Wiridan 1.

Ilaa Ha-Dlorotin Nabiyil Musthofaa Muhammadin

Shollollohu ‘ Alaihi Wasallam. Wa ‘Alaa Allihi Wa AsHaabihii Wa Azwaajihii Wa Dzurriyyaatihhi Wa Ahli Baitihii Ajma ‘Ina. Syai-Un Lillaahi Lahum Alfaatihah. 2. Astaghfirullohal Ghofuurur Rohim (3x) 3. Allohumma Sholli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammadin Wa ‘ Alaa Aalihhi Wa Shohbihii Wasalim (3x) 4. Ilaahii Anta Maq-Shuudii Wari-Dlookaa Math-Luubii. A’thinii Mahabbataka Wama’rifataka. • • Kemudian Dilanjutkan Dengan Membaca :

5. Laa Ilaaha Illallooh (3x) Dan Dilanjutkan Berzikir Sampai 165 X Atau Lebih Sekehendak Kita Dan Diakhiri Atas Bilangan Yang Ganjil. Penutup Zikir Ini Diakhiri Dengan Membaca : 6. Sayyiduna Muhammadur Rosuulullohi Shollollohu

‘Aaihi Wasallam.

7. Do’a (Tambahkan Do’a Berikut Ini) :
Alloohumma Yaa Qoodiyal Haajaat, Alloohumma Yaa Kaafiyal Muhimmaat, Baliyaat, Alloohumma Alloohumma Yaa Daafi’al Yaa Roofi’ad Darojaat,

Alloohumma Yaa Syaafiyal Amrood, Alloohumma Yaa Mujiibad Da’waat, Roohimiin.
1

Alloohumma Ya Arhamar

8. Ilaa

Ha-Dlorotin

Nabiyil

Musthofaa

Muhammadin

Shollollohu ‘ Alaihi Wasallam. Wa ‘Alaa Allihi Wa AsHaabihii Wa Azwaajihii Wa Dzurriyyaatihhi Wa Ahli Baitihii Ajma ‘Ina. Syai-Un Lillaahi Lahum Alfaatihah.

9. Tsumma Ilaa Arwaahi Ahlis Sisilatil Qoodiriyyah Wan
Naqsyabandiyyah. Wajamii’i Ahlith Thuruqi Khu-ShuuShon Ilaa Hadhoroti Shultoonil Auliyaa-I Ghau-Tsil A’dhom. Qutubil Aalamiina Assayyidisy Syekh ‘Abdil Qoodiir Daaddi, Al-Jailaanii Wasayyidisy Qoddasalloohu Syekh Ahmad Sirrohu. Khootib Wasayyidisy Syekh Abil Qoosim Junaidil BaghSyambaas Ibni ‘ Abdil Ghofaar, Wasayyidisy

Syekh Tholhah Kalisapu Cirebon, Wasayyidisy Syekh ‘Abdul Kariim Banten, Wahadh-Roti SyaiKhinaa Al-Mukarrom, Wa U-Shuulihim Wafuruu ‘Ihim, Wa Ahli Sisilatihim, Wal Aa-Khidzina ‘Anhum, Syai-Un Lillahi Lahum, Alfaatihah. 10. Tsumma Ilaa Arwaahi Aabaa-Inaa Wa Ummahaatinaa. Walikaffatil Muslimiina Wal Muslimaati, Wal Mu’miniina Wal Mu’minaati, Al-Ahyaa-I Minhum Wal Amwaati, Syai-Un Lillahi Lahum Alfaatihah. 11. Astagh-Firullooha Robbii Min Kulli Dzanbin Wa Atuubu Ilaih (3 X) 12. Allohumma Sholli ‘Alla Muhammadin Wa ‘Alla Aali Muhammad, Kamaa Sholkaita ‘Alla Ibroohima Wa ‘Alaa Aali Ibroohim, Wabarik ‘Alaa Muhammadin Wa
2

‘Alaa

Aali

Muhammad,

Kamaa

Baarokta

‘Alaa

Ibroohima Wa ‘Alaa Ibroohiim, Fil ‘Aalamiina Innaka Hamiidun Majiid. 13. Ilaahii Anta Maq-Shuudii Wari-Dlookaa Math-Luubii. A’thinii Mahabbataka Wama’rifataka.

Kemudian Dilanjutkan Dengan Tawajjuh

Sambil Memejamkan Mata, Lidah Lipatkan Ke Langit-Langit, Mulut Dirapatkan, Tahan Nafas Sekuatnya/Sekehendak Hati, Kepala Ditundukan Sambil Dzikir Khofi.

Khotaman 1. Ilaa Hadrotin Nabiyyil Musthofa Muhammadin S.A.W Wa Alaa Aalihi Wa Ashhaabihhi Wa Azwa Jihii Wa Drurriyyatihhi Wa Ahli Baethil Kiromi Ajma’iina Syaeun Lillahi Lahum - Alfaatihah. 2. Tsumma Ilaa Arwaahi Aabaa Ihhi Wa Ikhwaanihi Minal Anbiyaai Wal Mursaliina Wa Ila Malaaikati Muqorribina Wal Karuubiyyina Wassyuhada-I Wasshoolihiina Wa Aali Kullin Wa Ashhabi Kullin Wa Illa Ruuhi Abiina Aadam Wa Umminna Hawaa Wama Tanaasala Baynahumaa Ilaa Yaumidin Syae-Un Lilaahi Lahum - Alfaatihah

3

3. Tsumma Illa Arwaahi Sadaatinaa Wa Mawaliina Wa A-Immatinaa Abil Bakrin Wa Umaro Wa Utsmaana Wa ‘Aliyyan Wa Ilaa Baqiyyatis Shohaabati Walqarobati Watta Bi’iina Wattabi-It Taabi’iina Lahum Bibihsanin Ilaa Yaumiddin Syaeu-Un Lilaahi Lahum - Alfaatihah. 4. Tsumma Ilaa Arwaahi A-Immatil Mujtahidiina Wa Muqollidihim Fidiini Wal ‘Ulamair Roosyiddiina Wal Qurro-Il Mukhishin Wa Ahli – Tafsiiri Wal Muhadditsiina Wa Sa-Iri Saadaatis Shufiyyatil Muhaqiqiina Wa Ilaa Arhwahi Kulli Waliyyin Wa Waliyyatiw Wa Muslimin Wa Muslimatin Min Nasariqil Ardhi Ilaa Maghooribihaa Wa Min Yaminihaa Ila Syimaaliha Syae-Un Lillahi Lahum Alfaatihah. 5. Tsuma Ilaa Arwaahi Ahli Silsilatil Qoodiriyyati Wa Naqsyabandadiyyati Wa Jamii’i Ahli Tthuruqi Khushsuson Ilaa Hadlroti Sulthonil Auliyaa-I Ghaotsill A’dhomi Quihubil Aalimiina Sayyids Syekh Abdul Qodiril Jaelaani Wa Sayyidis Abidilqoosimi Junaidil Baghdaadii Wa Sayyidis Syekh Ma’ruufilkarkhi Wa Sayyidis Syekh Sirris Saqothi Wa Sayyidis Syekh Habiibil ‘Ajmii Wa Sayyidis Syekh Hasan Basri Wa Sayyidis Syekh Ja’far Shoodiqi Wa Sayyidis Syekh Yuusuful Hamdaani Wa Sayyidis Syekh Abiiyazzidal Bustthomi Wa Sayyidis Syekh Syaah Bahaudini Nnaqsyabandii Wa Haldroti Imaami’ir Robbaani Wa Hadlroti Syaekhinal Mukaarrom Syekh Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad Wa
4

Tumma Illa Arwaahi Waaliddina Wa Waalidikum Wa Masyaayikhina Wa Masyaayikhikum Wa Amwaatina Wa Amwaatikum Waliman Ahsana Ilaina Waliman Lahunu Haqqun Alaina Waliman Awshona Was Taoshona Waqolladanaa ‘Indaka Bi Du’aa Ilkhoiri Syae-Un Lillahi Lahum . Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Bismillaahirrohmaannirrohim Alam Nasy-Roh Laka Shodrok. Wawa-Dlo’na ‘Anka Wizrok. Alla-Dzi Anqo-Dlo-Dhohrok. Bismillaahirrohmaannirrohim Qul Huwal Llahu Ahad. Warofa’na Laka Dzikrok.Alfaatihah.Alfaatihah. 7. Inna Ma’al ‘Usri Yusro. Fa-I-Dza Farogh-Ta Fanshob. Tsumma Ilaa Arwahi Jami’il Mu’minnina Wal Muminaat Wal Muslimiina Wal Muslimaati Al – Ahyaa – I Minhum Wal Amwaat Min Masaariqil Ardli Ilaa Maghoorbihaa Wa Min Yamiinihaa Ilaa Syimaalihaa Wamin Qoofin Ilaa Qoofin Minwaladi Aadama Ilaa Yaumilqiyaamah Syae-Un Lillahi Lahum .Ushuulihim Wa Furuuihiim Wa Ahli Silsilatihim Wal Aakhidzina Anhum Syae-Un Lilaahi Lahum Alfaatihah. Fa-Inna Ma’al ‘Usri Yurso. Wa Ila Robbika Farghob. 6. Al-Llahushomad Lam Yalid Walamyuulad Wa Lam Yaa Kul Lahuu Kufuuwan Ahaad (80x) Ila Hadlorotisy Syekh Ahmad Baqir Alfatihah 5 .

Min Syar-Ri Maa Kholaq-Q. 6 .Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Allo Humma Ya Qodiyal Hajat (100 X) Allo Humma Ya Kafiyal Muhimmat (100 X) Allo Humma Ya Dafi’al Baliyyat (100 X) Allo Humma Ya Rofi’ad Darojat (100 X) Allo Humma Ya Syafiyal Amrod (100 X) Allo Humma Ya Mujibad Da’wat (100 X) Allo Humma Ya Arhama Rohimin (100 X) Ila Hadlorotil Imam Khawajikan Alfatihah Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Laa Haolaa Walla Quwwata Illaa Billaahil ‘Aliyil ‘Adhim (500x) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadlorotil Imamir Robani Alfatihah Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birobbil Falaq. Astagh-Firullohal A-Dhim Alladzi La Ila Ha Illa Huwalhayyul Qoyyum Wa-Atubu Ilaihi (100 X) Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birob-Bin Naas-I Malikin Naas-I Ilaahin Naas Mis Syar-Ril Waswasil Khon-Naas. AlLadzii Yuwas Wisufii Shuduurin Naas-I Minal Jin Nati Wan-Naas. Wa Min Syari-Ri Ghoosigin Idzaa Waqob Wa Imn Sya-Ri Naf-Faatsaati Fil Uqod-I Wa Min Syar-Ri Haasidin Idza Hasad.

Ila Hadloroti Sayyidina Mu-Dhohhir Alfatihah Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Hasbunalloh Wani’mal Wakil (500 X) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Alfatihah Syekh ‘Abdul Qodir Al-Jailani Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ni’mal Maula Waniman Nashir (500 X) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Syaihina Al-Mukarrom Alfatihah Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ya Khofiyal (500 X) Luth-Fi Adrikni Biluth-Fikal Khofi Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Syabandiyyati Imam Khawajah An-Naq- 7 .

Innaka Qulta Waqaulukal Haqq. Ya Watinu Antakuna Lana ‘Aunan Wamu’i Nan Fi Jami’il Aqwa Li Wa Khoirot. Allohu Latifun Bi’ibadhi Yarzuqu Man Yasya-U Wahuwal Qowiyyul A’ziz Allohumma Inna Nas-Aluka Ya Qowiyyu Ya’azizu Ya Mu’inu.Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) La Ila Ha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu MinadhDho Limin (500 X) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Sayyidina Ma’shum Alfatihah Teras “Tawajjuh” Diteraskeun Ku Maos : Ilaahii Anta Maq-Shuudii Wari-Dlookaa Math-Luubii. Wa Antadfa’a ‘Anna Kulla Syarrin Waniqmatin Wamihnatin Qodistahqoinaha Min Ghoflatina Wadzunu Bina Fainnaka Antal Ghofurur Rohim. (3 X) Ya Latihf (16. Nas-Aluka Bi-Khofiyyi Khofiyyi Luth-Fikal Khofiyyi. Biquwatika Wa’izzatika. A’thinii Mahabbataka Wama’rifataka. Antuhfiyana Fi Khofiyyi Khofiyyi Lutfikal Khofiyyi. Waqod Qulta Wa Bihaqqi Man La-Thafta Bihi Wawajahtahu ‘Ndaka Waja’altal Luth-Fal Khofiyya Taabi’an Lahu Hai-Tsu Tawajjaha Nas-Aluka An Tuwajji-Hana ‘Indika Wa Antukhfiyana Biluth-Fika Innaka ‘Ala Kulli Syai-In Qodir Wa Shollollohu ‘Ala 8 .641 X) Bismillaahirrohmaannirrohim Ya La-Thif (3x) Ya Man Wasi’a Luth-Fuhu Ahlas Samawati Wal Ardi.

Laa Yadlurru Ma’asmihii Sya-Un FilArdli Walaa Fissamaaa-I Wa Huwassamii’ul ‘Aliim (3 X) Alfatihah Pamungkas Robbi Yassir Lanaa Walaa Tu’assir ‘Alainaa Alloh Robbi Tammim Lanaa Bilkhoeri ‘Amalanaa. Sholawat Banni Hasyiim Allohummas Sholli ‘Alaan Nabiyyil Haasimiyyi Muhammadiw Wa’alaa Aalihi Wasallim Tasliimaan 9 .Sayyidina Muhammadin Wa ‘Ala Alihi Wa Shohbihi Wasallam. Robi Inni Dholamtu Nafsii Faghirii Dzanbii Lla Ilaaha Ilaa Anta Subhanaka Innii Kuntu Minnadhodhoolomin (3 X) Allohuma Shohhan-Shohhan-Shohhan Wahhan Bahhan. Walhamdu Lillahi Robbil ‘Alamin. Bismillahil Ma’aafii Bismillahil Ladzi. Laayu Shodda’uuna ‘Anha Walayunzifuun. Haa Mim Layun Shoruum Waja’alna Min Baini Aidihim Saddan Wamin Khalfihhim Saddan Fas Aghsyaina Ahum Fahum Laa Yubshiruun Kaaf – Haa – Yaa – Aain – Shood – Haa – Mim – Aain – Sin Qoop. Yaarobbu. Alaa Haola Walla Quwwata Illa Billahhil ‘Aliyyil ‘Adziim (3x) Bismillahisyi. Yarobbu. Bismillaahirrohmaannirrohim ‘Asaalohu An-Yyaaj’alla Baenakum Wa Baena Lladzina ‘Aadaetum Minhum Wamaddotan Walloohu Qodiirun Wal-Llohu Ghofuururrohim. Yaarobbu. Bismillaahil Kaafii.

Sina Awas Kana Jalan Anu Matak Mengparkeun Kana Parentah 10 . Oge Nu Jadi Papayung Nagara Sina Tambih Kamulyaanana. Tegesna Tiasa Ngawujudkeun Karumasaan Terhadep Agama Jeung Nagara Ta’at Hadorot Ilahi Nu Ngabuktikeun Parentah Agama Jeung Nagara. Kajembaran. Syekh Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad. Inget Sakabeh Murid-Murid. Ulah Kabaud Ku Pangwujuk Napsu. Eta Dua-Duanana Kawulaan Sapantesna. Kaagunganaana Tiasa Nangtayungan Ka Sadaya Abdi-Abdina. Masing-Masing Rahayu Sapangjangna Ulah Aya Kabengkahan Jeung Sadayana. Ngahaturkeun Kagegelan Wasiat Ka Sadaya Murid-Murid Poma Sing Hade-Hade Dina Sagala Laku Lampah. Muga-Muga Sing Ginanjar Kawilujengan.Tanbih Bismillaahirrohmaannirrohim Ieu Pangeling-Ngeling Ti Pangersa Guru Almarhum. Panglinggihan Di Patapan Suryalaya Kajembaran Rakhmaniah. Kagendam Ku Panggoda Syetan. Jeungna Sim Kuring Nu Jadi Pananyaan Thoreqat Qoodiriyyah Naqsyabandiyyah. Ngauban Kasadaya Rayatna Dipaparin Karaharjaan. Ulah Aya Carekeun Agama Jeung Nagara. Samestina Kudu Kitu Manusa Anu Tetep Cicing Dina Kaimanan. Dawuhanana Khusus Kange Ka Sadaya Murid-Murid Pameget Istri Sepuh Anom. Kani’matan Ku Gusti Nu Maha Suci Dhohir Bathin.

Sabalikna Kudu Hewan. Tur Budi Beresih. Kahiji : Kasa Saluruhreun Ulah Naduk Boh Saluhureun Harkatna Atawa Darajatna. Bisi Kaasup Kana Pangandika “Adzabun Alim”. Geura Rasakeun Awak Urang Sorangan Kacida Ngerikna Ati Ari Dina Kakurangan. Anu Matak Ulah Rek Kajongjonan Ngeunah Dewek Henteu Lian. Serta Daek Mere Maweh. Bisa Napak Dina Jalan Kahadean. Anggur Ditungtun Dituyun Ku Nasehat Anu Lemah Lembut. Kadua : Ka Sasama Tegesna Ka Kapantaran Urang Dina Sagala-Galana Ulah Rek Pasea. Sabalikna Kudu Rendah Babarengan Dina Enggoning Ngalakukeun Parentah Agama Jeung Nagara. Ulah Jadi Pacogregan Pacengkadan. Nganyatakeun Hate Urang Sareh. Rasa Kapapas Mamaras. Nu Matak Nimbulkeun Nurut.Agama Jeung Nagara Sina Telik Kana Diri Bisi Katarik Ku Iblis Anu Nyelipkeun Dina Bathin Urang Sarerea. Anu Hartina Jadi Pilara Salawasna. Boh Dina Kabogana Estu Kudu Luyu Akur Jeung Batur-Batur. Anggur Mah Buktikeun Kahadean Sina Medal Tina Kasucian. Kaopat: Kanu Pakir Jeung Nu Miskin Kudu Welas Asih Someah. Da 11 . Henteu Daek Ngajenan. Kalawan Karidoan Malar Senang Rasana Gumbira Atina Ulah Sina Ngarasa Reuwas Jeung Giras. Katilu : Ka Sahandapeun Ulah Hayang Ngahina Atawa Nyieun Deleka Culika. Tidunya Nepi Ka Akherat (Badan Payah Ati Susah).

Sanajan Jeung Sejen Bangsa. Tapi Ulah Campur Baur”. Tah Kitu Pingeusaneun Manusa Anu Pinuh Karumasaan. Jadi Harti Ieu Ayat Nyaeta Akur Jeung Batur-Batur Ulah Aya Kuciwana. Tangtu Hanjakal Diakhirna.Pakir Miskin The Lain Kahayangna Sorangan Estu Kadaring Pangeran. Dina Surat Annahli Ayat 112 Diunggelkeun Anu Kieu : 12 . Nurutkeun Ayat Tina Surat Almaidah Anu Sundana : “Kudu Silih Tulungan Jeung Batur Dina Enggoning Kahadean Jeung Katakwaan Terhadep Agama Jeung Nagara. Soson-Soson Ngalampah Keunana. Ari Sebagi Agama. Sabalikna Ulah Silih Tulungan Kana Jalan Perdosaan Jeung Permusuhan Terhadep Parentah Agama Jeung Nagara”. Jeung Ngarijkian Kami Ka Maranehanana. Sabab Tunggal Turunan Ti Nabi Adam A. Karena Anu Matak Tugemah Terhadep Badan Urang Masing-Masing Eta Teh Tapak Amal Perbuatanana. Lamun Urangna Henteu Kitu. Malah Leuwih Utama Ti Makhluq Anu Sejenna”. Surahna Ulah Jadi Papasean “Kudu Akur Jeung Batur-Batur. Agama Kuring Keur Kuring”. Numutkeun Ayat 70 Surat Anu Pisundaenana Kieu : “Kacida Ngamulyakeunana Kami Turunan Adam Jeung Kami Nyebarkeun Sakabeh Daratan Oge Lautan. “Agama Anjeun Keur Anjeun. Geuning Dawuhan Sepuh Baheula “Sina Logor Dina Liang Jarum Ulah Sereg Di Buana”.S. Saagama-Saagamana. Nurutkeun Surat Al-Kafirun Ayat 6. Anu Aya Di Darat Jeung Lautan Jeung Kami Ngutamakeun Kamaranehanana.

A. Digoda Ku Dayana Setan. 2. Ulah Nyalahkeun Kana Pangajaran Batur 3. Supaya Jadi Kasalametan Dunya Rawuh Akherat. Ulah Ngewa Ka Ulama Anu Sajaman. Boh Kampungna Atawa Desana Atawa Nagarana. Maka Tuluy Bae Dina Eta Tempat Kalaparan. Loba Kasusah.“Gusti Allah Geus Maparin Conto Pirang-Pirang Tempat. Anu Dirungrung Ku Pangwujuk Nafsu. Sakabeh Murid-Murid Kudu Arapik Tilik Jeung Pamilih. Kari-Kari Pendudukna (Nunyicinganana) Teu Narima Kana Ni’mat Ti Pangeran. Gemah Ripah Loh Jinawi. Ulah Mariksa Murid Batur 13 . Ieu Wasiat Kudu Dilaksanakeun Ku Sadaya Murid-Murid. Shohibulwafa Tajul ’arifin Ranggeuyan Mutiara 1. Keur Nyingkahan Sagala Kagorengan Dlohir Bathin. Loba Karisi Jeung Sajabana. Anu Ngenaan Ka Jasad Utama Nyawa. 13 Pebuari 1956 Ieu Wasiat Kahaturkeun Ka Sadaya Akhli-Akhli Nu Ditawis Ku Pangersa Syekh Kh. Dina Nyiar Jalan Kahadean Lahir Bathin Dunya Akherat Sangkan Ngeunah Nyawa Betah Jasad. Ulah Jadi Kabengkahan Anu Dipurih Cageur Bageur. Anu Dina Eta Tempat Nuju Aman Santosa. Patapan Suryalaya. Teu Aya Lian Pagawean Urang Sarerean Thoreqat Qoodririyyah Naqsyabandiyyah Amalkeun Kawalan EnyaEnya Keur Ngahontal Sagala Kahadeaan Dlohir Bathin. Kitu Teh SamataMata Pagawean Maranehanana” Ku Lantaran Kitu.

2.Alfaatihah. Ilaa Hadrotin Nabiyyil Musthofa Muhammadin S. Ulah Medal Sila Upama Kapanah Kudu Asih Ka Jalma Nu Mingangewa Ka Maneh Pangersa Guru Almarhum Tawasul Bismillaahirrohmaannirrohim 1.Alfaatihah.Alfaatihah 3. Tsumma Illa Arwaahi Sadaatinaa Wa Mawaliina Wa A-Immatinaa Abil Bakrin Wa Umaro Wa Utsmaana Wa ‘Aliyyan Wa Ilaa Baqiyyatis Shohaabati Walqarobati Watta Bi’iina Wattabi-It Taabi’iina Lahum Bibihsanin Ilaa Yaumiddin Syaeu-Un Lilaahi Lahum .A. Tsumma Ilaa Arwaahi A-Immatil Mujtahidiina Wa Muqollidihim Fidiini Wal ‘Ulamair Roosyiddiina Wal Qurro-Il Mukhishin Wa Ahli – Tafsiiri Wal Muhadditsiina Wa Sa-Iri Saadaatis Shufiyyatil Muhaqiqiina Wa Ilaa Arhwahi Kulli Waliyyin Wa Waliyyatiw Wa Muslimin Wa Muslimatin Min Nasariqil Ardhi Ilaa Maghooribihaa Wa Min 14 .W Wa Alaa Aalihi Wa Ashhaabihhi Wa Azwa Jihii Wa Drurriyyatihhi Wa Ahli Baethil Kiromi Ajma’iina Syaeun Lillahi Lahum . 4.4. Tsumma Ilaa Arwaahi Aabaa Ihhi Wa Ikhwaanihi Minal Anbiyaai Wal Mursaliina Wa Ila Malaaikati Muqorribina Wal Karuubiyyina Wassyuhada-I Wasshoolihiina Wa Aali Kullin Wa Ashhabi Kullin Wa Illa Ruuhi Abiina Aadam Wa Umminna Hawaa Wama Tanaasala Baynahumaa Ilaa Yaumidin Syae-Un Lilaahi Lahum .

Yaminihaa Ila Syimaaliha Syae-Un Lillahi Lahum Alfaatihah. Tumma Illa Arwaahi Waaliddina Wa Waalidikum Wa Masyaayikhina Wa Masyaayikhikum Wa Amwaatina Wa Amwaatikum Waliman Ahsana Ilaina Waliman Lahunu Haqqun Alaina Waliman Awshona Was Taoshona Waqolladanaa ‘Indaka Bi Du’aa Ilkhoiri Syae-Un Lillahi Lahum . 7.Alfaatihah. 6. Tsumma Ilaa Arwahi Jami’il Mu’minnina Wal Muminaat Wal Muslimiina Wal Muslimaati Al – Ahyaa – I Minhum Wal Amwaat Min Masaariqil 15 . Tsuma Ilaa Arwaahi Ahli Silsilatil Qoodiriyyati Wa Naqsyabandadiyyati Wa Jamii’i Ahli Tthuruqi Khushsuson Ilaa Hadlroti Sulthonil Auliyaa-I Ghaotsill A’dhomi Quihubil Aalimiina Sayyids Syekh Abdul Qodiril Jaelaani Wa Sayyidis Abidilqoosimi Junaidil Baghdaadii Wa Sayyidis Syekh Ma’ruufilkarkhi Wa Sayyidis Syekh Sirris Saqothi Wa Sayyidis Syekh Habiibil ‘Ajmii Wa Sayyidis Syekh Hasan Basri Wa Sayyidis Syekh Ja’far Shoodiqi Wa Sayyidis Syekh Yuusuful Hamdaani Wa Sayyidis Syekh Abiiyazzidal Bustthomi Wa Sayyidis Syekh Syaah Bahaudini Nnaqsyabandii Wa Haldroti Imaami’ir Robbaani Wa Hadlroti Syaekhinal Mukaarrom Syekh Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad Wa Ushuulihim Wa Furuuihiim Wa Ahli Silsilatihim Wal Aakhidzina Anhum Syae-Un Lilaahi Lahum Alfaatihah. 5.

Amin. Al-Ladzii Yuwas Wisufii Shuduurin Naas-I Minal Jin Nati WanNaas. Al-Ladziina Yu Minuuna Bil Ghobi Wa Yuqiimuunash-Sholata Wa Mimma Rozaqnaahum 16 . Maaliki Yaumiddin.Alfaatihah. Iyyaaka Na’budu Wa Iyyaki Nassta’in. Ihdinasshiroothol Mustaqiin. Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birob-Bin Naas-I Malikin Naas-I Ilaahin Naas Mis Syar-Ril Waswasil Khon-Naas. Wa Min Syari-Ri Ghoosigin Idzaa Waqob Wa Imn Sya-Ri Naf-Faatsaati Fil Uqod-I Wa Min Syar-Ri Haasidin Idza Hasad. Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Qul Huwal Llahu Ahad.Ardli Ilaa Maghoorbihaa Wa Min Yamiinihaa Ilaa Syimaalihaa Wamin Qoofin Ilaa Qoofin Minwaladi Aadama Ilaa Yaumilqiyaamah Syae-Un Lillahi Lahum . Min Syar-Ri Maa KholaqQ. Al-Llahushomad Lam Yalid Walamyuulad Wa Lam Yaa Kul Lahuu Kufuuwan Ahaad 3x Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birobbil Falaq. Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Alif-Laam-Miim. ShirootholLadziina An’amta Alihim Ghoiril Magduubi ‘Alaihim Waladh Dhoolliin. Arrohmaanir-Rohim. Dzaalikal Kitaabu Laa Roiba Fiihi Hudan Lilmutaqiin. Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Alhamdu Lillahi Rob-Bil ‘Aalamin.

Allahu Laa Ilaaha Ilaa-Huwal Hayyul Qoyyum. Walla Ya’uuduhhu Hifdhuhuma Wa Huwal Aliyyul’adhiim. Wal-Ladziina Yu Minnuna Bima Unzila Ilaika Wa Maa-Unziila Min Qoblika Wa Bil Aakhiroti Hum Yuuqinuun. Bismillaahirrohmaannirrohim In-Naa Anzalnaahu Fii Lailatil Qodr-I Wa Maa Adrooka Maa Lailatul Qodr. Bismillaahirrohmaannirrohim Idzaa Jaa-a Nashruk Loohi Wal Fat-Hu Wa Ro-Aitan Naasa Yad Khuluuna Fiidiinil Laahi Af Waajaa Fasab Bin Bihamdi Robbika Was Taghfirh-U Innahu Kaan Ta Waabaa Innaalloha Wamalaaikatahu Yusholluuna’alam Nabiy Yaa Ayyuhalladziinaa Aamanuu Sholluu’alaihi Wasai Limu Taslimaa. Laata’khudzzhuu Sinatuw Walaa Naumun Lahuu Maa Fissamaawaati Wamaa Fil Ardli. Ulaa-Ika Alla Hudam Mirrob-Bihim Wa Ulaika Humul Muflihuun. Walaa Yuhithuuna BisyaIn Min Ilmihii Alla Bimaa Syaa’a Wasia Kursiyyuhussamawaati Wa Ardlo. Wana Fasin Biadadi Kuli Ma’lun Millak (3x) 17 . Man Dzaaladzii Yasfa’uu Indahu Illaa Bi-Idznihi Ya’lamu Maa Baina Aidiihim Wamaa Khalfahum. Salamun Hiya Hat-Taa Mathla’il Fajr-I. Lailatul Qodr-I Khoirum Min Alfi Syahr-In Tanaz-Zalul Malaa-Ikatu Warruuhu Fiihaa BiIdzni Rob-Biihiim Min Kul-Li Amr-In. Alloohuma Sholli Sholattan Kaamilatan Wasalim Salaman Ta’man Alla Syayyiddina Muhammadinniil Ladzii Tanhalu Bihhil ‘Uqoduu Waatan Fariju Bihhil Qurobu Watuukdho Bihhil Khawa Ij’ju Watunnaalul Bihhi Rogho Ibu Makh-Husnuul Homwatimmi Wayus Tasqool Ghomaamu Biwaj Hihhil Karimi Wa Alaa Allihii Washohbihhi Fikulli Lamhatin. Wa Ilaahukum Ilaahuw Waahid Laa Ilaaha Illa Huwar Rohmaanurrrohim.Yunfiquun.

Mudah-mudahan ku berkahna anu kagungan ieu manaqib Gusti anu Maha Suci urang sadayana 18 . Rohmat sareng salam anu utami muga tetep ka pang afdol-afdolna Nabi nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad SAW anu parantos dikiatan kalawan mujizat anu diputus jadi rohmat ka sadayana alam. sareng ka kulawargina sareng kasadayana shohabat sareng kasadayana Auliyana Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomat. Amma ba’du Maka ieu sapucuk kitab anu kalintang ringkesna nyarioskeun managibna Sulthon Aulia wa imamil Ulama Sayyid Abdul Qodir al jaelani qsn. kenging metik tina Uquudul laeli fii Managibi Jaeli sareng tina kitab Tafrihul Khotir Fii Manaqibis Sayyid Abdul qodir. ALAA AINNA AULIYAA ALLOHI LAA KHAOFUN ALAIHIM WA LAHUM YAHZANUN TIIJAANUL JAWAIHIR FII MANAAQIBIS SAYYID ABDIL QOODIR MANAGIB Bismillaahirrohmaannirrohim Sugrining puji anu sampurna sareng pangalem sagemblengna eta tetep kagungan Allah anu mikawelas ka abdi-abdina anu ngaluhurkeun darajatna anu bakti ka Anjeuna.Alfaatihah. Mudah-mudahan aya manfa’atna kasadaya dulurdulur anu kersa ngaos atanapi ngadangu kalawan ngagungkeun kanu kagungan ieu manaqib.

Manqobah Ka hiji. Jadi anyeuna tertela pisan. sareng puta Siti Fatimah binti Rosululloh SAW. putra Abdullah Tsani. Sapertos ieu di handap : Yaa Robbana Bilhaykalinunnuronu * Albazi Abdil Qodir Jaelani * Uslukbina Nahjali Hadiyati Wahmina * Min-Syarri Kulli Mu’aanidin Awjani * Bi Abiini Abdillahi Farrij Karbana * Waqdzi Hawaija Abdikal Walhani * Wabihinnika Dumta Illahi Agnini * Waj’alni Fii Bahril Mahabbatifani * Bil Quthbi Abdillahi Dawi Illahti * Wabi Yahyaa Ah-Yilqolba Bil’irfan * Abi Muhammadin Wa Abihi Dawuda Iksinii * Tsaubalbaha Walwuddi Fil Azmani * Bi Abiihi Abdil-Lahi Aslih Syalnanaa * Waliwalidiina Fahfadz Minan Nuqshoni * Walthufbina Fikulli Maqoddartahu * Bijuun Muusaa Jud Bikhoeri Jinani * Wal Mahdzi Abdillahi Lil Ihsani Mah * Dzori Kinni Tsumma Iksinii Bi Ma’aani * Bilan-Wari Hasanil 19 . Amin. putra Abdullah Mahdi.nurunkeun rohmat sareng nulak tina bahla dunya akherat. putra Sayyidi Hasan cucu Kanjeng Rosululloh SAW. putra sayyidina Ali bin Abi Tholib karomallohu wahjah. putra Abdullah. Nyarioskeun Nasabna Sayyid Abdul Qodir Ari Sayyid Abdul Qodir teh nyaeta putra Abi Sholih Janaki Domti. Putra Yahya Zahid. putra Muhammad. dihasilkeun pamaksadan diwuwuh kasalametan. sehingga ulama ngadamel tawaasul ka Sayyid Abdul Qodir sareng ka –rama-ramana dina ngahasilkeun rupa-rupa pamaksadan. putra Daud. putra Musal Jun. 1. yen nasabna Sayyid Abdul Qodir teh nasab anu kalintang luhurna sareng agungna. putra Hasan Mustsani. putra Musa tsani.

Jadi yuswana mung 91 taun. maneh ku Gusti Alloh di paparin anak lalaki. Manqobah Ka dua. yeen bakal kagungan putra anu bakal jadi Sulhonul Aulia. eta dibawah 20 . nyaeta Abi Sholih Musa Janaki ngimpen kasumpingan KAnjeng NAbi di iring ku sohabat-sohabatna sareng ku imam-imam mujtahidin sareng ku para Aulia. 2. Dina wengian dipedalkeun aya 5 karomat : Kahiji : Ramana Sayyid Abdul Qodir. Teras Kanjeng Nabi nimbalan ka ramana Sayyid Abdul Qodir. salian ti imam anu maksum.Mutsanna Nawrroni * Aqliiwalaa Tatruknii Lilakwani * Wa Abiihii Awwali Quthbin Bahiri * Sibtin Nabiy-Yal Mustofaa Adnani * Hasani Zzakkibnil Imamil MurTadzoo * Hamiwago Goytsin Nadal Hatanii * Yassirlanaa Kulla Umuuri Wa Afina * Min Kulli Hakin Awbala Awaani. Nyarioskeun Dipedalkeunana Sayyid Abdul Qodir Ari dedalkeunana di Nagara Jaelan. jeung bakal meunang pangkat anu luhur dina pangkat kawalian. Kadua : Nabi-nabi oge sabadana Kanjeng Nabi pada ngabubungah ka ramana Sayyid Abdul Qodir. Sareng sadaya wali-wali. saperti kaula dina pangkat ka nabian”. nyaeta hiji nagara bawahan NAgara Tobristan dina wengian kaping hiji sasih Romdhon tahun 470 tina Hijrah Ari pupusna di Nagara Baghdad dina kaping 10 Silih mulud tahun 561. dawuhanana : “Hey Abi Sholih. eta teh anak kaula jeung kakasih kaula jeung kakasihna Gusti Alloh.

sareng dampai sampeanana bakal didampalkeun kana pundakna sadaya waliwali. sadayana jadi wali supaos jadi pangiringna. Kaopat: Sayyid Abdul Qodir ti barang dipedalkeun henteu kersaeun nginang siang dina Romodhon. ka alim-alim anu utami.putrana. 3. sadayana pamenget. nyaeta tilas munggu anjeuna bade tunggang kana buroq dina wengian mi’raj tea. Didinya anjeuna ngalap pirang-pirang ilmu sareng sifat-sifat kautamian. 21 . Saparantosna anjeuna ageing lajeng ngajugjug ka guru-guru anu laluhur. Katilu : Teu aya dipedalkeun dina wengian dipedalkeunana Sayyid Abdul Qodir di Nagara Jaelan anging. eta oge hiji perkara anu luar biasa. anu henteu tunduk ka anjeuna bakal dilepas ku Gusti Alloh tina kawalianana.100. Sareng waktos medalna disarengan ku cahaya anu pohara sahingga jalmi-jalmi henteu aya anu kuat ningali. Kalmia : dina walikatna Sayyid Abdul Qodir katingali tapak dampal sampean Kanjeng Nabi SAW. sapertos anu bakal kacarioskeun engke diluhur. ana nginang sok dina waktos bobor. Sareng wali-wali anu tunduk ka anjeuna bakal naek pangkatna. Manqobah Ka tilu. Ari seueurna aya 1. Ari yuswa ibuna waktos harita yuswa 60 taun. Nyarioskeun Ngaosna Sayyid Abdul Qodir.

Anjeunan henteu liren-liren nerekel hanjat kana pangkat ka sampurnaan anu luhur-luhurna kalawan pitulung anu MAha Agung. Ari ngaosna ilmu Fiqih ti Abi Wafa Ali bin ‘Aqil sareng ti Abi Khotib Kaludi sareng ti Abi Husen Muhammad bin Qodi. sahingga anjeunan kenging 25 bade calik dina tegalan Iroq henteu patepang sareng jalma. Nyarioskeun Budi Pekertina Sayyid Abdul Qodir. Ari ngaosna ilmu Thoriqoti yi Syekh Abi Khoer Hamad bin Muslim bin Warowati Dibas. bengis dina perkara mungkarot tara bendu karana nafsuna. Ari ngaosna ilmu adab ti Abi Zakaria Tabrizi. Anjeuna singkil kalayan pamaksadan anu tetep serta kiat. Ari akhlakna Sayyid Abdul Qodir. kasepna ka wariss kakasepan Kanjeng Nabi Yusuf. sahingga gampil pisan kaluar cisocana. sahingga anjeuna calik dina luhur-luhurna ka pangkatna. yen bade nyepeng sareng ngangkek kadali nafsu anjeuna bade dipengkolkeun tina karesepna. adilna Sayyidina Umar Hilimna tegesna kasabarababa 22 . sareng diijabah du’ana pohara barahanana tebih tina kaawonan kalintang caketna kana kasaean. 4. Manqobah Ka opat. benerna Sayyidina Abu Bakar Shiddiq. Anjeunan kawaris akhlakna Kanjeng Nabi Muhammad SAW. barani sareng kukuh dina hak. Ari anggoaan sufiyahna Kuqodi Abi Said Mubarok. Tara-nulungan anu lain karana Alloh. tegesna talajakna eta banget sieun ku Alloh.Sadayana guru anjeuna pada nyarioskeun kana calakanana. tara nolak kanu jajaluk sanajan anu nyuhunkeun anggoanana.

Hiji waktos anjeunan parantos sababaraha dinten teu tuang leueut jol aya hiji jalma ngadeheusan . Ari wengi seseringna tara kulem. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “Nuhun” sareng teras eta artos ditampi. ari pikeun jalma anu gagah mah naon pertuna nurutkeun sahwat. Barang anjeunan parantos calik bade tuang roti. teras Sayyid Abdul Qodir ngagaleuh roti keur tuangeun. Kagagahanana sareng kabaranian Sayyidina Rodiallohu anhum ajma’in 5. Tidinya roti dilesotkeun deui henteu teras dituang. Ari angkat-angkatan sanaos nyorang cucuk oge tara nganggo tarumpah atanapi sapatu. Hartosna : Pikeun abdi-abdi aing ni lembek memang dipaparin sahwat kana barang dahar supaya bisa nulung kana to’at. hatur lumayan keur ngangaleuh katuangan”. nguprak aya serat anu ragrag ti awing-awang.Piunjuk eta jalma : “ ieu jisim seja babakti nyanggakeun artos. Ari artosna diwadahan dina kanjut. Ari katuanganana cekap ku bubuahan bae sareng dang-daunan di sisi wahangan. Anjeunan angkat deui ka tegalan.Sayyidina Utsman. margi 23 . Nyarioskeun Anggoan Sareng Ka Tuanganana Waktos Nyantri Ari pangganggona nyaeta jubah anu didamel tina bulu domba anu kasar dina mastakana dibeulitan ku sacawi lawon. Manqobah Ka lima. ari unina eta serat kieu : INNAMA JU’ILATIS YAHAWATU LIDZU’AFAI ‘IBADI LI-YASTA ‘INUU BIHA ‘ALATHO ‘ATI WA AMMAL AQWIYAU FAMA LAHUM WALISSYSY AHAWATI.

anjeunan uninga yen eta teh samata-mata pepeling ti Nu Agung kana salirana. kenging tilu taun. Malah sok sering pisan bangsa-bangsa raja anu bade nepangan kapaksa sok ngarantosan dugi kasubuh. Dawuhan Syekh Muhammad Hirowi : Hiji wengi jisim kuring nyarengna ka Sayyid Abdul Qodir henteu mondok sakerejep-karejep acan. Dawuhan Syekh Abu Abdillah Muhammad Hirowi : Jisim kuring ngarencangan Sayyid Abdul Qodir kenging 40 taun. anjeunan disumpingan Kanjeng Nabi Khodir a. Ari damelna sonten keneh netepan sunat. Manqobah Ka tujuh. 7. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Abdul Qodir. teras nyepen di pangkeng dugi ka subuh. margi ari nyulayaan teh sok matak papipas “. 6.s sareng teras Kanjeng Nabi Khodir nyarengan calik di Iroq kenging sawatra lami. Sataun sakali sok dilongokan. Ari Sayyid Abdul Qodir calikna dina tempat panuduhan KAnjeng NAbi Khodir. dina leber sakitu anjeuna sok netepan subuh ku wudlu isya. Sapartosna kitu teras Kanjeng Nabi Khodir mulih. ari ka wenginakeun teras dzikir 24 . Mangobah Ka genep. Saur Nabiyulloh Khodir : “ Upami salira palay disarengan ulah nyulayan. Mung jangji ka Sayyid Abdul Qodir bade ngalongokan sataun sakali. Nyarioskeun Sayyid Abdul Qodir Disarengan Ku Nabiyulloh Khodir di Iroq Waktos Sayyid Abdul Qodir calik ditegalan Iroq. Upami anjeunan parantos netepan isya teras lebet ka pangkeng.

Tidinya salirana beuki alit dongkap ka alit pisan. Henteu lila salirana ngageungan deui. 8. Ari parantos langkung dua pertilu wengi teras ka Qiblat ngaos pirang-pirang du’a Tidinya jol cahaya nyorot ka anjeunan dugi ka anjeuna henteu katingali salirana kabulen ku eta cahaya. Dicarioskeun waktos anjeuna murangkalih. “He Abdul Qodil anjeun mah didamel teh sanes pikeun ngangon 25 .ari parantos ngalangkungan sapertilu wengi teras ngaos. Hartosna : Ari tangtungan kaula jeung dadasar kalakuan kaula nyaeta “BENER PATANG BOHONG”. dina kaping 9 Rayangung anjeuna ngangiringkeun onta bade diangon di tegal. Barang eta onta keur digiringkeun. ALMUHI THURROBUSYSYHIDUL HASIBUL FA’ALUL GHOLLA QULKHOLI QULBARIUD MUSOWIR. Ari parantos ageing teras salirana ngajungjung beuki luhur dugi ka les henteu ka tingali. eta onta ngomong. Ari parantos lami jol deui sumping teras gadeg deui netepan sareng kalintang lamina dina sujud. Nyarioskeun Anu Didamel Dadasar Paddamelan Sayyid Abdul Qodir Sayyid Abdul Qodir ditaros. Sapertos tadi. Kitu bae damelna dugi ka dua pertilu wengi. naon anu didamel dadasar dina padamelan Tuan? Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “ALASHSHSIQI WAMA KADZIBTU QOTHTHU”. pokna. sareng kakuping henteu liren-liren anu uluk salam ka anjeuna dugi ka bijil fajar. Manqobah Ka dalapan.

ceuk hiji rampok : “silaing boga naon ?” Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : Boga 40 dinar. saurna : ”Ibu tadi anu bade diangon ku abdi the nyaram ngangon ka abdi. sadayana ontan – ontan paratntos ngaliwat Nagara Hamdan. Henteu ka carioskeun lamina. tapi wasiat kudu bener dina sagala ucapan jeung kalakuan”. ayaa anu ngkau boga 40 dinar. Tidinya kabejakeun ka kepalana rampog. teras sadayana sudagar dirampok. Ku Sayyid Abdul Qodir diterangkeun cara kanu tadi. gok deui jeung rampog sejena. Henteu kantos sabaraha lami ti waktos harita Sayyid Abdul Qodir teras ngiring sareng ontan – ontan anu ka Baghdad. ka ibuna unjukan. Barang dongkap kadinya burudul aya 60 rampog tarumpak kuda sarta sayaga parabotna. ibu kacida ridhona.onta”. jor bae kadituh mantog”. Ibuna ngadangu unjukan putrana kalintang bingahna saurna : “ atuh nuhun ari ujang haying masatren mah. Eta rampog henteu percayaeun deui wae. Saur Sayyid Abdul Qodir : “ Nyuhunkeun hibarna ibu bae”. engke dimana aya ontan – ontan anu rek ka Baghdad ujang milu nurut ludeung. sanggemna – maneh mah Abdul Qodir didamel ku Gusti Alloh teh lain calon kana ngangon onta – Kumargi kitu manawi ibu rempang mah abdi bade masatren ka Baghdad”. tapi henteu dipercaya ku 26 . ari anjeuna teras angkat ka loteng. Anjeuna kaget aya onya ngomong kitu. teras eta onta dilesotkeun. teras nanya deui cara tadi. tah ieu keur bekel 40 dinar. Barang meneran ka Sayyid Abdul Qodir. Tidinya teras Sayyid Abdul Qodir liwat.

27 . Teras kawayna dibuka. mana teuing Pangerangn benduna ka kaula. Sajongjongan mah kapla rampok ngheula wae. Harita yuswa 18 taun. Tah ayeuna saksian ku salira. naha ari kaula geus sababaraha taun gawe the ngan wungkul ngarumpak larangan Pangeran Wae. Ceuk kapalana : “ coba bawa kadieu. silaing mah kawas anu burung lain buktikeun. kaula moal nyulayaan wasiat indung”. Boa teuing enya bogaeun 40 dinar”. boga sadinar oge tara ngabejakeun aria can ditakol mah”. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “ kaula henteu aya pangarahan naon – naon. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “ Boga 40 dinar ceuk kaula oge tah ieu dikaput dina baju handapeun kelek. barang-barangna kenging ngarampig teras dipulangpulangkeun deui kanu gaduhna. Lamun henteu percaya urang buktikeun”. Ari saparantos kitu teras anjeuna ka Baghdad. Tidinya segruk eta kapala rampog teh ceurik bari henteu wani ngarempak larangan indung. yen kaula tobat ka Gusti Alloh ditangan sampean”.sarerea oge. artosna dibilang anu 40 dinar teh hareupan kapala rampog. ngan indung kaula miwarang kudu bener. Tidinya teras naros ka Sayyid Abdul Qodir : “ naon pangarahan anjeun nu matak ngaku sabenerna ? kapan deungeun-deungeun mah sumawona loba kitu. Tidinya teras rampog anu 60 the pada tobat. Barang sumping ka kapalana rampog tegas ditaroskeun cacandakanana. Tidinya teras Sayyid Abdul Qodirdibarawa ku rampog the ka kapalana.

10. tuluy diludahkeun 7 kali. Tuluy kaula calangkap. gado noroktok”. Saurna : “ Jig maneh geura muruk mitutur. Nyarioskeun Kumpulna 100 Ulama Baghdad Di Majelis Sayyid Abdul 28 . Dawuhan Rosululloh : “ Coba bukakeun sungut maneh”. geura ngajak kana jalan Pangeran kalawan hikmah. Henteu kungsi lila burudul jalma-jalma daratang kacida seueurna. dawuhanana : “ He anak kaula unjukan : “ kumaha rek tiasa munuk mitutur. Tuluy kaula calangap. Tidinya jol sumping Sayyidina Ali ngadeg hareupeun kaula. Kaula ngadegdeg jeung hate kaula ngageter henteu bisa pok nyarita. Tuluy diludahkeun 6 kali. ari ulama-ulama Baghdad anu sakitu parasehatna”. Saparantos kitu tuluy kaula solat dzuhur. Ari Saparantos kitu mah tuluy hate kaula caang henteu naon-naon. Ceuk kaula : “kumaha margina henteu 7 kali?” dawuhan Sayyidina Ali : “Karana adab ka Rusululloh”. Manqobah Ka salapan. apan abdi urang Ajam. Dawuhanana : “Naha lain geura pok motok mitutur the”. Teras nimbalan ka kaula. Tidinya les deui Sayyidina henteu aya.9. tuluy kaula muruk mitutur. Manqobah Ka sapuluh. jeung pitutur anu aralus. Nyarioskeun Nembean Sayyid Abdul Qodir Minutur Ka Jalmajalma Dina Luhur Korsi. Dawuhan Sayyidina Ali : “Coba calangap”. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “Dina memeh dzuhur poe salasa tanggal 6 bulan Syawal taun 521 kaula ningali Rasululloh SAW. Unjukan kaula : “ieu da hate abdi ngageter wae.

teras sampaean Sayyid Abdul Qodir teundeun kana sirah ulama ku aranjeuna. 11. ting jarerit teras maruka sirahna. ngaderegdeg. ari saparantos kitu teras eta ulama anu 100 teh ku Sayyid Abdul Qodir ditangkeupan teras masalah saurang-saurangna dicarioskeun ku Sayyid Abdul Qodir sareng jawabanana. Ngajawab masalah sareng karomatna. Dicarioskeun ku Syekh Rosyidi bin Muhammad AlJaelani : Dina wewengian mi’raj Kanjeng Nabi sumping Malaikat Jibril nyandak Buroq. Saparantosna ulama-ulama kaliwatan ku cahaya. eta cahaya teras ngaliwat kana dada 100 ulama tea. sareng eta ulama-ulama parantos caralik dipayuneunnana. sarta eta masalahna henteu sami. Manqobah Ka sabelas.Qodir Sarta masing-masing Pada Boga Masalah. sadayana pada kagungan masalah. Ari Talapokna eta buroq ngagebur cara bulan. sarumpingan 100 ulama Baghdad. ari pakun cara 29 . teras anjeuna tungkul. Dicarioskeun ku Syekh Abu Muhammad Mufaroj : Waktu kaula milu hadir dina majelis Sayyid Abdul Qodir. teras eta ulama-ulama pada bingung. sareng majelis harita kalintang cekcokna sareng ngaguruh henteu aya daratanana. teras haranjat kana korsina Sayyid Abdul Qodir. Nyarioskeun Ngadammpalna Kanjeng NAbi Kana Pundakna Sayyid Abdul Qodir. anggoanana disosoek. Tuluy bijil cahaya tina leresan manahna. Sadayana ulama pada kaget ku kapinteranana Sayyid Abdul Qodir dina.

Tidinya teras sumping ruhna Gaosil Adhom Sayyid Abdul Qodir Al Jaelani. pokna : “nyawa abdi tetebus tapak gamparan Gusti abdi sanes henteu punun ditunggangan ku Gusti. naha maneh teh embung ditumpakan ku kaula ? “ tluy eta buroq unjukan. Dawuhan Rosululloh : “ heung dikabul pamenta maneh”. kapaksa eta buroq harita dugi 40 hasya. mung abdi aya panuhun ka Gusti nyaeta dina dinten qiamah nalika Gusti bade lebet ka Surga ulah nunggangan anu sanes”. teras Kanjeng Nabi tunggang kana buroq sareng ngadawuh Kanjeng Nabi : “ieu dampal suku kaula nincak kana pundak maneh. teras Kanjeng Nabi nitih kana pundakna Gaosil Adhom. Kumargi eta buroq kalintang bungahna. Tidinya Kanjeng Rosululloh ngadeg sakedap wireh ningali buroq sakitu jangkungna tawakup kana titian anu sanes. Unjukan deui eta buroq : “ Muga Gusti kersa nyepengkeun panangan Gusti kana pundak abdi sapados jadi tawis dina dinten qiamah”. ari dampal suku maneh eta nincak kana pundakna sakabeh waliyulloh”. Barang disanggakeun ka Kanjeng Nabi eta buroq henteu daek cicing. teras Gaosil Adhom ngadeg. 30 . teras unjukan : Gusti mangga ieu pundak abdi titih ku Gusti. Teras panangan Kanjeng NAbi dicapengkeun kana pundakna buroq.bentang. Timbalan Kanjeng NAbi : “Ku naon buroq nu matak maneh henteu daek cicing.

Sayyid Abdul 13. 15. 16. Dicarioskeun dina Rodotun NAdhir fii manaqibi Syekh Abdul Qodir dina bab ka 6. Manqobah Abdul Qodir. Sareng ulama-ulama nyarioskeun Sayyid Abdul Qodir bakal ngembarkeun deui dampal sampeanana bakal nincak kana pundak Wali sareng wali-wali narima kana eta embaran. Manqobah Ka tilu belas. 14. Ti zaman Ali al Hasan Basri dongkap ka lahirna Sayyid Abdul Qodir henteu aya alim muruk agama islam anging pada nyarioskeun kabingahan bakal dhohirna Sayyid Abdul Qodir. Nyarioskeun Nyaksianana Guru-guru Sareng Wali Kana Kaluhuran Martabat Sayyid Abdul Qodir. di nagara Askhoan henteu narima kana eta embaran. Manqobah Abdul Qodir. sareng eta ulama-ulama ngaku kana ka walianana Sayyid Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Kumargi henteu narima. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid 31 . JAdi Sayyid Abdul Qodir teh hamper 300 taun kana deui ka lahir parantos manshur kawalianana Jalma Anu Nyebat Jenengan Qodir Henteu Gaduh Wudlu. eta Wali anu luhungna dilepas kana kawalianana.12. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Rusakna Ka tujuh. 17. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Kajabi hiji Wali. Manqobah Ka duabelas.

31. Manqobah Abdul Qodir. 20. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 29. Manqobah Abdul Qodir. 32. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 23. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 19. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid 32 . Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 24. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 21. 26. 28. 22. 25. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 30. Manqobah Abdul Qodir. Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 27.18. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir.

Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir.33. 38. 40. Manqobah Abdul Qodir. 34. Manqobah Abdul Qodir. 36. 35. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. 45. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 37. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 42. 47. 43. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid 33 . Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. 39. 46. 41. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 44.

Sayyiduna Jibril Alaihis Salam 3. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 50. Manqobah Abdul Qodir. Sayyiduna Manba Ul Ilmi Wal-Assrori Wamakhzanul Faidli Walanwari Wa Malja-Ul Ummati Wa Abrori Wa Mahbathu Jbrila Fillaili Wa Nahari Wa Habibu’ Llohis Sattaril Ladzi Unzila Alaihi Afdlolul Kutubi Wal Safari Sayyiduna Muhammadu Ni’l-Mukhtari Shallohu’alaihi Wa’ala Alihi Wa Ashha Bihil Akhyar.48. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Sayyiduna husein Rodliyallohu’anhu 34 . 53. 51. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid SILSILAH THoriqat Qodirriyyah Wan Naqsyabandiyah 1. Sayyiduna ‘Aliyyu Karruma ‘llohu Wajhah 5. Manqobah Abdul Qodir. 4. 49. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Ka tujuh. Robbul Arba Bi Wamu Tiqur-Roqbi Allah SWT 2. 52. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir.

Syekh “abul Qoodir Aljaelani Qoddasa’llohu Sirrohu. Syekh Abul Qoosim Al-Junaedil Baghaadil Rodliyallohu’anhu 14. Syekh Abuu Sa’iid al mubarok Bin Allii al Makhzuumill Rodliyallohu’anhu 19. Syekh Abul Faroj’at Thurthuusi Rodliyallohu’anhu 17. Syekh Syamsuddin Rodliyallohu’anhu 23. Syekh ‘Ustman Rodliyallohu’anhu 35 . Syekh Ma’ruuful Karkhi Rodliyallohu’anhu 12. Sayyiduna Zaenal ‘Abidin Rodliyallohu’anhu 7. Syekh Sirris Saqothii Rodliyallohu’anhu 13. sayyiduna Imam Musal Kadhim Rodliyallohu’anhu 10. Syekh Abdul Aziz Rodliyallohu’anhu 21. Sayyiduna Ja’farus Shodiq Rodliyallohu’anhu 9. Syekh Abul Hasan’ali Bin Musa Arridho Rodliyallohu’anhu 11. Syekh Waliyuddiin Rodliyallohu’anhu 26. Syekh Abul Bakrin Dilfis Syibli Rodliyallohu’anhu 15.6. Syekh Yahya Rodliyallohu’anhu 28. Syekh Abuu Bakrin Rodliyallohu’anhu 29. Syekh Nuuruddin Rodliyallohu’anhu 25. 20. syekh Muhammad Al Hattak Rodliyallohu’anhu 22. Syekh Hisyaamuddin Rodliyallohu’anhu 27. Syekh Syarofuddin Rodliyallohu’anhu 24. Syekh Abdur Rohiim Rodliyallohu’anhu 30. Sayyiduna Muhammad Baqir Rodliyallohu’anhu 8. Syekh Abul Fadli Ao’abdul Waahid at Tamii Mii Rodliyallohu’anhu 16. Syekh Abul Hasan Alii Bin Yuusuf al Qirsyl al Hakaaril Rodliyallohu’anhu 18.

Pa Macan 36 . Eyang Kair 37. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Rodliyallohu’anhu (Abah Sepuh) 37. Ayah Ursi 38. Eyang Geusan Ulun 36. Syekh Syamsuddin Rodliyallohu’anhu 34. Syekh Akhmad Khtotib Syambaasi Ibnu Abdul Ghoffaar Rodliyallohu’anhu 35. Syekh Kh.A.31. Syekh Tholhah Rodliyallohu’anhu 36. Syekh Muhammad Murod Rodliyallohu’anhu 33. Shohibulwafa Tajul ’arifin Rodliyallohu’anhu (Abah Anom) 1. Syekh ‘Abdul Fattah Rodliyallohu’anhu 32.Eyang Jaya Perkasa Dayeuh Luhur 2.

Ciganitri 54. Eyang Kobul 45. Raden Mahdum 7. Eyang Dipatiukur . Syeh Karang Gayam 28. Eyang Ranga Gading Gunung Tilu 49. Eyang Adiyasa 31. Abdul Mufbaqir 16. Mbah wali Lembang Gunung Haruman - 56. Eyang Haji Irsad 52. Raden Ainul Yakin 9. Mang Uneg . Eyang Zaenal Abidin 43.Riung Bandung 41. Mbah Panji Lereng 23. Syeh Abdul Sakib Luluwung Banjaran 13.Luar Banten 26. Raden Sahid 8. Sultan Syarif Hidayat Tuloh – Cirebon 39. Raden Umar Syahid 12. Pangeran Pakpak Garut 57. Syeh Bentong 29. Mbah Semplak Singa Parna 59. Eyang Abdul genduk 44. Eyang Kuwu Sangkan 4. Eyang Ranga Gading Gunung Tilu 51. Raden Sayid Jafar Sodiq 11. Abdul Syukur Sepuh 17. Wali Kepoh 30. Abdul Syukur Anom 18.3.Pamijahan 60. Aki Leutik 53. Wirya Asmara 19. Syeh Maulana Malik Ibrahim 5.Banten 14.Caringin Banten 25. – - Waja Eyang Haji Syeh Abdul Muhyi . Sembah Eyang Aji Abdul Manaf 42.Karawang 27. Mbah Perbangsa 46. Eyang Arsa Gunung Wayang 48. Raden Rahmat 6. Maulana Yusuf . Syeh Maulana Mansur – Cikaduen 22. Pangeran Emas 20. Pa Monyet 40. Ki Asnawi . Eyang Hasan . Maulana Muhammad 15. Mbah Kalang Bima Soreang 47. Mbah jafar Sodiq Gunung Haruman 55. Eyang Sari Rijak Cipanas Garut 58. Eyang Ranga Gading Gunung Tilu 50. Pangeran Tirtayasa 21.Cilogo 32. Syaid Idrus . Syeh Khotib Muwahid – 37 . Syeh Daud Bin Sohib Gondang 24. Syeh Ora . Raden Syarefudin 10.

Prabu Munding Kota 84. 65. 69. Ibu Manisa 77. Raja Galuh 81. Pangeran Darma Lebu 115.Cikundul 71.Penyileukan 61. Prabu Seda Ing Pakuan 83. Prabu Langlang Buana 110. Eyang Paku Alam Cikampek 34. Ibu Nyimas Raden Dewi Ratu Anggara 73. Prabu Cakrabuana 113. Ibu Dewi Dasawala Ambarawa 74. Prabu Walang Sungsang 109. Ibu Siti Dewi Dayung Pananjung 108. Syekh Syambas 120. Pangeran Wastu Kencana 116. Prabu Sangkuriang 112. Mbah Dalem Tamela Syeh Syaidullah Bolengkang – Ciamis Manggung 33. Mbah Dalem . Banteng Wulung 118. Mbah 63. Prabu Kalungan 85. Eyang Syarif – Sukamandi 35. Dalem – Pamoyanan 62. Prabu Cakrawati 114. Ibu Kajeng Ratu Roro Kidul 72. Ibu Dewi Dayang Sumbi 78. 68. Raden Rahmat Cirebon 111. 66. Ibu Nyimas Lara Santang 79. Prabu Munding Sari Syeh Komarudin Syeh Ahmad Syeh Muhammad Ama Aji Ibu Aji Ibu Siti Dewi Rengganis (ra) 70. Prabu Seda 82. Ibu Dewi Centring Manik 76. Syekh Abdul Gani (Magelang) 38 . 67. Pangeran Asrupati Banten 117. Ibu Siti Dewi Ganda Sari – Pamuraggan 75. Sri Baduga 80. 64. Syekh Rahmat Godog Suci 119.

Abah Pakih 124. Ki Bayu Peteng Garut 135. Syekh Maulana Malik 2. Prabu Sunan Jati 92. Ki Urung 131. Raden Rahmat (Sunan Ampel) 3. Prabu Darma Rebu 97. Prabu Lingga Wastu 89. Prabu Lingga Maya 94. Abah Engkos 125. Prabu Marpiti 100. Syeh Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik) 121. Ki Durgalupati 132. Prabu Guru Tunggal Seda 103. Raden Makdum Ibrahim (Sunan Bonang) 4. Ki Bayu Seta Garut 134. Prabu Ongkengleng 107. Prabu Guru Tunggal Buana 104. Raden Syarifuddin (Sunan Drajad) 39 . Prabu Ciung Wanara 95. Prabu Susuk Tunggal 91. Ki Gurawa 128. Syekh Abdul Rojak 122. Abah Den Emid 127. Ki Giri 130. Prabu Dewa Pakuan 101. Prabu Jaya Dewa 99.86. Abah Anfa 126. Raden Paku (Sunan Giri) 5. Prabu Sangiang Kakaleng 1. Prabu Lutung Kasarung 96. Prabu Dewara 98. Prabu Guru Tunggal Sakti 102. Prabu Sedu 105. Prabu Pakuan 93. Mama Azi Tamela 136. Prabu Siliwangi 87. Prabu Pucuk Limum 106. Abah Dullah 123. Prabu Tunggal 90. Ki Bolatang 129. Ki Dagal 133. Eyang Jaya Dwipa 137. Prabu Anggalarang 88.

6. Raen Said (Sunan Kalijaga) 7. Syeh Siti Jenar 40 . Raden Ja'far Sodiq (Sunan Kudus) 8. Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) 10. Raden Umar Said (Sunan Muria) 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful