FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL

2010

F A I L M E J A
P e m b a n t u G M E D mC a- 1 7 R ak l

PU A N R A B I A T U L B I N T I M O H D H
S M K IB R A H IM 08000 SU N G AI PETAN I KED AH D ARU L AM AN N A M A A G E N SSI M K I B R A H I M : ALAM AT :

0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I,K E D A 044212633 044227461 861104 – 38 – 7348

N O . T E L E F: O N N 0. FAKS : N O . I/C :

M AKLU M AT PEG AW AI
S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H

Page 49

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL

2010

Nam a Ja w a ta n H a k ik i G e la ra n Ja w a ta n G re d Ja w a ta n B a h a g ia n / U n it T a rik h M e m e g a n g Ja w a ta n T a rik h P e n e m p a ta n S e k o la h D a h u lu

PU A N R A B IA T U L B IN T I M O H D H A S H IM PEM BANTU M AKM AL P EM B A N T U M A K M A L C -1 7 Ja b a ta n S a in s d a n M a te m a tik 0 6 D IS E M B E R 2 0 0 9 0 9 D IS E M B E R 2 0 0 9 S M K . IB R A H IM 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I, K E D A H

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1.

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA DAN OBJEKTIF JABATAN
S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H

4

Page 49

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL

2010

2. 3.

Objektif Sekolah / Carta Organisasi Sekolah Peraturan-Peraturan Pentadbiran, Proses Kerja, Carta Aliran dan Checklist Tugas Pembantu Makmal

5-6

3.1

Urusan penyediaan bahan, radas dan peralatan untuk keperluan eksperimen bagi tujuan Pengajaran dan Pembelajaran Sains di makmal sains. Urusan persediaan dan pembelian radas, bahan dan peralatan yang diperlukan di makmal sains. Urusan penerimaan, penyimpanan, pelupusan stok bahan, radas dan peralatan serta mengemaskinikan stok tahunan. Menguruskan aspek Penyenggaran Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal. Penyeliaan Staf Sokongan sains. Membantu guru-guru sains semasa eksperimen, mengawal kelas amali harian dan peperiksaan. Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains.

7-10

3.2 3.3

11-14

15-19

3.4

20-24

3.5 3.6 3.7

25-28 29-32 33-37

4. 5. 6.

Carta Organisasi Sekolah Carta Organisasi Sekolah/Kedudukan Makmal Senarai, Tugas, Kuasa dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Lain. Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan oleh Pembantu Makmal Senarai Jawatankuasa yang dianggotai oleh Pembantu Makmal Senarai borang-borang yang digunakan Senarai tugas harian

39 40

7.

8.

9. 10.

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk menwujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H

Page 49

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL

2010

untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

Piagam Pelanggan Jabatan Pelajaran Kedah.

1.1 belajar.

Memastikan semua kanak-kanak , mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat

1.2 Memastikan bekalan guru-guru mencukupi. 1.3 1.4 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan negara. Melaksanakan konsep “Pendemokrasian Pendidikan “ dengan menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan keperluan asas. 1.5 Meluaskan dasar “ Pendemokrasian Pendidikan ” sebagai langkah untuk mengimbangi kesemua aspek pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar. 1.6 Memastikan semua murid memperolehi pendidikan yang berkualiti selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan. 1.7 Memberikan kemudahan infrastruktur yang selesa dan berkualiti bagi tempat kerja, kediaman dan sekolah. 1.8 Meningkatkan tahap profesionalisme tenaga pendidik dan personel bagi meningkatkan kecekapan dalam pentadbiran, Pengajaran dan Pembelajaran melalui Teknologi Pendidikan. 1.9 Mewujudkan sistem pengurusan organisasi pendidikan yang berteraskan ICT. 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 Meningkatkan Pembangunan Sahsiah Pelajar yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Meningkatkan lagi kecemerlangan Akademik dan Potensi serta Kualiti Pelajar secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Mempertingkatkan penyertaan pelajar dalam bidang sains dan teknologi untuk mencapai matalamat 60 : 40. Menguruskan pertukaran dan penempatan guru/ murid mengikut permohonan dan kekosongan tempat. Menjana perkembangan sahsiah murid-murid pendidikan khas. Memastikan semua pelajar JPN menguasai asas 3M.

1.15

Piagam Pelanggan SMK Ibrahim,Sungai Petani Kedah
o
Kami Guru-Guru/Anggota Kumpulan Sokongan SMK. Ibrahim,Sungai Petani,Kedah dengan penuh tekad dan azam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami :

S E K O L A H

M E N E N G A H

I B R A H I M , 0 8 0 0 0

S U N G A I

P E T A N I

K E D A H

Page 49

sukan. secara aktif supaya pelajar-pelajar dapat menggunakan masa lapang mereka dengan berfaedah.  Memastikan ibubapa dan pelawat yang datang ke sekolah diberi layanan mesra dan semua masalah diselesaikan dengan adil dan saksama.  Menyemaikan rasa hormat menghormati.  Mengurangkan kes-kes disiplin di kalangan pelajar. akan kepentingan keceriaan dan kebersihan sekolah dengan mengamalkan konsep Sekolah Ku Rumah Ku.  Sentisa berfikiran terbuka dan bersikap positif serta sanggup menerima pandangan . sebagai satu usaha tambahan sekolah untuk membimbing pelajar-pelajar ke arah literasi dalam teknologi maklumat.  Terus memperkembangkan lagi potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu untuk membina insan yang seimbang dan harmonis. dan teguran yang membina dari mana-mana pihak.  Meningkatkan Kecemerlangan Kokurikulum . syor. permainan.  Meningkatkan kesedaran dikalangan pelajar. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . dengan menggalakkan semua pelajar menyertai kegiatan unit beruniform . Carta Organisasi Sekolah Seperti di Lampiran 1 Carta Organisasi Sekolah (Kedudukan Pembantu Makmal) - Seperti di Lampiran 2 Senarai Tugas Pembantu Makmal S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .  Melaksanakan pendidikan Komputer dan Internet. kelab dan persatuan.  Mengendalikan kemudahan-kemudahan sekolah dengan baik supaya sentiasa dapat digunakan dengan berkesan. tolong-menolong dan cinta mencintai di kalangan warga sekolah untuk mewujudkan sekolah penyayang.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL  2010 Meningkatkan Kecemerlangan Akademik pelajar dengan membuat persediaan secukupnya supaya proses pembelajaran dan pengajaran sentiasa menarik dan berkesan. dengan sistem kawalan dan bimbingan yang berkesan.

RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Seperti di Lampiran 3 2010 Peraturan-Peraturan Pentadbiran. Proses Kerja. Carta Aliran dan Checklist Tugas Pembantu Makmal 6.1URUSAN PENYEDIAAN BAHAN.

Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Sesi Undangundang Peraturan Borang/Buku Permohonan Guru Subaktiviti (a) Bil 1 S E K O L A H Sediakan/Pengisian Borang Pesanan persediaan. Sebarang bentuk tambahan barangan standard perlu diisikan dalam borang KEW. Waktu semasa keperluan perlu dikenalpasti Bilangan peralatan yang telah digunakan perlu dikembalikan dengan bilangan yang mencukupi. 2. berfungsi serta selamat digunakan 3. 6. RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS Subaktiviti (a) MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI.1. 0 8 0 0 0 Guru Sains/ Ketua Pembantu Makmal/ S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Aktiviti 6. M E N E N G A H I B R A H I M .PS-6.1. Keperluan hendaklah disediakan dengan lengkap di dalam keadaan baik.1 PERATURAN PENTADBIRAN : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN. 1.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Aktiviti 6. RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI. Sebarang kerosakan perlu direkodkan. 4. 5.2 PROSES KERJA : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN. Borang pesanan persediaan hendaklah dikemukakan tiga (3) hari sebelum tarikh diperlukan.

Semak semula bilangan peralatan yang telah digunakan/dikembalikan. RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI. Rujuk kepada Guru Sains sekiranya ada keperluan.3 CARTA ALIRAN : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN. MUL A Sediakan Buku/Borang Persediaan Subaktiviti (a) Tempatkan Buku/Borang Persediaan di setiap Bilik Makmal Terima pesanan berdasarkan keperluan Semak keperluan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .PS-11/ KEW. Berada dalam makmal sains semasa P & P dijalankan. Rekodkan kerosakan (sekiranya ada) Bersihkan peralatan yang telah digunakan (sekiranya ada) Simpan peralatan yang telah digunakan dalam keadan bersih dan teratur Rekodkan keperluan stok (sekiranya ada) Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Nota Minta/ KEW. Keperluan disediakan berdasarkan borang pesanan.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Ketua Panitia Sains 2 3 4 5 6 7 Terima borang pesanan persediaan daripada guru sains. Semak keperluan berdasarkan stok. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .PS-6 2010 8 9 10 11 Aktiviti 6.1.

1.4 CHEKCLIST : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN. Pastikan peralatan yang telah digunakan akan digunakan kembali atau tidak bersama Guru Sains dan M E N E N G A H I B R A H I M . Semak keperluan Bahan/Radas melalui Buku/Borang Pesanan Guru dan penggunaan makmal pada setiap hari. 4. 3. Rekodkan kerosakan (sekiranya ada) Bersihkan dan simpan keperluan ke tempat simpanan AKH IR Aktiviti 6. TINDAKAN 1. Semak semula bilangan yang telah digunakan selepas tamat amali sains. S E K O L A H Page 49 . 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Subaktiviti (a) TANDA ( ) CATATAN Pesanan Guru boleh didapati melalui Buku atau Borang di setiap makmal sains. RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL YA/ TIDAK 2010 Maklumkan kepada Guru Sains sekiranya kekurangan stok dan sebagainyaLENGKAP Sediakan keperluan Tempatkan keperluan di Bilik Makmal Sains yang akan digunakan Berada di makmal sains semasa P & P dijalankan Semak bilangan peralatan yang dikembalikan setelah digunakan. Semak semula bilangan yang telah disediakan mengikut keperluan Pengajaran & Pembelajaran ujikaji secara individu atau kumpulan. 2.

5. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .2. 3 Perbincangan dan persetujuan perlu diperolehi dengan Ketua Bidang Sains atau Guru Kanan Matapelajaran sebelum pembelian dilakukan. 2010 6.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL membuat penambahan atau pengurangan (sekiranya ada).1 PERATURAN PENTADBIRAN : URUSAN PEMBELIAN RADAS. 7. Pastikan sebarang kerosakan direkodkan. Rekodkan kemasukan/pengeluaran stok.PS-4 Catatan : Ketika amali dijalankan di makmal sains Pembantu Makmal hendaklah sentiasa berada di makmal sains ( bilik khas Jab.PA-11 dicatatkan sebelum ianya diluluskan oleh M E N E N G A H I B R A H I M .2URUSAN PERSEDIAAN DAN PEMBELIAN RADAS. 5 S E K O L A H Memastikan Nota Minta atau KEW. Penggunaan Kad KEW. Sains ) untuk memberi bantuan kepada guru sekiranya diperlukan. 6. Pastikan peralatan yang telah digunakan dibersihkan dan di simpan ke tempat simpanan dalam keadaan bersih dan teratur. BAHAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS Aktiviti 6. 4 Bagi pembelian bahan dan peralatan sains semasa dalam tempoh persekolahan hendaklah berbincang dengan Ketua Bidang Sains dari segi keperluan dan kuantiti serta kemampuan kewangan. BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS Subaktiviti 1 2 (a) TATACARA PEMBELIAN PERALATAN Senarai pembelian hendaklah berpandukan kepada stok di akhir tahun Sebut harga perlu diperolehi daripada syarikat pembekal sains sebelum pembelian dilakukan.

0 8 0 0 0 Ketua Panitia Mata Pelajaran /Guru Sains/ Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Pengetua 2 3 Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal 4 S E K O L A H Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Pentadir Sekolah (Pengetua). 2010 Aktiviti 6. BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS Subaktivit i Bil (a) TATACARA PEMBELIAN PERALATAN Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Sesi Undangundang Peraturan 1 Senaraikan pembelian berpandukan baki terakhir semasa semakan stok dan senarai tambahan dari guruguru sains Mengisi borang ‘Nota Minta’ atau KEW.2 PROSES KERJA : URUSAN PEMBELIAN RADAS.PA-11 untuk diluluskan oleh Pengetua sekolah Dapatkan sebutharga dari syarikat pembekal sains untuk dibuat perbandingan harga Berbincang mengenai pembelian Bahan/Radas M E N E N G A H I B R A H I M .2.

0 8 0 0 0 S U N G A I Page 49 . Terima pesanan dari pembekal dengan mengesah dan menandatangani dokumen (Invoice/Delivery Order) pembelianP E T A N I K E D A H S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL atau peralatan berdasarkan kualiti dan sebutharga yang terendah. 5 Mengisi ‘ Borang Pesanan Kerajaan’ (Local Order) Pembantu Makmal 2010 Ketua Pembantu Makmal/Tadbir Pembantu Makmal/Tadbir Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – TPA-Bil 5/2007 Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan – TPS-Bil 5/2009 6 Rekodkan BPK ke dalam Buku daftar pembelian Aktiviti 6.3 CARTA ALIRAN : URUSAN PEMBELIAN RADAS.PA-11 beserta dengan anggaran pembelian Serahkan kepada Pengetua untuk diluluskan Terima kelulusan pembelian dari Pengetua Membuat permohonan pembelian kepada Syarikat Pembekal yang terpilih.2. BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS TATACARA PEMBELIAN PERALATAN Subaktiviti (a) MUL A Membuat Senarai Pembelian dan dapatkan sebutharga dari pembekal Terima jawapan sebutharga dari pembekalpembekal sains Berbincang dengan Ketua Bidang Sains/Guru Kanan Matapelajaran Sains Mengisi Borang Nota Minta/KEW.

Semak Nota Minta /KEW. Semak senarai pembelian Tanda ( ) Catatan 2. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Sekiranya terdapat kekurangan.PA-11 yang telah diluluskan oleh Pengetua 5. Semak senarai sebutharga dari Syarikat Pembekal 3. BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS Subaktiviti (a) TATACARA PEMBELIAN PERALATAN Tindakan 1.PA-1/ KEW.4 CHEKCLIST : URUSAN PEMBELIAN RADAS.PS-1/KEW. 6. kira dan sahkan pesanan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .PS- Page 49 . Penggunaan Borang KEW. Periksa.PA-11(Stor Unit) 4.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL YA/ TIDAK KEW.PA-2 PASTIKAN LENGKAP Mengisi Borang Pesanan Kerajaan 2010 Daftarkan ke dalam rekod seperti kehendak Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan/Pengurusan Stor Kerajaan AKHI R Aktiviti 6. Isi Nota Minta/KEW. Pesanan pembelian dari Syarikat Pembekal yang terpilih.PA-1/ KEW.2. Terima pesanan dari Syarikat Pembekal 7.

3. Penyimpanan. PELUPUSAN STOK BAHAN.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 1/KEW. 5 Satu senarai laporan mesti dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri/Kementerian Pelajaran Malaysia seperti kehendak di dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 dan Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009. Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009 4 Bahan/Peralatan/radas yang pecah/rosak/melepasi tarikh luput hendaklah direkod bagi tujuan pelupusan. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan TATACARA PENERIMAAN. Rekod Daftar Stok/Inventori/Harta Modal 6. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .1 PERATURAN PENTADBIRAN : Urusan Penerimaan. sempurna. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .PS-2 DIPERLUKAN 8. PELUPUSAN STOK Subaktiviti (a) BAHAN. Pelupusan Stok Bahan. PENYIMPANAN. PENYIMPANAN. 3 Bahan/Peralatan/radas yang diterima hendaklah direkod seperti di dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 dan Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS). RADAS DAN PERALATAN SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN Aktiviti 6. mencukupi dan mengikut jenama serta spesifikasi yang dikehendaki. 2 Bahan/Peralatan/radas yang diterima hendaklah disimpan dengan baik dan selamat mengikut cara penyimpanannya.3 URUSAN PENERIMAAN. RADAS DAN PERALATAN SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN 1 Pastikan Bahan/Peralatan/radas yang diterima dalam keadaan baik.

PA-3 KEW.PS-2 Sesi Undangundang Peraturan 1 Terima dokumen dari Syarikat Pembekal Sains.PS-19 KEW.PS-22 10 Serah semua dokumen dan laporan kepada Ketua Bidang Sains/Guru Kanan Matapelajaran M E N E N G A H I B R A H I M .PS-21 KEW. Semak dan pastikan kualiti dan jenama yang dipesan mengikut spesifikasi yang dipesan. cop dan tarikh Catat dan rekod dalam Stok /Inventori/Harta Modal Serahkan dokumen pembelian ke pejabat untuk tujuan pembayaran Menyimpan Bahan/radas/peralatan mengikut cara penyimpanan Merekod penagihan alat/radas ke makmal-makmal (Stor Unit) Menyemak rekod Alat/rekod yang pecah dan hilang bagi tujuan pelupusan dan hapuskira Isi Borang Pelupusan dan Hapuskira 2 3 4 5 6 7 8 9 Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal KEW.PS-11 KEW. Pelupusan Stok Bahan.PS-1 KEW.PA-17 KEW. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan Subaktiviti Bil (a) TATACARA PENERIMAAN.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Aktiviti 6.2 PROSES KERJA : Urusan Penerimaan.PA-2 KEW.PS-4 Invoice Syarikat NOTA MINTA KEW. PELUPUSAN STOK SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Guru Sains/ Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal/ Pengetua Ketua Bidang Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Bidang Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Makmal/Tadbir Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal KEW. Tandatangan dokumen (Invoice dan Delivery Order).PS-3 KEW.PA-1 KEW. PENYIMPANAN BAHAN. 0 8 0 0 0 Ketua Bidang Sains/ Guru Kanan Matapelajaran S E K O L A H S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .3.PS-20 KEW.PS-4 KEW. Penyimpanan.PA-16 KEW.

PS-3. Pengesahan (Invoice/Delivery Order) Catat Rekod di KEW. KEW. Penyimpanan.3 CARTA ALIRAN : Urusan Penerimaan. PELUPUSAN STOK SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN Subaktiviti (a) MUL A Terima bahan dari pembekal Kemukakan semula Kepada Pembekal (KEW.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Aktiviti 6. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan TATACARA PENERIMAAN.3.PA-2. KEW.PS-2) Tidak memuaskan Kualiti/Kuantiti/Spesifikasi pesanan mengikut Tandatangan Dokumen Penerimaan. Penyimpanan. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan AKH IR S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . PENYIMPANAN BAHAN. Pelupusan Stok Bahan.3 CARTA ALIRAN : Urusan Penerimaan. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .3.PA-3. KEW.PS-4. Pelupusan Stok Bahan. Serah Invoice ke Pejabat bagi tujuan pembayaran Simpan alat/radas ke dalam stor Rekod pengagihan bahan/radas ke makmal-makmal Semak buku rekod alat/radas yang pecah untu tujuan pelupusan/hapuskira Buat senarai Pelupusan/Hapuskira Serah kepada Ketua Bidang Sains Aktiviti 6.PA-1/KEW.

0 8 0 0 0 MUL A S U N G A I Mengenalpasti rekod pecah P E T A N I K E D A H Page 49 .3.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Subaktiviti (b) ARAH PERGERAKAN CATATAN BAHAN KIMIA DAN ALATAN RADAS DALAM DAFTAR STOK JABATAN SAINS MUL A BUKU DAFTAR INVENTORI BERPUSAT DAFTAR STOR UTAMA/PUSAT AGIH KE MAKMAL SAINS DENGAN MENGGUNAKAN KAD PETAK KEW.3 CARTA ALIRAN : Urusan Penerimaan. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan TATACARA PELUPUSAN STOK BAHAN KECIL Subaktiviti (c) S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .PS4 MENGIKUT LOKASI DAFTAR STOR UNIT Terima dari Pembekal Rekod dalam KEW. Pelupusan Stok Bahan. Penyimpanan.PA3/ KEW.PS-3) Agihkan kepada Stor Unit REKOD PERALATAN PECAH DAN ROSAK REKOD PEMINDAHAN DAN PINJAMAN AKHI R Aktiviti 6.PA-2/ KEW.

PELUPUSAN STOK BAHAN. PENYIMPANAN. Penyimpanan.PS-21 Disemak oleh Pegawai Pemeriksa dan disahkan oleh Ketua Jabatan TIDAK Lengkap YA Terima Kelulusan Ambil tindakan mengikut kelulusan AKH IR Aktiviti 6. Semak peralatan yang diterima Tanda ( ) Catatan 2. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan TATACARA PENERIMAAN.PS-19/ KEW. Pelupusan Stok Bahan. RADAS DAN PERALATAN Subaktiviti (a) Tindakan 1. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H S E K O L A H Page 49 . Menandatangani dan mengesah Invoice dan rekod penerimaan M E N E N G A H I B R A H I M .4 CHECKLIST : Urusan Penerimaan.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Menyedia laporan pelupusan stok bernilai rendah kepada Unit Pengurusan Aset KEW.3.

1 Menguruskan Aspek Penyenggaraan Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal. 3 S E K O L A H Sistem gas. 6. elektrik. sempurna. diperiksa dan diperakukan oleh Jabatan Bomba secara berkala. 2 Alat Pemadam Api dari jenis yang betul. Daftar stok peralatan/radas ke dalam Daftar Rekod Stok 4. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .4. bersih. Kemaskini stok 6.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 3. air dan lain-lain kemudahan asas hendaklah sentiasa berada M E N E N G A H I B R A H I M . Pastikan Bahan/Peralatan/radas disusun dalam keadaan baik. PERATURAN PENTADBIRAN : Aktiviti 6. Terima syor hasil laporan pelupusan atau kerosakan 7. sempurna dan teratur.4 MENGURUSKAN ASPEK PENYENGGARAAN FASILITI MAKMAL SAINS DAN PERALATAN SERTA KECERIAAN MAKMAL. Subaktiviti 1 (a) TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN MAKMAL. Stok peralatan/radas di simpan mengikut kesesuaian atau diagihkan kepada stor-stor unit Penyediaan laporan pelupusan dan kerosakan untuk dihantar kepada Unit Pengurusan Aset/Pentadbir 5.

7 Memastikan bilik-bilik makmal dalam keadaan bersih dan sempurna setelah selesai sesi pembelajaran dijalankan.PA 9 Mengenalpasti alat pemadam api di periksa mengikut jadual berkala. Ruangan Bilik Persediaan Sains hendaklah dibersihkan setelah selesai semua aktiviti-aktiviti ujikaji dijalankan. radas dan bahan ke tempat simpanan yang betul. Subaktiviti Bil 1 (a) TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN MAKMAL. PROSES KERJA : Aktiviti 6.2 Menguruskan aspek Penyenggaraan Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal. Penyimpanan peralatan. Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Ketua Pembantu Makmal/ JK Pembangunan / Penyelenggaraan Sekolah-En Ahmad Akibi bin Abdullah Sesi Undangundang Peraturan Melengkapka n Borang Kew.4. 2 Membuat pembaikan kecil ke atas peralatan dan radas yang tidak berfungsi atau rosak 3 Membantu dan menyenggara peralatan PPSMI di makmal sains JK Kerja ICT/ACTL – En Zulhilmi bin Shaharom 4 Membersih segala peralatan dan radas yang telah digunakan. 5 Menggantung dan mempamerkan carta-carta yang bersesuaian. 0 8 0 0 0 S U N G A I Page 49 . Merujuk kepada Ketua Panitia Mata Pelajaran berkaitan Ketua Pembantu Makmal / P E T A N I K E D A H S E K O L A H 6 M E N E N G A H Memastikan kebersihan di Bilik I B R A H I M . 8 Aspek keceriaan bilik-bilik makmal dipertingkatkan dari masa ke semasa.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL dalam keadaan optimum sebelum digunakan. 4 5 6 2010 Peralatan dan radas hendaklah dibersihkan sebelum penyimpanan dilakukan.

3 Menguruskan aspek Penyenggaran Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal. mempamer carta/ papan tanda yang bersesuaian. MUL A Menjalankan kerja-kerja pengawasan peralatan dan kemudahan asas yang tamat tempoh selenggara. Ambil tindakan hasil syor/laporan Kerosakan Besar JKR/JPN/PPD Memasang.4. Guru Kanan Sains / Pen. AKHI R S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Subaktiviti (a) TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN MAKMAL. Kanan ( Akademik ) 2010 CARTA ALIRAN : Aktiviti 6. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Persediaan dan Bilik Makmal berada dalam keadaan optima. Membersih peralatan dan radas ke ruang penyimpanan dalam keadaan bersih dan teratur. Kerosakan Kecil Membaiki kerosakan terhadap fasiliti dan peralatan sains.

Pastikan kerosakan besar dilapor kepada Pegawai atasan 6.4 Menguruskan aspek Penyenggaran Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .4. Semak bilangan dan keperluan Alat Pemadam Api dan lain-lain kemudahan 2. Tindakan telah diambil hasil syor atau laporan 7. Pastikan semua peralatan dan kemudahan asas berfungsi dengan baik 4.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 CHEKCLIST : Aktiviti 6. Pastikan kebersihan dan keceriaan dilaksanakan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Semak peralatan sains dan lain-lain radas dalam keadaan kemas dan teratur 3. Pastikan kerosakan kecil dibaiki 5. Tindakan Tanda ( ) Catatan 1. Subaktiviti (a) TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN MAKMAL.

4 Mengawasi perjalanan latihan amali berjalan lancar. kemudahan cuti dan lainlain peraturan pentadbiran.5.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 6. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H S E K O L A H M E N E N G A H Page 49 .1 PERATURAN PENTADBIRAN : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid TATACARA MEMBANTU GURU SAINS. dalam hal-hal perkhidmatan. 5. 2 dan Guru Mata Pelajaran Biologi Ting.5 MENYELIA STAF SOKONGAN SAINS Aktiviti 6. 3 Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains KBSM Ting. MENGAWAS DAN Subaktiviti (a) MEMBANTU MURID MENDAPATKAN PERALATAN DAN BAHAN SAINS SEMASA AMALI 1 Memastikan jadual waktu ditempatkan di makmal sains mengikut peraturan pentadbiran diluluskan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Membantu merekod sebarang kejadian kerosakan / keselamatan ke dalam Buku Rekod berkaitan. Lain-lain arahan dari masa ke semasa.2 PROSES KERJA : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid I B R A H I M .5. Aktiviti 6. 5 Membantu guru / pelajar ” setting-up” eksperimen mengikut arahan amali / kaedah yang disaran / menukar kaedah jika didapati perlu mengikut keperluan P & P dengan persetujuan Guru Mata Pelajaran. 2 Memastikan guru dan pelajar berada dalam makmal sains di bawah seliaan mengikut perancangan jadual waktu yang ditetapkan.

Lain-lain arahan dari masa ke semasa. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H M E N E N G A H Page 49 . MENGAWAS DAN Subaktiviti (a) MEMBANTU MURID MENDAPATKAN PERALATAN DAN BAHAN SAINS SEMASA AMALI Bil Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk 2010 Sesi Undangundang Peraturan 1 Memastikan jadual waktu ditempatkan di makmal sains mengikut peraturan pentadbiran diluluskan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Memastikan guru dan pelajar berada dalam makmal sains di bawah seliaan mengikut perancangan jadual waktu yang ditetapkan. Mengawasi perjalanan latihan amali berjalan lancar. Membantu merekod sebarang kejadian kerosakan / keselamatan ke dalam Buku Rekod berkaitan. Pengetua/ Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal 2 Pengetua/ Guru Kanan sains/ Ketua Pembantu Makmal 3 Ketua Panitia Mata Pelajaran / Guru Mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal 4 Guru Mata Pelajaran / Ketua Pembantu Makmal 5 Ketua Pembantu Makmal Aktiviti S E K O L A H 6. dalam hal-hal perkhidmatan.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL TATACARA MEMBANTU GURU SAINS. 5. Membantu guru / pelajar ” setting-up” eksperimen mengikut arahan amali / kaedah yang disaran / menukar kaedah jika didapati perlu mengikut keperluan P & P dengan persetujuan Guru Mata Pelajaran.5. 2 dan Guru Mata Pelajaran Biologi Ting. Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains KBSM Ting. kemudahan cuti dan lain-lain peraturan pentadbiran.3 CARTA ALIRAN : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid I B R A H I M .

Cari pengganti (jika perlu) Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains Ting. AKHI R Aktiviti 6. 5 berkenaan dengan permohonan cuti. MENGAWAS DAN Subaktiviti (a) MEMBANTU MURID MENDAPATKAN PERALATAN DAN BAHAN SAINS SEMASA AMALI Tindakan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Melaksanakan arahan tugas dari semasa ke semasa. Memastikan Guru / Pelajar berada dalam kelas mengikut perancangan Menentusahkan lokasi dan bidang P&P makmal-makmal sains / amali berjalan lancar/ merekod semua kebarangkalian berlaku kerosakn / keselamatan.4 CHEKCLIST : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid TATACARA MEMBANTU GURU SAINS.5.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 MUL A Memastikan Jadual Waktu Kerja dipamerkan dengan jelas. 0 8 0 0 0 Tanda ( √ S U N G A I P E T A N I ) K E D A H Catatan Page 49 .2 dan Biologi Ting.

1 PERATURAN PENTADBIRAN : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. 5. Subaktiviti (a) S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Membantu merekod sebarang kejadian kerosakan / keselamatan ke dalam Buku Rekod berkaitan. 2 dan Guru Mata Pelajaran Biologi Ting. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . kemudahan cuti dan lain-lain peraturan pentadbiran. 4. Memastikan guru dan pelajar berada dalam makmal sains di bawah seliaan mengikut perancangan jadual waktu yang ditetapkan. Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains KBSM Ting. Memastikan jadual waktu ditempatkan di makmal sains mengikut peraturan pentadbiran diluluskan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia.6 MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI DIJALANKAN DI MAKMAL SAINS Aktiviti 6. 6. 2.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 1. 3.6. Mengawasi perjalanan latihan amali berjalan lancar. 5. Membantu guru / pelajar ” settingup” eksperimen mengikut arahan amali / kaedah yang disaran / menukar kaedah jika didapati perlu mengikut keperluan P & P dengan persetujuan Guru Mata Pelajaran. dalam hal-hal perkhidmatan. Lain-lain arahan dari masa ke semasa. mengawal kelas amali harian dan peperiksaan TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI.

Biologi ) Guru Mata Pelajaran ( Sains. Biologi ) Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Ketua Panitia Mata Pelajaran 5 6 S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 2 Memastikan alatradas mencukupi dan berfungsi dalam keadaan yang baik dan memuaskan. Guru Mata Pelajaran ( Sains. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Pengetua/Guru Kanan Sains/ Ketua Panitia mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal Sesi Undangundang Peraturan Subaktiviti Bil 1 (a) Menerima arahan dari guru sains supaya berada di dalam makmal sains semasa kelas amali dijalankan. mengawal kelas amali harian dan peperiksaan TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI. Semua sisa Bahan Kimia / Bilogi dilupuskan mengiktu kaedah yang betul. Memastikan semua alatradas yang digunakan semasa ujikaji dibersihkan semasa dikembalikan dan segera disimpan ke tempat asal. Pengetua/Guru Kanan Sains/ Ketua Panitia mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal 3 Membantu guru-guru semasa diperlukan untuk memasang alatradas atau semasa pemindahan jika diperlukan Pengetua/Guru Kanan Sains/ Ketua Panitia mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal 4 Menyediakan keperluan URGENT ( SEGERA ) sepertimana diminta oleh guru ketika sessi amali.2 2010 PROSES KERJA : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Aktiviti 6. Merekodkan sebarang kerosakan radas semasa ujikaji .6.

En Ahmad Akibi bin Abdullah (sains) Aktiviti S E K O L A H 6. Pn Yim Poh Leong (kimia) 14. 7. mengawal kelas amali harian dan peperiksaan I B R A H I M . Pn Nabilah binti Ahmad ( GKS ) 2. 3. 4. Pn Masnira binti Md Akhir (sains) 20. 8. Pn Norrida binti Hassim (Biologi) 9. En.3 M E N E N G A H CARTA ALIRAN : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. En. Senarai Guru Mata pelajaran mengikut agihan Jabatan Sains & Matematik : 2010 1. Pn Tan Bee Tin (kimia) 15. Pn Salmah binti Mahmud (Biologi) Pn Maimunah binti Nasir (Biologi) Pn. Pn Norrida binti Hassim (Sains) 21. Pn Masnira binti Md Akhir 11. 5.Suzalina binti Sungit (Biologi) Pn.6.Abdul Halim bin Md Noh (sains) 22.Khatirasan (kimia) 16. Pn Che Ramlah (kimia) 13. Pn Siti Azura binti Abdul Rahim (sains) 18. Pn Tengku Azariah binti Tengku Nordin ( kimia ) 12. Pn Yuslina binti Yaacob (sains) 19. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .Halimahton binti Baharom ( Fizik) Pn Azila binti Muhammad (Fizik) Pn See Ai King (Fizik) Pn Teoh Gim Suan (Fizik) (Biologi) 10. 6.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 7. Pn Che Som binti Abd Hamid (sains) 17.

.4 CHEKCLIST : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. Semua sisa Bahan Kimia / Bilogi dilupuskan mengiktu kaedah yang betul. 0 8 0 0 0 S U N G A I Tanda ( √ P E T A N I ) K E D A H Catatan Page 49 . mengawal kelas amali harian dan peperiksaan TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI. 2010 . Aktiviti 6. Merekodkan sebarang kerosakan radas semasa ujikaji . MUL A Menerima arahan dari guru sains supaya berada di dalam makmal sains semasa kelas amali dijalankan Memastikan alatradas mencukupi dan berfungsi dalam keadaan yang baik dan memuaskan.. AKHI R Memastikan semua alatradas yang digunakan semasa ujikaji dibersihkan semasa dikembalikan dan segera disimpan ke tempat asal. Membantu guru-guru semasa diperlukan untuk memasang alatradas atau semasa pemindahan jika diperlukan Menyediakan keperluan URGENT ( SEGERA ) sepertimana diminta oleh guru ketika sessi amali.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Subaktiviti (a) TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI.6. Subaktiviti (a) Tindakan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .

6. Menerima arahan dari guru matapelajaran / berada di bilik makmal semasa kelas dijalankan 2.7 MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS Aktiviti 6. Menyediakan keperluan URGENT ( SEGERA ) sepertimana diminta oleh guru ketika sessi amali. 3. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Membantu guru-guru semasa diperlukan untuk memasang alatradas atau semasa pemindahan jika diperlukan 4. Semua sisa Bahan Kimia / Bilogi dilupuskan mengiktu kaedah yang betul. Memastikan semua alatradas yang digunakan semasa ujikaji dibersihkan semasa dikembalikan dan segera disimpan ke tempat asal.7. Memastikan alatradas mencukupi dan berfungsi dalam keadaan yang baik dan memuaskan. Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS. 6. 5.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 1.1 PERATURAN PENTADBIRAN : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains. Merekodkan sebarang kerosakan radas semasa ujikaji . Subaktiviti (a) 1.

0 8 0 0 0 Guru Kanan Sains P E T A N I K E D A H S U N G A I Page 49 . Mempamerkan “NOTIS AMARAN MERBAHAYA “ di pintu bilik-bilik stor dan gas.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2. S E K O L A H Menyediakan Peraturan Makmal M E N E N G A H I B R A H I M . Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan menghantarkan kepada pusat servis sekali setahun. 2010 Menyediakan Peraturan Makmal Untuk Pelajar dan diserahkan kepada Guru Mata Pelajaran untuk diedarkan pada pelajar. jika berlaku kecemasan / kebakaran. Kanan ( Akademik) Guru Kanan Sains 2. 7. Mengadakan satu latihan kecemaran kebakaran khas untuk murid-murid dibilik makmal. Memastikan peti pertolongan cemas sentiasa lengkap. Aktiviti 6. Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar Pen. 8. 4. 3. Menyediakan satu plan latihan kebakaran tentang laluan yang patut diikuti . Memastikan Gebar Api disediakan di dalam bilik makmal 5. TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS. Subaktiviti (a) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi UndangUndang / Pearturan 1.7. 6.2 PROSES KERJA : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains.

Guru Kanan Sains S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Untuk Pelajar dan diserahkan kepada Guru Mata Pelajaran untuk diedarkan pada pelajar. 6. Mempamerkan “NOTIS AMARAN MERBAHAYA “ di pintu bilik-bilik stor dan gas. Menyediakan satu plan latihan kebakaran tentang laluan yang patut diikuti . Mengadakan satu latihan kecemaran kebakaran khas untuk murid-murid dibilik makmal. jika berlaku kecemasan / kebakaran. Memastikan peti pertolongan cemas sentiasa lengkap. Guru Kanan Sains / Pen. Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan menghantarkan kepada pusat servis sekali setahun. Kanan Hal Ehwal Murid 7. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . JK Latihan Kebakaran Sekolah. Ketua Pembantu Makmal 8. Memastikan Gebar Api disediakan di dalam bilik makmal Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal 5. 2010 3. JK Penyelenggaran / Keselamatan 4.

Memeriksa / Merekodkan peralatan yang tidak berfungsi dengan baik untuk tujuan baik-pulih / penyelenggaraan / pelupusan / hapus-kira / perbekalan baru @ perolehan gentian stok.Peraturan Makmal Bagi Pelajar Memeriksa/Menyemak kelengkapan peralatan kebakaran / Peti Pertolongan Cemas / merekodkan kekurangan ubatan / mendapatkan kelulusan untuk tujuan pembelian Subaktiviti (a) MUL A Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan menghantarkan kepada pusat servis sekali setahun. Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar : 1.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Aktiviti 6.Peraturan Am Makmal 2.7. Mempamerkan tanda-tanda amaran. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .3 CARTA ALIRAN : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil jika berlaku sebarang kecemasan ataupun kebakaran/ kemalangan yang tidak disengajakan. TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS.

Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar Tindakan Tanda ( √ ) Catatan Subaktiviti (a) 1. 2. TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS. 6. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . AKHI R Aktiviti 6.7. 5. Memeriksa dan Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan baik 3. Memeriksa / Menyediakan / Memastikan Peti Pertolongan Cemas sentiasa lengkap. Menyediakan dan mempamerkan satu plan latihan kebakaran menunjukkan peta laluan yang patut diikuti jika berlaku kecemasan / kebakaran. Menyedia dan mengedar peraturan am makmal kepada pelajar.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Melaporkan kepada Guru Kanan Sains / Ketua Panitia / Guru Mata Pelajaran berhubung perkara-perkara yang berkaitan kerosakan yang belum di ambil tindakan.4 CHEKCLIST : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H AKHI R Page 49 AKHI R . Bekerjasama mengadakan satu latihan kebakaran khas untuk murid-murid di bilik makmal. Menyediakan gebar api di setiap bilik makmal. 4.

KP(BS)8600/7/A/(81) Tindakan Serta Merta Keselamatan Di Dalam Makmal Sains yang bertarikh 21 Februari 1980 3. Pusat Perkembangan Kurikulum.1 3. Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan oleh Pembantu Makmal. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Senarai Borang-borang yang digunakan. Meletakkan Notis “ AMARAN MERBAHAYA “ di pintu-pintu bilik stor dan bilik gas. Senarai Jawatankuasa yang dianggotai oleh Pembantu Makmal – Lampiran 4 5. 7. – Lampiran 5 6. 2010 1.2 Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 (Pengurusan Aset Alih Kerajaan-TPA) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009 (Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan-TPS) 4. Kementerian Pelajaran Malaysia. Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia . Senarai tugas harian Norma Kerja Pembantu Makmal S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 2. 3. Panduan Pengurusan Dan Keselamatan Makmal Sains Sekolah.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 7.

0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 LAMPIRAN 1 CARTA ORGANISASI STAF MAKMAL SAINS SMK IBRAHIM.SUNGAI PETANI KEDAH PENGETUA PENOLONG KANAN 1(PENTADBIRAN) GURU KANAN SAINS & MATEMATIK KETUA PANITIA MATA PELAJARAN GURU-GURU MATA PELAJARAN GURU-GURU MATA PELAJARAN KETUA PEMBANTU MAKMAL C22 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .

SUNGAI PETANI KEDAH CARTA ORGANISASI (PENGKHUSUSAN) AKS-SAINS JABATAN SAINS LAMPIRAN 2 GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK KETUA PANITIA SAINS KETUA PEMBANTU MAKMAL C22 PEMBANTU MAKMAL C17 PUAN ASAMI BINTI SALLEH SAINS T3/4/5 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 LAMPIRAN 3 S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 LAMPIRAN 2 SMK IBRAHIM. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .

Makmal Sains Tingkatan 2. Menguruskan stok dan inventori makmal sains. 9. 13. 11. alatan dan bahan kimia untuk aktiviti ujikaji-ujikaji. Menyelia dan membimbing Pembantu Am Pejabat Gred N1 @ N4 (Jika ada) Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. memproses hapus kira dan pelaporan stok dan mengemaskini stok tahunan. Ketua Panitia Sains dan Guru –guru di dalam melaksana. 2. mengawasi kelas amali harian dan kelas-kelas amali peperiksaan SPM dan STPM. LAMPIRAN 4 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET SEKOLAH S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . penyimpanan bahan-bahan. Menyelia kebersihan dan keceriaan makmal. berikut:dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara 1. Bertanggungjawab di Makmal Biologi Tingkatan 5 dan Makmal Sains Tingkatan 2. 6. Guru Kanan Sains. Menganggotai Jawatankuasa Pengurusan Aset Sekolah. 7. 4. 8. 10. 3.) Menguruskan penerimaan. Bertanggungjawab terhadap pemeriksaan berkala Alat Pemadam Api sekolah termasuk makmalmakmal sains. Bertanggungjawab menyelia Pembantu Makmal dan Pembantu Am Pejabat (bertugas di makmal sains) Menyediakan peralatan dan radas untuk keperluan bagi menjalankan ujikaji di Makmal Biologi bagi Tingkatan 5. 14. Semua penyediaan hendaklah mengikut Buku Pesanan Guru 3 hari (waktu bekerja) sebelum sesuatu ujikaji dijalankan. Mengutamakan langkah keselamatan dalam sesuatu kecemasan.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL SENARAI TUGAS PEMBANTU MAKMAL GRED C17 PUAN RABIATUL BINTI MOHD HASHIM 2010 Bertanggungjawab kepada Pihak Pentadbir Sekolah. ( urusetia) Menjalankan tugas seperti yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa. Mengurus pembelian Bahan/Radas/Peralatan yang diperlukan di makmal sains (Makmal Am Biologi Ting 5 dan Sains Ting 2. 12. Menjalankan tugas-tugas harian dari segi penyediaan radas-radas. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . 5.

SUNGAI PETANI KEDAH PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI 2 TIMBALAN PENGERUSI 3 SETIAUSAHA : : : : : ENCIK RAMLI BIN ABD RAHMAN. 7. BCK ENCIK ABD HALIM BIN MD NOH (PEN. 2. 5.PEMERIKSA (PELUPUSAN ASET) S/U JAWATAN KUASA PENGURUSAN ASET KERANI ASET PN MASNIRA BINTI MOHD AKHIR ENCIK KARTHEGES A/L PONNIAH ENCIK MUKRIM BIN BAKAR PN HASNAH BINTI SHAFIE PN NOR HAYATI BINTI ALI LEMBAGA PEMERIKSA 1. KANAN HEM) ENCIK MAD SAAD BIN (PEN. 3.JALAN KOLAM AIR. KANAN KO-KU) KETUA PEMBANTU MAKMAL (S/U PENYELARAS) AHLI JAWATANKUASA 1.PEMERIKSA (PELUPUSAN ASET) PEG. PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 3. ENCIK AHMAD YAZI BIN SERAJ KHALIJAH BINTI ISMAIL - - PEG. IBRAHIM.PEMERIKSA (HARTA IVENTORI) PEG. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . PENOLONG KANAN HEM 2.) 2010 ENCIK AHMAD AKIBI BIN ABDULLAH (PEN. 6.ASET SEKOLAH PEG.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL SMK. SEMUA GURU KANAN S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . KANAN PENTDB. 4.PEMERIKSA (HARTA MODAL) PEG.

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Buat lampiran 5 berasingan split paper BUKU REKOD PERALATAN ROSAK BIL TARIKH BUTIRAN PERALATAN KUANTITI BILANGAN NAMA PELAJAR T/T PELAJAR NAMA GURU MATAPELAJARAN T/ T GURU CATATAN S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .

0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 BUKU REKOD KESELAMATAN MAKMAL SAINS BIL TARIKH MASA NAMA PELAJAR JENIS KEMALANGA N TINDAKAN/CATATAN S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .

2. Peralatan dan bahan sains dalam makmal sains tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran guru sains.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 CONTOH Peraturan Makmal Sains yang perlu ditandatangani oleh pelajar – disediakan oleh Pembantu Makmal PERATURAN MAKMAL SAINS BAGI PELAJAR 1. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Kebenaran Guru hendaklah diperolehi sebelum memasuki Makmal Sains dan Bilik Persediaan. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .

Pelajar dilarang bermain-main di dalam makmal sains. 12. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . PENGGUNAAN BAHAN KIMIA 1. Sebarang kemalangan yan berlaku perlu dilaporkan dengan segera kepada guru dan Pembantu Makmal. Kerja amali hanya boleh dilakukan dengan pengetahuan dan kebenaran guru. 7. Peralatan dan bahan sains hanya boleh digunakan atas arahan guru. Sebarang benda yang masih menyala dan berbara tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah. Gunakan Bahan Kimia mengikut keperluan sahaja semasa menjalankan amali Gunakan spatula sahaja untuk mengambil bahan kimia pepejal. Bahan dan alat dalam Kit Peralatan Kecemasan boleh digunakan dengan kebenaran dan pengawasan guru dan Pembantu Makmal. 14. 15. 13. Hanya buku dan peralatan belajar yang dibenarkan sahaja boleh dibawa masuk ke dalam makmal sains semasa pengajaran dan pembelajaran sains. 4. 5. 2. 5.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 3. 6. Dilarang menghidu dan merasa sebarang bahan kimia kerana bahan kimia adalah beracun dan mengkakis. 4. Sila baca pada botol reagen dengan teliti untuk memastikan bahan kimia yang akan digunakan itu adalah betul. Botol yang mengandungi bahan kimia mesti ditutup dengan segera selepas digunakan. 11. Spesimen yang sudah dibedah hendaklah dikumpul dan ditanam. Penunu Bunsen hendaklah dinyalakan hanya dengan pemetik api. 8. 9.lidi dan mancis tidak dibenarkan. Peralatan yang pecah atau rosak perlu dilaporkan dengan segera kepada guru dan Pembantu Makmal. Elakkan membuang sebarang sampah dalam bentuk pepejal ke dalam sinki. Pelajar dikehendaki menjaga kebersihan dan susunan perabot supaya kemas dan teratur. 3. 2010 Semua peralatan dan bahan sains yang telah digunakan hendaklah dikembalikan ke tempat asal atau seperti yang diarahkan oleh guru. Semua radas hendaklah dibersihkan sebelum dan selepas digunakan. Sisa-sisa bahan sains hendaklah dibuang ke dalam bekas yang berlabel sisa bahan. Penggunaan kertas. 2. PENGGUNAAN BAHAN BIOLOGI 1. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 10. Spesimen biologi jenis bukan perosak yang masih hidup hendaklah dikembalikan semula ke habitatnya.

Tarikh :………………. Menyediakan peralatan /larutan / radas untuk P E T A N I Masa : 3 hari sebelum K E D A H S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Tandatangan Pengetua PENGAKUAN “Saya telah membaca dan faham isi kandungan peraturan makmal ini dan mengaku akan mematuhi segala peraturan di dalamnya” …………………………..... Jika piring petri mengandungi mikro organism retak atau pecah. 0 8 0 0 0 S U N G A I Page 49 . Jangan buka piring petri yang mengandungi kultur mikroorganisma. 2010 PERINGATAN PIHAK SEKOLAH TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG KEJADIAN YANG TIDAK DIINGINI SEKIRANYA PELAJAR ITU TIDAK MEMATUHI PERATURAN YANG TERSEBUT DI ATAS ………………………… Tandatangan Ketua Bidang Sains ……………………………………….. 4.... SENARAI TUGAS HARIAN – ‘CORE BUSSINESS’ PEMBANTU MAKMAL TARIKH HARI TUGASAN HARIAN – KUANTITI/MASA/KOS 1. Tandatangan Nama :……………………….FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 3. ianya hendaklah dilaporkan kepada guru terbabit.......

8. Menjalankan tugas seperti yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa. Menyelenggara dan menyenggara peralatan. Menguruskan penerimaan. 6.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL keperluan bagi menjalankan ujikaji di Makmal Kuantiti : 1 ujikaji – 2010 10 set bagi individu pelajar dari segi Masa : 3 hari sebelum Kuantiti : 1 ujikaji – 10 set bagi individu pelajar Masa : 2 masa (80 min. NORMA KERJA BAGI TUGAS-TUGAS PEMBANTU MAKMAL BIL JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL 15 min 1. 3. Mengurus aspek kebersihan peralatan/radas dan keceriaan makmal sains. penyimpanan bahan- bahan. Menguruskan stok dan inventori makmal sains. Mengawalselia staf sokongan dibawah seliaan Ketua Pembantu Makmal. memproses hapus kira dan pelaporan stok dan mengemaskini stok tahunan. Menerima Borang Pesanan / L. alatan dan bahan kimia untuk aktiviti eksperimen (ujikaji). S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Kuantiti : 6 orang staf makmal sains Masa : 1 jam Kuantiti : Mengikut keperluan semasa Masa : Kuantiti : Mengikut Keperluan Semasa. Mengisi borang pesanan ( Nota Minta ) 20 min 2. Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. 5. 7. radas-radas. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 1 unit 1 unit Page 49 .) Kuantiti : 2 ujikaji – 7 set bagi individu pelajar Masa : 1 jam Kuantiti : 1 makmal Masa : 2 jam Kuantiti : Stok/Aset /Makmal Tingkatan 5 Biologi / Sains KBSM Ting 2 2.O. mengawasi kelas amali harian dan kelas-kelas amali peperiksaan SPM dan STPM. 4.

6.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 3. 5.house Training / Kursus Perkembangan Staf 45 min 50 min 450 min 450 min 1 unit 15 unit 15 unit 15 unit 2010 7. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . 15 min 1 unit 1 unit 9. 4. 15 min. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Mengawasi PAR mengemas bilik makmal Penyemakan stok secara rawak Memngawasi aspek-aspek keselamatan / keceriaan Latihan / Bimbingan / In. 15 min 1 unit CATATAN: Masa yang diambil bergantung kepada jumlah makmal di sekolah. 8. Merekod dan menyimpan stok Mengeluarkan stok / Memeriksa stok Mengawasi dan membantu PAR di dalam bilik persediaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful