir Wa Shollollohu ‘Ala 8 . A’thinii Mahabbataka Wama’rifataka. Biquwatika Wa’izzatika. Ya Watinu Antakuna Lana ‘Aunan Wamu’i Nan Fi Jami’il Aqwa Li Wa Khoirot.641 X) Bismillaahirrohmaannirrohim Ya La-Thif (3x) Ya Man Wasi’a Luth-Fuhu Ahlas Samawati Wal Ardi.Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) La Ila Ha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu MinadhDho Limin (500 X) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Sayyidina Ma’shum Alfatihah Teras “Tawajjuh” Diteraskeun Ku Maos : Ilaahii Anta Maq-Shuudii Wari-Dlookaa Math-Luubii. Allohu Latifun Bi’ibadhi Yarzuqu Man Yasya-U Wahuwal Qowiyyul A’ziz Allohumma Inna Nas-Aluka Ya Qowiyyu Ya’azizu Ya Mu’inu.

Robi Inni Dholamtu Nafsii Faghirii Dzanbii Lla Ilaaha Ilaa Anta Subhanaka Innii Kuntu Minnadhodhoolomin (3 X) Allohuma Shohhan-Shohhan-Shohhan Wahhan Bahhan. Sholawat Banni Hasyiim Allohummas Sholli ‘Alaan Nabiyyil Haasimiyyi Muhammadiw Wa’alaa Aalihi Wasallim Tasliimaan 9 . Bismillahil Ma’aafii Bismillahil Ladzi. Walhamdu Lillahi Robbil ‘Alamin. Alaa Haola Walla Quwwata Illa Billahhil ‘Aliyyil ‘Adziim (3x) Bismillahisyi.Sayyidina Muhammadin Wa ‘Ala Alihi Wa Shohbihi Wasallam. Yaarobbu. Laayu Shodda’uuna ‘Anha Walayunzifuun. Yaarobbu. Bismillaahirrohmaannirrohim ‘Asaalohu An-Yyaaj’alla Baenakum Wa Baena Lladzina ‘Aadaetum Minhum Wamaddotan Walloohu Qodiirun Wal-Llohu Ghofuururrohim. Haa Mim Layun Shoruum Waja’alna Min Baini Aidihim Saddan Wamin Khalfihhim Saddan Fas Aghsyaina Ahum Fahum Laa Yubshiruun Kaaf – Haa – Yaa – Aain – Shood – Haa – Mim – Aain – Sin Qoop. Laa Yadlurru Ma’asmihii Sya-Un FilArdli Walaa Fissamaaa-I Wa Huwassamii’ul ‘Aliim (3 X) Alfatihah Pamungkas Robbi Yassir Lanaa Walaa Tu’assir ‘Alainaa Alloh Robbi Tammim Lanaa Bilkhoeri ‘Amalanaa. Yarobbu. Bismillaahil Kaafii.

Ulah Kabaud Ku Pangwujuk Napsu. Jeungna Sim Kuring Nu Jadi Pananyaan Thoreqat Qoodiriyyah Naqsyabandiyyah. Panglinggihan Di Patapan Suryalaya Kajembaran Rakhmaniah. Masing-Masing Rahayu Sapangjangna Ulah Aya Kabengkahan Jeung Sadayana.Tanbih Bismillaahirrohmaannirrohim Ieu Pangeling-Ngeling Ti Pangersa Guru Almarhum. Syekh Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad. Ulah Aya Carekeun Agama Jeung Nagara. Kajembaran. Sina Awas Kana Jalan Anu Matak Mengparkeun Kana Parentah 10 . Tegesna Tiasa Ngawujudkeun Karumasaan Terhadep Agama Jeung Nagara Ta’at Hadorot Ilahi Nu Ngabuktikeun Parentah Agama Jeung Nagara. Oge Nu Jadi Papayung Nagara Sina Tambih Kamulyaanana. Dawuhanana Khusus Kange Ka Sadaya Murid-Murid Pameget Istri Sepuh Anom. Kagendam Ku Panggoda Syetan. Ngauban Kasadaya Rayatna Dipaparin Karaharjaan. Kaagunganaana Tiasa Nangtayungan Ka Sadaya Abdi-Abdina. Inget Sakabeh Murid-Murid. Ngahaturkeun Kagegelan Wasiat Ka Sadaya Murid-Murid Poma Sing Hade-Hade Dina Sagala Laku Lampah. Samestina Kudu Kitu Manusa Anu Tetep Cicing Dina Kaimanan. Kani’matan Ku Gusti Nu Maha Suci Dhohir Bathin. Eta Dua-Duanana Kawulaan Sapantesna. Muga-Muga Sing Ginanjar Kawilujengan.

Serta Daek Mere Maweh. Kalawan Karidoan Malar Senang Rasana Gumbira Atina Ulah Sina Ngarasa Reuwas Jeung Giras. Tur Budi Beresih. Tidunya Nepi Ka Akherat (Badan Payah Ati Susah). Boh Dina Kabogana Estu Kudu Luyu Akur Jeung Batur-Batur. Katilu : Ka Sahandapeun Ulah Hayang Ngahina Atawa Nyieun Deleka Culika. Sabalikna Kudu Rendah Babarengan Dina Enggoning Ngalakukeun Parentah Agama Jeung Nagara. Bisa Napak Dina Jalan Kahadean.Agama Jeung Nagara Sina Telik Kana Diri Bisi Katarik Ku Iblis Anu Nyelipkeun Dina Bathin Urang Sarerea. Ulah Jadi Pacogregan Pacengkadan. Bisi Kaasup Kana Pangandika “Adzabun Alim”. Anggur Mah Buktikeun Kahadean Sina Medal Tina Kasucian. Henteu Daek Ngajenan. Da 11 . Nu Matak Nimbulkeun Nurut. Anggur Ditungtun Dituyun Ku Nasehat Anu Lemah Lembut. Rasa Kapapas Mamaras. Kadua : Ka Sasama Tegesna Ka Kapantaran Urang Dina Sagala-Galana Ulah Rek Pasea. Kahiji : Kasa Saluruhreun Ulah Naduk Boh Saluhureun Harkatna Atawa Darajatna. Anu Hartina Jadi Pilara Salawasna. Anu Matak Ulah Rek Kajongjonan Ngeunah Dewek Henteu Lian. Geura Rasakeun Awak Urang Sorangan Kacida Ngerikna Ati Ari Dina Kakurangan. Sabalikna Kudu Hewan. Kaopat: Kanu Pakir Jeung Nu Miskin Kudu Welas Asih Someah. Nganyatakeun Hate Urang Sareh.

