Prosesi

Pernikahan

Adat Jawa

Indonesia yang kaya akan berbagai ragam budaya, adat istiadat dan tradisi yang dimiliki merupakan karya budaya pendahulu kita. Kebanyakan orang hanya mengenal prosesi pernikahan yaitu siraman dan midodareni, padahal ada beberapa rangkaian prosesi lain yang tak kalah pentingnya, walaupun terkesan ribet dan njelimet. Namun tidak ada salahnya untuk mengenal lebih jauh dari pada prosesi pernikahan adat jawa. Prosesi pernikahan adat jawa dimulai dengan acara siraman, yang dilakukan sebagai proses pembersihan jiwa dan raga yang dilakukan sehari-hari sebelum ijab kobul.

Ada 7 (tujuh) pitulungan (penolong) yang melakukan proses siraman, artinya merupakan campuran dari kembang setaman atau yang disebut Banyu Purwitosari yang diam bilkan dari 7 sumber mata air (sumur). Dimulai dari siraman oleh orang tua calon mempelai, kemudian siraman oleh pemaes (penghias) yang dilanjutkan dengan memecahkan kendi. Menginjak malam acara dilanjutkan dengan midodareni, yaitu malam kedua mempelai melepas masa lajang. Dalam acara yang dilakukan dirumah kediaman perempuan ini diadakan acara nyantrik untuk memastikan pengantin laki-laki akan hadir pada ijab kobul dan kepastian bahwa keluarga mempelai perempuan siap melaksanakan perkawinan dan upacara panggih. Upacara Panggih Selesai acara akad nikah dilakukan upacara Panggih, dimana kembang mayang dibawa keluar rumah dan diletakkan dipenyimpanan dekat rumah yang tujuannya untuk mengusir roh jahat. Setelah itu pengantin perempuan yang bertemua dengan pengantin laki-laki akan melanjutkan upacara dengan melakukan rangkaian kegiatan : 1. Balangan Suruh, yaitu melempar daun sirih yang melambangkan cinta kasih akan kestiaannya berdua. 2. Wiji Dadi, mempelai laki-laki menginjak telor ayam hingga pecah, kemudian mempelai perempuan membasahi kaki sang suami dengan air bunga. Proses seperti ini melambangkan seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. 3. Pupuk, Ibu mempelai perempuan mengusap mempelai mantu laki-laki sebagai pertanda ikhlas menerimanya sebagai bagian dari keluarganya. 4. Sinduran, artinya disini berjalan perlahan-lahan dengan menyampirkan kain sindur sebagai tanda bahwa kedua mempelai sudah diterima sebagai keluarganya. 5. Timbang, kedua mempelai di pangkuan bapak mempelai perempuan sebagai tanda kasih sayang orang tua terhadap anak dan menantu sama besarnya. 6. Kacar-kucur, yang dituangkan ke pangkuan perempuan sebagai simbol pemberian nafkah. 7. Dahar Klimah, saling menyuapi satu sama lain yang melambangkan kedua mempelai akan hidup bersama dalam susah maun senang.

tumuju dhumateng sasana busana. Keng ramanipun putra calon penganten putri motong tumpeng sajen siraman. Ingkang ibu anggendong senik wadah arta. dene ingkang rama hanampi arta sinambi mayungi. . kalajengaken adicara sadean dhawet. Berikut cara melakukan siraman yang dikemas dalam bahasa jawa. tumuju dhumateng papan pasiraman. lan iki jajan pasar maneka warna. Wondene pangandikanipun ibu dhumateng putranipun mekaten : Ibu : Anakku ngger Dyah «««««««««««« tampanana dhuwit. rahayu uripe. nanging mecah Kendhisari. tinengeran pamecahing Kendhisari. tinampi dening ingkang ibu lajeng katanem wonten sangajenging dalem. saking karsaning Allah. sing tak tresnani. Putra : Inggih Ibu. Wekasing sedya. putra calon penganten putrid kapobong dening ingkang rama. (naminipun putra calon penganten putri). lajeng dipun pungkasi dening keng ramanipun putra calon penganten putrid.. mecah pamore anakku jabang bayine Dyah «««««««««««. Sasampunipun pegas rikma. saperlu nindakaken upacara potong/pagas rikma. ngestokaken dhawuh. Ibu : Anakku ngger. pinangka pralampita Manawa ing bebrayan agung kuwi isine maneka warna. muga-muga kena kanggo pawitane uripmu. Upacara Siraman Ini adalah panduan ataupun tuntunan untuk acara pernikahan dengan adat jawa (yang cukup rumit). muga-muga sega salawuhe iki murakabi sarandhuning badan lan ndadekake seger bagas waras jiwa lan ragamu. lajeng diparingi lawuh. Mertui. nanging angguwang sesukering anakku. sebelum acara pahargyan. 9. Wondene ingkang rama hamuyungi. sing bisa anggonmu leladi ing bebrayan ya ngger. Pikantukipun arta kabuntel lajeng kaparingaken dhateng putra calon penganten putrid. oleholehane dodol dhawet. Sasampunipun rikma kapotong dening ingkang rama. Rapal mecah kendhi : Ora pati-pati mecah kendhi. Mekaten pangandikanipun ibu dhumateng putranipun. ingkang kawiwitan saking para pinisepuh. Sungkeman. Rapal potong rikma : Ora ngguwang-ngguwang rambut. kedua mempelai memohon doa restu dari kedua orang tua. Sabidaripun siraman. kadya mas sinangling. tinarbuka kanthi sowanipun putra calon penganten putri mjil saking sasana busana. manjing ing madyaning sasana upacara Kalajengaken adicara pangabekten atur bektinipun putra calon penganten putri kakanthi dening rama lan ibu. kariya beja mulya. tumunten kaparingaken dhumateng ingkang putra calon penganten putri. Sade dhawet kawiwitan dening ingkang ibu. Upacara siraman. Pada malam midodareni disana ada upacara siraman yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu kepada kedua calon mempelai. inggih punika dhahar sekul tumpeng. orang tua mempelai perempuan menjemput orang tua mempelai laki-laki di depan rumah untuk berjalan bersama menuju tempat upacara. tampanana rejeki peparinging Gusti lumantar rama lan ibu. kaparingaken dhateng keng ibunipun putra calon penganten putri. Kang rama saha ibunipun putra calon penganten putrid tumuju dhateng sasana sadean dhawet.8. Wondene minangka paripurnaning upacara siraman.

kanthi temen tresna garwa. nora rongeh Tengen : teteg utawi tawakal Kabrayan. sampun dipun cakaken dhateng tiyang sanes Dana ing tepa : rasa pangraosbmakaten punika. adatipun nyaketaken sih tresnanipun kakung Guna. Kahartan. ora gampang keblithuk Ngati-ati : bias ngormati marang guna kayaning laki Rigen. rasa punika pangraos. jahil methakil. adatipun saged sumingkir saking watak srei drengki. Nastiti. samubarang nora bakal bisa kelakon´ Gemi. Kawibawan (Panca utamaning gesang balewisma) Kabrayan : sugi anak Kahartan : sugih dhuwit/rejeki Kayuswan : dawa umure Kawibawan : hanggadhahi watak budi luhur Sasana. Temen tobating rila Tepa ing rasa : tepa menika ukuran. dhedhasar sarujukan Busana : ngagem busana manut sakuwasanipun. kula aturi ngecakaken ing bebrayan agung. Dana ing tepa. cipta tuwin sedya ingkang sae lan utami Tepa ing rasa. sawanda lan saekapraya) Sarupa : kekalihipun rumaos menawi garwanipun punika bagus/ayu piyambak Sajiwa : kedah saged momong watak satunggal-satunggalipun Sawanda : adeging bebrayan pamonging gesang kekalih Saekapraya : kedah jumurung dhateng karsa. panasthen. Busana. Tengen Rigen : bias nata amrih tata lan prayoga Mugen : manut sapakon. rila legawa narima trusing batos garwa satunggal boten telas salaminipun. martobat sampun tuman rabi malih. Kayuswan. Tumrap putrid semanten ugi. wedi ing kewuh. adatipun saged nyaketaken tresna bektinipun garwa. jer linambaran kuwanen. dhedhasar narima . Baksana Sasana : mbudidaya papan manut sakuwasanipun.Putra : Inggih Ibu. Ngati-ati Gemi : ora gelem ngetokake waragat kang ora perlu Nastiti : weruh ing petung. Menawi tumrap raosipin boten sekeca ing prayogi. Secatur (sarupa. Mugen. dahwen. Kaya lan Sura Guna : sugih kabisan Kaya : saged ngendalekaken asil Sura : pun wani utawi kendel Sadaya gegayuhan saged kaleksanan. kamiopen Temen tobating rila : tumrap kakung. Samukawis patrap lan makarti punika kedah manut raosipun piyambak. kados piwulangipun Prabu Rama dhateng Wanara Seta Anoman ³Sapa wani ing gampang. sajiwa.

Temen tobating rila Tepa ing rasa : tepa menika ukuran. Momor. ing madya mangun karsa. rila legawa narima trusing batos garwa satunggal boten telas salaminipun. ingkang esthinipun mamrih jembaring pasrawungan. elik-elik dhumateng sasaring tumindak satunggal-satunggalipun Malima (Momong. sajiwa. adatipun saged nyaketaken tresna bektinipun garwa. Momot. ingkang pungkasanipun migunani tumrap bebrayan Murakabi : boten among kangge kabetahaning brayat kemawon Secatur (sarupa. kula aturi ngecakaken ing bebrayan agung. Dana ing tepa. rasa punika pangraos. Samukawis patrap lan makarti punika kedah manut raosipun piyambak. miwah ngrembakaning karukunan. dahwen. Dhendha Sama : pengrengkuhipun sami-sami ahli waris sami Beda : nadyan darajat padha. Menawi tumrap raosipin boten sekeca ing prayogi. Beda. cipta tuwin sedya ingkang sae lan utami Tepa ing rasa. boten wigah-wigih. boten cengkah kaliyan tegesipun kautaman. kamiopen Temen tobating rila : tumrap kakung. sawanda lan saekapraya) Sarupa : kekalihipun rumaos menawi garwanipun punika bagus/ayu piyambak Sajiwa : kedah saged momong watak satunggal-satunggalipun Sawanda : adeging bebrayan pamonging gesang kekalih Saekapraya : kedah jumurung dhateng karsa. Mursid. Tumrap putrid semanten ugi. tan gampil serik lamun cinacat. martobat sampun tuman rabi malih. panasthen. jahil methakil. kanthi boten mbenten-mbentenaken derajat lan pangkat Mursid : landep ing panggrahita. Kaya lan Sura Guna : sugih kabisan Kaya : saged ngendalekaken asil Sura : pun wani utawi kendel . sampun dipun cakaken dhateng tiyang sanes Dana ing tepa : rasa pangraosbmakaten punika. reh kawajibanipun tetep beda Dana : saged jagi asmanipun satunggal-satunggalipun Dhendha : adiling ukum.Baksana : dhedhaharan ingkang jumbuh kaliyan wulu. adatipun saged sumingkir saking watak srei drengki. Tegesipun sarwa saged hamadhani awon lan sae. Murakabi) Momong : sage ding ngarsa sung tuladha. kanthi temen tresna garwa. Kajwi dhawuh ugi saged nuladhani Momot : ing atasipun kakung sasaged-saged kedah asipat bebasan weteng segara gulu bengaan. ing idhep hamung mamrih saya indhaking darajat brayat lan kulawarga. tut wuri handayani. ugi boten gampil bombing menawi kaalembana Momor : gampil ing pasrawungan. wedalipun Sama. adatipun nyaketaken sih tresnanipun kakung Guna. Dana.

dhedhasar sarujukan Busana : ngagem busana manut sakuwasanipun. ing madya mangun karsa. Kajwi dhawuh ugi saged nuladhani Momot : ing atasipun kakung sasaged-saged kedah asipat bebasan weteng segara gulu bengaan. Dana. Mugen. Busana. wedalipun Sama. Murakabi) Momong : sage ding ngarsa sung tuladha. Kahartan. ingkang esthinipun mamrih jembaring pasrawungan. Baksana Sasana : mbudidaya papan manut sakuwasanipun. Tengen Rigen : bias nata amrih tata lan prayoga Mugen : manut sapakon. Momot. tan gampil serik lamun cinacat. ing idhep hamung mamrih saya indhaking darajat brayat lan kulawarga. Kayuswan. ugi boten gampil bombing menawi kaalembana Momor : gampil ing pasrawungan. Kawibawan (Panca utamaning gesang balewisma) Kabrayan : sugi anak Kahartan : sugih dhuwit/rejeki Kayuswan : dawa umure Kawibawan : hanggadhahi watak budi luhur Sasana. dhedhasar narima Baksana : dhedhaharan ingkang jumbuh kaliyan wulu. miwah ngrembakaning karukunan. jer linambaran kuwanen. ora gampang keblithuk Ngati-ati : bias ngormati marang guna kayaning laki Rigen. Momor. Ngati-ati Gemi : ora gelem ngetokake waragat kang ora perlu Nastiti : weruh ing petung. reh kawajibanipun tetep beda Dana : saged jagi asmanipun satunggal-satunggalipun Dhendha : adiling ukum. Dhendha Sama : pengrengkuhipun sami-sami ahli waris sami Beda : nadyan darajat padha. kanthi boten mbenten-mbentenaken derajat lan pangkat Mursid : landep ing panggrahita. ingkang pungkasanipun migunani tumrap bebrayan Murakabi : boten among kangge kabetahaning brayat kemawon Gending iringan resepsi pernikahan . boten cengkah kaliyan tegesipun kautaman.Sadaya gegayuhan saged kaleksanan. wedi ing kewuh. elik-elik dhumateng sasaring tumindak satunggal-satunggalipun Malima (Momong. Tegesipun sarwa saged hamadhani awon lan sae. boten wigah-wigih. Nastiti. tut wuri handayani. Beda. Mursid. kados piwulangipun Prabu Rama dhateng Wanara Seta Anoman ³Sapa wani ing gampang. nora rongeh Tengen : teteg utawi tawakal Kabrayan. samubarang nora bakal bisa kelakon´ Gemi.

My Gd. biasanya dapat dipilih : y y y Lanc.My Gd. biasanya didahului dengan Ayak-Ayakan.Br : y Ktw. dapat diisi dengan alunan gending-gending yang ringan yaitu ladrang dan ketawang. Pujangga Anom Sl. Gending penutup. langsung dialunkan gending-gending yang dipilih seperti : y y y y Gd. Pada saat tamu sudah mulai berdatangan.Br Bawa Sekar Mocopat Sinom dawah Lgm.6 Okrak-Okrak Sl. Langengita Srinarendra Pl.6 6. Mijil Sulastri Pl. Udan Mas Ldr.5 2. Sambil para tamu memberikan ucapan selamat.Br 4. Aja Lamis Pl. Bandhilori minggah Ldr. antara lain : y y y Geger Sekutha Pl. Langengita Srinarendra Pl. Eling-eling Kasmaran Pl. Prahulayar 7.5 Rujak Jeruk Sl.My Tukung Pl. y Beksan Gambyong Pareanom 5. Persiapan untuk acara prosesi kirab. Wilujeng Ldr. Pamungkas Lanc. dapat diisi dengan aneka langgam atau gendingan yang bersnuasakan suka ria seperti : y y y Lgm Kenya Desa Pl. Selesai acara sambutan dan do¶a.My Lanc. seperti halnya : y y y Ktw. Lobong minggah Kembang Pepe Sl. Pertunjukan tarian (apabila ada) antara lain Tari Karonsih. yang kemudian untuk mengiringi kirab temanten diiringi dengan Ktw.Br Ldr. Rangkaian dalam paket ini dimulai dari : 1. Gending yang diperdengarkan sebelum tamu undangan datang memasuki tempat pawiwahan.Gending-gending iringan pawiwahan ini disusun dalam satu paket untuk acara resepsi pernikahan yang diadakan dirumah/gedung. Tari Gambyong Pareanom dan tarian lainnya. Sriwidodo 3. Runtung .

tumuju wiwaraning wisma pawiwahan. ana ganda hanggambar arum katiyub ing samirana manda. Sepindhah malih tahu kecap Purwasari. Panatacara Badhe Paripurnaning Gati Wahyaning mangsa kala wus ndungkap paripurnaning adicara jumbuh kaliyan urut reroncening adicara purwa. madya. .Wb. mawantu-wantu ingkang hamengku gati. kisruhing paramasastra. ngaturaken gunging panuwun saha hambok bilih anggenipun hanampi menggah karawuhan panjenengan sami. kanthi wilujeng kalis ing rubeda nir ing sambekala. tepas mengku werdi ³papan´. miwah suguh ingkang kirang lawuh. mboten langkung kawula handherekaken sugeng kondur. hambok bilih wonten gonyak-ganyuking wicara. menawi wonten keladuking patrap lan pangucap nyuwun pangaksami. wasana sampun kalampahan kaleksanan dening kulawangsa. kawistara jengkaring Sri Atmaja Temanten putri mijil saking tepas wangi. Acara resepsi selesai. nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami. Kanthi mekaten pratandha pawiwahan prasaja ing siyang/dalu puniko sampun paripurna. jenang sela wader kali sesondheran. BASA RINENGGA KANGGE ING PAHARGYAN/PAWIWAHAN MANTU 1. Matur nuwun. lumantar pangendhaliwara sepindhah malih panjenenganipun Bapa/Ibu «««««««««. mugi wilujeng dumugi ing ndalem. mugi rahayu ingkang samya ginayuh. keparenga hanjengkaraken putra temanten sarimbit. ingkang saperlu anguntapaken konduring para tamu saha nyuwun tambahing berkah pangestu. lungguh ingkang kirang mungguh. Semanten ugi kula minangka pangendhaliwara. Jengkaring putra temanten sarimbit sinawang gegleyongan lampahe ( Binarung : Ldr. apuranen menawi lepat atur kawula.. Binarung swaraning pradangga hangrangin hambabar Ketawang Puspawarna. Minangka pratandha paripurnaning adicara. wangi wus hangarani. Wassalamu¶alaikum Wr.8. cawuh kliruning basa. wonten anuh ingkang kirang wanuh.. Gleyong laras pelog pathet nem ) Panutup Pawiwahan Temanten Sampun paripurna pahargyan prasaja ing siyang/dalu punika. miwah kiranging suba sita ingkang singlar ing reh tata krama. kasuwun panjenenganipun Bapa/Ibu «««««««««««««. billahi taufik wal hidayah. wonten kuciwaning bojakrami. sinartan sesanti jaya-jaya wijayanti. Akhirul kalam.

Gumebyar busananing putra temanten kakung. Berikut ini salah satu rerepan dengan tembang sekar sinom. 8. Paripurnaning titi laksitaning upacara panggih. kawistara jengkaring putra temanten kakung saking wisma palereman. . asung pralampita putra temnaten tansah tinuntuna ing reh kautaman anggenipun ngancik ing alam madya. Tindakira Sri Atmaja temanten putri hamucang kanginan. REREPEN REREPEN PENGANTEN KIRAB ADAT JAWA KASATRIYAN Untuk mengiringi kirab kasatriyan pada upacara penganten adat jawa. sapecak mangu satindak kendel. Saya caket tindakira putra temanten kekalih. 6. Cundhuk kaliyan lampahing upacara ingkang sampun rinantam. Wus tinata titi tataning gati. Kawistara Sri Atmaja penganten putri sampun lenggah hanggana raras wonten sasana adi. ³Suruh´ asung pituduh ³Samurupa nganti weruh´ bisoa nganti tekan ³Rosing rasa´ inggih rasa sejati. 4. mengku pralampita dhumateng putra temanten mugi tansah manunggal cipta. pangudasmaraning driya ingkang dereng kawijil ing lesan. 9. ing pangajab mugi tansah manggih kawilujengan kali sing sambekala. hangagem busana ingkang tinaretes benang sotya. Binarung swaraning gangsa ingkang hambabar Ladrang Wilujeng. lengkeh-lengkeh pindha singa lupa. putra temanten sekalian gya sinegeban sindur dening ingkang rama. kepareng hing mangke penganten kakung kula pasrahaken tuwin kula sumanggakaken dhumateng pinangka sulih salira Bp. tansah pinaringan karaharjan. 3. rasa miwah karsane. gya temanten kekalih samya apagut tingal. nuninggih putra temanten kakung sampun jumeneng wonten sangajenging wiwara kepareng badhe hanetepi upacara pasrah. ngagem kuluk kanigara hememba busananing Nata. «««««««««««««««. kamulyan hanjayeng bawana salaminya. Hangemban dhawuh wigatosing sedya. hangrantu praptaning mudha taruna minangka gegantilaning nala. 7. 5. biasanya dikumandangan kidungan atau rerepan. inggih sasana rinengga.2. tempuking catur netra handyani pangaribawa ingkang hambabar manunggaling nala ingkang tumanem ing sanubari. Mila winastan ³Suruh´ lamun dinulu beda lumah lawan kurebe yen ginigit tunggal rasane.

kang putri lir ragil kuning. ngudi mulya lahir batin. uga muna lan muni. satindak lan tandukira. hamemayu sesame. kongsi kaki lan nini. amrih bisa sembada. iku kang temanten priya. tinebihna salah dudu. mrih lestari runtut-atut. rinengga-rengga peni. rineksa pra wredha mudha. sari kang pindha Narpati. dwi kang putra wus cukup rengganing karma. Tindake sang sinatriya. mugyantuk berkahing Gusti. mancorong ponang wadana. kairing puji hastuti. meminta sihing Hyang Widhi. mahambeg satriya tuhu. Hageman satriya tama. jroning driya asung pamuji Hyang Suksma. pinhane sang Gunungsari.Rerepan Kangge Nyarengi Kirab Kasatriyan Sekar Sinom Mijil kang pindha narendra. pindha Komajaya Ratih. wiraga mengku prabawa. sinung prabawa maya. pantes tinulad para janmi. mrabawani kang mriksani. pindha nata gya salin agem satriya. yeku trah Pancasila. sumunar lir Dewa-Dewi. prasetya trus nyawiji. tansah eling waspada bakti mring praja. paminta kapranan kalbu. tinuntun budi tama. Pamujine mengku brata. . Widada manggih yuwana. hangadhang mulya sejati. gawok ngungun kang handulu. tali tresna jaman mangkin. ngesti mengkoni putra. den garubyuk para cethi.

sembada kang sinedya.ing akhir manggih Swarga di. Wus manunggal keblat hanyawiji. Panjenenganipun para rawuh saha para lenggah. Rerepan Dhandhanggula Kangge Nyarengi Upacara Sungkem Rama ibu kang luhuring budi. Paring pituduh luhur. sekalian kang hanggung tulus marsudi. biasanya dialunkan rerepan atau kidungan dhandhanggula. amrih bisa lestari widada. hamiwaha atmajaneki. Sri penganten sakarone. sang suba manggala sumawana para kadang Wandawa binger jroning wardaya karana wus bangkit hangentasi karya mulya wangsul mring papanira sowangsowang nedya lerem salira kanthi suka pari suka sumangga nun nuwun. sampun handungkap prapteng unggyan ingkang tinuju. REREPEN JENGKARING SUBA MANGGALA Rerepan Dhandhanggula Kangge Nyarengi Jengkaring Suba Manggala Hanyarkara sinanggit memanis. manggiha bagya mulya. REREPEN UPACARA SUNGKEMAN Pada acara sungkeman oleh kedua calon mempelai kepada orang tua. Ingkang hangukir jiwa lan raga. jumbuh kang ginayuh. runtut atut tumekaning kaki lan nini. Kang agung pangurbanane. bapak ««««««««««. mahargya marang putra. budayaning priyangga. saniskara ingkang kaesthi. hangrumpaka pahargyan prasaja. wiji mulya kinarya ngrengga Nagara. ingkang sampun dhaup. subamanggala gya sung sasmita mring sri temanten nulya kalenggahaken wonten sasana adi. guyub rukun ing bebrayan. Mrih rahayuning putra. dahat edi sanyatane. sinten kang nembe mantu. . jinangkung ing Hyang Agung. Rina wengi tansah hangesthi.

Tumetes deres waspane. Anggonira mbangun bale wisma. Hayu-hayu pinanggya. Linambaran kanthi sabarang penggalih. Kadya sinendhal rasaning ati. Uripira migunani mring sesame. Nggonira jejodhohan. Tan kanawa jroning kalbu. Muga-muga antuk barkahing hyang Widi. Adohna tukar padu. Piwelingku aja nganti lali. Sadaya ribet rubeda. Runtut atut sakarone. Tuhu pantes sinembah. Tansah eling sabarang ati. . Panyungkeme kang putra sayuga. Dadiya tepa tuladha. Dhuh angger putraku. Tan gampang amutung.Lulus kang ginayuh. Alon ngandikanira. Sun tampa panyungkemira. Kuwat nampa panandhang. Ngondhok-ondhok rasaning galih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful