Wiridan 1.

Ilaa Ha-Dlorotin Nabiyil Musthofaa Muhammadin

Shollollohu ‘ Alaihi Wasallam. Wa ‘Alaa Allihi Wa AsHaabihii Wa Azwaajihii Wa Dzurriyyaatihhi Wa Ahli Baitihii Ajma ‘Ina. Syai-Un Lillaahi Lahum Alfaatihah. 2. Astaghfirullohal Ghofuurur Rohim (3x) 3. Allohumma Sholli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammadin Wa ‘ Alaa Aalihhi Wa Shohbihii Wasalim (3x) 4. Ilaahii Anta Maq-Shuudii Wari-Dlookaa Math-Luubii. A’thinii Mahabbataka Wama’rifataka. • • Kemudian Dilanjutkan Dengan Membaca :

5. Laa Ilaaha Illallooh (3x) Dan Dilanjutkan Berzikir Sampai 165 X Atau Lebih Sekehendak Kita Dan Diakhiri Atas Bilangan Yang Ganjil. Penutup Zikir Ini Diakhiri Dengan Membaca : 6. Sayyiduna Muhammadur Rosuulullohi Shollollohu

‘Aaihi Wasallam.

7. Do’a (Tambahkan Do’a Berikut Ini) :
Alloohumma Yaa Qoodiyal Haajaat, Alloohumma Yaa Kaafiyal Muhimmaat, Baliyaat, Alloohumma Alloohumma Yaa Daafi’al Yaa Roofi’ad Darojaat,

Alloohumma Yaa Syaafiyal Amrood, Alloohumma Yaa Mujiibad Da’waat, Roohimiin.
1

Alloohumma Ya Arhamar

8. Ilaa

Ha-Dlorotin

Nabiyil

Musthofaa

Muhammadin

Shollollohu ‘ Alaihi Wasallam. Wa ‘Alaa Allihi Wa AsHaabihii Wa Azwaajihii Wa Dzurriyyaatihhi Wa Ahli Baitihii Ajma ‘Ina. Syai-Un Lillaahi Lahum Alfaatihah.

9. Tsumma Ilaa Arwaahi Ahlis Sisilatil Qoodiriyyah Wan
Naqsyabandiyyah. Wajamii’i Ahlith Thuruqi Khu-ShuuShon Ilaa Hadhoroti Shultoonil Auliyaa-I Ghau-Tsil A’dhom. Qutubil Aalamiina Assayyidisy Syekh ‘Abdil Qoodiir Daaddi, Al-Jailaanii Wasayyidisy Qoddasalloohu Syekh Ahmad Sirrohu. Khootib Wasayyidisy Syekh Abil Qoosim Junaidil BaghSyambaas Ibni ‘ Abdil Ghofaar, Wasayyidisy

Syekh Tholhah Kalisapu Cirebon, Wasayyidisy Syekh ‘Abdul Kariim Banten, Wahadh-Roti SyaiKhinaa Al-Mukarrom, Wa U-Shuulihim Wafuruu ‘Ihim, Wa Ahli Sisilatihim, Wal Aa-Khidzina ‘Anhum, Syai-Un Lillahi Lahum, Alfaatihah. 10. Tsumma Ilaa Arwaahi Aabaa-Inaa Wa Ummahaatinaa. Walikaffatil Muslimiina Wal Muslimaati, Wal Mu’miniina Wal Mu’minaati, Al-Ahyaa-I Minhum Wal Amwaati, Syai-Un Lillahi Lahum Alfaatihah. 11. Astagh-Firullooha Robbii Min Kulli Dzanbin Wa Atuubu Ilaih (3 X) 12. Allohumma Sholli ‘Alla Muhammadin Wa ‘Alla Aali Muhammad, Kamaa Sholkaita ‘Alla Ibroohima Wa ‘Alaa Aali Ibroohim, Wabarik ‘Alaa Muhammadin Wa
2

‘Alaa

Aali

Muhammad,

Kamaa

Baarokta

‘Alaa

Ibroohima Wa ‘Alaa Ibroohiim, Fil ‘Aalamiina Innaka Hamiidun Majiid. 13. Ilaahii Anta Maq-Shuudii Wari-Dlookaa Math-Luubii. A’thinii Mahabbataka Wama’rifataka.

Kemudian Dilanjutkan Dengan Tawajjuh

Sambil Memejamkan Mata, Lidah Lipatkan Ke Langit-Langit, Mulut Dirapatkan, Tahan Nafas Sekuatnya/Sekehendak Hati, Kepala Ditundukan Sambil Dzikir Khofi.

Khotaman 1. Ilaa Hadrotin Nabiyyil Musthofa Muhammadin S.A.W Wa Alaa Aalihi Wa Ashhaabihhi Wa Azwa Jihii Wa Drurriyyatihhi Wa Ahli Baethil Kiromi Ajma’iina Syaeun Lillahi Lahum - Alfaatihah. 2. Tsumma Ilaa Arwaahi Aabaa Ihhi Wa Ikhwaanihi Minal Anbiyaai Wal Mursaliina Wa Ila Malaaikati Muqorribina Wal Karuubiyyina Wassyuhada-I Wasshoolihiina Wa Aali Kullin Wa Ashhabi Kullin Wa Illa Ruuhi Abiina Aadam Wa Umminna Hawaa Wama Tanaasala Baynahumaa Ilaa Yaumidin Syae-Un Lilaahi Lahum - Alfaatihah

3

3. Tsumma Illa Arwaahi Sadaatinaa Wa Mawaliina Wa A-Immatinaa Abil Bakrin Wa Umaro Wa Utsmaana Wa ‘Aliyyan Wa Ilaa Baqiyyatis Shohaabati Walqarobati Watta Bi’iina Wattabi-It Taabi’iina Lahum Bibihsanin Ilaa Yaumiddin Syaeu-Un Lilaahi Lahum - Alfaatihah. 4. Tsumma Ilaa Arwaahi A-Immatil Mujtahidiina Wa Muqollidihim Fidiini Wal ‘Ulamair Roosyiddiina Wal Qurro-Il Mukhishin Wa Ahli – Tafsiiri Wal Muhadditsiina Wa Sa-Iri Saadaatis Shufiyyatil Muhaqiqiina Wa Ilaa Arhwahi Kulli Waliyyin Wa Waliyyatiw Wa Muslimin Wa Muslimatin Min Nasariqil Ardhi Ilaa Maghooribihaa Wa Min Yaminihaa Ila Syimaaliha Syae-Un Lillahi Lahum Alfaatihah. 5. Tsuma Ilaa Arwaahi Ahli Silsilatil Qoodiriyyati Wa Naqsyabandadiyyati Wa Jamii’i Ahli Tthuruqi Khushsuson Ilaa Hadlroti Sulthonil Auliyaa-I Ghaotsill A’dhomi Quihubil Aalimiina Sayyids Syekh Abdul Qodiril Jaelaani Wa Sayyidis Abidilqoosimi Junaidil Baghdaadii Wa Sayyidis Syekh Ma’ruufilkarkhi Wa Sayyidis Syekh Sirris Saqothi Wa Sayyidis Syekh Habiibil ‘Ajmii Wa Sayyidis Syekh Hasan Basri Wa Sayyidis Syekh Ja’far Shoodiqi Wa Sayyidis Syekh Yuusuful Hamdaani Wa Sayyidis Syekh Abiiyazzidal Bustthomi Wa Sayyidis Syekh Syaah Bahaudini Nnaqsyabandii Wa Haldroti Imaami’ir Robbaani Wa Hadlroti Syaekhinal Mukaarrom Syekh Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad Wa
4

Al-Llahushomad Lam Yalid Walamyuulad Wa Lam Yaa Kul Lahuu Kufuuwan Ahaad (80x) Ila Hadlorotisy Syekh Ahmad Baqir Alfatihah 5 . Wa Ila Robbika Farghob. Fa-I-Dza Farogh-Ta Fanshob.Alfaatihah. 7. Tumma Illa Arwaahi Waaliddina Wa Waalidikum Wa Masyaayikhina Wa Masyaayikhikum Wa Amwaatina Wa Amwaatikum Waliman Ahsana Ilaina Waliman Lahunu Haqqun Alaina Waliman Awshona Was Taoshona Waqolladanaa ‘Indaka Bi Du’aa Ilkhoiri Syae-Un Lillahi Lahum . Tsumma Ilaa Arwahi Jami’il Mu’minnina Wal Muminaat Wal Muslimiina Wal Muslimaati Al – Ahyaa – I Minhum Wal Amwaat Min Masaariqil Ardli Ilaa Maghoorbihaa Wa Min Yamiinihaa Ilaa Syimaalihaa Wamin Qoofin Ilaa Qoofin Minwaladi Aadama Ilaa Yaumilqiyaamah Syae-Un Lillahi Lahum . Inna Ma’al ‘Usri Yusro. 6.Alfaatihah.Ushuulihim Wa Furuuihiim Wa Ahli Silsilatihim Wal Aakhidzina Anhum Syae-Un Lilaahi Lahum Alfaatihah. Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Bismillaahirrohmaannirrohim Alam Nasy-Roh Laka Shodrok. Fa-Inna Ma’al ‘Usri Yurso. Alla-Dzi Anqo-Dlo-Dhohrok. Bismillaahirrohmaannirrohim Qul Huwal Llahu Ahad. Wawa-Dlo’na ‘Anka Wizrok. Warofa’na Laka Dzikrok.

Astagh-Firullohal A-Dhim Alladzi La Ila Ha Illa Huwalhayyul Qoyyum Wa-Atubu Ilaihi (100 X) Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birob-Bin Naas-I Malikin Naas-I Ilaahin Naas Mis Syar-Ril Waswasil Khon-Naas.Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Allo Humma Ya Qodiyal Hajat (100 X) Allo Humma Ya Kafiyal Muhimmat (100 X) Allo Humma Ya Dafi’al Baliyyat (100 X) Allo Humma Ya Rofi’ad Darojat (100 X) Allo Humma Ya Syafiyal Amrod (100 X) Allo Humma Ya Mujibad Da’wat (100 X) Allo Humma Ya Arhama Rohimin (100 X) Ila Hadlorotil Imam Khawajikan Alfatihah Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Laa Haolaa Walla Quwwata Illaa Billaahil ‘Aliyil ‘Adhim (500x) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadlorotil Imamir Robani Alfatihah Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birobbil Falaq. Wa Min Syari-Ri Ghoosigin Idzaa Waqob Wa Imn Sya-Ri Naf-Faatsaati Fil Uqod-I Wa Min Syar-Ri Haasidin Idza Hasad. Min Syar-Ri Maa Kholaq-Q. AlLadzii Yuwas Wisufii Shuduurin Naas-I Minal Jin Nati Wan-Naas. 6 .

Ila Hadloroti Sayyidina Mu-Dhohhir Alfatihah Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Hasbunalloh Wani’mal Wakil (500 X) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Alfatihah Syekh ‘Abdul Qodir Al-Jailani Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ni’mal Maula Waniman Nashir (500 X) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Syaihina Al-Mukarrom Alfatihah Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ya Khofiyal (500 X) Luth-Fi Adrikni Biluth-Fikal Khofi Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Syabandiyyati Imam Khawajah An-Naq- 7 .

Innaka Qulta Waqaulukal Haqq. Nas-Aluka Bi-Khofiyyi Khofiyyi Luth-Fikal Khofiyyi. Waqod Qulta Wa Bihaqqi Man La-Thafta Bihi Wawajahtahu ‘Ndaka Waja’altal Luth-Fal Khofiyya Taabi’an Lahu Hai-Tsu Tawajjaha Nas-Aluka An Tuwajji-Hana ‘Indika Wa Antukhfiyana Biluth-Fika Innaka ‘Ala Kulli Syai-In Qodir Wa Shollollohu ‘Ala 8 . Ya Watinu Antakuna Lana ‘Aunan Wamu’i Nan Fi Jami’il Aqwa Li Wa Khoirot.641 X) Bismillaahirrohmaannirrohim Ya La-Thif (3x) Ya Man Wasi’a Luth-Fuhu Ahlas Samawati Wal Ardi.Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) La Ila Ha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu MinadhDho Limin (500 X) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Sayyidina Ma’shum Alfatihah Teras “Tawajjuh” Diteraskeun Ku Maos : Ilaahii Anta Maq-Shuudii Wari-Dlookaa Math-Luubii. Antuhfiyana Fi Khofiyyi Khofiyyi Lutfikal Khofiyyi. Allohu Latifun Bi’ibadhi Yarzuqu Man Yasya-U Wahuwal Qowiyyul A’ziz Allohumma Inna Nas-Aluka Ya Qowiyyu Ya’azizu Ya Mu’inu. (3 X) Ya Latihf (16. Biquwatika Wa’izzatika. Wa Antadfa’a ‘Anna Kulla Syarrin Waniqmatin Wamihnatin Qodistahqoinaha Min Ghoflatina Wadzunu Bina Fainnaka Antal Ghofurur Rohim. A’thinii Mahabbataka Wama’rifataka.

Bismillaahirrohmaannirrohim ‘Asaalohu An-Yyaaj’alla Baenakum Wa Baena Lladzina ‘Aadaetum Minhum Wamaddotan Walloohu Qodiirun Wal-Llohu Ghofuururrohim. Yaarobbu. Bismillaahil Kaafii. Bismillahil Ma’aafii Bismillahil Ladzi. Alaa Haola Walla Quwwata Illa Billahhil ‘Aliyyil ‘Adziim (3x) Bismillahisyi.Sayyidina Muhammadin Wa ‘Ala Alihi Wa Shohbihi Wasallam. Haa Mim Layun Shoruum Waja’alna Min Baini Aidihim Saddan Wamin Khalfihhim Saddan Fas Aghsyaina Ahum Fahum Laa Yubshiruun Kaaf – Haa – Yaa – Aain – Shood – Haa – Mim – Aain – Sin Qoop. Robi Inni Dholamtu Nafsii Faghirii Dzanbii Lla Ilaaha Ilaa Anta Subhanaka Innii Kuntu Minnadhodhoolomin (3 X) Allohuma Shohhan-Shohhan-Shohhan Wahhan Bahhan. Laa Yadlurru Ma’asmihii Sya-Un FilArdli Walaa Fissamaaa-I Wa Huwassamii’ul ‘Aliim (3 X) Alfatihah Pamungkas Robbi Yassir Lanaa Walaa Tu’assir ‘Alainaa Alloh Robbi Tammim Lanaa Bilkhoeri ‘Amalanaa. Walhamdu Lillahi Robbil ‘Alamin. Laayu Shodda’uuna ‘Anha Walayunzifuun. Yarobbu. Yaarobbu. Sholawat Banni Hasyiim Allohummas Sholli ‘Alaan Nabiyyil Haasimiyyi Muhammadiw Wa’alaa Aalihi Wasallim Tasliimaan 9 .

Muga-Muga Sing Ginanjar Kawilujengan. Samestina Kudu Kitu Manusa Anu Tetep Cicing Dina Kaimanan. Tegesna Tiasa Ngawujudkeun Karumasaan Terhadep Agama Jeung Nagara Ta’at Hadorot Ilahi Nu Ngabuktikeun Parentah Agama Jeung Nagara. Oge Nu Jadi Papayung Nagara Sina Tambih Kamulyaanana. Eta Dua-Duanana Kawulaan Sapantesna. Kani’matan Ku Gusti Nu Maha Suci Dhohir Bathin. Ngauban Kasadaya Rayatna Dipaparin Karaharjaan. Ulah Aya Carekeun Agama Jeung Nagara. Kajembaran. Dawuhanana Khusus Kange Ka Sadaya Murid-Murid Pameget Istri Sepuh Anom. Sina Awas Kana Jalan Anu Matak Mengparkeun Kana Parentah 10 . Masing-Masing Rahayu Sapangjangna Ulah Aya Kabengkahan Jeung Sadayana. Kagendam Ku Panggoda Syetan. Kaagunganaana Tiasa Nangtayungan Ka Sadaya Abdi-Abdina. Jeungna Sim Kuring Nu Jadi Pananyaan Thoreqat Qoodiriyyah Naqsyabandiyyah. Ulah Kabaud Ku Pangwujuk Napsu. Panglinggihan Di Patapan Suryalaya Kajembaran Rakhmaniah. Ngahaturkeun Kagegelan Wasiat Ka Sadaya Murid-Murid Poma Sing Hade-Hade Dina Sagala Laku Lampah. Inget Sakabeh Murid-Murid. Syekh Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad.Tanbih Bismillaahirrohmaannirrohim Ieu Pangeling-Ngeling Ti Pangersa Guru Almarhum.

Tur Budi Beresih. Kahiji : Kasa Saluruhreun Ulah Naduk Boh Saluhureun Harkatna Atawa Darajatna. Boh Dina Kabogana Estu Kudu Luyu Akur Jeung Batur-Batur. Rasa Kapapas Mamaras. Kalawan Karidoan Malar Senang Rasana Gumbira Atina Ulah Sina Ngarasa Reuwas Jeung Giras. Kaopat: Kanu Pakir Jeung Nu Miskin Kudu Welas Asih Someah. Anu Matak Ulah Rek Kajongjonan Ngeunah Dewek Henteu Lian. Katilu : Ka Sahandapeun Ulah Hayang Ngahina Atawa Nyieun Deleka Culika. Nu Matak Nimbulkeun Nurut. Bisa Napak Dina Jalan Kahadean. Tidunya Nepi Ka Akherat (Badan Payah Ati Susah). Anggur Ditungtun Dituyun Ku Nasehat Anu Lemah Lembut. Nganyatakeun Hate Urang Sareh. Serta Daek Mere Maweh. Da 11 . Sabalikna Kudu Rendah Babarengan Dina Enggoning Ngalakukeun Parentah Agama Jeung Nagara. Anggur Mah Buktikeun Kahadean Sina Medal Tina Kasucian. Henteu Daek Ngajenan. Ulah Jadi Pacogregan Pacengkadan. Anu Hartina Jadi Pilara Salawasna. Bisi Kaasup Kana Pangandika “Adzabun Alim”. Kadua : Ka Sasama Tegesna Ka Kapantaran Urang Dina Sagala-Galana Ulah Rek Pasea.Agama Jeung Nagara Sina Telik Kana Diri Bisi Katarik Ku Iblis Anu Nyelipkeun Dina Bathin Urang Sarerea. Sabalikna Kudu Hewan. Geura Rasakeun Awak Urang Sorangan Kacida Ngerikna Ati Ari Dina Kakurangan.

Surahna Ulah Jadi Papasean “Kudu Akur Jeung Batur-Batur.S. Tangtu Hanjakal Diakhirna. Lamun Urangna Henteu Kitu. Numutkeun Ayat 70 Surat Anu Pisundaenana Kieu : “Kacida Ngamulyakeunana Kami Turunan Adam Jeung Kami Nyebarkeun Sakabeh Daratan Oge Lautan. Geuning Dawuhan Sepuh Baheula “Sina Logor Dina Liang Jarum Ulah Sereg Di Buana”. Sabalikna Ulah Silih Tulungan Kana Jalan Perdosaan Jeung Permusuhan Terhadep Parentah Agama Jeung Nagara”. Tah Kitu Pingeusaneun Manusa Anu Pinuh Karumasaan. Karena Anu Matak Tugemah Terhadep Badan Urang Masing-Masing Eta Teh Tapak Amal Perbuatanana. Agama Kuring Keur Kuring”. Nurutkeun Surat Al-Kafirun Ayat 6.Pakir Miskin The Lain Kahayangna Sorangan Estu Kadaring Pangeran. Dina Surat Annahli Ayat 112 Diunggelkeun Anu Kieu : 12 . Soson-Soson Ngalampah Keunana. Jeung Ngarijkian Kami Ka Maranehanana. Malah Leuwih Utama Ti Makhluq Anu Sejenna”. Anu Aya Di Darat Jeung Lautan Jeung Kami Ngutamakeun Kamaranehanana. Ari Sebagi Agama. Sanajan Jeung Sejen Bangsa. Tapi Ulah Campur Baur”. Nurutkeun Ayat Tina Surat Almaidah Anu Sundana : “Kudu Silih Tulungan Jeung Batur Dina Enggoning Kahadean Jeung Katakwaan Terhadep Agama Jeung Nagara. Saagama-Saagamana. “Agama Anjeun Keur Anjeun. Sabab Tunggal Turunan Ti Nabi Adam A. Jadi Harti Ieu Ayat Nyaeta Akur Jeung Batur-Batur Ulah Aya Kuciwana.

Kitu Teh SamataMata Pagawean Maranehanana” Ku Lantaran Kitu. Boh Kampungna Atawa Desana Atawa Nagarana.“Gusti Allah Geus Maparin Conto Pirang-Pirang Tempat. Ulah Ngewa Ka Ulama Anu Sajaman. Digoda Ku Dayana Setan. Ieu Wasiat Kudu Dilaksanakeun Ku Sadaya Murid-Murid. Anu Dirungrung Ku Pangwujuk Nafsu. Loba Kasusah. Anu Dina Eta Tempat Nuju Aman Santosa. 13 Pebuari 1956 Ieu Wasiat Kahaturkeun Ka Sadaya Akhli-Akhli Nu Ditawis Ku Pangersa Syekh Kh. Sakabeh Murid-Murid Kudu Arapik Tilik Jeung Pamilih.A. Shohibulwafa Tajul ’arifin Ranggeuyan Mutiara 1. Ulah Mariksa Murid Batur 13 . Keur Nyingkahan Sagala Kagorengan Dlohir Bathin. 2. Dina Nyiar Jalan Kahadean Lahir Bathin Dunya Akherat Sangkan Ngeunah Nyawa Betah Jasad. Teu Aya Lian Pagawean Urang Sarerean Thoreqat Qoodririyyah Naqsyabandiyyah Amalkeun Kawalan EnyaEnya Keur Ngahontal Sagala Kahadeaan Dlohir Bathin. Supaya Jadi Kasalametan Dunya Rawuh Akherat. Gemah Ripah Loh Jinawi. Patapan Suryalaya. Anu Ngenaan Ka Jasad Utama Nyawa. Maka Tuluy Bae Dina Eta Tempat Kalaparan. Kari-Kari Pendudukna (Nunyicinganana) Teu Narima Kana Ni’mat Ti Pangeran. Ulah Jadi Kabengkahan Anu Dipurih Cageur Bageur. Ulah Nyalahkeun Kana Pangajaran Batur 3. Loba Karisi Jeung Sajabana.

Tsumma Illa Arwaahi Sadaatinaa Wa Mawaliina Wa A-Immatinaa Abil Bakrin Wa Umaro Wa Utsmaana Wa ‘Aliyyan Wa Ilaa Baqiyyatis Shohaabati Walqarobati Watta Bi’iina Wattabi-It Taabi’iina Lahum Bibihsanin Ilaa Yaumiddin Syaeu-Un Lilaahi Lahum .Alfaatihah. Ilaa Hadrotin Nabiyyil Musthofa Muhammadin S. 4.Alfaatihah 3. 2.4.A. Ulah Medal Sila Upama Kapanah Kudu Asih Ka Jalma Nu Mingangewa Ka Maneh Pangersa Guru Almarhum Tawasul Bismillaahirrohmaannirrohim 1.Alfaatihah. Tsumma Ilaa Arwaahi A-Immatil Mujtahidiina Wa Muqollidihim Fidiini Wal ‘Ulamair Roosyiddiina Wal Qurro-Il Mukhishin Wa Ahli – Tafsiiri Wal Muhadditsiina Wa Sa-Iri Saadaatis Shufiyyatil Muhaqiqiina Wa Ilaa Arhwahi Kulli Waliyyin Wa Waliyyatiw Wa Muslimin Wa Muslimatin Min Nasariqil Ardhi Ilaa Maghooribihaa Wa Min 14 . Tsumma Ilaa Arwaahi Aabaa Ihhi Wa Ikhwaanihi Minal Anbiyaai Wal Mursaliina Wa Ila Malaaikati Muqorribina Wal Karuubiyyina Wassyuhada-I Wasshoolihiina Wa Aali Kullin Wa Ashhabi Kullin Wa Illa Ruuhi Abiina Aadam Wa Umminna Hawaa Wama Tanaasala Baynahumaa Ilaa Yaumidin Syae-Un Lilaahi Lahum .W Wa Alaa Aalihi Wa Ashhaabihhi Wa Azwa Jihii Wa Drurriyyatihhi Wa Ahli Baethil Kiromi Ajma’iina Syaeun Lillahi Lahum .

5.Yaminihaa Ila Syimaaliha Syae-Un Lillahi Lahum Alfaatihah. Tsuma Ilaa Arwaahi Ahli Silsilatil Qoodiriyyati Wa Naqsyabandadiyyati Wa Jamii’i Ahli Tthuruqi Khushsuson Ilaa Hadlroti Sulthonil Auliyaa-I Ghaotsill A’dhomi Quihubil Aalimiina Sayyids Syekh Abdul Qodiril Jaelaani Wa Sayyidis Abidilqoosimi Junaidil Baghdaadii Wa Sayyidis Syekh Ma’ruufilkarkhi Wa Sayyidis Syekh Sirris Saqothi Wa Sayyidis Syekh Habiibil ‘Ajmii Wa Sayyidis Syekh Hasan Basri Wa Sayyidis Syekh Ja’far Shoodiqi Wa Sayyidis Syekh Yuusuful Hamdaani Wa Sayyidis Syekh Abiiyazzidal Bustthomi Wa Sayyidis Syekh Syaah Bahaudini Nnaqsyabandii Wa Haldroti Imaami’ir Robbaani Wa Hadlroti Syaekhinal Mukaarrom Syekh Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad Wa Ushuulihim Wa Furuuihiim Wa Ahli Silsilatihim Wal Aakhidzina Anhum Syae-Un Lilaahi Lahum Alfaatihah. 6. Tumma Illa Arwaahi Waaliddina Wa Waalidikum Wa Masyaayikhina Wa Masyaayikhikum Wa Amwaatina Wa Amwaatikum Waliman Ahsana Ilaina Waliman Lahunu Haqqun Alaina Waliman Awshona Was Taoshona Waqolladanaa ‘Indaka Bi Du’aa Ilkhoiri Syae-Un Lillahi Lahum . 7.Alfaatihah. Tsumma Ilaa Arwahi Jami’il Mu’minnina Wal Muminaat Wal Muslimiina Wal Muslimaati Al – Ahyaa – I Minhum Wal Amwaat Min Masaariqil 15 .

Amin. Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Alhamdu Lillahi Rob-Bil ‘Aalamin. Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Qul Huwal Llahu Ahad. Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Alif-Laam-Miim. Wa Min Syari-Ri Ghoosigin Idzaa Waqob Wa Imn Sya-Ri Naf-Faatsaati Fil Uqod-I Wa Min Syar-Ri Haasidin Idza Hasad. Al-Ladziina Yu Minuuna Bil Ghobi Wa Yuqiimuunash-Sholata Wa Mimma Rozaqnaahum 16 . Dzaalikal Kitaabu Laa Roiba Fiihi Hudan Lilmutaqiin.Ardli Ilaa Maghoorbihaa Wa Min Yamiinihaa Ilaa Syimaalihaa Wamin Qoofin Ilaa Qoofin Minwaladi Aadama Ilaa Yaumilqiyaamah Syae-Un Lillahi Lahum . Min Syar-Ri Maa KholaqQ. Al-Llahushomad Lam Yalid Walamyuulad Wa Lam Yaa Kul Lahuu Kufuuwan Ahaad 3x Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birobbil Falaq. Ihdinasshiroothol Mustaqiin. Iyyaaka Na’budu Wa Iyyaki Nassta’in.Alfaatihah. ShirootholLadziina An’amta Alihim Ghoiril Magduubi ‘Alaihim Waladh Dhoolliin. Maaliki Yaumiddin. Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birob-Bin Naas-I Malikin Naas-I Ilaahin Naas Mis Syar-Ril Waswasil Khon-Naas. Al-Ladzii Yuwas Wisufii Shuduurin Naas-I Minal Jin Nati WanNaas. Arrohmaanir-Rohim.

Laata’khudzzhuu Sinatuw Walaa Naumun Lahuu Maa Fissamaawaati Wamaa Fil Ardli. Bismillaahirrohmaannirrohim In-Naa Anzalnaahu Fii Lailatil Qodr-I Wa Maa Adrooka Maa Lailatul Qodr. Walaa Yuhithuuna BisyaIn Min Ilmihii Alla Bimaa Syaa’a Wasia Kursiyyuhussamawaati Wa Ardlo. Allahu Laa Ilaaha Ilaa-Huwal Hayyul Qoyyum. Wa Ilaahukum Ilaahuw Waahid Laa Ilaaha Illa Huwar Rohmaanurrrohim.Yunfiquun. Wana Fasin Biadadi Kuli Ma’lun Millak (3x) 17 . Wal-Ladziina Yu Minnuna Bima Unzila Ilaika Wa Maa-Unziila Min Qoblika Wa Bil Aakhiroti Hum Yuuqinuun. Walla Ya’uuduhhu Hifdhuhuma Wa Huwal Aliyyul’adhiim. Ulaa-Ika Alla Hudam Mirrob-Bihim Wa Ulaika Humul Muflihuun. Bismillaahirrohmaannirrohim Idzaa Jaa-a Nashruk Loohi Wal Fat-Hu Wa Ro-Aitan Naasa Yad Khuluuna Fiidiinil Laahi Af Waajaa Fasab Bin Bihamdi Robbika Was Taghfirh-U Innahu Kaan Ta Waabaa Innaalloha Wamalaaikatahu Yusholluuna’alam Nabiy Yaa Ayyuhalladziinaa Aamanuu Sholluu’alaihi Wasai Limu Taslimaa. Alloohuma Sholli Sholattan Kaamilatan Wasalim Salaman Ta’man Alla Syayyiddina Muhammadinniil Ladzii Tanhalu Bihhil ‘Uqoduu Waatan Fariju Bihhil Qurobu Watuukdho Bihhil Khawa Ij’ju Watunnaalul Bihhi Rogho Ibu Makh-Husnuul Homwatimmi Wayus Tasqool Ghomaamu Biwaj Hihhil Karimi Wa Alaa Allihii Washohbihhi Fikulli Lamhatin. Man Dzaaladzii Yasfa’uu Indahu Illaa Bi-Idznihi Ya’lamu Maa Baina Aidiihim Wamaa Khalfahum. Salamun Hiya Hat-Taa Mathla’il Fajr-I. Lailatul Qodr-I Khoirum Min Alfi Syahr-In Tanaz-Zalul Malaa-Ikatu Warruuhu Fiihaa BiIdzni Rob-Biihiim Min Kul-Li Amr-In.

sareng ka kulawargina sareng kasadayana shohabat sareng kasadayana Auliyana Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomat. ALAA AINNA AULIYAA ALLOHI LAA KHAOFUN ALAIHIM WA LAHUM YAHZANUN TIIJAANUL JAWAIHIR FII MANAAQIBIS SAYYID ABDIL QOODIR MANAGIB Bismillaahirrohmaannirrohim Sugrining puji anu sampurna sareng pangalem sagemblengna eta tetep kagungan Allah anu mikawelas ka abdi-abdina anu ngaluhurkeun darajatna anu bakti ka Anjeuna. Amma ba’du Maka ieu sapucuk kitab anu kalintang ringkesna nyarioskeun managibna Sulthon Aulia wa imamil Ulama Sayyid Abdul Qodir al jaelani qsn.Alfaatihah. Mudah-mudahan aya manfa’atna kasadaya dulurdulur anu kersa ngaos atanapi ngadangu kalawan ngagungkeun kanu kagungan ieu manaqib. kenging metik tina Uquudul laeli fii Managibi Jaeli sareng tina kitab Tafrihul Khotir Fii Manaqibis Sayyid Abdul qodir. Mudah-mudahan ku berkahna anu kagungan ieu manaqib Gusti anu Maha Suci urang sadayana 18 . Rohmat sareng salam anu utami muga tetep ka pang afdol-afdolna Nabi nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad SAW anu parantos dikiatan kalawan mujizat anu diputus jadi rohmat ka sadayana alam.

putra Daud. putra sayyidina Ali bin Abi Tholib karomallohu wahjah. yen nasabna Sayyid Abdul Qodir teh nasab anu kalintang luhurna sareng agungna. putra Musa tsani. sareng puta Siti Fatimah binti Rosululloh SAW. putra Abdullah Mahdi. Amin. putra Abdullah. Sapertos ieu di handap : Yaa Robbana Bilhaykalinunnuronu * Albazi Abdil Qodir Jaelani * Uslukbina Nahjali Hadiyati Wahmina * Min-Syarri Kulli Mu’aanidin Awjani * Bi Abiini Abdillahi Farrij Karbana * Waqdzi Hawaija Abdikal Walhani * Wabihinnika Dumta Illahi Agnini * Waj’alni Fii Bahril Mahabbatifani * Bil Quthbi Abdillahi Dawi Illahti * Wabi Yahyaa Ah-Yilqolba Bil’irfan * Abi Muhammadin Wa Abihi Dawuda Iksinii * Tsaubalbaha Walwuddi Fil Azmani * Bi Abiihi Abdil-Lahi Aslih Syalnanaa * Waliwalidiina Fahfadz Minan Nuqshoni * Walthufbina Fikulli Maqoddartahu * Bijuun Muusaa Jud Bikhoeri Jinani * Wal Mahdzi Abdillahi Lil Ihsani Mah * Dzori Kinni Tsumma Iksinii Bi Ma’aani * Bilan-Wari Hasanil 19 . sehingga ulama ngadamel tawaasul ka Sayyid Abdul Qodir sareng ka –rama-ramana dina ngahasilkeun rupa-rupa pamaksadan. Jadi anyeuna tertela pisan. putra Abdullah Tsani. putra Musal Jun. Nyarioskeun Nasabna Sayyid Abdul Qodir Ari Sayyid Abdul Qodir teh nyaeta putra Abi Sholih Janaki Domti. putra Muhammad.nurunkeun rohmat sareng nulak tina bahla dunya akherat. Putra Yahya Zahid. putra Sayyidi Hasan cucu Kanjeng Rosululloh SAW. 1. putra Hasan Mustsani. dihasilkeun pamaksadan diwuwuh kasalametan. Manqobah Ka hiji.

2. nyaeta Abi Sholih Musa Janaki ngimpen kasumpingan KAnjeng NAbi di iring ku sohabat-sohabatna sareng ku imam-imam mujtahidin sareng ku para Aulia.Mutsanna Nawrroni * Aqliiwalaa Tatruknii Lilakwani * Wa Abiihii Awwali Quthbin Bahiri * Sibtin Nabiy-Yal Mustofaa Adnani * Hasani Zzakkibnil Imamil MurTadzoo * Hamiwago Goytsin Nadal Hatanii * Yassirlanaa Kulla Umuuri Wa Afina * Min Kulli Hakin Awbala Awaani. eta teh anak kaula jeung kakasih kaula jeung kakasihna Gusti Alloh. Teras Kanjeng Nabi nimbalan ka ramana Sayyid Abdul Qodir. yeen bakal kagungan putra anu bakal jadi Sulhonul Aulia. maneh ku Gusti Alloh di paparin anak lalaki. Dina wengian dipedalkeun aya 5 karomat : Kahiji : Ramana Sayyid Abdul Qodir. Jadi yuswana mung 91 taun. Nyarioskeun Dipedalkeunana Sayyid Abdul Qodir Ari dedalkeunana di Nagara Jaelan. saperti kaula dina pangkat ka nabian”. salian ti imam anu maksum. eta dibawah 20 . Kadua : Nabi-nabi oge sabadana Kanjeng Nabi pada ngabubungah ka ramana Sayyid Abdul Qodir. dawuhanana : “Hey Abi Sholih. Sareng sadaya wali-wali. jeung bakal meunang pangkat anu luhur dina pangkat kawalian. Manqobah Ka dua. nyaeta hiji nagara bawahan NAgara Tobristan dina wengian kaping hiji sasih Romdhon tahun 470 tina Hijrah Ari pupusna di Nagara Baghdad dina kaping 10 Silih mulud tahun 561.

Kalmia : dina walikatna Sayyid Abdul Qodir katingali tapak dampal sampean Kanjeng Nabi SAW. Sareng wali-wali anu tunduk ka anjeuna bakal naek pangkatna. anu henteu tunduk ka anjeuna bakal dilepas ku Gusti Alloh tina kawalianana. Sareng waktos medalna disarengan ku cahaya anu pohara sahingga jalmi-jalmi henteu aya anu kuat ningali. Nyarioskeun Ngaosna Sayyid Abdul Qodir. sadayana pamenget. 21 . Kaopat: Sayyid Abdul Qodir ti barang dipedalkeun henteu kersaeun nginang siang dina Romodhon. Saparantosna anjeuna ageing lajeng ngajugjug ka guru-guru anu laluhur.100. sadayana jadi wali supaos jadi pangiringna. Ari yuswa ibuna waktos harita yuswa 60 taun. Katilu : Teu aya dipedalkeun dina wengian dipedalkeunana Sayyid Abdul Qodir di Nagara Jaelan anging. Ari seueurna aya 1. 3. sapertos anu bakal kacarioskeun engke diluhur. sareng dampai sampeanana bakal didampalkeun kana pundakna sadaya waliwali. eta oge hiji perkara anu luar biasa. ka alim-alim anu utami. Didinya anjeuna ngalap pirang-pirang ilmu sareng sifat-sifat kautamian. nyaeta tilas munggu anjeuna bade tunggang kana buroq dina wengian mi’raj tea. ana nginang sok dina waktos bobor.putrana. Manqobah Ka tilu.

sahingga gampil pisan kaluar cisocana. Ari ngaosna ilmu Fiqih ti Abi Wafa Ali bin ‘Aqil sareng ti Abi Khotib Kaludi sareng ti Abi Husen Muhammad bin Qodi. Ari ngaosna ilmu adab ti Abi Zakaria Tabrizi. Manqobah Ka opat. Anjeunan kawaris akhlakna Kanjeng Nabi Muhammad SAW. kasepna ka wariss kakasepan Kanjeng Nabi Yusuf. tegesna talajakna eta banget sieun ku Alloh. adilna Sayyidina Umar Hilimna tegesna kasabarababa 22 . benerna Sayyidina Abu Bakar Shiddiq. barani sareng kukuh dina hak. Ari anggoaan sufiyahna Kuqodi Abi Said Mubarok. yen bade nyepeng sareng ngangkek kadali nafsu anjeuna bade dipengkolkeun tina karesepna. Ari akhlakna Sayyid Abdul Qodir. sahingga anjeunan kenging 25 bade calik dina tegalan Iroq henteu patepang sareng jalma.Sadayana guru anjeuna pada nyarioskeun kana calakanana. 4. Tara-nulungan anu lain karana Alloh. tara nolak kanu jajaluk sanajan anu nyuhunkeun anggoanana. bengis dina perkara mungkarot tara bendu karana nafsuna. Ari ngaosna ilmu Thoriqoti yi Syekh Abi Khoer Hamad bin Muslim bin Warowati Dibas. sareng diijabah du’ana pohara barahanana tebih tina kaawonan kalintang caketna kana kasaean. sahingga anjeuna calik dina luhur-luhurna ka pangkatna. Nyarioskeun Budi Pekertina Sayyid Abdul Qodir. Anjeunan henteu liren-liren nerekel hanjat kana pangkat ka sampurnaan anu luhur-luhurna kalawan pitulung anu MAha Agung. Anjeuna singkil kalayan pamaksadan anu tetep serta kiat.

Ari artosna diwadahan dina kanjut. nguprak aya serat anu ragrag ti awing-awang. ari pikeun jalma anu gagah mah naon pertuna nurutkeun sahwat. Nyarioskeun Anggoan Sareng Ka Tuanganana Waktos Nyantri Ari pangganggona nyaeta jubah anu didamel tina bulu domba anu kasar dina mastakana dibeulitan ku sacawi lawon. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “Nuhun” sareng teras eta artos ditampi. Hartosna : Pikeun abdi-abdi aing ni lembek memang dipaparin sahwat kana barang dahar supaya bisa nulung kana to’at. Ari wengi seseringna tara kulem. Tidinya roti dilesotkeun deui henteu teras dituang. teras Sayyid Abdul Qodir ngagaleuh roti keur tuangeun. Ari katuanganana cekap ku bubuahan bae sareng dang-daunan di sisi wahangan. Barang anjeunan parantos calik bade tuang roti.Piunjuk eta jalma : “ ieu jisim seja babakti nyanggakeun artos. Hiji waktos anjeunan parantos sababaraha dinten teu tuang leueut jol aya hiji jalma ngadeheusan .Sayyidina Utsman. Kagagahanana sareng kabaranian Sayyidina Rodiallohu anhum ajma’in 5. Anjeunan angkat deui ka tegalan. ari unina eta serat kieu : INNAMA JU’ILATIS YAHAWATU LIDZU’AFAI ‘IBADI LI-YASTA ‘INUU BIHA ‘ALATHO ‘ATI WA AMMAL AQWIYAU FAMA LAHUM WALISSYSY AHAWATI. margi 23 . Manqobah Ka lima. hatur lumayan keur ngangaleuh katuangan”. Ari angkat-angkatan sanaos nyorang cucuk oge tara nganggo tarumpah atanapi sapatu.

Mangobah Ka genep. Dawuhan Syekh Muhammad Hirowi : Hiji wengi jisim kuring nyarengna ka Sayyid Abdul Qodir henteu mondok sakerejep-karejep acan. 6. kenging tilu taun. Manqobah Ka tujuh. 7. Saur Nabiyulloh Khodir : “ Upami salira palay disarengan ulah nyulayan. Sapartosna kitu teras Kanjeng Nabi Khodir mulih. margi ari nyulayaan teh sok matak papipas “. Ari Sayyid Abdul Qodir calikna dina tempat panuduhan KAnjeng NAbi Khodir. Upami anjeunan parantos netepan isya teras lebet ka pangkeng.anjeunan uninga yen eta teh samata-mata pepeling ti Nu Agung kana salirana. Dawuhan Syekh Abu Abdillah Muhammad Hirowi : Jisim kuring ngarencangan Sayyid Abdul Qodir kenging 40 taun. Ari damelna sonten keneh netepan sunat. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Abdul Qodir. Mung jangji ka Sayyid Abdul Qodir bade ngalongokan sataun sakali. dina leber sakitu anjeuna sok netepan subuh ku wudlu isya. ari ka wenginakeun teras dzikir 24 . Sataun sakali sok dilongokan.s sareng teras Kanjeng Nabi Khodir nyarengan calik di Iroq kenging sawatra lami. Malah sok sering pisan bangsa-bangsa raja anu bade nepangan kapaksa sok ngarantosan dugi kasubuh. Nyarioskeun Sayyid Abdul Qodir Disarengan Ku Nabiyulloh Khodir di Iroq Waktos Sayyid Abdul Qodir calik ditegalan Iroq. anjeunan disumpingan Kanjeng Nabi Khodir a. teras nyepen di pangkeng dugi ka subuh.

Barang eta onta keur digiringkeun. “He Abdul Qodil anjeun mah didamel teh sanes pikeun ngangon 25 . eta onta ngomong. Ari parantos langkung dua pertilu wengi teras ka Qiblat ngaos pirang-pirang du’a Tidinya jol cahaya nyorot ka anjeunan dugi ka anjeuna henteu katingali salirana kabulen ku eta cahaya. Henteu lila salirana ngageungan deui. Tidinya salirana beuki alit dongkap ka alit pisan. Ari parantos lami jol deui sumping teras gadeg deui netepan sareng kalintang lamina dina sujud. Ari parantos ageing teras salirana ngajungjung beuki luhur dugi ka les henteu ka tingali. sareng kakuping henteu liren-liren anu uluk salam ka anjeuna dugi ka bijil fajar. Kitu bae damelna dugi ka dua pertilu wengi. naon anu didamel dadasar dina padamelan Tuan? Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “ALASHSHSIQI WAMA KADZIBTU QOTHTHU”. 8.ari parantos ngalangkungan sapertilu wengi teras ngaos. Nyarioskeun Anu Didamel Dadasar Paddamelan Sayyid Abdul Qodir Sayyid Abdul Qodir ditaros. dina kaping 9 Rayangung anjeuna ngangiringkeun onta bade diangon di tegal. Hartosna : Ari tangtungan kaula jeung dadasar kalakuan kaula nyaeta “BENER PATANG BOHONG”. Manqobah Ka dalapan. Sapertos tadi. ALMUHI THURROBUSYSYHIDUL HASIBUL FA’ALUL GHOLLA QULKHOLI QULBARIUD MUSOWIR. pokna. Dicarioskeun waktos anjeuna murangkalih.

Eta rampog henteu percayaeun deui wae. saurna : ”Ibu tadi anu bade diangon ku abdi the nyaram ngangon ka abdi.onta”. ari anjeuna teras angkat ka loteng. teras sadayana sudagar dirampok. Saur Sayyid Abdul Qodir : “ Nyuhunkeun hibarna ibu bae”. Barang dongkap kadinya burudul aya 60 rampog tarumpak kuda sarta sayaga parabotna. teras nanya deui cara tadi. sadayana ontan – ontan paratntos ngaliwat Nagara Hamdan. Tidinya teras Sayyid Abdul Qodir liwat. ka ibuna unjukan. Barang meneran ka Sayyid Abdul Qodir. ceuk hiji rampok : “silaing boga naon ?” Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : Boga 40 dinar. tapi henteu dipercaya ku 26 . Tidinya kabejakeun ka kepalana rampog. Ku Sayyid Abdul Qodir diterangkeun cara kanu tadi. gok deui jeung rampog sejena. Anjeuna kaget aya onya ngomong kitu. ayaa anu ngkau boga 40 dinar. Henteu kantos sabaraha lami ti waktos harita Sayyid Abdul Qodir teras ngiring sareng ontan – ontan anu ka Baghdad. jor bae kadituh mantog”. engke dimana aya ontan – ontan anu rek ka Baghdad ujang milu nurut ludeung. Henteu ka carioskeun lamina. sanggemna – maneh mah Abdul Qodir didamel ku Gusti Alloh teh lain calon kana ngangon onta – Kumargi kitu manawi ibu rempang mah abdi bade masatren ka Baghdad”. teras eta onta dilesotkeun. tah ieu keur bekel 40 dinar. ibu kacida ridhona. tapi wasiat kudu bener dina sagala ucapan jeung kalakuan”. Ibuna ngadangu unjukan putrana kalintang bingahna saurna : “ atuh nuhun ari ujang haying masatren mah.

Tidinya teras Sayyid Abdul Qodirdibarawa ku rampog the ka kapalana. Barang sumping ka kapalana rampog tegas ditaroskeun cacandakanana. artosna dibilang anu 40 dinar teh hareupan kapala rampog. naha ari kaula geus sababaraha taun gawe the ngan wungkul ngarumpak larangan Pangeran Wae. Lamun henteu percaya urang buktikeun”.sarerea oge. Tidinya teras rampog anu 60 the pada tobat. 27 . Boa teuing enya bogaeun 40 dinar”. Tidinya teras naros ka Sayyid Abdul Qodir : “ naon pangarahan anjeun nu matak ngaku sabenerna ? kapan deungeun-deungeun mah sumawona loba kitu. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “ Boga 40 dinar ceuk kaula oge tah ieu dikaput dina baju handapeun kelek. barang-barangna kenging ngarampig teras dipulangpulangkeun deui kanu gaduhna. kaula moal nyulayaan wasiat indung”. Tah ayeuna saksian ku salira. Ceuk kapalana : “ coba bawa kadieu. yen kaula tobat ka Gusti Alloh ditangan sampean”. Teras kawayna dibuka. ngan indung kaula miwarang kudu bener. Ari saparantos kitu teras anjeuna ka Baghdad. Tidinya segruk eta kapala rampog teh ceurik bari henteu wani ngarempak larangan indung. Sajongjongan mah kapla rampok ngheula wae. Harita yuswa 18 taun. boga sadinar oge tara ngabejakeun aria can ditakol mah”. mana teuing Pangerangn benduna ka kaula. silaing mah kawas anu burung lain buktikeun. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “ kaula henteu aya pangarahan naon – naon.

geura ngajak kana jalan Pangeran kalawan hikmah. Nyarioskeun Nembean Sayyid Abdul Qodir Minutur Ka Jalmajalma Dina Luhur Korsi. Tidinya jol sumping Sayyidina Ali ngadeg hareupeun kaula. Tidinya les deui Sayyidina henteu aya. Ari Saparantos kitu mah tuluy hate kaula caang henteu naon-naon. Dawuhan Sayyidina Ali : “Coba calangap”. Teras nimbalan ka kaula. dawuhanana : “ He anak kaula unjukan : “ kumaha rek tiasa munuk mitutur. ari ulama-ulama Baghdad anu sakitu parasehatna”. Dawuhanana : “Naha lain geura pok motok mitutur the”. apan abdi urang Ajam. Ceuk kaula : “kumaha margina henteu 7 kali?” dawuhan Sayyidina Ali : “Karana adab ka Rusululloh”. Nyarioskeun Kumpulna 100 Ulama Baghdad Di Majelis Sayyid Abdul 28 . Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “Dina memeh dzuhur poe salasa tanggal 6 bulan Syawal taun 521 kaula ningali Rasululloh SAW. Tuluy kaula calangkap. tuluy diludahkeun 7 kali. 10. jeung pitutur anu aralus. Manqobah Ka salapan. Dawuhan Rosululloh : “ Coba bukakeun sungut maneh”. Saparantos kitu tuluy kaula solat dzuhur. Unjukan kaula : “ieu da hate abdi ngageter wae.9. gado noroktok”. Tuluy diludahkeun 6 kali. tuluy kaula muruk mitutur. Tuluy kaula calangap. Manqobah Ka sapuluh. Saurna : “ Jig maneh geura muruk mitutur. Henteu kungsi lila burudul jalma-jalma daratang kacida seueurna. Kaula ngadegdeg jeung hate kaula ngageter henteu bisa pok nyarita.

Dicarioskeun ku Syekh Rosyidi bin Muhammad AlJaelani : Dina wewengian mi’raj Kanjeng Nabi sumping Malaikat Jibril nyandak Buroq. 11. ngaderegdeg. teras anjeuna tungkul. eta cahaya teras ngaliwat kana dada 100 ulama tea. ari saparantos kitu teras eta ulama anu 100 teh ku Sayyid Abdul Qodir ditangkeupan teras masalah saurang-saurangna dicarioskeun ku Sayyid Abdul Qodir sareng jawabanana. Ngajawab masalah sareng karomatna. teras sampaean Sayyid Abdul Qodir teundeun kana sirah ulama ku aranjeuna. anggoanana disosoek. Saparantosna ulama-ulama kaliwatan ku cahaya. sareng eta ulama-ulama parantos caralik dipayuneunnana. sadayana pada kagungan masalah. sarumpingan 100 ulama Baghdad. ari pakun cara 29 . Ari Talapokna eta buroq ngagebur cara bulan. ting jarerit teras maruka sirahna. Sadayana ulama pada kaget ku kapinteranana Sayyid Abdul Qodir dina. Nyarioskeun Ngadammpalna Kanjeng NAbi Kana Pundakna Sayyid Abdul Qodir. sarta eta masalahna henteu sami. teras eta ulama-ulama pada bingung. Manqobah Ka sabelas. sareng majelis harita kalintang cekcokna sareng ngaguruh henteu aya daratanana.Qodir Sarta masing-masing Pada Boga Masalah. Tuluy bijil cahaya tina leresan manahna. Dicarioskeun ku Syekh Abu Muhammad Mufaroj : Waktu kaula milu hadir dina majelis Sayyid Abdul Qodir. teras haranjat kana korsina Sayyid Abdul Qodir.

ari dampal suku maneh eta nincak kana pundakna sakabeh waliyulloh”. kapaksa eta buroq harita dugi 40 hasya. teras Kanjeng Nabi tunggang kana buroq sareng ngadawuh Kanjeng Nabi : “ieu dampal suku kaula nincak kana pundak maneh. teras Gaosil Adhom ngadeg. Tidinya Kanjeng Rosululloh ngadeg sakedap wireh ningali buroq sakitu jangkungna tawakup kana titian anu sanes. Teras panangan Kanjeng NAbi dicapengkeun kana pundakna buroq. naha maneh teh embung ditumpakan ku kaula ? “ tluy eta buroq unjukan. 30 . Barang disanggakeun ka Kanjeng Nabi eta buroq henteu daek cicing. Tidinya teras sumping ruhna Gaosil Adhom Sayyid Abdul Qodir Al Jaelani. Kumargi eta buroq kalintang bungahna. Dawuhan Rosululloh : “ heung dikabul pamenta maneh”. mung abdi aya panuhun ka Gusti nyaeta dina dinten qiamah nalika Gusti bade lebet ka Surga ulah nunggangan anu sanes”. pokna : “nyawa abdi tetebus tapak gamparan Gusti abdi sanes henteu punun ditunggangan ku Gusti. teras unjukan : Gusti mangga ieu pundak abdi titih ku Gusti. Timbalan Kanjeng NAbi : “Ku naon buroq nu matak maneh henteu daek cicing. Unjukan deui eta buroq : “ Muga Gusti kersa nyepengkeun panangan Gusti kana pundak abdi sapados jadi tawis dina dinten qiamah”.bentang. teras Kanjeng Nabi nitih kana pundakna Gaosil Adhom.

Sareng ulama-ulama nyarioskeun Sayyid Abdul Qodir bakal ngembarkeun deui dampal sampeanana bakal nincak kana pundak Wali sareng wali-wali narima kana eta embaran. Manqobah Ka tilu belas. Manqobah Abdul Qodir. Sayyid Abdul 13. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Ti zaman Ali al Hasan Basri dongkap ka lahirna Sayyid Abdul Qodir henteu aya alim muruk agama islam anging pada nyarioskeun kabingahan bakal dhohirna Sayyid Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid 31 . Dicarioskeun dina Rodotun NAdhir fii manaqibi Syekh Abdul Qodir dina bab ka 6. Kajabi hiji Wali. JAdi Sayyid Abdul Qodir teh hamper 300 taun kana deui ka lahir parantos manshur kawalianana Jalma Anu Nyebat Jenengan Qodir Henteu Gaduh Wudlu. sareng eta ulama-ulama ngaku kana ka walianana Sayyid Abdul Qodir. Manqobah Ka duabelas. di nagara Askhoan henteu narima kana eta embaran. Kumargi henteu narima. 17. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. 15. eta Wali anu luhungna dilepas kana kawalianana. Manqobah Abdul Qodir. 16. Nyarioskeun Rusakna Ka tujuh. Nyarioskeun Nyaksianana Guru-guru Sareng Wali Kana Kaluhuran Martabat Sayyid Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 14. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh.12.

22. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. 30. Manqobah Abdul Qodir. 23. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 32. 19. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. 20. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid 32 . Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir.18. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 27. Manqobah Abdul Qodir. 29. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. 28. 25. 21. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 24. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 26. 31. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir.

Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 46. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 44. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. 42. 35. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 40.33. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. 39. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid 33 . 47. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 36. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 37. 45. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. 41. 38. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. 43. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 34. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir.

52. Sayyiduna Jibril Alaihis Salam 3. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 53. Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Robbul Arba Bi Wamu Tiqur-Roqbi Allah SWT 2. Manqobah Abdul Qodir. 51. 49.48. Sayyiduna husein Rodliyallohu’anhu 34 . Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Sayyiduna Manba Ul Ilmi Wal-Assrori Wamakhzanul Faidli Walanwari Wa Malja-Ul Ummati Wa Abrori Wa Mahbathu Jbrila Fillaili Wa Nahari Wa Habibu’ Llohis Sattaril Ladzi Unzila Alaihi Afdlolul Kutubi Wal Safari Sayyiduna Muhammadu Ni’l-Mukhtari Shallohu’alaihi Wa’ala Alihi Wa Ashha Bihil Akhyar. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid SILSILAH THoriqat Qodirriyyah Wan Naqsyabandiyah 1. Sayyiduna ‘Aliyyu Karruma ‘llohu Wajhah 5. 4. Manqobah Abdul Qodir. 50.

Syekh Hisyaamuddin Rodliyallohu’anhu 27. Syekh Yahya Rodliyallohu’anhu 28. Syekh Abul Faroj’at Thurthuusi Rodliyallohu’anhu 17. Syekh Waliyuddiin Rodliyallohu’anhu 26. sayyiduna Imam Musal Kadhim Rodliyallohu’anhu 10. Syekh Abdul Aziz Rodliyallohu’anhu 21. Syekh “abul Qoodir Aljaelani Qoddasa’llohu Sirrohu.6. Syekh Sirris Saqothii Rodliyallohu’anhu 13. Syekh Abdur Rohiim Rodliyallohu’anhu 30. Syekh Abul Hasan Alii Bin Yuusuf al Qirsyl al Hakaaril Rodliyallohu’anhu 18. Syekh Syamsuddin Rodliyallohu’anhu 23. Syekh Abuu Bakrin Rodliyallohu’anhu 29. Syekh Nuuruddin Rodliyallohu’anhu 25. Syekh Ma’ruuful Karkhi Rodliyallohu’anhu 12. syekh Muhammad Al Hattak Rodliyallohu’anhu 22. Syekh Abul Fadli Ao’abdul Waahid at Tamii Mii Rodliyallohu’anhu 16. 20. Syekh Abul Qoosim Al-Junaedil Baghaadil Rodliyallohu’anhu 14. Syekh Abul Bakrin Dilfis Syibli Rodliyallohu’anhu 15. Sayyiduna Muhammad Baqir Rodliyallohu’anhu 8. Sayyiduna Ja’farus Shodiq Rodliyallohu’anhu 9. Syekh Abuu Sa’iid al mubarok Bin Allii al Makhzuumill Rodliyallohu’anhu 19. Syekh Abul Hasan’ali Bin Musa Arridho Rodliyallohu’anhu 11. Syekh ‘Ustman Rodliyallohu’anhu 35 . Syekh Syarofuddin Rodliyallohu’anhu 24. Sayyiduna Zaenal ‘Abidin Rodliyallohu’anhu 7.

A. Pa Macan 36 . Syekh Kh. Syekh Akhmad Khtotib Syambaasi Ibnu Abdul Ghoffaar Rodliyallohu’anhu 35. Ayah Ursi 38. Syekh Muhammad Murod Rodliyallohu’anhu 33. Syekh Syamsuddin Rodliyallohu’anhu 34. Eyang Geusan Ulun 36.31. Shohibulwafa Tajul ’arifin Rodliyallohu’anhu (Abah Anom) 1.Eyang Jaya Perkasa Dayeuh Luhur 2. Eyang Kair 37. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Rodliyallohu’anhu (Abah Sepuh) 37. Syekh ‘Abdul Fattah Rodliyallohu’anhu 32. Syekh Tholhah Rodliyallohu’anhu 36.

Syeh Ora . Mbah wali Lembang Gunung Haruman - 56.Cilogo 32. Abdul Syukur Sepuh 17. Eyang Ranga Gading Gunung Tilu 50. Raden Ainul Yakin 9.Pamijahan 60. Pangeran Pakpak Garut 57. Eyang Haji Irsad 52. Wirya Asmara 19. Eyang Abdul genduk 44. Sultan Syarif Hidayat Tuloh – Cirebon 39. Mbah Perbangsa 46. Eyang Kuwu Sangkan 4.Caringin Banten 25.Luar Banten 26. Syeh Bentong 29. Syaid Idrus . Mbah Kalang Bima Soreang 47. Syeh Khotib Muwahid – 37 . Syeh Maulana Mansur – Cikaduen 22. Abdul Mufbaqir 16. Syeh Maulana Malik Ibrahim 5. Raden Sayid Jafar Sodiq 11. Eyang Zaenal Abidin 43.Ciganitri 54. Raden Sahid 8. Raden Rahmat 6. Mbah Semplak Singa Parna 59. Syeh Daud Bin Sohib Gondang 24. Eyang Arsa Gunung Wayang 48. Eyang Dipatiukur .Riung Bandung 41. Eyang Ranga Gading Gunung Tilu 51. Mbah Panji Lereng 23. Pangeran Tirtayasa 21. Eyang Sari Rijak Cipanas Garut 58. Raden Umar Syahid 12. Maulana Yusuf . Syeh Abdul Sakib Luluwung Banjaran 13. Raden Syarefudin 10. Mbah jafar Sodiq Gunung Haruman 55. Pa Monyet 40. Sembah Eyang Aji Abdul Manaf 42. Abdul Syukur Anom 18. – - Waja Eyang Haji Syeh Abdul Muhyi .Banten 14. Aki Leutik 53. Syeh Karang Gayam 28. Wali Kepoh 30.3. Eyang Kobul 45. Pangeran Emas 20.Karawang 27. Ki Asnawi . Mang Uneg . Eyang Hasan . Eyang Adiyasa 31. Raden Mahdum 7. Eyang Ranga Gading Gunung Tilu 49. Maulana Muhammad 15.

Sri Baduga 80. 69. Syekh Rahmat Godog Suci 119. Syekh Syambas 120. Prabu Seda Ing Pakuan 83. Prabu Cakrawati 114. Ibu Dewi Dasawala Ambarawa 74.Penyileukan 61. Pangeran Wastu Kencana 116. Mbah Dalem Tamela Syeh Syaidullah Bolengkang – Ciamis Manggung 33.Cikundul 71. Mbah 63. Prabu Munding Sari Syeh Komarudin Syeh Ahmad Syeh Muhammad Ama Aji Ibu Aji Ibu Siti Dewi Rengganis (ra) 70. Eyang Paku Alam Cikampek 34. Ibu Dewi Dayang Sumbi 78. Ibu Siti Dewi Dayung Pananjung 108. Prabu Cakrabuana 113. Raja Galuh 81. 67. Ibu Manisa 77. Prabu Langlang Buana 110. Mbah Dalem . 64. Prabu Kalungan 85. Banteng Wulung 118. Prabu Seda 82. Eyang Syarif – Sukamandi 35. Ibu Siti Dewi Ganda Sari – Pamuraggan 75. Ibu Dewi Centring Manik 76. Syekh Abdul Gani (Magelang) 38 . Ibu Nyimas Raden Dewi Ratu Anggara 73. Pangeran Asrupati Banten 117. Prabu Sangkuriang 112. Ibu Kajeng Ratu Roro Kidul 72. 68. Prabu Munding Kota 84. Pangeran Darma Lebu 115. Prabu Walang Sungsang 109. 65. Ibu Nyimas Lara Santang 79. Raden Rahmat Cirebon 111. Dalem – Pamoyanan 62. 66.

86. Prabu Lingga Wastu 89. Ki Bayu Peteng Garut 135. Prabu Guru Tunggal Sakti 102. Ki Bolatang 129. Prabu Sangiang Kakaleng 1. Prabu Susuk Tunggal 91. Prabu Sunan Jati 92. Prabu Darma Rebu 97. Ki Bayu Seta Garut 134. Abah Den Emid 127. Prabu Dewara 98. Prabu Ciung Wanara 95. Prabu Guru Tunggal Buana 104. Raden Makdum Ibrahim (Sunan Bonang) 4. Prabu Jaya Dewa 99. Ki Urung 131. Abah Dullah 123. Raden Paku (Sunan Giri) 5. Ki Dagal 133. Abah Pakih 124. Abah Engkos 125. Prabu Guru Tunggal Seda 103. Prabu Marpiti 100. Syekh Abdul Rojak 122. Raden Syarifuddin (Sunan Drajad) 39 . Prabu Sedu 105. Prabu Pucuk Limum 106. Ki Durgalupati 132. Prabu Anggalarang 88. Prabu Dewa Pakuan 101. Ki Giri 130. Prabu Lingga Maya 94. Abah Anfa 126. Prabu Ongkengleng 107. Syeh Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik) 121. Syekh Maulana Malik 2. Prabu Tunggal 90. Raden Rahmat (Sunan Ampel) 3. Ki Gurawa 128. Prabu Siliwangi 87. Mama Azi Tamela 136. Prabu Pakuan 93. Prabu Lutung Kasarung 96. Eyang Jaya Dwipa 137.

Syeh Siti Jenar 40 . Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) 10. Raen Said (Sunan Kalijaga) 7. Raden Umar Said (Sunan Muria) 9. Raden Ja'far Sodiq (Sunan Kudus) 8.6.