Anda di halaman 1dari 2

http://ustazrosdi2u.blo gspot.

com
 
   
 `
 
    

)* +,- .+/    !"!# $% & ' (!#
!9 .+/ 45# 67-8!# ' (4 "'- .+/ 01!# 213!#
:;(!" <'!# #=> 8? .+/ #7+@ / <=!# "(AB <8>"C!#
G, !# D
@ E#7!# F@ !'!#
Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum

Ya Allah, Tuhan yang memiliki siang dan malam, Tuhan sarwa sekalian
alam, Kami merafakkan sembah dengan puji -pujian buatmu Ya Zal Jalalil
wal Ikram,

Kami kalungkan kasih dengan selawat dan salam, buat Nabi Muhammad
SAW, Nabi yang khatam. Yang telah mengeluarkan manusia daripada
jahiliah yang kelam, kepada su luhan cahaya iman yang tidak pernah
padam, yang telah menyuluhi akhlak manusia d engan sabda junjungan
dan wahyu tuhan, agar bersemayam keagungan Islam.

Allahumma antas salam

Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memiliki sifat kesejahteraan,


Sesungguhnya dari Mu kesejahteraan, Kepada Mu jua kesejahteraan,
hidupkanlah kami dalam kesejahteraan, masukkanlah kami dalam syurga
Mu yang empunya kesejahteraan.

Ya Allah Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,


dalam Majlis Anugerah Cemerlang Guru-Guru Daerah Gombak tahun
2010 ini, kami memohon agar diperkenankan impi cita, visi dan misi
kami yang bukan kepalang, demi memartabatkan Islam ke singgahsana
yang gemilang, dan akhirnya mampu memartabatkan tamadun dan
budaya bangsa ke takhta terbilang.

Allahumma ya Hannan Ya Mannan,

Berkatilah kerja-kerja yang kami jalankan, jadikanlah kami insan yang


sentiasa berlumba-lumba membuat kebajikan, tanamkanlah semangat
dalam diri kami, agar kami mampu mencapai apa yang kami hasratkan
dalam visi dan misi kami, ikhlaskan hati kami dari mula terbitnya
matahari, hingga tenggalamnya cahaya mentari di balik bumi, moga
sumbangan kami demi kecemerlangan duniawi dan ukhrawi, buat agama,
bangsa dan pertiwi, agar sentiasa didakap redha Ilahi,

`6   
http://ustazrosdi2u.blo gspot.com

Oleh itu ya Allah, satukanlah hati-hati kami, eratkan silatur rahmi,


padukanlah segala tenaga, usaha dan segala janji, suburkanlah minda
kami dengan mata hati dan jiwa nurani, agar ia berkembang dalam
suasana yang harmoni, saling faham memahami dan saling hormat
menghormati.

Allahumma Ya Qadiayal Hajat wa Ya Rafiad Darajat,

Kami memohon keampunan dan kerahmatan, buat kedua ibubapa kami,


para pemimpin kami, sahabat handai kami, serta seluruh muslimin dan
muslimat, sama ada yang masih hidup mahupun amwat, dinaungi hidayat
dan juga syafaat, kekal bahagia dunia dan akhirat.

ΎϗήϔΗ ϩΪόΑ Ϧϣ ΎϨϗήϔΗϭ ˬΎϣϮΣήϣ ΎόϤΟ ΍άϫ ΎϨόϤΟ ϞόΟ΍ ϢϬϠϟ΍


ϲϓϭ ΔϨδΣ ΎϴϧΪϟ΍ ϲϓ ΎϨΗ΁ ϢϬϠϟ΍ ˬϢϳήϜϟ΍ Ω΍ϮΠϟ΍ Ϳ΍ Ζϧ΃ Ϛϧ· ˬΎϣϮμόϣ
ϰϠϋϭ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ ϰϠϋ Ϳ΍ ϰϠλϭ .έΎϨϟ΍ Ώ΍άϋ ΎϨϗϭ ΔϨδΣ ΓήΧϵ΍
ϰϠϋ ϡϼγϭ ˬϥϮϔμϳ ΎϤϋ Γΰόϟ΍ Ώέ ϚΑέ ϥΎΤΒγ ˬΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ ϝ΁
.ϦϴϤϟΎόϟ΍ Ώέ Ϳ ΪϤΤϟ΍ϭ ˬϦϴϠγήϤϟ΍

!ϢϜϨϣ Ϳ΍ ϞΒϘΗ

6