Prosesi

Pernikahan

Adat Jawa

Indonesia yang kaya akan berbagai ragam budaya, adat istiadat dan tradisi yang dimiliki merupakan karya budaya pendahulu kita. Kebanyakan orang hanya mengenal prosesi pernikahan yaitu siraman dan midodareni, padahal ada beberapa rangkaian prosesi lain yang tak kalah pentingnya, walaupun terkesan ribet dan njelimet. Namun tidak ada salahnya untuk mengenal lebih jauh dari pada prosesi pernikahan adat jawa. Prosesi pernikahan adat jawa dimulai dengan acara siraman, yang dilakukan sebagai proses pembersihan jiwa dan raga yang dilakukan sehari-hari sebelum ijab kobul.

Ada 7 (tujuh) pitulungan (penolong) yang melakukan proses siraman, artinya merupakan campuran dari kembang setaman atau yang disebut Banyu Purwitosari yang diam bilkan dari 7 sumber mata air (sumur). Dimulai dari siraman oleh orang tua calon mempelai, kemudian siraman oleh pemaes (penghias) yang dilanjutkan dengan memecahkan kendi. Menginjak malam acara dilanjutkan dengan midodareni, yaitu malam kedua mempelai melepas masa lajang. Dalam acara yang dilakukan dirumah kediaman perempuan ini diadakan acara nyantrik untuk memastikan pengantin laki-laki akan hadir pada ijab kobul dan kepastian bahwa keluarga mempelai perempuan siap melaksanakan perkawinan dan upacara panggih. Upacara Panggih Selesai acara akad nikah dilakukan upacara Panggih, dimana kembang mayang dibawa keluar rumah dan diletakkan dipenyimpanan dekat rumah yang tujuannya untuk mengusir roh jahat. Setelah itu pengantin perempuan yang bertemua dengan pengantin laki-laki akan melanjutkan upacara dengan melakukan rangkaian kegiatan : 1. Balangan Suruh, yaitu melempar daun sirih yang melambangkan cinta kasih akan kestiaannya berdua. 2. Wiji Dadi, mempelai laki-laki menginjak telor ayam hingga pecah, kemudian mempelai perempuan membasahi kaki sang suami dengan air bunga. Proses seperti ini melambangkan seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. 3. Pupuk, Ibu mempelai perempuan mengusap mempelai mantu laki-laki sebagai pertanda ikhlas menerimanya sebagai bagian dari keluarganya. 4. Sinduran, artinya disini berjalan perlahan-lahan dengan menyampirkan kain sindur sebagai tanda bahwa kedua mempelai sudah diterima sebagai keluarganya. 5. Timbang, kedua mempelai di pangkuan bapak mempelai perempuan sebagai tanda kasih sayang orang tua terhadap anak dan menantu sama besarnya. 6. Kacar-kucur, yang dituangkan ke pangkuan perempuan sebagai simbol pemberian nafkah. 7. Dahar Klimah, saling menyuapi satu sama lain yang melambangkan kedua mempelai akan hidup bersama dalam susah maun senang.

Rapal mecah kendhi : Ora pati-pati mecah kendhi. orang tua mempelai perempuan menjemput orang tua mempelai laki-laki di depan rumah untuk berjalan bersama menuju tempat upacara. mecah pamore anakku jabang bayine Dyah «««««««««««. (naminipun putra calon penganten putri). nanging mecah Kendhisari. tinarbuka kanthi sowanipun putra calon penganten putri mjil saking sasana busana. Ingkang ibu anggendong senik wadah arta. . Sade dhawet kawiwitan dening ingkang ibu. Sungkeman. Pikantukipun arta kabuntel lajeng kaparingaken dhateng putra calon penganten putrid.8. manjing ing madyaning sasana upacara Kalajengaken adicara pangabekten atur bektinipun putra calon penganten putri kakanthi dening rama lan ibu. tinampi dening ingkang ibu lajeng katanem wonten sangajenging dalem. tumuju dhumateng sasana busana. Sasampunipun pegas rikma. muga-muga sega salawuhe iki murakabi sarandhuning badan lan ndadekake seger bagas waras jiwa lan ragamu. Berikut cara melakukan siraman yang dikemas dalam bahasa jawa. lajeng dipun pungkasi dening keng ramanipun putra calon penganten putrid. dene ingkang rama hanampi arta sinambi mayungi. Wondene minangka paripurnaning upacara siraman. kaparingaken dhateng keng ibunipun putra calon penganten putri. Wekasing sedya. 9. Keng ramanipun putra calon penganten putri motong tumpeng sajen siraman. Sabidaripun siraman. Upacara siraman. lan iki jajan pasar maneka warna. putra calon penganten putrid kapobong dening ingkang rama.. ingkang kawiwitan saking para pinisepuh. pinangka pralampita Manawa ing bebrayan agung kuwi isine maneka warna. Wondene ingkang rama hamuyungi. tumuju dhumateng papan pasiraman. Upacara Siraman Ini adalah panduan ataupun tuntunan untuk acara pernikahan dengan adat jawa (yang cukup rumit). muga-muga kena kanggo pawitane uripmu. kadya mas sinangling. Pada malam midodareni disana ada upacara siraman yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu kepada kedua calon mempelai. rahayu uripe. Mekaten pangandikanipun ibu dhumateng putranipun. Ibu : Anakku ngger. saperlu nindakaken upacara potong/pagas rikma. Sasampunipun rikma kapotong dening ingkang rama. kalajengaken adicara sadean dhawet. lajeng diparingi lawuh. sing bisa anggonmu leladi ing bebrayan ya ngger. sebelum acara pahargyan. nanging angguwang sesukering anakku. Rapal potong rikma : Ora ngguwang-ngguwang rambut. Wondene pangandikanipun ibu dhumateng putranipun mekaten : Ibu : Anakku ngger Dyah «««««««««««« tampanana dhuwit. tumunten kaparingaken dhumateng ingkang putra calon penganten putri. kedua mempelai memohon doa restu dari kedua orang tua. tinengeran pamecahing Kendhisari. kariya beja mulya. Putra : Inggih Ibu. inggih punika dhahar sekul tumpeng. saking karsaning Allah. Kang rama saha ibunipun putra calon penganten putrid tumuju dhateng sasana sadean dhawet. Mertui. ngestokaken dhawuh. oleholehane dodol dhawet. tampanana rejeki peparinging Gusti lumantar rama lan ibu. sing tak tresnani.

Secatur (sarupa. Kayuswan. Dana ing tepa. kanthi temen tresna garwa. kamiopen Temen tobating rila : tumrap kakung. wedi ing kewuh. martobat sampun tuman rabi malih. Mugen. rasa punika pangraos. jahil methakil. sawanda lan saekapraya) Sarupa : kekalihipun rumaos menawi garwanipun punika bagus/ayu piyambak Sajiwa : kedah saged momong watak satunggal-satunggalipun Sawanda : adeging bebrayan pamonging gesang kekalih Saekapraya : kedah jumurung dhateng karsa. sajiwa. nora rongeh Tengen : teteg utawi tawakal Kabrayan. Ngati-ati Gemi : ora gelem ngetokake waragat kang ora perlu Nastiti : weruh ing petung. Tengen Rigen : bias nata amrih tata lan prayoga Mugen : manut sapakon. dhedhasar narima . Temen tobating rila Tepa ing rasa : tepa menika ukuran. jer linambaran kuwanen.Putra : Inggih Ibu. ora gampang keblithuk Ngati-ati : bias ngormati marang guna kayaning laki Rigen. adatipun saged nyaketaken tresna bektinipun garwa. Kaya lan Sura Guna : sugih kabisan Kaya : saged ngendalekaken asil Sura : pun wani utawi kendel Sadaya gegayuhan saged kaleksanan. dahwen. Kahartan. Nastiti. rila legawa narima trusing batos garwa satunggal boten telas salaminipun. panasthen. Kawibawan (Panca utamaning gesang balewisma) Kabrayan : sugi anak Kahartan : sugih dhuwit/rejeki Kayuswan : dawa umure Kawibawan : hanggadhahi watak budi luhur Sasana. dhedhasar sarujukan Busana : ngagem busana manut sakuwasanipun. samubarang nora bakal bisa kelakon´ Gemi. kula aturi ngecakaken ing bebrayan agung. cipta tuwin sedya ingkang sae lan utami Tepa ing rasa. Menawi tumrap raosipin boten sekeca ing prayogi. adatipun saged sumingkir saking watak srei drengki. Tumrap putrid semanten ugi. Samukawis patrap lan makarti punika kedah manut raosipun piyambak. Busana. sampun dipun cakaken dhateng tiyang sanes Dana ing tepa : rasa pangraosbmakaten punika. Baksana Sasana : mbudidaya papan manut sakuwasanipun. kados piwulangipun Prabu Rama dhateng Wanara Seta Anoman ³Sapa wani ing gampang. adatipun nyaketaken sih tresnanipun kakung Guna.

boten wigah-wigih. dahwen. Momor. kanthi boten mbenten-mbentenaken derajat lan pangkat Mursid : landep ing panggrahita.Baksana : dhedhaharan ingkang jumbuh kaliyan wulu. miwah ngrembakaning karukunan. adatipun saged nyaketaken tresna bektinipun garwa. reh kawajibanipun tetep beda Dana : saged jagi asmanipun satunggal-satunggalipun Dhendha : adiling ukum. Dana. wedalipun Sama. kanthi temen tresna garwa. kamiopen Temen tobating rila : tumrap kakung. Dana ing tepa. sawanda lan saekapraya) Sarupa : kekalihipun rumaos menawi garwanipun punika bagus/ayu piyambak Sajiwa : kedah saged momong watak satunggal-satunggalipun Sawanda : adeging bebrayan pamonging gesang kekalih Saekapraya : kedah jumurung dhateng karsa. Tegesipun sarwa saged hamadhani awon lan sae. sajiwa. cipta tuwin sedya ingkang sae lan utami Tepa ing rasa. ugi boten gampil bombing menawi kaalembana Momor : gampil ing pasrawungan. tan gampil serik lamun cinacat. jahil methakil. panasthen. Kajwi dhawuh ugi saged nuladhani Momot : ing atasipun kakung sasaged-saged kedah asipat bebasan weteng segara gulu bengaan. ing madya mangun karsa. ingkang esthinipun mamrih jembaring pasrawungan. kula aturi ngecakaken ing bebrayan agung. Kaya lan Sura Guna : sugih kabisan Kaya : saged ngendalekaken asil Sura : pun wani utawi kendel . sampun dipun cakaken dhateng tiyang sanes Dana ing tepa : rasa pangraosbmakaten punika. Dhendha Sama : pengrengkuhipun sami-sami ahli waris sami Beda : nadyan darajat padha. Menawi tumrap raosipin boten sekeca ing prayogi. adatipun nyaketaken sih tresnanipun kakung Guna. boten cengkah kaliyan tegesipun kautaman. Temen tobating rila Tepa ing rasa : tepa menika ukuran. elik-elik dhumateng sasaring tumindak satunggal-satunggalipun Malima (Momong. ingkang pungkasanipun migunani tumrap bebrayan Murakabi : boten among kangge kabetahaning brayat kemawon Secatur (sarupa. Murakabi) Momong : sage ding ngarsa sung tuladha. Mursid. tut wuri handayani. martobat sampun tuman rabi malih. Momot. Tumrap putrid semanten ugi. ing idhep hamung mamrih saya indhaking darajat brayat lan kulawarga. Beda. rila legawa narima trusing batos garwa satunggal boten telas salaminipun. rasa punika pangraos. adatipun saged sumingkir saking watak srei drengki. Samukawis patrap lan makarti punika kedah manut raosipun piyambak.

Nastiti. Kayuswan. boten wigah-wigih. ingkang esthinipun mamrih jembaring pasrawungan.Sadaya gegayuhan saged kaleksanan. Murakabi) Momong : sage ding ngarsa sung tuladha. nora rongeh Tengen : teteg utawi tawakal Kabrayan. Mugen. reh kawajibanipun tetep beda Dana : saged jagi asmanipun satunggal-satunggalipun Dhendha : adiling ukum. Kawibawan (Panca utamaning gesang balewisma) Kabrayan : sugi anak Kahartan : sugih dhuwit/rejeki Kayuswan : dawa umure Kawibawan : hanggadhahi watak budi luhur Sasana. Dana. kados piwulangipun Prabu Rama dhateng Wanara Seta Anoman ³Sapa wani ing gampang. ora gampang keblithuk Ngati-ati : bias ngormati marang guna kayaning laki Rigen. wedalipun Sama. elik-elik dhumateng sasaring tumindak satunggal-satunggalipun Malima (Momong. ing idhep hamung mamrih saya indhaking darajat brayat lan kulawarga. miwah ngrembakaning karukunan. Beda. Kajwi dhawuh ugi saged nuladhani Momot : ing atasipun kakung sasaged-saged kedah asipat bebasan weteng segara gulu bengaan. jer linambaran kuwanen. ugi boten gampil bombing menawi kaalembana Momor : gampil ing pasrawungan. samubarang nora bakal bisa kelakon´ Gemi. Busana. Tegesipun sarwa saged hamadhani awon lan sae. Ngati-ati Gemi : ora gelem ngetokake waragat kang ora perlu Nastiti : weruh ing petung. Dhendha Sama : pengrengkuhipun sami-sami ahli waris sami Beda : nadyan darajat padha. Baksana Sasana : mbudidaya papan manut sakuwasanipun. wedi ing kewuh. Momot. Kahartan. dhedhasar sarujukan Busana : ngagem busana manut sakuwasanipun. boten cengkah kaliyan tegesipun kautaman. Momor. dhedhasar narima Baksana : dhedhaharan ingkang jumbuh kaliyan wulu. ingkang pungkasanipun migunani tumrap bebrayan Murakabi : boten among kangge kabetahaning brayat kemawon Gending iringan resepsi pernikahan . kanthi boten mbenten-mbentenaken derajat lan pangkat Mursid : landep ing panggrahita. tut wuri handayani. ing madya mangun karsa. Mursid. Tengen Rigen : bias nata amrih tata lan prayoga Mugen : manut sapakon. tan gampil serik lamun cinacat.

5 2. Tari Gambyong Pareanom dan tarian lainnya. antara lain : y y y Geger Sekutha Pl. Gending yang diperdengarkan sebelum tamu undangan datang memasuki tempat pawiwahan. Selesai acara sambutan dan do¶a. Pada saat tamu sudah mulai berdatangan. Aja Lamis Pl. Lobong minggah Kembang Pepe Sl. Sriwidodo 3. Runtung . Langengita Srinarendra Pl. seperti halnya : y y y Ktw. dapat diisi dengan alunan gending-gending yang ringan yaitu ladrang dan ketawang.My Gd.Br 4. Prahulayar 7.My Lanc. Eling-eling Kasmaran Pl. langsung dialunkan gending-gending yang dipilih seperti : y y y y Gd. Rangkaian dalam paket ini dimulai dari : 1.My Tukung Pl.Br Bawa Sekar Mocopat Sinom dawah Lgm. Wilujeng Ldr. Sambil para tamu memberikan ucapan selamat.Br Ldr.Br : y Ktw. Persiapan untuk acara prosesi kirab. y Beksan Gambyong Pareanom 5.Gending-gending iringan pawiwahan ini disusun dalam satu paket untuk acara resepsi pernikahan yang diadakan dirumah/gedung. Pujangga Anom Sl. Gending penutup. Bandhilori minggah Ldr.6 6. Pertunjukan tarian (apabila ada) antara lain Tari Karonsih. dapat diisi dengan aneka langgam atau gendingan yang bersnuasakan suka ria seperti : y y y Lgm Kenya Desa Pl. biasanya dapat dipilih : y y y Lanc. Mijil Sulastri Pl.5 Rujak Jeruk Sl. Pamungkas Lanc. biasanya didahului dengan Ayak-Ayakan.6 Okrak-Okrak Sl. Udan Mas Ldr. yang kemudian untuk mengiringi kirab temanten diiringi dengan Ktw. Langengita Srinarendra Pl.My Gd.

Jengkaring putra temanten sarimbit sinawang gegleyongan lampahe ( Binarung : Ldr. tumuju wiwaraning wisma pawiwahan. wonten anuh ingkang kirang wanuh. kanthi wilujeng kalis ing rubeda nir ing sambekala. jenang sela wader kali sesondheran. tepas mengku werdi ³papan´. ana ganda hanggambar arum katiyub ing samirana manda. mugi wilujeng dumugi ing ndalem. mawantu-wantu ingkang hamengku gati. nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami.8. kawistara jengkaring Sri Atmaja Temanten putri mijil saking tepas wangi. menawi wonten keladuking patrap lan pangucap nyuwun pangaksami. BASA RINENGGA KANGGE ING PAHARGYAN/PAWIWAHAN MANTU 1. Akhirul kalam. lumantar pangendhaliwara sepindhah malih panjenenganipun Bapa/Ibu «««««««««. wangi wus hangarani. Acara resepsi selesai. wasana sampun kalampahan kaleksanan dening kulawangsa. wonten kuciwaning bojakrami. Wassalamu¶alaikum Wr. miwah suguh ingkang kirang lawuh. Minangka pratandha paripurnaning adicara. madya. sinartan sesanti jaya-jaya wijayanti. Panatacara Badhe Paripurnaning Gati Wahyaning mangsa kala wus ndungkap paripurnaning adicara jumbuh kaliyan urut reroncening adicara purwa. apuranen menawi lepat atur kawula. mugi rahayu ingkang samya ginayuh. miwah kiranging suba sita ingkang singlar ing reh tata krama. hambok bilih wonten gonyak-ganyuking wicara. kisruhing paramasastra. . ngaturaken gunging panuwun saha hambok bilih anggenipun hanampi menggah karawuhan panjenengan sami. billahi taufik wal hidayah.. cawuh kliruning basa. Binarung swaraning pradangga hangrangin hambabar Ketawang Puspawarna. ingkang saperlu anguntapaken konduring para tamu saha nyuwun tambahing berkah pangestu. Kanthi mekaten pratandha pawiwahan prasaja ing siyang/dalu puniko sampun paripurna. lungguh ingkang kirang mungguh. Sepindhah malih tahu kecap Purwasari. kasuwun panjenenganipun Bapa/Ibu «««««««««««««. Matur nuwun. keparenga hanjengkaraken putra temanten sarimbit.. mboten langkung kawula handherekaken sugeng kondur. Gleyong laras pelog pathet nem ) Panutup Pawiwahan Temanten Sampun paripurna pahargyan prasaja ing siyang/dalu punika. Semanten ugi kula minangka pangendhaliwara.Wb.

asung pralampita putra temnaten tansah tinuntuna ing reh kautaman anggenipun ngancik ing alam madya. Gumebyar busananing putra temanten kakung. «««««««««««««««. nuninggih putra temanten kakung sampun jumeneng wonten sangajenging wiwara kepareng badhe hanetepi upacara pasrah. tempuking catur netra handyani pangaribawa ingkang hambabar manunggaling nala ingkang tumanem ing sanubari. Binarung swaraning gangsa ingkang hambabar Ladrang Wilujeng. putra temanten sekalian gya sinegeban sindur dening ingkang rama. rasa miwah karsane. 6. biasanya dikumandangan kidungan atau rerepan. Wus tinata titi tataning gati. 8. REREPEN REREPEN PENGANTEN KIRAB ADAT JAWA KASATRIYAN Untuk mengiringi kirab kasatriyan pada upacara penganten adat jawa. Saya caket tindakira putra temanten kekalih. hangagem busana ingkang tinaretes benang sotya. ing pangajab mugi tansah manggih kawilujengan kali sing sambekala. kepareng hing mangke penganten kakung kula pasrahaken tuwin kula sumanggakaken dhumateng pinangka sulih salira Bp. Kawistara Sri Atmaja penganten putri sampun lenggah hanggana raras wonten sasana adi. ³Suruh´ asung pituduh ³Samurupa nganti weruh´ bisoa nganti tekan ³Rosing rasa´ inggih rasa sejati. 7. sapecak mangu satindak kendel. Mila winastan ³Suruh´ lamun dinulu beda lumah lawan kurebe yen ginigit tunggal rasane. mengku pralampita dhumateng putra temanten mugi tansah manunggal cipta. . tansah pinaringan karaharjan. pangudasmaraning driya ingkang dereng kawijil ing lesan. 9. 5. hangrantu praptaning mudha taruna minangka gegantilaning nala. lengkeh-lengkeh pindha singa lupa. Berikut ini salah satu rerepan dengan tembang sekar sinom. ngagem kuluk kanigara hememba busananing Nata. 3. gya temanten kekalih samya apagut tingal. kawistara jengkaring putra temanten kakung saking wisma palereman. Paripurnaning titi laksitaning upacara panggih. 4. kamulyan hanjayeng bawana salaminya. Tindakira Sri Atmaja temanten putri hamucang kanginan. Cundhuk kaliyan lampahing upacara ingkang sampun rinantam.2. Hangemban dhawuh wigatosing sedya. inggih sasana rinengga.

kang putri lir ragil kuning. Pamujine mengku brata. paminta kapranan kalbu. Tindake sang sinatriya. tinebihna salah dudu.Rerepan Kangge Nyarengi Kirab Kasatriyan Sekar Sinom Mijil kang pindha narendra. sumunar lir Dewa-Dewi. ngesti mengkoni putra. sari kang pindha Narpati. . pindha Komajaya Ratih. meminta sihing Hyang Widhi. mahambeg satriya tuhu. jroning driya asung pamuji Hyang Suksma. mrabawani kang mriksani. rinengga-rengga peni. ngudi mulya lahir batin. Hageman satriya tama. satindak lan tandukira. den garubyuk para cethi. mancorong ponang wadana. wiraga mengku prabawa. pantes tinulad para janmi. hamemayu sesame. uga muna lan muni. tali tresna jaman mangkin. rineksa pra wredha mudha. gawok ngungun kang handulu. sinung prabawa maya. Widada manggih yuwana. tinuntun budi tama. kongsi kaki lan nini. iku kang temanten priya. amrih bisa sembada. tansah eling waspada bakti mring praja. prasetya trus nyawiji. yeku trah Pancasila. pindha nata gya salin agem satriya. dwi kang putra wus cukup rengganing karma. hangadhang mulya sejati. kairing puji hastuti. mugyantuk berkahing Gusti. mrih lestari runtut-atut. pinhane sang Gunungsari.

Rerepan Dhandhanggula Kangge Nyarengi Upacara Sungkem Rama ibu kang luhuring budi. runtut atut tumekaning kaki lan nini. amrih bisa lestari widada. manggiha bagya mulya. jinangkung ing Hyang Agung. Paring pituduh luhur. sampun handungkap prapteng unggyan ingkang tinuju. mahargya marang putra. sang suba manggala sumawana para kadang Wandawa binger jroning wardaya karana wus bangkit hangentasi karya mulya wangsul mring papanira sowangsowang nedya lerem salira kanthi suka pari suka sumangga nun nuwun.ing akhir manggih Swarga di. wiji mulya kinarya ngrengga Nagara. REREPEN UPACARA SUNGKEMAN Pada acara sungkeman oleh kedua calon mempelai kepada orang tua. budayaning priyangga. dahat edi sanyatane. Wus manunggal keblat hanyawiji. sembada kang sinedya. subamanggala gya sung sasmita mring sri temanten nulya kalenggahaken wonten sasana adi. Ingkang hangukir jiwa lan raga. jumbuh kang ginayuh. ingkang sampun dhaup. sinten kang nembe mantu. hangrumpaka pahargyan prasaja. hamiwaha atmajaneki. . Sri penganten sakarone. bapak ««««««««««. guyub rukun ing bebrayan. biasanya dialunkan rerepan atau kidungan dhandhanggula. sekalian kang hanggung tulus marsudi. Panjenenganipun para rawuh saha para lenggah. saniskara ingkang kaesthi. Kang agung pangurbanane. Mrih rahayuning putra. REREPEN JENGKARING SUBA MANGGALA Rerepan Dhandhanggula Kangge Nyarengi Jengkaring Suba Manggala Hanyarkara sinanggit memanis. Rina wengi tansah hangesthi.

Hayu-hayu pinanggya. Uripira migunani mring sesame. Kadya sinendhal rasaning ati. Muga-muga antuk barkahing hyang Widi. Dadiya tepa tuladha. Tan gampang amutung. Kuwat nampa panandhang. Piwelingku aja nganti lali. Runtut atut sakarone. Alon ngandikanira. Nggonira jejodhohan. Panyungkeme kang putra sayuga. . Tumetes deres waspane. Sadaya ribet rubeda. Ngondhok-ondhok rasaning galih. Tansah eling sabarang ati. Linambaran kanthi sabarang penggalih. Dhuh angger putraku. Anggonira mbangun bale wisma. Tuhu pantes sinembah. Tan kanawa jroning kalbu. Adohna tukar padu.Lulus kang ginayuh. Sun tampa panyungkemira.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful