______________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

KANDUNGAN

Muka Surat

Pengenalan Organisasi dan Syarat Pentaksiran Organisasi Pentaksiran Syarat Pentaksiran Tempoh Pentaksiran Pentaksiran Ulangan Keperluan Am Untuk Aktiviti Pentaksiran Sumbangan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Terhadap Gred MPV di Peringkat SPM Instrumen Pentaksiran Paparan Kompetensi dan Tugasan Paparan Kompetensi, Petunjuk Prestasi dan Evidens Panduan Merekod dan Menyimpan Evidens Pengumpulan Evidens Pengutipan Evidens Penyimpanan Evidens Kaedah Merekod Keselamatan Evidens Tempoh Penyimpanan Evidens Panduan Penskoran Paparan Panduan Pengumpulan Evidens dan Penskoran Skema Penskoran Modul Borang Penskoran Individu Maklumat Am Untuk Calon Panduan Kepada Calon Hak Calon Pengulangan Pentaksiran Modul Penutup Daftar Kata Lampiran 1 – Label Evidens Produk

1 2 2 2 3 3 4 5 6–8 8 9 – 33 34 34 34 35 35 35 35 36 36 37 38 – 81 82 82 83 83 – 85 86 87 – 88 89

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

i

______________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

PENGENALAN

Pentaksiran Mata Pelajaran Vokasional dilaksanakan secara berasaskan sekolah dan berpusat. Pentaksiran berasaskan sekolah dikendalikan oleh

guru mata pelajaran berkenaan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran berasaskan sekolah mentaksir evidens proses Penskoran kompetensi calon

dan evidens produk bagi sesuatu kompetensi.

bagi sesuatu modul pentaksiran dilaporkan dalam Sijil Mata Pelajaran Vokasional. Pentaksiran secara berpusat dilaksanakan secara bertulis yang mentaksir evidens pengetahuan dikendalikan sama seperti mata pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia yang lain.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah (MPBS) ini disediakan untuk membantu guru pentaksir, calon, pentadbir sekolah dan pihak lain yang terlibat dalam melaksanakan aktiviti pentaksiran yang dijalankan di sekolah.

Modul pentaksiran ini mengandungi maklumat berkaitan dengan Organisasi dan Syarat Pentaksiran, Instrumen Pentaksiran, Panduan Merekod dan Menyimpan Evidens, Panduan Penskoran serta Maklumat Am Untuk Calon.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

1

______________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

ORGANISASI DAN SYARAT PENTAKSIRAN

Organisasi Pentaksiran

Modul pentaksiran yang dijelmakan daripada modul pembelajaran menjadi asas kepada pentaksiran tentang penguasaan calon dalam sesuatu kompetensi. Pentaksiran berasaskan sekolah melibatkan proses mengumpul evidens yang dikendalikan oleh guru mata pelajaran berkenaan, yang bertindak sebagai pentaksir. Ia bertujuan untuk mentaksir kompetensi calon dalam sesuatu modul dengan merujuk kepada sesuatu kriteria yang ditentukan sebelum dihakimi sama ada calon telah kompeten atau belum.

Syarat Pentaksiran

Pentaksiran kompetensi yang dilaksanakan berasaskan sekolah hendaklah menggunakan Modul Pentaksiran bagi mata pelajaran Vokasional yang berkenaan. Pentaksiran dijalankan sepanjang tingkatan 4 dan 5 apabila calon menyatakan kesediaan untuk ditaksir. Proses pentaksiran dilaksanakan

seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

2

______________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

Tempoh Pentaksiran

Pentaksiran berasaskan sekolah dilaksanakan pada: • • Tingkatan 4 dari bulan Januari hingga Disember. Tingkatan 5 dari bulan Januari hingga Julai.

Pentaksiran Ulangan

Pengulangan pentaksiran boleh dilakukan jika calon belum kompeten dalam sesuatu modul pentaksiran, kompetensi atau kriteria yang ditaksir.

Keputusan untuk menentukan samada seseorang calon itu kompeten atau belum kompeten adalah berdasarkan kepada evidens yang ditunjukkan oleh calon untuk dihakimi.

Calon hendaklah diberi maklum balas oleh pentaksir tentang kesilapan yang dilakukan bagi sesuatu kriteria, kompetensi atau modul pentaksiran yang dicatatkan sebagai belum kompeten.

Calon perlu kompeten semua kriteria untuk kompeten kompetensi dan kompeten semua kompetensi untuk kompeten modul. Jika calon belum kompeten, calon diberi peluang untuk mengulangi kompetensi dalam modul yang sama atau modul yang lain atau ulang keseluruhan modul. Calon diberi peluang mengulang sehingga calon kompeten atau tamat tempoh

pentaksiran.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

3

______________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

Keperluan Am Untuk Aktiviti Pentaksiran

Pihak sekolah hendaklah menamakan guru Mata Pelajaran Vokasional sebagai pentaksir untuk dilatih oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dan seterusnya dilantik menjadi pentaksir.

Pentaksiran hendaklah dijalankan berdasarkan standard yang ditetapkan. Oleh itu semua pentaksir perlulah menjalani latihan dan ditauliahkan perlantikannya supaya proses mentaksir dapat dilaksanakan dengan mematuhi standard yang ditetapkan.

Proses pentaksiran mungkin melibatkan penggunaan atau pengendalian alat, mesin, bahan dan kelengkapan yang merbahaya. Pihak sekolah

bertanggungjawab memastikan aspek keselamatan dan kesihatan calon dipatuhi semasa proses pentaksiran dilaksanakan.

Calon perlulah diberi peluang dan kemudahan untuk menggunakan peralatan dan kelengkapan bagi menyempurnakan aktiviti dalam melaksanakan sesuatu tugasan.

Pentaksir wajib memastikan bahawa evidens proses dan evidens produk yang dikemukakan untuk ditaksir adalah hasil kerja calon itu sendiri.

Evidens proses dan evidens produk hendaklah direkod dan disimpan untuk tujuan penyelarasan dan pengendalian pentaksiran semula.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

4

______________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

Sumbangan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Terhadap Gred MPV di Peringkat SPM.

Syarat kelayakan minimum untuk penggredan MPV di peringkat SPM ialah calon telah menyempurnakan dan kompeten sekurang-kurangnya 30% daripada keseluruhan modul bagi MPV pilihannya.

Calon akan memperoleh gred 8E dalam sijil SPM jika hanya kompeten 30% daripada keseluruhan modul bagi Mata Pelajaran Vokasional pilihannya.

Calon yang menyempurnakan dan kompeten kurang daripada 30% keseluruhan modul hanya layak memperolehi Sijil Mata Pelajaran Vokasional sahaja dan tiada gred tercatat bagi Mata pelajaran Vokasional yang di ambil dalam Sijil Pelajaran Malaysia.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

5

______________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Bagi tujuan pentaksiran Mata Pelajaran Vokasional, modul pentaksiran dijelmakan daripada modul pembelajaran. Setiap modul pentaksiran boleh ditaksir secara berasingan atau berkelompok. Hubungkait antara modul

pembelajaran dan modul pentaksiran bagi mata pelajaran Kimpalan Arka dan Gas ditunjukkan dalam rajah 1.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

6

______________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

KIMPALAN ARKA DAN GAS

MODUL PEMBELAJARAN

MODUL PENTAKSIRAN

M 01 PENGURUSAN TEMPAT KERJA

MP 01 - PENGURUSAN BENGKEL MP 10 - KEUSAHAWANAN DAN PROJEK KERJAYA

M 02 PERALATAN DAN MESIN KIMPALAN

MP 02 - PENGGUNAAN DAN PENYENGGARAAN PERALATAN DAN MESIN MP 03 - PEMASANGAN KELENGKAPAN KIMPALAN ARKA MP 05 - PEMASANGAN KELENGKAPAN KIMPALAN GAS OKSIASETILENA MP 08 - PEMASANGAN KELENGKAPAN KIMPALAN MIG MP 10 - KEUSAHAWANAN DAN PROJEK KERJAYA

M 03 KEMAHIRAN KIMPALAN ARKA

MP 02 - PENGGUNAAN DAN PENYENGGARAAN PERALATAN DAN MESIN MP 03 - PEMASANGAN KELENGKAPAN KIMPALAN ARKA MP 04 - KEMAHIRAN KIMPALAN ARKA MP 10 - KEUSAHAWANAN DAN PROJEK KERJAYA

M 04 KEMAHIRAN KIMPALAN GAS OKSIASETILENA

MP 02 - PENGGUNAAN DAN PENYENGGARAAN PERALATAN DAN MESIN MP 05 - PEMASANGAN KELENGKAPAN KIMPALAN GAS OKSIASETILENA MP 06 - KEMAHIRAN KIMPALAN GAS OKSIASETILENA MP 07 - KEMAHIRAN PEMOTONGAN GAS OKSIASETILENA

M 05 KIMPALAN MIG

MP 02 - PENGGUNAAN DAN PENYENGGARAAN PERALATAN DAN MESIN MP 08 - PEMASANGAN KELENGKAPAN KIMPALAN MIG MP 09 - KEMAHIRAN KIMPALAN MIG

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

7

______________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

M 06 KEUSAHAWANAN DAN PROJEK KERJAYA

MP 02 - PENGGUNAAN DAN PENYENGGARAAN PERALATAN DAN MESIN MP 03 - PEMASANGAN KELENGKAPAN KIMPALAN ARKA MP 04 - KEMAHIRAN KIMPALAN ARKA MP 10 - KEUSAHAWANAN DAN PROJEK KERJAYA

Jadual 1

Bagi membantu guru melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah, dua paparan disediakan iaitu: • •

Paparan Kompetensi dan Tugasan Paparan Kompetensi, Petunjuk Prestasi Dan Evidens.

Paparan Kompetensi dan Tugasan

Dalam paparan ini dinyatakan dengan jelas tugasan yang perlu dilakukan oleh murid. Tugasan menyediakan tempat bagi murid mempamerkan evidens proses dan evidens produk. Tugasan yang disediakan bagi setiap kompetensi adalah merujuk kepada pelbagai bentuk aktiviti yang merangkumi arahan, penggunaan alat, bahan dan teknik tertentu.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

8

______________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

Paparan Kompetensi, Petunjuk Prestasi dan Evidens

Dalam paparan ini ditunjukkan kompetensi yang diterbitkan daripada modul pentaksiran. Dalam pentaksiran Mata Pelajaran Vokasional, kompetensi ialah merujuk kepada aras perlakuan yang mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai termasuk penggunaan alat, bahan dan teknik tertentu untuk menyempurnakan sesuatu modul. Dalam pentaksiran berasaskan

sekolah, tahap kemahiran dan nilai yang menunjukkan individu itu kompeten atau belum kompeten dinyatakan melalui pernyataan kriteria atau standard.

Bagi membuktikan bahawa individu itu kompeten atau belum kompeten, beberapa bentuk respons perlu dikutip sebagai evidens. Evidens dalam

bentuk proses dan produk dipanggil menggunakan pelbagai jenis tugasan.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

9

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

PAPARAN KOMPETENSI, PETUNJUK PRESTASI DAN EVIDENS

MODUL PENTAKSIRAN 01: PENGURUSAN BENGKEL

KOD DAN KOMPETENSI KMKAG 01 MENGISI BORANG PESANAN

PETUNJUK PRESTASI

EVIDENS PROSES PRODUK

Menghasilkan pengisian borang pesanan mengikut spesifikasi bahan dan alat yang dikehendaki.

Mengisi borang pesanan pembelian barang.

Borang pesanan pembelian barang yang lengkap diisi.

KMKAG 02 MENYIMPAN STOK BARANG KEKAL DAN BARANG LUAK
Berkebolehan menyimpan stok dan inventori barang kekal dan barang luak. Menyimpan stok dan inventori.

KMKAG 03 MEREKOD STOK KE DALAM BUKU STOK ATAU KAD INVENTORI KEW. 312 DAN KEW. 314
Merekod stok dan inventori ke dalam buku stok atau kad inventori KEW. 312 dan KEW. 314. Menulis dan merekod butiran barang ke dalam kad KEW. 312 dan KEW. 314.

KMKAG 04 RAWATAN KECEDERAAN
Berkebolehan melakukan rawatan segera ke atas kecederaan kecil seperti luka dan melecur. Melakukan rawatan tindakan segera ke atas kecederaan kecil seperti luka dan melecur.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

10

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN 02: PENGGUNAAN DAN PENYENGGARAAN PERALATAN DAN MESIN

KOD DAN KOMPETENSI KMKAG 05 MENGGUNA DAN MENYENGGARA ALATAN TANGAN, ALATAN MENANDA, ALATAN MEMOTONG DAN ALATAN MENGUJI

PETUNJUK PRESTASI

EVIDENS PROSES PRODUK

Mengguna dan menyenggara alatan tangan, alatan menanda, alatan mengukur, alatan memotong dan alatan menguji.

Menanda, mengukur, memotong dan menguji untuk membina sudut 30o, 45o dan 90o pada kepingan keluli berkarbon rendah.

Plat pencontoh yang bersudut 30o, 45o dan 90o pada kepingan keluli berkarbon rendah 100 mm x 1.5 mm x 100 mm.

KMKAG 06 MENGGUNA DAN MENYENGGARA MESIN PEMBENTUK
Mengunakan dan menyenggara mesin pembentuk: - mesin penggulung. - mesin pelipat. Membentuk silinder menggunakan mesin penggulung Membentuk kotak menggunakan mesin pelipat kotak. Bekas berbentuk silinder.

Bekas berbentuk segiempat.

KMKAG 07 MENGGUNA DAN MENYENGGARA MESIN BERKUASA
Mengguna dan menyenggara mesin kuasa: - mesin canai - mesin gerudi - mesin pemotong piring - mesin pericih kepersegian. Memotong bahan menggunakan mesin pemotong piring, mesin pericih kepersegian, mesin canai dan menggerudi lubang berdiameter 10 mm. Tolok pengujian kimpal pada plat keluli berkarbon rendah bersaiz 100 mm x 3 mm x 100 mm.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

11

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN 03: PEMASANGAN KELENGKAPAN KIMPALAN ARKA

KOD DAN KOMPETENSI KMKAG 08 MEMASANG KABEL

PETUNJUK PRESTASI

EVIDENS PROSES PRODUK

Berkebolehan memasang kabel dengan betul.

Memasang kabel bumi dan kabel elektrod kepada mesin kimpalan arka.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

12

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN 04: KEMAHIRAN KIMPALAN ARKA

KOD DAN KOMPETENSI KMKAG 09 MELARAS ARUS MENGIKUT SAIZ ELEKTROD

PETUNJUK PRESTASI

EVIDENS PROSES PRODUK

Berkebolehan melaras arus.

Melaras arus dalam julat yang betul mengikut saiz dan jenis elektrod.

KMKAG 10 MENGIMPAL KUMAI
Menghasilkan kumai pada plat keluli berkarbon ketebalan 3.0 mm hingga 6.0 mm pada kedudukan rata dengan betul. Mengimpal kumai pendek pada plat keluli berkarbon ketebalan 3.0 mm hingga 6.0 mm pada kedudukan rata mengikut prosedur yang betul dan selamat. Mengimpal kumai panjang pada plat keluli berkarbon ketebalan 3.0 mm hingga 6.0 mm pada kedudukan rata mengikut prosedur yang betul dan selamat. Mengimpal kumai berlapis pada plat keluli berkarbon ketebalan 3.0 mm hingga 6.0 mm pada kedudukan rata mengikut prosedur yang betul dan selamat. Plat keluli yang telah siap dikimpal dengan kumai pendek.

Plat keluli yang telah siap dikimpal dengan kumai panjang.

Plat keluli yang telah siap dikimpal dengan kumai berlapis.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

13

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

KOD DAN KOMPETENSI KMKAG 11 MENGIMPAL SAMBUNGAN

PETUNJUK PRESTASI

EVIDENS PROSES PRODUK

Menghasilkan sambungan temu persegi, penjuru terbuka dan lekap pada plat keluli berkarbon ketebalan 3.0 mm hingga 6.0 mm pada kedudukan rata dengan betul.

Mengimpal sambungan temu persegi pada plat keluli berkarbon ketebalan 3.0 mm hingga 6.0 mm pada kedudukan rata mengikut prosedur yang betul dan selamat. Mengimpal sambungan penjuru terbuka persegi pada plat keluli berkarbon ketebalan 3.0 mm hingga 6.0 mm pada kedudukan rata mengikut prosedur yang betul dan selamat. Mengimpal sambungan lekap persegi pada plat keluli berkarbon ketebalan 3.0 mm hingga 6.0 mm pada kedudukan rata mengikut prosedur yang betul dan selamat.

Plat yang telah siap dikimpal dengan sambungan temu persegi.

Plat yang telah siap dikimpal dengan sambungan penjuru terbuka.

Plat yang telah siap dikimpal dengan sambungan lekap.

KMKAG 12 MENGIMPAL PAIP
Menghasilkan sambungan kembi T paip pada plat keluli berkarbon kelas B diameter 40 mm pada kedudukan rata dengan betul. Mengimpal sambungan kembi T paip pada plat keluli berkarbon kelas B diameter 40 mm pada kedudukan rata mengikut prosedur yang betul dan selamat. Sambungan kembi T paip yang telah siap dikimpal dengan plat keluli.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

14

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN 05: PEMASANGAN KELENGKAPAN KIMPALAN GAS OKSIASETILENA

KOD DAN KOMPETENSI KMKAG 13 MEMASANG KELENGKAPAN KIMPALAN GAS OKSIASETILENA

PETUNJUK PRESTASI

EVIDENS PROSES PRODUK

Berkebolehan memasang kelengkapan kimpalan gas oksiasetilena.

Memasang silinder gas oksiasetilena, hos oksigen dan asetilena, alatur oksigen dan asetilena, sumpitan api, injap pencegah balikan dan injap sehala.

KMKAG 14 MENGUJI KEBOCORAN
Berkebolehan menguji kebocoran kelengkapan gas oksiasetilena. Menguji kebocoran kelengkapan gas oksiasetilena dengan air sabun.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

15

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN 06: KEMAHIRAN KIMPALAN GAS OKSIASETILENA

KOD DAN KOMPETENSI KMKAG 15 MELARAS NYALAAN OKSIASETILENA

PETUNJUK PRESTASI

EVIDENS PROSES PRODUK

Berkebolehan melaras tiga jenis nyalaan pengabonan, pertengahan, pengoksidaan.

Melaras tiga jenis nyalaan pengabonan, pertengahan, pengoksidaan mengikut prosedur yang betul dan selamat.

KMKAG 16 MENGUMAI TANPA ROD PENAMBAH PADA KEDUDUKAN RATA
Menghasilkan kumai tanpa rod penambah pada plat keluli berkarbon rendah ketebalan 1.5 mm hingga 2.0 mm. Mengumai tanpa rod penambah pada plat keluli berkarbon rendah ketebalan 1.5 mm hingga 2.0 mm mengikut prosedur yang betul dan selamat. Plat keluli yang telah siap dikumai tanpa rod penambah.

KMKAG 17 MENGUMAI DENGAN ROD PENAMBAH PADA KEDUDUKAN RATA
Menghasilkan kumai dengan rod penambah pada plat keluli berkarbon rendah ketebalan 1.5 mm hingga 2.0 mm. Mengumai dengan rod penambah pada plat keluli berkarbon rendah ketebalan 1.5 mm hingga 2.0 mm mengikut prosedur yang betul dan selamat. Plat yang telah siap dikumai dengan rod penambah.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

16

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

KOD DAN KOMPETENSI KMKAG 18 MELOYANG

PETUNJUK PRESTASI

EVIDENS PROSES PRODUK

Menghasilkan kerja meloyang dengan rod penambah pada plat keluli berkarbon rendah ketebalan 1.5 mm hingga 2.0 mm pada kedudukan rata dengan betul.

Meloyang dengan rod penambah pada plat keluli berkarbon rendah ketebalan 1.5 mm hingga 2.0 mm pada kedudukan rata mengikut prosedur yang betul dan selamat.

Plat keluli berkarbon yang telah siap diloyang.

KMKAG 19 MENGIMPAL SAMBUNGAN MENGGUNAKAN ROD PENAMBAH
Menghasilkan sambungan temu persegi, sambungan penjuru, sambungan lekap, sambungan kembi T dan sambungan tepian pada plat keluli berkarbon rendah ketebalan 1.5 mm hingga 2.0 mm menggunakan rod penambah dengan betul. Mengimpal sambungan temu persegi, sambungan penjuru, sambungan lekap, sambungan kembi T dan sambungan tepian pada plat keluli berkarbon rendah ketebalan 1.5 mm hingga 2.0 mm menggunakan rod penambah mengikut prosedur yang betul dan selamat. Plat keluli berkarbon rendah dengan sambungan sambungan temu persegi, sambungan penjuru, sambungan lekap, sambungan kembi T dan sambungan tepian yang telah siap dikimpal.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

17

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

KOD DAN KOMPETENSI KMKAG 20 MENGIMPAL SAMBUNGAN TANPA ROD PENAMBAH

PETUNJUK PRESTASI

EVIDENS PROSES PRODUK

Menghasilkan sambungan tepian pada plat keluli berkarbon rendah ketebalan 1.5 mm hingga 2.0 mm tanpa menggunakan rod penambah dengan betul.

Mengimpal sambungan tepian pada plat keluli berkarbon rendah pada ketebalan 1.5 mm hingga 2.0 mm tanpa menggunakan rod penambah mengikut prosedur yang betul dan selamat.

Plat keluli berkarbon rendah dengan sambungan tepian yang telah siap dikimpal tanpa menggunakan rod penambah.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

18

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN 07: KEMAHIRAN PEMOTONGAN GAS OKSIASETILENA

KOD DAN KOMPETENSI KMKAG 21 MELARAS NYALAAN PADA SUMPITAN PEMOTONGAN

PETUNJUK PRESTASI

EVIDENS PROSES PRODUK

Berkebolehan melaras nyalaan pada sumpitan dengan betul.

Melaras nyalaan pada sumpitan pemotongan mengikut prosedur yang betul dan selamat.

KMKAG 22 MEMOTONG LURUS DAN SERONG PLAT KELULI BERKARBON RENDAH 6.0 MM SECARA MANUAL
Menghasilkan potongan lurus dan serong pada plat keluli berkarbon rendah ketebalan 6.0 mm secara manual dengan betul. Memotong lurus dan serong pada plat keluli berkarbon rendah ketebalan 6.0 mm secara manual mengikut prosedur yang betul dan selamat. Plat keluli berkarbon rendah yang telah siap dipotong lurus dan serong.

KMKAG 23 MEMOTONG LURUS DAN SERONG PLAT KELULI BERKARBON RENDAH 6.0 MM MENGGUNAKAN MESIN SEPARA AUTOMATIK
Menghasilkan potongan lurus dan serong pada plat keluli berkarbon rendah ketebalan 6.0 mm menggunakan mesin separa automatik dengan betul. Memotong lurus dan serong pada plat keluli berkarbon rendah ketebalan 6.0 mm menggunakan mesin separa automatik mengikut prosedur yang betul dan selamat. Plat keluli berkarbon rendah yang telah siap dipotong lurus dan serong.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

19

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN 08: PEMASANGAN KELENGKAPAN KIMPALAN MIG

KOD DAN KOMPETENSI KMKAG 24 MESIN KIMPALAN MIG

PETUNJUK PRESTASI

EVIDENS PROSES PRODUK

Berkebolehan ‘on’ dan ‘off’ mesin kimpalan MIG.

‘On’ dan ‘off’ suis bekalan utama dan suis pada mesin kimpalan MIG.

KMKAG 25 MEMASANG UNIT SUAPAN DAWAI ELEKTROD
Berkebolehan memasang unit suapan dawai elektrod pada mesin kimpalan MIG. Memasang unit suapan dawai elektrod pada mesin kimpalan MIG.

KMKAG 26 MEMASANG ALATUR PADA SILINDER GAS
Berkebolehan memasang alatur pada silinder gas lengai (argon, helium atau karbon dioksida). Memasang alatur pada silinder gas lengai (argon, helium atau karbon dioksida).

KMKAG 27 MEMASANG SUMPITAN
Berkebolehan memasang sumpitan pada mesin kimpalan MIG. Memasang sumpitan pada mesin kimpalan MIG.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

20

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN 09: KEMAHIRAN KIMPALAN MIG

KOD DAN KOMPETENSI KMKAG 28 MENGIMPAL KUMAI

PETUNJUK PRESTASI

EVIDENS PROSES PRODUK

Menghasilkan kumai lurus pada kedudukan rata dengan betul.

Mengimpal kumai lurus pada kedudukan rata mengikut prosedur yang betul dan selamat.

Projek kumai lurus dengan beberapa larian.

KMKAG 29 MENGIMPAL SAMBUNGAN
Menghasilkan sambungan kembi T pada kedudukan rata dengan betul. Mengimpal sambungan kembi T pada kedudukan rata mengikut prosedur yang betul dan selamat. Projek sambungan kembi T.

KMKAG 30 MENGANYAM KUMAI
Menghasilkan anyaman kumai pada kedudukan rata dengan kelajuan yang sekata dengan betul. Menganyam kumai mengikut prosedur yang betul dan selamat. Projek kumai anyaman.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

21

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN 10: KEUSAHAWANAN DAN PROJEK KERJAYA

KOD DAN KOMPETENSI KMKAG 31 MEREKABENTUK PROJEK KIMPALAN

PETUNJUK PRESTASI

EVIDENS PROSES PRODUK

• Berkebolehan melakar projek kerjaya. • Menghasilkan projek kerjaya.

Melakar projek kerjaya.

Projek mengikut tugasan yang diberi.

KMKAG 32 MEMBUAT ANGGARAN KOS
Berkebolehan membuat anggaran kos yang betul. Membuat anggaran kos untuk projek kerjaya yang telah dilakar dengan tepat dan betul.

KMKAG 33 MENGHASILKAN PROJEK KERJAYA
Berkebolehan menghasilakn projek kerjaya. Menghasilkan projek kerjaya mengikut lakaran yang telah dibuat. Projek mengikut tugasan yang diberi.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

22

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

PAPARAN INSTRUMEN DAN TUGASAN

MODUL PENTAKSIRAN 01: PENGURUSAN BENGKEL

KOD DAN KOMPETENSI KMKAG 01 MENGISI BORANG PESANAN

TUGASAN

Murid dikehendaki mengisi borang pesanan pembelian barang yang lengkap.

KMKAG 02 MENYIMPAN STOK BARANG KEKAL DAN BARANG LUAK Murid dikehendaki menyimpan stok dan inventori.

KMKAG 03 MEREKOD STOK KE DALAM BUKU STOK ATAU KAD INVENTORI KEW. 312 DAN KEW. 314 Murid dikehendaki menulis dan merekod butiran barang ke dalam kad KEW. 312 dan KEW. 314.

KMKAG 04 RAWATAN KECEDERAAN Murid dikehendaki melakukan rawatan tindakan segera ke atas kecederaan kecil seperti luka dan melecur.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

23

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN 02: PENGGUNAAN DAN PENYENGGARAAN PERALATAN DAN MESIN

KOD DAN KOMPETENSI KMKAG 05 MENGGUNA DAN MENYENGGARA ALATAN TANGAN, ALATAN MENANDA, ALATAN MENGUKUR, ALATAN MEMOTONG DAN ALATAN MENGUJI

TUGASAN

Murid dikehendaki membuat plat pencontoh yang bersudut 30o, 45o dan 90o pada plat keluli berkarbon rendah bersaiz 100 mm x 1.5 mm x 100 mm.

KMKAG 06 MENGGUNA DAN MENYENGGARA MESIN PEMBENTUK Murid dikehendaki membuat bekas silinder dan kotak segiempat.

KMKAG 07 MENGGUNA DAN MENYENGGARA MESIN BERKUASA Murid dikehendaki membuat tolok pengujian kimpal pada plat keluli berkarbon rendah bersaiz 100 mm x 3 mm x 100 mm.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

24

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN 03: PEMASANGAN KELENGKAPAN KIMPALAN ARKA

KOD DAN KOMPETENSI KMKAG 08 MEMASANG KABEL

TUGASAN

Murid dikehendaki memasang kabel bumi, kabel elektrod, pemegang elektrod dan pengapit bumi dengan betul.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

25

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN 04 : KEMAHIRAN KIMPALAN ARKA

KOD DAN KOMPETENSI KMKAG 09 MELARAS ARUS MENGIKUT SAIZ ELEKTROD

TUGASAN

Murid dikehendaki melaras arus yang betul mengikut saiz dan jenis elektrod.

KMKAG 10 MENGIMPAL KUMAI Murid dikehendaki mengimpal kumai pada plat keluli berkarbon ketebalan 3.0 mm hingga 6.0 mm pada kedudukan rata mengikut prosedur yang betul dan selamat.

KMKAG 11 MENGIMPAL SAMBUNGAN Murid dikehendaki mengimpal sambungan temu persegi, penjuru terbuka dan sambungan lekap pada plat keluli berkarbon ketebalan 3.0 mm hingga 6.0 mm pada kedudukan rata mengikut prosedur yang betul dan selamat.

KMKAG 12 MENGIMPAL PAIP Murid dikehendaki mengimpal sambungan kembi T paip pada plat keluli berkarbon kelas B diameter 40 mm pada kedudukan rata mengikut prosedur yang betul dan selamat.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

26

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN 05: PEMASANGAN KELENGKAPAN KIMPALAN GAS OKSIASETILENA

KOD DAN KOMPETENSI KMKAG 13 MEMASANG KELENGKAPAN KIMPALAN GAS OKSIASETILENA

TUGASAN

Murid dikehendaki memasang kelengkapan kimpalan gas oksiasetilena.

KMKAG 14 MENGUJI KEBOCORAN Murid dikehendaki menguji kebocoran kelengkapan kimpalan gas oksiasetilena.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

27

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN 06: KEMAHIRAN KIMPALAN GAS OKSIASETILENA

KOD DAN KOMPETENSI

TUGASAN

KMKAG 15 MELARAS NYALAAN OKSIASETILENA Murid dikehendaki melaras tiga jenis nyalaan iaitu pengabonan, pertengahan dan pengoksidaan mengikut prosedur yang betul dan selamat.

KMKAG 16 MENGUMAI TANPA ROD PENAMBAH PADA KEDUDUKAN RATA Murid dikehendaki mengumai tanpa rod penambah pada plat keluli berkarbon rendah ketebalan 1.5 mm hingga 2.0 mm mengikut prosedur yang betul dan selamat.

KMKAG 17 MENGUMAI DENGAN ROD PENAMBAH PADA KEDUDUKAN RATA Murid dikehendaki mengumai dengan rod penambah pada plat keluli berkarbon rendah ketebalan 1.5 mm hingga 2.0 mm pada kedudukan rata mengikut prosedur yang betul dan selamat.

KMKAG 18 MELOYANG Murid dikehendaki meloyang dengan rod penambah pada plat keluli berkarbon rendah ketebalan 1.5 mm hingga 2.0 mm pada kedudukan rata mengikut prosedur yang betul dan selamat.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

28

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

KOD DAN KOMPETENSI KMKAG 19 MENGIMPAL SAMBUNGAN MENGGUNAKAN ROD PENAMBAH

TUGASAN

Murid dikehendaki mengimpal sambungan temu persegi, sambungan penjuru, sambungan lekap, sambungan kembi T dan sambungan tepian pada plat keluli berkarbon rendah ketebalan 1.5 mm hingga 2.0 mm menggunakan rod penambah mengikut prosedur yang betul dan selamat.

KMKAG 20 MENGIMPAL SAMBUNGAN TANPA ROD PENAMBAH Murid dikehendaki mengimpal sambungan tepian pada plat keluli berkarbon rendah ketebalan 1.5 mm hingga 2.0 mm tanpa menggunakan rod penambah mengikut prosedur yang betul dan selamat.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

29

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN 07: KEMAHIRAN PEMOTONGAN GAS OKSIASETILENA

KOD DAN KOMPETENSI KMKAG 21 MELARAS NYALAAN PADA SUMPITAN PEMOTONGAN

TUGASAN

Murid dikehendaki melaras nyalaan pada sumpitan pemotongan mengikut prosedur yang betul dan selamat.

KMKAG 22 MEMOTONG LURUS DAN SERONG PLAT KELULI BERKARBON RENDAH 6.0 MM SECARA MANUAL Murid dikehendaki memotong lurus dan serong pada plat keluli berkarbon rendah ketebalan 6.0 mm secara manual mengikut prosedur yang betul dan selamat.

KMKAG 23 MEMOTONG LURUS DAN SERONG PLAT KELULI BERKARBON RENDAH 6.0 MM MENGGUNAKAN MESIN SEPARA AUTOMATIK Murid dikehendaki memotong lurus dan serong plat keluli berkarbon rendah 6.0 mm menggunakan mesin separa automatik mengikut prosedur yang betul dan selamat.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

30

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN 08: PEMASANGAN KELENGKAPAN KIMPALAN MIG

KOD DAN KOMPETENSI KMKAG 24 MESIN KIMPALAN MIG

TUGASAN

Murid dikehendaki ‘on’ dan ‘off’ suis bekalan utama dan suis pada mesin kimpalan MIG.

KMKAG 25 MEMASANG UNIT SUAPAN DAWAI ELEKTROD Murid dikehendaki memasang unit suapan dawai elektrod pada mesin kimpalan MIG.

KMKAG 26 MEMASANG ALATUR PADA SILINDER GAS Murid dikehendaki memasang alatur pada silinder gas lengai (argon, helium atau karbon dioksida).

KMKAG 27 MEMASANG SUMPITAN Murid dikehendaki memasang atau menyambung kabel sumpitan pada mesin kimpalan MIG.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

31

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN 09: KEMAHIRAN KIMPALAN MIG

KOD DAN KOMPETENSI KMKAG 28 MENGIMPAL KUMAI

TUGASAN

Murid dikehendaki menghasilkan projek mengikut tugasan yang diberi.

KMKAG 29 MENGIMPAL SAMBUNGAN Murid dikehendaki menghasilkan projek mengikut tugasan yang diberi.

KMKAG 30 MENGANYAM KUMAI Murid dikehendaki menghasilkan projek mengikut tugasan yang diberi.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

32

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN 10: KEUSAHAWANAN DAN PROJEK KERJAYA

KOD DAN KOMPETENSI KMKAG 31 MEREKABENTUK PROJEK KIMPALAN

TUGASAN

• Murid dikehendaki melakar projek kimpalan. • Murid dikehendaki menghasilkan projek kerjaya mengikut tugasan yang diberi.

KMKAG 32 MEMBUAT ANGGARAN KOS Murid dikehendaki membuat anggaran kos untuk projek kerjaya yang telah direkabentuk dengan betul dan tepat.

KMKAG 33 MENGHASILKAN PROJEK KERJAYA Murid dikehendaki menghasilkan projek kerjaya mengikut tugasan yang diberi.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

33

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

PANDUAN MEREKOD DAN MENYIMPAN EVIDENS

Setiap evidens yang dikutip hendaklah dikumpul, disusun dan direkodkan mengikut kronologi. Evidens produk dan evidens proses merupakan bukti yang menggambarkan bahawa calon telah melalui proses pentaksiran berpandukan Modul Pentaksiran bagi mata pelajaran tertentu. Evidens ini dikutip dan direkod untuk tujuan pentaksiran, pentaksiran semula, penskoran dan disimpan untuk tujuan penyelarasan.

Pengumpulan Evidens Evidens proses hendaklah dirakamkan dalam bentuk soft copy atau hard copy, dikumpul dan disusun mengikut kronologi. Evidens produk hendaklah dikumpul dan ditaksir apabila calon siap menyempurnakannya.

Pengutipan Evidens Evidens proses dan produk hendaklah dikutip oleh pentaksir sebaik sahaja kompetensi calon selesai ditaksir.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

34

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

Penyimpanan Evidens Evidens proses dan produk dalam bentuk soft copy dan hard copy hendaklah dikumpul dalam portfolio dan disimpan oleh pentaksir dan dikemas kini oleh calon dari semasa ke semasa. Evidens produk dalam bentuk artifak hendaklah

disimpan di tempat yang selamat selepas ditaksir supaya evidens berkenaan dapat dirujuk semasa proses penyelarasan.

Kaedah Merekod Evidens produk bagi setiap calon hendaklah dilabelkan dengan nama, angka giliran, nombor kad pengenalan, nama modul dan kompetensi yang ditaksir. (Rujuk Lampiran 1).

Maklumat setiap evidens proses hendaklah direkodkan dalam rekod evidens individu calon.

Keselamatan Evidens Semua evidens hendaklah dipastikan keselamatannya oleh pihak sekolah kerana evidens produk dan evidens proses merupakan bahan peperiksaan di peringkat SPM.

Tempoh Penyimpanan Evidens Semua evidens hendaklah disimpan di sekolah sehingga Sijil MPV dikeluarkan.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

35

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

PANDUAN PENSKORAN

Sistem penskoran yang digunakan adalah merujuk kepada kriteria atau standard yang ditetapkan. Dengan itu, evidens yang dikemukakan oleh calon ditaksir dan diskor dengan membandingkan evidens dengan pernyataan kriteria bagi setiap kompetensi.

Bagi membantu guru pentaksir menskor tugasan calon, dua panduan lengkap disediakan iaitu: • • Paparan Panduan Pengumpulan Evidens dan Penskoran Skema Penskoran Modul

Paparan Panduan Pengumpulan Evidens dan Penskoran Dalam paparan ini dinyatakan dengan jelas persoalan penting berkaitan dengan pengutipan dan pengumpulan evidens iaitu: • • • • • bagaimana evidens dikutip, bila evidens dikutip, siapa yang mengutip evidens, bagaimana evidens dikumpul, dan bagaimana evidens disimpan

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

36

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

Dan penskoran iaitu: • • • • apa skor yang diberi, bila skor diberi, bagaimana skor diberi, dan bagaimana skor dirumus

Skema Penskoran Modul Skema Penskoran Modul mengandungi senarai semak bagi setiap modul pentaksiran. Senarai semak ini digunakan untuk membantu guru pentaksir merekod penskoran calon. Skor calon bagi setiap kriteria, kompetensi dan modul pentaksiran direkodkan secara individu dalam Borang Penskoran Individu. Dalam borang ini juga dicatatkan rumusan penskoran di peringkat kompetensi dan modul. Setiap Borang Penskoran Individu disediakan ruang bagi pentaksir, murid, penyelaras dalaman dan penyelaras luaran (sekiranya ada) memberi komen tentang kompetensi murid.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

37

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN

MPKAG 01 PENGURUSAN BENGKEL

PENGUTIPAN DAN PENGUMPULAN EVIDENS Bagaimana Evidens Dikutip

Evidens dikutip dari pemerhatian projek yang dihasilkan oleh murid Evidens Proses Evidens Produk Selepas murid menyiapkan tugasan bengkel yang diberikan

Bila Evidens Dikutip Siapa Yang Mengutip Evidens

Semasa murid melaksanakan tugasan

Guru Pentaksir Evidens Proses Evidens Produk Tugasan yang disimpan dalam bentuk produk

Bagaimana Evidens Dikumpulkan

Pemerhatian dan borang penskoran individu

Semua evidens disimpan dalam portfolio. PENSKORAN Bagaimana Skor Diberi Bila Skor Diberi Skor diberi bagi setiap evidens dengan merujuk kepada pernyataan kriteria Skor diberi sebaik sahaja evidens proses dan produk dikutip Skor diberi dalam bentuk kompeten atau belum kompeten. Skor kompeten diberi sekiranya evidens yang ditunjukkan menepati kehendak pernyataan kriteria. Skor belum kompeten diberi sekiranya evidens tidak menepati kehendak pernyataan kriteria, tidak relevan atau tiada evidens yang ditunjukkan. Calon perlu kompeten semua kriteria untuk kompeten peringkat kompetensi dan kompeten semua kompetensi untuk kompeten peringkat modul. Sekiranya belum kompeten peringkat modul, calon perlu ulang kompetensi dalam modul lain / ulang kompetensi dalam modul yang sama / ulang keseluruhan modul.

Apa Skor Diberi

Bagaimana Skor Dirumus

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

38

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL MATA PELAJARAN VOKASIONAL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA KIMPALAN ARKA DAN GAS (7105/2) BORANG PENSKORAN INDIVIDU Nama Murid No. Kad Pengenalan Tarikh No. Pusat Angka Giliran : ……………………………………………………………………………. : ……………………………………………………………………………. : …………………....... : ……………………… : ……………………...

MODUL 01 :

PENGURUSAN BENGKEL

KMKAG 01: Mengisi borang pesanan. KMKAG 02: Menyimpan stok barang kekal dan barang luak. KMKAG 03: Merekod stok ke dalam buku stok atau kad inventori KEW. 312 dan KEW. 314. KMKAG 04: Rawatan kecederaan.

Kod dan Kompetensi

Pernyataan Kriteria

Pentaksiran 1 Tarikh Tarikh Belum Kompeten Kompeten

Pentaksiran 2 Tarikh Tarikh Belum Kompeten Kompeten

Catatan

KMKAG 01 MENGISI BORANG PESANAN Mengisi butiran dengan betul, kemas dan lengkap mengikut spesifikasi barang.

KMKAG 02 MENYIMPAN STOK BARANG KEKAL DAN BARANG LUAK Menyimpan stok dan inventori dengan kemas dan teratur di tempat yang disediakan.

KMKAG 03 MEREKOD STOK DAN INVENTORI Menulis dan merekod dengan betul.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

39

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

Kod dan Kompetensi

Pernyataan Kriteria

Pentaksiran 1 Tarikh Tarikh Belum Kompeten Kompeten

Pentaksiran 2 Tarikh Tarikh Belum Kompeten Kompeten

Catatan

KMKAG 04 RAWATAN KECEDERAAN 1. Menyapu ubat antiseptik.

2. Menampal luka atau lecur.

3. Membalut luka atau lecur dengan kain kasar dengan betul dan kemas.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

40

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

KEPUTUSAN PENSKORAN
PERINGKAT KOMPETENSI

Kod Kompetensi Skor
Kompeten Belum Kompeten PERINGKAT MODUL

KMKAG 01 02 03 04

KOMPETEN BELUM KOMPETEN Ulang kompetensi dalam modul lain Ulang kompetensi dalam modul yang sama Ulang keseluruhan modul

Komen Murid :

Tandatangan Murid :

Tarikh :

Komen Pentaksir :

Nama Pentaksir : Tandatangan Pentaksir : Tarikh :

Komen Penyelaras Dalaman:

Nama Penyelaras Dalaman: Tandatangan Penyelaras Dalaman: Tarikh :

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

41

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN

MPKAG 02 PENGGUNAAN DAN PENYENGGARAAN PERALATAN DAN MESIN PENGUTIPAN DAN PENGUMPULAN EVIDENS

Bagaimana Evidens Dikutip

Evidens dikutip dari pemerhatian projek yang dihasilkan oleh murid Evidens Proses Evidens Produk Selepas murid menyiapkan projek penyenggaraan peralatan kimpalan arka.

Bila Evidens Dikutip Siapa Yang Mengutip Evidens

Semasa murid melaksanakan projek

Guru Pentaksir Evidens Proses Evidens Produk Projek yang disimpan dalam bentuk produk.

Bagaimana Evidens Dikumpulkan

Pemerhatian dan borang penskoran individu.

Semua evidens disimpan dalam portfolio. PENSKORAN Bagaimana Skor Diberi Bila Skor Diberi Skor diberi bagi setiap evidens dengan merujuk kepada pernyataan kriteria Skor diberi sebaik sahaja evidens proses dan produk dikutip Skor diberi dalam bentuk kompeten atau belum kompeten. Skor kompeten diberi sekiranya evidens yang ditunjukkan menepati kehendak pernyataan kriteria. Skor belum kompeten diberi sekiranya evidens tidak menepati kehendak pernyataan kriteria, tidak relevan atau tiada evidens yang ditunjukkan. Calon perlu kompeten semua kriteria untuk kompeten peringkat kompetensi dan kompeten semua kompetensi untuk kompeten peringkat modul. Sekiranya belum kompeten peringkat modul, calon perlu ulang kompetensi dalam modul lain / ulang kompetensi dalam modul yang sama / ulang keseluruhan modul.

Apa Skor Diberi

Bagaimana Skor Dirumus

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

42

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL MATA PELAJARAN VOKASIONAL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

KIMPALAN ARKA DAN GAS (7105/2) BORANG PENSKORAN INDIVIDU Nama Murid No. Kad Pengenalan Tarikh No. Pusat Angka Giliran : ……………………………………………………………………………. : ……………………………………………………………………………. : …………………....... : ……………………… : ……………………...

MODUL 02

:

PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN PERALATAN DAN MESIN

KMKAG 05: Mengguna dan menyenggara alatan tangan, alatan menanda, alatan mengukur, alatan memotong dan alatan menguji. KMKAG 06: Mengguna dan menyenggara mesin pembentuk. KMKAG 07: Mengguna dan menyenggara mesin berkuasa kuasa.

Kod dan Kompetensi

Pernyataan Kriteria

Pentaksiran 1 Tarikh Tarikh Kompeten Belum Kompeten

Pentaksiran 2 Tarikh Tarikh Kompeten Belum Kompeten

Catatan

KMKAG 05 MENGGUNA DAN MENYENGGARA ALATAN TANGAN, ALATAN MENANDA, ALATAN MENGUKUR, ALATAN MEMOTONG DAN ALATAN MENGUJI 1. Mengukur dan menanda pada kepingan keluli berkarbon rendah mengikut saiz yang dikehendaki.

2. Memotong dengan gergaji atau pemotong tuas tangan. 3. Mengikir untuk mendapatkan ketepatan dan kekemasan. 4. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

43

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

Kod dan Kompetensi

Pernyataan Kriteria

Pentaksiran 1 Tarikh Tarikh Kompeten Belum Kompeten

Pentaksiran 2 Tarikh Tarikh Kompeten Belum Kompeten

Catatan

KMKAG 06 MENGGUNA DAN MENYENGGARA MESIN PEMBENTUK 1. Membentuk silinder: a. melaras penggulung atas dan bawah mengikut ketebalan logam. b. Melaraskan sedikit demi sedikit penggulung belakang hingga mendapat bentuk silinder yang baik. c. Mengamalkan langkahlangkah keselamatan.

2. Membentuk kotak segiempat: a. melaraskan jari-jari pada mesin pelipat mengikut lebar lipatan. b. Membuat lipatan bersudut tepat. c. Mengamalkan langkahlangkah keselamatan.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

44

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

Kod dan Kompetensi

Pernyataan Kriteria

Pentaksiran 1 Tarikh Tarikh Kompeten Belum Kompeten

Pentaksiran 2 Tarikh Tarikh Kompeten Belum Kompeten

Catatan

KMKAG 07 MENGGUNA DAN MENYENGGARA MESIN BERKUASA 1. Memotong persegi dengan menggunakan mesin pericih kepersegian.

2. Memotong bahagian yang telah ditanda dengan menggunakan mesin canai. 3. Menggerudi lubang berdiameter 10 mm.

4. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

45

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

KEPUTUSAN PENSKORAN
PERINGKAT KOMPETENSI

Kod Kompetensi Skor
Kompeten Belum Kompeten PERINGKAT MODUL

KMKAG 05 06 07

KOMPETEN BELUM KOMPETEN Ulang kompetensi dalam modul lain Ulang kompetensi dalam modul yang sama Ulang keseluruhan modul

Komen Murid :

Tandatangan Murid :

Tarikh :

Komen Pentaksir :

Nama Pentaksir : Tandatangan Pentaksir : Tarikh :

Komen Penyelaras Dalaman:

Nama Penyelaras Dalaman: Tandatangan Penyelaras Dalaman: Tarikh :

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

46

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN

MPKAG 03 PEMASANGAN KELENGKAPAN KIMPALAN ARKA

PENGUTIPAN DAN PENGUMPULAN EVIDENS Bagaimana Evidens Dikutip

Evidens dikutip dari pemerhatian projek yang dihasilkan oleh murid Evidens Proses Evidens Produk Tidak dikutip.

Bila Evidens Dikutip Siapa Yang Mengutip Evidens

Semasa murid melaksanakan tugasan. Guru Pentaksir Evidens Proses

Evidens Produk Tidak dikutip.

Bagaimana Evidens Dikumpulkan

Pemerhatian dan borang penskoran individu. Semua evidens disimpan dalam portfolio. PENSKORAN

Bagaimana Skor Diberi Bila Skor Diberi

Skor diberi bagi setiap evidens dengan merujuk kepada pernyataan kriteria Skor diberi sebaik sahaja evidens proses dikutip Skor diberi dalam bentuk kompeten atau belum kompeten. Skor kompeten diberi sekiranya evidens yang ditunjukkan menepati kehendak pernyataan kriteria. Skor belum kompeten diberi sekiranya evidens tidak menepati kehendak pernyataan kriteria, tidak relevan atau tiada evidens yang ditunjukkan. Calon perlu kompeten semua kriteria untuk kompeten peringkat kompetensi dan kompeten semua kompetensi untuk kompeten peringkat modul. Sekiranya belum kompeten peringkat modul, calon perlu ulang kompetensi dalam modul lain / ulang kompetensi dalam modul yang sama / ulang keseluruhan modul.

Apa Skor Diberi

Bagaimana Skor Dirumus

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

47

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL MATA PELAJARAN VOKASIONAL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

KIMPALAN ARKA DAN GAS (7105/2) BORANG PENSKORAN INDIVIDU Nama Murid No. Kad Pengenalan Tarikh No. Pusat Angka Giliran MODUL 03 : ……………………………………………………………………………. : ……………………………………………………………………………. : …………………....... : ……………………… : ……………………... : PEMASANGAN DAN KELENGKAPAN KIMPALAN ARKA

KMKAG 08: Memasang kabel.

Kod dan Kompetensi

Pernyataan Kriteria

Pentaksiran 1 Tarikh Tarikh Kompeten Belum Kompeten

Pentaksiran 2 Tarikh Tarikh Kompeten Belum Kompeten

Catatan

KMKAG 08 MEMASANG KABEL 1. Memasang kabel elektrod kepada mesin kimpal arka.

2. Memasang kabel bumi pada mesin kimpalan arka.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

48

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

KEPUTUSAN PENSKORAN
PERINGKAT KOMPETENSI

Kod Kompetensi Skor
Kompeten Belum Kompeten PERINGKAT MODUL

KMKAG 08

KOMPETEN BELUM KOMPETEN Ulang kompetensi dalam modul lain Ulang kompetensi dalam modul yang sama Ulang keseluruhan modul

Komen Murid :

Tandatangan Murid :

Tarikh :

Komen Pentaksir :

Nama Pentaksir : Tandatangan Pentaksir : Tarikh :

Komen Penyelaras Dalaman:

Nama Penyelaras Dalaman: Tandatangan Penyelaras Dalaman: Tarikh :

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

49

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN

MPKAG 04 KEMAHIRAN KIMPALAN ARKA

PENGUTIPAN DAN PENGUMPULAN EVIDENS Bagaimana Evidens Dikutip Evidens dikutip secara pemerhatian semasa dan selepas projek yang dihasilkan oleh murid. Evidens Proses Bila Evidens Dikutip Siapa Yang Mengutip Evidens Bagaimana Evidens Dikumpulkan Evidens Proses Pemerhatian dan borang penskoran individu. Semasa murid melaksanakan projek. Evidens Produk Selepas murid menyiapkan projek kimpalan arka yang ditetapkan. Guru Pentaksir Evidens Produk Projek yang disimpan dalam bentuk produk.

PENSKORAN Bagaimana Skor Diberi Bila Skor Diberi Skor diberi bagi setiap evidens dengan merujuk kepada pernyataan kriteria Skor diberi sebaik sahaja evidens proses dan produk dikutip Skor diberi dalam bentuk kompeten atau belum kompeten. Skor kompeten diberi sekiranya evidens yang ditunjukkan menepati kehendak pernyataan kriteria. Skor belum kompeten diberi sekiranya evidens tidak menepati kehendak pernyataan kriteria, tidak relevan atau tiada evidens yang ditunjukkan. Calon perlu kompeten semua kriteria untuk kompeten peringkat kompetensi dan kompeten semua kompetensi untuk kompeten peringkat modul. Sekiranya belum kompeten peringkat modul, calon perlu ulang kompetensi dalam modul lain / ulang kompetensi dalam modul yang sama / ulang keseluruhan modul.

Apa Skor Diberi

Bagaimana Skor Dirumus

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

50

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL MATA PELAJARAN VOKASIONAL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA KIMPALAN ARKA DAN GAS (7105/2) BORANG PENSKORAN INDIVIDU Nama Murid No. Kad Pengenalan Tarikh No. Pusat Angka Giliran : ……………………………………………………………………………. : ……………………………………………………………………………. : …………………....... : ……………………… : ……………………...

MODUL 04 :

KEMAHIRAN KIMPALAN ARKA

KMKAG 09: Melaras arus mengikut saiz elektrod. KMKAG 10: Mengimpal kumai. KMKAG 11: Mengimpal sambungan. KMKAG 12: Mengimpal paip.

Kod dan Kompetensi

Pernyataan Kriteria

Pentaksiran 1 Tarikh Tarikh Kompeten Belum Kompeten

Pentaksiran 2 Tarikh Tarikh Kompeten Belum Kompeten

Catatan

KMKAG 09 MELARAS ARUS MENGIKUT SAIZ ELEKTROD Melaras arus mengikut julat yang betul berdasarkan saiz dan jenis elektrod.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

51

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

Kod dan Kompetensi

Pernyataan Kriteria

Pentaksiran 1 Tarikh Tarikh Kompeten Belum Kompeten

Pentaksiran 2 Tarikh Tarikh Kompeten Belum Kompeten

Catatan

KMKAG 10 MENGIMPAL KUMAI 1. Kaedah mengimpal yang betul bagi kumai pendek, kumai panjang dan kumai berlapis.

2. Penilaian secara visual: a. lebar dan tinggi kumai yang seragam. b. kehalusan riak kumai. c. kelurusan kumai. d. tiada kecacatan. 3. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan. KMKAG 11 MENGIMPAL SAMBUNGAN 1. Kaedah mengimpal sambungan yang betul bagi sambungan temu persegi, sambungan penjuru terbuka dan sambungan lekap. 2. Penilaian secara visual: a. lebar dan tinggi kumai yang seragam. b. kehalusan riak kumai. c. kelurusan kumai. d. tiada kecacatan.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

52

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

Kod dan Kompetensi

Pernyataan Kriteria

Pentaksiran 1 Tarikh Tarikh Kompeten Belum Kompeten

Pentaksiran 2 Tarikh Tarikh Kompeten Belum Kompeten

Catatan

KMKAG 12 MENGIMPAL PAIP 1. Kaedah mengimpal sambungan kembi T paip yang betul. 2. Penilaian secara visual: a. lebar dan tinggi kumai yang seragam. b. kehalusan riak kumai. c. tiada kecacatan.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

53

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

KEPUTUSAN PENSKORAN
PERINGKAT KOMPETENSI

Kod Kompetensi Skor
Kompeten Belum Kompeten PERINGKAT MODUL

KMKAG 09 10 11 12

KOMPETEN BELUM KOMPETEN Ulang kompetensi dalam modul lain Ulang kompetensi dalam modul yang sama Ulang keseluruhan modul

Komen Murid :

Tandatangan Murid :

Tarikh :

Komen Pentaksir :

Nama Pentaksir : Tandatangan Pentaksir : Tarikh :

Komen Penyelaras Dalaman:

Nama Penyelaras Dalaman: Tandatangan Penyelaras Dalaman: Tarikh :

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

54

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN

MPKAG 05 : PEMASANGAN KELENGKAPAN KIMPALAN GAS OKSIASETILENA PENGUTIPAN DAN PENGUMPULAN EVIDENS

Bagaimana Evidens Dikutip

Evidens dikutip dari pemerhatian projek yang dihasilkan oleh murid Evidens Proses Evidens Produk Tidak dikutip.

Bila Evidens Dikutip Siapa Yang Mengutip Evidens

Semasa murid melaksanakan tugasan. Guru Pentaksir Evidens Proses

Evidens Produk Tidak dikutip.

Bagaimana Evidens Dikumpulkan

Pemerhatian dan borang penskoran individu. Semua evidens disimpan dalam portfolio. PENSKORAN

Bagaimana Skor Diberi Bila Skor Diberi

Skor diberi bagi setiap evidens dengan merujuk kepada pernyataan kriteria Skor diberi sebaik sahaja evidens proses dikutip Skor diberi dalam bentuk kompeten atau belum kompeten. Skor kompeten diberi sekiranya evidens yang ditunjukkan menepati kehendak pernyataan kriteria. Skor belum kompeten diberi sekiranya evidens tidak menepati kehendak pernyataan kriteria, tidak relevan atau tiada evidens yang ditunjukkan. Calon perlu kompeten semua kriteria untuk kompeten peringkat kompetensi dan kompeten semua kompetensi untuk kompeten peringkat modul. Sekiranya belum kompeten peringkat modul, calon perlu ulang kompetensi dalam modul lain / ulang kompetensi dalam modul yang sama / ulang keseluruhan modul.

Apa Skor Diberi

Bagaimana Skor Dirumus

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

55

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL MATA PELAJARAN VOKASIONAL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

KIMPALAN ARKA DAN GAS (7105/2) BORANG PENSKORAN INDIVIDU Nama Murid No. Kad Pengenalan Tarikh No. Pusat Angka Giliran : ……………………………………………………………………………. : ……………………………………………………………………………. : …………………....... : ……………………… : ……………………...

MODUL 05

: PEMASANGAN DAN KELENGKAPAN KIMPALAN GAS OKSIASETILENA

KMKAG 13: Kelengkapan dan pemasangan kimpalan gas oksiasetilena. KMKAG 14: Menguji kebocoran.

Kod dan Kompetensi

Pernyataan Kriteria

Pentaksiran 1 Tarikh Tarikh Belum Kompeten Kompeten

Pentaksiran 2 Tarikh Tarikh Belum Kompeten Kompeten

Catatan

KMKAG 13 KELENGKAPAN DAN PEMASANGAN KIMPALAN GAS OKSIASETILENA 1. Memasang kelengkapan kimpalan gas oksiasetilena dengan kaedah yang betul: a. silinder gas oksiasetilena b. hos oksigen dan asetilena c. alatur oksigen dan asetilena d. sumpitan api e. injap pencegah balikan f. injap sehala.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

56

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

Kod dan Kompetensi

Pernyataan Kriteria

Pentaksiran 1 Tarikh Tarikh Belum Kompeten Kompeten

Pentaksiran 2 Tarikh Tarikh Belum Kompeten Kompeten

Catatan

KMKAG 14 MENGUJI KEBOCORAN Menguji kebocoran kelengkapan kimpalan gas oksiasetilena dengan menggunakan air sabun.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

57

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

KEPUTUSAN PENSKORAN
PERINGKAT KOMPETENSI

Kod Kompetensi Skor 13
Kompeten Belum Kompeten PERINGKAT MODUL

KMKAG 14

KOMPETEN BELUM KOMPETEN Ulang kompetensi dalam modul lain Ulang kompetensi dalam modul yang sama Ulang keseluruhan modul

Komen Murid :

Tandatangan Murid :

Tarikh :

Komen Pentaksir :

Nama Pentaksir : Tandatangan Pentaksir : Tarikh :

Komen Penyelaras Dalaman:

Nama Penyelaras Dalaman: Tandatangan Penyelaras Dalaman: Tarikh :

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

58

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN

MPKAG 06 : KEMAHIRAN KIMPALAN GAS OKSIASETILENA

PENGUTIPAN DAN PENGUMPULAN EVIDENS Bagaimana Evidens Dikutip

Evidens dikutip dari pemerhatian projek yang dihasilkan oleh murid Evidens Proses Evidens Produk Selepas murid menyiapkan projek kimpalan gas oksiasetilena yang ditetapkan.

Bila Evidens Dikutip Siapa Yang Mengutip Evidens

Semasa murid melaksanakan tugasan.

Guru Pentaksir Evidens Proses Evidens Produk Projek yang disimpan dalam bentuk produk.

Bagaimana Evidens Dikumpulkan

Pemerhatian dan borang penskoran individu.

Semua evidens disimpan dalam portfolio. PENSKORAN Bagaimana Skor Diberi Bila Skor Diberi Skor diberi bagi setiap evidens dengan merujuk kepada pernyataan kriteria Skor diberi sebaik sahaja evidens proses dan produk dikutip Skor diberi dalam bentuk kompeten atau belum kompeten. Skor kompeten diberi sekiranya evidens yang ditunjukkan menepati kehendak pernyataan kriteria. Skor belum kompeten diberi sekiranya evidens tidak menepati kehendak pernyataan kriteria, tidak relevan atau tiada evidens yang ditunjukkan. Calon perlu kompeten semua kriteria untuk kompeten peringkat kompetensi dan kompeten semua kompetensi untuk kompeten peringkat modul. Sekiranya belum kompeten peringkat modul, calon perlu ulang kompetensi dalam modul lain / ulang kompetensi dalam modul yang sama / ulang keseluruhan modul.

Apa Skor Diberi

Bagaimana Skor Dirumus

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

59

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL MATA PELAJARAN VOKASIONAL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

KIMPALAN ARKA DAN GAS (7105/2) BORANG PENSKORAN INDIVIDU Nama Murid No. Kad Pengenalan Tarikh No. Pusat Angka Giliran : ……………………………………………………………………………. : ……………………………………………………………………………. : …………………....... : ……………………… : ……………………...

MODUL 06

: KEMAHIRAN KIMPALAN GAS OKSIASETILENA

KMKAG 15: Melaras nyalaan oksiasetilena. KMKAG 16: Mengumai tanpa rod penambah pada kedudukan rata. KMKAG 17: Mengumai dengan rod penambah pada kedudukan rata. KMKAG 18: Meloyang. KMKAG 19: Mengimpal sambungan menggunakan rod penambah. KMKAG 20: Mengimpal sambungan tanpa rod penambah.

Kod dan Kompetensi

Pernyataan Kriteria

Pentaksiran 1 Tarikh Tarikh Belum Kompeten Kompeten

Pentaksiran 2 Tarikh Tarikh Belum Kompeten Kompeten

Catatan

KMKAG 15 MELARAS NYALAAN OKSIASETILENA 1. Melaras nyalaan oksiasetilena mengikut prosedur yang betul iaitu nyalaan pengabonan, nyalaan pertengahan dan nyalaan pengoksidaan.

2. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

60

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

Kod dan Kompetensi

Pernyataan Kriteria

Pentaksiran 1 Tarikh Tarikh Belum Kompeten Kompeten

Pentaksiran 2 Tarikh Tarikh Belum Kompeten Kompeten

Catatan

KMKAG 16 MENGUMAI TANPA ROD PENAMBAH PADA KEDUDUKAN RATA 1. Menyediakan bahan mengikut dimensi.

2. Memastikan sudut sumpitan adalah betul.

3. Menghasilkan kumai tanpa rod penambah. 4. Penilaian secara visual: a. lebar kumai seragam. b. Riak kumai seragam. c. Kelurusan kumai.

KMKAG 17 MENGUMAI DENGAN ROD PENAMBAH PADA KEDUDUKAN RATA 1. Menyediakan bahan mengikut dimensi.

2. Memastikan sudut sumpitan dan rod penambah adalah dalam julat yang betul.

3. Menghasilkan kumai dengan rod penambah.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

61

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

Kod dan Kompetensi

Pernyataan Kriteria

Pentaksiran 1 Tarikh Tarikh Belum Kompeten Kompeten

Pentaksiran 2 Tarikh Tarikh Belum Kompeten Kompeten

Catatan

4. Penilaian secara visual: a. lebar kumai seragam. b. Riak kumai seragam. c. Kelurusan kumai. d. Tiada kecacatan pada kumai.

KMKAG 18 MELOYANG 1. Menyediakan bahan mengikut dimensi.

2. Menghasilkan kerja meloyang mengikut prosedur yang betul.

3. Membersihkan hasil kerja. KMKAG 19 MENGIMPAL SAMBUNGAN MENGGUNAKAN ROD PENAMBAH 1. Menyediakan bahan mengikut dimensi.

2. Menghasilkan: a. sambungan temu, b. sambungan penjuru, c. sambungan lekap. d. sambungan kembi T. e. sambungan tepian.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

62

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

Kod dan Kompetensi

Pernyataan Kriteria

Pentaksiran 1 Tarikh Tarikh Belum Kompeten Kompeten

Pentaksiran 2 Tarikh Tarikh Belum Kompeten Kompeten

Catatan

3. Penilaian secara visual: a. lebar kumai seragam. b. Riak kumai seragam. c. Kelurusan kumai. d. Tiada kecacatan pada kumai.

KMKAG 20 MENGIMPAL SAMBUNGAN TANPA ROD PENAMBAH 1. Menyediakan bahan mengikut dimensi.

2. Menghasilkan sambungan tepian.

3. Penilaian secara visual: a. lebar kumai seragam. b. riak kumai seragam. c. kelurusan kumai. d. tiada kecacatan pada kumai.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

63

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

KEPUTUSAN PENSKORAN
PERINGKAT KOMPETENSI

Kod Kompetensi Skor 15
Kompeten Belum Kompeten PERINGKAT MODUL

KMKAG 16 17 18 19 20

KOMPETEN BELUM KOMPETEN Ulang kompetensi dalam modul lain Ulang kompetensi dalam modul yang sama Ulang keseluruhan modul

Komen Murid :

Tandatangan Murid :

Tarikh :

Komen Pentaksir :

Nama Pentaksir : Tandatangan Pentaksir : Tarikh :

Komen Penyelaras Dalaman:

Nama Penyelaras Dalaman: Tandatangan Penyelaras Dalaman: Tarikh :

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

64

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN

MPKAG 07 : KEMAHIRAN PEMOTONGAN GAS OKSIASETILENA PENGUTIPAN DAN PENGUMPULAN EVIDENS

Bagaimana Evidens Dikutip

Evidens dikutip dari pemerhatian projek yang dihasilkan oleh murid Evidens Proses Evidens Produk Selepas murid menyiapkan projek pemotongan gas oksiasetilena.

Bila Evidens Dikutip Siapa Yang Mengutip Evidens

Semasa murid melaksanakan tugasan atau projek.

Guru Pentaksir Evidens Proses Evidens Produk Projek yang disimpan dalam bentuk produk.

Bagaimana Evidens Dikumpulkan

Pemerhatian dan borang penskoran individu.

Semua evidens disimpan dalam portfolio. PENSKORAN Bagaimana Skor Diberi Bila Skor Diberi Skor diberi bagi setiap evidens dengan merujuk kepada pernyataan kriteria Skor diberi sebaik sahaja evidens proses dan produk dikutip Skor diberi dalam bentuk kompeten atau belum kompeten. Skor kompeten diberi sekiranya evidens yang ditunjukkan menepati kehendak pernyataan kriteria. Skor belum kompeten diberi sekiranya evidens tidak menepati kehendak pernyataan kriteria, tidak relevan atau tiada evidens yang ditunjukkan. Calon perlu kompeten semua kriteria untuk kompeten peringkat kompetensi dan kompeten semua kompetensi untuk kompeten peringkat modul. Sekiranya belum kompeten peringkat modul, calon perlu ulang kompetensi dalam modul lain / ulang kompetensi dalam modul yang sama / ulang keseluruhan modul.

Apa Skor Diberi

Bagaimana Skor Dirumus

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

65

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL MATA PELAJARAN VOKASIONAL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

KIMPALAN ARKA DAN GAS (7105/2) BORANG PENSKORAN INDIVIDU Nama Murid No. Kad Pengenalan Tarikh No. Pusat Angka Giliran : ……………………………………………………………………………. : ……………………………………………………………………………. : …………………....... : ……………………… : ……………………...

MODUL 07

: KEMAHIRAN PEMOTONGAN GAS OKSIASETILENA

KMKAG 21: Melaras nyalaan pada sumpitan pemotongan. KMKAG 22: Memotong lurus dan serong plat keluli berkarbon rendah 6.0 mm secara manual. KMKAG 23: Memotong lurus dan serong plat keluli berkarbon rendah 6.0 mm menggunakan mesin separa automatik.

Kod dan Kompetensi

Pernyataan Kriteria

Pentaksiran 1 Tarikh Tarikh Kompeten Belum Kompeten

Pentaksiran 2 Tarikh Tarikh Kompeten Belum Kompeten

Catatan

KMKAG 21 MELARAS NYALAAN PADA SUMPITAN PEMOTONGAN 1. Memastikan gas oksigen dan asetilena pada tolok bacaan di laras dengan betul.

2. Pelarasan nyalaan pemotongan pada muncung sumpitan api.

3. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

66

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

Kod dan Kompetensi

Pernyataan Kriteria

Pentaksiran 1 Tarikh Tarikh Kompeten Belum Kompeten

Pentaksiran 2 Tarikh Tarikh Kompeten Belum Kompeten

Catatan

KMKAG 22 MEMOTONG LURUS DAN SERONG PLAT KELULI BERKARBON RENDAH 6.0 MM SECARA MANUAL 1. Pesediaan bahan.

2. Tatacara memotong. 3. Hasil pemotongan.

KMKAG 23 MEMOTONG LURUS DAN SERONG PLAT KELULI BERKARBON RENDAH 6.0 MM MENGGUNAKAN MESIN SEPARA AUTOMATIK 1. Pesediaan bahan.

2. Tatacara memotong. 3. Hasil pemotongan.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

67

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

KEPUTUSAN PENSKORAN
PERINGKAT KOMPETENSI

Kod Kompetensi Skor 21
Kompeten Belum Kompeten PERINGKAT MODUL

KMKAG 22 23

KOMPETEN BELUM KOMPETEN Ulang kompetensi dalam modul lain Ulang kompetensi dalam modul yang sama Ulang keseluruhan modul

Komen Murid :

Tandatangan Pentaksir :

Tarikh :

Komen Pentaksir :

Nama Pentaksir : Tandatangan Pentaksir : Tarikh :

Komen Penyelaras Dalaman:

Nama Penyelaras Dalaman: Tandatangan Penyelaras Dalaman: Tarikh :

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

68

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN

MPKAG 08 : PEMASANGAN KELENGKAPAN KIMPALAN MIG

PENGUTIPAN DAN PENGUMPULAN EVIDENS Bagaimana Evidens Dikutip

Evidens dikutip dari pemerhatian projek yang dihasilkan oleh murid Evidens Proses Evidens Produk Tidak dikutip.

Bila Evidens Dikutip Siapa Yang Mengutip Evidens

Semasa murid melaksanakan tugasan. Guru Pentaksir Evidens Proses

Evidens Produk Tidak dikutip.

Bagaimana Evidens Dikumpulkan

Pemerhatian dan borang penskoran individu. Semua evidens disimpan dalam portfolio. PENSKORAN

Bagaimana Skor Diberi Bila Skor Diberi

Skor diberi bagi setiap evidens dengan merujuk kepada pernyataan kriteria Skor diberi sebaik sahaja evidens proses dikutip Skor diberi dalam bentuk kompeten atau belum kompeten. Skor kompeten diberi sekiranya evidens yang ditunjukkan menepati kehendak pernyataan kriteria. Skor belum kompeten diberi sekiranya evidens tidak menepati kehendak pernyataan kriteria, tidak relevan atau tiada evidens yang ditunjukkan. Calon perlu kompeten semua kriteria untuk kompeten peringkat kompetensi dan kompeten semua kompetensi untuk kompeten peringkat modul. Sekiranya belum kompeten peringkat modul, calon perlu ulang kompetensi dalam modul lain / ulang kompetensi dalam modul yang sama / ulang keseluruhan modul.

Apa Skor Diberi

Bagaimana Skor Dirumus

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

69

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL MATA PELAJARAN VOKASIONAL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

KIMPALAN ARKA DAN GAS (7105/2) BORANG PENSKORAN INDIVIDU Nama Murid No. Kad Pengenalan Tarikh No. Pusat Angka Giliran : ……………………………………………………………………………. : ……………………………………………………………………………. : …………………....... : ……………………… : ……………………...

MODUL 08

: PEMASANGAN KELENGKAPAN KIMPALAN MIG

KMKAG 24: Mesin kimpalan MIG. KMKAG 25: Memasang unit suapan dawai elektrod. KMKAG 26: Memasang alatur pada silinder gas. KMKAG 27: Memasang sumpitan.

Kod dan Kompetensi

Pernyataan Kriteria

Pentaksiran 1 Tarikh Tarikh Kompeten Belum Kompeten

Pentaksiran 2 Tarikh Tarikh Kompeten Belum Kompeten

Catatan

KMKAG 24 MESIN KIMPALAN MIG 1. ‘On’ dan ‘off’ suis bekalan utama dan suis pada mesin.

2. Memastikan mesin dalam keadaan baik dan boleh digunakan.

3. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

70

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

Kod dan Kompetensi

Pernyataan Kriteria

Pentaksiran 1 Tarikh Tarikh Kompeten Belum Kompeten

Pentaksiran 2 Tarikh Tarikh Kompeten Belum Kompeten

Catatan

KMKAG 25 MEMASANG UNIT SUAPAN DAWAI ELEKTROD 1. Memasang unit suapan pada mesin kimpalan MIG.

2. Memastikan kabel unit suapan dipasang dengan betul.

3. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan.

KMKAG 26 MEMASANG ALATUR PADA SILINDER GAS 1. Memasang alatur pada silinder gas lengai (argon, helium atau karbon dioksida).

2. Memastikan alatur dipasang dengan betul pada silinder gas.

3. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

71

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

Kod dan Kompetensi

Pernyataan Kriteria

Pentaksiran 1 Tarikh Tarikh Kompeten Belum Kompeten

Pentaksiran 2 Tarikh Tarikh Kompeten Belum Kompeten

Catatan

KMKAG 27 MEMASANG SUMPITAN 1. Memasang atau menyambung kabel sumpitan pada mesin kimpalan MIG.

2. Memastikan kabel sumpitan dipasang atau disambung dengan betul pada mesin kimpalan MIG.

3. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

72

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

KEPUTUSAN PENSKORAN
PERINGKAT KOMPETENSI

Kod Kompetensi Skor 24
Kompeten Belum Kompeten PERINGKAT MODUL

KMKAG 25 26 27

KOMPETEN BELUM KOMPETEN Ulang kompetensi dalam modul lain Ulang kompetensi dalam modul yang sama Ulang keseluruhan modul

Komen Murid :

Tandatangan Murid :

Tarikh :

Komen Pentaksir :

Nama Pentaksir : Tandatangan Pentaksir : Tarikh :

Komen Penyelaras Dalaman:

Nama Penyelaras Dalaman: Tandatangan Penyelaras Dalaman: Tarikh :

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

73

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN

MPKAG 09 : KEMAHIRAN KIMPALAN MIG

PENGUTIPAN DAN PENGUMPULAN EVIDENS Bagaimana Evidens Dikutip

Evidens dikutip dari pemerhatian projek yang dihasilkan oleh murid Evidens Proses Evidens Produk Selepas murid menyiapkan projek kimpalan MIG yang ditetapkan.

Bila Evidens Dikutip Siapa Yang Mengutip Evidens

Semasa murid melaksanakan projek.

Guru Pentaksir Evidens Proses Evidens Produk Projek yang disiapkan dalam bentuk produk

Bagaimana Evidens Dikumpulkan

Pemerhatian dan borang penskoran individu.

Semua evidens disimpan dalam portfolio. PENSKORAN Bagaimana Skor Diberi Bila Skor Diberi Skor diberi bagi setiap evidens dengan merujuk kepada pernyataan kriteria Skor diberi sebaik sahaja evidens proses dan produk dikutip Skor diberi dalam bentuk kompeten atau belum kompeten. Skor kompeten diberi sekiranya evidens yang ditunjukkan menepati kehendak pernyataan kriteria. Skor belum kompeten diberi sekiranya evidens tidak menepati kehendak pernyataan kriteria, tidak relevan atau tiada evidens yang ditunjukkan. Calon perlu kompeten semua kriteria untuk kompeten peringkat kompetensi dan kompeten semua kompetensi untuk kompeten peringkat modul. Sekiranya belum kompeten peringkat modul, calon perlu ulang kompetensi dalam modul lain / ulang kompetensi dalam modul yang sama / ulang keseluruhan modul.

Apa Skor Diberi

Bagaimana Skor Dirumus

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

74

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL MATA PELAJARAN VOKASIONAL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

KIMPALAN ARKA DAN GAS (7105/2) BORANG PENSKORAN INDIVIDU Nama Murid No. Kad Pengenalan Tarikh No. Pusat Angka Giliran : ……………………………………………………………………………. : ……………………………………………………………………………. : …………………....... : ……………………… : ……………………...

MODUL 09

: KEMAHIRAN KIMPALAN MIG

KMKAG 28: Mengimpal kumai. KMKAG 29: Mengimpal sambungan. KMKAG 30: Menganyam kumai.

Pentaksiran 1 Kod dan Kompetensi Pernyataan Kriteria Tarikh Kompeten Tarikh Belum Kompeten

Pentaksiran 2 Tarikh Kompeten Tarikh Belum Kompeten Catatan

KMKAG 28 MENGIMPAL KUMAI 1. Menghasilkan projek kumai lurus pada kedudukan rata dengan prosedur yang betul dan selamat.

2. Penilaian secara visual: a. lebar dan tinggi kumai yang seragam. b. kehalusan riak kumai. c. kelurusan kumai. d. tiada kecacatan.

3. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

75

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

Pentaksiran 1 Kod dan Kompetensi Pernyataan Kriteria Tarikh Kompeten Tarikh Belum Kompeten

Pentaksiran 2 Tarikh Kompeten Tarikh Belum Kompeten Catatan

KMKAG 29 MENGIMPAL SAMBUNGAN 1. Menghasilkan projek sambungan kembi T dengan prosedur yang betul dan selamat.

2. Penilaian secara visual: a. lebar dan tinggi kumai yang seragam. b. kehalusan riak kumai. c. kelurusan kumai. d. tiada kecacatan.

KMKAG 30 MENGANYAM KUMAI 1. Menghasilkan projek anyaman kumai pada kedudukan rata dengan prosedur yang betul dan selamat.

2. Penilaian secara visual: a. lebar dan tinggi kumai yang seragam. b. kehalusan riak kumai. c. kelurusan kumai. d. tiada kecacatan.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

76

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

KEPUTUSAN PENSKORAN
PERINGKAT KOMPETENSI

Kod Kompetensi Skor 28
Kompeten Belum Kompeten PERINGKAT MODUL

KMKAG 29 30

KOMPETEN BELUM KOMPETEN Ulang kompetensi dalam modul lain Ulang kompetensi dalam modul yang sama Ulang keseluruhan modul

Komen Murid :

Tandatangan Murid :

Tarikh :

Komen Pentaksir :

Nama Pentaksir : Tandatangan Pentaksir : Tarikh :

Komen Penyelaras Dalaman:

Nama Penyelaras Dalaman: Tandatangan Penyelaras Dalaman: Tarikh :

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

77

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MODUL PENTAKSIRAN

MPKAG 10 : KEUSAHAWANAN DAN PROJEK KERJAYA

PENGUTIPAN DAN PENGUMPULAN EVIDENS Bagaimana Evidens Dikutip

Evidens dikutip dari pemerhatian projek yang dihasilkan oleh murid Evidens Proses Evidens Produk Selepas murid menyiapkan projek atau kertas kerja projek keusahawanan.

Bila Evidens Dikutip Siapa Yang Mengutip Evidens

Semasa murid melaksanakan projek.

Guru Pentaksir Evidens Proses Evidens Produk Projek yang disiapkan dalam bentuk produk.

Bagaimana Evidens Dikumpulkan

Pemerhatian dan borang penskoran individu.

Semua evidens bertulis disimpan dalam portfolio. PENSKORAN Bagaimana Skor Diberi Bila Skor Diberi Skor diberi bagi setiap evidens dengan merujuk kepada pernyataan kriteria Skor diberi sebaik sahaja evidens proses dan produk dikutip Skor diberi dalam bentuk kompeten atau belum kompeten. Skor kompeten diberi sekiranya evidens yang ditunjukkan menepati kehendak pernyataan kriteria. Skor belum kompeten diberi sekiranya evidens tidak menepati kehendak pernyataan kriteria, tidak relevan atau tiada evidens yang ditunjukkan. Calon perlu kompeten semua kriteria untuk kompeten peringkat kompetensi dan kompeten semua kompetensi untuk kompeten peringkat modul. Sekiranya belum kompeten peringkat modul, calon perlu ulang kompetensi dalam modul lain / ulang kompetensi dalam modul yang sama / ulang keseluruhan modul.

Apa Skor Diberi

Bagaimana Skor Dirumus

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

78

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL MATA PELAJARAN VOKASIONAL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

KIMPALAN ARKA DAN GAS (7105/2) BORANG PENSKORAN INDIVIDU Nama Murid No. Kad Pengenalan Tarikh No. Pusat Angka Giliran : ……………………………………………………………………………. : ……………………………………………………………………………. : …………………....... : ……………………… : ……………………...

MODUL 10

: KEUSAHAWANAN DAN PROJEK KERJAYA

KMKAG 31: Merekabentuk projek kimpalan. KMKAG 32: Membuat anggaran kos. KMKAG 33: Menghasilkan projek kerjaya.

Pentaksiran 1 Kod dan Kompetensi Pernyataan Kriteria Tarikh Kompeten Tarikh Belum Kompeten

Pentaksiran 2 Tarikh Kompeten Tarikh Belum Kompeten Catatan

KMKAG 31 MEREKABENTUK PROJEK KIMPALAN 1. Mereka bentuk projek kimpalan mengikut kriteria: a. ukuran. b. rupabentuk. c. butiran sambungan. d. kekemasan. e. butiran bahan.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

79

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

Pentaksiran 1 Kod dan Kompetensi Pernyataan Kriteria Tarikh Kompeten Tarikh Belum Kompeten

Pentaksiran 2 Tarikh Kompeten Tarikh Belum Kompeten Catatan

KMKAG 32 MEMBUAT ANGGARAN KOS 1. Menentukan kuantiti bahan yang diperlukan.

2. Membuat anggaran kos bagi bahan, utiliti dan kos overhead.

3. Mencampurkan ketiga-tiga kos tersebut bagi mendapatkan kos sebenar.

KMKAG 33 MENGHASILKAN PROJEK KERJAYA 1. Menebuk lubang pada bahagian yang akan dirivet pada projek kerjaya.

2. Memilih saiz rivet yang sesuai.

3. Melakar lakaran proses merivet.

4. Mengamalkan langkahlangkah keselamatan.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

80

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

KEPUTUSAN PENSKORAN
PERINGKAT KOMPETENSI

Kod Kompetensi Skor 31
Kompeten Belum Kompeten PERINGKAT MODUL

KMKAG 32 33

KOMPETEN BELUM KOMPETEN Ulang kompetensi dalam modul lain Ulang kompetensi dalam modul yang sama Ulang keseluruhan modul

Komen Murid :

Tandatangan Murid : Komen Pentaksir :

Tarikh :

Nama Pentaksir : Tandatangan Pentaksir : Tarikh :

Komen Penyelaras Dalaman:

Nama Penyelaras Dalaman: Tandatangan Penyelaras Dalaman: Tarikh :

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

81

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

MAKLUMAT AM UNTUK CALON
Panduan Kepada Calon Calon yang mengambil Mata Pelajaran Vokasional di Tingkatan 4 di sekolah akademik yang akan mengambil Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun berikutnya diwajibkan menghadiri taklimat tentang mata pelajaran itu di peringkat sekolah. Calon hendaklah memahami kompetensi yang ditaksir dan standard yang sepatutnya dicapai serta kaedah penskoran dan jenis evidens yang dikumpul untuk dihakimi. Calon dinasihatkan supaya sentiasa berbincang dengan guru tentang

pelaksanaan pentaksiran. Calon hendaklah menunjukkan evidens yang calon telah kompeten bagi sesuatu bidang yang ditaksir. Evidens yang ditunjukkan boleh dalam bentuk evidens proses atau evidens produk.

Calon hendaklah melaksanakan aktiviti secara individu tanpa bantuan guru atau rakan bagi setiap kompetensi yang ditaksir kecuali dalam keadaan tertentu yang dibenarkan.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

82

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

Hak Calon Calon boleh meminta untuk ditaksir apabila telah bersedia, bersesuaian dengan pendekatan pentaksiran atas permintaan (assessment on demand). Calon hendaklah memastikan tempoh masa yang diperuntukkan untuk aktiviti pentaksiran mencukupi. Calon berhak dimaklumkan keputusan pentaksirannya selepas pentaksiran dijalankan. Sekiranya calon belum kompeten dalam sesuatu kriteria atau kompetensi, calon boleh memohon untuk ditaksir semula. Permohonan untuk ditaksir semula

bolehlah dibuat kepada pentaksir atau Pengetua Sekolah.

Pengulangan Pentaksiran Modul itu ditunjukkan dalam Rajah 1. Calon boleh mengulangi pentaksiran yang belum diakui kompeten. Kaedah pengulangan pentaksiran bagi kompetensi

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

83

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

K1

Modul A

K2

K3

Modul B

K2

K4 Mata Pelajaran Vokasional K2

K5 Modul C K6

K7 Modul D K8

K9

Rajah 1

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

84

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

Sekiranya calon belum kompeten sesuatu modul, contohnya Modul A, disebabkan tidak kompeten satu kompetensi (K2) dalam modul itu, calon dibenarkan mengulangi pentaksiran. Calon hanya perlu mengulang kompetensi K2 sahaja dan bukan keseluruhan Modul A. Jika kompetensi itu (K2) terdapat dalam modul lain (Modul B), calon boleh ditaksir bagi kompetensi itu dalam Modul B. Calon masih boleh meneruskan

pembelajaran Modul B dan menjalani pentaksiran kompetensi bagi Modul B dengan syarat Modul A bukan pra-syarat untuk Modul B. Jika calon kompeten K2 dalam Modul B, secara automatik calon dianggap kompeten K2 dalam Modul A. Ini bermakna calon telah kompeten dalam Modul A dan boleh meneruskan modul berikutnya. Jika Modul A adalah pra-syarat untuk modul B, maka calon tidak boleh meneruskan Modul B kerana calon mesti kompeten Modul A terlebih dahulu. Calon hendaklah mengulangi pentaksiran K2 dalam Modul A sehingga kompeten atau calon boleh meneruskan modul lain yang bebas (Modul C) yang juga mengandungi kompetensi K2. Jika kompeten, calon secara automatik diiktiraf kompeten K2 dalam Modul A. seterusnya. Modul D pula mengandungi tiga kompetensi yang berbeza. Calon perlu Calon boleh meneruskan Modul B dan modul

kompeten dalam ketiga-tiga kompetensi (K7, K8 DAN K9) untuk memperoleh kompeten dalam Modul D.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

85

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

PENUTUP

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah MPV merupakan satu dokumen lengkap Adalah diharapkan modul pentaksiran ini dapat digunakan dengan sepenuhnya yang menjadi panduan kepada pentaksir untuk menjalankan aktiviti pentaksiran di sekolah. Modul pentaksiran ini juga merupakan satu dokumen rasmi dan perlu dijadikan rujukan utama supaya standard pentaksiran di semua sekolah merujuk kepada tanda aras yang sama.
Adalah diharapkan modul pentaksiran ini dapat digunakan dengan sepenuhnya supaya

ketinggian daripada keesahan dan kebolehpercayaan modul pentaksiran dapat dipertahankan demi menjaga kewibawaan institusi dan keadilan kepada semua calon.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

86

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

DAFTAR KATA

Catatan : Daftar kata ini hanya untuk kegunaan Mata Pelajaran Vokasional (MPV)
1. Kompeten Cekap melaksanakan sesuatu tugasan merujuk kepada standard yang diperlukan oleh industri Satu unit yang mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan sikap dalam menggunakan alat, bahan dan teknik tertentu menyempurnakan tugas yang berkaitan dengan sesuatu pekerjaan Proses mendapatkan maklumat dan mentafsir keupayaan murid dalam melaksanakan sesuatu tugasan berasaskan kepada sesuatu standard yang ditetapkan Guru yang terlatih dalam bidangnya dan mempunyai kepakaran untuk melaksanakan aktiviti pentaksiran di sekolah berdasarkan Modul Pentaksiran LPM Alat pentaksiran yang digunakan untuk mengukur kompetensi Satu set maklumat lengkap untuk membimbing murid secara total dalam melaksanakan sesuatu tugasan Proses untuk memastikan pentaksiran memenuhi standard yang ditetapkan. Petugas Peperiksaan yang dilantik dan mempunyai authority untuk memantau dan mengesahkan proses pentaksiran berasaskan sekolah yang dilaksanakan di sekolahnya Respon / bahan yang dihasilkan oleh calon sebagai bukti calon telah melaksanakan sesuatu tugasan yang ditetapkan. Pegawai yang mempunyai kepakaran bagi menyelaras skor supaya keputusan pentaksiran mencapai standard.

2.

Kompetensi

3.

Pentaksiran Kompetensi

4.

Pentaksir

5. 6. 7. 8.

Instrumen Pentaksiran Modul pembelajaran Penyelarasan Pemantau Dalaman

9.

Evidens

10.

Penyelaras

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

87

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

11.

Pemantau Luaran

Pegawai LPM, JPN dan JNSP yang akan memantau pengurusan dan pengendalian pentaksiran MPV berasaskan sekolah MPV.

12.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

13.

Pentaksiran Atas Permintaan

Modul yang mengandungi maklumat berkaitan dengan organisasi dan syarat pentaksiran, instrument pentaksiran, panduan penskoran, panduan merekod dan menyimpan evedens serta panduan untuk calon dalam melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah bagi mata pelajaran vokasional. Pentaksiran yang dilaksanakan apabila calon telah bersedia dan minta untuk ditaksir.

14.

Modul Pentaksiran

Modul Pentaksiran dijelmakan daripada modul pembelajaran bagi sesuatu mata pelajaran untuk tujuan pentaksiran.

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

88

___________________________________________________________________________ Kimpalan Arka Dan Gas

LAMPIRAN 1

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

89