Prosesi

Pernikahan

Adat Jawa

Indonesia yang kaya akan berbagai ragam budaya, adat istiadat dan tradisi yang dimiliki merupakan karya budaya pendahulu kita. Kebanyakan orang hanya mengenal prosesi pernikahan yaitu siraman dan midodareni, padahal ada beberapa rangkaian prosesi lain yang tak kalah pentingnya, walaupun terkesan ribet dan njelimet. Namun tidak ada salahnya untuk mengenal lebih jauh dari pada prosesi pernikahan adat jawa. Prosesi pernikahan adat jawa dimulai dengan acara siraman, yang dilakukan sebagai proses pembersihan jiwa dan raga yang dilakukan sehari-hari sebelum ijab kobul.

Ada 7 (tujuh) pitulungan (penolong) yang melakukan proses siraman, artinya merupakan campuran dari kembang setaman atau yang disebut Banyu Purwitosari yang diam bilkan dari 7 sumber mata air (sumur). Dimulai dari siraman oleh orang tua calon mempelai, kemudian siraman oleh pemaes (penghias) yang dilanjutkan dengan memecahkan kendi. Menginjak malam acara dilanjutkan dengan midodareni, yaitu malam kedua mempelai melepas masa lajang. Dalam acara yang dilakukan dirumah kediaman perempuan ini diadakan acara nyantrik untuk memastikan pengantin laki-laki akan hadir pada ijab kobul dan kepastian bahwa keluarga mempelai perempuan siap melaksanakan perkawinan dan upacara panggih. Upacara Panggih Selesai acara akad nikah dilakukan upacara Panggih, dimana kembang mayang dibawa keluar rumah dan diletakkan dipenyimpanan dekat rumah yang tujuannya untuk mengusir roh jahat. Setelah itu pengantin perempuan yang bertemua dengan pengantin laki-laki akan melanjutkan upacara dengan melakukan rangkaian kegiatan : 1. Balangan Suruh, yaitu melempar daun sirih yang melambangkan cinta kasih akan kestiaannya berdua. 2. Wiji Dadi, mempelai laki-laki menginjak telor ayam hingga pecah, kemudian mempelai perempuan membasahi kaki sang suami dengan air bunga. Proses seperti ini melambangkan seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. 3. Pupuk, Ibu mempelai perempuan mengusap mempelai mantu laki-laki sebagai pertanda ikhlas menerimanya sebagai bagian dari keluarganya. 4. Sinduran, artinya disini berjalan perlahan-lahan dengan menyampirkan kain sindur sebagai tanda bahwa kedua mempelai sudah diterima sebagai keluarganya. 5. Timbang, kedua mempelai di pangkuan bapak mempelai perempuan sebagai tanda kasih sayang orang tua terhadap anak dan menantu sama besarnya. 6. Kacar-kucur, yang dituangkan ke pangkuan perempuan sebagai simbol pemberian nafkah. 7. Dahar Klimah, saling menyuapi satu sama lain yang melambangkan kedua mempelai akan hidup bersama dalam susah maun senang.

Rapal potong rikma : Ora ngguwang-ngguwang rambut. tumuju dhumateng sasana busana. ngestokaken dhawuh. sebelum acara pahargyan. sing tak tresnani. tinarbuka kanthi sowanipun putra calon penganten putri mjil saking sasana busana. orang tua mempelai perempuan menjemput orang tua mempelai laki-laki di depan rumah untuk berjalan bersama menuju tempat upacara. muga-muga kena kanggo pawitane uripmu. pinangka pralampita Manawa ing bebrayan agung kuwi isine maneka warna. Ibu : Anakku ngger. lajeng diparingi lawuh. oleholehane dodol dhawet. Pikantukipun arta kabuntel lajeng kaparingaken dhateng putra calon penganten putrid. lan iki jajan pasar maneka warna. nanging mecah Kendhisari. Kang rama saha ibunipun putra calon penganten putrid tumuju dhateng sasana sadean dhawet. Upacara Siraman Ini adalah panduan ataupun tuntunan untuk acara pernikahan dengan adat jawa (yang cukup rumit). dene ingkang rama hanampi arta sinambi mayungi. lajeng dipun pungkasi dening keng ramanipun putra calon penganten putrid. Wekasing sedya. tampanana rejeki peparinging Gusti lumantar rama lan ibu. tinengeran pamecahing Kendhisari. nanging angguwang sesukering anakku. manjing ing madyaning sasana upacara Kalajengaken adicara pangabekten atur bektinipun putra calon penganten putri kakanthi dening rama lan ibu. rahayu uripe. Putra : Inggih Ibu. Wondene minangka paripurnaning upacara siraman.8. Sade dhawet kawiwitan dening ingkang ibu. tumuju dhumateng papan pasiraman. (naminipun putra calon penganten putri). Sabidaripun siraman. Pada malam midodareni disana ada upacara siraman yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu kepada kedua calon mempelai. Sungkeman. saperlu nindakaken upacara potong/pagas rikma. kaparingaken dhateng keng ibunipun putra calon penganten putri. tumunten kaparingaken dhumateng ingkang putra calon penganten putri. ingkang kawiwitan saking para pinisepuh. saking karsaning Allah. Upacara siraman. Ingkang ibu anggendong senik wadah arta. 9. Mekaten pangandikanipun ibu dhumateng putranipun. mecah pamore anakku jabang bayine Dyah «««««««««««. Sasampunipun rikma kapotong dening ingkang rama. muga-muga sega salawuhe iki murakabi sarandhuning badan lan ndadekake seger bagas waras jiwa lan ragamu. Wondene pangandikanipun ibu dhumateng putranipun mekaten : Ibu : Anakku ngger Dyah «««««««««««« tampanana dhuwit. . Sasampunipun pegas rikma. kadya mas sinangling.. Keng ramanipun putra calon penganten putri motong tumpeng sajen siraman. Wondene ingkang rama hamuyungi. kariya beja mulya. putra calon penganten putrid kapobong dening ingkang rama. sing bisa anggonmu leladi ing bebrayan ya ngger. Berikut cara melakukan siraman yang dikemas dalam bahasa jawa. tinampi dening ingkang ibu lajeng katanem wonten sangajenging dalem. Mertui. kalajengaken adicara sadean dhawet. kedua mempelai memohon doa restu dari kedua orang tua. inggih punika dhahar sekul tumpeng. Rapal mecah kendhi : Ora pati-pati mecah kendhi.

Temen tobating rila Tepa ing rasa : tepa menika ukuran. Samukawis patrap lan makarti punika kedah manut raosipun piyambak. Tumrap putrid semanten ugi. panasthen. cipta tuwin sedya ingkang sae lan utami Tepa ing rasa. kados piwulangipun Prabu Rama dhateng Wanara Seta Anoman ³Sapa wani ing gampang.Putra : Inggih Ibu. Baksana Sasana : mbudidaya papan manut sakuwasanipun. samubarang nora bakal bisa kelakon´ Gemi. adatipun saged nyaketaken tresna bektinipun garwa. nora rongeh Tengen : teteg utawi tawakal Kabrayan. kula aturi ngecakaken ing bebrayan agung. Ngati-ati Gemi : ora gelem ngetokake waragat kang ora perlu Nastiti : weruh ing petung. rasa punika pangraos. Kaya lan Sura Guna : sugih kabisan Kaya : saged ngendalekaken asil Sura : pun wani utawi kendel Sadaya gegayuhan saged kaleksanan. kamiopen Temen tobating rila : tumrap kakung. sajiwa. sampun dipun cakaken dhateng tiyang sanes Dana ing tepa : rasa pangraosbmakaten punika. Secatur (sarupa. Tengen Rigen : bias nata amrih tata lan prayoga Mugen : manut sapakon. Kayuswan. adatipun nyaketaken sih tresnanipun kakung Guna. Menawi tumrap raosipin boten sekeca ing prayogi. ora gampang keblithuk Ngati-ati : bias ngormati marang guna kayaning laki Rigen. martobat sampun tuman rabi malih. jer linambaran kuwanen. Nastiti. Mugen. Busana. wedi ing kewuh. Dana ing tepa. rila legawa narima trusing batos garwa satunggal boten telas salaminipun. jahil methakil. dahwen. dhedhasar sarujukan Busana : ngagem busana manut sakuwasanipun. dhedhasar narima . sawanda lan saekapraya) Sarupa : kekalihipun rumaos menawi garwanipun punika bagus/ayu piyambak Sajiwa : kedah saged momong watak satunggal-satunggalipun Sawanda : adeging bebrayan pamonging gesang kekalih Saekapraya : kedah jumurung dhateng karsa. Kahartan. Kawibawan (Panca utamaning gesang balewisma) Kabrayan : sugi anak Kahartan : sugih dhuwit/rejeki Kayuswan : dawa umure Kawibawan : hanggadhahi watak budi luhur Sasana. adatipun saged sumingkir saking watak srei drengki. kanthi temen tresna garwa.

ingkang pungkasanipun migunani tumrap bebrayan Murakabi : boten among kangge kabetahaning brayat kemawon Secatur (sarupa. Tumrap putrid semanten ugi. panasthen. sampun dipun cakaken dhateng tiyang sanes Dana ing tepa : rasa pangraosbmakaten punika. Dana. sawanda lan saekapraya) Sarupa : kekalihipun rumaos menawi garwanipun punika bagus/ayu piyambak Sajiwa : kedah saged momong watak satunggal-satunggalipun Sawanda : adeging bebrayan pamonging gesang kekalih Saekapraya : kedah jumurung dhateng karsa. Samukawis patrap lan makarti punika kedah manut raosipun piyambak. kanthi temen tresna garwa. rila legawa narima trusing batos garwa satunggal boten telas salaminipun. dahwen. Murakabi) Momong : sage ding ngarsa sung tuladha. tan gampil serik lamun cinacat. kula aturi ngecakaken ing bebrayan agung. ugi boten gampil bombing menawi kaalembana Momor : gampil ing pasrawungan. ing idhep hamung mamrih saya indhaking darajat brayat lan kulawarga. Momor. kanthi boten mbenten-mbentenaken derajat lan pangkat Mursid : landep ing panggrahita. ing madya mangun karsa. Mursid. rasa punika pangraos. boten wigah-wigih. martobat sampun tuman rabi malih. miwah ngrembakaning karukunan. elik-elik dhumateng sasaring tumindak satunggal-satunggalipun Malima (Momong. wedalipun Sama. Menawi tumrap raosipin boten sekeca ing prayogi. sajiwa. Temen tobating rila Tepa ing rasa : tepa menika ukuran. kamiopen Temen tobating rila : tumrap kakung. Dhendha Sama : pengrengkuhipun sami-sami ahli waris sami Beda : nadyan darajat padha. Beda. tut wuri handayani. Kaya lan Sura Guna : sugih kabisan Kaya : saged ngendalekaken asil Sura : pun wani utawi kendel . adatipun nyaketaken sih tresnanipun kakung Guna. Tegesipun sarwa saged hamadhani awon lan sae. cipta tuwin sedya ingkang sae lan utami Tepa ing rasa. Momot.Baksana : dhedhaharan ingkang jumbuh kaliyan wulu. ingkang esthinipun mamrih jembaring pasrawungan. reh kawajibanipun tetep beda Dana : saged jagi asmanipun satunggal-satunggalipun Dhendha : adiling ukum. Kajwi dhawuh ugi saged nuladhani Momot : ing atasipun kakung sasaged-saged kedah asipat bebasan weteng segara gulu bengaan. adatipun saged nyaketaken tresna bektinipun garwa. adatipun saged sumingkir saking watak srei drengki. boten cengkah kaliyan tegesipun kautaman. jahil methakil. Dana ing tepa.

dhedhasar narima Baksana : dhedhaharan ingkang jumbuh kaliyan wulu. nora rongeh Tengen : teteg utawi tawakal Kabrayan. Beda. ingkang esthinipun mamrih jembaring pasrawungan. ingkang pungkasanipun migunani tumrap bebrayan Murakabi : boten among kangge kabetahaning brayat kemawon Gending iringan resepsi pernikahan . Busana. elik-elik dhumateng sasaring tumindak satunggal-satunggalipun Malima (Momong. dhedhasar sarujukan Busana : ngagem busana manut sakuwasanipun. ing idhep hamung mamrih saya indhaking darajat brayat lan kulawarga. Murakabi) Momong : sage ding ngarsa sung tuladha. jer linambaran kuwanen. wedalipun Sama. Kahartan. samubarang nora bakal bisa kelakon´ Gemi. Tegesipun sarwa saged hamadhani awon lan sae. Mugen. Momot. kanthi boten mbenten-mbentenaken derajat lan pangkat Mursid : landep ing panggrahita. Dana. ugi boten gampil bombing menawi kaalembana Momor : gampil ing pasrawungan. Ngati-ati Gemi : ora gelem ngetokake waragat kang ora perlu Nastiti : weruh ing petung. Momor. Baksana Sasana : mbudidaya papan manut sakuwasanipun. Nastiti. boten wigah-wigih. ing madya mangun karsa. Tengen Rigen : bias nata amrih tata lan prayoga Mugen : manut sapakon. kados piwulangipun Prabu Rama dhateng Wanara Seta Anoman ³Sapa wani ing gampang. Kawibawan (Panca utamaning gesang balewisma) Kabrayan : sugi anak Kahartan : sugih dhuwit/rejeki Kayuswan : dawa umure Kawibawan : hanggadhahi watak budi luhur Sasana. ora gampang keblithuk Ngati-ati : bias ngormati marang guna kayaning laki Rigen. tan gampil serik lamun cinacat. Dhendha Sama : pengrengkuhipun sami-sami ahli waris sami Beda : nadyan darajat padha. tut wuri handayani. wedi ing kewuh. Mursid. reh kawajibanipun tetep beda Dana : saged jagi asmanipun satunggal-satunggalipun Dhendha : adiling ukum. boten cengkah kaliyan tegesipun kautaman. miwah ngrembakaning karukunan. Kajwi dhawuh ugi saged nuladhani Momot : ing atasipun kakung sasaged-saged kedah asipat bebasan weteng segara gulu bengaan. Kayuswan.Sadaya gegayuhan saged kaleksanan.

Bandhilori minggah Ldr. Sriwidodo 3. Persiapan untuk acara prosesi kirab. Wilujeng Ldr. Aja Lamis Pl.Gending-gending iringan pawiwahan ini disusun dalam satu paket untuk acara resepsi pernikahan yang diadakan dirumah/gedung. dapat diisi dengan alunan gending-gending yang ringan yaitu ladrang dan ketawang. Prahulayar 7.5 Rujak Jeruk Sl. Langengita Srinarendra Pl. yang kemudian untuk mengiringi kirab temanten diiringi dengan Ktw. y Beksan Gambyong Pareanom 5. Lobong minggah Kembang Pepe Sl.6 Okrak-Okrak Sl. Sambil para tamu memberikan ucapan selamat. biasanya dapat dipilih : y y y Lanc. Pujangga Anom Sl. langsung dialunkan gending-gending yang dipilih seperti : y y y y Gd. Langengita Srinarendra Pl.My Gd. Pamungkas Lanc.My Gd. Pada saat tamu sudah mulai berdatangan. Rangkaian dalam paket ini dimulai dari : 1. Mijil Sulastri Pl. Runtung .Br Bawa Sekar Mocopat Sinom dawah Lgm. Gending penutup. Selesai acara sambutan dan do¶a. dapat diisi dengan aneka langgam atau gendingan yang bersnuasakan suka ria seperti : y y y Lgm Kenya Desa Pl. Eling-eling Kasmaran Pl. biasanya didahului dengan Ayak-Ayakan.My Lanc.Br : y Ktw.Br 4. antara lain : y y y Geger Sekutha Pl. Udan Mas Ldr. Gending yang diperdengarkan sebelum tamu undangan datang memasuki tempat pawiwahan.5 2. Pertunjukan tarian (apabila ada) antara lain Tari Karonsih.My Tukung Pl.6 6. seperti halnya : y y y Ktw.Br Ldr. Tari Gambyong Pareanom dan tarian lainnya.

8. kisruhing paramasastra. Wassalamu¶alaikum Wr. ana ganda hanggambar arum katiyub ing samirana manda.. wonten kuciwaning bojakrami. hambok bilih wonten gonyak-ganyuking wicara. mugi rahayu ingkang samya ginayuh. Matur nuwun.Wb. Panatacara Badhe Paripurnaning Gati Wahyaning mangsa kala wus ndungkap paripurnaning adicara jumbuh kaliyan urut reroncening adicara purwa. menawi wonten keladuking patrap lan pangucap nyuwun pangaksami. . miwah kiranging suba sita ingkang singlar ing reh tata krama. Jengkaring putra temanten sarimbit sinawang gegleyongan lampahe ( Binarung : Ldr. madya. wangi wus hangarani. Acara resepsi selesai. lumantar pangendhaliwara sepindhah malih panjenenganipun Bapa/Ibu «««««««««. cawuh kliruning basa. Binarung swaraning pradangga hangrangin hambabar Ketawang Puspawarna. wasana sampun kalampahan kaleksanan dening kulawangsa. wonten anuh ingkang kirang wanuh. Sepindhah malih tahu kecap Purwasari. Semanten ugi kula minangka pangendhaliwara. jenang sela wader kali sesondheran. miwah suguh ingkang kirang lawuh. mugi wilujeng dumugi ing ndalem. apuranen menawi lepat atur kawula.. mawantu-wantu ingkang hamengku gati. Akhirul kalam. Minangka pratandha paripurnaning adicara. lungguh ingkang kirang mungguh. Gleyong laras pelog pathet nem ) Panutup Pawiwahan Temanten Sampun paripurna pahargyan prasaja ing siyang/dalu punika. mboten langkung kawula handherekaken sugeng kondur. Kanthi mekaten pratandha pawiwahan prasaja ing siyang/dalu puniko sampun paripurna. kasuwun panjenenganipun Bapa/Ibu «««««««««««««. nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami. kawistara jengkaring Sri Atmaja Temanten putri mijil saking tepas wangi. tumuju wiwaraning wisma pawiwahan. ngaturaken gunging panuwun saha hambok bilih anggenipun hanampi menggah karawuhan panjenengan sami. kanthi wilujeng kalis ing rubeda nir ing sambekala. billahi taufik wal hidayah. sinartan sesanti jaya-jaya wijayanti. BASA RINENGGA KANGGE ING PAHARGYAN/PAWIWAHAN MANTU 1. ingkang saperlu anguntapaken konduring para tamu saha nyuwun tambahing berkah pangestu. keparenga hanjengkaraken putra temanten sarimbit. tepas mengku werdi ³papan´.

Kawistara Sri Atmaja penganten putri sampun lenggah hanggana raras wonten sasana adi. kepareng hing mangke penganten kakung kula pasrahaken tuwin kula sumanggakaken dhumateng pinangka sulih salira Bp. hangagem busana ingkang tinaretes benang sotya. Binarung swaraning gangsa ingkang hambabar Ladrang Wilujeng. Cundhuk kaliyan lampahing upacara ingkang sampun rinantam. 4. 3. sapecak mangu satindak kendel. Mila winastan ³Suruh´ lamun dinulu beda lumah lawan kurebe yen ginigit tunggal rasane. gya temanten kekalih samya apagut tingal. rasa miwah karsane. putra temanten sekalian gya sinegeban sindur dening ingkang rama. Paripurnaning titi laksitaning upacara panggih. REREPEN REREPEN PENGANTEN KIRAB ADAT JAWA KASATRIYAN Untuk mengiringi kirab kasatriyan pada upacara penganten adat jawa. ngagem kuluk kanigara hememba busananing Nata. tansah pinaringan karaharjan. ing pangajab mugi tansah manggih kawilujengan kali sing sambekala. Saya caket tindakira putra temanten kekalih. «««««««««««««««. 8. . pangudasmaraning driya ingkang dereng kawijil ing lesan. ³Suruh´ asung pituduh ³Samurupa nganti weruh´ bisoa nganti tekan ³Rosing rasa´ inggih rasa sejati. mengku pralampita dhumateng putra temanten mugi tansah manunggal cipta. biasanya dikumandangan kidungan atau rerepan. Berikut ini salah satu rerepan dengan tembang sekar sinom. Wus tinata titi tataning gati. Hangemban dhawuh wigatosing sedya. 9. 7. Tindakira Sri Atmaja temanten putri hamucang kanginan. 6. kawistara jengkaring putra temanten kakung saking wisma palereman. Gumebyar busananing putra temanten kakung. nuninggih putra temanten kakung sampun jumeneng wonten sangajenging wiwara kepareng badhe hanetepi upacara pasrah. 5. kamulyan hanjayeng bawana salaminya.2. lengkeh-lengkeh pindha singa lupa. inggih sasana rinengga. tempuking catur netra handyani pangaribawa ingkang hambabar manunggaling nala ingkang tumanem ing sanubari. asung pralampita putra temnaten tansah tinuntuna ing reh kautaman anggenipun ngancik ing alam madya. hangrantu praptaning mudha taruna minangka gegantilaning nala.

sinung prabawa maya. hangadhang mulya sejati. jroning driya asung pamuji Hyang Suksma. hamemayu sesame. Tindake sang sinatriya. uga muna lan muni. prasetya trus nyawiji. mancorong ponang wadana. tansah eling waspada bakti mring praja. rineksa pra wredha mudha. den garubyuk para cethi.Rerepan Kangge Nyarengi Kirab Kasatriyan Sekar Sinom Mijil kang pindha narendra. mahambeg satriya tuhu. gawok ngungun kang handulu. pinhane sang Gunungsari. wiraga mengku prabawa. Hageman satriya tama. ngesti mengkoni putra. pindha Komajaya Ratih. kang putri lir ragil kuning. mrabawani kang mriksani. satindak lan tandukira. ngudi mulya lahir batin. pindha nata gya salin agem satriya. mugyantuk berkahing Gusti. rinengga-rengga peni. amrih bisa sembada. sari kang pindha Narpati. mrih lestari runtut-atut. tali tresna jaman mangkin. pantes tinulad para janmi. sumunar lir Dewa-Dewi. iku kang temanten priya. dwi kang putra wus cukup rengganing karma. kongsi kaki lan nini. Pamujine mengku brata. kairing puji hastuti. . Widada manggih yuwana. yeku trah Pancasila. meminta sihing Hyang Widhi. tinebihna salah dudu. tinuntun budi tama. paminta kapranan kalbu.

jumbuh kang ginayuh. REREPEN UPACARA SUNGKEMAN Pada acara sungkeman oleh kedua calon mempelai kepada orang tua. sinten kang nembe mantu. Ingkang hangukir jiwa lan raga. Rina wengi tansah hangesthi. Rerepan Dhandhanggula Kangge Nyarengi Upacara Sungkem Rama ibu kang luhuring budi. subamanggala gya sung sasmita mring sri temanten nulya kalenggahaken wonten sasana adi. mahargya marang putra. Panjenenganipun para rawuh saha para lenggah. amrih bisa lestari widada. Mrih rahayuning putra. sekalian kang hanggung tulus marsudi. biasanya dialunkan rerepan atau kidungan dhandhanggula. dahat edi sanyatane. . sang suba manggala sumawana para kadang Wandawa binger jroning wardaya karana wus bangkit hangentasi karya mulya wangsul mring papanira sowangsowang nedya lerem salira kanthi suka pari suka sumangga nun nuwun. Kang agung pangurbanane. sampun handungkap prapteng unggyan ingkang tinuju. guyub rukun ing bebrayan. saniskara ingkang kaesthi. REREPEN JENGKARING SUBA MANGGALA Rerepan Dhandhanggula Kangge Nyarengi Jengkaring Suba Manggala Hanyarkara sinanggit memanis. hamiwaha atmajaneki. budayaning priyangga. hangrumpaka pahargyan prasaja. manggiha bagya mulya. wiji mulya kinarya ngrengga Nagara. ingkang sampun dhaup. sembada kang sinedya. Paring pituduh luhur. Sri penganten sakarone.ing akhir manggih Swarga di. bapak ««««««««««. runtut atut tumekaning kaki lan nini. jinangkung ing Hyang Agung. Wus manunggal keblat hanyawiji.

Nggonira jejodhohan. Kadya sinendhal rasaning ati. Hayu-hayu pinanggya. . Piwelingku aja nganti lali.Lulus kang ginayuh. Runtut atut sakarone. Tumetes deres waspane. Tansah eling sabarang ati. Ngondhok-ondhok rasaning galih. Anggonira mbangun bale wisma. Dhuh angger putraku. Adohna tukar padu. Linambaran kanthi sabarang penggalih. Alon ngandikanira. Tan kanawa jroning kalbu. Uripira migunani mring sesame. Dadiya tepa tuladha. Muga-muga antuk barkahing hyang Widi. Sun tampa panyungkemira. Tuhu pantes sinembah. Tan gampang amutung. Sadaya ribet rubeda. Kuwat nampa panandhang. Panyungkeme kang putra sayuga.