S. Dina Surat Annahli Ayat 112 Diunggelkeun Anu Kieu : 12 . “Agama Anjeun Keur Anjeun. Sabalikna Ulah Silih Tulungan Kana Jalan Perdosaan Jeung Permusuhan Terhadep Parentah Agama Jeung Nagara”. Jadi Harti Ieu Ayat Nyaeta Akur Jeung Batur-Batur Ulah Aya Kuciwana. Tangtu Hanjakal Diakhirna. Lamun Urangna Henteu Kitu. Numutkeun Ayat 70 Surat Anu Pisundaenana Kieu : “Kacida Ngamulyakeunana Kami Turunan Adam Jeung Kami Nyebarkeun Sakabeh Daratan Oge Lautan. Nurutkeun Surat Al-Kafirun Ayat 6. Geuning Dawuhan Sepuh Baheula “Sina Logor Dina Liang Jarum Ulah Sereg Di Buana”. Tapi Ulah Campur Baur”. Sanajan Jeung Sejen Bangsa. Agama Kuring Keur Kuring”. Jeung Ngarijkian Kami Ka Maranehanana. Ari Sebagi Agama. Soson-Soson Ngalampah Keunana. Karena Anu Matak Tugemah Terhadep Badan Urang Masing-Masing Eta Teh Tapak Amal Perbuatanana. Sabab Tunggal Turunan Ti Nabi Adam A. Malah Leuwih Utama Ti Makhluq Anu Sejenna”. Tah Kitu Pingeusaneun Manusa Anu Pinuh Karumasaan. Saagama-Saagamana.Pakir Miskin The Lain Kahayangna Sorangan Estu Kadaring Pangeran. Surahna Ulah Jadi Papasean “Kudu Akur Jeung Batur-Batur. Anu Aya Di Darat Jeung Lautan Jeung Kami Ngutamakeun Kamaranehanana. Nurutkeun Ayat Tina Surat Almaidah Anu Sundana : “Kudu Silih Tulungan Jeung Batur Dina Enggoning Kahadean Jeung Katakwaan Terhadep Agama Jeung Nagara.

Kari-Kari Pendudukna (Nunyicinganana) Teu Narima Kana Ni’mat Ti Pangeran. Ulah Mariksa Murid Batur 13 . Loba Karisi Jeung Sajabana. Anu Dirungrung Ku Pangwujuk Nafsu. Maka Tuluy Bae Dina Eta Tempat Kalaparan. Anu Ngenaan Ka Jasad Utama Nyawa. Ulah Ngewa Ka Ulama Anu Sajaman. Patapan Suryalaya. Digoda Ku Dayana Setan. Teu Aya Lian Pagawean Urang Sarerean Thoreqat Qoodririyyah Naqsyabandiyyah Amalkeun Kawalan EnyaEnya Keur Ngahontal Sagala Kahadeaan Dlohir Bathin. Shohibulwafa Tajul ’arifin Ranggeuyan Mutiara 1. Kitu Teh SamataMata Pagawean Maranehanana” Ku Lantaran Kitu. Boh Kampungna Atawa Desana Atawa Nagarana. Dina Nyiar Jalan Kahadean Lahir Bathin Dunya Akherat Sangkan Ngeunah Nyawa Betah Jasad. Ieu Wasiat Kudu Dilaksanakeun Ku Sadaya Murid-Murid. Ulah Nyalahkeun Kana Pangajaran Batur 3. Sakabeh Murid-Murid Kudu Arapik Tilik Jeung Pamilih. Supaya Jadi Kasalametan Dunya Rawuh Akherat. Anu Dina Eta Tempat Nuju Aman Santosa. Gemah Ripah Loh Jinawi. Keur Nyingkahan Sagala Kagorengan Dlohir Bathin. 2. Loba Kasusah. 13 Pebuari 1956 Ieu Wasiat Kahaturkeun Ka Sadaya Akhli-Akhli Nu Ditawis Ku Pangersa Syekh Kh.A.“Gusti Allah Geus Maparin Conto Pirang-Pirang Tempat. Ulah Jadi Kabengkahan Anu Dipurih Cageur Bageur.

4. Tsumma Ilaa Arwaahi Aabaa Ihhi Wa Ikhwaanihi Minal Anbiyaai Wal Mursaliina Wa Ila Malaaikati Muqorribina Wal Karuubiyyina Wassyuhada-I Wasshoolihiina Wa Aali Kullin Wa Ashhabi Kullin Wa Illa Ruuhi Abiina Aadam Wa Umminna Hawaa Wama Tanaasala Baynahumaa Ilaa Yaumidin Syae-Un Lilaahi Lahum .A. Tsumma Ilaa Arwaahi A-Immatil Mujtahidiina Wa Muqollidihim Fidiini Wal ‘Ulamair Roosyiddiina Wal Qurro-Il Mukhishin Wa Ahli – Tafsiiri Wal Muhadditsiina Wa Sa-Iri Saadaatis Shufiyyatil Muhaqiqiina Wa Ilaa Arhwahi Kulli Waliyyin Wa Waliyyatiw Wa Muslimin Wa Muslimatin Min Nasariqil Ardhi Ilaa Maghooribihaa Wa Min 14 . 2. Tsumma Illa Arwaahi Sadaatinaa Wa Mawaliina Wa A-Immatinaa Abil Bakrin Wa Umaro Wa Utsmaana Wa ‘Aliyyan Wa Ilaa Baqiyyatis Shohaabati Walqarobati Watta Bi’iina Wattabi-It Taabi’iina Lahum Bibihsanin Ilaa Yaumiddin Syaeu-Un Lilaahi Lahum . Ilaa Hadrotin Nabiyyil Musthofa Muhammadin S.W Wa Alaa Aalihi Wa Ashhaabihhi Wa Azwa Jihii Wa Drurriyyatihhi Wa Ahli Baethil Kiromi Ajma’iina Syaeun Lillahi Lahum . 4.Alfaatihah.Alfaatihah. Ulah Medal Sila Upama Kapanah Kudu Asih Ka Jalma Nu Mingangewa Ka Maneh Pangersa Guru Almarhum Tawasul Bismillaahirrohmaannirrohim 1.Alfaatihah 3.

Yaminihaa Ila Syimaaliha Syae-Un Lillahi Lahum Alfaatihah.Alfaatihah. 7. Tumma Illa Arwaahi Waaliddina Wa Waalidikum Wa Masyaayikhina Wa Masyaayikhikum Wa Amwaatina Wa Amwaatikum Waliman Ahsana Ilaina Waliman Lahunu Haqqun Alaina Waliman Awshona Was Taoshona Waqolladanaa ‘Indaka Bi Du’aa Ilkhoiri Syae-Un Lillahi Lahum . Tsuma Ilaa Arwaahi Ahli Silsilatil Qoodiriyyati Wa Naqsyabandadiyyati Wa Jamii’i Ahli Tthuruqi Khushsuson Ilaa Hadlroti Sulthonil Auliyaa-I Ghaotsill A’dhomi Quihubil Aalimiina Sayyids Syekh Abdul Qodiril Jaelaani Wa Sayyidis Abidilqoosimi Junaidil Baghdaadii Wa Sayyidis Syekh Ma’ruufilkarkhi Wa Sayyidis Syekh Sirris Saqothi Wa Sayyidis Syekh Habiibil ‘Ajmii Wa Sayyidis Syekh Hasan Basri Wa Sayyidis Syekh Ja’far Shoodiqi Wa Sayyidis Syekh Yuusuful Hamdaani Wa Sayyidis Syekh Abiiyazzidal Bustthomi Wa Sayyidis Syekh Syaah Bahaudini Nnaqsyabandii Wa Haldroti Imaami’ir Robbaani Wa Hadlroti Syaekhinal Mukaarrom Syekh Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad Wa Ushuulihim Wa Furuuihiim Wa Ahli Silsilatihim Wal Aakhidzina Anhum Syae-Un Lilaahi Lahum Alfaatihah. 6. 5. Tsumma Ilaa Arwahi Jami’il Mu’minnina Wal Muminaat Wal Muslimiina Wal Muslimaati Al – Ahyaa – I Minhum Wal Amwaat Min Masaariqil 15 .

Maaliki Yaumiddin. ShirootholLadziina An’amta Alihim Ghoiril Magduubi ‘Alaihim Waladh Dhoolliin. Ihdinasshiroothol Mustaqiin. Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Alif-Laam-Miim. Amin. Dzaalikal Kitaabu Laa Roiba Fiihi Hudan Lilmutaqiin. Min Syar-Ri Maa KholaqQ.Ardli Ilaa Maghoorbihaa Wa Min Yamiinihaa Ilaa Syimaalihaa Wamin Qoofin Ilaa Qoofin Minwaladi Aadama Ilaa Yaumilqiyaamah Syae-Un Lillahi Lahum . Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birob-Bin Naas-I Malikin Naas-I Ilaahin Naas Mis Syar-Ril Waswasil Khon-Naas. Al-Ladzii Yuwas Wisufii Shuduurin Naas-I Minal Jin Nati WanNaas. Wa Min Syari-Ri Ghoosigin Idzaa Waqob Wa Imn Sya-Ri Naf-Faatsaati Fil Uqod-I Wa Min Syar-Ri Haasidin Idza Hasad. Al-Llahushomad Lam Yalid Walamyuulad Wa Lam Yaa Kul Lahuu Kufuuwan Ahaad 3x Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birobbil Falaq. Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Alhamdu Lillahi Rob-Bil ‘Aalamin. Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Qul Huwal Llahu Ahad.Alfaatihah. Iyyaaka Na’budu Wa Iyyaki Nassta’in. Al-Ladziina Yu Minuuna Bil Ghobi Wa Yuqiimuunash-Sholata Wa Mimma Rozaqnaahum 16 . Arrohmaanir-Rohim.

Bismillaahirrohmaannirrohim In-Naa Anzalnaahu Fii Lailatil Qodr-I Wa Maa Adrooka Maa Lailatul Qodr. Salamun Hiya Hat-Taa Mathla’il Fajr-I. Wal-Ladziina Yu Minnuna Bima Unzila Ilaika Wa Maa-Unziila Min Qoblika Wa Bil Aakhiroti Hum Yuuqinuun.Yunfiquun. Lailatul Qodr-I Khoirum Min Alfi Syahr-In Tanaz-Zalul Malaa-Ikatu Warruuhu Fiihaa BiIdzni Rob-Biihiim Min Kul-Li Amr-In. Bismillaahirrohmaannirrohim Idzaa Jaa-a Nashruk Loohi Wal Fat-Hu Wa Ro-Aitan Naasa Yad Khuluuna Fiidiinil Laahi Af Waajaa Fasab Bin Bihamdi Robbika Was Taghfirh-U Innahu Kaan Ta Waabaa Innaalloha Wamalaaikatahu Yusholluuna’alam Nabiy Yaa Ayyuhalladziinaa Aamanuu Sholluu’alaihi Wasai Limu Taslimaa. Walla Ya’uuduhhu Hifdhuhuma Wa Huwal Aliyyul’adhiim. Laata’khudzzhuu Sinatuw Walaa Naumun Lahuu Maa Fissamaawaati Wamaa Fil Ardli. Wana Fasin Biadadi Kuli Ma’lun Millak (3x) 17 . Allahu Laa Ilaaha Ilaa-Huwal Hayyul Qoyyum. Ulaa-Ika Alla Hudam Mirrob-Bihim Wa Ulaika Humul Muflihuun. Wa Ilaahukum Ilaahuw Waahid Laa Ilaaha Illa Huwar Rohmaanurrrohim. Alloohuma Sholli Sholattan Kaamilatan Wasalim Salaman Ta’man Alla Syayyiddina Muhammadinniil Ladzii Tanhalu Bihhil ‘Uqoduu Waatan Fariju Bihhil Qurobu Watuukdho Bihhil Khawa Ij’ju Watunnaalul Bihhi Rogho Ibu Makh-Husnuul Homwatimmi Wayus Tasqool Ghomaamu Biwaj Hihhil Karimi Wa Alaa Allihii Washohbihhi Fikulli Lamhatin. Walaa Yuhithuuna BisyaIn Min Ilmihii Alla Bimaa Syaa’a Wasia Kursiyyuhussamawaati Wa Ardlo. Man Dzaaladzii Yasfa’uu Indahu Illaa Bi-Idznihi Ya’lamu Maa Baina Aidiihim Wamaa Khalfahum.

sareng ka kulawargina sareng kasadayana shohabat sareng kasadayana Auliyana Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomat. Rohmat sareng salam anu utami muga tetep ka pang afdol-afdolna Nabi nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad SAW anu parantos dikiatan kalawan mujizat anu diputus jadi rohmat ka sadayana alam. ALAA AINNA AULIYAA ALLOHI LAA KHAOFUN ALAIHIM WA LAHUM YAHZANUN TIIJAANUL JAWAIHIR FII MANAAQIBIS SAYYID ABDIL QOODIR MANAGIB Bismillaahirrohmaannirrohim Sugrining puji anu sampurna sareng pangalem sagemblengna eta tetep kagungan Allah anu mikawelas ka abdi-abdina anu ngaluhurkeun darajatna anu bakti ka Anjeuna.Alfaatihah. Amma ba’du Maka ieu sapucuk kitab anu kalintang ringkesna nyarioskeun managibna Sulthon Aulia wa imamil Ulama Sayyid Abdul Qodir al jaelani qsn. kenging metik tina Uquudul laeli fii Managibi Jaeli sareng tina kitab Tafrihul Khotir Fii Manaqibis Sayyid Abdul qodir. Mudah-mudahan ku berkahna anu kagungan ieu manaqib Gusti anu Maha Suci urang sadayana 18 . Mudah-mudahan aya manfa’atna kasadaya dulurdulur anu kersa ngaos atanapi ngadangu kalawan ngagungkeun kanu kagungan ieu manaqib.

Jadi anyeuna tertela pisan. putra Sayyidi Hasan cucu Kanjeng Rosululloh SAW. dihasilkeun pamaksadan diwuwuh kasalametan. putra Abdullah Tsani. Manqobah Ka hiji. putra Abdullah Mahdi. yen nasabna Sayyid Abdul Qodir teh nasab anu kalintang luhurna sareng agungna. Nyarioskeun Nasabna Sayyid Abdul Qodir Ari Sayyid Abdul Qodir teh nyaeta putra Abi Sholih Janaki Domti. sareng puta Siti Fatimah binti Rosululloh SAW.nurunkeun rohmat sareng nulak tina bahla dunya akherat. putra Musal Jun. putra Musa tsani. Sapertos ieu di handap : Yaa Robbana Bilhaykalinunnuronu * Albazi Abdil Qodir Jaelani * Uslukbina Nahjali Hadiyati Wahmina * Min-Syarri Kulli Mu’aanidin Awjani * Bi Abiini Abdillahi Farrij Karbana * Waqdzi Hawaija Abdikal Walhani * Wabihinnika Dumta Illahi Agnini * Waj’alni Fii Bahril Mahabbatifani * Bil Quthbi Abdillahi Dawi Illahti * Wabi Yahyaa Ah-Yilqolba Bil’irfan * Abi Muhammadin Wa Abihi Dawuda Iksinii * Tsaubalbaha Walwuddi Fil Azmani * Bi Abiihi Abdil-Lahi Aslih Syalnanaa * Waliwalidiina Fahfadz Minan Nuqshoni * Walthufbina Fikulli Maqoddartahu * Bijuun Muusaa Jud Bikhoeri Jinani * Wal Mahdzi Abdillahi Lil Ihsani Mah * Dzori Kinni Tsumma Iksinii Bi Ma’aani * Bilan-Wari Hasanil 19 . sehingga ulama ngadamel tawaasul ka Sayyid Abdul Qodir sareng ka –rama-ramana dina ngahasilkeun rupa-rupa pamaksadan. putra Muhammad. putra sayyidina Ali bin Abi Tholib karomallohu wahjah. putra Daud. Amin. putra Hasan Mustsani. Putra Yahya Zahid. 1. putra Abdullah.

dawuhanana : “Hey Abi Sholih. eta teh anak kaula jeung kakasih kaula jeung kakasihna Gusti Alloh. salian ti imam anu maksum. eta dibawah 20 . Dina wengian dipedalkeun aya 5 karomat : Kahiji : Ramana Sayyid Abdul Qodir. Kadua : Nabi-nabi oge sabadana Kanjeng Nabi pada ngabubungah ka ramana Sayyid Abdul Qodir. Sareng sadaya wali-wali. saperti kaula dina pangkat ka nabian”. nyaeta Abi Sholih Musa Janaki ngimpen kasumpingan KAnjeng NAbi di iring ku sohabat-sohabatna sareng ku imam-imam mujtahidin sareng ku para Aulia. Nyarioskeun Dipedalkeunana Sayyid Abdul Qodir Ari dedalkeunana di Nagara Jaelan. maneh ku Gusti Alloh di paparin anak lalaki. nyaeta hiji nagara bawahan NAgara Tobristan dina wengian kaping hiji sasih Romdhon tahun 470 tina Hijrah Ari pupusna di Nagara Baghdad dina kaping 10 Silih mulud tahun 561. Teras Kanjeng Nabi nimbalan ka ramana Sayyid Abdul Qodir.Mutsanna Nawrroni * Aqliiwalaa Tatruknii Lilakwani * Wa Abiihii Awwali Quthbin Bahiri * Sibtin Nabiy-Yal Mustofaa Adnani * Hasani Zzakkibnil Imamil MurTadzoo * Hamiwago Goytsin Nadal Hatanii * Yassirlanaa Kulla Umuuri Wa Afina * Min Kulli Hakin Awbala Awaani. Jadi yuswana mung 91 taun. jeung bakal meunang pangkat anu luhur dina pangkat kawalian. yeen bakal kagungan putra anu bakal jadi Sulhonul Aulia. 2. Manqobah Ka dua.

Katilu : Teu aya dipedalkeun dina wengian dipedalkeunana Sayyid Abdul Qodir di Nagara Jaelan anging. Saparantosna anjeuna ageing lajeng ngajugjug ka guru-guru anu laluhur. sapertos anu bakal kacarioskeun engke diluhur. Ari seueurna aya 1. Nyarioskeun Ngaosna Sayyid Abdul Qodir. Sareng wali-wali anu tunduk ka anjeuna bakal naek pangkatna. eta oge hiji perkara anu luar biasa.putrana. 3. Kalmia : dina walikatna Sayyid Abdul Qodir katingali tapak dampal sampean Kanjeng Nabi SAW. anu henteu tunduk ka anjeuna bakal dilepas ku Gusti Alloh tina kawalianana. sadayana pamenget. Ari yuswa ibuna waktos harita yuswa 60 taun. ana nginang sok dina waktos bobor. sareng dampai sampeanana bakal didampalkeun kana pundakna sadaya waliwali. Didinya anjeuna ngalap pirang-pirang ilmu sareng sifat-sifat kautamian. 21 . Sareng waktos medalna disarengan ku cahaya anu pohara sahingga jalmi-jalmi henteu aya anu kuat ningali.100. Kaopat: Sayyid Abdul Qodir ti barang dipedalkeun henteu kersaeun nginang siang dina Romodhon. ka alim-alim anu utami. nyaeta tilas munggu anjeuna bade tunggang kana buroq dina wengian mi’raj tea. Manqobah Ka tilu. sadayana jadi wali supaos jadi pangiringna.

Ari ngaosna ilmu Thoriqoti yi Syekh Abi Khoer Hamad bin Muslim bin Warowati Dibas. 4. barani sareng kukuh dina hak. Nyarioskeun Budi Pekertina Sayyid Abdul Qodir. Ari akhlakna Sayyid Abdul Qodir. yen bade nyepeng sareng ngangkek kadali nafsu anjeuna bade dipengkolkeun tina karesepna. kasepna ka wariss kakasepan Kanjeng Nabi Yusuf. tegesna talajakna eta banget sieun ku Alloh. Tara-nulungan anu lain karana Alloh. sahingga anjeunan kenging 25 bade calik dina tegalan Iroq henteu patepang sareng jalma. Anjeunan henteu liren-liren nerekel hanjat kana pangkat ka sampurnaan anu luhur-luhurna kalawan pitulung anu MAha Agung. sareng diijabah du’ana pohara barahanana tebih tina kaawonan kalintang caketna kana kasaean. Anjeunan kawaris akhlakna Kanjeng Nabi Muhammad SAW. benerna Sayyidina Abu Bakar Shiddiq. tara nolak kanu jajaluk sanajan anu nyuhunkeun anggoanana. Ari anggoaan sufiyahna Kuqodi Abi Said Mubarok. Ari ngaosna ilmu Fiqih ti Abi Wafa Ali bin ‘Aqil sareng ti Abi Khotib Kaludi sareng ti Abi Husen Muhammad bin Qodi. sahingga gampil pisan kaluar cisocana.Sadayana guru anjeuna pada nyarioskeun kana calakanana. sahingga anjeuna calik dina luhur-luhurna ka pangkatna. bengis dina perkara mungkarot tara bendu karana nafsuna. Anjeuna singkil kalayan pamaksadan anu tetep serta kiat. Ari ngaosna ilmu adab ti Abi Zakaria Tabrizi. Manqobah Ka opat. adilna Sayyidina Umar Hilimna tegesna kasabarababa 22 .

Sayyidina Utsman.Piunjuk eta jalma : “ ieu jisim seja babakti nyanggakeun artos. margi 23 . nguprak aya serat anu ragrag ti awing-awang. Ari artosna diwadahan dina kanjut. Hartosna : Pikeun abdi-abdi aing ni lembek memang dipaparin sahwat kana barang dahar supaya bisa nulung kana to’at. ari pikeun jalma anu gagah mah naon pertuna nurutkeun sahwat. Anjeunan angkat deui ka tegalan. Ari katuanganana cekap ku bubuahan bae sareng dang-daunan di sisi wahangan. ari unina eta serat kieu : INNAMA JU’ILATIS YAHAWATU LIDZU’AFAI ‘IBADI LI-YASTA ‘INUU BIHA ‘ALATHO ‘ATI WA AMMAL AQWIYAU FAMA LAHUM WALISSYSY AHAWATI. Ari wengi seseringna tara kulem. teras Sayyid Abdul Qodir ngagaleuh roti keur tuangeun. Hiji waktos anjeunan parantos sababaraha dinten teu tuang leueut jol aya hiji jalma ngadeheusan . Kagagahanana sareng kabaranian Sayyidina Rodiallohu anhum ajma’in 5. Ari angkat-angkatan sanaos nyorang cucuk oge tara nganggo tarumpah atanapi sapatu. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “Nuhun” sareng teras eta artos ditampi. Tidinya roti dilesotkeun deui henteu teras dituang. hatur lumayan keur ngangaleuh katuangan”. Nyarioskeun Anggoan Sareng Ka Tuanganana Waktos Nyantri Ari pangganggona nyaeta jubah anu didamel tina bulu domba anu kasar dina mastakana dibeulitan ku sacawi lawon. Barang anjeunan parantos calik bade tuang roti. Manqobah Ka lima.

anjeunan uninga yen eta teh samata-mata pepeling ti Nu Agung kana salirana. Ari damelna sonten keneh netepan sunat. Dawuhan Syekh Muhammad Hirowi : Hiji wengi jisim kuring nyarengna ka Sayyid Abdul Qodir henteu mondok sakerejep-karejep acan. Mung jangji ka Sayyid Abdul Qodir bade ngalongokan sataun sakali. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Abdul Qodir. dina leber sakitu anjeuna sok netepan subuh ku wudlu isya. Ari Sayyid Abdul Qodir calikna dina tempat panuduhan KAnjeng NAbi Khodir. Malah sok sering pisan bangsa-bangsa raja anu bade nepangan kapaksa sok ngarantosan dugi kasubuh. ari ka wenginakeun teras dzikir 24 . Saur Nabiyulloh Khodir : “ Upami salira palay disarengan ulah nyulayan. Sataun sakali sok dilongokan. margi ari nyulayaan teh sok matak papipas “. teras nyepen di pangkeng dugi ka subuh. Upami anjeunan parantos netepan isya teras lebet ka pangkeng. Manqobah Ka tujuh. Mangobah Ka genep. 6. Nyarioskeun Sayyid Abdul Qodir Disarengan Ku Nabiyulloh Khodir di Iroq Waktos Sayyid Abdul Qodir calik ditegalan Iroq. kenging tilu taun. Dawuhan Syekh Abu Abdillah Muhammad Hirowi : Jisim kuring ngarencangan Sayyid Abdul Qodir kenging 40 taun. 7. anjeunan disumpingan Kanjeng Nabi Khodir a.s sareng teras Kanjeng Nabi Khodir nyarengan calik di Iroq kenging sawatra lami. Sapartosna kitu teras Kanjeng Nabi Khodir mulih.

ALMUHI THURROBUSYSYHIDUL HASIBUL FA’ALUL GHOLLA QULKHOLI QULBARIUD MUSOWIR. dina kaping 9 Rayangung anjeuna ngangiringkeun onta bade diangon di tegal. Barang eta onta keur digiringkeun. pokna. “He Abdul Qodil anjeun mah didamel teh sanes pikeun ngangon 25 . Dicarioskeun waktos anjeuna murangkalih. Henteu lila salirana ngageungan deui. 8. Nyarioskeun Anu Didamel Dadasar Paddamelan Sayyid Abdul Qodir Sayyid Abdul Qodir ditaros.ari parantos ngalangkungan sapertilu wengi teras ngaos. Tidinya salirana beuki alit dongkap ka alit pisan. Ari parantos langkung dua pertilu wengi teras ka Qiblat ngaos pirang-pirang du’a Tidinya jol cahaya nyorot ka anjeunan dugi ka anjeuna henteu katingali salirana kabulen ku eta cahaya. Kitu bae damelna dugi ka dua pertilu wengi. sareng kakuping henteu liren-liren anu uluk salam ka anjeuna dugi ka bijil fajar. Hartosna : Ari tangtungan kaula jeung dadasar kalakuan kaula nyaeta “BENER PATANG BOHONG”. Manqobah Ka dalapan. eta onta ngomong. naon anu didamel dadasar dina padamelan Tuan? Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “ALASHSHSIQI WAMA KADZIBTU QOTHTHU”. Ari parantos lami jol deui sumping teras gadeg deui netepan sareng kalintang lamina dina sujud. Sapertos tadi. Ari parantos ageing teras salirana ngajungjung beuki luhur dugi ka les henteu ka tingali.

Henteu kantos sabaraha lami ti waktos harita Sayyid Abdul Qodir teras ngiring sareng ontan – ontan anu ka Baghdad. Anjeuna kaget aya onya ngomong kitu. ceuk hiji rampok : “silaing boga naon ?” Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : Boga 40 dinar. ayaa anu ngkau boga 40 dinar. saurna : ”Ibu tadi anu bade diangon ku abdi the nyaram ngangon ka abdi. engke dimana aya ontan – ontan anu rek ka Baghdad ujang milu nurut ludeung. ari anjeuna teras angkat ka loteng. teras sadayana sudagar dirampok. sanggemna – maneh mah Abdul Qodir didamel ku Gusti Alloh teh lain calon kana ngangon onta – Kumargi kitu manawi ibu rempang mah abdi bade masatren ka Baghdad”. Henteu ka carioskeun lamina. tah ieu keur bekel 40 dinar. Saur Sayyid Abdul Qodir : “ Nyuhunkeun hibarna ibu bae”. Barang meneran ka Sayyid Abdul Qodir. jor bae kadituh mantog”. tapi henteu dipercaya ku 26 . teras eta onta dilesotkeun. Tidinya kabejakeun ka kepalana rampog. ka ibuna unjukan. gok deui jeung rampog sejena. Ibuna ngadangu unjukan putrana kalintang bingahna saurna : “ atuh nuhun ari ujang haying masatren mah. ibu kacida ridhona. Eta rampog henteu percayaeun deui wae. sadayana ontan – ontan paratntos ngaliwat Nagara Hamdan. Tidinya teras Sayyid Abdul Qodir liwat. tapi wasiat kudu bener dina sagala ucapan jeung kalakuan”.onta”. Ku Sayyid Abdul Qodir diterangkeun cara kanu tadi. teras nanya deui cara tadi. Barang dongkap kadinya burudul aya 60 rampog tarumpak kuda sarta sayaga parabotna.

kaula moal nyulayaan wasiat indung”. naha ari kaula geus sababaraha taun gawe the ngan wungkul ngarumpak larangan Pangeran Wae. ngan indung kaula miwarang kudu bener. 27 . Lamun henteu percaya urang buktikeun”. artosna dibilang anu 40 dinar teh hareupan kapala rampog. Sajongjongan mah kapla rampok ngheula wae. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “ Boga 40 dinar ceuk kaula oge tah ieu dikaput dina baju handapeun kelek. Boa teuing enya bogaeun 40 dinar”. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “ kaula henteu aya pangarahan naon – naon. Tidinya teras naros ka Sayyid Abdul Qodir : “ naon pangarahan anjeun nu matak ngaku sabenerna ? kapan deungeun-deungeun mah sumawona loba kitu. mana teuing Pangerangn benduna ka kaula. Tidinya teras rampog anu 60 the pada tobat. Barang sumping ka kapalana rampog tegas ditaroskeun cacandakanana. Ari saparantos kitu teras anjeuna ka Baghdad. yen kaula tobat ka Gusti Alloh ditangan sampean”. Teras kawayna dibuka. boga sadinar oge tara ngabejakeun aria can ditakol mah”.sarerea oge. silaing mah kawas anu burung lain buktikeun. Harita yuswa 18 taun. barang-barangna kenging ngarampig teras dipulangpulangkeun deui kanu gaduhna. Tah ayeuna saksian ku salira. Tidinya segruk eta kapala rampog teh ceurik bari henteu wani ngarempak larangan indung. Ceuk kapalana : “ coba bawa kadieu. Tidinya teras Sayyid Abdul Qodirdibarawa ku rampog the ka kapalana.

Dawuhan Sayyidina Ali : “Coba calangap”. dawuhanana : “ He anak kaula unjukan : “ kumaha rek tiasa munuk mitutur. Tuluy diludahkeun 6 kali. Manqobah Ka salapan. Tuluy kaula calangkap. Unjukan kaula : “ieu da hate abdi ngageter wae. gado noroktok”. Tidinya jol sumping Sayyidina Ali ngadeg hareupeun kaula. Nyarioskeun Nembean Sayyid Abdul Qodir Minutur Ka Jalmajalma Dina Luhur Korsi. tuluy diludahkeun 7 kali. Tidinya les deui Sayyidina henteu aya. Dawuhanana : “Naha lain geura pok motok mitutur the”. ari ulama-ulama Baghdad anu sakitu parasehatna”. Dawuhan Rosululloh : “ Coba bukakeun sungut maneh”. tuluy kaula muruk mitutur. Saurna : “ Jig maneh geura muruk mitutur. geura ngajak kana jalan Pangeran kalawan hikmah. Ceuk kaula : “kumaha margina henteu 7 kali?” dawuhan Sayyidina Ali : “Karana adab ka Rusululloh”. 10. Kaula ngadegdeg jeung hate kaula ngageter henteu bisa pok nyarita. Nyarioskeun Kumpulna 100 Ulama Baghdad Di Majelis Sayyid Abdul 28 . Saparantos kitu tuluy kaula solat dzuhur. Ari Saparantos kitu mah tuluy hate kaula caang henteu naon-naon. Tuluy kaula calangap. Henteu kungsi lila burudul jalma-jalma daratang kacida seueurna. apan abdi urang Ajam. Manqobah Ka sapuluh.9. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “Dina memeh dzuhur poe salasa tanggal 6 bulan Syawal taun 521 kaula ningali Rasululloh SAW. Teras nimbalan ka kaula. jeung pitutur anu aralus.

sarumpingan 100 ulama Baghdad. Tuluy bijil cahaya tina leresan manahna. Nyarioskeun Ngadammpalna Kanjeng NAbi Kana Pundakna Sayyid Abdul Qodir. anggoanana disosoek. sareng majelis harita kalintang cekcokna sareng ngaguruh henteu aya daratanana. teras anjeuna tungkul. sadayana pada kagungan masalah. eta cahaya teras ngaliwat kana dada 100 ulama tea. Manqobah Ka sabelas. teras haranjat kana korsina Sayyid Abdul Qodir. Ari Talapokna eta buroq ngagebur cara bulan. Dicarioskeun ku Syekh Rosyidi bin Muhammad AlJaelani : Dina wewengian mi’raj Kanjeng Nabi sumping Malaikat Jibril nyandak Buroq. ting jarerit teras maruka sirahna. 11. sarta eta masalahna henteu sami. Saparantosna ulama-ulama kaliwatan ku cahaya.Qodir Sarta masing-masing Pada Boga Masalah. teras sampaean Sayyid Abdul Qodir teundeun kana sirah ulama ku aranjeuna. sareng eta ulama-ulama parantos caralik dipayuneunnana. Ngajawab masalah sareng karomatna. Dicarioskeun ku Syekh Abu Muhammad Mufaroj : Waktu kaula milu hadir dina majelis Sayyid Abdul Qodir. ari saparantos kitu teras eta ulama anu 100 teh ku Sayyid Abdul Qodir ditangkeupan teras masalah saurang-saurangna dicarioskeun ku Sayyid Abdul Qodir sareng jawabanana. Sadayana ulama pada kaget ku kapinteranana Sayyid Abdul Qodir dina. ari pakun cara 29 . ngaderegdeg. teras eta ulama-ulama pada bingung.

Barang disanggakeun ka Kanjeng Nabi eta buroq henteu daek cicing. Tidinya Kanjeng Rosululloh ngadeg sakedap wireh ningali buroq sakitu jangkungna tawakup kana titian anu sanes. mung abdi aya panuhun ka Gusti nyaeta dina dinten qiamah nalika Gusti bade lebet ka Surga ulah nunggangan anu sanes”. teras Kanjeng Nabi tunggang kana buroq sareng ngadawuh Kanjeng Nabi : “ieu dampal suku kaula nincak kana pundak maneh. naha maneh teh embung ditumpakan ku kaula ? “ tluy eta buroq unjukan. teras Gaosil Adhom ngadeg. ari dampal suku maneh eta nincak kana pundakna sakabeh waliyulloh”. pokna : “nyawa abdi tetebus tapak gamparan Gusti abdi sanes henteu punun ditunggangan ku Gusti. 30 .bentang. Unjukan deui eta buroq : “ Muga Gusti kersa nyepengkeun panangan Gusti kana pundak abdi sapados jadi tawis dina dinten qiamah”. Teras panangan Kanjeng NAbi dicapengkeun kana pundakna buroq. Tidinya teras sumping ruhna Gaosil Adhom Sayyid Abdul Qodir Al Jaelani. teras unjukan : Gusti mangga ieu pundak abdi titih ku Gusti. teras Kanjeng Nabi nitih kana pundakna Gaosil Adhom. Timbalan Kanjeng NAbi : “Ku naon buroq nu matak maneh henteu daek cicing. kapaksa eta buroq harita dugi 40 hasya. Kumargi eta buroq kalintang bungahna. Dawuhan Rosululloh : “ heung dikabul pamenta maneh”.

Dicarioskeun dina Rodotun NAdhir fii manaqibi Syekh Abdul Qodir dina bab ka 6.12. 17. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Ti zaman Ali al Hasan Basri dongkap ka lahirna Sayyid Abdul Qodir henteu aya alim muruk agama islam anging pada nyarioskeun kabingahan bakal dhohirna Sayyid Abdul Qodir. Kajabi hiji Wali. Nyarioskeun Rusakna Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. eta Wali anu luhungna dilepas kana kawalianana. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. JAdi Sayyid Abdul Qodir teh hamper 300 taun kana deui ka lahir parantos manshur kawalianana Jalma Anu Nyebat Jenengan Qodir Henteu Gaduh Wudlu. Sareng ulama-ulama nyarioskeun Sayyid Abdul Qodir bakal ngembarkeun deui dampal sampeanana bakal nincak kana pundak Wali sareng wali-wali narima kana eta embaran. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid 31 . sareng eta ulama-ulama ngaku kana ka walianana Sayyid Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. 16. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Nyaksianana Guru-guru Sareng Wali Kana Kaluhuran Martabat Sayyid Abdul Qodir. Manqobah Ka duabelas. Sayyid Abdul 13. 14. 15. Manqobah Ka tilu belas. Kumargi henteu narima. di nagara Askhoan henteu narima kana eta embaran.

Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 29. Manqobah Abdul Qodir. 23. 20. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 28. 27. 21. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid 32 . Manqobah Abdul Qodir. 24. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. 26. Ka tujuh. 19. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. 32. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh.18. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. 25. 22. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 31. 30. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir.

Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. 44. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 34. 41. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 36. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid 33 . Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. 39. 47. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir.33. 46. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 38. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. 40. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 45. 35. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 37. 43. Manqobah Abdul Qodir. 42. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Ka tujuh.

51. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid SILSILAH THoriqat Qodirriyyah Wan Naqsyabandiyah 1. Sayyiduna Jibril Alaihis Salam 3. Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 50. Manqobah Abdul Qodir. 53. Sayyiduna husein Rodliyallohu’anhu 34 .48. Sayyiduna ‘Aliyyu Karruma ‘llohu Wajhah 5. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 4. 49. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Sayyiduna Manba Ul Ilmi Wal-Assrori Wamakhzanul Faidli Walanwari Wa Malja-Ul Ummati Wa Abrori Wa Mahbathu Jbrila Fillaili Wa Nahari Wa Habibu’ Llohis Sattaril Ladzi Unzila Alaihi Afdlolul Kutubi Wal Safari Sayyiduna Muhammadu Ni’l-Mukhtari Shallohu’alaihi Wa’ala Alihi Wa Ashha Bihil Akhyar. Robbul Arba Bi Wamu Tiqur-Roqbi Allah SWT 2. 52.

Syekh Abul Hasan Alii Bin Yuusuf al Qirsyl al Hakaaril Rodliyallohu’anhu 18. Syekh Nuuruddin Rodliyallohu’anhu 25. Sayyiduna Muhammad Baqir Rodliyallohu’anhu 8. Sayyiduna Zaenal ‘Abidin Rodliyallohu’anhu 7. Syekh Hisyaamuddin Rodliyallohu’anhu 27.6. Syekh Abul Fadli Ao’abdul Waahid at Tamii Mii Rodliyallohu’anhu 16. Syekh Abul Bakrin Dilfis Syibli Rodliyallohu’anhu 15. Syekh Ma’ruuful Karkhi Rodliyallohu’anhu 12. Syekh Abul Qoosim Al-Junaedil Baghaadil Rodliyallohu’anhu 14. Syekh Waliyuddiin Rodliyallohu’anhu 26. Syekh Abul Hasan’ali Bin Musa Arridho Rodliyallohu’anhu 11. sayyiduna Imam Musal Kadhim Rodliyallohu’anhu 10. syekh Muhammad Al Hattak Rodliyallohu’anhu 22. 20. Syekh “abul Qoodir Aljaelani Qoddasa’llohu Sirrohu. Sayyiduna Ja’farus Shodiq Rodliyallohu’anhu 9. Syekh Abdur Rohiim Rodliyallohu’anhu 30. Syekh Syarofuddin Rodliyallohu’anhu 24. Syekh Abuu Sa’iid al mubarok Bin Allii al Makhzuumill Rodliyallohu’anhu 19. Syekh ‘Ustman Rodliyallohu’anhu 35 . Syekh Syamsuddin Rodliyallohu’anhu 23. Syekh Abul Faroj’at Thurthuusi Rodliyallohu’anhu 17. Syekh Abuu Bakrin Rodliyallohu’anhu 29. Syekh Sirris Saqothii Rodliyallohu’anhu 13. Syekh Yahya Rodliyallohu’anhu 28. Syekh Abdul Aziz Rodliyallohu’anhu 21.

Ayah Ursi 38. Syekh Tholhah Rodliyallohu’anhu 36. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Rodliyallohu’anhu (Abah Sepuh) 37. Syekh Muhammad Murod Rodliyallohu’anhu 33. Syekh Kh.A.Eyang Jaya Perkasa Dayeuh Luhur 2. Eyang Kair 37. Syekh ‘Abdul Fattah Rodliyallohu’anhu 32. Eyang Geusan Ulun 36. Syekh Akhmad Khtotib Syambaasi Ibnu Abdul Ghoffaar Rodliyallohu’anhu 35.31. Pa Macan 36 . Syekh Syamsuddin Rodliyallohu’anhu 34. Shohibulwafa Tajul ’arifin Rodliyallohu’anhu (Abah Anom) 1.

Pangeran Emas 20. Raden Ainul Yakin 9.3.Pamijahan 60. Syeh Maulana Mansur – Cikaduen 22. Raden Sahid 8. Raden Umar Syahid 12. Eyang Haji Irsad 52. Eyang Sari Rijak Cipanas Garut 58. Raden Sayid Jafar Sodiq 11. Abdul Syukur Anom 18.Banten 14. Abdul Syukur Sepuh 17. Mang Uneg . Mbah Perbangsa 46. Eyang Abdul genduk 44. Wirya Asmara 19. Syeh Ora . Raden Rahmat 6. Aki Leutik 53.Caringin Banten 25. Syaid Idrus . Pangeran Pakpak Garut 57. Eyang Dipatiukur .Ciganitri 54. Syeh Maulana Malik Ibrahim 5. Eyang Ranga Gading Gunung Tilu 51.Luar Banten 26. Ki Asnawi .Karawang 27. Syeh Khotib Muwahid – 37 . Syeh Abdul Sakib Luluwung Banjaran 13. Wali Kepoh 30. Sembah Eyang Aji Abdul Manaf 42. Eyang Kuwu Sangkan 4.Cilogo 32. Pangeran Tirtayasa 21. Mbah Semplak Singa Parna 59. – - Waja Eyang Haji Syeh Abdul Muhyi . Mbah Panji Lereng 23. Pa Monyet 40. Eyang Hasan . Eyang Adiyasa 31. Eyang Zaenal Abidin 43.Riung Bandung 41. Sultan Syarif Hidayat Tuloh – Cirebon 39. Mbah Kalang Bima Soreang 47. Mbah wali Lembang Gunung Haruman - 56. Abdul Mufbaqir 16. Syeh Karang Gayam 28. Maulana Muhammad 15. Syeh Bentong 29. Mbah jafar Sodiq Gunung Haruman 55. Syeh Daud Bin Sohib Gondang 24. Maulana Yusuf . Eyang Ranga Gading Gunung Tilu 50. Raden Syarefudin 10. Eyang Arsa Gunung Wayang 48. Eyang Ranga Gading Gunung Tilu 49. Eyang Kobul 45. Raden Mahdum 7.

Ibu Dewi Dayang Sumbi 78. Syekh Syambas 120. Mbah Dalem Tamela Syeh Syaidullah Bolengkang – Ciamis Manggung 33. Prabu Munding Kota 84. Pangeran Darma Lebu 115. Ibu Dewi Dasawala Ambarawa 74. Syekh Abdul Gani (Magelang) 38 . Mbah Dalem . Raden Rahmat Cirebon 111. Sri Baduga 80. Ibu Nyimas Lara Santang 79. Syekh Rahmat Godog Suci 119. Prabu Langlang Buana 110. Ibu Nyimas Raden Dewi Ratu Anggara 73. Prabu Kalungan 85. Prabu Cakrabuana 113. Dalem – Pamoyanan 62. 69. 65. Ibu Dewi Centring Manik 76. Pangeran Wastu Kencana 116. Ibu Kajeng Ratu Roro Kidul 72.Penyileukan 61. 67. Prabu Seda Ing Pakuan 83. Prabu Walang Sungsang 109. Ibu Siti Dewi Dayung Pananjung 108. 64. Prabu Seda 82. Pangeran Asrupati Banten 117. 66.Cikundul 71. Eyang Syarif – Sukamandi 35. Mbah 63. Raja Galuh 81. Ibu Manisa 77. 68. Eyang Paku Alam Cikampek 34. Banteng Wulung 118. Prabu Munding Sari Syeh Komarudin Syeh Ahmad Syeh Muhammad Ama Aji Ibu Aji Ibu Siti Dewi Rengganis (ra) 70. Prabu Cakrawati 114. Ibu Siti Dewi Ganda Sari – Pamuraggan 75. Prabu Sangkuriang 112.

Raden Rahmat (Sunan Ampel) 3. Prabu Lutung Kasarung 96. Abah Den Emid 127. Prabu Pakuan 93. Prabu Sangiang Kakaleng 1. Prabu Guru Tunggal Buana 104. Prabu Ciung Wanara 95. Prabu Tunggal 90. Prabu Dewa Pakuan 101. Syekh Abdul Rojak 122. Prabu Lingga Wastu 89. Prabu Ongkengleng 107. Prabu Pucuk Limum 106. Prabu Susuk Tunggal 91. Prabu Jaya Dewa 99. Prabu Guru Tunggal Seda 103. Ki Dagal 133. Eyang Jaya Dwipa 137.86. Abah Dullah 123. Raden Syarifuddin (Sunan Drajad) 39 . Abah Anfa 126. Prabu Dewara 98. Prabu Lingga Maya 94. Ki Durgalupati 132. Prabu Sunan Jati 92. Mama Azi Tamela 136. Raden Makdum Ibrahim (Sunan Bonang) 4. Prabu Marpiti 100. Ki Bolatang 129. Prabu Guru Tunggal Sakti 102. Ki Gurawa 128. Prabu Anggalarang 88. Ki Urung 131. Ki Bayu Peteng Garut 135. Syeh Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik) 121. Abah Engkos 125. Prabu Darma Rebu 97. Ki Bayu Seta Garut 134. Abah Pakih 124. Prabu Siliwangi 87. Prabu Sedu 105. Raden Paku (Sunan Giri) 5. Ki Giri 130. Syekh Maulana Malik 2.

Raen Said (Sunan Kalijaga) 7. Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) 10.6. Syeh Siti Jenar 40 . Raden Ja'far Sodiq (Sunan Kudus) 8. Raden Umar Said (Sunan Muria) 9.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->