Anda di halaman 1dari 9

Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 3

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN TIGA

TAJUK/
minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG

1 1.1 NYANYIAN 1.i Menyanyi lagu yang 1.i Mari menyanyi - menyanyi lagu Konsep – irama.
DAN MUZIK digemari dengan irama yang digemari Nilai murni – disiplin,
DAN yang betul 1.ii Bergerak secara spontan mengikut kerjasama.
GERAKAN 1.ii Menyanyi lagu sambil lirik lagu sambil menyanyi.
bergerak mengikut lirik
lagu.

1.2 NYANYIAN 1.2 Mengenal alat muzik 1.2 Mengenal alat muzik tidak berpic. Konsep – tempo.
DAN tidak berpic.
PERMAINAN
ALAT

2 2.1 NYANYIAN 2.i Menyanyi lagu beraksi 2.i Menyanyi lagu beraksi. Alat – dram samping,
DAN MUZIK dengan tempo yang betul. 2.ii Menyanyi sambil beraksi mengikut kastanet.
DAN 2.ii Menyanyi sambil tempo.
GERAKAN beraksi/bergerak
mengikut tempo.
2.2 Mendengar alat muzik tidak berpic Konsep – rentak.
2.2 NYANYIAN 2.2 Mendengar dan dalam lagu.
DAN mengEcam alat
PERMAINAN muzik tidak berpic.
ALAT

3 3.1 NYANYIAN 3.i Menyanyi lagu 3.i Menyanyi lagu dalam rentak mac.
DAN mengikut rentak mac 3.ii Meneroka gaya pergerakan dari
MUZIK DAN dengan betul. alam mengikut rangsangan corak
GERAKAN 3.ii Meneroka gaya irama.
pergerakan menerusi
rangsangan corak irama.

3.2 NYANYIAN 3.2 Memainkan alat 3.2 Memainkan alat muzik tidak Konsep – melodi
DAN muzik tidak berpic berpic seperti kastanet, loceng dan
PERMAINAN sambil mendengar lagu. kerincing sambil mendengar lagu.
ALAT

4.1 NYANYIAN 4.i Menyanyi lagu sesuara 4i Menyanyi lagu sesuara dalam
DAN dalam kumpulan. kumpulan dengan melodi yang betul.
MUZIK DAN 4.ii Beraksi secara 4.ii Melihat gambar da memberi respon
GERAKAN spontan respon

4.2 NYANYIAN 4.i Menyanyi lagu sesuara 4.i Menyanyi lagu sesuara dalam Konsep – melodi
4 DAN dalam kumpulan. kumpulan dengan melodi yang betul.
MUZIK DAN 4.ii Beraksi secara 4.ii Melihat gambar da memberi respon
GERAKAN spontan respon kepada berpandukan rangsangan corak irama
gambar yang dilihat. yang diperdengarkan.

Muka Surat 1
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 3

TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
5 5.1 NYANYIA 5.i Menyanyi secara 5.i Menyanyi secara spontan dari konsep – irama
N DAN spontan dan hafalan. hafalan dengan mengajuk nyanyian.
MUZIK DAN 5.ii Menyanyi sambil 5.ii Beraksi mengikut lirik lagu.
GERAKAN beraksi mengikut lirik
lagu.
5.2 NYANYIAN 5.2 Mengenal alat muzik 5.2 Mengenal dan menamakan alat
DAN dan menamakan alat muzik tidak berpic.
PERMAINAN muzik tidak berpic.
ALAT

6.1 NYANYIA 6.i Menyanyi sambil 6.i Menyanyi dan merasai detik lagu Konsep – detik.
6 N DAN beraksi/merasai detik lagu dengan tepukan. Contoh gerakan –
MUZIK DAN dengan tepukan. 6.ii Mendengar corak irana 2 an dan jalan, kawad, lari,
GERAKAN 6.ii Membuat gerakan membuat gerakan setempat secara pusing, lompat.
setempat secara bebas dan bebas dan berpandu untuk merasai
berpandu. detik.

6.2 NYANYIA 6.2 Memainkan alat 6.2 Memainkan alat muzik tidak berpic
N DAN muzik tidak berpic untuk untuk merasai detik lagu dengan
PERMAINAN merasai detik. iringan muzik.
ALAT

7.1 NYANYIA 7.i Mendangar dan 7.i Mendangar dan membuat sebutan Konsep – rentak.
7 N DAN membuat sebutan irama irama lagu.
MUZIK DAN lagu. 7.ii Mendengar corak irama dan
GERAKAN 7.ii Membuat gerakan membuat gerakan setempat secara
setempat untuk merasai bebas atau berpandu untuk merasai
corak irama. corak irama menggunakan not.

7.2 NYANYIAN 7.2 Bermain alat muzik 7.2 Memain alat muzik tidak berpic
DAN tidak berpic dengan iringan muzik untuk merasai
PERMAINAN untuk merasai not panjang not panjang dan pendek dalam corak
ALAT dan not pendek. irama.

8.1 NYANYIAN 8.i Murid dapat 8.iMendengar dan mengecam bunyi pic Konsep – pic.
8 DAN mengecam bunyi pic tinggi dan rendah.
MUZIK DAN tinggi dan pic rendah. 8.ii Mendengar pic dan membuat
GERAKAN 8.ii Mendengar pic dan gerakan setempat secara bebas dan
membuat gerakan berpandu sebagai respon kepada bunyi.
setempat.

8.2 NYANYIA 8.2 Mengenal corak 8.1 Mengenal corak irama dengan
N DAN irama dengan lambang gambar.
PERMAINAN lambang gambar.
ALAT

Muka Surat 2
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 3

TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
9 9.1 NYANYIA 9.i Membuat latihan pic 9.i Mendengar dan membuat latihan pic Dinamik - mud
N DAN menurun, menaik, menurun, menaik, mendatar , ikut
MUZIK DAN mendatar , ikut sebutan sebutan solfa.
GERAKAN solfa. 9.ii Bergerak untuk merasai rentak mac
9.ii Bergerak untuk dan masri.
merasai rentak mac dan
masri.

9.2 NYANYIAN 9.1 Memainkan alat 9.2 Memainkan alat muzik tidak berpic Konsep – tempo.
DAN muzik tidak berpic menggunakan corak irama rentak mac
PERMAINAN menggunakan corak irama dan masri. Contoh tempo perlahan
ALAT rentak mac dan masri. – berjalan.

10 10.1 10.i Menyanyi mengikut 10.i Menyanyi mengikut tempo Contoh tempo laju –
NYANYIAN tempo cepat/lambat. cepat/lambat. berlari.
DAN 10.ii Membuat gerakan 10.ii Membuat gerakan
MUZIK DAN memperlihatkan ekspresi memperlihatkan ekspresi diri sebagai
GERAKAN diri sebagai respon respon kepada muzik.
kepada muzik.

10.2 Bermain alat muzik 10.2 Bermain alat muzik tidak berpic
tidak berpic dalam dalam kumpulan mengikut tempo yang
kumpulan mengikut sesuai.
tempo yang sesuai.

11 11.1NYANYIA 11.i Menyanyi mengikut 11.i Menyanyi mengikut kontur


N DAN kontur melodi. melodi.
MUZIK DAN 11.ii Menyanyi dan 11.ii Menyanyi dan beraksi mengikut
GERAKAN beraksi mengikut lirik lirik lagu.
lagu.

11.2NYANYIA 11.2 Bermain alat muzik 11.2 Memainkan alat muzik tidak
N DAN tidak berpic dalam berpic dalam kumpulan mengikut
PERMAIN kumpulan mengiringi tempo yang sesuai.
AN ALAT nyanyian.

12 12.1NYANYIA 12.i Menyanyi dengan 12.i Menyanyi lagu dalam kumpulan


N DAN sebutan dan irama yang mengikut sebutan yang betul. - kerincing
MUZIK betul. 12.ii Menyanyi dan beraksi mengikut - kastanet
DAN 12.ii Beraksi mengikut lirik lagu.
GERAKAN lirik lagu.

12.2NYANYIA 12.2 Bermain alat perkusi 12.2 Bermain alat muzik tidak berpic
N DAN kerincing dan tamburin yang menghasilkan bunyi lanjut dan
mengiringi lagu. tidak lanjut.
PERMAINAN
ALAT

Muka Surat 3
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 3

TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
13 13.1 NYANYIAN 13.i Menyanyi dan 13.i Menyanyi dan membaca rentak
DAN MUZIK membaca irama/rentak irama lagu dengan menepuk tangan dan
DAN GERAKAN lagu dengan menepuk sebutan ‘la’.
tangan. 13.ii Menyanyi lagu yang dipelajari
13.ii Menyanyi sambil sambil beraksi dengan menggunakan
beraksi dengan perkusi badan.
menggunakan peerkusi
badan.

13.2 NYANYIAN 13.2Bermain alat perkusi 13.2Bermain alat perkusi seperti


DAN seperti loceng, kayu tik loceng, kayu tik tok dan kastanet bagi
PERMAINAN tok dan kastanet. mengiringi lagu.
ALAT

14 14.1NYANYIAN 14.i Menyanyikan lagu 14.i Menyanyikan lagu rentak joget.


DAN MUZIK rentak joget. 14.ii Menyanyi sambil beraksi.
DAN 14.ii Menyanyi dan
GERAKAN merekacipta gerak 14.2Bertepuk tangan mengikut irama Konsep - detik
14.2 NYANYIAN langkah lagu. lagu.
DAN 14.2Murid menyanyi
PERMAINAN sambil bertepuk tangan
ALAT mengikut irama lagu.

15 15.1NYANYIAN 15.i Menyanyi lagu yang 15.i Menyanyikan lagu yang digemari
DAN MUZIK digemaridengan irama dengan irama yang betul.
DAN yang betul. 15.ii Menyanyi lagu sambil bergerak
GERAKAN 15.ii Menyanyi lagu mengikut lirik lagu.
sambil bergerak mengikut 15.2Murid menyanyi sambil bertepuk
15.2 NYANYIAN lirik lagu. tangan mengikut irama lagu.
DAN 15.2Murid menyanyi
PERMAINAN sambil bertepuk tangan
ALAT mengikut irama lagu.

16 16.1 NYANYIAN 16.i Menyanyi sambil 16.i Merasai detik lagu yang
DAN bertepuk tangan mengikut dinyanyikan.
MUZIK DAN detik lagu. 16.ii Menyanyi sambil beraksi.
GERAKAN 16.ii Menyanyi sambil
beraksi mengikut lirik
lagu.
16.2 NYANYIAN 16.2 Memain alat perkusi 16.2 Bermain alat perkusi untuk
DAN untuk mengiringi lagu mengiringi lagu.
PERMAINA
N ALAT

Muka Surat 4
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 3

TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
17 17.1NYANYIA 17.i Menyanyi sambil 17.i Merasai detik lagu yang Konsep – melodi
N DAN bertepuk tangan mengikut dinyanyikan.
MUZIK DAN detik lagu. 17.ii Menyanyi sambil beraksi.
GERAKAN 17.ii Menyanyi sambil
beraksi mengikut lirik
lagu.
17.2 17.2 Memain alat perkusi 17.2 Memain alat perkusi untuk
NYANYIAN untuk mengiringi lagu. mengiringi lagu.
DAN

PERMAINAN
ALAT
18 18.i Menyanyi lagu 18.i Menyanyi lagu dengan melodi
dengan iringan muzik yang betul.
18.1NYANYIA dengan melodi yang betul. 18.ii Menyanyi lagu beraksi – gerakan
N DAN 18.ii Menyanyi sambil ikut konsep.
MUZIK beraksi berdasarkan
DAN konsep yang dipilih.
GERAKAN
18.2Memainkan alat 18.2Bermain alat muzik tidak berpic
muzik tidak berpic. untuk mengiring lagu.

18.2
NYANYIAN
DAN
19 19.i Menyanyi lagu 19.i Menyanyi lagu dengan melodi
PERMAINAN dengan iringan muzik yang betul.
ALAT dengan melodi yang betul. 19.ii Menyanyi lagu beraksi – gerakan
19.ii Menyanyi sambil ikut konsep.
beraksi berdasarkan
19.1NYANYIA konsep yang dipilih.
N DAN
MUZIK DAN 19.2Memainkan alat 19.2Memainkan alat muzik tidak
GERAKAN muzik tidak berpic. berpic untuk mengiringi lagu.

19.2
NYANYIAN
DAN
PERMAINAN
ALAT

20 20.1 20.i Membuat latihan 20.i Membuat latihan persediaan diri – Bunyi simbal- terkejut.
NYANYIA persediaan diri dengan latihan pernafasan..
N DAN cara yang betul. 20.ii Memberi reaksi secara spontan
MUZIK DAN 20.ii Memberi reaksi kepada pelbagai bunyi yang
GERAKAN secara spontan kepada diperdengarkan.
pelbagai bunyi yang
diperdengarkan.
20.2 Memainkan dan 20.2Memainkan dan memegang alat Konsep - irama
20.2 memegang alat muzik muzik secara konvensional.
NYANYIAN secara tradisional.
DAN
PERMAINAN
ALAT

Muka Surat 5
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 3

TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
21.1
Konsep - irama
NYANYIAN
21 21.i Membuat latihan 21.i Membuat latihan menyebut lirik
DAN
menyebut lirik dengan dengan bentuk mulut yang betul.
MUZIK DAN
bentuk mulut yang betul. 21.ii Membuat gerakan terhadap
GERAKAN
21.ii Membuat gerakan rengsangan corak irama.
terhadap rengsangan 21.2 Memainkan alat muzik dengan
corak irama. pelbagai cara.
21.1
21.2 Memainkan alat
NYANYIAN
muzik dengan pelbagai
DAN
cara untuk menghasilkan
PERMAINAN
bunyi.
ALAT

22 22.i Menyanyi lagu 22.i Menyanyi lagu sesuara.


22.1 NYANYIA
sesuara dalam kumpulan 22.ii Membuat gerakan setempat
N DAN
dengan irama yang betul. dengan anggota badan.
MUZIK DAN
22.ii Membuat gerakan
GERAKAN
setempat dengan anggota
badan.

22.2 Memainkan corak


22.2NYANYIA
irama dalam kumpulan 22.2 Berlatih memainkan corak irama
N DAN
masing-masing. yang diberi dalam kumpulan masing-
masing sebelum bermain secara
PERMAINAN
keseluruhan.
ALAT
23.1 23.i Menyanyi dengan 23.i Menyanyi dengan sederhana kuat
23 NYANYIAN mud yang sesuai. atau merasai lembut untuk merasai mud
DAN MUZIK 23.ii Membuat gerakan yang sesuai.
DAN secara individu dan 23.ii Membuat gerakan secara individu
GERAKAN berpasangan mengikut dan berpasangan dalam kumpulan.
mud lagu.

23.2Bermain alat muzik 23.2Bermain alat muzik tidak berpic.


untuk mengiringi
23.2 nyanyian secara
NYANYIAN berkumpulan.
DAN
24 PERMAINAN 24.i Menyanyi dan 24.i Mengecam pelbagai kesan bunyi Konsep - irama
ALAT mengecam kesan bunyi alam sekitar yang terdapat dalam lagu.
yang terdapat dalam lagu. 24.ii Membuat gerakan berpandukan
24.1 24.ii Membuat aktiviti rangsangan corak irama.
NYANYIA gerakan mengikut corak 24.2Bermain alat perkusi.
N DAN irama.
MUZIK DAN
GERAKAN 24.2Menyanyi dengan
irama dan melodi yang
betul.

24.2NYANYIA
N DAN
PERMAINAN
ALAT

Muka Surat 6
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 3

TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG

25.1 25.i Menyanyi dengan 25.i Menyanyi dengan sederhana kuat Konsep - irama
NYANYIAN mud yang sesuai. atau merasai lembut untuk merasai mud
25 DAN 25.ii Membuat gerakan yang sesuai.
MUZIK DAN berdasarkan lirik lagu. 25.ii Membuat gerakan berdasarkan
GERAKAN lirik lagu.

25.2Bermain corak irama 25.2Berlatih memainkan corak irama


25.2 dalam kumpulan. yang diberikan dalam kumpulan.
NYANYIAN
DAN
PERMAINAN
ALAT

26 26.1 26.i Menyanyi lagu 26.i Menyanyi lagu sesuara. Konsep:


NYANYIAN sesuara dengan bermula 26.ii Membuat gerakan tersusun secara – tempo
DAN dan berakhir secara bebas dan berpandu. ekspresi
MUZIK DAN bersama.
GERAKAN 26.ii Membuat gerakan
tersusun secara bebas dan
berpandu.

26.2 Bermain alat dengan 26.2 Bermain alat dengan membaca


26.2NYANYIA membaca skor lambang skor lambang gambar.
N DAN gambar.
PERMAINAN
ALAT

27 27.i Menyanyi dengan 27.i Menyanyi dengan tempo cepat


27.1 tempo cepat atau lambat. atau lambat.
NYANYIAN 27.ii Membuat gerakan 27.ii Membuat aktiviti gerakan dengan
DAN memperlihatkan ekspresi ekspresi.
MUZIK DAN diri respon kepada muzik.
GERAKAN
27.2 Bermain alat muzik 27.2 Bermain alat muzik tidak berpic
mengikut tempo. dalam kumpulan mengikut tempo.
27.2NYANYIA
N DAN

28 PERMAINAN 28.i Menyanyi sambil 28.i Merasai detik lagu yang


ALAT bertepuk tangan mengikut dinyanyikan.
detik lagu. 28.ii Menyanyi sambil beraksi.
28.1NYANYIA 28.ii Menyanyi sambil
N DAN beraksi mengikut lirik
MUZIK DAN lagu.
GERAKAN
28.2Memainkan alat 28.2Memainkan alat perkusi untuk
perkusi untuk mengiringi mengiringi lagu.
lagu.
28.2
NYANYIAN
DAN

PERMAINAN
ALAT

Muka Surat 7
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 3

TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
. .
29 29.1 NYANYIAN 29.i Menyanyi lagu 29.i Menyanyi lagu dengan iringan.
DAN dengan iringan muzik 29.ii Menyanyi sambil beraksi
MUZIK DAN dengan melodi yang betul. berdasarkan konsep yang dipilih.
GERAKAN 29.ii Menyanyi sambil Konsep - melodi
beraksi berdasarkan 29.2Memainkan alat muzik tidak
konsep yang dipilih. berpic.
29.2 NYANYIAN 29.2Memainkan alat
DAN muzik tidak berpic.
PERMAINAN
ALAT

30 30.1 NYANYIAN 30.i Menyanyi dan 30.i Menyanyi dan membaca irama
DAN membaca irama lagu lagu dengan menepuk tangan.
MUZIK DAN dengan menepuk tangan. 30.ii Menyanyi sambil beraksi dengan
GERAKAN 30.ii Menyanyi sambil menggunakan perkusi badan.
beraksi dengan
menggunakan perkusi
badan.

30.2 NYANYIAN 30.2Bermain alat perkusi 30.2Bermain alat perkusi seperti


DAN seperti loceng, kayu tik loceng, kayu tik tok dan kastanet.
PERMAINAN tok dan kastanet.
ALAT

31 31.1 NYANYIAN 31.i Mendengar dan 31.i Mendengar dan mengecam pic
DAN MUZIK mengecam pic tinggi dan tinggi dan rendah.
DAN GERAKAN rendah.

31.2NYANYIAN 31.2 Bermain alat muzik 31.2 Bermain alat muzik untuk
DAN untuk mengiringi mengiringi nyanyian.
PERMAINAN nyanyian.
ALAT

32 32.1 NYANYIAN 32.i Menyanyi mengikut 32.i Menyanyi mengikut kontur


DAN kontur melodi. melodi.
MUZIK DAN 32.ii Menyanyi dan 32.ii Menyanyi dan beraksi mengikut
GERAKAN beraksi mengikut lirik lirik lagu.
lagu.

32.2NYANYIAN 32.2 Bermain alat perkusi 32.2 Bermain alat perkusi tidak berpic
DAN tidak berpic untuk untuk mengiringi nyanyian.
PERMAINAN mengiringi nyanyian.
ALAT

Muka Surat 8
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 3

TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
33 33.1NYANYIA 33.i Menyanyi dan 33.i Menyanyi dan membaca
N DAN membaca irama/rentak irama/rentak lagu dengan menepuk
MUZIK DAN lagu dengan menepuk tangan.
GERAKAN tangan. 33.ii Menyanyi sambil beraksi
33.ii Menyanyi sambil menggunakan perkusi badan.
beraksi menggunakan
perkusi badan.

33.2 33.2Memainkan alat 33.2Memainkan alat perkusi seperti


NYANYIAN perkusi seperti kerincing, kerincing, kastanet dan kayu tik tok.
DAN kastanet dan kayu tik tok.

PERMAINAN
34 ALAT 34.i Menyanyi dan 34.i Menyanyi dan mengecam kesan
mengecam kesan bunyi bunyi yang terdapat dalam lagu.
34.1NYANYIA yang terdapat dalam lagu. 34.ii Membuat aktiviti gerakan
N DAN 34.ii Membuat aktiviti mengikut corak irama.
MUZIK DAN gerakan mengikut corak
GERAKAN irama. 34.2 Bermain alat muzik untuk
mengiringi lagu.
34.2 Bermain alat muzik
34.2 untuk mengiringi lagu.
NYANYIAN
DAN
PERMAINAN
ALAT

35 35.1 35.i Menyanyi lagu 35.i Menyanyi lagu dengan iringan


NYANYIAN dengan iringan muzik muzik dengan melodi yang betul.
DAN dengan melodi yang betul. 35.ii Menyanyi sambil beraksi
MUZIK 35.ii Menyanyi sambil berdasarkan konsep yang dipilih.
DAN beraksi berdasarkan
GERAKAN konsep yang dipilih.

35.2 Bermain alat perkusi 35.2 Bermain alat perkusi untuk


untuk mengiringi lagu. mengiringi lagu.
35.2
NYANYIAN
DAN

PERMAINAN
ALAT

Muka Surat 9