FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL

2010

F A I L M E J A
P e m b a n t u G M E D mC a- 1 7 R ak l

PU A N R A B I A T U L B I N T I M O H D H
S M K IB R A H IM 08000 SU N G AI PETAN I KED AH D ARU L AM AN N A M A A G E N SSI M K I B R A H I M : ALAM AT :

0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I,K E D A 044212633 044227461 861104 – 38 – 7348

N O . T E L E F: O N N 0. FAKS : N O . I/C :

M AKLU M AT PEG AW AI
S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H

Page 49

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL

2010

Nam a Ja w a ta n H a k ik i G e la ra n Ja w a ta n G re d Ja w a ta n B a h a g ia n / U n it T a rik h M e m e g a n g Ja w a ta n T a rik h P e n e m p a ta n S e k o la h D a h u lu

PU A N R A B IA T U L B IN T I M O H D H A S H IM PEM BANTU M AKM AL P EM B A N T U M A K M A L C -1 7 Ja b a ta n S a in s d a n M a te m a tik 0 6 D IS E M B E R 2 0 0 9 0 9 D IS E M B E R 2 0 0 9 S M K . IB R A H IM 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I, K E D A H

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1.

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA DAN OBJEKTIF JABATAN
S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H

4

Page 49

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL

2010

2. 3.

Objektif Sekolah / Carta Organisasi Sekolah Peraturan-Peraturan Pentadbiran, Proses Kerja, Carta Aliran dan Checklist Tugas Pembantu Makmal

5-6

3.1

Urusan penyediaan bahan, radas dan peralatan untuk keperluan eksperimen bagi tujuan Pengajaran dan Pembelajaran Sains di makmal sains. Urusan persediaan dan pembelian radas, bahan dan peralatan yang diperlukan di makmal sains. Urusan penerimaan, penyimpanan, pelupusan stok bahan, radas dan peralatan serta mengemaskinikan stok tahunan. Menguruskan aspek Penyenggaran Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal. Penyeliaan Staf Sokongan sains. Membantu guru-guru sains semasa eksperimen, mengawal kelas amali harian dan peperiksaan. Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains.

7-10

3.2 3.3

11-14

15-19

3.4

20-24

3.5 3.6 3.7

25-28 29-32 33-37

4. 5. 6.

Carta Organisasi Sekolah Carta Organisasi Sekolah/Kedudukan Makmal Senarai, Tugas, Kuasa dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Lain. Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan oleh Pembantu Makmal Senarai Jawatankuasa yang dianggotai oleh Pembantu Makmal Senarai borang-borang yang digunakan Senarai tugas harian

39 40

7.

8.

9. 10.

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk menwujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H

Page 49

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL

2010

untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

Piagam Pelanggan Jabatan Pelajaran Kedah.

1.1 belajar.

Memastikan semua kanak-kanak , mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat

1.2 Memastikan bekalan guru-guru mencukupi. 1.3 1.4 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan negara. Melaksanakan konsep “Pendemokrasian Pendidikan “ dengan menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan keperluan asas. 1.5 Meluaskan dasar “ Pendemokrasian Pendidikan ” sebagai langkah untuk mengimbangi kesemua aspek pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar. 1.6 Memastikan semua murid memperolehi pendidikan yang berkualiti selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan. 1.7 Memberikan kemudahan infrastruktur yang selesa dan berkualiti bagi tempat kerja, kediaman dan sekolah. 1.8 Meningkatkan tahap profesionalisme tenaga pendidik dan personel bagi meningkatkan kecekapan dalam pentadbiran, Pengajaran dan Pembelajaran melalui Teknologi Pendidikan. 1.9 Mewujudkan sistem pengurusan organisasi pendidikan yang berteraskan ICT. 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 Meningkatkan Pembangunan Sahsiah Pelajar yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Meningkatkan lagi kecemerlangan Akademik dan Potensi serta Kualiti Pelajar secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Mempertingkatkan penyertaan pelajar dalam bidang sains dan teknologi untuk mencapai matalamat 60 : 40. Menguruskan pertukaran dan penempatan guru/ murid mengikut permohonan dan kekosongan tempat. Menjana perkembangan sahsiah murid-murid pendidikan khas. Memastikan semua pelajar JPN menguasai asas 3M.

1.15

Piagam Pelanggan SMK Ibrahim,Sungai Petani Kedah
o
Kami Guru-Guru/Anggota Kumpulan Sokongan SMK. Ibrahim,Sungai Petani,Kedah dengan penuh tekad dan azam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami :

S E K O L A H

M E N E N G A H

I B R A H I M , 0 8 0 0 0

S U N G A I

P E T A N I

K E D A H

Page 49

tolong-menolong dan cinta mencintai di kalangan warga sekolah untuk mewujudkan sekolah penyayang.  Terus memperkembangkan lagi potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu untuk membina insan yang seimbang dan harmonis. sukan.  Meningkatkan kesedaran dikalangan pelajar. Carta Organisasi Sekolah Seperti di Lampiran 1 Carta Organisasi Sekolah (Kedudukan Pembantu Makmal) - Seperti di Lampiran 2 Senarai Tugas Pembantu Makmal S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .  Meningkatkan Kecemerlangan Kokurikulum .  Melaksanakan pendidikan Komputer dan Internet. permainan.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL  2010 Meningkatkan Kecemerlangan Akademik pelajar dengan membuat persediaan secukupnya supaya proses pembelajaran dan pengajaran sentiasa menarik dan berkesan. syor.  Menyemaikan rasa hormat menghormati. dengan menggalakkan semua pelajar menyertai kegiatan unit beruniform .  Memastikan ibubapa dan pelawat yang datang ke sekolah diberi layanan mesra dan semua masalah diselesaikan dengan adil dan saksama. akan kepentingan keceriaan dan kebersihan sekolah dengan mengamalkan konsep Sekolah Ku Rumah Ku. dan teguran yang membina dari mana-mana pihak.  Sentisa berfikiran terbuka dan bersikap positif serta sanggup menerima pandangan .  Mengurangkan kes-kes disiplin di kalangan pelajar. sebagai satu usaha tambahan sekolah untuk membimbing pelajar-pelajar ke arah literasi dalam teknologi maklumat.  Mengendalikan kemudahan-kemudahan sekolah dengan baik supaya sentiasa dapat digunakan dengan berkesan. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . dengan sistem kawalan dan bimbingan yang berkesan. kelab dan persatuan. secara aktif supaya pelajar-pelajar dapat menggunakan masa lapang mereka dengan berfaedah.

0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Proses Kerja.1URUSAN PENYEDIAAN BAHAN.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Seperti di Lampiran 3 2010 Peraturan-Peraturan Pentadbiran. RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Carta Aliran dan Checklist Tugas Pembantu Makmal 6.

Aktiviti 6. Borang pesanan persediaan hendaklah dikemukakan tiga (3) hari sebelum tarikh diperlukan. M E N E N G A H I B R A H I M .1. berfungsi serta selamat digunakan 3.PS-6.2 PROSES KERJA : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN. 6. Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Sesi Undangundang Peraturan Borang/Buku Permohonan Guru Subaktiviti (a) Bil 1 S E K O L A H Sediakan/Pengisian Borang Pesanan persediaan. Keperluan hendaklah disediakan dengan lengkap di dalam keadaan baik.1 PERATURAN PENTADBIRAN : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Aktiviti 6. Sebarang bentuk tambahan barangan standard perlu diisikan dalam borang KEW. RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS Subaktiviti (a) MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI. 1. 2. 4. Sebarang kerosakan perlu direkodkan. RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI. 0 8 0 0 0 Guru Sains/ Ketua Pembantu Makmal/ S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .1. 5. Waktu semasa keperluan perlu dikenalpasti Bilangan peralatan yang telah digunakan perlu dikembalikan dengan bilangan yang mencukupi.

0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Berada dalam makmal sains semasa P & P dijalankan. MUL A Sediakan Buku/Borang Persediaan Subaktiviti (a) Tempatkan Buku/Borang Persediaan di setiap Bilik Makmal Terima pesanan berdasarkan keperluan Semak keperluan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .PS-11/ KEW.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Ketua Panitia Sains 2 3 4 5 6 7 Terima borang pesanan persediaan daripada guru sains. RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI. Semak keperluan berdasarkan stok.PS-6 2010 8 9 10 11 Aktiviti 6. Rekodkan kerosakan (sekiranya ada) Bersihkan peralatan yang telah digunakan (sekiranya ada) Simpan peralatan yang telah digunakan dalam keadan bersih dan teratur Rekodkan keperluan stok (sekiranya ada) Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Nota Minta/ KEW. Keperluan disediakan berdasarkan borang pesanan. Rujuk kepada Guru Sains sekiranya ada keperluan. Semak semula bilangan peralatan yang telah digunakan/dikembalikan.1.3 CARTA ALIRAN : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN.

0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Subaktiviti (a) TANDA ( ) CATATAN Pesanan Guru boleh didapati melalui Buku atau Borang di setiap makmal sains.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL YA/ TIDAK 2010 Maklumkan kepada Guru Sains sekiranya kekurangan stok dan sebagainyaLENGKAP Sediakan keperluan Tempatkan keperluan di Bilik Makmal Sains yang akan digunakan Berada di makmal sains semasa P & P dijalankan Semak bilangan peralatan yang dikembalikan setelah digunakan. Semak semula bilangan yang telah digunakan selepas tamat amali sains. 3. Semak keperluan Bahan/Radas melalui Buku/Borang Pesanan Guru dan penggunaan makmal pada setiap hari. S E K O L A H Page 49 . 2. Pastikan peralatan yang telah digunakan akan digunakan kembali atau tidak bersama Guru Sains dan M E N E N G A H I B R A H I M . RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI. 4. Rekodkan kerosakan (sekiranya ada) Bersihkan dan simpan keperluan ke tempat simpanan AKH IR Aktiviti 6.4 CHEKCLIST : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN.1. Semak semula bilangan yang telah disediakan mengikut keperluan Pengajaran & Pembelajaran ujikaji secara individu atau kumpulan. TINDAKAN 1.

PS-4 Catatan : Ketika amali dijalankan di makmal sains Pembantu Makmal hendaklah sentiasa berada di makmal sains ( bilik khas Jab. 7. 4 Bagi pembelian bahan dan peralatan sains semasa dalam tempoh persekolahan hendaklah berbincang dengan Ketua Bidang Sains dari segi keperluan dan kuantiti serta kemampuan kewangan.2URUSAN PERSEDIAAN DAN PEMBELIAN RADAS. 3 Perbincangan dan persetujuan perlu diperolehi dengan Ketua Bidang Sains atau Guru Kanan Matapelajaran sebelum pembelian dilakukan. 5 S E K O L A H Memastikan Nota Minta atau KEW. Penggunaan Kad KEW. 2010 6.1 PERATURAN PENTADBIRAN : URUSAN PEMBELIAN RADAS. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS Subaktiviti 1 2 (a) TATACARA PEMBELIAN PERALATAN Senarai pembelian hendaklah berpandukan kepada stok di akhir tahun Sebut harga perlu diperolehi daripada syarikat pembekal sains sebelum pembelian dilakukan. Pastikan sebarang kerosakan direkodkan. Pastikan peralatan yang telah digunakan dibersihkan dan di simpan ke tempat simpanan dalam keadaan bersih dan teratur. Sains ) untuk memberi bantuan kepada guru sekiranya diperlukan. BAHAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS Aktiviti 6. 6.2.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL membuat penambahan atau pengurangan (sekiranya ada). 5. Rekodkan kemasukan/pengeluaran stok.PA-11 dicatatkan sebelum ianya diluluskan oleh M E N E N G A H I B R A H I M .

2. 2010 Aktiviti 6.PA-11 untuk diluluskan oleh Pengetua sekolah Dapatkan sebutharga dari syarikat pembekal sains untuk dibuat perbandingan harga Berbincang mengenai pembelian Bahan/Radas M E N E N G A H I B R A H I M .2 PROSES KERJA : URUSAN PEMBELIAN RADAS. BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS Subaktivit i Bil (a) TATACARA PEMBELIAN PERALATAN Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Sesi Undangundang Peraturan 1 Senaraikan pembelian berpandukan baki terakhir semasa semakan stok dan senarai tambahan dari guruguru sains Mengisi borang ‘Nota Minta’ atau KEW.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Pentadir Sekolah (Pengetua). 0 8 0 0 0 Ketua Panitia Mata Pelajaran /Guru Sains/ Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Pengetua 2 3 Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal 4 S E K O L A H Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .

0 8 0 0 0 S U N G A I Page 49 .2. BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS TATACARA PEMBELIAN PERALATAN Subaktiviti (a) MUL A Membuat Senarai Pembelian dan dapatkan sebutharga dari pembekal Terima jawapan sebutharga dari pembekalpembekal sains Berbincang dengan Ketua Bidang Sains/Guru Kanan Matapelajaran Sains Mengisi Borang Nota Minta/KEW.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL atau peralatan berdasarkan kualiti dan sebutharga yang terendah. 5 Mengisi ‘ Borang Pesanan Kerajaan’ (Local Order) Pembantu Makmal 2010 Ketua Pembantu Makmal/Tadbir Pembantu Makmal/Tadbir Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – TPA-Bil 5/2007 Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan – TPS-Bil 5/2009 6 Rekodkan BPK ke dalam Buku daftar pembelian Aktiviti 6.3 CARTA ALIRAN : URUSAN PEMBELIAN RADAS.PA-11 beserta dengan anggaran pembelian Serahkan kepada Pengetua untuk diluluskan Terima kelulusan pembelian dari Pengetua Membuat permohonan pembelian kepada Syarikat Pembekal yang terpilih. Terima pesanan dari pembekal dengan mengesah dan menandatangani dokumen (Invoice/Delivery Order) pembelianP E T A N I K E D A H S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .

Semak senarai pembelian Tanda ( ) Catatan 2.PS- Page 49 .PA-2 PASTIKAN LENGKAP Mengisi Borang Pesanan Kerajaan 2010 Daftarkan ke dalam rekod seperti kehendak Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan/Pengurusan Stor Kerajaan AKHI R Aktiviti 6. Isi Nota Minta/KEW. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Sekiranya terdapat kekurangan.PA-11(Stor Unit) 4. Pesanan pembelian dari Syarikat Pembekal yang terpilih. kira dan sahkan pesanan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Terima pesanan dari Syarikat Pembekal 7.PA-1/ KEW. 6.PS-1/KEW. Penggunaan Borang KEW.PA-11 yang telah diluluskan oleh Pengetua 5. Semak senarai sebutharga dari Syarikat Pembekal 3.2.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL YA/ TIDAK KEW.4 CHEKCLIST : URUSAN PEMBELIAN RADAS. Semak Nota Minta /KEW.PA-1/ KEW. Periksa. BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS Subaktiviti (a) TATACARA PEMBELIAN PERALATAN Tindakan 1.

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009 4 Bahan/Peralatan/radas yang pecah/rosak/melepasi tarikh luput hendaklah direkod bagi tujuan pelupusan. PELUPUSAN STOK BAHAN.PS-2 DIPERLUKAN 8.1 PERATURAN PENTADBIRAN : Urusan Penerimaan. PENYIMPANAN. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan TATACARA PENERIMAAN. 3 Bahan/Peralatan/radas yang diterima hendaklah direkod seperti di dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 dan Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS). PENYIMPANAN. mencukupi dan mengikut jenama serta spesifikasi yang dikehendaki. sempurna. Rekod Daftar Stok/Inventori/Harta Modal 6.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 1/KEW.3 URUSAN PENERIMAAN. RADAS DAN PERALATAN SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN 1 Pastikan Bahan/Peralatan/radas yang diterima dalam keadaan baik. Penyimpanan. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .3. Pelupusan Stok Bahan. 5 Satu senarai laporan mesti dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri/Kementerian Pelajaran Malaysia seperti kehendak di dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 dan Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009. PELUPUSAN STOK Subaktiviti (a) BAHAN. RADAS DAN PERALATAN SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN Aktiviti 6. 2 Bahan/Peralatan/radas yang diterima hendaklah disimpan dengan baik dan selamat mengikut cara penyimpanannya.

Semak dan pastikan kualiti dan jenama yang dipesan mengikut spesifikasi yang dipesan. PENYIMPANAN BAHAN.2 PROSES KERJA : Urusan Penerimaan.PS-3 KEW. cop dan tarikh Catat dan rekod dalam Stok /Inventori/Harta Modal Serahkan dokumen pembelian ke pejabat untuk tujuan pembayaran Menyimpan Bahan/radas/peralatan mengikut cara penyimpanan Merekod penagihan alat/radas ke makmal-makmal (Stor Unit) Menyemak rekod Alat/rekod yang pecah dan hilang bagi tujuan pelupusan dan hapuskira Isi Borang Pelupusan dan Hapuskira 2 3 4 5 6 7 8 9 Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal KEW.PA-17 KEW.3. Tandatangan dokumen (Invoice dan Delivery Order).PA-3 KEW.PS-19 KEW.PS-22 10 Serah semua dokumen dan laporan kepada Ketua Bidang Sains/Guru Kanan Matapelajaran M E N E N G A H I B R A H I M .PS-2 Sesi Undangundang Peraturan 1 Terima dokumen dari Syarikat Pembekal Sains.PS-4 KEW.PS-21 KEW.PA-2 KEW. Penyimpanan.PS-20 KEW.PS-1 KEW. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan Subaktiviti Bil (a) TATACARA PENERIMAAN.PS-4 Invoice Syarikat NOTA MINTA KEW.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Aktiviti 6.PA-1 KEW. Pelupusan Stok Bahan. PELUPUSAN STOK SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Guru Sains/ Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal/ Pengetua Ketua Bidang Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Bidang Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Makmal/Tadbir Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal KEW.PA-16 KEW.PS-11 KEW. 0 8 0 0 0 Ketua Bidang Sains/ Guru Kanan Matapelajaran S E K O L A H S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .

PA-2.PA-1/KEW. Pengesahan (Invoice/Delivery Order) Catat Rekod di KEW. Pelupusan Stok Bahan. KEW. KEW.PS-4.3 CARTA ALIRAN : Urusan Penerimaan. PENYIMPANAN BAHAN. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan TATACARA PENERIMAAN. Pelupusan Stok Bahan.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Aktiviti 6.PS-2) Tidak memuaskan Kualiti/Kuantiti/Spesifikasi pesanan mengikut Tandatangan Dokumen Penerimaan. PELUPUSAN STOK SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN Subaktiviti (a) MUL A Terima bahan dari pembekal Kemukakan semula Kepada Pembekal (KEW. Penyimpanan. Penyimpanan. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan AKH IR S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .PS-3. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .PA-3.3.3. KEW. Serah Invoice ke Pejabat bagi tujuan pembayaran Simpan alat/radas ke dalam stor Rekod pengagihan bahan/radas ke makmal-makmal Semak buku rekod alat/radas yang pecah untu tujuan pelupusan/hapuskira Buat senarai Pelupusan/Hapuskira Serah kepada Ketua Bidang Sains Aktiviti 6.3 CARTA ALIRAN : Urusan Penerimaan.

PA3/ KEW.PS-3) Agihkan kepada Stor Unit REKOD PERALATAN PECAH DAN ROSAK REKOD PEMINDAHAN DAN PINJAMAN AKHI R Aktiviti 6.PA-2/ KEW.3. Penyimpanan.PS4 MENGIKUT LOKASI DAFTAR STOR UNIT Terima dari Pembekal Rekod dalam KEW. Pelupusan Stok Bahan. 0 8 0 0 0 MUL A S U N G A I Mengenalpasti rekod pecah P E T A N I K E D A H Page 49 .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Subaktiviti (b) ARAH PERGERAKAN CATATAN BAHAN KIMIA DAN ALATAN RADAS DALAM DAFTAR STOK JABATAN SAINS MUL A BUKU DAFTAR INVENTORI BERPUSAT DAFTAR STOR UTAMA/PUSAT AGIH KE MAKMAL SAINS DENGAN MENGGUNAKAN KAD PETAK KEW.3 CARTA ALIRAN : Urusan Penerimaan. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan TATACARA PELUPUSAN STOK BAHAN KECIL Subaktiviti (c) S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .

Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan TATACARA PENERIMAAN.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Menyedia laporan pelupusan stok bernilai rendah kepada Unit Pengurusan Aset KEW. Semak peralatan yang diterima Tanda ( ) Catatan 2. Penyimpanan. Pelupusan Stok Bahan. PELUPUSAN STOK BAHAN.3. Menandatangani dan mengesah Invoice dan rekod penerimaan M E N E N G A H I B R A H I M . RADAS DAN PERALATAN Subaktiviti (a) Tindakan 1. PENYIMPANAN.4 CHECKLIST : Urusan Penerimaan. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H S E K O L A H Page 49 .PS-19/ KEW.PS-21 Disemak oleh Pegawai Pemeriksa dan disahkan oleh Ketua Jabatan TIDAK Lengkap YA Terima Kelulusan Ambil tindakan mengikut kelulusan AKH IR Aktiviti 6.

0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 3. 2 Alat Pemadam Api dari jenis yang betul. sempurna dan teratur. PERATURAN PENTADBIRAN : Aktiviti 6. Subaktiviti 1 (a) TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN MAKMAL. bersih. 3 S E K O L A H Sistem gas. Pastikan Bahan/Peralatan/radas disusun dalam keadaan baik. Terima syor hasil laporan pelupusan atau kerosakan 7. Stok peralatan/radas di simpan mengikut kesesuaian atau diagihkan kepada stor-stor unit Penyediaan laporan pelupusan dan kerosakan untuk dihantar kepada Unit Pengurusan Aset/Pentadbir 5. Kemaskini stok 6. sempurna.4.4 MENGURUSKAN ASPEK PENYENGGARAAN FASILITI MAKMAL SAINS DAN PERALATAN SERTA KECERIAAN MAKMAL. Daftar stok peralatan/radas ke dalam Daftar Rekod Stok 4.1 Menguruskan Aspek Penyenggaraan Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal. diperiksa dan diperakukan oleh Jabatan Bomba secara berkala. elektrik. 6. air dan lain-lain kemudahan asas hendaklah sentiasa berada M E N E N G A H I B R A H I M .

2 Menguruskan aspek Penyenggaraan Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal. PROSES KERJA : Aktiviti 6. 5 Menggantung dan mempamerkan carta-carta yang bersesuaian. Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Ketua Pembantu Makmal/ JK Pembangunan / Penyelenggaraan Sekolah-En Ahmad Akibi bin Abdullah Sesi Undangundang Peraturan Melengkapka n Borang Kew. 8 Aspek keceriaan bilik-bilik makmal dipertingkatkan dari masa ke semasa. 7 Memastikan bilik-bilik makmal dalam keadaan bersih dan sempurna setelah selesai sesi pembelajaran dijalankan. 0 8 0 0 0 S U N G A I Page 49 . Subaktiviti Bil 1 (a) TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN MAKMAL.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL dalam keadaan optimum sebelum digunakan. Penyimpanan peralatan. 2 Membuat pembaikan kecil ke atas peralatan dan radas yang tidak berfungsi atau rosak 3 Membantu dan menyenggara peralatan PPSMI di makmal sains JK Kerja ICT/ACTL – En Zulhilmi bin Shaharom 4 Membersih segala peralatan dan radas yang telah digunakan.4. 4 5 6 2010 Peralatan dan radas hendaklah dibersihkan sebelum penyimpanan dilakukan. radas dan bahan ke tempat simpanan yang betul. Ruangan Bilik Persediaan Sains hendaklah dibersihkan setelah selesai semua aktiviti-aktiviti ujikaji dijalankan. Merujuk kepada Ketua Panitia Mata Pelajaran berkaitan Ketua Pembantu Makmal / P E T A N I K E D A H S E K O L A H 6 M E N E N G A H Memastikan kebersihan di Bilik I B R A H I M .PA 9 Mengenalpasti alat pemadam api di periksa mengikut jadual berkala.

Guru Kanan Sains / Pen.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Persediaan dan Bilik Makmal berada dalam keadaan optima.3 Menguruskan aspek Penyenggaran Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal. Membersih peralatan dan radas ke ruang penyimpanan dalam keadaan bersih dan teratur. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . MUL A Menjalankan kerja-kerja pengawasan peralatan dan kemudahan asas yang tamat tempoh selenggara. AKHI R S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Kanan ( Akademik ) 2010 CARTA ALIRAN : Aktiviti 6. Subaktiviti (a) TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN MAKMAL. Ambil tindakan hasil syor/laporan Kerosakan Besar JKR/JPN/PPD Memasang. Kerosakan Kecil Membaiki kerosakan terhadap fasiliti dan peralatan sains. mempamer carta/ papan tanda yang bersesuaian.4.

4. Tindakan telah diambil hasil syor atau laporan 7. Pastikan kebersihan dan keceriaan dilaksanakan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Pastikan semua peralatan dan kemudahan asas berfungsi dengan baik 4.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 CHEKCLIST : Aktiviti 6. Pastikan kerosakan besar dilapor kepada Pegawai atasan 6. Semak bilangan dan keperluan Alat Pemadam Api dan lain-lain kemudahan 2. Semak peralatan sains dan lain-lain radas dalam keadaan kemas dan teratur 3.4 Menguruskan aspek Penyenggaran Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal. Tindakan Tanda ( ) Catatan 1. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Pastikan kerosakan kecil dibaiki 5. Subaktiviti (a) TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN MAKMAL.

5 MENYELIA STAF SOKONGAN SAINS Aktiviti 6. 2 dan Guru Mata Pelajaran Biologi Ting.1 PERATURAN PENTADBIRAN : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid TATACARA MEMBANTU GURU SAINS.2 PROSES KERJA : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid I B R A H I M . 5 Membantu guru / pelajar ” setting-up” eksperimen mengikut arahan amali / kaedah yang disaran / menukar kaedah jika didapati perlu mengikut keperluan P & P dengan persetujuan Guru Mata Pelajaran.5. 4 Mengawasi perjalanan latihan amali berjalan lancar.5. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H S E K O L A H M E N E N G A H Page 49 . Aktiviti 6. MENGAWAS DAN Subaktiviti (a) MEMBANTU MURID MENDAPATKAN PERALATAN DAN BAHAN SAINS SEMASA AMALI 1 Memastikan jadual waktu ditempatkan di makmal sains mengikut peraturan pentadbiran diluluskan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Membantu merekod sebarang kejadian kerosakan / keselamatan ke dalam Buku Rekod berkaitan. 3 Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains KBSM Ting. Lain-lain arahan dari masa ke semasa. 5.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 6. kemudahan cuti dan lainlain peraturan pentadbiran. dalam hal-hal perkhidmatan. 2 Memastikan guru dan pelajar berada dalam makmal sains di bawah seliaan mengikut perancangan jadual waktu yang ditetapkan.

MENGAWAS DAN Subaktiviti (a) MEMBANTU MURID MENDAPATKAN PERALATAN DAN BAHAN SAINS SEMASA AMALI Bil Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk 2010 Sesi Undangundang Peraturan 1 Memastikan jadual waktu ditempatkan di makmal sains mengikut peraturan pentadbiran diluluskan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. dalam hal-hal perkhidmatan. 5. Pengetua/ Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal 2 Pengetua/ Guru Kanan sains/ Ketua Pembantu Makmal 3 Ketua Panitia Mata Pelajaran / Guru Mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal 4 Guru Mata Pelajaran / Ketua Pembantu Makmal 5 Ketua Pembantu Makmal Aktiviti S E K O L A H 6.5.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL TATACARA MEMBANTU GURU SAINS.3 CARTA ALIRAN : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid I B R A H I M . Memastikan guru dan pelajar berada dalam makmal sains di bawah seliaan mengikut perancangan jadual waktu yang ditetapkan. Membantu merekod sebarang kejadian kerosakan / keselamatan ke dalam Buku Rekod berkaitan. 2 dan Guru Mata Pelajaran Biologi Ting. Mengawasi perjalanan latihan amali berjalan lancar. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H M E N E N G A H Page 49 . kemudahan cuti dan lain-lain peraturan pentadbiran. Membantu guru / pelajar ” setting-up” eksperimen mengikut arahan amali / kaedah yang disaran / menukar kaedah jika didapati perlu mengikut keperluan P & P dengan persetujuan Guru Mata Pelajaran. Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains KBSM Ting. Lain-lain arahan dari masa ke semasa.

2 dan Biologi Ting.5. MENGAWAS DAN Subaktiviti (a) MEMBANTU MURID MENDAPATKAN PERALATAN DAN BAHAN SAINS SEMASA AMALI Tindakan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . AKHI R Aktiviti 6.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 MUL A Memastikan Jadual Waktu Kerja dipamerkan dengan jelas. Melaksanakan arahan tugas dari semasa ke semasa. Cari pengganti (jika perlu) Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains Ting. Memastikan Guru / Pelajar berada dalam kelas mengikut perancangan Menentusahkan lokasi dan bidang P&P makmal-makmal sains / amali berjalan lancar/ merekod semua kebarangkalian berlaku kerosakn / keselamatan.4 CHEKCLIST : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid TATACARA MEMBANTU GURU SAINS. 5 berkenaan dengan permohonan cuti. 0 8 0 0 0 Tanda ( √ S U N G A I P E T A N I ) K E D A H Catatan Page 49 .

3. mengawal kelas amali harian dan peperiksaan TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI. Membantu merekod sebarang kejadian kerosakan / keselamatan ke dalam Buku Rekod berkaitan.6.1 PERATURAN PENTADBIRAN : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. 4. Membantu guru / pelajar ” settingup” eksperimen mengikut arahan amali / kaedah yang disaran / menukar kaedah jika didapati perlu mengikut keperluan P & P dengan persetujuan Guru Mata Pelajaran. Subaktiviti (a) S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Memastikan jadual waktu ditempatkan di makmal sains mengikut peraturan pentadbiran diluluskan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia.6 MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI DIJALANKAN DI MAKMAL SAINS Aktiviti 6. 2 dan Guru Mata Pelajaran Biologi Ting. Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains KBSM Ting. Mengawasi perjalanan latihan amali berjalan lancar. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . 5. dalam hal-hal perkhidmatan. kemudahan cuti dan lain-lain peraturan pentadbiran. 2. 6.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 1. 5. Lain-lain arahan dari masa ke semasa. Memastikan guru dan pelajar berada dalam makmal sains di bawah seliaan mengikut perancangan jadual waktu yang ditetapkan.

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Aktiviti 6. Guru Mata Pelajaran ( Sains. mengawal kelas amali harian dan peperiksaan TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Pengetua/Guru Kanan Sains/ Ketua Panitia mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal Sesi Undangundang Peraturan Subaktiviti Bil 1 (a) Menerima arahan dari guru sains supaya berada di dalam makmal sains semasa kelas amali dijalankan. Semua sisa Bahan Kimia / Bilogi dilupuskan mengiktu kaedah yang betul. 2 Memastikan alatradas mencukupi dan berfungsi dalam keadaan yang baik dan memuaskan. Biologi ) Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Ketua Panitia Mata Pelajaran 5 6 S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .6. Biologi ) Guru Mata Pelajaran ( Sains. Memastikan semua alatradas yang digunakan semasa ujikaji dibersihkan semasa dikembalikan dan segera disimpan ke tempat asal. Merekodkan sebarang kerosakan radas semasa ujikaji .2 2010 PROSES KERJA : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. Pengetua/Guru Kanan Sains/ Ketua Panitia mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal 3 Membantu guru-guru semasa diperlukan untuk memasang alatradas atau semasa pemindahan jika diperlukan Pengetua/Guru Kanan Sains/ Ketua Panitia mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal 4 Menyediakan keperluan URGENT ( SEGERA ) sepertimana diminta oleh guru ketika sessi amali.

En Ahmad Akibi bin Abdullah (sains) Aktiviti S E K O L A H 6.Halimahton binti Baharom ( Fizik) Pn Azila binti Muhammad (Fizik) Pn See Ai King (Fizik) Pn Teoh Gim Suan (Fizik) (Biologi) 10. Pn Salmah binti Mahmud (Biologi) Pn Maimunah binti Nasir (Biologi) Pn. 3. 4. Pn Che Ramlah (kimia) 13.3 M E N E N G A H CARTA ALIRAN : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. Pn Che Som binti Abd Hamid (sains) 17. 5. Pn Tan Bee Tin (kimia) 15. Pn Masnira binti Md Akhir (sains) 20. Pn Tengku Azariah binti Tengku Nordin ( kimia ) 12.6. Pn Masnira binti Md Akhir 11.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 7. Pn Norrida binti Hassim (Biologi) 9. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .Suzalina binti Sungit (Biologi) Pn. Pn Norrida binti Hassim (Sains) 21. 6. Senarai Guru Mata pelajaran mengikut agihan Jabatan Sains & Matematik : 2010 1. Pn Siti Azura binti Abdul Rahim (sains) 18. En. En. Pn Yuslina binti Yaacob (sains) 19. mengawal kelas amali harian dan peperiksaan I B R A H I M . Pn Nabilah binti Ahmad ( GKS ) 2. 8.Abdul Halim bin Md Noh (sains) 22. 7. Pn Yim Poh Leong (kimia) 14.Khatirasan (kimia) 16.

Semua sisa Bahan Kimia / Bilogi dilupuskan mengiktu kaedah yang betul..4 CHEKCLIST : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan.6. mengawal kelas amali harian dan peperiksaan TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI. MUL A Menerima arahan dari guru sains supaya berada di dalam makmal sains semasa kelas amali dijalankan Memastikan alatradas mencukupi dan berfungsi dalam keadaan yang baik dan memuaskan. 0 8 0 0 0 S U N G A I Tanda ( √ P E T A N I ) K E D A H Catatan Page 49 . Membantu guru-guru semasa diperlukan untuk memasang alatradas atau semasa pemindahan jika diperlukan Menyediakan keperluan URGENT ( SEGERA ) sepertimana diminta oleh guru ketika sessi amali. Aktiviti 6. 2010 . AKHI R Memastikan semua alatradas yang digunakan semasa ujikaji dibersihkan semasa dikembalikan dan segera disimpan ke tempat asal. Merekodkan sebarang kerosakan radas semasa ujikaji . Subaktiviti (a) Tindakan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Subaktiviti (a) TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI..

TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS. Merekodkan sebarang kerosakan radas semasa ujikaji . Menyediakan keperluan URGENT ( SEGERA ) sepertimana diminta oleh guru ketika sessi amali.7 MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS Aktiviti 6. Subaktiviti (a) 1. 5. Menerima arahan dari guru matapelajaran / berada di bilik makmal semasa kelas dijalankan 2. 3. Memastikan alatradas mencukupi dan berfungsi dalam keadaan yang baik dan memuaskan. 6. Membantu guru-guru semasa diperlukan untuk memasang alatradas atau semasa pemindahan jika diperlukan 4. Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Semua sisa Bahan Kimia / Bilogi dilupuskan mengiktu kaedah yang betul. 6.1 PERATURAN PENTADBIRAN : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Memastikan semua alatradas yang digunakan semasa ujikaji dibersihkan semasa dikembalikan dan segera disimpan ke tempat asal.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 1.7.

Aktiviti 6.2 PROSES KERJA : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains. Memastikan Gebar Api disediakan di dalam bilik makmal 5.7. Kanan ( Akademik) Guru Kanan Sains 2. Subaktiviti (a) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi UndangUndang / Pearturan 1. 6. Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar Pen. 7. 3. 4. Mempamerkan “NOTIS AMARAN MERBAHAYA “ di pintu bilik-bilik stor dan gas. Mengadakan satu latihan kecemaran kebakaran khas untuk murid-murid dibilik makmal.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2. Menyediakan satu plan latihan kebakaran tentang laluan yang patut diikuti . Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan menghantarkan kepada pusat servis sekali setahun. 8. jika berlaku kecemasan / kebakaran. 0 8 0 0 0 Guru Kanan Sains P E T A N I K E D A H S U N G A I Page 49 . TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS. S E K O L A H Menyediakan Peraturan Makmal M E N E N G A H I B R A H I M . Memastikan peti pertolongan cemas sentiasa lengkap. 2010 Menyediakan Peraturan Makmal Untuk Pelajar dan diserahkan kepada Guru Mata Pelajaran untuk diedarkan pada pelajar.

JK Penyelenggaran / Keselamatan 4. Guru Kanan Sains S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . jika berlaku kecemasan / kebakaran. JK Latihan Kebakaran Sekolah. Guru Kanan Sains / Pen. Memastikan Gebar Api disediakan di dalam bilik makmal Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal 5.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Untuk Pelajar dan diserahkan kepada Guru Mata Pelajaran untuk diedarkan pada pelajar. Memastikan peti pertolongan cemas sentiasa lengkap. Mengadakan satu latihan kecemaran kebakaran khas untuk murid-murid dibilik makmal. Mempamerkan “NOTIS AMARAN MERBAHAYA “ di pintu bilik-bilik stor dan gas. 2010 3. 6. Kanan Hal Ehwal Murid 7. Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan menghantarkan kepada pusat servis sekali setahun. Menyediakan satu plan latihan kebakaran tentang laluan yang patut diikuti . Ketua Pembantu Makmal 8. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .

Peraturan Am Makmal 2.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Aktiviti 6. langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil jika berlaku sebarang kecemasan ataupun kebakaran/ kemalangan yang tidak disengajakan. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .Peraturan Makmal Bagi Pelajar Memeriksa/Menyemak kelengkapan peralatan kebakaran / Peti Pertolongan Cemas / merekodkan kekurangan ubatan / mendapatkan kelulusan untuk tujuan pembelian Subaktiviti (a) MUL A Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan menghantarkan kepada pusat servis sekali setahun. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .7. TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS. Mempamerkan tanda-tanda amaran. Memeriksa / Merekodkan peralatan yang tidak berfungsi dengan baik untuk tujuan baik-pulih / penyelenggaraan / pelupusan / hapus-kira / perbekalan baru @ perolehan gentian stok. Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar : 1.3 CARTA ALIRAN : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains.

Menyediakan dan mempamerkan satu plan latihan kebakaran menunjukkan peta laluan yang patut diikuti jika berlaku kecemasan / kebakaran. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . AKHI R Aktiviti 6. Memeriksa / Menyediakan / Memastikan Peti Pertolongan Cemas sentiasa lengkap. Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar Tindakan Tanda ( √ ) Catatan Subaktiviti (a) 1. TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H AKHI R Page 49 AKHI R . 5.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Melaporkan kepada Guru Kanan Sains / Ketua Panitia / Guru Mata Pelajaran berhubung perkara-perkara yang berkaitan kerosakan yang belum di ambil tindakan.7.4 CHEKCLIST : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains. Bekerjasama mengadakan satu latihan kebakaran khas untuk murid-murid di bilik makmal. Menyedia dan mengedar peraturan am makmal kepada pelajar. 6. 2. 4. Memeriksa dan Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan baik 3. Menyediakan gebar api di setiap bilik makmal.

– Lampiran 5 6. Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia . Senarai Borang-borang yang digunakan.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 7. Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan oleh Pembantu Makmal. Meletakkan Notis “ AMARAN MERBAHAYA “ di pintu-pintu bilik stor dan bilik gas. Kementerian Pelajaran Malaysia. KP(BS)8600/7/A/(81) Tindakan Serta Merta Keselamatan Di Dalam Makmal Sains yang bertarikh 21 Februari 1980 3. Pusat Perkembangan Kurikulum.2 Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 (Pengurusan Aset Alih Kerajaan-TPA) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009 (Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan-TPS) 4. Senarai tugas harian Norma Kerja Pembantu Makmal S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Panduan Pengurusan Dan Keselamatan Makmal Sains Sekolah. Senarai Jawatankuasa yang dianggotai oleh Pembantu Makmal – Lampiran 4 5. 3. 7. 2.1 3. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . 2010 1.

0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 LAMPIRAN 1 CARTA ORGANISASI STAF MAKMAL SAINS SMK IBRAHIM.SUNGAI PETANI KEDAH PENGETUA PENOLONG KANAN 1(PENTADBIRAN) GURU KANAN SAINS & MATEMATIK KETUA PANITIA MATA PELAJARAN GURU-GURU MATA PELAJARAN GURU-GURU MATA PELAJARAN KETUA PEMBANTU MAKMAL C22 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 LAMPIRAN 2 SMK IBRAHIM.SUNGAI PETANI KEDAH CARTA ORGANISASI (PENGKHUSUSAN) AKS-SAINS JABATAN SAINS LAMPIRAN 2 GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK KETUA PANITIA SAINS KETUA PEMBANTU MAKMAL C22 PEMBANTU MAKMAL C17 PUAN ASAMI BINTI SALLEH SAINS T3/4/5 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 LAMPIRAN 3 S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .

penyimpanan bahan-bahan.) Menguruskan penerimaan. 10. alatan dan bahan kimia untuk aktiviti ujikaji-ujikaji. Bertanggungjawab terhadap pemeriksaan berkala Alat Pemadam Api sekolah termasuk makmalmakmal sains. mengawasi kelas amali harian dan kelas-kelas amali peperiksaan SPM dan STPM. 9. 2. Menganggotai Jawatankuasa Pengurusan Aset Sekolah. ( urusetia) Menjalankan tugas seperti yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa. 12. Ketua Panitia Sains dan Guru –guru di dalam melaksana. Mengurus pembelian Bahan/Radas/Peralatan yang diperlukan di makmal sains (Makmal Am Biologi Ting 5 dan Sains Ting 2. Menjalankan tugas-tugas harian dari segi penyediaan radas-radas. 6. LAMPIRAN 4 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET SEKOLAH S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 14. 11. 3. memproses hapus kira dan pelaporan stok dan mengemaskini stok tahunan. 5. Bertanggungjawab di Makmal Biologi Tingkatan 5 dan Makmal Sains Tingkatan 2. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . berikut:dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara 1. Menyelia kebersihan dan keceriaan makmal. 13. 4. Makmal Sains Tingkatan 2. Guru Kanan Sains. Mengutamakan langkah keselamatan dalam sesuatu kecemasan. 7. Menyelia dan membimbing Pembantu Am Pejabat Gred N1 @ N4 (Jika ada) Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. 8.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL SENARAI TUGAS PEMBANTU MAKMAL GRED C17 PUAN RABIATUL BINTI MOHD HASHIM 2010 Bertanggungjawab kepada Pihak Pentadbir Sekolah. Menguruskan stok dan inventori makmal sains. Bertanggungjawab menyelia Pembantu Makmal dan Pembantu Am Pejabat (bertugas di makmal sains) Menyediakan peralatan dan radas untuk keperluan bagi menjalankan ujikaji di Makmal Biologi bagi Tingkatan 5. Semua penyediaan hendaklah mengikut Buku Pesanan Guru 3 hari (waktu bekerja) sebelum sesuatu ujikaji dijalankan.

KANAN PENTDB. PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 3. 7. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .JALAN KOLAM AIR.PEMERIKSA (PELUPUSAN ASET) S/U JAWATAN KUASA PENGURUSAN ASET KERANI ASET PN MASNIRA BINTI MOHD AKHIR ENCIK KARTHEGES A/L PONNIAH ENCIK MUKRIM BIN BAKAR PN HASNAH BINTI SHAFIE PN NOR HAYATI BINTI ALI LEMBAGA PEMERIKSA 1. ENCIK AHMAD YAZI BIN SERAJ KHALIJAH BINTI ISMAIL - - PEG.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL SMK. PENOLONG KANAN HEM 2. BCK ENCIK ABD HALIM BIN MD NOH (PEN. KANAN HEM) ENCIK MAD SAAD BIN (PEN.PEMERIKSA (HARTA MODAL) PEG.PEMERIKSA (PELUPUSAN ASET) PEG.PEMERIKSA (HARTA IVENTORI) PEG. 4.) 2010 ENCIK AHMAD AKIBI BIN ABDULLAH (PEN.ASET SEKOLAH PEG. 5. SEMUA GURU KANAN S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 6.SUNGAI PETANI KEDAH PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI 2 TIMBALAN PENGERUSI 3 SETIAUSAHA : : : : : ENCIK RAMLI BIN ABD RAHMAN. KANAN KO-KU) KETUA PEMBANTU MAKMAL (S/U PENYELARAS) AHLI JAWATANKUASA 1. 3. 2. IBRAHIM.

0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Buat lampiran 5 berasingan split paper BUKU REKOD PERALATAN ROSAK BIL TARIKH BUTIRAN PERALATAN KUANTITI BILANGAN NAMA PELAJAR T/T PELAJAR NAMA GURU MATAPELAJARAN T/ T GURU CATATAN S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 BUKU REKOD KESELAMATAN MAKMAL SAINS BIL TARIKH MASA NAMA PELAJAR JENIS KEMALANGA N TINDAKAN/CATATAN S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .

0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Peralatan dan bahan sains dalam makmal sains tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran guru sains. 2.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 CONTOH Peraturan Makmal Sains yang perlu ditandatangani oleh pelajar – disediakan oleh Pembantu Makmal PERATURAN MAKMAL SAINS BAGI PELAJAR 1. Kebenaran Guru hendaklah diperolehi sebelum memasuki Makmal Sains dan Bilik Persediaan.

2.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 3.lidi dan mancis tidak dibenarkan. 7. Gunakan Bahan Kimia mengikut keperluan sahaja semasa menjalankan amali Gunakan spatula sahaja untuk mengambil bahan kimia pepejal. Penggunaan kertas. 6. 15. Peralatan yang pecah atau rosak perlu dilaporkan dengan segera kepada guru dan Pembantu Makmal. Kerja amali hanya boleh dilakukan dengan pengetahuan dan kebenaran guru. Spesimen biologi jenis bukan perosak yang masih hidup hendaklah dikembalikan semula ke habitatnya. Hanya buku dan peralatan belajar yang dibenarkan sahaja boleh dibawa masuk ke dalam makmal sains semasa pengajaran dan pembelajaran sains. 3. 9. Sila baca pada botol reagen dengan teliti untuk memastikan bahan kimia yang akan digunakan itu adalah betul. 2010 Semua peralatan dan bahan sains yang telah digunakan hendaklah dikembalikan ke tempat asal atau seperti yang diarahkan oleh guru. Bahan dan alat dalam Kit Peralatan Kecemasan boleh digunakan dengan kebenaran dan pengawasan guru dan Pembantu Makmal. Pelajar dilarang bermain-main di dalam makmal sains. Sisa-sisa bahan sains hendaklah dibuang ke dalam bekas yang berlabel sisa bahan. Spesimen yang sudah dibedah hendaklah dikumpul dan ditanam. 13. 4. Semua radas hendaklah dibersihkan sebelum dan selepas digunakan. Pelajar dikehendaki menjaga kebersihan dan susunan perabot supaya kemas dan teratur. 4. 11. 10. 5. 5. 14. Penunu Bunsen hendaklah dinyalakan hanya dengan pemetik api. 2. Elakkan membuang sebarang sampah dalam bentuk pepejal ke dalam sinki. Peralatan dan bahan sains hanya boleh digunakan atas arahan guru. Sebarang kemalangan yan berlaku perlu dilaporkan dengan segera kepada guru dan Pembantu Makmal. PENGGUNAAN BAHAN BIOLOGI 1. Botol yang mengandungi bahan kimia mesti ditutup dengan segera selepas digunakan. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Sebarang benda yang masih menyala dan berbara tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah. PENGGUNAAN BAHAN KIMIA 1. 8. 12. Dilarang menghidu dan merasa sebarang bahan kimia kerana bahan kimia adalah beracun dan mengkakis. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .

. SENARAI TUGAS HARIAN – ‘CORE BUSSINESS’ PEMBANTU MAKMAL TARIKH HARI TUGASAN HARIAN – KUANTITI/MASA/KOS 1. Tarikh :………………. 0 8 0 0 0 S U N G A I Page 49 ... 2010 PERINGATAN PIHAK SEKOLAH TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG KEJADIAN YANG TIDAK DIINGINI SEKIRANYA PELAJAR ITU TIDAK MEMATUHI PERATURAN YANG TERSEBUT DI ATAS ………………………… Tandatangan Ketua Bidang Sains ………………………………………. Menyediakan peralatan /larutan / radas untuk P E T A N I Masa : 3 hari sebelum K E D A H S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Jangan buka piring petri yang mengandungi kultur mikroorganisma... 4. Tandatangan Nama :………………………...FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 3.. Tandatangan Pengetua PENGAKUAN “Saya telah membaca dan faham isi kandungan peraturan makmal ini dan mengaku akan mematuhi segala peraturan di dalamnya” ………………………….... Jika piring petri mengandungi mikro organism retak atau pecah. ianya hendaklah dilaporkan kepada guru terbabit....

Mengurus aspek kebersihan peralatan/radas dan keceriaan makmal sains. penyimpanan bahan- bahan. 8.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL keperluan bagi menjalankan ujikaji di Makmal Kuantiti : 1 ujikaji – 2010 10 set bagi individu pelajar dari segi Masa : 3 hari sebelum Kuantiti : 1 ujikaji – 10 set bagi individu pelajar Masa : 2 masa (80 min. Menguruskan stok dan inventori makmal sains. radas-radas. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 1 unit 1 unit Page 49 . 7.O.) Kuantiti : 2 ujikaji – 7 set bagi individu pelajar Masa : 1 jam Kuantiti : 1 makmal Masa : 2 jam Kuantiti : Stok/Aset /Makmal Tingkatan 5 Biologi / Sains KBSM Ting 2 2. mengawasi kelas amali harian dan kelas-kelas amali peperiksaan SPM dan STPM. memproses hapus kira dan pelaporan stok dan mengemaskini stok tahunan. Mengawalselia staf sokongan dibawah seliaan Ketua Pembantu Makmal. 4. 6. Mengisi borang pesanan ( Nota Minta ) 20 min 2. Menjalankan tugas seperti yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa. alatan dan bahan kimia untuk aktiviti eksperimen (ujikaji). Kuantiti : 6 orang staf makmal sains Masa : 1 jam Kuantiti : Mengikut keperluan semasa Masa : Kuantiti : Mengikut Keperluan Semasa. 3. NORMA KERJA BAGI TUGAS-TUGAS PEMBANTU MAKMAL BIL JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL 15 min 1. 5. Menguruskan penerimaan. Menyelenggara dan menyenggara peralatan. Menerima Borang Pesanan / L.

4. 15 min. 8. Mengawasi PAR mengemas bilik makmal Penyemakan stok secara rawak Memngawasi aspek-aspek keselamatan / keceriaan Latihan / Bimbingan / In. 5.house Training / Kursus Perkembangan Staf 45 min 50 min 450 min 450 min 1 unit 15 unit 15 unit 15 unit 2010 7. 15 min 1 unit CATATAN: Masa yang diambil bergantung kepada jumlah makmal di sekolah. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 3. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Merekod dan menyimpan stok Mengeluarkan stok / Memeriksa stok Mengawasi dan membantu PAR di dalam bilik persediaan. 6. 15 min 1 unit 1 unit 9.