P. 1
Upacara Siraman

Upacara Siraman

|Views: 973|Likes:
Dipublikasikan oleh radityahanung

More info:

Published by: radityahanung on Nov 27, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

Prosesi

Pernikahan

Adat Jawa

Indonesia yang kaya akan berbagai ragam budaya, adat istiadat dan tradisi yang dimiliki merupakan karya budaya pendahulu kita. Kebanyakan orang hanya mengenal prosesi pernikahan yaitu siraman dan midodareni, padahal ada beberapa rangkaian prosesi lain yang tak kalah pentingnya, walaupun terkesan ribet dan njelimet. Namun tidak ada salahnya untuk mengenal lebih jauh dari pada prosesi pernikahan adat jawa. Prosesi pernikahan adat jawa dimulai dengan acara siraman, yang dilakukan sebagai proses pembersihan jiwa dan raga yang dilakukan sehari-hari sebelum ijab kobul.

Ada 7 (tujuh) pitulungan (penolong) yang melakukan proses siraman, artinya merupakan campuran dari kembang setaman atau yang disebut Banyu Purwitosari yang diam bilkan dari 7 sumber mata air (sumur). Dimulai dari siraman oleh orang tua calon mempelai, kemudian siraman oleh pemaes (penghias) yang dilanjutkan dengan memecahkan kendi. Menginjak malam acara dilanjutkan dengan midodareni, yaitu malam kedua mempelai melepas masa lajang. Dalam acara yang dilakukan dirumah kediaman perempuan ini diadakan acara nyantrik untuk memastikan pengantin laki-laki akan hadir pada ijab kobul dan kepastian bahwa keluarga mempelai perempuan siap melaksanakan perkawinan dan upacara panggih. Upacara Panggih Selesai acara akad nikah dilakukan upacara Panggih, dimana kembang mayang dibawa keluar rumah dan diletakkan dipenyimpanan dekat rumah yang tujuannya untuk mengusir roh jahat. Setelah itu pengantin perempuan yang bertemua dengan pengantin laki-laki akan melanjutkan upacara dengan melakukan rangkaian kegiatan : 1. Balangan Suruh, yaitu melempar daun sirih yang melambangkan cinta kasih akan kestiaannya berdua. 2. Wiji Dadi, mempelai laki-laki menginjak telor ayam hingga pecah, kemudian mempelai perempuan membasahi kaki sang suami dengan air bunga. Proses seperti ini melambangkan seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. 3. Pupuk, Ibu mempelai perempuan mengusap mempelai mantu laki-laki sebagai pertanda ikhlas menerimanya sebagai bagian dari keluarganya. 4. Sinduran, artinya disini berjalan perlahan-lahan dengan menyampirkan kain sindur sebagai tanda bahwa kedua mempelai sudah diterima sebagai keluarganya. 5. Timbang, kedua mempelai di pangkuan bapak mempelai perempuan sebagai tanda kasih sayang orang tua terhadap anak dan menantu sama besarnya. 6. Kacar-kucur, yang dituangkan ke pangkuan perempuan sebagai simbol pemberian nafkah. 7. Dahar Klimah, saling menyuapi satu sama lain yang melambangkan kedua mempelai akan hidup bersama dalam susah maun senang.

ngestokaken dhawuh. manjing ing madyaning sasana upacara Kalajengaken adicara pangabekten atur bektinipun putra calon penganten putri kakanthi dening rama lan ibu. . Upacara siraman. rahayu uripe. Sasampunipun pegas rikma. Rapal mecah kendhi : Ora pati-pati mecah kendhi. Wondene pangandikanipun ibu dhumateng putranipun mekaten : Ibu : Anakku ngger Dyah «««««««««««« tampanana dhuwit. nanging mecah Kendhisari. Keng ramanipun putra calon penganten putri motong tumpeng sajen siraman. Wekasing sedya. tinarbuka kanthi sowanipun putra calon penganten putri mjil saking sasana busana. Sasampunipun rikma kapotong dening ingkang rama. Sabidaripun siraman. Putra : Inggih Ibu. tumunten kaparingaken dhumateng ingkang putra calon penganten putri. Mekaten pangandikanipun ibu dhumateng putranipun. kaparingaken dhateng keng ibunipun putra calon penganten putri. Upacara Siraman Ini adalah panduan ataupun tuntunan untuk acara pernikahan dengan adat jawa (yang cukup rumit). saking karsaning Allah.. sing tak tresnani. saperlu nindakaken upacara potong/pagas rikma. tinampi dening ingkang ibu lajeng katanem wonten sangajenging dalem. sebelum acara pahargyan. inggih punika dhahar sekul tumpeng. tampanana rejeki peparinging Gusti lumantar rama lan ibu. Ingkang ibu anggendong senik wadah arta. putra calon penganten putrid kapobong dening ingkang rama. lajeng diparingi lawuh. muga-muga sega salawuhe iki murakabi sarandhuning badan lan ndadekake seger bagas waras jiwa lan ragamu. pinangka pralampita Manawa ing bebrayan agung kuwi isine maneka warna. nanging angguwang sesukering anakku. kalajengaken adicara sadean dhawet. mecah pamore anakku jabang bayine Dyah «««««««««««. tumuju dhumateng papan pasiraman. oleholehane dodol dhawet. Sungkeman. lajeng dipun pungkasi dening keng ramanipun putra calon penganten putrid. Ibu : Anakku ngger. lan iki jajan pasar maneka warna. tumuju dhumateng sasana busana. 9. ingkang kawiwitan saking para pinisepuh. Berikut cara melakukan siraman yang dikemas dalam bahasa jawa. Mertui. Wondene minangka paripurnaning upacara siraman. Kang rama saha ibunipun putra calon penganten putrid tumuju dhateng sasana sadean dhawet. Pada malam midodareni disana ada upacara siraman yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu kepada kedua calon mempelai. tinengeran pamecahing Kendhisari. sing bisa anggonmu leladi ing bebrayan ya ngger. Pikantukipun arta kabuntel lajeng kaparingaken dhateng putra calon penganten putrid. (naminipun putra calon penganten putri). Sade dhawet kawiwitan dening ingkang ibu.8. orang tua mempelai perempuan menjemput orang tua mempelai laki-laki di depan rumah untuk berjalan bersama menuju tempat upacara. Rapal potong rikma : Ora ngguwang-ngguwang rambut. dene ingkang rama hanampi arta sinambi mayungi. muga-muga kena kanggo pawitane uripmu. kedua mempelai memohon doa restu dari kedua orang tua. kadya mas sinangling. kariya beja mulya. Wondene ingkang rama hamuyungi.

sampun dipun cakaken dhateng tiyang sanes Dana ing tepa : rasa pangraosbmakaten punika. ora gampang keblithuk Ngati-ati : bias ngormati marang guna kayaning laki Rigen.Putra : Inggih Ibu. Menawi tumrap raosipin boten sekeca ing prayogi. kanthi temen tresna garwa. Kaya lan Sura Guna : sugih kabisan Kaya : saged ngendalekaken asil Sura : pun wani utawi kendel Sadaya gegayuhan saged kaleksanan. panasthen. samubarang nora bakal bisa kelakon´ Gemi. nora rongeh Tengen : teteg utawi tawakal Kabrayan. dahwen. jahil methakil. Kawibawan (Panca utamaning gesang balewisma) Kabrayan : sugi anak Kahartan : sugih dhuwit/rejeki Kayuswan : dawa umure Kawibawan : hanggadhahi watak budi luhur Sasana. kula aturi ngecakaken ing bebrayan agung. martobat sampun tuman rabi malih. kamiopen Temen tobating rila : tumrap kakung. sawanda lan saekapraya) Sarupa : kekalihipun rumaos menawi garwanipun punika bagus/ayu piyambak Sajiwa : kedah saged momong watak satunggal-satunggalipun Sawanda : adeging bebrayan pamonging gesang kekalih Saekapraya : kedah jumurung dhateng karsa. sajiwa. Temen tobating rila Tepa ing rasa : tepa menika ukuran. adatipun nyaketaken sih tresnanipun kakung Guna. dhedhasar sarujukan Busana : ngagem busana manut sakuwasanipun. Busana. Tengen Rigen : bias nata amrih tata lan prayoga Mugen : manut sapakon. adatipun saged nyaketaken tresna bektinipun garwa. Tumrap putrid semanten ugi. wedi ing kewuh. adatipun saged sumingkir saking watak srei drengki. Mugen. Nastiti. rila legawa narima trusing batos garwa satunggal boten telas salaminipun. rasa punika pangraos. kados piwulangipun Prabu Rama dhateng Wanara Seta Anoman ³Sapa wani ing gampang. Ngati-ati Gemi : ora gelem ngetokake waragat kang ora perlu Nastiti : weruh ing petung. dhedhasar narima . Kahartan. jer linambaran kuwanen. Baksana Sasana : mbudidaya papan manut sakuwasanipun. Secatur (sarupa. Samukawis patrap lan makarti punika kedah manut raosipun piyambak. Kayuswan. cipta tuwin sedya ingkang sae lan utami Tepa ing rasa. Dana ing tepa.

Tumrap putrid semanten ugi. boten wigah-wigih.Baksana : dhedhaharan ingkang jumbuh kaliyan wulu. Momot. sawanda lan saekapraya) Sarupa : kekalihipun rumaos menawi garwanipun punika bagus/ayu piyambak Sajiwa : kedah saged momong watak satunggal-satunggalipun Sawanda : adeging bebrayan pamonging gesang kekalih Saekapraya : kedah jumurung dhateng karsa. Kajwi dhawuh ugi saged nuladhani Momot : ing atasipun kakung sasaged-saged kedah asipat bebasan weteng segara gulu bengaan. jahil methakil. panasthen. Dhendha Sama : pengrengkuhipun sami-sami ahli waris sami Beda : nadyan darajat padha. adatipun nyaketaken sih tresnanipun kakung Guna. ingkang esthinipun mamrih jembaring pasrawungan. Menawi tumrap raosipin boten sekeca ing prayogi. reh kawajibanipun tetep beda Dana : saged jagi asmanipun satunggal-satunggalipun Dhendha : adiling ukum. sampun dipun cakaken dhateng tiyang sanes Dana ing tepa : rasa pangraosbmakaten punika. Mursid. Samukawis patrap lan makarti punika kedah manut raosipun piyambak. wedalipun Sama. ingkang pungkasanipun migunani tumrap bebrayan Murakabi : boten among kangge kabetahaning brayat kemawon Secatur (sarupa. Dana ing tepa. martobat sampun tuman rabi malih. dahwen. ing madya mangun karsa. boten cengkah kaliyan tegesipun kautaman. Tegesipun sarwa saged hamadhani awon lan sae. elik-elik dhumateng sasaring tumindak satunggal-satunggalipun Malima (Momong. adatipun saged sumingkir saking watak srei drengki. miwah ngrembakaning karukunan. kula aturi ngecakaken ing bebrayan agung. ugi boten gampil bombing menawi kaalembana Momor : gampil ing pasrawungan. Momor. rasa punika pangraos. ing idhep hamung mamrih saya indhaking darajat brayat lan kulawarga. Kaya lan Sura Guna : sugih kabisan Kaya : saged ngendalekaken asil Sura : pun wani utawi kendel . adatipun saged nyaketaken tresna bektinipun garwa. Murakabi) Momong : sage ding ngarsa sung tuladha. tut wuri handayani. kamiopen Temen tobating rila : tumrap kakung. tan gampil serik lamun cinacat. kanthi temen tresna garwa. Temen tobating rila Tepa ing rasa : tepa menika ukuran. rila legawa narima trusing batos garwa satunggal boten telas salaminipun. Dana. sajiwa. Beda. cipta tuwin sedya ingkang sae lan utami Tepa ing rasa. kanthi boten mbenten-mbentenaken derajat lan pangkat Mursid : landep ing panggrahita.

Mursid. Dhendha Sama : pengrengkuhipun sami-sami ahli waris sami Beda : nadyan darajat padha. ingkang esthinipun mamrih jembaring pasrawungan. wedalipun Sama. Momot. Tegesipun sarwa saged hamadhani awon lan sae.Sadaya gegayuhan saged kaleksanan. tut wuri handayani. Beda. Kahartan. jer linambaran kuwanen. Momor. ing madya mangun karsa. kanthi boten mbenten-mbentenaken derajat lan pangkat Mursid : landep ing panggrahita. Mugen. samubarang nora bakal bisa kelakon´ Gemi. ugi boten gampil bombing menawi kaalembana Momor : gampil ing pasrawungan. miwah ngrembakaning karukunan. ora gampang keblithuk Ngati-ati : bias ngormati marang guna kayaning laki Rigen. Baksana Sasana : mbudidaya papan manut sakuwasanipun. dhedhasar sarujukan Busana : ngagem busana manut sakuwasanipun. boten wigah-wigih. ing idhep hamung mamrih saya indhaking darajat brayat lan kulawarga. Kayuswan. Nastiti. Tengen Rigen : bias nata amrih tata lan prayoga Mugen : manut sapakon. Murakabi) Momong : sage ding ngarsa sung tuladha. tan gampil serik lamun cinacat. nora rongeh Tengen : teteg utawi tawakal Kabrayan. dhedhasar narima Baksana : dhedhaharan ingkang jumbuh kaliyan wulu. Kajwi dhawuh ugi saged nuladhani Momot : ing atasipun kakung sasaged-saged kedah asipat bebasan weteng segara gulu bengaan. Busana. Dana. reh kawajibanipun tetep beda Dana : saged jagi asmanipun satunggal-satunggalipun Dhendha : adiling ukum. ingkang pungkasanipun migunani tumrap bebrayan Murakabi : boten among kangge kabetahaning brayat kemawon Gending iringan resepsi pernikahan . kados piwulangipun Prabu Rama dhateng Wanara Seta Anoman ³Sapa wani ing gampang. boten cengkah kaliyan tegesipun kautaman. wedi ing kewuh. elik-elik dhumateng sasaring tumindak satunggal-satunggalipun Malima (Momong. Ngati-ati Gemi : ora gelem ngetokake waragat kang ora perlu Nastiti : weruh ing petung. Kawibawan (Panca utamaning gesang balewisma) Kabrayan : sugi anak Kahartan : sugih dhuwit/rejeki Kayuswan : dawa umure Kawibawan : hanggadhahi watak budi luhur Sasana.

biasanya didahului dengan Ayak-Ayakan. Selesai acara sambutan dan do¶a. Lobong minggah Kembang Pepe Sl. seperti halnya : y y y Ktw. Langengita Srinarendra Pl.My Tukung Pl. dapat diisi dengan alunan gending-gending yang ringan yaitu ladrang dan ketawang.5 Rujak Jeruk Sl.Br : y Ktw. Pamungkas Lanc. biasanya dapat dipilih : y y y Lanc. Aja Lamis Pl.Br Ldr. Gending yang diperdengarkan sebelum tamu undangan datang memasuki tempat pawiwahan.6 6. y Beksan Gambyong Pareanom 5. Prahulayar 7.Br 4.Gending-gending iringan pawiwahan ini disusun dalam satu paket untuk acara resepsi pernikahan yang diadakan dirumah/gedung. Rangkaian dalam paket ini dimulai dari : 1. Gending penutup. Pada saat tamu sudah mulai berdatangan. Runtung .My Gd.Br Bawa Sekar Mocopat Sinom dawah Lgm. Sriwidodo 3.5 2. Bandhilori minggah Ldr. Persiapan untuk acara prosesi kirab. antara lain : y y y Geger Sekutha Pl. Eling-eling Kasmaran Pl. Udan Mas Ldr. yang kemudian untuk mengiringi kirab temanten diiringi dengan Ktw. Pertunjukan tarian (apabila ada) antara lain Tari Karonsih.My Lanc.6 Okrak-Okrak Sl. Sambil para tamu memberikan ucapan selamat. Mijil Sulastri Pl.My Gd. Langengita Srinarendra Pl. langsung dialunkan gending-gending yang dipilih seperti : y y y y Gd. dapat diisi dengan aneka langgam atau gendingan yang bersnuasakan suka ria seperti : y y y Lgm Kenya Desa Pl. Tari Gambyong Pareanom dan tarian lainnya. Pujangga Anom Sl. Wilujeng Ldr.

Matur nuwun. cawuh kliruning basa. kisruhing paramasastra. Kanthi mekaten pratandha pawiwahan prasaja ing siyang/dalu puniko sampun paripurna. tumuju wiwaraning wisma pawiwahan. keparenga hanjengkaraken putra temanten sarimbit.. mugi wilujeng dumugi ing ndalem. Semanten ugi kula minangka pangendhaliwara. ana ganda hanggambar arum katiyub ing samirana manda. jenang sela wader kali sesondheran. Jengkaring putra temanten sarimbit sinawang gegleyongan lampahe ( Binarung : Ldr. ingkang saperlu anguntapaken konduring para tamu saha nyuwun tambahing berkah pangestu. kanthi wilujeng kalis ing rubeda nir ing sambekala. Panatacara Badhe Paripurnaning Gati Wahyaning mangsa kala wus ndungkap paripurnaning adicara jumbuh kaliyan urut reroncening adicara purwa. Gleyong laras pelog pathet nem ) Panutup Pawiwahan Temanten Sampun paripurna pahargyan prasaja ing siyang/dalu punika. ngaturaken gunging panuwun saha hambok bilih anggenipun hanampi menggah karawuhan panjenengan sami. menawi wonten keladuking patrap lan pangucap nyuwun pangaksami. Acara resepsi selesai. lungguh ingkang kirang mungguh. Binarung swaraning pradangga hangrangin hambabar Ketawang Puspawarna. . hambok bilih wonten gonyak-ganyuking wicara. madya. miwah kiranging suba sita ingkang singlar ing reh tata krama. kawistara jengkaring Sri Atmaja Temanten putri mijil saking tepas wangi. lumantar pangendhaliwara sepindhah malih panjenenganipun Bapa/Ibu «««««««««. wasana sampun kalampahan kaleksanan dening kulawangsa. miwah suguh ingkang kirang lawuh.8. Wassalamu¶alaikum Wr. BASA RINENGGA KANGGE ING PAHARGYAN/PAWIWAHAN MANTU 1. apuranen menawi lepat atur kawula. wonten kuciwaning bojakrami. wonten anuh ingkang kirang wanuh.Wb. Akhirul kalam. wangi wus hangarani.. mugi rahayu ingkang samya ginayuh. tepas mengku werdi ³papan´. mboten langkung kawula handherekaken sugeng kondur. Minangka pratandha paripurnaning adicara. kasuwun panjenenganipun Bapa/Ibu «««««««««««««. sinartan sesanti jaya-jaya wijayanti. nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami. billahi taufik wal hidayah. mawantu-wantu ingkang hamengku gati. Sepindhah malih tahu kecap Purwasari.

2. gya temanten kekalih samya apagut tingal. Mila winastan ³Suruh´ lamun dinulu beda lumah lawan kurebe yen ginigit tunggal rasane. «««««««««««««««. ngagem kuluk kanigara hememba busananing Nata. sapecak mangu satindak kendel. Berikut ini salah satu rerepan dengan tembang sekar sinom. 9. hangagem busana ingkang tinaretes benang sotya. Cundhuk kaliyan lampahing upacara ingkang sampun rinantam. Kawistara Sri Atmaja penganten putri sampun lenggah hanggana raras wonten sasana adi. pangudasmaraning driya ingkang dereng kawijil ing lesan. 4. Wus tinata titi tataning gati. hangrantu praptaning mudha taruna minangka gegantilaning nala. ing pangajab mugi tansah manggih kawilujengan kali sing sambekala. Saya caket tindakira putra temanten kekalih. putra temanten sekalian gya sinegeban sindur dening ingkang rama. tempuking catur netra handyani pangaribawa ingkang hambabar manunggaling nala ingkang tumanem ing sanubari. Tindakira Sri Atmaja temanten putri hamucang kanginan. Paripurnaning titi laksitaning upacara panggih. kepareng hing mangke penganten kakung kula pasrahaken tuwin kula sumanggakaken dhumateng pinangka sulih salira Bp. asung pralampita putra temnaten tansah tinuntuna ing reh kautaman anggenipun ngancik ing alam madya. REREPEN REREPEN PENGANTEN KIRAB ADAT JAWA KASATRIYAN Untuk mengiringi kirab kasatriyan pada upacara penganten adat jawa. 7. 6. . ³Suruh´ asung pituduh ³Samurupa nganti weruh´ bisoa nganti tekan ³Rosing rasa´ inggih rasa sejati. biasanya dikumandangan kidungan atau rerepan. mengku pralampita dhumateng putra temanten mugi tansah manunggal cipta. 5. inggih sasana rinengga. lengkeh-lengkeh pindha singa lupa. Hangemban dhawuh wigatosing sedya. 3. 8. tansah pinaringan karaharjan. Gumebyar busananing putra temanten kakung. nuninggih putra temanten kakung sampun jumeneng wonten sangajenging wiwara kepareng badhe hanetepi upacara pasrah. kawistara jengkaring putra temanten kakung saking wisma palereman. Binarung swaraning gangsa ingkang hambabar Ladrang Wilujeng. kamulyan hanjayeng bawana salaminya. rasa miwah karsane.

kairing puji hastuti. mrabawani kang mriksani. amrih bisa sembada. pindha Komajaya Ratih. pindha nata gya salin agem satriya. mancorong ponang wadana. sumunar lir Dewa-Dewi. kang putri lir ragil kuning. kongsi kaki lan nini. dwi kang putra wus cukup rengganing karma. iku kang temanten priya. Widada manggih yuwana. tinebihna salah dudu. hangadhang mulya sejati. hamemayu sesame. jroning driya asung pamuji Hyang Suksma. paminta kapranan kalbu. pantes tinulad para janmi. uga muna lan muni. tinuntun budi tama. sari kang pindha Narpati. sinung prabawa maya. rineksa pra wredha mudha. mugyantuk berkahing Gusti. den garubyuk para cethi. pinhane sang Gunungsari. Tindake sang sinatriya. meminta sihing Hyang Widhi.Rerepan Kangge Nyarengi Kirab Kasatriyan Sekar Sinom Mijil kang pindha narendra. . Pamujine mengku brata. mrih lestari runtut-atut. satindak lan tandukira. rinengga-rengga peni. wiraga mengku prabawa. yeku trah Pancasila. ngudi mulya lahir batin. Hageman satriya tama. tali tresna jaman mangkin. tansah eling waspada bakti mring praja. prasetya trus nyawiji. ngesti mengkoni putra. gawok ngungun kang handulu. mahambeg satriya tuhu.

Paring pituduh luhur. hamiwaha atmajaneki. sekalian kang hanggung tulus marsudi. manggiha bagya mulya. biasanya dialunkan rerepan atau kidungan dhandhanggula. REREPEN JENGKARING SUBA MANGGALA Rerepan Dhandhanggula Kangge Nyarengi Jengkaring Suba Manggala Hanyarkara sinanggit memanis. ingkang sampun dhaup. dahat edi sanyatane. wiji mulya kinarya ngrengga Nagara. sembada kang sinedya. sang suba manggala sumawana para kadang Wandawa binger jroning wardaya karana wus bangkit hangentasi karya mulya wangsul mring papanira sowangsowang nedya lerem salira kanthi suka pari suka sumangga nun nuwun. Panjenenganipun para rawuh saha para lenggah. bapak ««««««««««. hangrumpaka pahargyan prasaja. REREPEN UPACARA SUNGKEMAN Pada acara sungkeman oleh kedua calon mempelai kepada orang tua. runtut atut tumekaning kaki lan nini. . Sri penganten sakarone. Mrih rahayuning putra. budayaning priyangga. Wus manunggal keblat hanyawiji. jumbuh kang ginayuh.ing akhir manggih Swarga di. mahargya marang putra. guyub rukun ing bebrayan. amrih bisa lestari widada. Rerepan Dhandhanggula Kangge Nyarengi Upacara Sungkem Rama ibu kang luhuring budi. Kang agung pangurbanane. sinten kang nembe mantu. Rina wengi tansah hangesthi. Ingkang hangukir jiwa lan raga. jinangkung ing Hyang Agung. saniskara ingkang kaesthi. subamanggala gya sung sasmita mring sri temanten nulya kalenggahaken wonten sasana adi. sampun handungkap prapteng unggyan ingkang tinuju.

Alon ngandikanira. Hayu-hayu pinanggya. Dhuh angger putraku. Sun tampa panyungkemira. Muga-muga antuk barkahing hyang Widi. Tumetes deres waspane. Linambaran kanthi sabarang penggalih. Adohna tukar padu. Nggonira jejodhohan. Kadya sinendhal rasaning ati. Ngondhok-ondhok rasaning galih. Anggonira mbangun bale wisma. Tansah eling sabarang ati. Tan kanawa jroning kalbu. Runtut atut sakarone. Sadaya ribet rubeda. Piwelingku aja nganti lali. Tuhu pantes sinembah.Lulus kang ginayuh. Dadiya tepa tuladha. . Tan gampang amutung. Uripira migunani mring sesame. Panyungkeme kang putra sayuga. Kuwat nampa panandhang.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->