Anda di halaman 1dari 10

JAWAPAN

No. Kod: PN 2051P (R) PMM

BAHAGIAN A
(30 markah)

1 D 16 D

2 A 17 D

3 B 18 D

4 D 19 C

5 B 20 D

6 B 21 B

7 B 22 A

8 B 23 D

9 C 24 C

10 D 25 B

11 B 26 D

12 A 27 A

13 D 28 B

14 C 29 D

15 B 30 D

30 x 1 markah= 30 markah

2 SULIT
No. Kod: PN 2051P (R) PMM

BAHAGIAN B
(10 markah)

1. (a) Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua konsep yang


penting dalam memahami tingkahlaku seseorang kanak-kanak.

Senaraikan dua perbezaan antara pertumbuhan dan perkembangan.

i) Pertumbuhan berbentuk kuantitatif manakala perkembangan


berbentuk kualitatif

ii) Pertumbuhan emosi bermakna tumbuh perasaan suka, duka


dan marah manakala perkembangan emosi merujuk kepada
keupayaan mengawal perasaan ketika marah atau cemburu.

iii) Pertumbuhan mental merujuk kepada perubahan keupayaan


memikirkan banyak perkara manakala perkembangan mental
merujuk kepada perkembangan kemahiran menggunakan
bahasa, angka, pemikiran, penaakulan, bentuk konsep.

1 fakta = 1 markah
1 fakta + huraian = 2 markah
2 fakta + huraian = 4 markah
Jumlah = 4 markah

(b) Baka dan persekitaran memainkan peranan yang penting dalam


perkembangan seorang kanak- kanak.

Nyatakan tiga cara seorang guru dapat membantu perkembangan


kanak dari aspek persekitaran.

i) Pupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid


ii) Wujudkan hubungan mesra dan kasih saying
iii) Galakkan murid berinteraksi dengan guru dan rakan sebaya
iv) Wujudkan suasana kondusif untuk pengajaran pembelajaran
v) Beri bimbingan yang sewajarnya
vi) Memberi motivasi kepada pelajar
vii) Amalkan gaya kepimpinan demokratik

1 fakta = 1 markah
1 fakta + huraian = 2 markah
3 fakta + huraian = 6 markah
Jumlah = 6 markah

3 SULIT
No. Kod: PN 2051P (R) PMM

BAHAGIAN C
(60 markah)

1.
(a) Samy merupakan seorang murid yang dipinggirkan oleh rakan
sekelasnya kerana dia sering menggangu mereka semasa guru
mengajar.

Huraikan lima kemahiran interpersonal yang boleh digunakan oleh


guru bagi membantu murid tersebut untuk mengubah tingkahlakunya

i) Membina hubungan
- menerima tanpa syarat
- hubungan atau rapport
- perasaan empati

ii) Kemahiran memberi perhatian


- gaya badan
- gerak isyarat
- kontak mata
- nada suara

iii) Kemahiran mendengar


- mendengar dengan tepat
- memberi perhatian
- mendengar dengan empati

iv) Menggunakan bahasa yang sesuai


- lisan dan bukan lisan
- elakkan kritikan
- sesuai dengan sosio budaya pelajar
- peneguhan positif

v) Kemahiran membuat interpretasi

vi) Kemahiran mengendalikan kesenyapan

vii) Kemahiran memberi maklum balas yang sesuai

1 fakta = 1 markah
1 fakta + huraian = 2 markah
5 fakta + huraian X 2 markah = 10 markah
Jumlah = 10 markah

4 SULIT
No. Kod: PN 2051P (R) PMM

(b) Guru memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan interaksi


sosial yang sihat dalam kalangan murid.

Huraikan lima cara guru boleh membentuk interaksi yang sihat dalam
bilik darjah.

i) Amalkan sikap kepimpinan demokratik

ii) Mengelolakan strategi pemusatan pelajar seperti perbincangan,


sumbangan dan lain lain

iii) Mengelolakan banyak aktiviti kumpulan

iv) Menggunakan teknik menyoal

v) Menggunakan percakapan yang sesuai

vi) Menggunakan banyak sumber Pengajaran dan Pembelajaran

vii) Membantu murid bermasalah

1 fakta = 1 markah
1 fakta + huraian = 2 markah
5 fakta + huraian X 2 markah = 10 markah
Jumlah = 10 markah

5 SULIT
No. Kod: PN 2051P (R) PMM

2.
(a) Guru mengaitkan pengalaman pembelajaran positif (rangsangan terlazim)
terhadap sesuatu tugasan pembelajaran yang diberi kepada murid.
- Prinsip ulangan / latihan – guru memberi latihan/ulangkaji yang cukup untuk
mengukuhkan rangsangan bagi mengukuhkan apa yang dipelajari.
- Memotivasikan murid bagi membentuk tingkahlaku positif semasa aktiviti
pembelajaran.
- Ganjaran / reinforcement positif menggalakkan murid supaya minat belajar
dan mengelakkan penggunaan rangsangan yang membawa kesan negatif.
- Meningkatkan tahap kesediaan belajar murid dengan mewujudkan suasana
di mana murid bersedia, menggunakan motivasi yang sesuai.
- Dan lain-lain seperti : memberi peneguhan, prinsip penghapusan, konsep
diskriminasi.
1 fakta = 1 markah
1 fakta + huraian = 2 markah
5 fakta + huraian x 2 markah = 10 markah
Jumlah = 10 markah

2.
(b) Contoh : Fakta
- Kaedah kumpulan, Inkuiri-penemuan, Penyelesaian masalah, Simulasi,
Perbincangan, Main peranan, Projek, Sumbangsaran, Penyoalan
Contoh: Huraian
Projek/sumbangsaran
o murid menetapkan objektif pembelajaran, murid secara kumpulan
boleh menetapkan peranan mereka sendiri, guru membantu murid
mewujudkan cara kerja berpasukan, murid menguruskan projek secara
kumpulan, murid menyediakan laporan/ membuat pembentangan.
o Murid mengurus kumpulan, tingkatkan komunikasi, berdikari,
menyelesaikan masalah, motivasi kendiri, bangga dengan hasil usaha
sendiri, percambahan idea.
1 fakta = 1 markah
1 fakta + huraian = 2 markah
5 fakta + huraian x 2 markah = 10 markah

6 SULIT
No. Kod: PN 2051P (R) PMM

Jumlah = 10 markah

3. (a) 52, 76, 55, 92, 65, 68, 76, 78, 87, 65, 88, 90, 76, 78, 92

(i) Skor mod ialah 76 (1/2 markah)

52, 55, 65, 65, 68, 76, 76, 76, 78, 78, 87, 88, 90, 92, 92

N = 15;

Skor median adalah skor ke (15+1)/ 2 iaitu skor ke 8

52, 55, 65, 65, 68, 76, 76, 76, 78, 78, 87, 88, 90, 92, 92

Skor median ialah 76

(1/2 markah)

Skor min, x = ∑ x / N

x = (52+ 55+ 65+ 65+ 68+ 76+76+ 76+ 78+ 78+ 87+ 88+90+92+92)

15

= 1138/ 15 = 75.87

Skor min = 75.9 (2 markah)

(ii) Sisihan piawai, σ = √ ∑(fx2) ∑fx 2 (1 markah)

N N

=√ 88640 – 1138 2
(penyediaan jadual atau kiraan 2 markah)

15 15

= √(5909.3 – 75.92)
= √(5909.3 – 5760.8)

= √148.5

σ= 12.19 ( 1 markah)

(iii) Sisihan piawai adalah tinggi;

7 SULIT
No. Kod: PN 2051P (R) PMM

Sisihan piawai lebih besar daripada 10; (1 markah)

Keupayaan murid jauh berbeza (1 markah)

Keupayaan murid adalah heterogen (1 markah)

X f x2 fx fx2

52 1 2704 52 2704

55 1 3025 55 3025

65 2 4225 130 8450

68 1 4624 68 4624

76 3 5776 228 17328

78 2 6084 156 12168

87 1 7569 87 7569

88 1 7744 88 7744

90 1 8100 90 8100

92 2 8464 184 16928

N=15 ∑ fx= 1138 ∑ fx2 =88640

(2 markah)
Jumlah = 10 markah

3 (b) Lima aktiviti pengayaan yang boleh dilaksanakan dalam bilik darjah

i) Permainan

- Pelbagai kemahiran dan pengetahuan dapat diperkembangkan;


- Boleh dilaksanakan secara Individu atau kumpulan;
- Persaingan yang sihat boleh diwujudkan

ii) Projek
- Murid menggunakan segala kemahiran dan pengetahuan yang
telah dipelajari
- Murid bebas memilih taju; tema; bahan yang hendak digunakan
- Murid menetapkan kualiti; tempoh diperlukan

8 SULIT
No. Kod: PN 2051P (R) PMM

iii) Kuiz
- Pelbagai pengetahuan dapat diuji
- Murid dapat menilai secara kendiri
- Skop dapat diperluaskan ke pelbagai bidang

iv) Lawatan
- Murid dapat mengaitkan apa yang dipelajari dalam bilik darjah
dengan situasi sebenar atau nyata.
- Perlu perancangan awal yang rapi
- Tempat lawatan mesti sesuai dengan murid dan objektif
pembelajaran

v) Lembaran kerja tambahan


- Disediakan selaras dengan keupayaan murid
- Dapat beri pertimbangan kepada perbezaan individu

vi) Penggunaan ICT


- Mencari maklumat tambahan yang dikehendaki dengan segera
- Tidak perlu ke pusat sumber untuk mencari bahan
- Pelbagai aktiviti “on-line” dapat disertai oleh murid
- Pelbagai “link” dapat ditanda (bookmark) supaya dapat
digunakan semula pada bila-bila masa.

1 fakta = 1 markah
1 fakta + huraian = 2 markah
5 fakta + huraian X 2 markah = 10 markah
Jumlah = 10 markah

4. (a) Hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) ialah melahirkan


rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri.

Huraikan lima ciri rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan


dalam merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

i. Mencintai ilmu pengetahuan

ii. Gemar membaca

iii. Sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan

iv. Sentiasa berusaha meningkatkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan

v. Memanfaatkan ilmu untuk kebaikan diri dan orang lain

vi. Berfikiran terbuka, luas dan mendalam

9 SULIT
No. Kod: PN 2051P (R) PMM

Fakta sahaja= 5 X 1 markah = 5 markah


Fakta + Huraian = 5 X 2 markah = 10 markah
Jumlah = 10 markah
4. (b) Kod Etika Profesion Keguruan Malaysia menjadi panduan kepada
guru-guru dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan
lebih bermakna. Salah satu aspek penting yang terdapat di dalam
Kod Etika tersebut ialah tanggungjawab terhadap pelajar.

Huraikan lima cara bagaimana guru dapat menunaikan tanggungjawab


tersebut.

(i) Memelihara dan memperbaiki kecekapan iktisas melalui


pengkajian, penyelidikan, menghadiri kursusdan seminar bagi
meningkatkan mutu pengajaran

(ii) Menunjukkan satu tatacara yang baik kepada pelajar


sebagai contoh/teladan

(iii) Mencurahkan khidmat bakti mengajar, membimbing tanpa


sebarang bayaran.
(iv) Menjaga / merahsiakan maklumat diri pelajar kecuali kepada
mereka yang berhak.

(v) Bersikap adil dalam semua keadaan / situasi – tanpa prasangka

(vi) Lebih mengutamakan pelajar – kebajikan, keselamatan dari hal-


hal lain.

(vii) Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dalam bilik darjah.

Fakta sahaja = 5 X 1 = 5 markah


Fakta + Huraian = 5 X 2= 10 markah
Jumlah = 10 markah

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

10 SULIT