Anda di halaman 1dari 3

PENDIDIKAN AKHLAK YANG TERKANUNG DALAM SURAH

AN-NUUR AYAT 27-29

Proposal Skripsi

OLEH

PAHRINA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL ULUM


KANDANGAN HULU SUNGAI SELATAN
2010 M/1431 H

OUTLINE SEMENTARA

Halaman Judul ……………………………………………………………..


Halaman Persetujuan ………………………………………………………
Halaman Pengesahan ………………………………………………………
Abstrak …………………………………………………………………….
Kata Pengantar ……………………………………………………………..
Daftar Isi …………………………………………………………………...
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
…………………………………..
B. Penegasan
Judul ..................................................................
C. Rumusan Masalah
……………………………………………
D. Tujuan dan Kegunaan
Penelitian ........................................
E. Alasan Memilih Judul
…………………………………….
F. Kajian
Pustaka ....................................................................
G. Metode
Penelitian ...............................................................
H. Sistematika Penulisan Skripsi
…………………………….

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENDIDIKAN


AKHLAK
A. Pengertian Pendidikan Akhlak
B. Dasar-dasar Pendidikan Akhlak
C. Tujuan Pendidikan Akhlak
D. Kedudukan dan Keistemewaan Akhlak dalam Islam
E. Ciri-ciri Pendidikan Akhlak dalam Islam dan Ruang
Lingkup Akhlak.

BAB III PENAFSIRAN TERHADAP SURAT AN-NUUR AYAT


27-29
A. Tafsir surat An-Nuur ayat 27-29
B. Analisis terhadap al-qur'an surat an-Nuur ayat 27-29.

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ………………………………………………
B. Saran-saran ……………………………………………….

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA

Al-‘Azizi, As Syeikh Ali bin Ahmad bin Muhammad al-Syafii, Al-Siraju al-
Muniir Syarh al-Jami al-Shaghir fi Ahadiitsi al-Basyir wa al-Nadzir.
Mesir, Maktabah Mushtofa al-Babii al-Halabi wa Auladuhu, 1957.
Al-‘Amir, Najib Khalid, Min Asaalibi al-Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam fi al-
Tarbiyatu, diterjemahkan oleh Ahmad Fakhruddin Nursyam, dengan
judul, Tarbiyah Rasulullah. Jakarta, Gema Insani, 1994.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai


Pustaka, 2001.

Hamka, Buya, Tafsir al-Azhar. Bandung, CV Al-Maarif, 2000.

Ibnu Katsir, Tafsir al-Quran al-Adzim, yang diterjemahkan oleh H. Bahrun Abu
Bakar, LC., dan H. Anwar Abu Bakar, LC., dengan judul, Tafsir Ibnu
Katsir. Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2002.

Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da’wah dan Irsyad Kerajaan Saudi
Arabia, Alquran dan Terjemahnya. Madinah, Mujamma’ Malik Fahd li
Tahabaat al-Mushaf Syarif, t.th.

Sayyid Quthb, Fi Zhilal al-Quran, diterjemahkan oleh Drs. As’ad Yasin, dkk,
dengan judul, Tafsir Fi Zhilalil Quran di bawah Naungan Al-Quran, Jakarta,
Gema Insani Press, 2003.

Shihab, Quraish, Tafsir al-Misbah. Jakarta, PT Lentera Hati, 2002.

Syaifullah, Ali, Antara Filsafat dan Pengantar Filsafat Pendidikan. Surabaya,


Usaha Nasional, 1997.

Syadali, Ahmad dan Mudzakir, Filsafat Umum. Bandung, Pustaka Setia, 2004.

Uhbiyati, Nur, Ilmu Pendidikan Islam. Bandung, CV Pustaka Setia, 1999.

Yunus, Mahmud, Tafsir Quran Karim. Jakarta, PT Hidakarya Agung, 2004.