Anda di halaman 1dari 2

SURAT KUASA

MENGURUS WARISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : [..........................................................................................................]
Alamat : [..........................................................................................................
..........................................................................................................]
Pekerjaan : [..........................................................................................................]
No KTP : [.........................................................................................................]
Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa :
Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :
Nama : [..........................................................................................................]
Alamat : [..........................................................................................................
..........................................................................................................]
Pekerjaan : [..........................................................................................................]
No KTP : [..........................................................................................................]
Selanjutnya disebut Penerima Kuasa.
Baik masing-masing maupun bersama-sama.

KHUSUS
Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam
kedudukannya selaku saudara kandung almarhum [......................................] untuk :
 Menghadap notaries/PPAT yang berwenang, serta pejabat-pejabat terkait
sehubungan dengan hak dan bagian pemberi kuasa atas harta peninggalan
almarhum [...................................................] :
 Meminta keterangan-keterangan dari notaris sehubungan dengan hak dan
kepentingan pemberi kuasa atas harta peninggalan almarhum
[.....................................]
 Meminta dan menerima dokumen-dokumen yang berhubungan dengan harta
peninggalan almarhum [.......................................] dan salinan bukti-bukti
kepemilikan harta peninggalan atas nama almarhum [..........................................]
secara ringkas membela kepentingan pemberi kuasa sepenuhnya.

1
 Menerima dan menandatangani serah terima uang dan atau benda bergerak dan
benda tidak bergerak milik almarhum [...................................} yang menjadi hak
Pemberi Kuasa.

Demikian surat kuasa ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dibuat dan ditandatangani di [................................] [tanggal,bulan, tahun]

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

Materai

(..........................) (..........................)

Anda mungkin juga menyukai