FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL

2010

F A I L M E J A
P e m b a n t u G M E D mC a- 1 7 R ak l

PU A N R A B I A T U L B I N T I M O H D H
S M K IB R A H IM 08000 SU N G AI PETAN I KED AH D ARU L AM AN N A M A A G E N SSI M K I B R A H I M : ALAM AT :

0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I,K E D A 044212633 044227461 861104 – 38 – 7348

N O . T E L E F: O N N 0. FAKS : N O . I/C :

M AKLU M AT PEG AW AI
S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H

Page 49

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL

2010

Nam a Ja w a ta n H a k ik i G e la ra n Ja w a ta n G re d Ja w a ta n B a h a g ia n / U n it T a rik h M e m e g a n g Ja w a ta n T a rik h P e n e m p a ta n S e k o la h D a h u lu

PU A N R A B IA T U L B IN T I M O H D H A S H IM PEM BANTU M AKM AL P EM B A N T U M A K M A L C -1 7 Ja b a ta n S a in s d a n M a te m a tik 0 6 D IS E M B E R 2 0 0 9 0 9 D IS E M B E R 2 0 0 9 S M K . IB R A H IM 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I, K E D A H

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1.

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA DAN OBJEKTIF JABATAN
S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H

4

Page 49

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL

2010

2. 3.

Objektif Sekolah / Carta Organisasi Sekolah Peraturan-Peraturan Pentadbiran, Proses Kerja, Carta Aliran dan Checklist Tugas Pembantu Makmal

5-6

3.1

Urusan penyediaan bahan, radas dan peralatan untuk keperluan eksperimen bagi tujuan Pengajaran dan Pembelajaran Sains di makmal sains. Urusan persediaan dan pembelian radas, bahan dan peralatan yang diperlukan di makmal sains. Urusan penerimaan, penyimpanan, pelupusan stok bahan, radas dan peralatan serta mengemaskinikan stok tahunan. Menguruskan aspek Penyenggaran Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal. Penyeliaan Staf Sokongan sains. Membantu guru-guru sains semasa eksperimen, mengawal kelas amali harian dan peperiksaan. Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains.

7-10

3.2 3.3

11-14

15-19

3.4

20-24

3.5 3.6 3.7

25-28 29-32 33-37

4. 5. 6.

Carta Organisasi Sekolah Carta Organisasi Sekolah/Kedudukan Makmal Senarai, Tugas, Kuasa dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Lain. Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan oleh Pembantu Makmal Senarai Jawatankuasa yang dianggotai oleh Pembantu Makmal Senarai borang-borang yang digunakan Senarai tugas harian

39 40

7.

8.

9. 10.

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk menwujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H

Page 49

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL

2010

untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

Piagam Pelanggan Jabatan Pelajaran Kedah.

1.1 belajar.

Memastikan semua kanak-kanak , mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat

1.2 Memastikan bekalan guru-guru mencukupi. 1.3 1.4 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan negara. Melaksanakan konsep “Pendemokrasian Pendidikan “ dengan menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan keperluan asas. 1.5 Meluaskan dasar “ Pendemokrasian Pendidikan ” sebagai langkah untuk mengimbangi kesemua aspek pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar. 1.6 Memastikan semua murid memperolehi pendidikan yang berkualiti selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan. 1.7 Memberikan kemudahan infrastruktur yang selesa dan berkualiti bagi tempat kerja, kediaman dan sekolah. 1.8 Meningkatkan tahap profesionalisme tenaga pendidik dan personel bagi meningkatkan kecekapan dalam pentadbiran, Pengajaran dan Pembelajaran melalui Teknologi Pendidikan. 1.9 Mewujudkan sistem pengurusan organisasi pendidikan yang berteraskan ICT. 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 Meningkatkan Pembangunan Sahsiah Pelajar yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Meningkatkan lagi kecemerlangan Akademik dan Potensi serta Kualiti Pelajar secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Mempertingkatkan penyertaan pelajar dalam bidang sains dan teknologi untuk mencapai matalamat 60 : 40. Menguruskan pertukaran dan penempatan guru/ murid mengikut permohonan dan kekosongan tempat. Menjana perkembangan sahsiah murid-murid pendidikan khas. Memastikan semua pelajar JPN menguasai asas 3M.

1.15

Piagam Pelanggan SMK Ibrahim,Sungai Petani Kedah
o
Kami Guru-Guru/Anggota Kumpulan Sokongan SMK. Ibrahim,Sungai Petani,Kedah dengan penuh tekad dan azam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami :

S E K O L A H

M E N E N G A H

I B R A H I M , 0 8 0 0 0

S U N G A I

P E T A N I

K E D A H

Page 49

dengan sistem kawalan dan bimbingan yang berkesan.  Meningkatkan kesedaran dikalangan pelajar. sukan. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .  Sentisa berfikiran terbuka dan bersikap positif serta sanggup menerima pandangan . dengan menggalakkan semua pelajar menyertai kegiatan unit beruniform .  Meningkatkan Kecemerlangan Kokurikulum .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL  2010 Meningkatkan Kecemerlangan Akademik pelajar dengan membuat persediaan secukupnya supaya proses pembelajaran dan pengajaran sentiasa menarik dan berkesan. syor.  Mengendalikan kemudahan-kemudahan sekolah dengan baik supaya sentiasa dapat digunakan dengan berkesan. dan teguran yang membina dari mana-mana pihak.  Terus memperkembangkan lagi potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu untuk membina insan yang seimbang dan harmonis. akan kepentingan keceriaan dan kebersihan sekolah dengan mengamalkan konsep Sekolah Ku Rumah Ku. sebagai satu usaha tambahan sekolah untuk membimbing pelajar-pelajar ke arah literasi dalam teknologi maklumat. secara aktif supaya pelajar-pelajar dapat menggunakan masa lapang mereka dengan berfaedah. permainan. tolong-menolong dan cinta mencintai di kalangan warga sekolah untuk mewujudkan sekolah penyayang. Carta Organisasi Sekolah Seperti di Lampiran 1 Carta Organisasi Sekolah (Kedudukan Pembantu Makmal) - Seperti di Lampiran 2 Senarai Tugas Pembantu Makmal S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .  Memastikan ibubapa dan pelawat yang datang ke sekolah diberi layanan mesra dan semua masalah diselesaikan dengan adil dan saksama. kelab dan persatuan.  Menyemaikan rasa hormat menghormati.  Melaksanakan pendidikan Komputer dan Internet.  Mengurangkan kes-kes disiplin di kalangan pelajar.

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Seperti di Lampiran 3 2010 Peraturan-Peraturan Pentadbiran.1URUSAN PENYEDIAAN BAHAN. RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Carta Aliran dan Checklist Tugas Pembantu Makmal 6. Proses Kerja. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .

Sebarang kerosakan perlu direkodkan. Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Sesi Undangundang Peraturan Borang/Buku Permohonan Guru Subaktiviti (a) Bil 1 S E K O L A H Sediakan/Pengisian Borang Pesanan persediaan. 1. berfungsi serta selamat digunakan 3.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Aktiviti 6.1 PERATURAN PENTADBIRAN : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN. 5. Keperluan hendaklah disediakan dengan lengkap di dalam keadaan baik. Waktu semasa keperluan perlu dikenalpasti Bilangan peralatan yang telah digunakan perlu dikembalikan dengan bilangan yang mencukupi. M E N E N G A H I B R A H I M . RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI. 2. 6. Aktiviti 6. 0 8 0 0 0 Guru Sains/ Ketua Pembantu Makmal/ S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .2 PROSES KERJA : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN.PS-6.1. RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS Subaktiviti (a) MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI. Sebarang bentuk tambahan barangan standard perlu diisikan dalam borang KEW.1. 4. Borang pesanan persediaan hendaklah dikemukakan tiga (3) hari sebelum tarikh diperlukan.

MUL A Sediakan Buku/Borang Persediaan Subaktiviti (a) Tempatkan Buku/Borang Persediaan di setiap Bilik Makmal Terima pesanan berdasarkan keperluan Semak keperluan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Ketua Panitia Sains 2 3 4 5 6 7 Terima borang pesanan persediaan daripada guru sains.1. Semak keperluan berdasarkan stok. RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI. Rekodkan kerosakan (sekiranya ada) Bersihkan peralatan yang telah digunakan (sekiranya ada) Simpan peralatan yang telah digunakan dalam keadan bersih dan teratur Rekodkan keperluan stok (sekiranya ada) Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Nota Minta/ KEW. Semak semula bilangan peralatan yang telah digunakan/dikembalikan.PS-11/ KEW. Keperluan disediakan berdasarkan borang pesanan. Berada dalam makmal sains semasa P & P dijalankan.PS-6 2010 8 9 10 11 Aktiviti 6. Rujuk kepada Guru Sains sekiranya ada keperluan. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .3 CARTA ALIRAN : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN.

TINDAKAN 1. Semak keperluan Bahan/Radas melalui Buku/Borang Pesanan Guru dan penggunaan makmal pada setiap hari.1. Rekodkan kerosakan (sekiranya ada) Bersihkan dan simpan keperluan ke tempat simpanan AKH IR Aktiviti 6. S E K O L A H Page 49 . RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Subaktiviti (a) TANDA ( ) CATATAN Pesanan Guru boleh didapati melalui Buku atau Borang di setiap makmal sains.4 CHEKCLIST : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN. 4. Semak semula bilangan yang telah disediakan mengikut keperluan Pengajaran & Pembelajaran ujikaji secara individu atau kumpulan. Pastikan peralatan yang telah digunakan akan digunakan kembali atau tidak bersama Guru Sains dan M E N E N G A H I B R A H I M . 2. Semak semula bilangan yang telah digunakan selepas tamat amali sains. 3.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL YA/ TIDAK 2010 Maklumkan kepada Guru Sains sekiranya kekurangan stok dan sebagainyaLENGKAP Sediakan keperluan Tempatkan keperluan di Bilik Makmal Sains yang akan digunakan Berada di makmal sains semasa P & P dijalankan Semak bilangan peralatan yang dikembalikan setelah digunakan.

Penggunaan Kad KEW. Sains ) untuk memberi bantuan kepada guru sekiranya diperlukan. 7.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL membuat penambahan atau pengurangan (sekiranya ada).1 PERATURAN PENTADBIRAN : URUSAN PEMBELIAN RADAS. Rekodkan kemasukan/pengeluaran stok. 3 Perbincangan dan persetujuan perlu diperolehi dengan Ketua Bidang Sains atau Guru Kanan Matapelajaran sebelum pembelian dilakukan. BAHAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS Aktiviti 6. Pastikan sebarang kerosakan direkodkan. 5. 5 S E K O L A H Memastikan Nota Minta atau KEW. Pastikan peralatan yang telah digunakan dibersihkan dan di simpan ke tempat simpanan dalam keadaan bersih dan teratur.2URUSAN PERSEDIAAN DAN PEMBELIAN RADAS. 4 Bagi pembelian bahan dan peralatan sains semasa dalam tempoh persekolahan hendaklah berbincang dengan Ketua Bidang Sains dari segi keperluan dan kuantiti serta kemampuan kewangan. BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS Subaktiviti 1 2 (a) TATACARA PEMBELIAN PERALATAN Senarai pembelian hendaklah berpandukan kepada stok di akhir tahun Sebut harga perlu diperolehi daripada syarikat pembekal sains sebelum pembelian dilakukan. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .2. 2010 6.PA-11 dicatatkan sebelum ianya diluluskan oleh M E N E N G A H I B R A H I M . 6.PS-4 Catatan : Ketika amali dijalankan di makmal sains Pembantu Makmal hendaklah sentiasa berada di makmal sains ( bilik khas Jab.

2 PROSES KERJA : URUSAN PEMBELIAN RADAS.2. 0 8 0 0 0 Ketua Panitia Mata Pelajaran /Guru Sains/ Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Pengetua 2 3 Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal 4 S E K O L A H Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .PA-11 untuk diluluskan oleh Pengetua sekolah Dapatkan sebutharga dari syarikat pembekal sains untuk dibuat perbandingan harga Berbincang mengenai pembelian Bahan/Radas M E N E N G A H I B R A H I M . 2010 Aktiviti 6. BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS Subaktivit i Bil (a) TATACARA PEMBELIAN PERALATAN Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Sesi Undangundang Peraturan 1 Senaraikan pembelian berpandukan baki terakhir semasa semakan stok dan senarai tambahan dari guruguru sains Mengisi borang ‘Nota Minta’ atau KEW.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Pentadir Sekolah (Pengetua).

2.3 CARTA ALIRAN : URUSAN PEMBELIAN RADAS.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL atau peralatan berdasarkan kualiti dan sebutharga yang terendah. BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS TATACARA PEMBELIAN PERALATAN Subaktiviti (a) MUL A Membuat Senarai Pembelian dan dapatkan sebutharga dari pembekal Terima jawapan sebutharga dari pembekalpembekal sains Berbincang dengan Ketua Bidang Sains/Guru Kanan Matapelajaran Sains Mengisi Borang Nota Minta/KEW. 0 8 0 0 0 S U N G A I Page 49 . Terima pesanan dari pembekal dengan mengesah dan menandatangani dokumen (Invoice/Delivery Order) pembelianP E T A N I K E D A H S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 5 Mengisi ‘ Borang Pesanan Kerajaan’ (Local Order) Pembantu Makmal 2010 Ketua Pembantu Makmal/Tadbir Pembantu Makmal/Tadbir Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – TPA-Bil 5/2007 Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan – TPS-Bil 5/2009 6 Rekodkan BPK ke dalam Buku daftar pembelian Aktiviti 6.PA-11 beserta dengan anggaran pembelian Serahkan kepada Pengetua untuk diluluskan Terima kelulusan pembelian dari Pengetua Membuat permohonan pembelian kepada Syarikat Pembekal yang terpilih.

Periksa. Semak senarai sebutharga dari Syarikat Pembekal 3.PA-1/ KEW. kira dan sahkan pesanan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS Subaktiviti (a) TATACARA PEMBELIAN PERALATAN Tindakan 1. Semak Nota Minta /KEW. Semak senarai pembelian Tanda ( ) Catatan 2.PA-11 yang telah diluluskan oleh Pengetua 5. Isi Nota Minta/KEW.PA-1/ KEW.PS- Page 49 . Penggunaan Borang KEW. Terima pesanan dari Syarikat Pembekal 7.PS-1/KEW. Pesanan pembelian dari Syarikat Pembekal yang terpilih.2. 6.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL YA/ TIDAK KEW.PA-2 PASTIKAN LENGKAP Mengisi Borang Pesanan Kerajaan 2010 Daftarkan ke dalam rekod seperti kehendak Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan/Pengurusan Stor Kerajaan AKHI R Aktiviti 6.PA-11(Stor Unit) 4.4 CHEKCLIST : URUSAN PEMBELIAN RADAS. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Sekiranya terdapat kekurangan.

mencukupi dan mengikut jenama serta spesifikasi yang dikehendaki. Rekod Daftar Stok/Inventori/Harta Modal 6. RADAS DAN PERALATAN SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN Aktiviti 6. Pelupusan Stok Bahan.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 1/KEW. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . PENYIMPANAN. Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009 4 Bahan/Peralatan/radas yang pecah/rosak/melepasi tarikh luput hendaklah direkod bagi tujuan pelupusan. PELUPUSAN STOK BAHAN. PELUPUSAN STOK Subaktiviti (a) BAHAN. 5 Satu senarai laporan mesti dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri/Kementerian Pelajaran Malaysia seperti kehendak di dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 dan Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . RADAS DAN PERALATAN SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN 1 Pastikan Bahan/Peralatan/radas yang diterima dalam keadaan baik.1 PERATURAN PENTADBIRAN : Urusan Penerimaan.3.3 URUSAN PENERIMAAN. sempurna.PS-2 DIPERLUKAN 8. PENYIMPANAN. Penyimpanan. 3 Bahan/Peralatan/radas yang diterima hendaklah direkod seperti di dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 dan Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS). Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan TATACARA PENERIMAAN. 2 Bahan/Peralatan/radas yang diterima hendaklah disimpan dengan baik dan selamat mengikut cara penyimpanannya.

Tandatangan dokumen (Invoice dan Delivery Order).PA-17 KEW.PS-2 Sesi Undangundang Peraturan 1 Terima dokumen dari Syarikat Pembekal Sains.PS-20 KEW.PA-1 KEW. PELUPUSAN STOK SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Guru Sains/ Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal/ Pengetua Ketua Bidang Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Bidang Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Makmal/Tadbir Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal KEW. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan Subaktiviti Bil (a) TATACARA PENERIMAAN. Penyimpanan.PA-16 KEW. Pelupusan Stok Bahan.PS-21 KEW. Semak dan pastikan kualiti dan jenama yang dipesan mengikut spesifikasi yang dipesan.PS-4 KEW.PA-3 KEW.2 PROSES KERJA : Urusan Penerimaan.PS-1 KEW.PS-22 10 Serah semua dokumen dan laporan kepada Ketua Bidang Sains/Guru Kanan Matapelajaran M E N E N G A H I B R A H I M .PS-19 KEW.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Aktiviti 6.PA-2 KEW.3.PS-3 KEW. cop dan tarikh Catat dan rekod dalam Stok /Inventori/Harta Modal Serahkan dokumen pembelian ke pejabat untuk tujuan pembayaran Menyimpan Bahan/radas/peralatan mengikut cara penyimpanan Merekod penagihan alat/radas ke makmal-makmal (Stor Unit) Menyemak rekod Alat/rekod yang pecah dan hilang bagi tujuan pelupusan dan hapuskira Isi Borang Pelupusan dan Hapuskira 2 3 4 5 6 7 8 9 Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal KEW.PS-11 KEW.PS-4 Invoice Syarikat NOTA MINTA KEW. 0 8 0 0 0 Ketua Bidang Sains/ Guru Kanan Matapelajaran S E K O L A H S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . PENYIMPANAN BAHAN.

0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan TATACARA PENERIMAAN.PS-4.3.3 CARTA ALIRAN : Urusan Penerimaan. KEW. PENYIMPANAN BAHAN.PS-3. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan AKH IR S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .PS-2) Tidak memuaskan Kualiti/Kuantiti/Spesifikasi pesanan mengikut Tandatangan Dokumen Penerimaan. Pelupusan Stok Bahan. Serah Invoice ke Pejabat bagi tujuan pembayaran Simpan alat/radas ke dalam stor Rekod pengagihan bahan/radas ke makmal-makmal Semak buku rekod alat/radas yang pecah untu tujuan pelupusan/hapuskira Buat senarai Pelupusan/Hapuskira Serah kepada Ketua Bidang Sains Aktiviti 6.3.PA-2. KEW.PA-3. Pelupusan Stok Bahan. Penyimpanan. Penyimpanan.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Aktiviti 6.PA-1/KEW. Pengesahan (Invoice/Delivery Order) Catat Rekod di KEW.3 CARTA ALIRAN : Urusan Penerimaan. PELUPUSAN STOK SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN Subaktiviti (a) MUL A Terima bahan dari pembekal Kemukakan semula Kepada Pembekal (KEW. KEW.

3 CARTA ALIRAN : Urusan Penerimaan.PA3/ KEW.PS4 MENGIKUT LOKASI DAFTAR STOR UNIT Terima dari Pembekal Rekod dalam KEW. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan TATACARA PELUPUSAN STOK BAHAN KECIL Subaktiviti (c) S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Pelupusan Stok Bahan.PA-2/ KEW.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Subaktiviti (b) ARAH PERGERAKAN CATATAN BAHAN KIMIA DAN ALATAN RADAS DALAM DAFTAR STOK JABATAN SAINS MUL A BUKU DAFTAR INVENTORI BERPUSAT DAFTAR STOR UTAMA/PUSAT AGIH KE MAKMAL SAINS DENGAN MENGGUNAKAN KAD PETAK KEW. Penyimpanan. 0 8 0 0 0 MUL A S U N G A I Mengenalpasti rekod pecah P E T A N I K E D A H Page 49 .3.PS-3) Agihkan kepada Stor Unit REKOD PERALATAN PECAH DAN ROSAK REKOD PEMINDAHAN DAN PINJAMAN AKHI R Aktiviti 6.

PS-21 Disemak oleh Pegawai Pemeriksa dan disahkan oleh Ketua Jabatan TIDAK Lengkap YA Terima Kelulusan Ambil tindakan mengikut kelulusan AKH IR Aktiviti 6. Semak peralatan yang diterima Tanda ( ) Catatan 2. Penyimpanan. PELUPUSAN STOK BAHAN.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Menyedia laporan pelupusan stok bernilai rendah kepada Unit Pengurusan Aset KEW. Menandatangani dan mengesah Invoice dan rekod penerimaan M E N E N G A H I B R A H I M .PS-19/ KEW.3. RADAS DAN PERALATAN Subaktiviti (a) Tindakan 1. PENYIMPANAN. Pelupusan Stok Bahan. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H S E K O L A H Page 49 .4 CHECKLIST : Urusan Penerimaan. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan TATACARA PENERIMAAN.

sempurna. Daftar stok peralatan/radas ke dalam Daftar Rekod Stok 4.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 3. PERATURAN PENTADBIRAN : Aktiviti 6. 2 Alat Pemadam Api dari jenis yang betul. Terima syor hasil laporan pelupusan atau kerosakan 7. air dan lain-lain kemudahan asas hendaklah sentiasa berada M E N E N G A H I B R A H I M . diperiksa dan diperakukan oleh Jabatan Bomba secara berkala. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Stok peralatan/radas di simpan mengikut kesesuaian atau diagihkan kepada stor-stor unit Penyediaan laporan pelupusan dan kerosakan untuk dihantar kepada Unit Pengurusan Aset/Pentadbir 5.4. 6. Pastikan Bahan/Peralatan/radas disusun dalam keadaan baik.1 Menguruskan Aspek Penyenggaraan Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal. bersih.4 MENGURUSKAN ASPEK PENYENGGARAAN FASILITI MAKMAL SAINS DAN PERALATAN SERTA KECERIAAN MAKMAL. elektrik. Kemaskini stok 6. sempurna dan teratur. 3 S E K O L A H Sistem gas. Subaktiviti 1 (a) TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN MAKMAL.

2 Membuat pembaikan kecil ke atas peralatan dan radas yang tidak berfungsi atau rosak 3 Membantu dan menyenggara peralatan PPSMI di makmal sains JK Kerja ICT/ACTL – En Zulhilmi bin Shaharom 4 Membersih segala peralatan dan radas yang telah digunakan.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL dalam keadaan optimum sebelum digunakan. Penyimpanan peralatan. PROSES KERJA : Aktiviti 6. 7 Memastikan bilik-bilik makmal dalam keadaan bersih dan sempurna setelah selesai sesi pembelajaran dijalankan. 4 5 6 2010 Peralatan dan radas hendaklah dibersihkan sebelum penyimpanan dilakukan. 8 Aspek keceriaan bilik-bilik makmal dipertingkatkan dari masa ke semasa.4. Subaktiviti Bil 1 (a) TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN MAKMAL.PA 9 Mengenalpasti alat pemadam api di periksa mengikut jadual berkala. Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Ketua Pembantu Makmal/ JK Pembangunan / Penyelenggaraan Sekolah-En Ahmad Akibi bin Abdullah Sesi Undangundang Peraturan Melengkapka n Borang Kew. Merujuk kepada Ketua Panitia Mata Pelajaran berkaitan Ketua Pembantu Makmal / P E T A N I K E D A H S E K O L A H 6 M E N E N G A H Memastikan kebersihan di Bilik I B R A H I M . Ruangan Bilik Persediaan Sains hendaklah dibersihkan setelah selesai semua aktiviti-aktiviti ujikaji dijalankan. radas dan bahan ke tempat simpanan yang betul. 5 Menggantung dan mempamerkan carta-carta yang bersesuaian. 0 8 0 0 0 S U N G A I Page 49 .2 Menguruskan aspek Penyenggaraan Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal.

Guru Kanan Sains / Pen.3 Menguruskan aspek Penyenggaran Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . MUL A Menjalankan kerja-kerja pengawasan peralatan dan kemudahan asas yang tamat tempoh selenggara. mempamer carta/ papan tanda yang bersesuaian. AKHI R S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Ambil tindakan hasil syor/laporan Kerosakan Besar JKR/JPN/PPD Memasang.4. Membersih peralatan dan radas ke ruang penyimpanan dalam keadaan bersih dan teratur.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Persediaan dan Bilik Makmal berada dalam keadaan optima. Kerosakan Kecil Membaiki kerosakan terhadap fasiliti dan peralatan sains. Kanan ( Akademik ) 2010 CARTA ALIRAN : Aktiviti 6. Subaktiviti (a) TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN MAKMAL.

Tindakan Tanda ( ) Catatan 1.4. Semak peralatan sains dan lain-lain radas dalam keadaan kemas dan teratur 3. Pastikan kerosakan kecil dibaiki 5. Subaktiviti (a) TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN MAKMAL. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 CHEKCLIST : Aktiviti 6. Pastikan kerosakan besar dilapor kepada Pegawai atasan 6. Pastikan semua peralatan dan kemudahan asas berfungsi dengan baik 4. Semak bilangan dan keperluan Alat Pemadam Api dan lain-lain kemudahan 2. Tindakan telah diambil hasil syor atau laporan 7.4 Menguruskan aspek Penyenggaran Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal. Pastikan kebersihan dan keceriaan dilaksanakan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .

5 Membantu guru / pelajar ” setting-up” eksperimen mengikut arahan amali / kaedah yang disaran / menukar kaedah jika didapati perlu mengikut keperluan P & P dengan persetujuan Guru Mata Pelajaran.5.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 6. 5. Aktiviti 6.2 PROSES KERJA : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid I B R A H I M . 2 dan Guru Mata Pelajaran Biologi Ting. dalam hal-hal perkhidmatan. kemudahan cuti dan lainlain peraturan pentadbiran. 4 Mengawasi perjalanan latihan amali berjalan lancar. Membantu merekod sebarang kejadian kerosakan / keselamatan ke dalam Buku Rekod berkaitan. 2 Memastikan guru dan pelajar berada dalam makmal sains di bawah seliaan mengikut perancangan jadual waktu yang ditetapkan.5. 3 Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains KBSM Ting. Lain-lain arahan dari masa ke semasa.5 MENYELIA STAF SOKONGAN SAINS Aktiviti 6.1 PERATURAN PENTADBIRAN : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid TATACARA MEMBANTU GURU SAINS. MENGAWAS DAN Subaktiviti (a) MEMBANTU MURID MENDAPATKAN PERALATAN DAN BAHAN SAINS SEMASA AMALI 1 Memastikan jadual waktu ditempatkan di makmal sains mengikut peraturan pentadbiran diluluskan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H S E K O L A H M E N E N G A H Page 49 .

dalam hal-hal perkhidmatan. Pengetua/ Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal 2 Pengetua/ Guru Kanan sains/ Ketua Pembantu Makmal 3 Ketua Panitia Mata Pelajaran / Guru Mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal 4 Guru Mata Pelajaran / Ketua Pembantu Makmal 5 Ketua Pembantu Makmal Aktiviti S E K O L A H 6. MENGAWAS DAN Subaktiviti (a) MEMBANTU MURID MENDAPATKAN PERALATAN DAN BAHAN SAINS SEMASA AMALI Bil Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk 2010 Sesi Undangundang Peraturan 1 Memastikan jadual waktu ditempatkan di makmal sains mengikut peraturan pentadbiran diluluskan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H M E N E N G A H Page 49 . Membantu guru / pelajar ” setting-up” eksperimen mengikut arahan amali / kaedah yang disaran / menukar kaedah jika didapati perlu mengikut keperluan P & P dengan persetujuan Guru Mata Pelajaran. 5. Membantu merekod sebarang kejadian kerosakan / keselamatan ke dalam Buku Rekod berkaitan. Memastikan guru dan pelajar berada dalam makmal sains di bawah seliaan mengikut perancangan jadual waktu yang ditetapkan. Mengawasi perjalanan latihan amali berjalan lancar. Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains KBSM Ting. Lain-lain arahan dari masa ke semasa. 2 dan Guru Mata Pelajaran Biologi Ting.3 CARTA ALIRAN : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid I B R A H I M . kemudahan cuti dan lain-lain peraturan pentadbiran.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL TATACARA MEMBANTU GURU SAINS.5.

2 dan Biologi Ting.5.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 MUL A Memastikan Jadual Waktu Kerja dipamerkan dengan jelas. Memastikan Guru / Pelajar berada dalam kelas mengikut perancangan Menentusahkan lokasi dan bidang P&P makmal-makmal sains / amali berjalan lancar/ merekod semua kebarangkalian berlaku kerosakn / keselamatan. Melaksanakan arahan tugas dari semasa ke semasa. AKHI R Aktiviti 6. MENGAWAS DAN Subaktiviti (a) MEMBANTU MURID MENDAPATKAN PERALATAN DAN BAHAN SAINS SEMASA AMALI Tindakan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 5 berkenaan dengan permohonan cuti. 0 8 0 0 0 Tanda ( √ S U N G A I P E T A N I ) K E D A H Catatan Page 49 .4 CHEKCLIST : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid TATACARA MEMBANTU GURU SAINS. Cari pengganti (jika perlu) Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains Ting.

Subaktiviti (a) S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .6 MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI DIJALANKAN DI MAKMAL SAINS Aktiviti 6. kemudahan cuti dan lain-lain peraturan pentadbiran. Memastikan guru dan pelajar berada dalam makmal sains di bawah seliaan mengikut perancangan jadual waktu yang ditetapkan. Mengawasi perjalanan latihan amali berjalan lancar. 2 dan Guru Mata Pelajaran Biologi Ting. mengawal kelas amali harian dan peperiksaan TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI. Memastikan jadual waktu ditempatkan di makmal sains mengikut peraturan pentadbiran diluluskan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains KBSM Ting. Lain-lain arahan dari masa ke semasa.6. 4. Membantu guru / pelajar ” settingup” eksperimen mengikut arahan amali / kaedah yang disaran / menukar kaedah jika didapati perlu mengikut keperluan P & P dengan persetujuan Guru Mata Pelajaran.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 1. 5.1 PERATURAN PENTADBIRAN : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. 5. 6. 3. dalam hal-hal perkhidmatan. Membantu merekod sebarang kejadian kerosakan / keselamatan ke dalam Buku Rekod berkaitan. 2.

Guru Mata Pelajaran ( Sains. Memastikan semua alatradas yang digunakan semasa ujikaji dibersihkan semasa dikembalikan dan segera disimpan ke tempat asal.2 2010 PROSES KERJA : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. mengawal kelas amali harian dan peperiksaan TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI. Pengetua/Guru Kanan Sains/ Ketua Panitia mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal 3 Membantu guru-guru semasa diperlukan untuk memasang alatradas atau semasa pemindahan jika diperlukan Pengetua/Guru Kanan Sains/ Ketua Panitia mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal 4 Menyediakan keperluan URGENT ( SEGERA ) sepertimana diminta oleh guru ketika sessi amali.6. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . 2 Memastikan alatradas mencukupi dan berfungsi dalam keadaan yang baik dan memuaskan. Biologi ) Guru Mata Pelajaran ( Sains. Merekodkan sebarang kerosakan radas semasa ujikaji . Semua sisa Bahan Kimia / Bilogi dilupuskan mengiktu kaedah yang betul. Biologi ) Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Ketua Panitia Mata Pelajaran 5 6 S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Aktiviti 6. Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Pengetua/Guru Kanan Sains/ Ketua Panitia mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal Sesi Undangundang Peraturan Subaktiviti Bil 1 (a) Menerima arahan dari guru sains supaya berada di dalam makmal sains semasa kelas amali dijalankan.

3 M E N E N G A H CARTA ALIRAN : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan.Abdul Halim bin Md Noh (sains) 22. 8. Pn Yuslina binti Yaacob (sains) 19. En. 3. 7.Suzalina binti Sungit (Biologi) Pn.Halimahton binti Baharom ( Fizik) Pn Azila binti Muhammad (Fizik) Pn See Ai King (Fizik) Pn Teoh Gim Suan (Fizik) (Biologi) 10. Pn Yim Poh Leong (kimia) 14. 4. 5. Pn Masnira binti Md Akhir 11. Pn Masnira binti Md Akhir (sains) 20. Pn Tan Bee Tin (kimia) 15. 6. Pn Che Som binti Abd Hamid (sains) 17. Pn Norrida binti Hassim (Biologi) 9. mengawal kelas amali harian dan peperiksaan I B R A H I M .Khatirasan (kimia) 16. En Ahmad Akibi bin Abdullah (sains) Aktiviti S E K O L A H 6.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 7. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Pn Norrida binti Hassim (Sains) 21. Senarai Guru Mata pelajaran mengikut agihan Jabatan Sains & Matematik : 2010 1. Pn Tengku Azariah binti Tengku Nordin ( kimia ) 12.6. Pn Siti Azura binti Abdul Rahim (sains) 18. Pn Che Ramlah (kimia) 13. Pn Salmah binti Mahmud (Biologi) Pn Maimunah binti Nasir (Biologi) Pn. Pn Nabilah binti Ahmad ( GKS ) 2. En.

. Subaktiviti (a) Tindakan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 2010 . MUL A Menerima arahan dari guru sains supaya berada di dalam makmal sains semasa kelas amali dijalankan Memastikan alatradas mencukupi dan berfungsi dalam keadaan yang baik dan memuaskan.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Subaktiviti (a) TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI.6. Semua sisa Bahan Kimia / Bilogi dilupuskan mengiktu kaedah yang betul. Merekodkan sebarang kerosakan radas semasa ujikaji . Membantu guru-guru semasa diperlukan untuk memasang alatradas atau semasa pemindahan jika diperlukan Menyediakan keperluan URGENT ( SEGERA ) sepertimana diminta oleh guru ketika sessi amali. Aktiviti 6. mengawal kelas amali harian dan peperiksaan TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI.. 0 8 0 0 0 S U N G A I Tanda ( √ P E T A N I ) K E D A H Catatan Page 49 .4 CHEKCLIST : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. AKHI R Memastikan semua alatradas yang digunakan semasa ujikaji dibersihkan semasa dikembalikan dan segera disimpan ke tempat asal.

Memastikan alatradas mencukupi dan berfungsi dalam keadaan yang baik dan memuaskan. Membantu guru-guru semasa diperlukan untuk memasang alatradas atau semasa pemindahan jika diperlukan 4.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 1. Subaktiviti (a) 1. 5. Menyediakan keperluan URGENT ( SEGERA ) sepertimana diminta oleh guru ketika sessi amali. 3. 6.7 MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS Aktiviti 6. Semua sisa Bahan Kimia / Bilogi dilupuskan mengiktu kaedah yang betul. Memastikan semua alatradas yang digunakan semasa ujikaji dibersihkan semasa dikembalikan dan segera disimpan ke tempat asal. 6. Merekodkan sebarang kerosakan radas semasa ujikaji .7. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .1 PERATURAN PENTADBIRAN : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains. TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS. Menerima arahan dari guru matapelajaran / berada di bilik makmal semasa kelas dijalankan 2. Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .

4.7. 3. 2010 Menyediakan Peraturan Makmal Untuk Pelajar dan diserahkan kepada Guru Mata Pelajaran untuk diedarkan pada pelajar. 8. 6. jika berlaku kecemasan / kebakaran. Menyediakan satu plan latihan kebakaran tentang laluan yang patut diikuti . Kanan ( Akademik) Guru Kanan Sains 2.2 PROSES KERJA : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains. Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar Pen. Memastikan peti pertolongan cemas sentiasa lengkap. 0 8 0 0 0 Guru Kanan Sains P E T A N I K E D A H S U N G A I Page 49 . Memastikan Gebar Api disediakan di dalam bilik makmal 5. Mempamerkan “NOTIS AMARAN MERBAHAYA “ di pintu bilik-bilik stor dan gas. S E K O L A H Menyediakan Peraturan Makmal M E N E N G A H I B R A H I M . Subaktiviti (a) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi UndangUndang / Pearturan 1. 7. Aktiviti 6.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2. Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan menghantarkan kepada pusat servis sekali setahun. Mengadakan satu latihan kecemaran kebakaran khas untuk murid-murid dibilik makmal. TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS.

Ketua Pembantu Makmal 8. Guru Kanan Sains / Pen. Memastikan peti pertolongan cemas sentiasa lengkap. Menyediakan satu plan latihan kebakaran tentang laluan yang patut diikuti . 6. Guru Kanan Sains S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . jika berlaku kecemasan / kebakaran. Memastikan Gebar Api disediakan di dalam bilik makmal Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal 5. Mempamerkan “NOTIS AMARAN MERBAHAYA “ di pintu bilik-bilik stor dan gas. JK Latihan Kebakaran Sekolah.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Untuk Pelajar dan diserahkan kepada Guru Mata Pelajaran untuk diedarkan pada pelajar. JK Penyelenggaran / Keselamatan 4. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Mengadakan satu latihan kecemaran kebakaran khas untuk murid-murid dibilik makmal. Kanan Hal Ehwal Murid 7. 2010 3. Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan menghantarkan kepada pusat servis sekali setahun.

Memeriksa / Merekodkan peralatan yang tidak berfungsi dengan baik untuk tujuan baik-pulih / penyelenggaraan / pelupusan / hapus-kira / perbekalan baru @ perolehan gentian stok. TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS.Peraturan Am Makmal 2. Mempamerkan tanda-tanda amaran.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Aktiviti 6.7. langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil jika berlaku sebarang kecemasan ataupun kebakaran/ kemalangan yang tidak disengajakan. Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar : 1.3 CARTA ALIRAN : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .Peraturan Makmal Bagi Pelajar Memeriksa/Menyemak kelengkapan peralatan kebakaran / Peti Pertolongan Cemas / merekodkan kekurangan ubatan / mendapatkan kelulusan untuk tujuan pembelian Subaktiviti (a) MUL A Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan menghantarkan kepada pusat servis sekali setahun.

Bekerjasama mengadakan satu latihan kebakaran khas untuk murid-murid di bilik makmal. AKHI R Aktiviti 6. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H AKHI R Page 49 AKHI R . 2. Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar Tindakan Tanda ( √ ) Catatan Subaktiviti (a) 1. TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS. Memeriksa / Menyediakan / Memastikan Peti Pertolongan Cemas sentiasa lengkap. 6.7. Menyediakan dan mempamerkan satu plan latihan kebakaran menunjukkan peta laluan yang patut diikuti jika berlaku kecemasan / kebakaran.4 CHEKCLIST : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains. Menyedia dan mengedar peraturan am makmal kepada pelajar. Memeriksa dan Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan baik 3. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 5.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Melaporkan kepada Guru Kanan Sains / Ketua Panitia / Guru Mata Pelajaran berhubung perkara-perkara yang berkaitan kerosakan yang belum di ambil tindakan. 4. Menyediakan gebar api di setiap bilik makmal.

Pusat Perkembangan Kurikulum. KP(BS)8600/7/A/(81) Tindakan Serta Merta Keselamatan Di Dalam Makmal Sains yang bertarikh 21 Februari 1980 3.2 Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 (Pengurusan Aset Alih Kerajaan-TPA) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009 (Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan-TPS) 4. Meletakkan Notis “ AMARAN MERBAHAYA “ di pintu-pintu bilik stor dan bilik gas. Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia . 3.1 3. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . 2010 1. Senarai Jawatankuasa yang dianggotai oleh Pembantu Makmal – Lampiran 4 5. Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan oleh Pembantu Makmal. Senarai Borang-borang yang digunakan. Senarai tugas harian Norma Kerja Pembantu Makmal S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 7. Kementerian Pelajaran Malaysia. 2. 7. Panduan Pengurusan Dan Keselamatan Makmal Sains Sekolah. – Lampiran 5 6.

0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .SUNGAI PETANI KEDAH PENGETUA PENOLONG KANAN 1(PENTADBIRAN) GURU KANAN SAINS & MATEMATIK KETUA PANITIA MATA PELAJARAN GURU-GURU MATA PELAJARAN GURU-GURU MATA PELAJARAN KETUA PEMBANTU MAKMAL C22 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 LAMPIRAN 1 CARTA ORGANISASI STAF MAKMAL SAINS SMK IBRAHIM.

SUNGAI PETANI KEDAH CARTA ORGANISASI (PENGKHUSUSAN) AKS-SAINS JABATAN SAINS LAMPIRAN 2 GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK KETUA PANITIA SAINS KETUA PEMBANTU MAKMAL C22 PEMBANTU MAKMAL C17 PUAN ASAMI BINTI SALLEH SAINS T3/4/5 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 LAMPIRAN 3 S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 LAMPIRAN 2 SMK IBRAHIM.

alatan dan bahan kimia untuk aktiviti ujikaji-ujikaji. 13. Semua penyediaan hendaklah mengikut Buku Pesanan Guru 3 hari (waktu bekerja) sebelum sesuatu ujikaji dijalankan. Bertanggungjawab terhadap pemeriksaan berkala Alat Pemadam Api sekolah termasuk makmalmakmal sains. ( urusetia) Menjalankan tugas seperti yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa. 9. 2. Mengurus pembelian Bahan/Radas/Peralatan yang diperlukan di makmal sains (Makmal Am Biologi Ting 5 dan Sains Ting 2. Menyelia kebersihan dan keceriaan makmal. 4. Mengutamakan langkah keselamatan dalam sesuatu kecemasan. memproses hapus kira dan pelaporan stok dan mengemaskini stok tahunan. 7. 5. 8. 12. 14. penyimpanan bahan-bahan. 10. Menguruskan stok dan inventori makmal sains. Menjalankan tugas-tugas harian dari segi penyediaan radas-radas.) Menguruskan penerimaan. Menyelia dan membimbing Pembantu Am Pejabat Gred N1 @ N4 (Jika ada) Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. Bertanggungjawab menyelia Pembantu Makmal dan Pembantu Am Pejabat (bertugas di makmal sains) Menyediakan peralatan dan radas untuk keperluan bagi menjalankan ujikaji di Makmal Biologi bagi Tingkatan 5.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL SENARAI TUGAS PEMBANTU MAKMAL GRED C17 PUAN RABIATUL BINTI MOHD HASHIM 2010 Bertanggungjawab kepada Pihak Pentadbir Sekolah. Guru Kanan Sains. Makmal Sains Tingkatan 2. Menganggotai Jawatankuasa Pengurusan Aset Sekolah. Ketua Panitia Sains dan Guru –guru di dalam melaksana. mengawasi kelas amali harian dan kelas-kelas amali peperiksaan SPM dan STPM. 6. LAMPIRAN 4 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET SEKOLAH S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 11. berikut:dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara 1. 3. Bertanggungjawab di Makmal Biologi Tingkatan 5 dan Makmal Sains Tingkatan 2. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .

PEMERIKSA (HARTA IVENTORI) PEG. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .PEMERIKSA (PELUPUSAN ASET) S/U JAWATAN KUASA PENGURUSAN ASET KERANI ASET PN MASNIRA BINTI MOHD AKHIR ENCIK KARTHEGES A/L PONNIAH ENCIK MUKRIM BIN BAKAR PN HASNAH BINTI SHAFIE PN NOR HAYATI BINTI ALI LEMBAGA PEMERIKSA 1. 7. 4. 6. ENCIK AHMAD YAZI BIN SERAJ KHALIJAH BINTI ISMAIL - - PEG.JALAN KOLAM AIR. KANAN HEM) ENCIK MAD SAAD BIN (PEN.) 2010 ENCIK AHMAD AKIBI BIN ABDULLAH (PEN.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL SMK.PEMERIKSA (PELUPUSAN ASET) PEG.SUNGAI PETANI KEDAH PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI 2 TIMBALAN PENGERUSI 3 SETIAUSAHA : : : : : ENCIK RAMLI BIN ABD RAHMAN. 5.PEMERIKSA (HARTA MODAL) PEG. 3. KANAN PENTDB. SEMUA GURU KANAN S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 2. PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 3. KANAN KO-KU) KETUA PEMBANTU MAKMAL (S/U PENYELARAS) AHLI JAWATANKUASA 1. PENOLONG KANAN HEM 2. BCK ENCIK ABD HALIM BIN MD NOH (PEN.ASET SEKOLAH PEG. IBRAHIM.

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Buat lampiran 5 berasingan split paper BUKU REKOD PERALATAN ROSAK BIL TARIKH BUTIRAN PERALATAN KUANTITI BILANGAN NAMA PELAJAR T/T PELAJAR NAMA GURU MATAPELAJARAN T/ T GURU CATATAN S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .

0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 BUKU REKOD KESELAMATAN MAKMAL SAINS BIL TARIKH MASA NAMA PELAJAR JENIS KEMALANGA N TINDAKAN/CATATAN S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Kebenaran Guru hendaklah diperolehi sebelum memasuki Makmal Sains dan Bilik Persediaan.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 CONTOH Peraturan Makmal Sains yang perlu ditandatangani oleh pelajar – disediakan oleh Pembantu Makmal PERATURAN MAKMAL SAINS BAGI PELAJAR 1. 2. Peralatan dan bahan sains dalam makmal sains tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran guru sains.

Peralatan dan bahan sains hanya boleh digunakan atas arahan guru. Dilarang menghidu dan merasa sebarang bahan kimia kerana bahan kimia adalah beracun dan mengkakis. Hanya buku dan peralatan belajar yang dibenarkan sahaja boleh dibawa masuk ke dalam makmal sains semasa pengajaran dan pembelajaran sains. 7. Spesimen biologi jenis bukan perosak yang masih hidup hendaklah dikembalikan semula ke habitatnya. 2010 Semua peralatan dan bahan sains yang telah digunakan hendaklah dikembalikan ke tempat asal atau seperti yang diarahkan oleh guru. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 2. Semua radas hendaklah dibersihkan sebelum dan selepas digunakan. 11. Sila baca pada botol reagen dengan teliti untuk memastikan bahan kimia yang akan digunakan itu adalah betul. 10. Elakkan membuang sebarang sampah dalam bentuk pepejal ke dalam sinki. 6. Spesimen yang sudah dibedah hendaklah dikumpul dan ditanam. 12. 3. 13. PENGGUNAAN BAHAN BIOLOGI 1. 5. 14. 4. Botol yang mengandungi bahan kimia mesti ditutup dengan segera selepas digunakan. Pelajar dilarang bermain-main di dalam makmal sains. Sebarang benda yang masih menyala dan berbara tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah. Gunakan Bahan Kimia mengikut keperluan sahaja semasa menjalankan amali Gunakan spatula sahaja untuk mengambil bahan kimia pepejal. Penggunaan kertas. Penunu Bunsen hendaklah dinyalakan hanya dengan pemetik api. 5. 15. Kerja amali hanya boleh dilakukan dengan pengetahuan dan kebenaran guru. Bahan dan alat dalam Kit Peralatan Kecemasan boleh digunakan dengan kebenaran dan pengawasan guru dan Pembantu Makmal. Sebarang kemalangan yan berlaku perlu dilaporkan dengan segera kepada guru dan Pembantu Makmal. 8. Sisa-sisa bahan sains hendaklah dibuang ke dalam bekas yang berlabel sisa bahan.lidi dan mancis tidak dibenarkan. 9.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 3. Pelajar dikehendaki menjaga kebersihan dan susunan perabot supaya kemas dan teratur. PENGGUNAAN BAHAN KIMIA 1. Peralatan yang pecah atau rosak perlu dilaporkan dengan segera kepada guru dan Pembantu Makmal. 4. 2. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .

Tarikh :……………….FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 3.... Tandatangan Pengetua PENGAKUAN “Saya telah membaca dan faham isi kandungan peraturan makmal ini dan mengaku akan mematuhi segala peraturan di dalamnya” ………………………….. Tandatangan Nama :………………………. 2010 PERINGATAN PIHAK SEKOLAH TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG KEJADIAN YANG TIDAK DIINGINI SEKIRANYA PELAJAR ITU TIDAK MEMATUHI PERATURAN YANG TERSEBUT DI ATAS ………………………… Tandatangan Ketua Bidang Sains ………………………………………. Jangan buka piring petri yang mengandungi kultur mikroorganisma... ianya hendaklah dilaporkan kepada guru terbabit. SENARAI TUGAS HARIAN – ‘CORE BUSSINESS’ PEMBANTU MAKMAL TARIKH HARI TUGASAN HARIAN – KUANTITI/MASA/KOS 1. Jika piring petri mengandungi mikro organism retak atau pecah.... 4.. 0 8 0 0 0 S U N G A I Page 49 ..... Menyediakan peralatan /larutan / radas untuk P E T A N I Masa : 3 hari sebelum K E D A H S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .

Kuantiti : 6 orang staf makmal sains Masa : 1 jam Kuantiti : Mengikut keperluan semasa Masa : Kuantiti : Mengikut Keperluan Semasa. Menerima Borang Pesanan / L. NORMA KERJA BAGI TUGAS-TUGAS PEMBANTU MAKMAL BIL JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL 15 min 1. Mengisi borang pesanan ( Nota Minta ) 20 min 2. Mengawalselia staf sokongan dibawah seliaan Ketua Pembantu Makmal. 5. 7. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . penyimpanan bahan- bahan. alatan dan bahan kimia untuk aktiviti eksperimen (ujikaji). Menguruskan stok dan inventori makmal sains. 4. Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan.O.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL keperluan bagi menjalankan ujikaji di Makmal Kuantiti : 1 ujikaji – 2010 10 set bagi individu pelajar dari segi Masa : 3 hari sebelum Kuantiti : 1 ujikaji – 10 set bagi individu pelajar Masa : 2 masa (80 min. radas-radas. Menjalankan tugas seperti yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa. 3. Menyelenggara dan menyenggara peralatan. Menguruskan penerimaan. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 1 unit 1 unit Page 49 . 8. memproses hapus kira dan pelaporan stok dan mengemaskini stok tahunan. Mengurus aspek kebersihan peralatan/radas dan keceriaan makmal sains.) Kuantiti : 2 ujikaji – 7 set bagi individu pelajar Masa : 1 jam Kuantiti : 1 makmal Masa : 2 jam Kuantiti : Stok/Aset /Makmal Tingkatan 5 Biologi / Sains KBSM Ting 2 2. 6. mengawasi kelas amali harian dan kelas-kelas amali peperiksaan SPM dan STPM.

house Training / Kursus Perkembangan Staf 45 min 50 min 450 min 450 min 1 unit 15 unit 15 unit 15 unit 2010 7. 15 min 1 unit 1 unit 9.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 3. 4. 8. 5. Merekod dan menyimpan stok Mengeluarkan stok / Memeriksa stok Mengawasi dan membantu PAR di dalam bilik persediaan. 15 min. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 15 min 1 unit CATATAN: Masa yang diambil bergantung kepada jumlah makmal di sekolah. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . 6. Mengawasi PAR mengemas bilik makmal Penyemakan stok secara rawak Memngawasi aspek-aspek keselamatan / keceriaan Latihan / Bimbingan / In.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful