Prosesi

Pernikahan

Adat Jawa

Indonesia yang kaya akan berbagai ragam budaya, adat istiadat dan tradisi yang dimiliki merupakan karya budaya pendahulu kita. Kebanyakan orang hanya mengenal prosesi pernikahan yaitu siraman dan midodareni, padahal ada beberapa rangkaian prosesi lain yang tak kalah pentingnya, walaupun terkesan ribet dan njelimet. Namun tidak ada salahnya untuk mengenal lebih jauh dari pada prosesi pernikahan adat jawa. Prosesi pernikahan adat jawa dimulai dengan acara siraman, yang dilakukan sebagai proses pembersihan jiwa dan raga yang dilakukan sehari-hari sebelum ijab kobul.

Ada 7 (tujuh) pitulungan (penolong) yang melakukan proses siraman, artinya merupakan campuran dari kembang setaman atau yang disebut Banyu Purwitosari yang diam bilkan dari 7 sumber mata air (sumur). Dimulai dari siraman oleh orang tua calon mempelai, kemudian siraman oleh pemaes (penghias) yang dilanjutkan dengan memecahkan kendi. Menginjak malam acara dilanjutkan dengan midodareni, yaitu malam kedua mempelai melepas masa lajang. Dalam acara yang dilakukan dirumah kediaman perempuan ini diadakan acara nyantrik untuk memastikan pengantin laki-laki akan hadir pada ijab kobul dan kepastian bahwa keluarga mempelai perempuan siap melaksanakan perkawinan dan upacara panggih. Upacara Panggih Selesai acara akad nikah dilakukan upacara Panggih, dimana kembang mayang dibawa keluar rumah dan diletakkan dipenyimpanan dekat rumah yang tujuannya untuk mengusir roh jahat. Setelah itu pengantin perempuan yang bertemua dengan pengantin laki-laki akan melanjutkan upacara dengan melakukan rangkaian kegiatan : 1. Balangan Suruh, yaitu melempar daun sirih yang melambangkan cinta kasih akan kestiaannya berdua. 2. Wiji Dadi, mempelai laki-laki menginjak telor ayam hingga pecah, kemudian mempelai perempuan membasahi kaki sang suami dengan air bunga. Proses seperti ini melambangkan seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. 3. Pupuk, Ibu mempelai perempuan mengusap mempelai mantu laki-laki sebagai pertanda ikhlas menerimanya sebagai bagian dari keluarganya. 4. Sinduran, artinya disini berjalan perlahan-lahan dengan menyampirkan kain sindur sebagai tanda bahwa kedua mempelai sudah diterima sebagai keluarganya. 5. Timbang, kedua mempelai di pangkuan bapak mempelai perempuan sebagai tanda kasih sayang orang tua terhadap anak dan menantu sama besarnya. 6. Kacar-kucur, yang dituangkan ke pangkuan perempuan sebagai simbol pemberian nafkah. 7. Dahar Klimah, saling menyuapi satu sama lain yang melambangkan kedua mempelai akan hidup bersama dalam susah maun senang.

Wekasing sedya. kaparingaken dhateng keng ibunipun putra calon penganten putri. Ibu : Anakku ngger. Upacara siraman. Sasampunipun pegas rikma. ingkang kawiwitan saking para pinisepuh. tinampi dening ingkang ibu lajeng katanem wonten sangajenging dalem. ngestokaken dhawuh. rahayu uripe. sing tak tresnani. putra calon penganten putrid kapobong dening ingkang rama. Putra : Inggih Ibu. Sasampunipun rikma kapotong dening ingkang rama. Rapal mecah kendhi : Ora pati-pati mecah kendhi. kedua mempelai memohon doa restu dari kedua orang tua. Mekaten pangandikanipun ibu dhumateng putranipun. muga-muga kena kanggo pawitane uripmu. sebelum acara pahargyan. (naminipun putra calon penganten putri). tumuju dhumateng sasana busana. lajeng dipun pungkasi dening keng ramanipun putra calon penganten putrid. tampanana rejeki peparinging Gusti lumantar rama lan ibu. sing bisa anggonmu leladi ing bebrayan ya ngger.8. lan iki jajan pasar maneka warna. Rapal potong rikma : Ora ngguwang-ngguwang rambut. kalajengaken adicara sadean dhawet. Mertui. Sade dhawet kawiwitan dening ingkang ibu. Pikantukipun arta kabuntel lajeng kaparingaken dhateng putra calon penganten putrid. tinengeran pamecahing Kendhisari. mecah pamore anakku jabang bayine Dyah «««««««««««. Pada malam midodareni disana ada upacara siraman yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu kepada kedua calon mempelai. 9. saking karsaning Allah. Wondene pangandikanipun ibu dhumateng putranipun mekaten : Ibu : Anakku ngger Dyah «««««««««««« tampanana dhuwit. Sungkeman. oleholehane dodol dhawet. Wondene minangka paripurnaning upacara siraman. inggih punika dhahar sekul tumpeng. nanging mecah Kendhisari. Sabidaripun siraman. lajeng diparingi lawuh. pinangka pralampita Manawa ing bebrayan agung kuwi isine maneka warna. Upacara Siraman Ini adalah panduan ataupun tuntunan untuk acara pernikahan dengan adat jawa (yang cukup rumit). Berikut cara melakukan siraman yang dikemas dalam bahasa jawa. . saperlu nindakaken upacara potong/pagas rikma. Wondene ingkang rama hamuyungi. muga-muga sega salawuhe iki murakabi sarandhuning badan lan ndadekake seger bagas waras jiwa lan ragamu. Ingkang ibu anggendong senik wadah arta. tumuju dhumateng papan pasiraman.. kadya mas sinangling. Kang rama saha ibunipun putra calon penganten putrid tumuju dhateng sasana sadean dhawet. manjing ing madyaning sasana upacara Kalajengaken adicara pangabekten atur bektinipun putra calon penganten putri kakanthi dening rama lan ibu. tumunten kaparingaken dhumateng ingkang putra calon penganten putri. tinarbuka kanthi sowanipun putra calon penganten putri mjil saking sasana busana. orang tua mempelai perempuan menjemput orang tua mempelai laki-laki di depan rumah untuk berjalan bersama menuju tempat upacara. kariya beja mulya. Keng ramanipun putra calon penganten putri motong tumpeng sajen siraman. dene ingkang rama hanampi arta sinambi mayungi. nanging angguwang sesukering anakku.

samubarang nora bakal bisa kelakon´ Gemi. Samukawis patrap lan makarti punika kedah manut raosipun piyambak.Putra : Inggih Ibu. Kayuswan. kanthi temen tresna garwa. nora rongeh Tengen : teteg utawi tawakal Kabrayan. adatipun saged nyaketaken tresna bektinipun garwa. ora gampang keblithuk Ngati-ati : bias ngormati marang guna kayaning laki Rigen. dhedhasar sarujukan Busana : ngagem busana manut sakuwasanipun. kula aturi ngecakaken ing bebrayan agung. kados piwulangipun Prabu Rama dhateng Wanara Seta Anoman ³Sapa wani ing gampang. Dana ing tepa. Secatur (sarupa. Menawi tumrap raosipin boten sekeca ing prayogi. Temen tobating rila Tepa ing rasa : tepa menika ukuran. cipta tuwin sedya ingkang sae lan utami Tepa ing rasa. sampun dipun cakaken dhateng tiyang sanes Dana ing tepa : rasa pangraosbmakaten punika. jahil methakil. Mugen. Nastiti. Kawibawan (Panca utamaning gesang balewisma) Kabrayan : sugi anak Kahartan : sugih dhuwit/rejeki Kayuswan : dawa umure Kawibawan : hanggadhahi watak budi luhur Sasana. dahwen. Busana. sajiwa. jer linambaran kuwanen. adatipun nyaketaken sih tresnanipun kakung Guna. Kaya lan Sura Guna : sugih kabisan Kaya : saged ngendalekaken asil Sura : pun wani utawi kendel Sadaya gegayuhan saged kaleksanan. dhedhasar narima . sawanda lan saekapraya) Sarupa : kekalihipun rumaos menawi garwanipun punika bagus/ayu piyambak Sajiwa : kedah saged momong watak satunggal-satunggalipun Sawanda : adeging bebrayan pamonging gesang kekalih Saekapraya : kedah jumurung dhateng karsa. wedi ing kewuh. Tengen Rigen : bias nata amrih tata lan prayoga Mugen : manut sapakon. adatipun saged sumingkir saking watak srei drengki. martobat sampun tuman rabi malih. Tumrap putrid semanten ugi. Kahartan. kamiopen Temen tobating rila : tumrap kakung. Ngati-ati Gemi : ora gelem ngetokake waragat kang ora perlu Nastiti : weruh ing petung. rasa punika pangraos. rila legawa narima trusing batos garwa satunggal boten telas salaminipun. Baksana Sasana : mbudidaya papan manut sakuwasanipun. panasthen.

ingkang esthinipun mamrih jembaring pasrawungan. Kaya lan Sura Guna : sugih kabisan Kaya : saged ngendalekaken asil Sura : pun wani utawi kendel . kanthi boten mbenten-mbentenaken derajat lan pangkat Mursid : landep ing panggrahita. tan gampil serik lamun cinacat. boten wigah-wigih. Temen tobating rila Tepa ing rasa : tepa menika ukuran. Momot. cipta tuwin sedya ingkang sae lan utami Tepa ing rasa. jahil methakil. ugi boten gampil bombing menawi kaalembana Momor : gampil ing pasrawungan. ingkang pungkasanipun migunani tumrap bebrayan Murakabi : boten among kangge kabetahaning brayat kemawon Secatur (sarupa. reh kawajibanipun tetep beda Dana : saged jagi asmanipun satunggal-satunggalipun Dhendha : adiling ukum. wedalipun Sama.Baksana : dhedhaharan ingkang jumbuh kaliyan wulu. kanthi temen tresna garwa. sawanda lan saekapraya) Sarupa : kekalihipun rumaos menawi garwanipun punika bagus/ayu piyambak Sajiwa : kedah saged momong watak satunggal-satunggalipun Sawanda : adeging bebrayan pamonging gesang kekalih Saekapraya : kedah jumurung dhateng karsa. Mursid. Beda. Murakabi) Momong : sage ding ngarsa sung tuladha. Dana ing tepa. adatipun saged sumingkir saking watak srei drengki. Dana. Menawi tumrap raosipin boten sekeca ing prayogi. adatipun nyaketaken sih tresnanipun kakung Guna. miwah ngrembakaning karukunan. sampun dipun cakaken dhateng tiyang sanes Dana ing tepa : rasa pangraosbmakaten punika. kamiopen Temen tobating rila : tumrap kakung. sajiwa. kula aturi ngecakaken ing bebrayan agung. rila legawa narima trusing batos garwa satunggal boten telas salaminipun. panasthen. martobat sampun tuman rabi malih. ing idhep hamung mamrih saya indhaking darajat brayat lan kulawarga. Kajwi dhawuh ugi saged nuladhani Momot : ing atasipun kakung sasaged-saged kedah asipat bebasan weteng segara gulu bengaan. Tegesipun sarwa saged hamadhani awon lan sae. adatipun saged nyaketaken tresna bektinipun garwa. boten cengkah kaliyan tegesipun kautaman. Samukawis patrap lan makarti punika kedah manut raosipun piyambak. rasa punika pangraos. dahwen. Tumrap putrid semanten ugi. elik-elik dhumateng sasaring tumindak satunggal-satunggalipun Malima (Momong. Momor. ing madya mangun karsa. tut wuri handayani. Dhendha Sama : pengrengkuhipun sami-sami ahli waris sami Beda : nadyan darajat padha.

miwah ngrembakaning karukunan. Kayuswan. Kahartan. kados piwulangipun Prabu Rama dhateng Wanara Seta Anoman ³Sapa wani ing gampang. Baksana Sasana : mbudidaya papan manut sakuwasanipun. ing idhep hamung mamrih saya indhaking darajat brayat lan kulawarga. jer linambaran kuwanen. Mursid. tan gampil serik lamun cinacat. ingkang esthinipun mamrih jembaring pasrawungan. samubarang nora bakal bisa kelakon´ Gemi. Mugen. elik-elik dhumateng sasaring tumindak satunggal-satunggalipun Malima (Momong. Kajwi dhawuh ugi saged nuladhani Momot : ing atasipun kakung sasaged-saged kedah asipat bebasan weteng segara gulu bengaan. dhedhasar narima Baksana : dhedhaharan ingkang jumbuh kaliyan wulu. boten cengkah kaliyan tegesipun kautaman. Momor. ugi boten gampil bombing menawi kaalembana Momor : gampil ing pasrawungan. kanthi boten mbenten-mbentenaken derajat lan pangkat Mursid : landep ing panggrahita. Busana. tut wuri handayani. Ngati-ati Gemi : ora gelem ngetokake waragat kang ora perlu Nastiti : weruh ing petung. Tegesipun sarwa saged hamadhani awon lan sae. Nastiti. Dana. wedi ing kewuh. Momot. Tengen Rigen : bias nata amrih tata lan prayoga Mugen : manut sapakon. Kawibawan (Panca utamaning gesang balewisma) Kabrayan : sugi anak Kahartan : sugih dhuwit/rejeki Kayuswan : dawa umure Kawibawan : hanggadhahi watak budi luhur Sasana. ora gampang keblithuk Ngati-ati : bias ngormati marang guna kayaning laki Rigen. ingkang pungkasanipun migunani tumrap bebrayan Murakabi : boten among kangge kabetahaning brayat kemawon Gending iringan resepsi pernikahan . ing madya mangun karsa.Sadaya gegayuhan saged kaleksanan. reh kawajibanipun tetep beda Dana : saged jagi asmanipun satunggal-satunggalipun Dhendha : adiling ukum. dhedhasar sarujukan Busana : ngagem busana manut sakuwasanipun. Murakabi) Momong : sage ding ngarsa sung tuladha. nora rongeh Tengen : teteg utawi tawakal Kabrayan. Dhendha Sama : pengrengkuhipun sami-sami ahli waris sami Beda : nadyan darajat padha. Beda. boten wigah-wigih. wedalipun Sama.

My Lanc. Selesai acara sambutan dan do¶a.My Gd. Aja Lamis Pl. Lobong minggah Kembang Pepe Sl.Br 4. Pamungkas Lanc. Eling-eling Kasmaran Pl. Pujangga Anom Sl. Pertunjukan tarian (apabila ada) antara lain Tari Karonsih.6 Okrak-Okrak Sl. Wilujeng Ldr. biasanya didahului dengan Ayak-Ayakan. Bandhilori minggah Ldr.Br Bawa Sekar Mocopat Sinom dawah Lgm.Br : y Ktw. Runtung . Gending yang diperdengarkan sebelum tamu undangan datang memasuki tempat pawiwahan. Rangkaian dalam paket ini dimulai dari : 1. Prahulayar 7. seperti halnya : y y y Ktw. Tari Gambyong Pareanom dan tarian lainnya. y Beksan Gambyong Pareanom 5.5 Rujak Jeruk Sl.My Tukung Pl. Mijil Sulastri Pl. langsung dialunkan gending-gending yang dipilih seperti : y y y y Gd. Udan Mas Ldr.Gending-gending iringan pawiwahan ini disusun dalam satu paket untuk acara resepsi pernikahan yang diadakan dirumah/gedung. dapat diisi dengan alunan gending-gending yang ringan yaitu ladrang dan ketawang. Sriwidodo 3. yang kemudian untuk mengiringi kirab temanten diiringi dengan Ktw. Sambil para tamu memberikan ucapan selamat. biasanya dapat dipilih : y y y Lanc. Persiapan untuk acara prosesi kirab. Pada saat tamu sudah mulai berdatangan. Langengita Srinarendra Pl.6 6.Br Ldr. Langengita Srinarendra Pl.5 2. Gending penutup. antara lain : y y y Geger Sekutha Pl. dapat diisi dengan aneka langgam atau gendingan yang bersnuasakan suka ria seperti : y y y Lgm Kenya Desa Pl.My Gd.

cawuh kliruning basa. kisruhing paramasastra.. miwah kiranging suba sita ingkang singlar ing reh tata krama. Kanthi mekaten pratandha pawiwahan prasaja ing siyang/dalu puniko sampun paripurna. mawantu-wantu ingkang hamengku gati. Akhirul kalam. Acara resepsi selesai. jenang sela wader kali sesondheran. keparenga hanjengkaraken putra temanten sarimbit. Semanten ugi kula minangka pangendhaliwara. nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami. kanthi wilujeng kalis ing rubeda nir ing sambekala. madya.. lumantar pangendhaliwara sepindhah malih panjenenganipun Bapa/Ibu «««««««««.8. Binarung swaraning pradangga hangrangin hambabar Ketawang Puspawarna. Wassalamu¶alaikum Wr. mboten langkung kawula handherekaken sugeng kondur. Gleyong laras pelog pathet nem ) Panutup Pawiwahan Temanten Sampun paripurna pahargyan prasaja ing siyang/dalu punika. tepas mengku werdi ³papan´. sinartan sesanti jaya-jaya wijayanti. menawi wonten keladuking patrap lan pangucap nyuwun pangaksami. kasuwun panjenenganipun Bapa/Ibu «««««««««««««. .Wb. lungguh ingkang kirang mungguh. mugi rahayu ingkang samya ginayuh. Minangka pratandha paripurnaning adicara. BASA RINENGGA KANGGE ING PAHARGYAN/PAWIWAHAN MANTU 1. ana ganda hanggambar arum katiyub ing samirana manda. miwah suguh ingkang kirang lawuh. Sepindhah malih tahu kecap Purwasari. wangi wus hangarani. ngaturaken gunging panuwun saha hambok bilih anggenipun hanampi menggah karawuhan panjenengan sami. Panatacara Badhe Paripurnaning Gati Wahyaning mangsa kala wus ndungkap paripurnaning adicara jumbuh kaliyan urut reroncening adicara purwa. wasana sampun kalampahan kaleksanan dening kulawangsa. Matur nuwun. mugi wilujeng dumugi ing ndalem. apuranen menawi lepat atur kawula. hambok bilih wonten gonyak-ganyuking wicara. wonten anuh ingkang kirang wanuh. billahi taufik wal hidayah. ingkang saperlu anguntapaken konduring para tamu saha nyuwun tambahing berkah pangestu. Jengkaring putra temanten sarimbit sinawang gegleyongan lampahe ( Binarung : Ldr. wonten kuciwaning bojakrami. kawistara jengkaring Sri Atmaja Temanten putri mijil saking tepas wangi. tumuju wiwaraning wisma pawiwahan.

Cundhuk kaliyan lampahing upacara ingkang sampun rinantam. Hangemban dhawuh wigatosing sedya. rasa miwah karsane. mengku pralampita dhumateng putra temanten mugi tansah manunggal cipta. Berikut ini salah satu rerepan dengan tembang sekar sinom. Gumebyar busananing putra temanten kakung. «««««««««««««««. 8. Saya caket tindakira putra temanten kekalih. kamulyan hanjayeng bawana salaminya. biasanya dikumandangan kidungan atau rerepan.2. ing pangajab mugi tansah manggih kawilujengan kali sing sambekala. Tindakira Sri Atmaja temanten putri hamucang kanginan. REREPEN REREPEN PENGANTEN KIRAB ADAT JAWA KASATRIYAN Untuk mengiringi kirab kasatriyan pada upacara penganten adat jawa. inggih sasana rinengga. putra temanten sekalian gya sinegeban sindur dening ingkang rama. 7. ³Suruh´ asung pituduh ³Samurupa nganti weruh´ bisoa nganti tekan ³Rosing rasa´ inggih rasa sejati. Wus tinata titi tataning gati. 6. pangudasmaraning driya ingkang dereng kawijil ing lesan. 5. hangagem busana ingkang tinaretes benang sotya. Kawistara Sri Atmaja penganten putri sampun lenggah hanggana raras wonten sasana adi. . kepareng hing mangke penganten kakung kula pasrahaken tuwin kula sumanggakaken dhumateng pinangka sulih salira Bp. 9. tansah pinaringan karaharjan. lengkeh-lengkeh pindha singa lupa. sapecak mangu satindak kendel. gya temanten kekalih samya apagut tingal. kawistara jengkaring putra temanten kakung saking wisma palereman. asung pralampita putra temnaten tansah tinuntuna ing reh kautaman anggenipun ngancik ing alam madya. ngagem kuluk kanigara hememba busananing Nata. Paripurnaning titi laksitaning upacara panggih. 4. Mila winastan ³Suruh´ lamun dinulu beda lumah lawan kurebe yen ginigit tunggal rasane. tempuking catur netra handyani pangaribawa ingkang hambabar manunggaling nala ingkang tumanem ing sanubari. hangrantu praptaning mudha taruna minangka gegantilaning nala. Binarung swaraning gangsa ingkang hambabar Ladrang Wilujeng. 3. nuninggih putra temanten kakung sampun jumeneng wonten sangajenging wiwara kepareng badhe hanetepi upacara pasrah.

mrih lestari runtut-atut. pantes tinulad para janmi. Tindake sang sinatriya. prasetya trus nyawiji. tali tresna jaman mangkin. Pamujine mengku brata. hangadhang mulya sejati. paminta kapranan kalbu. den garubyuk para cethi. tansah eling waspada bakti mring praja. tinebihna salah dudu. uga muna lan muni. mancorong ponang wadana. hamemayu sesame. sari kang pindha Narpati. satindak lan tandukira. dwi kang putra wus cukup rengganing karma. kang putri lir ragil kuning. mugyantuk berkahing Gusti. rinengga-rengga peni. . sinung prabawa maya. Widada manggih yuwana. tinuntun budi tama. wiraga mengku prabawa. ngesti mengkoni putra. iku kang temanten priya. sumunar lir Dewa-Dewi. pindha nata gya salin agem satriya. gawok ngungun kang handulu. meminta sihing Hyang Widhi. kongsi kaki lan nini. rineksa pra wredha mudha. ngudi mulya lahir batin.Rerepan Kangge Nyarengi Kirab Kasatriyan Sekar Sinom Mijil kang pindha narendra. yeku trah Pancasila. jroning driya asung pamuji Hyang Suksma. pinhane sang Gunungsari. Hageman satriya tama. mahambeg satriya tuhu. mrabawani kang mriksani. kairing puji hastuti. pindha Komajaya Ratih. amrih bisa sembada.

wiji mulya kinarya ngrengga Nagara. jumbuh kang ginayuh. subamanggala gya sung sasmita mring sri temanten nulya kalenggahaken wonten sasana adi. Wus manunggal keblat hanyawiji. sampun handungkap prapteng unggyan ingkang tinuju. Mrih rahayuning putra. budayaning priyangga. Rina wengi tansah hangesthi. hangrumpaka pahargyan prasaja. mahargya marang putra. Rerepan Dhandhanggula Kangge Nyarengi Upacara Sungkem Rama ibu kang luhuring budi. REREPEN JENGKARING SUBA MANGGALA Rerepan Dhandhanggula Kangge Nyarengi Jengkaring Suba Manggala Hanyarkara sinanggit memanis. bapak ««««««««««. amrih bisa lestari widada. hamiwaha atmajaneki. sinten kang nembe mantu. sembada kang sinedya. jinangkung ing Hyang Agung. runtut atut tumekaning kaki lan nini.ing akhir manggih Swarga di. Kang agung pangurbanane. Sri penganten sakarone. biasanya dialunkan rerepan atau kidungan dhandhanggula. . REREPEN UPACARA SUNGKEMAN Pada acara sungkeman oleh kedua calon mempelai kepada orang tua. guyub rukun ing bebrayan. sekalian kang hanggung tulus marsudi. dahat edi sanyatane. Panjenenganipun para rawuh saha para lenggah. Ingkang hangukir jiwa lan raga. Paring pituduh luhur. manggiha bagya mulya. sang suba manggala sumawana para kadang Wandawa binger jroning wardaya karana wus bangkit hangentasi karya mulya wangsul mring papanira sowangsowang nedya lerem salira kanthi suka pari suka sumangga nun nuwun. ingkang sampun dhaup. saniskara ingkang kaesthi.

Tuhu pantes sinembah.Lulus kang ginayuh. Tumetes deres waspane. Nggonira jejodhohan. Alon ngandikanira. Kadya sinendhal rasaning ati. Piwelingku aja nganti lali. Linambaran kanthi sabarang penggalih. Dhuh angger putraku. Hayu-hayu pinanggya. Adohna tukar padu. Anggonira mbangun bale wisma. Kuwat nampa panandhang. Tan kanawa jroning kalbu. Panyungkeme kang putra sayuga. Sun tampa panyungkemira. Dadiya tepa tuladha. Sadaya ribet rubeda. Muga-muga antuk barkahing hyang Widi. . Uripira migunani mring sesame. Runtut atut sakarone. Ngondhok-ondhok rasaning galih. Tan gampang amutung. Tansah eling sabarang ati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful