FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL

2010

F A I L M E J A
P e m b a n t u G M E D mC a- 1 7 R ak l

PU A N R A B I A T U L B I N T I M O H D H
S M K IB R A H IM 08000 SU N G AI PETAN I KED AH D ARU L AM AN N A M A A G E N SSI M K I B R A H I M : ALAM AT :

0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I,K E D A 044212633 044227461 861104 – 38 – 7348

N O . T E L E F: O N N 0. FAKS : N O . I/C :

M AKLU M AT PEG AW AI
S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H

Page 49

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL

2010

Nam a Ja w a ta n H a k ik i G e la ra n Ja w a ta n G re d Ja w a ta n B a h a g ia n / U n it T a rik h M e m e g a n g Ja w a ta n T a rik h P e n e m p a ta n S e k o la h D a h u lu

PU A N R A B IA T U L B IN T I M O H D H A S H IM PEM BANTU M AKM AL P EM B A N T U M A K M A L C -1 7 Ja b a ta n S a in s d a n M a te m a tik 0 6 D IS E M B E R 2 0 0 9 0 9 D IS E M B E R 2 0 0 9 S M K . IB R A H IM 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I, K E D A H

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1.

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA DAN OBJEKTIF JABATAN
S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H

4

Page 49

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL

2010

2. 3.

Objektif Sekolah / Carta Organisasi Sekolah Peraturan-Peraturan Pentadbiran, Proses Kerja, Carta Aliran dan Checklist Tugas Pembantu Makmal

5-6

3.1

Urusan penyediaan bahan, radas dan peralatan untuk keperluan eksperimen bagi tujuan Pengajaran dan Pembelajaran Sains di makmal sains. Urusan persediaan dan pembelian radas, bahan dan peralatan yang diperlukan di makmal sains. Urusan penerimaan, penyimpanan, pelupusan stok bahan, radas dan peralatan serta mengemaskinikan stok tahunan. Menguruskan aspek Penyenggaran Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal. Penyeliaan Staf Sokongan sains. Membantu guru-guru sains semasa eksperimen, mengawal kelas amali harian dan peperiksaan. Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains.

7-10

3.2 3.3

11-14

15-19

3.4

20-24

3.5 3.6 3.7

25-28 29-32 33-37

4. 5. 6.

Carta Organisasi Sekolah Carta Organisasi Sekolah/Kedudukan Makmal Senarai, Tugas, Kuasa dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Lain. Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan oleh Pembantu Makmal Senarai Jawatankuasa yang dianggotai oleh Pembantu Makmal Senarai borang-borang yang digunakan Senarai tugas harian

39 40

7.

8.

9. 10.

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk menwujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H

Page 49

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL

2010

untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

Piagam Pelanggan Jabatan Pelajaran Kedah.

1.1 belajar.

Memastikan semua kanak-kanak , mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat

1.2 Memastikan bekalan guru-guru mencukupi. 1.3 1.4 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan negara. Melaksanakan konsep “Pendemokrasian Pendidikan “ dengan menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan keperluan asas. 1.5 Meluaskan dasar “ Pendemokrasian Pendidikan ” sebagai langkah untuk mengimbangi kesemua aspek pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar. 1.6 Memastikan semua murid memperolehi pendidikan yang berkualiti selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan. 1.7 Memberikan kemudahan infrastruktur yang selesa dan berkualiti bagi tempat kerja, kediaman dan sekolah. 1.8 Meningkatkan tahap profesionalisme tenaga pendidik dan personel bagi meningkatkan kecekapan dalam pentadbiran, Pengajaran dan Pembelajaran melalui Teknologi Pendidikan. 1.9 Mewujudkan sistem pengurusan organisasi pendidikan yang berteraskan ICT. 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 Meningkatkan Pembangunan Sahsiah Pelajar yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Meningkatkan lagi kecemerlangan Akademik dan Potensi serta Kualiti Pelajar secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Mempertingkatkan penyertaan pelajar dalam bidang sains dan teknologi untuk mencapai matalamat 60 : 40. Menguruskan pertukaran dan penempatan guru/ murid mengikut permohonan dan kekosongan tempat. Menjana perkembangan sahsiah murid-murid pendidikan khas. Memastikan semua pelajar JPN menguasai asas 3M.

1.15

Piagam Pelanggan SMK Ibrahim,Sungai Petani Kedah
o
Kami Guru-Guru/Anggota Kumpulan Sokongan SMK. Ibrahim,Sungai Petani,Kedah dengan penuh tekad dan azam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami :

S E K O L A H

M E N E N G A H

I B R A H I M , 0 8 0 0 0

S U N G A I

P E T A N I

K E D A H

Page 49

 Memastikan ibubapa dan pelawat yang datang ke sekolah diberi layanan mesra dan semua masalah diselesaikan dengan adil dan saksama. akan kepentingan keceriaan dan kebersihan sekolah dengan mengamalkan konsep Sekolah Ku Rumah Ku. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . sukan. Carta Organisasi Sekolah Seperti di Lampiran 1 Carta Organisasi Sekolah (Kedudukan Pembantu Makmal) - Seperti di Lampiran 2 Senarai Tugas Pembantu Makmal S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .  Meningkatkan kesedaran dikalangan pelajar.  Mengurangkan kes-kes disiplin di kalangan pelajar.  Sentisa berfikiran terbuka dan bersikap positif serta sanggup menerima pandangan .  Mengendalikan kemudahan-kemudahan sekolah dengan baik supaya sentiasa dapat digunakan dengan berkesan. dengan menggalakkan semua pelajar menyertai kegiatan unit beruniform . dan teguran yang membina dari mana-mana pihak.  Melaksanakan pendidikan Komputer dan Internet.  Meningkatkan Kecemerlangan Kokurikulum . sebagai satu usaha tambahan sekolah untuk membimbing pelajar-pelajar ke arah literasi dalam teknologi maklumat. tolong-menolong dan cinta mencintai di kalangan warga sekolah untuk mewujudkan sekolah penyayang.  Menyemaikan rasa hormat menghormati. syor. secara aktif supaya pelajar-pelajar dapat menggunakan masa lapang mereka dengan berfaedah. permainan.  Terus memperkembangkan lagi potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu untuk membina insan yang seimbang dan harmonis.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL  2010 Meningkatkan Kecemerlangan Akademik pelajar dengan membuat persediaan secukupnya supaya proses pembelajaran dan pengajaran sentiasa menarik dan berkesan. kelab dan persatuan. dengan sistem kawalan dan bimbingan yang berkesan.

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Seperti di Lampiran 3 2010 Peraturan-Peraturan Pentadbiran. RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Proses Kerja. Carta Aliran dan Checklist Tugas Pembantu Makmal 6.1URUSAN PENYEDIAAN BAHAN. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .

Keperluan hendaklah disediakan dengan lengkap di dalam keadaan baik. Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Sesi Undangundang Peraturan Borang/Buku Permohonan Guru Subaktiviti (a) Bil 1 S E K O L A H Sediakan/Pengisian Borang Pesanan persediaan. RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS Subaktiviti (a) MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Aktiviti 6.PS-6. 0 8 0 0 0 Guru Sains/ Ketua Pembantu Makmal/ S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . M E N E N G A H I B R A H I M . RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI. Borang pesanan persediaan hendaklah dikemukakan tiga (3) hari sebelum tarikh diperlukan. 2. berfungsi serta selamat digunakan 3. Aktiviti 6. Waktu semasa keperluan perlu dikenalpasti Bilangan peralatan yang telah digunakan perlu dikembalikan dengan bilangan yang mencukupi.2 PROSES KERJA : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN.1. 4.1 PERATURAN PENTADBIRAN : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN. 5. Sebarang bentuk tambahan barangan standard perlu diisikan dalam borang KEW. 1. 6.1. Sebarang kerosakan perlu direkodkan.

3 CARTA ALIRAN : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN. RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI. Rujuk kepada Guru Sains sekiranya ada keperluan.PS-6 2010 8 9 10 11 Aktiviti 6.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Ketua Panitia Sains 2 3 4 5 6 7 Terima borang pesanan persediaan daripada guru sains. Keperluan disediakan berdasarkan borang pesanan. MUL A Sediakan Buku/Borang Persediaan Subaktiviti (a) Tempatkan Buku/Borang Persediaan di setiap Bilik Makmal Terima pesanan berdasarkan keperluan Semak keperluan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Berada dalam makmal sains semasa P & P dijalankan. Rekodkan kerosakan (sekiranya ada) Bersihkan peralatan yang telah digunakan (sekiranya ada) Simpan peralatan yang telah digunakan dalam keadan bersih dan teratur Rekodkan keperluan stok (sekiranya ada) Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Nota Minta/ KEW.1.PS-11/ KEW. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Semak keperluan berdasarkan stok. Semak semula bilangan peralatan yang telah digunakan/dikembalikan.

0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Subaktiviti (a) TANDA ( ) CATATAN Pesanan Guru boleh didapati melalui Buku atau Borang di setiap makmal sains. Semak semula bilangan yang telah disediakan mengikut keperluan Pengajaran & Pembelajaran ujikaji secara individu atau kumpulan. TINDAKAN 1.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL YA/ TIDAK 2010 Maklumkan kepada Guru Sains sekiranya kekurangan stok dan sebagainyaLENGKAP Sediakan keperluan Tempatkan keperluan di Bilik Makmal Sains yang akan digunakan Berada di makmal sains semasa P & P dijalankan Semak bilangan peralatan yang dikembalikan setelah digunakan.1. Semak semula bilangan yang telah digunakan selepas tamat amali sains. Rekodkan kerosakan (sekiranya ada) Bersihkan dan simpan keperluan ke tempat simpanan AKH IR Aktiviti 6. RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI. Pastikan peralatan yang telah digunakan akan digunakan kembali atau tidak bersama Guru Sains dan M E N E N G A H I B R A H I M . 3. 2. 4. S E K O L A H Page 49 .4 CHEKCLIST : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN. Semak keperluan Bahan/Radas melalui Buku/Borang Pesanan Guru dan penggunaan makmal pada setiap hari.

Sains ) untuk memberi bantuan kepada guru sekiranya diperlukan. 2010 6. 5. BAHAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS Aktiviti 6.PA-11 dicatatkan sebelum ianya diluluskan oleh M E N E N G A H I B R A H I M . 4 Bagi pembelian bahan dan peralatan sains semasa dalam tempoh persekolahan hendaklah berbincang dengan Ketua Bidang Sains dari segi keperluan dan kuantiti serta kemampuan kewangan. BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS Subaktiviti 1 2 (a) TATACARA PEMBELIAN PERALATAN Senarai pembelian hendaklah berpandukan kepada stok di akhir tahun Sebut harga perlu diperolehi daripada syarikat pembekal sains sebelum pembelian dilakukan. Penggunaan Kad KEW. 7. 5 S E K O L A H Memastikan Nota Minta atau KEW. Rekodkan kemasukan/pengeluaran stok.2URUSAN PERSEDIAAN DAN PEMBELIAN RADAS. Pastikan peralatan yang telah digunakan dibersihkan dan di simpan ke tempat simpanan dalam keadaan bersih dan teratur.1 PERATURAN PENTADBIRAN : URUSAN PEMBELIAN RADAS. 6. 3 Perbincangan dan persetujuan perlu diperolehi dengan Ketua Bidang Sains atau Guru Kanan Matapelajaran sebelum pembelian dilakukan.2.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL membuat penambahan atau pengurangan (sekiranya ada).PS-4 Catatan : Ketika amali dijalankan di makmal sains Pembantu Makmal hendaklah sentiasa berada di makmal sains ( bilik khas Jab. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Pastikan sebarang kerosakan direkodkan.

2.2 PROSES KERJA : URUSAN PEMBELIAN RADAS.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Pentadir Sekolah (Pengetua). 2010 Aktiviti 6.PA-11 untuk diluluskan oleh Pengetua sekolah Dapatkan sebutharga dari syarikat pembekal sains untuk dibuat perbandingan harga Berbincang mengenai pembelian Bahan/Radas M E N E N G A H I B R A H I M . BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS Subaktivit i Bil (a) TATACARA PEMBELIAN PERALATAN Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Sesi Undangundang Peraturan 1 Senaraikan pembelian berpandukan baki terakhir semasa semakan stok dan senarai tambahan dari guruguru sains Mengisi borang ‘Nota Minta’ atau KEW. 0 8 0 0 0 Ketua Panitia Mata Pelajaran /Guru Sains/ Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Pengetua 2 3 Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal 4 S E K O L A H Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .

0 8 0 0 0 S U N G A I Page 49 . 5 Mengisi ‘ Borang Pesanan Kerajaan’ (Local Order) Pembantu Makmal 2010 Ketua Pembantu Makmal/Tadbir Pembantu Makmal/Tadbir Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – TPA-Bil 5/2007 Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan – TPS-Bil 5/2009 6 Rekodkan BPK ke dalam Buku daftar pembelian Aktiviti 6. Terima pesanan dari pembekal dengan mengesah dan menandatangani dokumen (Invoice/Delivery Order) pembelianP E T A N I K E D A H S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .3 CARTA ALIRAN : URUSAN PEMBELIAN RADAS.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL atau peralatan berdasarkan kualiti dan sebutharga yang terendah. BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS TATACARA PEMBELIAN PERALATAN Subaktiviti (a) MUL A Membuat Senarai Pembelian dan dapatkan sebutharga dari pembekal Terima jawapan sebutharga dari pembekalpembekal sains Berbincang dengan Ketua Bidang Sains/Guru Kanan Matapelajaran Sains Mengisi Borang Nota Minta/KEW.2.PA-11 beserta dengan anggaran pembelian Serahkan kepada Pengetua untuk diluluskan Terima kelulusan pembelian dari Pengetua Membuat permohonan pembelian kepada Syarikat Pembekal yang terpilih.

Periksa. Terima pesanan dari Syarikat Pembekal 7.2. Semak senarai sebutharga dari Syarikat Pembekal 3.PA-1/ KEW. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Sekiranya terdapat kekurangan.PA-1/ KEW.PA-2 PASTIKAN LENGKAP Mengisi Borang Pesanan Kerajaan 2010 Daftarkan ke dalam rekod seperti kehendak Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan/Pengurusan Stor Kerajaan AKHI R Aktiviti 6. 6. kira dan sahkan pesanan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Semak Nota Minta /KEW.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL YA/ TIDAK KEW. Pesanan pembelian dari Syarikat Pembekal yang terpilih.PS-1/KEW. Isi Nota Minta/KEW. Semak senarai pembelian Tanda ( ) Catatan 2. Penggunaan Borang KEW.PS- Page 49 .4 CHEKCLIST : URUSAN PEMBELIAN RADAS.PA-11 yang telah diluluskan oleh Pengetua 5. BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS Subaktiviti (a) TATACARA PEMBELIAN PERALATAN Tindakan 1.PA-11(Stor Unit) 4.

RADAS DAN PERALATAN SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN Aktiviti 6. PELUPUSAN STOK BAHAN.1 PERATURAN PENTADBIRAN : Urusan Penerimaan. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan TATACARA PENERIMAAN. Pelupusan Stok Bahan. Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009 4 Bahan/Peralatan/radas yang pecah/rosak/melepasi tarikh luput hendaklah direkod bagi tujuan pelupusan. sempurna. mencukupi dan mengikut jenama serta spesifikasi yang dikehendaki. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .3 URUSAN PENERIMAAN.PS-2 DIPERLUKAN 8. 5 Satu senarai laporan mesti dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri/Kementerian Pelajaran Malaysia seperti kehendak di dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 dan Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009. PELUPUSAN STOK Subaktiviti (a) BAHAN. 2 Bahan/Peralatan/radas yang diterima hendaklah disimpan dengan baik dan selamat mengikut cara penyimpanannya. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Rekod Daftar Stok/Inventori/Harta Modal 6. RADAS DAN PERALATAN SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN 1 Pastikan Bahan/Peralatan/radas yang diterima dalam keadaan baik.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 1/KEW.3. 3 Bahan/Peralatan/radas yang diterima hendaklah direkod seperti di dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 dan Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS). PENYIMPANAN. Penyimpanan. PENYIMPANAN.

PS-4 Invoice Syarikat NOTA MINTA KEW. Semak dan pastikan kualiti dan jenama yang dipesan mengikut spesifikasi yang dipesan.3. 0 8 0 0 0 Ketua Bidang Sains/ Guru Kanan Matapelajaran S E K O L A H S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . cop dan tarikh Catat dan rekod dalam Stok /Inventori/Harta Modal Serahkan dokumen pembelian ke pejabat untuk tujuan pembayaran Menyimpan Bahan/radas/peralatan mengikut cara penyimpanan Merekod penagihan alat/radas ke makmal-makmal (Stor Unit) Menyemak rekod Alat/rekod yang pecah dan hilang bagi tujuan pelupusan dan hapuskira Isi Borang Pelupusan dan Hapuskira 2 3 4 5 6 7 8 9 Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal KEW.PA-2 KEW.PS-21 KEW. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan Subaktiviti Bil (a) TATACARA PENERIMAAN.PA-17 KEW.PA-3 KEW.PS-2 Sesi Undangundang Peraturan 1 Terima dokumen dari Syarikat Pembekal Sains.PS-11 KEW.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Aktiviti 6.PS-1 KEW.PS-3 KEW.PA-1 KEW. Pelupusan Stok Bahan.PS-19 KEW.PS-4 KEW. Penyimpanan. Tandatangan dokumen (Invoice dan Delivery Order).PS-20 KEW.PS-22 10 Serah semua dokumen dan laporan kepada Ketua Bidang Sains/Guru Kanan Matapelajaran M E N E N G A H I B R A H I M .PA-16 KEW.2 PROSES KERJA : Urusan Penerimaan. PELUPUSAN STOK SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Guru Sains/ Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal/ Pengetua Ketua Bidang Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Bidang Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Makmal/Tadbir Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal KEW. PENYIMPANAN BAHAN.

Pelupusan Stok Bahan. KEW. Pelupusan Stok Bahan.3 CARTA ALIRAN : Urusan Penerimaan. KEW.3 CARTA ALIRAN : Urusan Penerimaan.PA-3.PA-2. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .PA-1/KEW. Serah Invoice ke Pejabat bagi tujuan pembayaran Simpan alat/radas ke dalam stor Rekod pengagihan bahan/radas ke makmal-makmal Semak buku rekod alat/radas yang pecah untu tujuan pelupusan/hapuskira Buat senarai Pelupusan/Hapuskira Serah kepada Ketua Bidang Sains Aktiviti 6.PS-4. PELUPUSAN STOK SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN Subaktiviti (a) MUL A Terima bahan dari pembekal Kemukakan semula Kepada Pembekal (KEW.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Aktiviti 6.3. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan TATACARA PENERIMAAN. Penyimpanan. Penyimpanan. KEW.PS-3. PENYIMPANAN BAHAN. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan AKH IR S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Pengesahan (Invoice/Delivery Order) Catat Rekod di KEW.3.PS-2) Tidak memuaskan Kualiti/Kuantiti/Spesifikasi pesanan mengikut Tandatangan Dokumen Penerimaan.

0 8 0 0 0 MUL A S U N G A I Mengenalpasti rekod pecah P E T A N I K E D A H Page 49 .PA3/ KEW.PS-3) Agihkan kepada Stor Unit REKOD PERALATAN PECAH DAN ROSAK REKOD PEMINDAHAN DAN PINJAMAN AKHI R Aktiviti 6. Pelupusan Stok Bahan.PS4 MENGIKUT LOKASI DAFTAR STOR UNIT Terima dari Pembekal Rekod dalam KEW.3 CARTA ALIRAN : Urusan Penerimaan.3.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Subaktiviti (b) ARAH PERGERAKAN CATATAN BAHAN KIMIA DAN ALATAN RADAS DALAM DAFTAR STOK JABATAN SAINS MUL A BUKU DAFTAR INVENTORI BERPUSAT DAFTAR STOR UTAMA/PUSAT AGIH KE MAKMAL SAINS DENGAN MENGGUNAKAN KAD PETAK KEW.PA-2/ KEW. Penyimpanan. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan TATACARA PELUPUSAN STOK BAHAN KECIL Subaktiviti (c) S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .

Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan TATACARA PENERIMAAN. Pelupusan Stok Bahan.PS-19/ KEW.PS-21 Disemak oleh Pegawai Pemeriksa dan disahkan oleh Ketua Jabatan TIDAK Lengkap YA Terima Kelulusan Ambil tindakan mengikut kelulusan AKH IR Aktiviti 6.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Menyedia laporan pelupusan stok bernilai rendah kepada Unit Pengurusan Aset KEW. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H S E K O L A H Page 49 . RADAS DAN PERALATAN Subaktiviti (a) Tindakan 1. Semak peralatan yang diterima Tanda ( ) Catatan 2.4 CHECKLIST : Urusan Penerimaan. Menandatangani dan mengesah Invoice dan rekod penerimaan M E N E N G A H I B R A H I M . Penyimpanan.3. PENYIMPANAN. PELUPUSAN STOK BAHAN.

sempurna dan teratur. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Pastikan Bahan/Peralatan/radas disusun dalam keadaan baik. diperiksa dan diperakukan oleh Jabatan Bomba secara berkala. Stok peralatan/radas di simpan mengikut kesesuaian atau diagihkan kepada stor-stor unit Penyediaan laporan pelupusan dan kerosakan untuk dihantar kepada Unit Pengurusan Aset/Pentadbir 5. sempurna. Terima syor hasil laporan pelupusan atau kerosakan 7. 6. air dan lain-lain kemudahan asas hendaklah sentiasa berada M E N E N G A H I B R A H I M . Daftar stok peralatan/radas ke dalam Daftar Rekod Stok 4. 3 S E K O L A H Sistem gas.1 Menguruskan Aspek Penyenggaraan Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal. Kemaskini stok 6.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 3. elektrik. Subaktiviti 1 (a) TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN MAKMAL.4.4 MENGURUSKAN ASPEK PENYENGGARAAN FASILITI MAKMAL SAINS DAN PERALATAN SERTA KECERIAAN MAKMAL. 2 Alat Pemadam Api dari jenis yang betul. PERATURAN PENTADBIRAN : Aktiviti 6. bersih.

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL dalam keadaan optimum sebelum digunakan. Merujuk kepada Ketua Panitia Mata Pelajaran berkaitan Ketua Pembantu Makmal / P E T A N I K E D A H S E K O L A H 6 M E N E N G A H Memastikan kebersihan di Bilik I B R A H I M . Ruangan Bilik Persediaan Sains hendaklah dibersihkan setelah selesai semua aktiviti-aktiviti ujikaji dijalankan.2 Menguruskan aspek Penyenggaraan Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal. 2 Membuat pembaikan kecil ke atas peralatan dan radas yang tidak berfungsi atau rosak 3 Membantu dan menyenggara peralatan PPSMI di makmal sains JK Kerja ICT/ACTL – En Zulhilmi bin Shaharom 4 Membersih segala peralatan dan radas yang telah digunakan. 5 Menggantung dan mempamerkan carta-carta yang bersesuaian. radas dan bahan ke tempat simpanan yang betul.PA 9 Mengenalpasti alat pemadam api di periksa mengikut jadual berkala. Subaktiviti Bil 1 (a) TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN MAKMAL. 7 Memastikan bilik-bilik makmal dalam keadaan bersih dan sempurna setelah selesai sesi pembelajaran dijalankan. 0 8 0 0 0 S U N G A I Page 49 . Penyimpanan peralatan.4. Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Ketua Pembantu Makmal/ JK Pembangunan / Penyelenggaraan Sekolah-En Ahmad Akibi bin Abdullah Sesi Undangundang Peraturan Melengkapka n Borang Kew. 4 5 6 2010 Peralatan dan radas hendaklah dibersihkan sebelum penyimpanan dilakukan. PROSES KERJA : Aktiviti 6. 8 Aspek keceriaan bilik-bilik makmal dipertingkatkan dari masa ke semasa.

Membersih peralatan dan radas ke ruang penyimpanan dalam keadaan bersih dan teratur. MUL A Menjalankan kerja-kerja pengawasan peralatan dan kemudahan asas yang tamat tempoh selenggara. AKHI R S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Ambil tindakan hasil syor/laporan Kerosakan Besar JKR/JPN/PPD Memasang. mempamer carta/ papan tanda yang bersesuaian.4. Subaktiviti (a) TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN MAKMAL. Kerosakan Kecil Membaiki kerosakan terhadap fasiliti dan peralatan sains. Kanan ( Akademik ) 2010 CARTA ALIRAN : Aktiviti 6.3 Menguruskan aspek Penyenggaran Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Guru Kanan Sains / Pen.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Persediaan dan Bilik Makmal berada dalam keadaan optima.

Tindakan Tanda ( ) Catatan 1. Pastikan kerosakan besar dilapor kepada Pegawai atasan 6. Tindakan telah diambil hasil syor atau laporan 7. Pastikan kerosakan kecil dibaiki 5. Pastikan semua peralatan dan kemudahan asas berfungsi dengan baik 4. Pastikan kebersihan dan keceriaan dilaksanakan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .4 Menguruskan aspek Penyenggaran Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal. Semak peralatan sains dan lain-lain radas dalam keadaan kemas dan teratur 3. Subaktiviti (a) TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN MAKMAL. Semak bilangan dan keperluan Alat Pemadam Api dan lain-lain kemudahan 2.4.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 CHEKCLIST : Aktiviti 6. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .

5 Membantu guru / pelajar ” setting-up” eksperimen mengikut arahan amali / kaedah yang disaran / menukar kaedah jika didapati perlu mengikut keperluan P & P dengan persetujuan Guru Mata Pelajaran. dalam hal-hal perkhidmatan. 4 Mengawasi perjalanan latihan amali berjalan lancar. kemudahan cuti dan lainlain peraturan pentadbiran. MENGAWAS DAN Subaktiviti (a) MEMBANTU MURID MENDAPATKAN PERALATAN DAN BAHAN SAINS SEMASA AMALI 1 Memastikan jadual waktu ditempatkan di makmal sains mengikut peraturan pentadbiran diluluskan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia.2 PROSES KERJA : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid I B R A H I M .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 6.1 PERATURAN PENTADBIRAN : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid TATACARA MEMBANTU GURU SAINS.5. Lain-lain arahan dari masa ke semasa. Membantu merekod sebarang kejadian kerosakan / keselamatan ke dalam Buku Rekod berkaitan. 2 Memastikan guru dan pelajar berada dalam makmal sains di bawah seliaan mengikut perancangan jadual waktu yang ditetapkan. 5.5 MENYELIA STAF SOKONGAN SAINS Aktiviti 6. Aktiviti 6. 3 Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains KBSM Ting. 2 dan Guru Mata Pelajaran Biologi Ting.5. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H S E K O L A H M E N E N G A H Page 49 .

Membantu merekod sebarang kejadian kerosakan / keselamatan ke dalam Buku Rekod berkaitan. Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains KBSM Ting.5. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H M E N E N G A H Page 49 . Mengawasi perjalanan latihan amali berjalan lancar. 5. Memastikan guru dan pelajar berada dalam makmal sains di bawah seliaan mengikut perancangan jadual waktu yang ditetapkan. kemudahan cuti dan lain-lain peraturan pentadbiran.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL TATACARA MEMBANTU GURU SAINS. Membantu guru / pelajar ” setting-up” eksperimen mengikut arahan amali / kaedah yang disaran / menukar kaedah jika didapati perlu mengikut keperluan P & P dengan persetujuan Guru Mata Pelajaran.3 CARTA ALIRAN : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid I B R A H I M . 2 dan Guru Mata Pelajaran Biologi Ting. Lain-lain arahan dari masa ke semasa. dalam hal-hal perkhidmatan. MENGAWAS DAN Subaktiviti (a) MEMBANTU MURID MENDAPATKAN PERALATAN DAN BAHAN SAINS SEMASA AMALI Bil Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk 2010 Sesi Undangundang Peraturan 1 Memastikan jadual waktu ditempatkan di makmal sains mengikut peraturan pentadbiran diluluskan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Pengetua/ Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal 2 Pengetua/ Guru Kanan sains/ Ketua Pembantu Makmal 3 Ketua Panitia Mata Pelajaran / Guru Mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal 4 Guru Mata Pelajaran / Ketua Pembantu Makmal 5 Ketua Pembantu Makmal Aktiviti S E K O L A H 6.

5 berkenaan dengan permohonan cuti. Melaksanakan arahan tugas dari semasa ke semasa.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 MUL A Memastikan Jadual Waktu Kerja dipamerkan dengan jelas.4 CHEKCLIST : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid TATACARA MEMBANTU GURU SAINS. AKHI R Aktiviti 6.5. Cari pengganti (jika perlu) Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains Ting. MENGAWAS DAN Subaktiviti (a) MEMBANTU MURID MENDAPATKAN PERALATAN DAN BAHAN SAINS SEMASA AMALI Tindakan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 0 8 0 0 0 Tanda ( √ S U N G A I P E T A N I ) K E D A H Catatan Page 49 .2 dan Biologi Ting. Memastikan Guru / Pelajar berada dalam kelas mengikut perancangan Menentusahkan lokasi dan bidang P&P makmal-makmal sains / amali berjalan lancar/ merekod semua kebarangkalian berlaku kerosakn / keselamatan.

1 PERATURAN PENTADBIRAN : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. kemudahan cuti dan lain-lain peraturan pentadbiran. Memastikan jadual waktu ditempatkan di makmal sains mengikut peraturan pentadbiran diluluskan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Membantu guru / pelajar ” settingup” eksperimen mengikut arahan amali / kaedah yang disaran / menukar kaedah jika didapati perlu mengikut keperluan P & P dengan persetujuan Guru Mata Pelajaran. Lain-lain arahan dari masa ke semasa. 2 dan Guru Mata Pelajaran Biologi Ting. 4. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 1.6. 5. dalam hal-hal perkhidmatan. 6. Mengawasi perjalanan latihan amali berjalan lancar. Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains KBSM Ting. 2.6 MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI DIJALANKAN DI MAKMAL SAINS Aktiviti 6. Memastikan guru dan pelajar berada dalam makmal sains di bawah seliaan mengikut perancangan jadual waktu yang ditetapkan. Subaktiviti (a) S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Membantu merekod sebarang kejadian kerosakan / keselamatan ke dalam Buku Rekod berkaitan. 5. 3. mengawal kelas amali harian dan peperiksaan TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI.

Biologi ) Guru Mata Pelajaran ( Sains. 2 Memastikan alatradas mencukupi dan berfungsi dalam keadaan yang baik dan memuaskan. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Merekodkan sebarang kerosakan radas semasa ujikaji . Semua sisa Bahan Kimia / Bilogi dilupuskan mengiktu kaedah yang betul. Pengetua/Guru Kanan Sains/ Ketua Panitia mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal 3 Membantu guru-guru semasa diperlukan untuk memasang alatradas atau semasa pemindahan jika diperlukan Pengetua/Guru Kanan Sains/ Ketua Panitia mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal 4 Menyediakan keperluan URGENT ( SEGERA ) sepertimana diminta oleh guru ketika sessi amali. Biologi ) Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Ketua Panitia Mata Pelajaran 5 6 S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Pengetua/Guru Kanan Sains/ Ketua Panitia mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal Sesi Undangundang Peraturan Subaktiviti Bil 1 (a) Menerima arahan dari guru sains supaya berada di dalam makmal sains semasa kelas amali dijalankan.6. Memastikan semua alatradas yang digunakan semasa ujikaji dibersihkan semasa dikembalikan dan segera disimpan ke tempat asal. Guru Mata Pelajaran ( Sains.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Aktiviti 6.2 2010 PROSES KERJA : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. mengawal kelas amali harian dan peperiksaan TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI.

Pn Norrida binti Hassim (Biologi) 9. Pn Salmah binti Mahmud (Biologi) Pn Maimunah binti Nasir (Biologi) Pn. mengawal kelas amali harian dan peperiksaan I B R A H I M . 5.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 7. Pn Norrida binti Hassim (Sains) 21.Abdul Halim bin Md Noh (sains) 22. Pn Tan Bee Tin (kimia) 15. 3. Pn Masnira binti Md Akhir 11. Pn Che Ramlah (kimia) 13.Khatirasan (kimia) 16. En Ahmad Akibi bin Abdullah (sains) Aktiviti S E K O L A H 6. En.6. 6. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Pn Yim Poh Leong (kimia) 14. Pn Che Som binti Abd Hamid (sains) 17. Pn Nabilah binti Ahmad ( GKS ) 2. Senarai Guru Mata pelajaran mengikut agihan Jabatan Sains & Matematik : 2010 1. 8. Pn Tengku Azariah binti Tengku Nordin ( kimia ) 12. En. Pn Siti Azura binti Abdul Rahim (sains) 18.Suzalina binti Sungit (Biologi) Pn.Halimahton binti Baharom ( Fizik) Pn Azila binti Muhammad (Fizik) Pn See Ai King (Fizik) Pn Teoh Gim Suan (Fizik) (Biologi) 10.3 M E N E N G A H CARTA ALIRAN : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. 4. Pn Yuslina binti Yaacob (sains) 19. Pn Masnira binti Md Akhir (sains) 20. 7.

. MUL A Menerima arahan dari guru sains supaya berada di dalam makmal sains semasa kelas amali dijalankan Memastikan alatradas mencukupi dan berfungsi dalam keadaan yang baik dan memuaskan. Merekodkan sebarang kerosakan radas semasa ujikaji . mengawal kelas amali harian dan peperiksaan TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI. 0 8 0 0 0 S U N G A I Tanda ( √ P E T A N I ) K E D A H Catatan Page 49 . Subaktiviti (a) Tindakan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .4 CHEKCLIST : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan.. 2010 .6. Semua sisa Bahan Kimia / Bilogi dilupuskan mengiktu kaedah yang betul. Aktiviti 6. AKHI R Memastikan semua alatradas yang digunakan semasa ujikaji dibersihkan semasa dikembalikan dan segera disimpan ke tempat asal.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Subaktiviti (a) TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI. Membantu guru-guru semasa diperlukan untuk memasang alatradas atau semasa pemindahan jika diperlukan Menyediakan keperluan URGENT ( SEGERA ) sepertimana diminta oleh guru ketika sessi amali.

Semua sisa Bahan Kimia / Bilogi dilupuskan mengiktu kaedah yang betul.1 PERATURAN PENTADBIRAN : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains. Merekodkan sebarang kerosakan radas semasa ujikaji . Subaktiviti (a) 1. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Memastikan alatradas mencukupi dan berfungsi dalam keadaan yang baik dan memuaskan. Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 3. Menerima arahan dari guru matapelajaran / berada di bilik makmal semasa kelas dijalankan 2. Memastikan semua alatradas yang digunakan semasa ujikaji dibersihkan semasa dikembalikan dan segera disimpan ke tempat asal. TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS.7 MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS Aktiviti 6. Membantu guru-guru semasa diperlukan untuk memasang alatradas atau semasa pemindahan jika diperlukan 4.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 1. 6. Menyediakan keperluan URGENT ( SEGERA ) sepertimana diminta oleh guru ketika sessi amali. 6.7. 5.

Menyediakan satu plan latihan kebakaran tentang laluan yang patut diikuti . Memastikan Gebar Api disediakan di dalam bilik makmal 5. Mengadakan satu latihan kecemaran kebakaran khas untuk murid-murid dibilik makmal. 0 8 0 0 0 Guru Kanan Sains P E T A N I K E D A H S U N G A I Page 49 .7.2 PROSES KERJA : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains. Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan menghantarkan kepada pusat servis sekali setahun. S E K O L A H Menyediakan Peraturan Makmal M E N E N G A H I B R A H I M . 6. Memastikan peti pertolongan cemas sentiasa lengkap. Aktiviti 6.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2. Mempamerkan “NOTIS AMARAN MERBAHAYA “ di pintu bilik-bilik stor dan gas. 2010 Menyediakan Peraturan Makmal Untuk Pelajar dan diserahkan kepada Guru Mata Pelajaran untuk diedarkan pada pelajar. Subaktiviti (a) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi UndangUndang / Pearturan 1. 4. 7. Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar Pen. 8. TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS. Kanan ( Akademik) Guru Kanan Sains 2. jika berlaku kecemasan / kebakaran. 3.

Guru Kanan Sains / Pen. jika berlaku kecemasan / kebakaran. Mempamerkan “NOTIS AMARAN MERBAHAYA “ di pintu bilik-bilik stor dan gas. JK Latihan Kebakaran Sekolah. Guru Kanan Sains S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Mengadakan satu latihan kecemaran kebakaran khas untuk murid-murid dibilik makmal. Kanan Hal Ehwal Murid 7. Ketua Pembantu Makmal 8. JK Penyelenggaran / Keselamatan 4. 6. Memastikan peti pertolongan cemas sentiasa lengkap. Memastikan Gebar Api disediakan di dalam bilik makmal Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal 5. Menyediakan satu plan latihan kebakaran tentang laluan yang patut diikuti . Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan menghantarkan kepada pusat servis sekali setahun. 2010 3. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Untuk Pelajar dan diserahkan kepada Guru Mata Pelajaran untuk diedarkan pada pelajar.

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Aktiviti 6. langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil jika berlaku sebarang kecemasan ataupun kebakaran/ kemalangan yang tidak disengajakan. Mempamerkan tanda-tanda amaran.Peraturan Am Makmal 2. TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .Peraturan Makmal Bagi Pelajar Memeriksa/Menyemak kelengkapan peralatan kebakaran / Peti Pertolongan Cemas / merekodkan kekurangan ubatan / mendapatkan kelulusan untuk tujuan pembelian Subaktiviti (a) MUL A Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan menghantarkan kepada pusat servis sekali setahun.3 CARTA ALIRAN : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains. Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar : 1. Memeriksa / Merekodkan peralatan yang tidak berfungsi dengan baik untuk tujuan baik-pulih / penyelenggaraan / pelupusan / hapus-kira / perbekalan baru @ perolehan gentian stok.7.

Menyediakan gebar api di setiap bilik makmal.4 CHEKCLIST : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains. 4. 2. AKHI R Aktiviti 6. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H AKHI R Page 49 AKHI R . Memeriksa / Menyediakan / Memastikan Peti Pertolongan Cemas sentiasa lengkap. TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS. Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar Tindakan Tanda ( √ ) Catatan Subaktiviti (a) 1. Bekerjasama mengadakan satu latihan kebakaran khas untuk murid-murid di bilik makmal. Menyediakan dan mempamerkan satu plan latihan kebakaran menunjukkan peta laluan yang patut diikuti jika berlaku kecemasan / kebakaran. Memeriksa dan Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan baik 3.7. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Menyedia dan mengedar peraturan am makmal kepada pelajar. 6. 5.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Melaporkan kepada Guru Kanan Sains / Ketua Panitia / Guru Mata Pelajaran berhubung perkara-perkara yang berkaitan kerosakan yang belum di ambil tindakan.

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 7. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .2 Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 (Pengurusan Aset Alih Kerajaan-TPA) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009 (Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan-TPS) 4. 3.1 3. 7. Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan oleh Pembantu Makmal. Kementerian Pelajaran Malaysia. Senarai Jawatankuasa yang dianggotai oleh Pembantu Makmal – Lampiran 4 5. – Lampiran 5 6. 2010 1. Pusat Perkembangan Kurikulum. Senarai Borang-borang yang digunakan. Panduan Pengurusan Dan Keselamatan Makmal Sains Sekolah. 2. Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia . Senarai tugas harian Norma Kerja Pembantu Makmal S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Meletakkan Notis “ AMARAN MERBAHAYA “ di pintu-pintu bilik stor dan bilik gas. KP(BS)8600/7/A/(81) Tindakan Serta Merta Keselamatan Di Dalam Makmal Sains yang bertarikh 21 Februari 1980 3.

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 LAMPIRAN 1 CARTA ORGANISASI STAF MAKMAL SAINS SMK IBRAHIM.SUNGAI PETANI KEDAH PENGETUA PENOLONG KANAN 1(PENTADBIRAN) GURU KANAN SAINS & MATEMATIK KETUA PANITIA MATA PELAJARAN GURU-GURU MATA PELAJARAN GURU-GURU MATA PELAJARAN KETUA PEMBANTU MAKMAL C22 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 LAMPIRAN 2 SMK IBRAHIM. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .SUNGAI PETANI KEDAH CARTA ORGANISASI (PENGKHUSUSAN) AKS-SAINS JABATAN SAINS LAMPIRAN 2 GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK KETUA PANITIA SAINS KETUA PEMBANTU MAKMAL C22 PEMBANTU MAKMAL C17 PUAN ASAMI BINTI SALLEH SAINS T3/4/5 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 LAMPIRAN 3 S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .

alatan dan bahan kimia untuk aktiviti ujikaji-ujikaji. Bertanggungjawab di Makmal Biologi Tingkatan 5 dan Makmal Sains Tingkatan 2. 3. Mengurus pembelian Bahan/Radas/Peralatan yang diperlukan di makmal sains (Makmal Am Biologi Ting 5 dan Sains Ting 2. 2. Bertanggungjawab terhadap pemeriksaan berkala Alat Pemadam Api sekolah termasuk makmalmakmal sains. 4. mengawasi kelas amali harian dan kelas-kelas amali peperiksaan SPM dan STPM. Guru Kanan Sains. Menyelia kebersihan dan keceriaan makmal.) Menguruskan penerimaan. 8.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL SENARAI TUGAS PEMBANTU MAKMAL GRED C17 PUAN RABIATUL BINTI MOHD HASHIM 2010 Bertanggungjawab kepada Pihak Pentadbir Sekolah. 9. Menjalankan tugas-tugas harian dari segi penyediaan radas-radas. 13. 5. Menguruskan stok dan inventori makmal sains. Menyelia dan membimbing Pembantu Am Pejabat Gred N1 @ N4 (Jika ada) Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. memproses hapus kira dan pelaporan stok dan mengemaskini stok tahunan. Ketua Panitia Sains dan Guru –guru di dalam melaksana. 6. penyimpanan bahan-bahan. Makmal Sains Tingkatan 2. berikut:dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara 1. 11. Semua penyediaan hendaklah mengikut Buku Pesanan Guru 3 hari (waktu bekerja) sebelum sesuatu ujikaji dijalankan. ( urusetia) Menjalankan tugas seperti yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . 12. Menganggotai Jawatankuasa Pengurusan Aset Sekolah. 14. 7. 10. Mengutamakan langkah keselamatan dalam sesuatu kecemasan. LAMPIRAN 4 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET SEKOLAH S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Bertanggungjawab menyelia Pembantu Makmal dan Pembantu Am Pejabat (bertugas di makmal sains) Menyediakan peralatan dan radas untuk keperluan bagi menjalankan ujikaji di Makmal Biologi bagi Tingkatan 5.

PENOLONG KANAN HEM 2.) 2010 ENCIK AHMAD AKIBI BIN ABDULLAH (PEN. KANAN KO-KU) KETUA PEMBANTU MAKMAL (S/U PENYELARAS) AHLI JAWATANKUASA 1. SEMUA GURU KANAN S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . KANAN PENTDB. 7. 3.PEMERIKSA (HARTA MODAL) PEG.PEMERIKSA (HARTA IVENTORI) PEG. 2. 6.JALAN KOLAM AIR. 4. BCK ENCIK ABD HALIM BIN MD NOH (PEN. IBRAHIM. 5.PEMERIKSA (PELUPUSAN ASET) S/U JAWATAN KUASA PENGURUSAN ASET KERANI ASET PN MASNIRA BINTI MOHD AKHIR ENCIK KARTHEGES A/L PONNIAH ENCIK MUKRIM BIN BAKAR PN HASNAH BINTI SHAFIE PN NOR HAYATI BINTI ALI LEMBAGA PEMERIKSA 1.SUNGAI PETANI KEDAH PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI 2 TIMBALAN PENGERUSI 3 SETIAUSAHA : : : : : ENCIK RAMLI BIN ABD RAHMAN.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL SMK.ASET SEKOLAH PEG. ENCIK AHMAD YAZI BIN SERAJ KHALIJAH BINTI ISMAIL - - PEG. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .PEMERIKSA (PELUPUSAN ASET) PEG. KANAN HEM) ENCIK MAD SAAD BIN (PEN. PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 3.

0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Buat lampiran 5 berasingan split paper BUKU REKOD PERALATAN ROSAK BIL TARIKH BUTIRAN PERALATAN KUANTITI BILANGAN NAMA PELAJAR T/T PELAJAR NAMA GURU MATAPELAJARAN T/ T GURU CATATAN S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .

0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 BUKU REKOD KESELAMATAN MAKMAL SAINS BIL TARIKH MASA NAMA PELAJAR JENIS KEMALANGA N TINDAKAN/CATATAN S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .

Peralatan dan bahan sains dalam makmal sains tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran guru sains. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . 2. Kebenaran Guru hendaklah diperolehi sebelum memasuki Makmal Sains dan Bilik Persediaan.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 CONTOH Peraturan Makmal Sains yang perlu ditandatangani oleh pelajar – disediakan oleh Pembantu Makmal PERATURAN MAKMAL SAINS BAGI PELAJAR 1. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .

4.lidi dan mancis tidak dibenarkan. Peralatan yang pecah atau rosak perlu dilaporkan dengan segera kepada guru dan Pembantu Makmal. 13. 2010 Semua peralatan dan bahan sains yang telah digunakan hendaklah dikembalikan ke tempat asal atau seperti yang diarahkan oleh guru. Botol yang mengandungi bahan kimia mesti ditutup dengan segera selepas digunakan. 15. 6. Sebarang kemalangan yan berlaku perlu dilaporkan dengan segera kepada guru dan Pembantu Makmal. Spesimen biologi jenis bukan perosak yang masih hidup hendaklah dikembalikan semula ke habitatnya. Gunakan Bahan Kimia mengikut keperluan sahaja semasa menjalankan amali Gunakan spatula sahaja untuk mengambil bahan kimia pepejal. Sila baca pada botol reagen dengan teliti untuk memastikan bahan kimia yang akan digunakan itu adalah betul. Dilarang menghidu dan merasa sebarang bahan kimia kerana bahan kimia adalah beracun dan mengkakis. Kerja amali hanya boleh dilakukan dengan pengetahuan dan kebenaran guru. 7. 2. 2. 10. Bahan dan alat dalam Kit Peralatan Kecemasan boleh digunakan dengan kebenaran dan pengawasan guru dan Pembantu Makmal. Semua radas hendaklah dibersihkan sebelum dan selepas digunakan. Penunu Bunsen hendaklah dinyalakan hanya dengan pemetik api. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 11. Sisa-sisa bahan sains hendaklah dibuang ke dalam bekas yang berlabel sisa bahan. 9. 5. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . PENGGUNAAN BAHAN KIMIA 1. Spesimen yang sudah dibedah hendaklah dikumpul dan ditanam. 8. Hanya buku dan peralatan belajar yang dibenarkan sahaja boleh dibawa masuk ke dalam makmal sains semasa pengajaran dan pembelajaran sains. PENGGUNAAN BAHAN BIOLOGI 1. 3. Penggunaan kertas. 4. Peralatan dan bahan sains hanya boleh digunakan atas arahan guru. 12.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 3. Pelajar dikehendaki menjaga kebersihan dan susunan perabot supaya kemas dan teratur. Pelajar dilarang bermain-main di dalam makmal sains. Sebarang benda yang masih menyala dan berbara tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah. 5. 14. Elakkan membuang sebarang sampah dalam bentuk pepejal ke dalam sinki.

.. Tandatangan Pengetua PENGAKUAN “Saya telah membaca dan faham isi kandungan peraturan makmal ini dan mengaku akan mematuhi segala peraturan di dalamnya” …………………………. Tandatangan Nama :………………………... SENARAI TUGAS HARIAN – ‘CORE BUSSINESS’ PEMBANTU MAKMAL TARIKH HARI TUGASAN HARIAN – KUANTITI/MASA/KOS 1. Menyediakan peralatan /larutan / radas untuk P E T A N I Masa : 3 hari sebelum K E D A H S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M ... ianya hendaklah dilaporkan kepada guru terbabit.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 3... 0 8 0 0 0 S U N G A I Page 49 .. Jika piring petri mengandungi mikro organism retak atau pecah.. 2010 PERINGATAN PIHAK SEKOLAH TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG KEJADIAN YANG TIDAK DIINGINI SEKIRANYA PELAJAR ITU TIDAK MEMATUHI PERATURAN YANG TERSEBUT DI ATAS ………………………… Tandatangan Ketua Bidang Sains ………………………………………. 4.. Tarikh :………………... Jangan buka piring petri yang mengandungi kultur mikroorganisma..

Menguruskan penerimaan. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. Mengurus aspek kebersihan peralatan/radas dan keceriaan makmal sains. alatan dan bahan kimia untuk aktiviti eksperimen (ujikaji). NORMA KERJA BAGI TUGAS-TUGAS PEMBANTU MAKMAL BIL JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL 15 min 1. Menguruskan stok dan inventori makmal sains. 7. Menerima Borang Pesanan / L. radas-radas. 6. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 1 unit 1 unit Page 49 .) Kuantiti : 2 ujikaji – 7 set bagi individu pelajar Masa : 1 jam Kuantiti : 1 makmal Masa : 2 jam Kuantiti : Stok/Aset /Makmal Tingkatan 5 Biologi / Sains KBSM Ting 2 2. Mengisi borang pesanan ( Nota Minta ) 20 min 2. memproses hapus kira dan pelaporan stok dan mengemaskini stok tahunan. Menyelenggara dan menyenggara peralatan. Kuantiti : 6 orang staf makmal sains Masa : 1 jam Kuantiti : Mengikut keperluan semasa Masa : Kuantiti : Mengikut Keperluan Semasa.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL keperluan bagi menjalankan ujikaji di Makmal Kuantiti : 1 ujikaji – 2010 10 set bagi individu pelajar dari segi Masa : 3 hari sebelum Kuantiti : 1 ujikaji – 10 set bagi individu pelajar Masa : 2 masa (80 min. penyimpanan bahan- bahan. 8. 3.O. mengawasi kelas amali harian dan kelas-kelas amali peperiksaan SPM dan STPM. 4. Menjalankan tugas seperti yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa. 5. Mengawalselia staf sokongan dibawah seliaan Ketua Pembantu Makmal.

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . 15 min 1 unit CATATAN: Masa yang diambil bergantung kepada jumlah makmal di sekolah.house Training / Kursus Perkembangan Staf 45 min 50 min 450 min 450 min 1 unit 15 unit 15 unit 15 unit 2010 7. 5. 6. 15 min 1 unit 1 unit 9. 4. 8. Merekod dan menyimpan stok Mengeluarkan stok / Memeriksa stok Mengawasi dan membantu PAR di dalam bilik persediaan.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 3. Mengawasi PAR mengemas bilik makmal Penyemakan stok secara rawak Memngawasi aspek-aspek keselamatan / keceriaan Latihan / Bimbingan / In. 15 min.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful