Anda di halaman 1dari 12

KOMUNIKASI MASSA DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI UNIT 3

MENGENAL MEDIA MASSA BAB 8

BAB 8 MENGENAL MEDIA MASSA

PENGENALAN
Komunikasi massa adalah proses penyebaran maklumat dan hiburan kepada manusia
sejagat. Menerusi perantara media massa seperti buku, filem, televisyen, radio, surat
khabar dan media atas talian, khalayak memperolehi pelbagai maklumat. Keupayaan
media massa menjangkaui manusia di mana jua mereka berada menjadikannya lebih
berpengaruh. Proses penyaluran maklumat melalui komunikasi massa merupakan satu
proses yang kompleks melibatkan peranan aktor seperti institusi media, pengamal
media, pengiklan dan khalayak dari pelbagai latar belakang. Bab ini akan
membincangkan konsep komunikasi massa, serta kesannya terhadap khalayak.

OBJEKTIF
Di akhir bab ini, anda seharusnya dapat :

1. memahami konsep asas komunikasi massa;


2. memahami fungsi dan kesan media massa;
3. mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi media massa; dan
4. membandingkan beberapa model komunikasi massa.

8.1 MAKSUD KOMUNIKASI MASSA


Terdapat banyak definisi yang digunakan untuk menghuraikan maksud sebenar
komunikasi massa. Apabila seseorang membicarakan tentang media, ia sebenarnya
membincangkan tentang saluran yang digunakan dalam komunikasi massa. Secara
umumnya komunikasi massa melibatkan proses perkongsian maklumat dari sumber
menerusi penggunaan media yang ditujukan kepada khalayak yang ramai.

Komunikator dalam konteks komunikasi massa adalah mereka yang menghasilkan


mesej yang disalurkan kepada khalayak menerusi media massa. Khalayak pula terdiri
dari pengguna-pengguna media iaitu mereka yang menonton wayang/televisyen,
mendengar radio, membaca akhbar, buku atau majalah, dan melayari Internet untuk
berhubungan dan menghantar mesej merupakan khalayak. Komunikasi Massa juga
merangkumi teknologi perkomputeran seperti Web dan WebTV.

Komunikasi massa dianggap berbeza dari bentuk komunikasi yang lain kerana
melibatkan gabungan insan, mesej, saluran tertentu, gangguan, maklumbalas, konteks
dan juga kesan tertentu.

134 OUM
UNIT 3 KOMUNIKASI MASSA DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI
BAB 8 MENGENAL MEDIA MASSA

Sila perhatikan definisi-definisi yang berikan tentang komunikasi massa:

Dominick (2002): Komunikasi massa adalah proses mentransmisi mesej oleh


sesebuah institusi yang kompleks kepada khalayak yang ramai dan heterogeneous dari
pelbagai lokasi.

Gamble & Gamble (2002): proses mentransmisi mesej yang diproses oleh
pengampang (gatekeeper) sebelum disampaikan kepada khalayak yang ramai menerusi
saluran yang luas mencakupi media cetak, audio atau visual.

Vivian (2002): komunikasi massa ialah satu proses yang melibatkan kelompok
komunikator (mass communicator) yang menyampaikan pelbagai mesej (mass
messages) kepada khalayak yang besar (mass audience) menerusi perantara media
massa (mass media).

Kesemua komponen definisi tersebut melibatkan kelompok atau kumpulan-kumpulan


berikut:

1. Komunikator
Mereka yang menghasilkan mesej merupakan komunikator massa. Penyediaan
maklumat dilakukan oleh berbagai individu yang menghasilkan kandungan mesej. Di
antara komunikator termasuklah penulis lirik lagu, penulis skrip, animator, wartawan,
penyampai rancangan, dan pengamal media.
2. Mesej
Mesej merupakan isi kandungan maklumat seperti cerita, cerpen, novel, filem, rancangan
TV, berita atau lirik lagu, iklan di akhbar, papan tanda atau laman web. Mesej dalam
komunikasi massa amat berstruktur dan diterima oleh khalayak yang ramai.
3. Media Massa
Dalam konteks komunikasi massa, mesej ditransmisikan menerusi saluran tertentu.
Media massa merupakan perantara mekanikal yang mengandungi, menyimpan dan
mentransmisi mesej. Media massa juga mencakupi institusi yang menggunakan
perantara tersebut untuk menyalurkan mesej.
Secara ringkasnya, media massa terdiri dari media cetak dan media elektronik yang
melibatkan organisasi media, individu di dalam industri media, polisi dan teknologi yang
terlibat dalam distribusi komunikasi massa. Contoh media cetak ialah surat khabar,
majalah dan buku-buku manakala media elektronik meliputi radio, filem, rakaman,
televisyen, dan komputer.
Dengan adanya perantara media, mesej dapat disalurkan kepada khalayak yang meluas.
Jarak antara penyampai dan penerima maklumat tidak menjadi halangan kerana
maklumat boleh disalurkan dan juga diperolehi dari media massa dalam jangkamasa
tertentu. Media massa merupakan pengganda maklumat yang berpotensi menyalurkan
maklumat. Kemampuannya seolah-olah membentuk jaringan maklumat yang dikagumi.
4. Pengampang
Pengampang merujuk kepada individu atau kumpulan yang berperanan memilih, merubah,
menerima atau menolak mesej yang akan disalurkan menerusi komunikasi massa.

OUM 135
KOMUNIKASI MASSA DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI UNIT 3
MENGENAL MEDIA MASSA BAB 8

5. Khalayak
Khalayak merujuk kepada pengguna dan penerima mesej menerusi media. Khalayak
komunikasi massa terdiri daripada berbagai-bagai jenis dan ragam individu yang
mempunyai kepentingan dan latar belakang yang berlainan malah berada di lokasi yang
berbeza-beza. Saiz khalayak dalam konteks media massa tidak dapat ditentukan
jumlahnya. Komunikasi yang terjalin menerusi komunikasi massa berlaku secara formal
manakala jarak di antara sumber dan penerima adalah berjauhan dan terdiri dari sesiapa
sahaja yang menggunakan media sama ada media cetak, media elektronik, media digital
atau media berbentuk hiburan.
Massa atau khalayak di dalam konteks komunikasi massa tidak mempunyai penyatuan,
atau kepemimpinan dan kewujudannya rapuh. Mereka mempunyai kawalan yang amat
minima atau kadang kala langsung tidak berkemampuan mengawal sumber maklumat
yang diterimanya. Dalam proses komunikasi massa, maklumbalas dari khalayak adalah
amat terhad.

Berdasarkan pengertian yang diberikan di atas, komunikasi massa secara umumnya


merupakan bentuk komunikasi yang unik. Pengertiannya menerangkan keunikan
komunikasi massa yang dapat dilihat dari beberapa aspek seperti dalam Rajah 8.1.

Rajah 8.1: Tiga keunikan komunikasi massa

1. Sumber yang kompleks dan beroperasi dalam organisasi atau institusi yang berasaskan
keuntungan.
2. Khalayaknya ramai, berada di mana jua dan terpisah oleh lokasi yang berbeza, dipisahkan
oleh sempadan ruang dan masa. Khalayak massa juga mempunyai minat, keperluan
dan kepentingan yang berbeza-beza.
3. Komunikasi berlaku menerusi saluran perantara yang memerlukan penggunaaan
teknologi yang mempunyai kemampuan mengenkod dan mendekod.

136 OUM
UNIT 3 KOMUNIKASI MASSA DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI
BAB 8 MENGENAL MEDIA MASSA

Sepertimana bentuk komunikasi yang lain, komunikasi massa juga berlaku


sehala: sumber dan penerima menjalin hubungan antara satu sama lain. Komunikasi
massa juga mempuyai perbezaannya dengan komunikasi yang lain. Perbezaan yang
nyata antara komunikasi massa dilihat dari aspek berikut:

Rajah 8.2: Perbezaan komunikasi massa

1. Kemampuan menyampaikan mesej yang luas


Media mampu menyampaikan mesej kepada ratusan atau ribuan pengguna (khalayak)
dalam masa yang sama walaupun tidak diketahui latar belakang dan siapa mereka itu.
2. Hubungan yang terhad
Interaksi atau hubungan antara sumber dan penerima amat terhad atau tidak wujud
sama sekali.
3. Peralatan
Proses transmisi maklumat amat bergantung kepada peralatan teknikal, alat pemancar
atau teknologi yang mampu mencapai khalayak yang berselerak lokasinya.
4. Maklumbalas yang terhad
Pertukaran maklumat amat minima atau kadang kala tidak wujud sama sekali antara
sumber dan penerima.
5. Pembentuk maklumat
Mesej yang dihantar menerusi perantara media dibentuk dan dicorakkan oleh individu
atau kumpulan khusus yang bertugas di sesebuah organisasi formal. Penghasilan mesej
dilakukan oleh sekumpulan anggota organisasi tersebut yang bertujuan menarik minat
khalayak.

OUM 137
KOMUNIKASI MASSA DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI UNIT 3
MENGENAL MEDIA MASSA BAB 8

6. Mesej yang berbentuk publik


Mesej yang dihasilkan berbentuk publik di mana khalayaknya mempunyai pilihan untuk
menerima atau menolak mesej yang dipaparkan.
7. Kesan media
Keberkesanan media dilihat pada peranannya sebagai penyalur maklumat memberitahu,
menghibur, membujuk atau mempengaruhi perlakuan dan pemikiran khalayak dalam
masa yang singkat.
8. Kawalan oleh pengampang
Mesej yang akan disampaikan kepada khalayak dikawal oleh pengamal atau kumpulan
tertentu.
9. Maklumbalas yang minimum dan lambat berbanding jenis komunikasi yang lain.

Latihan 8.1

Berikan kategori media bagi contoh-contoh yang berikut.

Contoh-contoh Media Kategori


Buku, majalah, akhbar
Radio dan televisyen
Komputer, WWW, Internet,
audio visual digital, permainan
video DVD
Wayang, rakaman lagu, teater,
filem

8.2 SEJARAH PERKEMBANGAN KOMUNIKASI MASSA


Sarjana meninjau perkembangan media dari beberapa tahap zaman. Ada yang
membahagikan perkembangannya berdasarkan kemajuan industri dan revolusi
teknologi. Para sarjana walau bagaimanapun menyatakan bahawa sejarah media
bermula dengan teknologi percetakan ciptaan Gutenberg sehingga wujudnya media
bercorak interaktif masa kini.

Evolusi media pada dasarnya dapat dilihat berlaku seiringan dengan ketamadunan
kehidupan manusia. Konvergen media komunikasi telah membawa perubahan besar
terhadap perkembangan komunikasi media. Teknologi digital masa kini telah merevolusi
lanskap media. Perkembangan teknologi ternyata merubah kaedah perkongsian
maklumat.

138 OUM
UNIT 3 KOMUNIKASI MASSA DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI
BAB 8 MENGENAL MEDIA MASSA

Marshall McLuhan telah merintis perubahan yang dialami oleh masyarakat Barat dengan
mengidentifikasi bentuk media mengikut 4 era utama (Wood, 2001):

Rajah 8.3: Empat era komunikasi massa

1. Zaman Kesukuan
Pada zaman ini, tradisi lisan menjadi teras utama. Manusia berkomunikasi secara
bersemuka dan mendapat tindakbalas secara langsung. Tradisi lisan dalam konteks ini
merangkumi penceritaan serta upacara kebudayaan dan juga transmisi lisan berbentuk
maklumat dan hiburan.
Pergantungan kepada tradisi lisan telah membentuk masyarakat yang bersepadu dan
menjadikan pancaindera pendengaran sebagai teras utama kehidupan. Tradisi ini masih
wujud di sesetengah komuniti yang tersisih dan juga kumpulan-kumpulan tertentu yang
memilih untuk tinggal jauh dari arus kemodenan. Tradisi lisan ini walau bagaimanapun
masih dikekalkan di kalangan komuniti dalam kebanyakan negara-negara mundur.
Kemampuan mengingati maklumat menjadi amat penting. Namun keperluan manusia
bertambah dan kaedah komunikasi dalam sesebuah kumpulan juga menjadi pelbagai.

2. Zaman Penulisan dan Pembacaan


Penciptaan huruf fonetik di dalam zaman ini diaplikasi di dalam kebanyakan komuniti.
Dalam era ini, masyarakat hidup dalam situasi yang stabil dan kompleks di mana ahli
masyarakat terbuka kepada komunikasi pelbagai tahap. Ini menghidupkan penggunaan
bahasa dalam penulisan. Institusi keagamaan dalam masyarakat zaman ini menggunakan
komunikasi lisan dan tulisan. Ini melahirkan kegiatan surat-menyurat, pemeliharaan rekod
dan catatan manuskrip.
Dalam kedudukan masyarakat yang sebahagian besarnya buta huruf, pembawa utusan
yang terlatih untuk menghafal mesej lisan yang panjang juga lahir sebagai pakar
komunikasi. Medium asas dalam masyarakat zaman ini adalah bahan-bahan tulisan
tangan yang penyebarannya hanya terhad kepada golongan elit terpelajar dan juga
golongan agamawan. Penulisan berpandukan kepada sistem simbol yang membolehkan
manusia berkomunikasi tanpa berinteraksi secara bersemuka.
Komunikasi bertulis pada zaman ini secara tidak langsung telah merubah kehidupan
manusia. Masyarakat telah mampu memperolehi maklumat tersendiri jauh dari komuniti
setempatnya. Hasil penulisan yang boleh dirujuk berulangkali telah mengurangkan
penguasaan memori yang berlaku dalam komunikasi lisan. Pengenalan huruf juga telah
merangsang pertumbuhan pancaindera penglihatan yang berganding dengan kebolehan
mendengar. Tradisi ini juga telah memperkembangkan komunikasi berbentuk linear.

OUM 139
KOMUNIKASI MASSA DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI UNIT 3
MENGENAL MEDIA MASSA BAB 8

3. Zaman Percetakan
Zaman ini bermula apabila Gutenberg mencipta mesin percetakan pada kurun ke 15.
Gutenberg menggunakan alat taip logam, penciptaan yang telah memecut kaedah
percetakan yang menjadikan kos penerbitan menjadi lebih murah. Keupayaan membaca
pada tahap ini membangun dengan pesatnya dan bahan membaca mampu diperolehi
oleh anggota masyarakat. Sebelum adanya inovasi mesin cetak, buku amat sukar dimiliki
manakala maklumat dimiliki hanya oleh segelintir masyarakat. Sistem percetakan
Gutenberg mampu mencetak beribu-ribu salinan dari satu sumber dengan kos yang
rendah.
Revolusi percetakan ini memungkinkan penerbitan secara massa dan mencetuskan
titik pertama revolusi perindustrian khusus di kota-kota besar ini mencetuskan
perpindahan besar masyarakat kampung ke bandar. Kumpulan pekerja berasas pertanian
juga semakin berkurangan manakala pekerja di bidang industri tumbuh dengan pesat.
Faktor ini juga memperkembangkan aktiviti pembacaan untuk memenuhi keperluan
pekerjaan yang lebih kompleks. Hasilnya lahir media massa pertama iaitu suratkhabar
pada tahun 1830an diikuti dengan filem, radio dan televisyen.
Bahan visual serta penulisan yang setara telah membentuk komuniti homogen kerana
maklumat yang sama telah sampai kepada khalayak massa. Orang ramai berpeluang
mendapatkan buku dan bertambahlah minat membaca dan memperolehi ilmu. Namun,
dalam waktu yang sama khalayak telah terpisah kerana mereka sudah tidak perlu tinggal
berdekatan. Komunikasi bersemuka pada tahap ini sudah tidak lagi menjadi keutamaan.

4. Zaman Elektronik
Ciptaan telegraf telah membuka tirai zaman elektronik. Komunikasi elektronik di dalam
konteks ini telah menemukan semula khalayak massa.
Media pada zaman elektronik dianggap sebagai cerminan status ekonomi masyarakat.
Radio dan televisyen digunakan sebagai media alternatif kepada buku dan bahan
bercetak. Secara tidak langsung penggunaan media cetak semakin berkurangan. Di
samping itu, media elektronik juga telah berkembang kepada ciptaan teknologi komputer.
Televisyen kabel dan satelit memungkinkan rancangan dipancarkan menjangkaui
sempadan.

Mc Luhan berpendapat media elektronik telah memperbaharui peranan tradisi lisan dan
menjadikan pancaindera pendengaran dan sentuhan sebagai suatu keutamaan. Zaman
elektronik juga memungkinkan manusia memperolehi dan berkongsi maklumat walau
di mana mereka berada. Kini media massa lebih bersifat interaktif dan berbentuk
multimedia yang memungkinkan fragmentasi khalayak mengikut citarasa masing-
masing. Selain itu juga, khalayak media baru ini lebih terbuka kepada maklumat yang
begitu mudah dan cepat diperolehi. Mereka lebih terdedah kepada kejadian yang berlaku
di sekitar mereka dan juga perubahan dalam sistem politik dan ekonomi dunia. Mesej
disampaikan dalam jangkamasa yang singkat. Inilah yang mendasari konsep
perkampungan sejagat yang diperkenalkan oleh McLuhan.

Corak komunikasi yang berbentuk massa terbit apabila unsur-unsur sains dan industri
mencipta teknologi percetakan, kamera, filem, radio dan televisyen. Penciptaan ini telah
meningkatkan keupayaan pancaindera manusia. Masyarakat yang maju seganding
dengan perkembangan ini tertumpu di kalangan institusi bermaklumat seperti sekolah,
kerajaan dan juga institusi sosial yang besar. Tanggungjawab yang dulunya dipikul oleh

140 OUM
UNIT 3 KOMUNIKASI MASSA DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI
BAB 8 MENGENAL MEDIA MASSA

individu telah diambilalih oleh institusi-institusi ini. Penggunaan satelit serta teknologi
digital tidak merubah kedudukan komunikasi sebagai alat yang menghubungkan
manusia. Walau bagaimanapun, ia juga berkeupayaan merosak dan melumpuhkan
masyarakat. Implikasi teknologi akan dibincangkan dalam bab akhir unit ketiga ini.

Berikan 5 contoh akhbar bercetak di Malaysia.

Untuk maklumat lanjut tentang perkembangan teknologi komunikasi sila layari:


http://inventors.about.com/library/inventor/bl_history_of_communication.htm.

8.3 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOMUNIKASI


MASSA
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kewujudan dan fungsi komunikasi
massa. (Lihat Rajah 8.4):

Rajah 8.4: Faktor yang mempengaruhi komunikasi massa

OUM 141
KOMUNIKASI MASSA DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI UNIT 3
MENGENAL MEDIA MASSA BAB 8

1. Keperluan pengoperasian
Asas pengoperasian sesebuah organisasi media menentukan format dan peranan
komunikasi massa. Pemilikan organisasi dibentuk sama ada oleh kerajaan atau swasta
yang berasaskan keuntungan. Organisasi media memerlukan modal yang besar untuk
menjalankan operasinya. Produk media massa memperoleh pulangan untuk asas
pengoperasiannya melalui pengiklanan atau jualan terus produk dan perkhidmatan kepada
pengguna.

2. Faktor undang-undang
Faktor undang-undang mempengaruhi kandungan dan persembahan media komunikasi
massa. Elemen-elemen seks dan keganasan umpamanya perlu dikuatkuasa dan dikawal
oleh sistem perundangan.

3. Persaingan antara media


Persaingan di antara organisasi media menggerakkan lagi pertumbuhan media dan
menyebabkan peningkatan tahap profesionalisme. Ini mendatangkan kesan yang positif
kepada penyampaian mesej kepada khalayak secara keseluruhannya.
4. Format media
Format media mempengaruhi keberkesanan dan kapasitinya untuk memenuhi keperluan
khalayak. Organisasi media yang memerlukan khalayak yang ramai menggunakan
produk atau perkhidmatannya untuk memperoleh matlamat dan fungsinya. Akhbar cetak,
radio, buku, televisyen, filem, majalah dan laman web menyalurkan maklumat mengikut
format yang berbeza-beza untuk menarik minat khalayak.

Latihan 8.2

1. Berikan contoh-contoh bagaimana seseorang menggunakan media


untuk memenuhi:-
(a) keperluan peribadinya dan
(b) keperluan profesionalnya.
2. Senaraikan jenis-jenis media di kalangan pengguna di Malaysia.

8.4 BEBERAPA PERSPEKTIF DALAM MODEL KOMUNIKASI


MASSA
Adakah anda masih ingat model-model komunikasi awal yang diperkenalkan dalam unit
1? Apakah persamaan atau perbezaan antara model komunikasi dengan model
komunikasi massa.

Dalam membincangkan model komunikasi massa Dominick (2002) membandingkan


dua bentuk model berdasarkan perkembangan teknologi komunikasi dan kesannya
terhadap proses aliran mesej dalam komunikasi massa iaitu:
1. Model komunikasi massa tradisional dan
2. Model komunikasi massa Internet

142 OUM
UNIT 3 KOMUNIKASI MASSA DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI
BAB 8 MENGENAL MEDIA MASSA

Rajah 8.5: Model komunikasi massa

1. Model Komunikasi Massa Tradisional


Model komunikasi massa tradisional merupakan adaptasi model asas komunikasi yang
merangkumi organisasi media massa, perantara media dan khalayak.

Rajah 8.6: Model komunikasi massa tradisional

Sumber: Dominick, J.R. 2002. The dynamics of mass communication: media in the digital age.
McGraw Hill Companies Inc: New York.

Dari Rajah 8.6, aliran maklumat yang berlaku dalam persekitaran disampaikan oleh sumber
kepada khalayak melalui perantara seperti TV atau radio, akhbar atau majalah. Sumber
dalam model ini amat kecil jumlahnya manakala khalayaknya ramai dan pelbagai.
Model ini juga memperlihatkan sumber maklumat yang melibatkan peranan pengampang
(gatekeeper) yang menapis dan menentukan corak persembahan berita, rancangan
hiburan, filem, drama atau bahan dokumentari yang bakal menjadi tatapan khalayak.
Golongan pengampang yang dimaksudkan ialah penyunting, penerbit di stesen TV,
pengiklan atau pengarah bilik berita. Maklumat yang telah ditapis oleh pengampang akan
melalui proses percetakan atau penayangan. Sebagai contoh, Julia seorang wartawan
hiburan menulis artikel tentang kehidupan Bob seorang penyanyi yang sedang meningkat
namanya. Satu lagi artikel ialah berita sensasi tentang Dilla, penyanyi muda yang berbakat
besar. Editor majalah “Hiburan “mendapati berita Bob tidak menarik berbanding populariti
Dilla yang sensasi yang pastinya akan menarik minat pembaca. Oleh itu artikel tentang
Bob diletakkan dalam kolum yang kecil di muka surat dalam manakala artikel Dilla
dipaparkan di muka depan dengan gambar yang berwarna.

OUM 143
KOMUNIKASI MASSA DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI UNIT 3
MENGENAL MEDIA MASSA BAB 8

Penerima atau khalayak dianggap sebagai penerima mesej yang aktif mendekod,
menginterpretasi dan mengenkod mesej. Khalayak berkemungkinan membincangkan isu
berkenaan dan berkongsi maklumat yang dikhabarkan dalam berita di televisyen, radio,
atau di akhbar. Namun, interaksi antara sumber dan penerima amat minimum sekali.
2. Model Komunikasi Massa Internet
Media massa yang biasa seperti radio dan televisyen sedang berevolusi kepada bentuk
baru seperti teks video, high-definition television (HDTV) dan World Wide Web di dalam
Internet yang kesemuanya berbentuk digital. Kemajuan teknikal seperti pemampatan digital
(digital compression), media broadband dan rangkaian gentian optik akan meningkatkan
mutu media yang sampai ke rumah pengguna (khalayak). Perkhidmatan interaktif terkini
juga memberikan khalayak peluang untuk menguasai siaran termasuk kemudahan
memesan barang-barang yang terpilih. Teknologi digital juga memungkinkan kesatuan
teks, audio, grafik komputer dan video kepada rangkaian integrasi multimedia sebagaimana
desktop publishing.
Model komunikasi massa Internet menggambarkan hubungan antara aktor- aktor yang
terlibat dalam transmisi mesej menggunakan teknologi komunikasi massa. Berbeza
dengan era tradisional, model baru ini memperlihatkan bagaimana sumber yang pelbagai
mampu menyampaikan mesej kepada khalayak.
Dalam konteks komunikasi massa, Internet menambah pilihan khalayak dengan
maklumat yang tiada batasnya. Penerbit web dapat menilai dan memperbaiki
persembahan serta format berdasarkan maklumbalas yang diterima dengan cepat.

Latihan 8.3

Apakah perbezaan antara media baru (new media) dan media lama (old
media)?

Berita bercorak online melibatkan tiga sumber berita iaitu:

1. teknologi itu sendiri;


2. individu (sumber berita); dan
3. pengguna.

Dalam model ini ternyata tiada pengampang (gatekeeper) untuk menyaring, memilih
dan mengawal mesej.

Kemampuan Internet yang menjangkaui sempadan ruang dan masa memberikan


banyak pilihan. Menerusi laman web sukan Armand dapat menonton perlawanan Rugby
dan tidak perlu menunggu untuk membeli akhbar atau menonton siaran rakaman
perlawanan tersebut keesokan harinya. Hyperteks menyediakan platform pencarian
maklumat yang dikehendaki oleh khalayak pengguna.

Mengapakah “gatekeeper” dikatakan tidak wujud dalam komunikasi massa


internet?

144 OUM
UNIT 3 KOMUNIKASI MASSA DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI
BAB 8 MENGENAL MEDIA MASSA

Model komunikasi massa Internet yang dikemukakan mungkin tidak lengkap namun
ianya memadai untuk menghuraikan konsep komunikasi massa dan proses yang
terlibat dalam era Internet. Model tradisional komunikasi massa yang terdahulu telah
dikritik sebagai tidak lagi sesuai dalam era Internet terutama dalam mengenal pasti
sumber berita. Tambahan pula transmisi mesej dalam model tradisional berlaku secara
sehala. Untuk melihat kesesuaiannya, bayangkan situasi di mana terdapat segmen
berita masa kini yang disiarkan secara lintas langsung di mana pengampang tidak dapat
dipastikan. Mereka mungkin terdiri dari wartawan siaran itu sendiri, pembuat polisi
dalam organisasi media, pengiklan, pembekal perkhidmatan talian, atau pemilik
sesebuah rangkaian televisyen.

RUMUSAN
Media Massa adalah instrumen komunikasi yang membolehkan maklumat dan
pengalaman direkod dan dipindahkan kepada khalayak yang ramai dan berbentuk
heterogen. Komunikasi Massa memungkinkan jurang waktu dan jarak diperdekatkan
di samping memudahkan perolehan maklumat.

Media massa amat rapat hubungannya dengan khalayak. Proses mentransmisi mesej
melalui komunikasi massa menggunakan perantara media massa. Di dalam proses
menyalurkan maklumat, pelbagai aktor terlibat dalam menentukan mesej yang akan
disampaikan kepada khalayak. Pelbagai pandangan sarjana membincangkan kesan
media massa terhadap khalayak dari aspek pemilihan media, penentu agenda,
kegunaan serta implikasinya terhadap perlakuan khalayak.

Percantuman sistem komputer, telekomunikasi dan media massa telah membawa


perubahan ketara di dalam fungsi media komunikasi massa. Sumber media massa kini
lebih rencam, kurang dominan dan profesional. Peranan pengampang (gatekeepers)
juga kian terhapus. Mesej juga diprogram untuk segmen khalayak khusus. Khalayak
tidak diketahui latar belakang dan kepentingannya memilih media. Dalam konteks
komunikasi massa masa kini, kegunaan dan pemilihan media oleh khalayak telah
berubah dari media massa yang berbentuk pasif kepada media baru yang interaktif.

Latihan 8.3

1. Dapatkan satu artikel berbentuk kajian dari mana-mana jurnal komunikasi


yang membincangkan isu-isu berhubung kesan media massa. Sertakan
satu salinan artikel dan jawab soalan-soalan berikut:
(a) Apakah tujuan kajian itu dijalankan?
(b) Dari hasil kajian yang diperolehi apakah peranan media yang cuba
dikaji oleh penulis tersebut?

2. Apakah perbezaan media baru (new media) dengan media “hybrid”?

OUM 145