Wiridan 1.

Ilaa Ha-Dlorotin Nabiyil Musthofaa Muhammadin

Shollollohu ‘ Alaihi Wasallam. Wa ‘Alaa Allihi Wa AsHaabihii Wa Azwaajihii Wa Dzurriyyaatihhi Wa Ahli Baitihii Ajma ‘Ina. Syai-Un Lillaahi Lahum Alfaatihah. 2. Astaghfirullohal Ghofuurur Rohim (3x) 3. Allohumma Sholli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammadin Wa ‘ Alaa Aalihhi Wa Shohbihii Wasalim (3x) 4. Ilaahii Anta Maq-Shuudii Wari-Dlookaa Math-Luubii. A’thinii Mahabbataka Wama’rifataka. • • Kemudian Dilanjutkan Dengan Membaca :

5. Laa Ilaaha Illallooh (3x) Dan Dilanjutkan Berzikir Sampai 165 X Atau Lebih Sekehendak Kita Dan Diakhiri Atas Bilangan Yang Ganjil. Penutup Zikir Ini Diakhiri Dengan Membaca : 6. Sayyiduna Muhammadur Rosuulullohi Shollollohu

‘Aaihi Wasallam.

7. Do’a (Tambahkan Do’a Berikut Ini) :
Alloohumma Yaa Qoodiyal Haajaat, Alloohumma Yaa Kaafiyal Muhimmaat, Baliyaat, Alloohumma Alloohumma Yaa Daafi’al Yaa Roofi’ad Darojaat,

Alloohumma Yaa Syaafiyal Amrood, Alloohumma Yaa Mujiibad Da’waat, Roohimiin.
1

Alloohumma Ya Arhamar

8. Ilaa

Ha-Dlorotin

Nabiyil

Musthofaa

Muhammadin

Shollollohu ‘ Alaihi Wasallam. Wa ‘Alaa Allihi Wa AsHaabihii Wa Azwaajihii Wa Dzurriyyaatihhi Wa Ahli Baitihii Ajma ‘Ina. Syai-Un Lillaahi Lahum Alfaatihah.

9. Tsumma Ilaa Arwaahi Ahlis Sisilatil Qoodiriyyah Wan
Naqsyabandiyyah. Wajamii’i Ahlith Thuruqi Khu-ShuuShon Ilaa Hadhoroti Shultoonil Auliyaa-I Ghau-Tsil A’dhom. Qutubil Aalamiina Assayyidisy Syekh ‘Abdil Qoodiir Daaddi, Al-Jailaanii Wasayyidisy Qoddasalloohu Syekh Ahmad Sirrohu. Khootib Wasayyidisy Syekh Abil Qoosim Junaidil BaghSyambaas Ibni ‘ Abdil Ghofaar, Wasayyidisy

Syekh Tholhah Kalisapu Cirebon, Wasayyidisy Syekh ‘Abdul Kariim Banten, Wahadh-Roti SyaiKhinaa Al-Mukarrom, Wa U-Shuulihim Wafuruu ‘Ihim, Wa Ahli Sisilatihim, Wal Aa-Khidzina ‘Anhum, Syai-Un Lillahi Lahum, Alfaatihah. 10. Tsumma Ilaa Arwaahi Aabaa-Inaa Wa Ummahaatinaa. Walikaffatil Muslimiina Wal Muslimaati, Wal Mu’miniina Wal Mu’minaati, Al-Ahyaa-I Minhum Wal Amwaati, Syai-Un Lillahi Lahum Alfaatihah. 11. Astagh-Firullooha Robbii Min Kulli Dzanbin Wa Atuubu Ilaih (3 X) 12. Allohumma Sholli ‘Alla Muhammadin Wa ‘Alla Aali Muhammad, Kamaa Sholkaita ‘Alla Ibroohima Wa ‘Alaa Aali Ibroohim, Wabarik ‘Alaa Muhammadin Wa
2

‘Alaa

Aali

Muhammad,

Kamaa

Baarokta

‘Alaa

Ibroohima Wa ‘Alaa Ibroohiim, Fil ‘Aalamiina Innaka Hamiidun Majiid. 13. Ilaahii Anta Maq-Shuudii Wari-Dlookaa Math-Luubii. A’thinii Mahabbataka Wama’rifataka.

Kemudian Dilanjutkan Dengan Tawajjuh

Sambil Memejamkan Mata, Lidah Lipatkan Ke Langit-Langit, Mulut Dirapatkan, Tahan Nafas Sekuatnya/Sekehendak Hati, Kepala Ditundukan Sambil Dzikir Khofi.

Khotaman 1. Ilaa Hadrotin Nabiyyil Musthofa Muhammadin S.A.W Wa Alaa Aalihi Wa Ashhaabihhi Wa Azwa Jihii Wa Drurriyyatihhi Wa Ahli Baethil Kiromi Ajma’iina Syaeun Lillahi Lahum - Alfaatihah. 2. Tsumma Ilaa Arwaahi Aabaa Ihhi Wa Ikhwaanihi Minal Anbiyaai Wal Mursaliina Wa Ila Malaaikati Muqorribina Wal Karuubiyyina Wassyuhada-I Wasshoolihiina Wa Aali Kullin Wa Ashhabi Kullin Wa Illa Ruuhi Abiina Aadam Wa Umminna Hawaa Wama Tanaasala Baynahumaa Ilaa Yaumidin Syae-Un Lilaahi Lahum - Alfaatihah

3

3. Tsumma Illa Arwaahi Sadaatinaa Wa Mawaliina Wa A-Immatinaa Abil Bakrin Wa Umaro Wa Utsmaana Wa ‘Aliyyan Wa Ilaa Baqiyyatis Shohaabati Walqarobati Watta Bi’iina Wattabi-It Taabi’iina Lahum Bibihsanin Ilaa Yaumiddin Syaeu-Un Lilaahi Lahum - Alfaatihah. 4. Tsumma Ilaa Arwaahi A-Immatil Mujtahidiina Wa Muqollidihim Fidiini Wal ‘Ulamair Roosyiddiina Wal Qurro-Il Mukhishin Wa Ahli – Tafsiiri Wal Muhadditsiina Wa Sa-Iri Saadaatis Shufiyyatil Muhaqiqiina Wa Ilaa Arhwahi Kulli Waliyyin Wa Waliyyatiw Wa Muslimin Wa Muslimatin Min Nasariqil Ardhi Ilaa Maghooribihaa Wa Min Yaminihaa Ila Syimaaliha Syae-Un Lillahi Lahum Alfaatihah. 5. Tsuma Ilaa Arwaahi Ahli Silsilatil Qoodiriyyati Wa Naqsyabandadiyyati Wa Jamii’i Ahli Tthuruqi Khushsuson Ilaa Hadlroti Sulthonil Auliyaa-I Ghaotsill A’dhomi Quihubil Aalimiina Sayyids Syekh Abdul Qodiril Jaelaani Wa Sayyidis Abidilqoosimi Junaidil Baghdaadii Wa Sayyidis Syekh Ma’ruufilkarkhi Wa Sayyidis Syekh Sirris Saqothi Wa Sayyidis Syekh Habiibil ‘Ajmii Wa Sayyidis Syekh Hasan Basri Wa Sayyidis Syekh Ja’far Shoodiqi Wa Sayyidis Syekh Yuusuful Hamdaani Wa Sayyidis Syekh Abiiyazzidal Bustthomi Wa Sayyidis Syekh Syaah Bahaudini Nnaqsyabandii Wa Haldroti Imaami’ir Robbaani Wa Hadlroti Syaekhinal Mukaarrom Syekh Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad Wa
4

Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Bismillaahirrohmaannirrohim Alam Nasy-Roh Laka Shodrok.Ushuulihim Wa Furuuihiim Wa Ahli Silsilatihim Wal Aakhidzina Anhum Syae-Un Lilaahi Lahum Alfaatihah. Alla-Dzi Anqo-Dlo-Dhohrok.Alfaatihah. 7. Tsumma Ilaa Arwahi Jami’il Mu’minnina Wal Muminaat Wal Muslimiina Wal Muslimaati Al – Ahyaa – I Minhum Wal Amwaat Min Masaariqil Ardli Ilaa Maghoorbihaa Wa Min Yamiinihaa Ilaa Syimaalihaa Wamin Qoofin Ilaa Qoofin Minwaladi Aadama Ilaa Yaumilqiyaamah Syae-Un Lillahi Lahum . Fa-I-Dza Farogh-Ta Fanshob. Wa Ila Robbika Farghob. Al-Llahushomad Lam Yalid Walamyuulad Wa Lam Yaa Kul Lahuu Kufuuwan Ahaad (80x) Ila Hadlorotisy Syekh Ahmad Baqir Alfatihah 5 . Bismillaahirrohmaannirrohim Qul Huwal Llahu Ahad. Warofa’na Laka Dzikrok. Wawa-Dlo’na ‘Anka Wizrok. Tumma Illa Arwaahi Waaliddina Wa Waalidikum Wa Masyaayikhina Wa Masyaayikhikum Wa Amwaatina Wa Amwaatikum Waliman Ahsana Ilaina Waliman Lahunu Haqqun Alaina Waliman Awshona Was Taoshona Waqolladanaa ‘Indaka Bi Du’aa Ilkhoiri Syae-Un Lillahi Lahum . Inna Ma’al ‘Usri Yusro. Fa-Inna Ma’al ‘Usri Yurso. 6.Alfaatihah.

Astagh-Firullohal A-Dhim Alladzi La Ila Ha Illa Huwalhayyul Qoyyum Wa-Atubu Ilaihi (100 X) Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birob-Bin Naas-I Malikin Naas-I Ilaahin Naas Mis Syar-Ril Waswasil Khon-Naas.Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Allo Humma Ya Qodiyal Hajat (100 X) Allo Humma Ya Kafiyal Muhimmat (100 X) Allo Humma Ya Dafi’al Baliyyat (100 X) Allo Humma Ya Rofi’ad Darojat (100 X) Allo Humma Ya Syafiyal Amrod (100 X) Allo Humma Ya Mujibad Da’wat (100 X) Allo Humma Ya Arhama Rohimin (100 X) Ila Hadlorotil Imam Khawajikan Alfatihah Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Laa Haolaa Walla Quwwata Illaa Billaahil ‘Aliyil ‘Adhim (500x) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadlorotil Imamir Robani Alfatihah Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birobbil Falaq. AlLadzii Yuwas Wisufii Shuduurin Naas-I Minal Jin Nati Wan-Naas. 6 . Min Syar-Ri Maa Kholaq-Q. Wa Min Syari-Ri Ghoosigin Idzaa Waqob Wa Imn Sya-Ri Naf-Faatsaati Fil Uqod-I Wa Min Syar-Ri Haasidin Idza Hasad.

Ila Hadloroti Sayyidina Mu-Dhohhir Alfatihah Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Hasbunalloh Wani’mal Wakil (500 X) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Alfatihah Syekh ‘Abdul Qodir Al-Jailani Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ni’mal Maula Waniman Nashir (500 X) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Syaihina Al-Mukarrom Alfatihah Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ya Khofiyal (500 X) Luth-Fi Adrikni Biluth-Fikal Khofi Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Syabandiyyati Imam Khawajah An-Naq- 7 .

Nas-Aluka Bi-Khofiyyi Khofiyyi Luth-Fikal Khofiyyi. (3 X) Ya Latihf (16. Ya Watinu Antakuna Lana ‘Aunan Wamu’i Nan Fi Jami’il Aqwa Li Wa Khoirot. Antuhfiyana Fi Khofiyyi Khofiyyi Lutfikal Khofiyyi. Waqod Qulta Wa Bihaqqi Man La-Thafta Bihi Wawajahtahu ‘Ndaka Waja’altal Luth-Fal Khofiyya Taabi’an Lahu Hai-Tsu Tawajjaha Nas-Aluka An Tuwajji-Hana ‘Indika Wa Antukhfiyana Biluth-Fika Innaka ‘Ala Kulli Syai-In Qodir Wa Shollollohu ‘Ala 8 . Wa Antadfa’a ‘Anna Kulla Syarrin Waniqmatin Wamihnatin Qodistahqoinaha Min Ghoflatina Wadzunu Bina Fainnaka Antal Ghofurur Rohim. A’thinii Mahabbataka Wama’rifataka.Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) La Ila Ha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu MinadhDho Limin (500 X) Allo Humma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummyyi Wa’ala A Lihi Wa Shohbihi Wasallim (100 X) Ila Hadloroti Sayyidina Ma’shum Alfatihah Teras “Tawajjuh” Diteraskeun Ku Maos : Ilaahii Anta Maq-Shuudii Wari-Dlookaa Math-Luubii.641 X) Bismillaahirrohmaannirrohim Ya La-Thif (3x) Ya Man Wasi’a Luth-Fuhu Ahlas Samawati Wal Ardi. Allohu Latifun Bi’ibadhi Yarzuqu Man Yasya-U Wahuwal Qowiyyul A’ziz Allohumma Inna Nas-Aluka Ya Qowiyyu Ya’azizu Ya Mu’inu. Biquwatika Wa’izzatika. Innaka Qulta Waqaulukal Haqq.

Robi Inni Dholamtu Nafsii Faghirii Dzanbii Lla Ilaaha Ilaa Anta Subhanaka Innii Kuntu Minnadhodhoolomin (3 X) Allohuma Shohhan-Shohhan-Shohhan Wahhan Bahhan. Laayu Shodda’uuna ‘Anha Walayunzifuun. Walhamdu Lillahi Robbil ‘Alamin. Laa Yadlurru Ma’asmihii Sya-Un FilArdli Walaa Fissamaaa-I Wa Huwassamii’ul ‘Aliim (3 X) Alfatihah Pamungkas Robbi Yassir Lanaa Walaa Tu’assir ‘Alainaa Alloh Robbi Tammim Lanaa Bilkhoeri ‘Amalanaa. Haa Mim Layun Shoruum Waja’alna Min Baini Aidihim Saddan Wamin Khalfihhim Saddan Fas Aghsyaina Ahum Fahum Laa Yubshiruun Kaaf – Haa – Yaa – Aain – Shood – Haa – Mim – Aain – Sin Qoop. Bismillahil Ma’aafii Bismillahil Ladzi. Bismillaahirrohmaannirrohim ‘Asaalohu An-Yyaaj’alla Baenakum Wa Baena Lladzina ‘Aadaetum Minhum Wamaddotan Walloohu Qodiirun Wal-Llohu Ghofuururrohim. Yaarobbu. Sholawat Banni Hasyiim Allohummas Sholli ‘Alaan Nabiyyil Haasimiyyi Muhammadiw Wa’alaa Aalihi Wasallim Tasliimaan 9 .Sayyidina Muhammadin Wa ‘Ala Alihi Wa Shohbihi Wasallam. Yarobbu. Yaarobbu. Alaa Haola Walla Quwwata Illa Billahhil ‘Aliyyil ‘Adziim (3x) Bismillahisyi. Bismillaahil Kaafii.

Masing-Masing Rahayu Sapangjangna Ulah Aya Kabengkahan Jeung Sadayana.Tanbih Bismillaahirrohmaannirrohim Ieu Pangeling-Ngeling Ti Pangersa Guru Almarhum. Kajembaran. Kagendam Ku Panggoda Syetan. Jeungna Sim Kuring Nu Jadi Pananyaan Thoreqat Qoodiriyyah Naqsyabandiyyah. Ngauban Kasadaya Rayatna Dipaparin Karaharjaan. Kani’matan Ku Gusti Nu Maha Suci Dhohir Bathin. Kaagunganaana Tiasa Nangtayungan Ka Sadaya Abdi-Abdina. Inget Sakabeh Murid-Murid. Panglinggihan Di Patapan Suryalaya Kajembaran Rakhmaniah. Syekh Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad. Samestina Kudu Kitu Manusa Anu Tetep Cicing Dina Kaimanan. Dawuhanana Khusus Kange Ka Sadaya Murid-Murid Pameget Istri Sepuh Anom. Ngahaturkeun Kagegelan Wasiat Ka Sadaya Murid-Murid Poma Sing Hade-Hade Dina Sagala Laku Lampah. Sina Awas Kana Jalan Anu Matak Mengparkeun Kana Parentah 10 . Oge Nu Jadi Papayung Nagara Sina Tambih Kamulyaanana. Eta Dua-Duanana Kawulaan Sapantesna. Ulah Aya Carekeun Agama Jeung Nagara. Muga-Muga Sing Ginanjar Kawilujengan. Tegesna Tiasa Ngawujudkeun Karumasaan Terhadep Agama Jeung Nagara Ta’at Hadorot Ilahi Nu Ngabuktikeun Parentah Agama Jeung Nagara. Ulah Kabaud Ku Pangwujuk Napsu.

Kalawan Karidoan Malar Senang Rasana Gumbira Atina Ulah Sina Ngarasa Reuwas Jeung Giras. Tur Budi Beresih. Sabalikna Kudu Rendah Babarengan Dina Enggoning Ngalakukeun Parentah Agama Jeung Nagara. Geura Rasakeun Awak Urang Sorangan Kacida Ngerikna Ati Ari Dina Kakurangan. Kadua : Ka Sasama Tegesna Ka Kapantaran Urang Dina Sagala-Galana Ulah Rek Pasea. Anu Hartina Jadi Pilara Salawasna. Rasa Kapapas Mamaras. Nganyatakeun Hate Urang Sareh. Serta Daek Mere Maweh. Ulah Jadi Pacogregan Pacengkadan. Boh Dina Kabogana Estu Kudu Luyu Akur Jeung Batur-Batur. Nu Matak Nimbulkeun Nurut. Katilu : Ka Sahandapeun Ulah Hayang Ngahina Atawa Nyieun Deleka Culika. Anggur Ditungtun Dituyun Ku Nasehat Anu Lemah Lembut. Sabalikna Kudu Hewan. Anu Matak Ulah Rek Kajongjonan Ngeunah Dewek Henteu Lian. Kaopat: Kanu Pakir Jeung Nu Miskin Kudu Welas Asih Someah.Agama Jeung Nagara Sina Telik Kana Diri Bisi Katarik Ku Iblis Anu Nyelipkeun Dina Bathin Urang Sarerea. Anggur Mah Buktikeun Kahadean Sina Medal Tina Kasucian. Da 11 . Tidunya Nepi Ka Akherat (Badan Payah Ati Susah). Kahiji : Kasa Saluruhreun Ulah Naduk Boh Saluhureun Harkatna Atawa Darajatna. Bisa Napak Dina Jalan Kahadean. Bisi Kaasup Kana Pangandika “Adzabun Alim”. Henteu Daek Ngajenan.

Dina Surat Annahli Ayat 112 Diunggelkeun Anu Kieu : 12 . Jadi Harti Ieu Ayat Nyaeta Akur Jeung Batur-Batur Ulah Aya Kuciwana.Pakir Miskin The Lain Kahayangna Sorangan Estu Kadaring Pangeran. Tapi Ulah Campur Baur”. “Agama Anjeun Keur Anjeun.S. Sabalikna Ulah Silih Tulungan Kana Jalan Perdosaan Jeung Permusuhan Terhadep Parentah Agama Jeung Nagara”. Nurutkeun Surat Al-Kafirun Ayat 6. Nurutkeun Ayat Tina Surat Almaidah Anu Sundana : “Kudu Silih Tulungan Jeung Batur Dina Enggoning Kahadean Jeung Katakwaan Terhadep Agama Jeung Nagara. Lamun Urangna Henteu Kitu. Tangtu Hanjakal Diakhirna. Agama Kuring Keur Kuring”. Sanajan Jeung Sejen Bangsa. Tah Kitu Pingeusaneun Manusa Anu Pinuh Karumasaan. Numutkeun Ayat 70 Surat Anu Pisundaenana Kieu : “Kacida Ngamulyakeunana Kami Turunan Adam Jeung Kami Nyebarkeun Sakabeh Daratan Oge Lautan. Geuning Dawuhan Sepuh Baheula “Sina Logor Dina Liang Jarum Ulah Sereg Di Buana”. Malah Leuwih Utama Ti Makhluq Anu Sejenna”. Karena Anu Matak Tugemah Terhadep Badan Urang Masing-Masing Eta Teh Tapak Amal Perbuatanana. Soson-Soson Ngalampah Keunana. Surahna Ulah Jadi Papasean “Kudu Akur Jeung Batur-Batur. Sabab Tunggal Turunan Ti Nabi Adam A. Jeung Ngarijkian Kami Ka Maranehanana. Saagama-Saagamana. Ari Sebagi Agama. Anu Aya Di Darat Jeung Lautan Jeung Kami Ngutamakeun Kamaranehanana.

Loba Kasusah. Kitu Teh SamataMata Pagawean Maranehanana” Ku Lantaran Kitu. Gemah Ripah Loh Jinawi. 2. Ulah Mariksa Murid Batur 13 . Anu Ngenaan Ka Jasad Utama Nyawa. Digoda Ku Dayana Setan. Dina Nyiar Jalan Kahadean Lahir Bathin Dunya Akherat Sangkan Ngeunah Nyawa Betah Jasad. Ulah Nyalahkeun Kana Pangajaran Batur 3. Ulah Ngewa Ka Ulama Anu Sajaman. Ulah Jadi Kabengkahan Anu Dipurih Cageur Bageur. Keur Nyingkahan Sagala Kagorengan Dlohir Bathin. Teu Aya Lian Pagawean Urang Sarerean Thoreqat Qoodririyyah Naqsyabandiyyah Amalkeun Kawalan EnyaEnya Keur Ngahontal Sagala Kahadeaan Dlohir Bathin. Maka Tuluy Bae Dina Eta Tempat Kalaparan. Sakabeh Murid-Murid Kudu Arapik Tilik Jeung Pamilih.A. Shohibulwafa Tajul ’arifin Ranggeuyan Mutiara 1. Kari-Kari Pendudukna (Nunyicinganana) Teu Narima Kana Ni’mat Ti Pangeran. Anu Dina Eta Tempat Nuju Aman Santosa. Patapan Suryalaya. Anu Dirungrung Ku Pangwujuk Nafsu. Supaya Jadi Kasalametan Dunya Rawuh Akherat.“Gusti Allah Geus Maparin Conto Pirang-Pirang Tempat. Loba Karisi Jeung Sajabana. 13 Pebuari 1956 Ieu Wasiat Kahaturkeun Ka Sadaya Akhli-Akhli Nu Ditawis Ku Pangersa Syekh Kh. Boh Kampungna Atawa Desana Atawa Nagarana. Ieu Wasiat Kudu Dilaksanakeun Ku Sadaya Murid-Murid.

4. Tsumma Ilaa Arwaahi A-Immatil Mujtahidiina Wa Muqollidihim Fidiini Wal ‘Ulamair Roosyiddiina Wal Qurro-Il Mukhishin Wa Ahli – Tafsiiri Wal Muhadditsiina Wa Sa-Iri Saadaatis Shufiyyatil Muhaqiqiina Wa Ilaa Arhwahi Kulli Waliyyin Wa Waliyyatiw Wa Muslimin Wa Muslimatin Min Nasariqil Ardhi Ilaa Maghooribihaa Wa Min 14 .Alfaatihah.W Wa Alaa Aalihi Wa Ashhaabihhi Wa Azwa Jihii Wa Drurriyyatihhi Wa Ahli Baethil Kiromi Ajma’iina Syaeun Lillahi Lahum . Tsumma Illa Arwaahi Sadaatinaa Wa Mawaliina Wa A-Immatinaa Abil Bakrin Wa Umaro Wa Utsmaana Wa ‘Aliyyan Wa Ilaa Baqiyyatis Shohaabati Walqarobati Watta Bi’iina Wattabi-It Taabi’iina Lahum Bibihsanin Ilaa Yaumiddin Syaeu-Un Lilaahi Lahum . 2.4.A. Ilaa Hadrotin Nabiyyil Musthofa Muhammadin S.Alfaatihah.Alfaatihah 3. Tsumma Ilaa Arwaahi Aabaa Ihhi Wa Ikhwaanihi Minal Anbiyaai Wal Mursaliina Wa Ila Malaaikati Muqorribina Wal Karuubiyyina Wassyuhada-I Wasshoolihiina Wa Aali Kullin Wa Ashhabi Kullin Wa Illa Ruuhi Abiina Aadam Wa Umminna Hawaa Wama Tanaasala Baynahumaa Ilaa Yaumidin Syae-Un Lilaahi Lahum . Ulah Medal Sila Upama Kapanah Kudu Asih Ka Jalma Nu Mingangewa Ka Maneh Pangersa Guru Almarhum Tawasul Bismillaahirrohmaannirrohim 1.

Tsuma Ilaa Arwaahi Ahli Silsilatil Qoodiriyyati Wa Naqsyabandadiyyati Wa Jamii’i Ahli Tthuruqi Khushsuson Ilaa Hadlroti Sulthonil Auliyaa-I Ghaotsill A’dhomi Quihubil Aalimiina Sayyids Syekh Abdul Qodiril Jaelaani Wa Sayyidis Abidilqoosimi Junaidil Baghdaadii Wa Sayyidis Syekh Ma’ruufilkarkhi Wa Sayyidis Syekh Sirris Saqothi Wa Sayyidis Syekh Habiibil ‘Ajmii Wa Sayyidis Syekh Hasan Basri Wa Sayyidis Syekh Ja’far Shoodiqi Wa Sayyidis Syekh Yuusuful Hamdaani Wa Sayyidis Syekh Abiiyazzidal Bustthomi Wa Sayyidis Syekh Syaah Bahaudini Nnaqsyabandii Wa Haldroti Imaami’ir Robbaani Wa Hadlroti Syaekhinal Mukaarrom Syekh Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad Wa Ushuulihim Wa Furuuihiim Wa Ahli Silsilatihim Wal Aakhidzina Anhum Syae-Un Lilaahi Lahum Alfaatihah. Tsumma Ilaa Arwahi Jami’il Mu’minnina Wal Muminaat Wal Muslimiina Wal Muslimaati Al – Ahyaa – I Minhum Wal Amwaat Min Masaariqil 15 .Yaminihaa Ila Syimaaliha Syae-Un Lillahi Lahum Alfaatihah. Tumma Illa Arwaahi Waaliddina Wa Waalidikum Wa Masyaayikhina Wa Masyaayikhikum Wa Amwaatina Wa Amwaatikum Waliman Ahsana Ilaina Waliman Lahunu Haqqun Alaina Waliman Awshona Was Taoshona Waqolladanaa ‘Indaka Bi Du’aa Ilkhoiri Syae-Un Lillahi Lahum . 7. 6. 5.Alfaatihah.

Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Alif-Laam-Miim. Al-Ladzii Yuwas Wisufii Shuduurin Naas-I Minal Jin Nati WanNaas. Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Alhamdu Lillahi Rob-Bil ‘Aalamin. Al-Ladziina Yu Minuuna Bil Ghobi Wa Yuqiimuunash-Sholata Wa Mimma Rozaqnaahum 16 . Ihdinasshiroothol Mustaqiin. Al-Llahushomad Lam Yalid Walamyuulad Wa Lam Yaa Kul Lahuu Kufuuwan Ahaad 3x Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birobbil Falaq. Amin. ShirootholLadziina An’amta Alihim Ghoiril Magduubi ‘Alaihim Waladh Dhoolliin. Arrohmaanir-Rohim. Iyyaaka Na’budu Wa Iyyaki Nassta’in. Maaliki Yaumiddin.Alfaatihah. Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Qul A’uudzu Birob-Bin Naas-I Malikin Naas-I Ilaahin Naas Mis Syar-Ril Waswasil Khon-Naas.Ardli Ilaa Maghoorbihaa Wa Min Yamiinihaa Ilaa Syimaalihaa Wamin Qoofin Ilaa Qoofin Minwaladi Aadama Ilaa Yaumilqiyaamah Syae-Un Lillahi Lahum . Laa Illaha Illalloohuwallohuakbar Walillaahiilhamdu Bismillaahirrohmaannirrohim Qul Huwal Llahu Ahad. Dzaalikal Kitaabu Laa Roiba Fiihi Hudan Lilmutaqiin. Min Syar-Ri Maa KholaqQ. Wa Min Syari-Ri Ghoosigin Idzaa Waqob Wa Imn Sya-Ri Naf-Faatsaati Fil Uqod-I Wa Min Syar-Ri Haasidin Idza Hasad.

Walaa Yuhithuuna BisyaIn Min Ilmihii Alla Bimaa Syaa’a Wasia Kursiyyuhussamawaati Wa Ardlo. Bismillaahirrohmaannirrohim Idzaa Jaa-a Nashruk Loohi Wal Fat-Hu Wa Ro-Aitan Naasa Yad Khuluuna Fiidiinil Laahi Af Waajaa Fasab Bin Bihamdi Robbika Was Taghfirh-U Innahu Kaan Ta Waabaa Innaalloha Wamalaaikatahu Yusholluuna’alam Nabiy Yaa Ayyuhalladziinaa Aamanuu Sholluu’alaihi Wasai Limu Taslimaa. Alloohuma Sholli Sholattan Kaamilatan Wasalim Salaman Ta’man Alla Syayyiddina Muhammadinniil Ladzii Tanhalu Bihhil ‘Uqoduu Waatan Fariju Bihhil Qurobu Watuukdho Bihhil Khawa Ij’ju Watunnaalul Bihhi Rogho Ibu Makh-Husnuul Homwatimmi Wayus Tasqool Ghomaamu Biwaj Hihhil Karimi Wa Alaa Allihii Washohbihhi Fikulli Lamhatin. Man Dzaaladzii Yasfa’uu Indahu Illaa Bi-Idznihi Ya’lamu Maa Baina Aidiihim Wamaa Khalfahum.Yunfiquun. Walla Ya’uuduhhu Hifdhuhuma Wa Huwal Aliyyul’adhiim. Allahu Laa Ilaaha Ilaa-Huwal Hayyul Qoyyum. Bismillaahirrohmaannirrohim In-Naa Anzalnaahu Fii Lailatil Qodr-I Wa Maa Adrooka Maa Lailatul Qodr. Laata’khudzzhuu Sinatuw Walaa Naumun Lahuu Maa Fissamaawaati Wamaa Fil Ardli. Salamun Hiya Hat-Taa Mathla’il Fajr-I. Wana Fasin Biadadi Kuli Ma’lun Millak (3x) 17 . Wa Ilaahukum Ilaahuw Waahid Laa Ilaaha Illa Huwar Rohmaanurrrohim. Ulaa-Ika Alla Hudam Mirrob-Bihim Wa Ulaika Humul Muflihuun. Wal-Ladziina Yu Minnuna Bima Unzila Ilaika Wa Maa-Unziila Min Qoblika Wa Bil Aakhiroti Hum Yuuqinuun. Lailatul Qodr-I Khoirum Min Alfi Syahr-In Tanaz-Zalul Malaa-Ikatu Warruuhu Fiihaa BiIdzni Rob-Biihiim Min Kul-Li Amr-In.

Alfaatihah. Amma ba’du Maka ieu sapucuk kitab anu kalintang ringkesna nyarioskeun managibna Sulthon Aulia wa imamil Ulama Sayyid Abdul Qodir al jaelani qsn. sareng ka kulawargina sareng kasadayana shohabat sareng kasadayana Auliyana Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomat. Mudah-mudahan aya manfa’atna kasadaya dulurdulur anu kersa ngaos atanapi ngadangu kalawan ngagungkeun kanu kagungan ieu manaqib. Rohmat sareng salam anu utami muga tetep ka pang afdol-afdolna Nabi nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad SAW anu parantos dikiatan kalawan mujizat anu diputus jadi rohmat ka sadayana alam. ALAA AINNA AULIYAA ALLOHI LAA KHAOFUN ALAIHIM WA LAHUM YAHZANUN TIIJAANUL JAWAIHIR FII MANAAQIBIS SAYYID ABDIL QOODIR MANAGIB Bismillaahirrohmaannirrohim Sugrining puji anu sampurna sareng pangalem sagemblengna eta tetep kagungan Allah anu mikawelas ka abdi-abdina anu ngaluhurkeun darajatna anu bakti ka Anjeuna. Mudah-mudahan ku berkahna anu kagungan ieu manaqib Gusti anu Maha Suci urang sadayana 18 . kenging metik tina Uquudul laeli fii Managibi Jaeli sareng tina kitab Tafrihul Khotir Fii Manaqibis Sayyid Abdul qodir.

Putra Yahya Zahid. Nyarioskeun Nasabna Sayyid Abdul Qodir Ari Sayyid Abdul Qodir teh nyaeta putra Abi Sholih Janaki Domti. Amin. putra Abdullah Mahdi. sareng puta Siti Fatimah binti Rosululloh SAW. dihasilkeun pamaksadan diwuwuh kasalametan. putra Musa tsani. putra Muhammad. putra Hasan Mustsani. putra Sayyidi Hasan cucu Kanjeng Rosululloh SAW. 1. Sapertos ieu di handap : Yaa Robbana Bilhaykalinunnuronu * Albazi Abdil Qodir Jaelani * Uslukbina Nahjali Hadiyati Wahmina * Min-Syarri Kulli Mu’aanidin Awjani * Bi Abiini Abdillahi Farrij Karbana * Waqdzi Hawaija Abdikal Walhani * Wabihinnika Dumta Illahi Agnini * Waj’alni Fii Bahril Mahabbatifani * Bil Quthbi Abdillahi Dawi Illahti * Wabi Yahyaa Ah-Yilqolba Bil’irfan * Abi Muhammadin Wa Abihi Dawuda Iksinii * Tsaubalbaha Walwuddi Fil Azmani * Bi Abiihi Abdil-Lahi Aslih Syalnanaa * Waliwalidiina Fahfadz Minan Nuqshoni * Walthufbina Fikulli Maqoddartahu * Bijuun Muusaa Jud Bikhoeri Jinani * Wal Mahdzi Abdillahi Lil Ihsani Mah * Dzori Kinni Tsumma Iksinii Bi Ma’aani * Bilan-Wari Hasanil 19 . putra sayyidina Ali bin Abi Tholib karomallohu wahjah. yen nasabna Sayyid Abdul Qodir teh nasab anu kalintang luhurna sareng agungna. putra Abdullah.nurunkeun rohmat sareng nulak tina bahla dunya akherat. putra Abdullah Tsani. sehingga ulama ngadamel tawaasul ka Sayyid Abdul Qodir sareng ka –rama-ramana dina ngahasilkeun rupa-rupa pamaksadan. Jadi anyeuna tertela pisan. putra Musal Jun. putra Daud. Manqobah Ka hiji.

Nyarioskeun Dipedalkeunana Sayyid Abdul Qodir Ari dedalkeunana di Nagara Jaelan. salian ti imam anu maksum. Manqobah Ka dua. saperti kaula dina pangkat ka nabian”. yeen bakal kagungan putra anu bakal jadi Sulhonul Aulia. dawuhanana : “Hey Abi Sholih. Kadua : Nabi-nabi oge sabadana Kanjeng Nabi pada ngabubungah ka ramana Sayyid Abdul Qodir. Dina wengian dipedalkeun aya 5 karomat : Kahiji : Ramana Sayyid Abdul Qodir. eta teh anak kaula jeung kakasih kaula jeung kakasihna Gusti Alloh. 2. eta dibawah 20 . Jadi yuswana mung 91 taun. Teras Kanjeng Nabi nimbalan ka ramana Sayyid Abdul Qodir. nyaeta Abi Sholih Musa Janaki ngimpen kasumpingan KAnjeng NAbi di iring ku sohabat-sohabatna sareng ku imam-imam mujtahidin sareng ku para Aulia. nyaeta hiji nagara bawahan NAgara Tobristan dina wengian kaping hiji sasih Romdhon tahun 470 tina Hijrah Ari pupusna di Nagara Baghdad dina kaping 10 Silih mulud tahun 561.Mutsanna Nawrroni * Aqliiwalaa Tatruknii Lilakwani * Wa Abiihii Awwali Quthbin Bahiri * Sibtin Nabiy-Yal Mustofaa Adnani * Hasani Zzakkibnil Imamil MurTadzoo * Hamiwago Goytsin Nadal Hatanii * Yassirlanaa Kulla Umuuri Wa Afina * Min Kulli Hakin Awbala Awaani. jeung bakal meunang pangkat anu luhur dina pangkat kawalian. maneh ku Gusti Alloh di paparin anak lalaki. Sareng sadaya wali-wali.

Sareng wali-wali anu tunduk ka anjeuna bakal naek pangkatna. sareng dampai sampeanana bakal didampalkeun kana pundakna sadaya waliwali. Kaopat: Sayyid Abdul Qodir ti barang dipedalkeun henteu kersaeun nginang siang dina Romodhon. nyaeta tilas munggu anjeuna bade tunggang kana buroq dina wengian mi’raj tea. anu henteu tunduk ka anjeuna bakal dilepas ku Gusti Alloh tina kawalianana. 3. sadayana jadi wali supaos jadi pangiringna. ka alim-alim anu utami. ana nginang sok dina waktos bobor. sadayana pamenget. Didinya anjeuna ngalap pirang-pirang ilmu sareng sifat-sifat kautamian. sapertos anu bakal kacarioskeun engke diluhur. 21 . eta oge hiji perkara anu luar biasa. Katilu : Teu aya dipedalkeun dina wengian dipedalkeunana Sayyid Abdul Qodir di Nagara Jaelan anging. Sareng waktos medalna disarengan ku cahaya anu pohara sahingga jalmi-jalmi henteu aya anu kuat ningali.100.putrana. Ari seueurna aya 1. Nyarioskeun Ngaosna Sayyid Abdul Qodir. Ari yuswa ibuna waktos harita yuswa 60 taun. Kalmia : dina walikatna Sayyid Abdul Qodir katingali tapak dampal sampean Kanjeng Nabi SAW. Saparantosna anjeuna ageing lajeng ngajugjug ka guru-guru anu laluhur. Manqobah Ka tilu.

sareng diijabah du’ana pohara barahanana tebih tina kaawonan kalintang caketna kana kasaean. Tara-nulungan anu lain karana Alloh. sahingga gampil pisan kaluar cisocana. benerna Sayyidina Abu Bakar Shiddiq. Ari anggoaan sufiyahna Kuqodi Abi Said Mubarok. Ari ngaosna ilmu adab ti Abi Zakaria Tabrizi. adilna Sayyidina Umar Hilimna tegesna kasabarababa 22 . tegesna talajakna eta banget sieun ku Alloh. Ari ngaosna ilmu Fiqih ti Abi Wafa Ali bin ‘Aqil sareng ti Abi Khotib Kaludi sareng ti Abi Husen Muhammad bin Qodi. Ari akhlakna Sayyid Abdul Qodir. bengis dina perkara mungkarot tara bendu karana nafsuna.Sadayana guru anjeuna pada nyarioskeun kana calakanana. sahingga anjeunan kenging 25 bade calik dina tegalan Iroq henteu patepang sareng jalma. kasepna ka wariss kakasepan Kanjeng Nabi Yusuf. Anjeuna singkil kalayan pamaksadan anu tetep serta kiat. sahingga anjeuna calik dina luhur-luhurna ka pangkatna. Anjeunan kawaris akhlakna Kanjeng Nabi Muhammad SAW. barani sareng kukuh dina hak. Manqobah Ka opat. 4. tara nolak kanu jajaluk sanajan anu nyuhunkeun anggoanana. Nyarioskeun Budi Pekertina Sayyid Abdul Qodir. yen bade nyepeng sareng ngangkek kadali nafsu anjeuna bade dipengkolkeun tina karesepna. Ari ngaosna ilmu Thoriqoti yi Syekh Abi Khoer Hamad bin Muslim bin Warowati Dibas. Anjeunan henteu liren-liren nerekel hanjat kana pangkat ka sampurnaan anu luhur-luhurna kalawan pitulung anu MAha Agung.

Nyarioskeun Anggoan Sareng Ka Tuanganana Waktos Nyantri Ari pangganggona nyaeta jubah anu didamel tina bulu domba anu kasar dina mastakana dibeulitan ku sacawi lawon. nguprak aya serat anu ragrag ti awing-awang. Kagagahanana sareng kabaranian Sayyidina Rodiallohu anhum ajma’in 5. ari pikeun jalma anu gagah mah naon pertuna nurutkeun sahwat. hatur lumayan keur ngangaleuh katuangan”. Hartosna : Pikeun abdi-abdi aing ni lembek memang dipaparin sahwat kana barang dahar supaya bisa nulung kana to’at. Tidinya roti dilesotkeun deui henteu teras dituang. Manqobah Ka lima. Hiji waktos anjeunan parantos sababaraha dinten teu tuang leueut jol aya hiji jalma ngadeheusan . Anjeunan angkat deui ka tegalan. Ari wengi seseringna tara kulem. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “Nuhun” sareng teras eta artos ditampi. margi 23 . Ari katuanganana cekap ku bubuahan bae sareng dang-daunan di sisi wahangan. teras Sayyid Abdul Qodir ngagaleuh roti keur tuangeun. Barang anjeunan parantos calik bade tuang roti. Ari artosna diwadahan dina kanjut. ari unina eta serat kieu : INNAMA JU’ILATIS YAHAWATU LIDZU’AFAI ‘IBADI LI-YASTA ‘INUU BIHA ‘ALATHO ‘ATI WA AMMAL AQWIYAU FAMA LAHUM WALISSYSY AHAWATI.Sayyidina Utsman. Ari angkat-angkatan sanaos nyorang cucuk oge tara nganggo tarumpah atanapi sapatu.Piunjuk eta jalma : “ ieu jisim seja babakti nyanggakeun artos.

6. anjeunan disumpingan Kanjeng Nabi Khodir a. kenging tilu taun. Manqobah Ka tujuh. 7. teras nyepen di pangkeng dugi ka subuh. margi ari nyulayaan teh sok matak papipas “.anjeunan uninga yen eta teh samata-mata pepeling ti Nu Agung kana salirana. Mung jangji ka Sayyid Abdul Qodir bade ngalongokan sataun sakali. dina leber sakitu anjeuna sok netepan subuh ku wudlu isya. ari ka wenginakeun teras dzikir 24 .s sareng teras Kanjeng Nabi Khodir nyarengan calik di Iroq kenging sawatra lami. Sapartosna kitu teras Kanjeng Nabi Khodir mulih. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Abdul Qodir. Ari Sayyid Abdul Qodir calikna dina tempat panuduhan KAnjeng NAbi Khodir. Dawuhan Syekh Abu Abdillah Muhammad Hirowi : Jisim kuring ngarencangan Sayyid Abdul Qodir kenging 40 taun. Ari damelna sonten keneh netepan sunat. Upami anjeunan parantos netepan isya teras lebet ka pangkeng. Sataun sakali sok dilongokan. Nyarioskeun Sayyid Abdul Qodir Disarengan Ku Nabiyulloh Khodir di Iroq Waktos Sayyid Abdul Qodir calik ditegalan Iroq. Saur Nabiyulloh Khodir : “ Upami salira palay disarengan ulah nyulayan. Dawuhan Syekh Muhammad Hirowi : Hiji wengi jisim kuring nyarengna ka Sayyid Abdul Qodir henteu mondok sakerejep-karejep acan. Mangobah Ka genep. Malah sok sering pisan bangsa-bangsa raja anu bade nepangan kapaksa sok ngarantosan dugi kasubuh.

Barang eta onta keur digiringkeun. Manqobah Ka dalapan. eta onta ngomong. Ari parantos ageing teras salirana ngajungjung beuki luhur dugi ka les henteu ka tingali. Sapertos tadi.ari parantos ngalangkungan sapertilu wengi teras ngaos. “He Abdul Qodil anjeun mah didamel teh sanes pikeun ngangon 25 . pokna. sareng kakuping henteu liren-liren anu uluk salam ka anjeuna dugi ka bijil fajar. Nyarioskeun Anu Didamel Dadasar Paddamelan Sayyid Abdul Qodir Sayyid Abdul Qodir ditaros. Tidinya salirana beuki alit dongkap ka alit pisan. Henteu lila salirana ngageungan deui. Dicarioskeun waktos anjeuna murangkalih. Ari parantos langkung dua pertilu wengi teras ka Qiblat ngaos pirang-pirang du’a Tidinya jol cahaya nyorot ka anjeunan dugi ka anjeuna henteu katingali salirana kabulen ku eta cahaya. naon anu didamel dadasar dina padamelan Tuan? Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “ALASHSHSIQI WAMA KADZIBTU QOTHTHU”. Hartosna : Ari tangtungan kaula jeung dadasar kalakuan kaula nyaeta “BENER PATANG BOHONG”. Ari parantos lami jol deui sumping teras gadeg deui netepan sareng kalintang lamina dina sujud. dina kaping 9 Rayangung anjeuna ngangiringkeun onta bade diangon di tegal. ALMUHI THURROBUSYSYHIDUL HASIBUL FA’ALUL GHOLLA QULKHOLI QULBARIUD MUSOWIR. 8. Kitu bae damelna dugi ka dua pertilu wengi.

Ibuna ngadangu unjukan putrana kalintang bingahna saurna : “ atuh nuhun ari ujang haying masatren mah. tapi wasiat kudu bener dina sagala ucapan jeung kalakuan”.onta”. Barang dongkap kadinya burudul aya 60 rampog tarumpak kuda sarta sayaga parabotna. sadayana ontan – ontan paratntos ngaliwat Nagara Hamdan. gok deui jeung rampog sejena. jor bae kadituh mantog”. Tidinya kabejakeun ka kepalana rampog. Henteu ka carioskeun lamina. Eta rampog henteu percayaeun deui wae. engke dimana aya ontan – ontan anu rek ka Baghdad ujang milu nurut ludeung. Barang meneran ka Sayyid Abdul Qodir. saurna : ”Ibu tadi anu bade diangon ku abdi the nyaram ngangon ka abdi. Henteu kantos sabaraha lami ti waktos harita Sayyid Abdul Qodir teras ngiring sareng ontan – ontan anu ka Baghdad. teras nanya deui cara tadi. Anjeuna kaget aya onya ngomong kitu. ibu kacida ridhona. Tidinya teras Sayyid Abdul Qodir liwat. ka ibuna unjukan. ari anjeuna teras angkat ka loteng. Ku Sayyid Abdul Qodir diterangkeun cara kanu tadi. ayaa anu ngkau boga 40 dinar. teras eta onta dilesotkeun. ceuk hiji rampok : “silaing boga naon ?” Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : Boga 40 dinar. sanggemna – maneh mah Abdul Qodir didamel ku Gusti Alloh teh lain calon kana ngangon onta – Kumargi kitu manawi ibu rempang mah abdi bade masatren ka Baghdad”. Saur Sayyid Abdul Qodir : “ Nyuhunkeun hibarna ibu bae”. tah ieu keur bekel 40 dinar. tapi henteu dipercaya ku 26 . teras sadayana sudagar dirampok.

yen kaula tobat ka Gusti Alloh ditangan sampean”. Barang sumping ka kapalana rampog tegas ditaroskeun cacandakanana. Harita yuswa 18 taun. barang-barangna kenging ngarampig teras dipulangpulangkeun deui kanu gaduhna. mana teuing Pangerangn benduna ka kaula. Teras kawayna dibuka. 27 . naha ari kaula geus sababaraha taun gawe the ngan wungkul ngarumpak larangan Pangeran Wae. Tidinya teras rampog anu 60 the pada tobat. kaula moal nyulayaan wasiat indung”. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “ kaula henteu aya pangarahan naon – naon. Lamun henteu percaya urang buktikeun”. Sajongjongan mah kapla rampok ngheula wae. Tah ayeuna saksian ku salira. Ceuk kapalana : “ coba bawa kadieu. silaing mah kawas anu burung lain buktikeun. Ari saparantos kitu teras anjeuna ka Baghdad. Tidinya teras naros ka Sayyid Abdul Qodir : “ naon pangarahan anjeun nu matak ngaku sabenerna ? kapan deungeun-deungeun mah sumawona loba kitu. Tidinya segruk eta kapala rampog teh ceurik bari henteu wani ngarempak larangan indung. ngan indung kaula miwarang kudu bener. Tidinya teras Sayyid Abdul Qodirdibarawa ku rampog the ka kapalana. boga sadinar oge tara ngabejakeun aria can ditakol mah”.sarerea oge. Boa teuing enya bogaeun 40 dinar”. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “ Boga 40 dinar ceuk kaula oge tah ieu dikaput dina baju handapeun kelek. artosna dibilang anu 40 dinar teh hareupan kapala rampog.

Nyarioskeun Kumpulna 100 Ulama Baghdad Di Majelis Sayyid Abdul 28 . Ceuk kaula : “kumaha margina henteu 7 kali?” dawuhan Sayyidina Ali : “Karana adab ka Rusululloh”. Tuluy kaula calangkap. Dawuhan Rosululloh : “ Coba bukakeun sungut maneh”. tuluy diludahkeun 7 kali. gado noroktok”. Unjukan kaula : “ieu da hate abdi ngageter wae. Teras nimbalan ka kaula. Nyarioskeun Nembean Sayyid Abdul Qodir Minutur Ka Jalmajalma Dina Luhur Korsi. Dawuhan Sayyidina Ali : “Coba calangap”. apan abdi urang Ajam. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir : “Dina memeh dzuhur poe salasa tanggal 6 bulan Syawal taun 521 kaula ningali Rasululloh SAW. Tidinya jol sumping Sayyidina Ali ngadeg hareupeun kaula. Ari Saparantos kitu mah tuluy hate kaula caang henteu naon-naon. ari ulama-ulama Baghdad anu sakitu parasehatna”. Manqobah Ka salapan. Tuluy diludahkeun 6 kali. dawuhanana : “ He anak kaula unjukan : “ kumaha rek tiasa munuk mitutur. Henteu kungsi lila burudul jalma-jalma daratang kacida seueurna.9. geura ngajak kana jalan Pangeran kalawan hikmah. Tidinya les deui Sayyidina henteu aya. jeung pitutur anu aralus. Saparantos kitu tuluy kaula solat dzuhur. Manqobah Ka sapuluh. Tuluy kaula calangap. tuluy kaula muruk mitutur. 10. Dawuhanana : “Naha lain geura pok motok mitutur the”. Kaula ngadegdeg jeung hate kaula ngageter henteu bisa pok nyarita. Saurna : “ Jig maneh geura muruk mitutur.

11. eta cahaya teras ngaliwat kana dada 100 ulama tea. Dicarioskeun ku Syekh Rosyidi bin Muhammad AlJaelani : Dina wewengian mi’raj Kanjeng Nabi sumping Malaikat Jibril nyandak Buroq. Saparantosna ulama-ulama kaliwatan ku cahaya. sarta eta masalahna henteu sami. sarumpingan 100 ulama Baghdad. teras sampaean Sayyid Abdul Qodir teundeun kana sirah ulama ku aranjeuna. Dicarioskeun ku Syekh Abu Muhammad Mufaroj : Waktu kaula milu hadir dina majelis Sayyid Abdul Qodir. teras anjeuna tungkul. sadayana pada kagungan masalah.Qodir Sarta masing-masing Pada Boga Masalah. ari pakun cara 29 . sareng majelis harita kalintang cekcokna sareng ngaguruh henteu aya daratanana. Ari Talapokna eta buroq ngagebur cara bulan. ngaderegdeg. anggoanana disosoek. sareng eta ulama-ulama parantos caralik dipayuneunnana. Manqobah Ka sabelas. Nyarioskeun Ngadammpalna Kanjeng NAbi Kana Pundakna Sayyid Abdul Qodir. ari saparantos kitu teras eta ulama anu 100 teh ku Sayyid Abdul Qodir ditangkeupan teras masalah saurang-saurangna dicarioskeun ku Sayyid Abdul Qodir sareng jawabanana. Tuluy bijil cahaya tina leresan manahna. teras eta ulama-ulama pada bingung. ting jarerit teras maruka sirahna. teras haranjat kana korsina Sayyid Abdul Qodir. Sadayana ulama pada kaget ku kapinteranana Sayyid Abdul Qodir dina. Ngajawab masalah sareng karomatna.

kapaksa eta buroq harita dugi 40 hasya. Teras panangan Kanjeng NAbi dicapengkeun kana pundakna buroq. mung abdi aya panuhun ka Gusti nyaeta dina dinten qiamah nalika Gusti bade lebet ka Surga ulah nunggangan anu sanes”. Timbalan Kanjeng NAbi : “Ku naon buroq nu matak maneh henteu daek cicing. naha maneh teh embung ditumpakan ku kaula ? “ tluy eta buroq unjukan. Unjukan deui eta buroq : “ Muga Gusti kersa nyepengkeun panangan Gusti kana pundak abdi sapados jadi tawis dina dinten qiamah”. Dawuhan Rosululloh : “ heung dikabul pamenta maneh”. Barang disanggakeun ka Kanjeng Nabi eta buroq henteu daek cicing. Tidinya teras sumping ruhna Gaosil Adhom Sayyid Abdul Qodir Al Jaelani. 30 . teras Gaosil Adhom ngadeg. pokna : “nyawa abdi tetebus tapak gamparan Gusti abdi sanes henteu punun ditunggangan ku Gusti. teras Kanjeng Nabi nitih kana pundakna Gaosil Adhom. teras Kanjeng Nabi tunggang kana buroq sareng ngadawuh Kanjeng Nabi : “ieu dampal suku kaula nincak kana pundak maneh. Kumargi eta buroq kalintang bungahna. teras unjukan : Gusti mangga ieu pundak abdi titih ku Gusti. Tidinya Kanjeng Rosululloh ngadeg sakedap wireh ningali buroq sakitu jangkungna tawakup kana titian anu sanes. ari dampal suku maneh eta nincak kana pundakna sakabeh waliyulloh”.bentang.

Manqobah Ka tilu belas. Kajabi hiji Wali. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Rusakna Ka tujuh.12. Manqobah Ka duabelas. di nagara Askhoan henteu narima kana eta embaran. 17. Manqobah Abdul Qodir. JAdi Sayyid Abdul Qodir teh hamper 300 taun kana deui ka lahir parantos manshur kawalianana Jalma Anu Nyebat Jenengan Qodir Henteu Gaduh Wudlu. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid 31 . Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Dicarioskeun dina Rodotun NAdhir fii manaqibi Syekh Abdul Qodir dina bab ka 6. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Sayyid Abdul 13. Kumargi henteu narima. Ti zaman Ali al Hasan Basri dongkap ka lahirna Sayyid Abdul Qodir henteu aya alim muruk agama islam anging pada nyarioskeun kabingahan bakal dhohirna Sayyid Abdul Qodir. eta Wali anu luhungna dilepas kana kawalianana. Nyarioskeun Nyaksianana Guru-guru Sareng Wali Kana Kaluhuran Martabat Sayyid Abdul Qodir. 14. Manqobah Abdul Qodir. 15. Sareng ulama-ulama nyarioskeun Sayyid Abdul Qodir bakal ngembarkeun deui dampal sampeanana bakal nincak kana pundak Wali sareng wali-wali narima kana eta embaran. sareng eta ulama-ulama ngaku kana ka walianana Sayyid Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 16.

Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 19. 21. 20. Manqobah Abdul Qodir. 23. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. 26. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. 28. 30. Manqobah Abdul Qodir. Ka tujuh. 32. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 27. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. 29. 24. 31. Manqobah Abdul Qodir.18. 25. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid 32 . Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. 22. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh.

Manqobah Abdul Qodir. 46. Manqobah Abdul Qodir. Ka tujuh. 38. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 45. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 35. 40. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 43. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. 44. Manqobah Abdul Qodir. 37. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir.33. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. 39. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 41. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 36. 47. Manqobah Abdul Qodir. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. 34. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 42. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid 33 .

Manqobah Abdul Qodir.48. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Ka tujuh. 53. Sayyiduna Manba Ul Ilmi Wal-Assrori Wamakhzanul Faidli Walanwari Wa Malja-Ul Ummati Wa Abrori Wa Mahbathu Jbrila Fillaili Wa Nahari Wa Habibu’ Llohis Sattaril Ladzi Unzila Alaihi Afdlolul Kutubi Wal Safari Sayyiduna Muhammadu Ni’l-Mukhtari Shallohu’alaihi Wa’ala Alihi Wa Ashha Bihil Akhyar. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. Manqobah Abdul Qodir. Sayyiduna Jibril Alaihis Salam 3. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid SILSILAH THoriqat Qodirriyyah Wan Naqsyabandiyah 1. Sayyiduna ‘Aliyyu Karruma ‘llohu Wajhah 5. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. Manqobah Abdul Qodir. 50. 49. Robbul Arba Bi Wamu Tiqur-Roqbi Allah SWT 2. Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 4. 52. Manqobah Abdul Qodir. Sayyiduna husein Rodliyallohu’anhu 34 . Nyarioskeun Ibadahna Sayyid Ka tujuh. 51. Manqobah Abdul Qodir.

Syekh Abul Bakrin Dilfis Syibli Rodliyallohu’anhu 15. Syekh Ma’ruuful Karkhi Rodliyallohu’anhu 12. Syekh Abul Hasan Alii Bin Yuusuf al Qirsyl al Hakaaril Rodliyallohu’anhu 18. Sayyiduna Zaenal ‘Abidin Rodliyallohu’anhu 7. Syekh “abul Qoodir Aljaelani Qoddasa’llohu Sirrohu. Syekh Nuuruddin Rodliyallohu’anhu 25.6. sayyiduna Imam Musal Kadhim Rodliyallohu’anhu 10. Syekh Syamsuddin Rodliyallohu’anhu 23. Sayyiduna Ja’farus Shodiq Rodliyallohu’anhu 9. syekh Muhammad Al Hattak Rodliyallohu’anhu 22. Syekh Abul Hasan’ali Bin Musa Arridho Rodliyallohu’anhu 11. Syekh Abuu Bakrin Rodliyallohu’anhu 29. 20. Syekh Abul Fadli Ao’abdul Waahid at Tamii Mii Rodliyallohu’anhu 16. Syekh Hisyaamuddin Rodliyallohu’anhu 27. Syekh Syarofuddin Rodliyallohu’anhu 24. Syekh Abdur Rohiim Rodliyallohu’anhu 30. Syekh ‘Ustman Rodliyallohu’anhu 35 . Syekh Yahya Rodliyallohu’anhu 28. Syekh Waliyuddiin Rodliyallohu’anhu 26. Syekh Sirris Saqothii Rodliyallohu’anhu 13. Syekh Abdul Aziz Rodliyallohu’anhu 21. Syekh Abul Faroj’at Thurthuusi Rodliyallohu’anhu 17. Syekh Abul Qoosim Al-Junaedil Baghaadil Rodliyallohu’anhu 14. Syekh Abuu Sa’iid al mubarok Bin Allii al Makhzuumill Rodliyallohu’anhu 19. Sayyiduna Muhammad Baqir Rodliyallohu’anhu 8.

Syekh Muhammad Murod Rodliyallohu’anhu 33. Syekh Syamsuddin Rodliyallohu’anhu 34. Syekh Akhmad Khtotib Syambaasi Ibnu Abdul Ghoffaar Rodliyallohu’anhu 35. Syekh Kh.Eyang Jaya Perkasa Dayeuh Luhur 2. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Rodliyallohu’anhu (Abah Sepuh) 37. Syekh ‘Abdul Fattah Rodliyallohu’anhu 32.31. Pa Macan 36 . Shohibulwafa Tajul ’arifin Rodliyallohu’anhu (Abah Anom) 1. Eyang Geusan Ulun 36. Eyang Kair 37. Ayah Ursi 38. Syekh Tholhah Rodliyallohu’anhu 36.A.

Banten 14. Raden Umar Syahid 12. Eyang Ranga Gading Gunung Tilu 49. Mbah Panji Lereng 23. Ki Asnawi .Caringin Banten 25. Mbah jafar Sodiq Gunung Haruman 55.Luar Banten 26.Cilogo 32. Eyang Dipatiukur . Eyang Zaenal Abidin 43. Raden Sahid 8. Mbah Perbangsa 46. Sultan Syarif Hidayat Tuloh – Cirebon 39. Eyang Ranga Gading Gunung Tilu 51. Raden Sayid Jafar Sodiq 11. Eyang Ranga Gading Gunung Tilu 50. Eyang Hasan .Pamijahan 60. Mbah Semplak Singa Parna 59. Abdul Syukur Sepuh 17. Raden Syarefudin 10. Mbah Kalang Bima Soreang 47. Mbah wali Lembang Gunung Haruman - 56. Syeh Daud Bin Sohib Gondang 24. Syeh Ora . Raden Ainul Yakin 9. Maulana Yusuf . Pangeran Emas 20. Syeh Maulana Malik Ibrahim 5.Riung Bandung 41. Syaid Idrus . Eyang Abdul genduk 44. Syeh Maulana Mansur – Cikaduen 22.3. Aki Leutik 53. Abdul Mufbaqir 16. Eyang Arsa Gunung Wayang 48. Eyang Kuwu Sangkan 4. Wirya Asmara 19. Eyang Adiyasa 31.Karawang 27. Abdul Syukur Anom 18. Pangeran Pakpak Garut 57. Syeh Bentong 29. Maulana Muhammad 15. Eyang Sari Rijak Cipanas Garut 58. Eyang Haji Irsad 52. – - Waja Eyang Haji Syeh Abdul Muhyi . Eyang Kobul 45. Raden Rahmat 6. Syeh Khotib Muwahid – 37 . Raden Mahdum 7. Pangeran Tirtayasa 21. Sembah Eyang Aji Abdul Manaf 42. Wali Kepoh 30. Pa Monyet 40. Mang Uneg . Syeh Abdul Sakib Luluwung Banjaran 13.Ciganitri 54. Syeh Karang Gayam 28.

Prabu Seda Ing Pakuan 83. Prabu Kalungan 85. 68. Ibu Kajeng Ratu Roro Kidul 72. 66. Mbah Dalem Tamela Syeh Syaidullah Bolengkang – Ciamis Manggung 33. Dalem – Pamoyanan 62. Mbah Dalem . 65. 67. Syekh Abdul Gani (Magelang) 38 . Prabu Langlang Buana 110. Ibu Dewi Centring Manik 76. Eyang Syarif – Sukamandi 35. Prabu Sangkuriang 112. Sri Baduga 80. Prabu Munding Kota 84. Prabu Cakrawati 114. Ibu Manisa 77. Ibu Siti Dewi Ganda Sari – Pamuraggan 75. Mbah 63. Ibu Nyimas Raden Dewi Ratu Anggara 73. Ibu Dewi Dayang Sumbi 78. Syekh Rahmat Godog Suci 119. Syekh Syambas 120. Prabu Walang Sungsang 109. Prabu Cakrabuana 113. Pangeran Wastu Kencana 116. Raja Galuh 81. Pangeran Darma Lebu 115. Prabu Munding Sari Syeh Komarudin Syeh Ahmad Syeh Muhammad Ama Aji Ibu Aji Ibu Siti Dewi Rengganis (ra) 70. Banteng Wulung 118. Ibu Nyimas Lara Santang 79. 64.Cikundul 71.Penyileukan 61. Pangeran Asrupati Banten 117. Ibu Siti Dewi Dayung Pananjung 108. Eyang Paku Alam Cikampek 34. Raden Rahmat Cirebon 111. 69. Ibu Dewi Dasawala Ambarawa 74. Prabu Seda 82.

Syekh Maulana Malik 2. Ki Durgalupati 132. Prabu Lingga Wastu 89. Prabu Guru Tunggal Seda 103. Prabu Siliwangi 87. Prabu Lingga Maya 94. Prabu Jaya Dewa 99. Prabu Pucuk Limum 106. Ki Bolatang 129. Raden Paku (Sunan Giri) 5. Syekh Abdul Rojak 122. Ki Bayu Seta Garut 134. Abah Anfa 126. Prabu Dewa Pakuan 101. Prabu Darma Rebu 97. Prabu Ongkengleng 107. Prabu Sangiang Kakaleng 1. Abah Pakih 124. Prabu Anggalarang 88. Prabu Sunan Jati 92. Prabu Lutung Kasarung 96. Ki Urung 131. Raden Syarifuddin (Sunan Drajad) 39 . Abah Engkos 125. Ki Giri 130. Prabu Pakuan 93. Raden Makdum Ibrahim (Sunan Bonang) 4.86. Syeh Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik) 121. Ki Dagal 133. Prabu Guru Tunggal Sakti 102. Prabu Ciung Wanara 95. Ki Gurawa 128. Ki Bayu Peteng Garut 135. Eyang Jaya Dwipa 137. Prabu Guru Tunggal Buana 104. Abah Den Emid 127. Abah Dullah 123. Prabu Susuk Tunggal 91. Prabu Marpiti 100. Prabu Tunggal 90. Mama Azi Tamela 136. Prabu Sedu 105. Prabu Dewara 98. Raden Rahmat (Sunan Ampel) 3.

Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) 10.6. Syeh Siti Jenar 40 . Raden Ja'far Sodiq (Sunan Kudus) 8. Raden Umar Said (Sunan Muria) 9. Raen Said (Sunan Kalijaga) 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful