Anda di halaman 1dari 11

PENGENALAN

ULUM AL-QUR’AN

In the Name of Allah, the Most Compassionate and the Most Merciful…
ISI-ISI PERBINCANGAN

• Pengertian al-Qur’an.
• Nama-nama dan sifat-sifat al-
Qur’an.
• Pengertian Ulum al-Qur’an.
• Perbezaan di antara al-Qur’an dan
al-Hadith.
PENGERTIAN

• Ulum: Jama’ daripada kata ilmu yang bererti


al-fahmu wa al-idrak (faham dan
menguasai)

• Al Qur’an:
‫كلم الله المنزل على النبي صلى الله عليه‬
‫وسلم‬
‫المعجز بسورة منه المنقول تواترا المتعبد‬
•Ulum al-Qur’an: Ilmu yang
membincangkan masalah-masalah yang
berkaitan dengan al-Qur’an dari segi asbab
al-nuzul, sebab-sebab turunnya al Qur’an,
penulisan dan pengumpulan, pengetahuan
tentang Makkiyah dan Madaniyah, nasikh
dan mansukh dan sebagainya yang berkaitan
dengan al Qur’an.
NAMA-NAMA & SIFAT
1. Al Kitab (2:2) 9. Al Shifa’ (10:57)
2. Al Furqan (25:1) 10.Al Huda (72:13)
3. Al Zikr (15:9) 11.Al Rahmah (17:82)
4. Al Tanzil (26:192) 12.Al Khair (3:105)
5. Al Ahsanul Hadith 13.Al Ruh (42:52)
(39:23) 14.Al Bayan (3:137)
6. Al Hukm (13:37) 15.Al Ni’ma (93:11)
16.Al Burhan (4:175
7. Al Hikmah (17:39)
17.Al Nur (7:157)
8. Al Qayyim (18:2)
• Nama al-Qur’an dan al-Kitab lebih
masyhur daripada nama-nama lain.

• “Ia dinamakan al-Qur’an kerana ia


dibaca dengan lisan, dan
dinamakan al-Kitab kerana ia ditulis
dengan pena, kedua-dua nama ini
menunjukkan makna yang sesuai
dengan kenyataannya”. (Dr.
Muhammad Abdullah Daraz)
• Oleh itu, penamaan al-Qur’an
dengan dua nama ini
memberikan isyarat bahawa
selayaknya ia dipelihara dalam
bentuk hafalan dan tulisan…
FAEDAH MEMPELAJARI UQ
1. Dapat memahami kalamullah berdasarkan
penjelasan Rasulullah SAW, sahabat dan tabi’en.

2. Dapat menguasai pelbagai bidang ilmu


pengetahuan yang terdapat di dalam al-Qur’an.

3. Dapat menambahkan keyakinan kepada pengkaji


al-Qur’an bahawa ia merupakan sebuah kitab suci
dari Allah dan bukannya ciptaan manusia.

4. Dapat mengetahui kaedah mufassirin dan disiplin


ilmu tafsir.
PERBEZAAN DENGAN AL
HADITH
• Hadith Nabawi:

Pada bahasa: Baru iaitu lawan


qadim (lama)

Pada istilah: Setiap yang


disandarkan kepada nabi
Muhammad SAW, sama ada
berupa perkataan, perbuatan
atau taqrir (persetujuan)
• Hadith Qudsi:

Qudsi pada bahasa kebersihan dan


kesucian iaitu menyucikan Allah swt.
30 :‫)ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك )البقرة‬

Pada istilah: Hadith yang diriwayatkan


oleh nabi Muhammad SAW yang
disandarkan kepada Allah swt.
• Perbezaan al-Qur’an dengan
Hadith Qudsi:
1. Aspek mukjizat
2. Aspek nisbah
3. Aspek mutawatir
4. Aspek wahyu
5. Aspek ibadah