Prosesi

Pernikahan

Adat Jawa

Indonesia yang kaya akan berbagai ragam budaya, adat istiadat dan tradisi yang dimiliki merupakan karya budaya pendahulu kita. Kebanyakan orang hanya mengenal prosesi pernikahan yaitu siraman dan midodareni, padahal ada beberapa rangkaian prosesi lain yang tak kalah pentingnya, walaupun terkesan ribet dan njelimet. Namun tidak ada salahnya untuk mengenal lebih jauh dari pada prosesi pernikahan adat jawa. Prosesi pernikahan adat jawa dimulai dengan acara siraman, yang dilakukan sebagai proses pembersihan jiwa dan raga yang dilakukan sehari-hari sebelum ijab kobul.

Ada 7 (tujuh) pitulungan (penolong) yang melakukan proses siraman, artinya merupakan campuran dari kembang setaman atau yang disebut Banyu Purwitosari yang diam bilkan dari 7 sumber mata air (sumur). Dimulai dari siraman oleh orang tua calon mempelai, kemudian siraman oleh pemaes (penghias) yang dilanjutkan dengan memecahkan kendi. Menginjak malam acara dilanjutkan dengan midodareni, yaitu malam kedua mempelai melepas masa lajang. Dalam acara yang dilakukan dirumah kediaman perempuan ini diadakan acara nyantrik untuk memastikan pengantin laki-laki akan hadir pada ijab kobul dan kepastian bahwa keluarga mempelai perempuan siap melaksanakan perkawinan dan upacara panggih. Upacara Panggih Selesai acara akad nikah dilakukan upacara Panggih, dimana kembang mayang dibawa keluar rumah dan diletakkan dipenyimpanan dekat rumah yang tujuannya untuk mengusir roh jahat. Setelah itu pengantin perempuan yang bertemua dengan pengantin laki-laki akan melanjutkan upacara dengan melakukan rangkaian kegiatan : 1. Balangan Suruh, yaitu melempar daun sirih yang melambangkan cinta kasih akan kestiaannya berdua. 2. Wiji Dadi, mempelai laki-laki menginjak telor ayam hingga pecah, kemudian mempelai perempuan membasahi kaki sang suami dengan air bunga. Proses seperti ini melambangkan seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. 3. Pupuk, Ibu mempelai perempuan mengusap mempelai mantu laki-laki sebagai pertanda ikhlas menerimanya sebagai bagian dari keluarganya. 4. Sinduran, artinya disini berjalan perlahan-lahan dengan menyampirkan kain sindur sebagai tanda bahwa kedua mempelai sudah diterima sebagai keluarganya. 5. Timbang, kedua mempelai di pangkuan bapak mempelai perempuan sebagai tanda kasih sayang orang tua terhadap anak dan menantu sama besarnya. 6. Kacar-kucur, yang dituangkan ke pangkuan perempuan sebagai simbol pemberian nafkah. 7. Dahar Klimah, saling menyuapi satu sama lain yang melambangkan kedua mempelai akan hidup bersama dalam susah maun senang.

dene ingkang rama hanampi arta sinambi mayungi. saperlu nindakaken upacara potong/pagas rikma. Pada malam midodareni disana ada upacara siraman yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu kepada kedua calon mempelai. Rapal mecah kendhi : Ora pati-pati mecah kendhi. Upacara Siraman Ini adalah panduan ataupun tuntunan untuk acara pernikahan dengan adat jawa (yang cukup rumit).. kariya beja mulya. Ingkang ibu anggendong senik wadah arta. sing tak tresnani. Berikut cara melakukan siraman yang dikemas dalam bahasa jawa. sebelum acara pahargyan. 9. nanging angguwang sesukering anakku. rahayu uripe. oleholehane dodol dhawet. lan iki jajan pasar maneka warna.8. Keng ramanipun putra calon penganten putri motong tumpeng sajen siraman. kadya mas sinangling. ngestokaken dhawuh. saking karsaning Allah. inggih punika dhahar sekul tumpeng. Rapal potong rikma : Ora ngguwang-ngguwang rambut. Kang rama saha ibunipun putra calon penganten putrid tumuju dhateng sasana sadean dhawet. Ibu : Anakku ngger. tinarbuka kanthi sowanipun putra calon penganten putri mjil saking sasana busana. Sabidaripun siraman. ingkang kawiwitan saking para pinisepuh. tinengeran pamecahing Kendhisari. sing bisa anggonmu leladi ing bebrayan ya ngger. kaparingaken dhateng keng ibunipun putra calon penganten putri. manjing ing madyaning sasana upacara Kalajengaken adicara pangabekten atur bektinipun putra calon penganten putri kakanthi dening rama lan ibu. tampanana rejeki peparinging Gusti lumantar rama lan ibu. tumunten kaparingaken dhumateng ingkang putra calon penganten putri. (naminipun putra calon penganten putri). pinangka pralampita Manawa ing bebrayan agung kuwi isine maneka warna. Upacara siraman. Pikantukipun arta kabuntel lajeng kaparingaken dhateng putra calon penganten putrid. Wondene ingkang rama hamuyungi. Sade dhawet kawiwitan dening ingkang ibu. putra calon penganten putrid kapobong dening ingkang rama. tinampi dening ingkang ibu lajeng katanem wonten sangajenging dalem. Sungkeman. Wondene minangka paripurnaning upacara siraman. kalajengaken adicara sadean dhawet. Sasampunipun pegas rikma. orang tua mempelai perempuan menjemput orang tua mempelai laki-laki di depan rumah untuk berjalan bersama menuju tempat upacara. . kedua mempelai memohon doa restu dari kedua orang tua. tumuju dhumateng papan pasiraman. Wondene pangandikanipun ibu dhumateng putranipun mekaten : Ibu : Anakku ngger Dyah «««««««««««« tampanana dhuwit. Putra : Inggih Ibu. mecah pamore anakku jabang bayine Dyah «««««««««««. lajeng dipun pungkasi dening keng ramanipun putra calon penganten putrid. muga-muga kena kanggo pawitane uripmu. Mekaten pangandikanipun ibu dhumateng putranipun. Sasampunipun rikma kapotong dening ingkang rama. tumuju dhumateng sasana busana. lajeng diparingi lawuh. Wekasing sedya. Mertui. nanging mecah Kendhisari. muga-muga sega salawuhe iki murakabi sarandhuning badan lan ndadekake seger bagas waras jiwa lan ragamu.

wedi ing kewuh. Busana. sawanda lan saekapraya) Sarupa : kekalihipun rumaos menawi garwanipun punika bagus/ayu piyambak Sajiwa : kedah saged momong watak satunggal-satunggalipun Sawanda : adeging bebrayan pamonging gesang kekalih Saekapraya : kedah jumurung dhateng karsa. rila legawa narima trusing batos garwa satunggal boten telas salaminipun. kula aturi ngecakaken ing bebrayan agung. Ngati-ati Gemi : ora gelem ngetokake waragat kang ora perlu Nastiti : weruh ing petung. Samukawis patrap lan makarti punika kedah manut raosipun piyambak. martobat sampun tuman rabi malih. Dana ing tepa. Secatur (sarupa. adatipun saged nyaketaken tresna bektinipun garwa. dhedhasar narima . Mugen. Temen tobating rila Tepa ing rasa : tepa menika ukuran. panasthen. kanthi temen tresna garwa. sampun dipun cakaken dhateng tiyang sanes Dana ing tepa : rasa pangraosbmakaten punika. jahil methakil. kados piwulangipun Prabu Rama dhateng Wanara Seta Anoman ³Sapa wani ing gampang. sajiwa. dahwen. ora gampang keblithuk Ngati-ati : bias ngormati marang guna kayaning laki Rigen. Menawi tumrap raosipin boten sekeca ing prayogi. Kayuswan. nora rongeh Tengen : teteg utawi tawakal Kabrayan. samubarang nora bakal bisa kelakon´ Gemi. jer linambaran kuwanen. dhedhasar sarujukan Busana : ngagem busana manut sakuwasanipun. Nastiti. Baksana Sasana : mbudidaya papan manut sakuwasanipun. rasa punika pangraos. Kawibawan (Panca utamaning gesang balewisma) Kabrayan : sugi anak Kahartan : sugih dhuwit/rejeki Kayuswan : dawa umure Kawibawan : hanggadhahi watak budi luhur Sasana. kamiopen Temen tobating rila : tumrap kakung. Tumrap putrid semanten ugi. cipta tuwin sedya ingkang sae lan utami Tepa ing rasa. Kaya lan Sura Guna : sugih kabisan Kaya : saged ngendalekaken asil Sura : pun wani utawi kendel Sadaya gegayuhan saged kaleksanan. Tengen Rigen : bias nata amrih tata lan prayoga Mugen : manut sapakon. adatipun nyaketaken sih tresnanipun kakung Guna. Kahartan.Putra : Inggih Ibu. adatipun saged sumingkir saking watak srei drengki.

adatipun saged sumingkir saking watak srei drengki. ugi boten gampil bombing menawi kaalembana Momor : gampil ing pasrawungan. Momor.Baksana : dhedhaharan ingkang jumbuh kaliyan wulu. Dana. cipta tuwin sedya ingkang sae lan utami Tepa ing rasa. jahil methakil. ingkang esthinipun mamrih jembaring pasrawungan. adatipun nyaketaken sih tresnanipun kakung Guna. elik-elik dhumateng sasaring tumindak satunggal-satunggalipun Malima (Momong. tut wuri handayani. rasa punika pangraos. wedalipun Sama. kamiopen Temen tobating rila : tumrap kakung. Momot. kula aturi ngecakaken ing bebrayan agung. kanthi temen tresna garwa. Samukawis patrap lan makarti punika kedah manut raosipun piyambak. Dana ing tepa. Mursid. panasthen. rila legawa narima trusing batos garwa satunggal boten telas salaminipun. ingkang pungkasanipun migunani tumrap bebrayan Murakabi : boten among kangge kabetahaning brayat kemawon Secatur (sarupa. Kaya lan Sura Guna : sugih kabisan Kaya : saged ngendalekaken asil Sura : pun wani utawi kendel . tan gampil serik lamun cinacat. ing madya mangun karsa. adatipun saged nyaketaken tresna bektinipun garwa. ing idhep hamung mamrih saya indhaking darajat brayat lan kulawarga. Dhendha Sama : pengrengkuhipun sami-sami ahli waris sami Beda : nadyan darajat padha. Tumrap putrid semanten ugi. martobat sampun tuman rabi malih. Tegesipun sarwa saged hamadhani awon lan sae. Menawi tumrap raosipin boten sekeca ing prayogi. miwah ngrembakaning karukunan. Murakabi) Momong : sage ding ngarsa sung tuladha. boten wigah-wigih. boten cengkah kaliyan tegesipun kautaman. sampun dipun cakaken dhateng tiyang sanes Dana ing tepa : rasa pangraosbmakaten punika. Temen tobating rila Tepa ing rasa : tepa menika ukuran. dahwen. reh kawajibanipun tetep beda Dana : saged jagi asmanipun satunggal-satunggalipun Dhendha : adiling ukum. Beda. sajiwa. sawanda lan saekapraya) Sarupa : kekalihipun rumaos menawi garwanipun punika bagus/ayu piyambak Sajiwa : kedah saged momong watak satunggal-satunggalipun Sawanda : adeging bebrayan pamonging gesang kekalih Saekapraya : kedah jumurung dhateng karsa. Kajwi dhawuh ugi saged nuladhani Momot : ing atasipun kakung sasaged-saged kedah asipat bebasan weteng segara gulu bengaan. kanthi boten mbenten-mbentenaken derajat lan pangkat Mursid : landep ing panggrahita.

ingkang esthinipun mamrih jembaring pasrawungan. Kayuswan. jer linambaran kuwanen. kados piwulangipun Prabu Rama dhateng Wanara Seta Anoman ³Sapa wani ing gampang. Murakabi) Momong : sage ding ngarsa sung tuladha. ugi boten gampil bombing menawi kaalembana Momor : gampil ing pasrawungan. ora gampang keblithuk Ngati-ati : bias ngormati marang guna kayaning laki Rigen. Kajwi dhawuh ugi saged nuladhani Momot : ing atasipun kakung sasaged-saged kedah asipat bebasan weteng segara gulu bengaan. Busana. Dhendha Sama : pengrengkuhipun sami-sami ahli waris sami Beda : nadyan darajat padha. Ngati-ati Gemi : ora gelem ngetokake waragat kang ora perlu Nastiti : weruh ing petung. Mugen. wedi ing kewuh. Beda. tan gampil serik lamun cinacat. Momor. dhedhasar narima Baksana : dhedhaharan ingkang jumbuh kaliyan wulu. Tengen Rigen : bias nata amrih tata lan prayoga Mugen : manut sapakon. Mursid. Kahartan. Tegesipun sarwa saged hamadhani awon lan sae. miwah ngrembakaning karukunan. boten cengkah kaliyan tegesipun kautaman. wedalipun Sama. ing madya mangun karsa. reh kawajibanipun tetep beda Dana : saged jagi asmanipun satunggal-satunggalipun Dhendha : adiling ukum. samubarang nora bakal bisa kelakon´ Gemi. dhedhasar sarujukan Busana : ngagem busana manut sakuwasanipun. ingkang pungkasanipun migunani tumrap bebrayan Murakabi : boten among kangge kabetahaning brayat kemawon Gending iringan resepsi pernikahan . Kawibawan (Panca utamaning gesang balewisma) Kabrayan : sugi anak Kahartan : sugih dhuwit/rejeki Kayuswan : dawa umure Kawibawan : hanggadhahi watak budi luhur Sasana. nora rongeh Tengen : teteg utawi tawakal Kabrayan. tut wuri handayani. ing idhep hamung mamrih saya indhaking darajat brayat lan kulawarga. boten wigah-wigih.Sadaya gegayuhan saged kaleksanan. Baksana Sasana : mbudidaya papan manut sakuwasanipun. elik-elik dhumateng sasaring tumindak satunggal-satunggalipun Malima (Momong. Nastiti. Dana. Momot. kanthi boten mbenten-mbentenaken derajat lan pangkat Mursid : landep ing panggrahita.

Br Bawa Sekar Mocopat Sinom dawah Lgm.6 6. Mijil Sulastri Pl. seperti halnya : y y y Ktw. biasanya didahului dengan Ayak-Ayakan. Sriwidodo 3. Pertunjukan tarian (apabila ada) antara lain Tari Karonsih. Selesai acara sambutan dan do¶a. Eling-eling Kasmaran Pl. Rangkaian dalam paket ini dimulai dari : 1. Langengita Srinarendra Pl.Br : y Ktw. Runtung . Tari Gambyong Pareanom dan tarian lainnya.5 Rujak Jeruk Sl. dapat diisi dengan aneka langgam atau gendingan yang bersnuasakan suka ria seperti : y y y Lgm Kenya Desa Pl.My Lanc. Prahulayar 7. yang kemudian untuk mengiringi kirab temanten diiringi dengan Ktw.My Gd. Gending yang diperdengarkan sebelum tamu undangan datang memasuki tempat pawiwahan. Aja Lamis Pl.6 Okrak-Okrak Sl.Br 4. Persiapan untuk acara prosesi kirab. biasanya dapat dipilih : y y y Lanc. Langengita Srinarendra Pl.Br Ldr.5 2.My Gd.My Tukung Pl. y Beksan Gambyong Pareanom 5. Pada saat tamu sudah mulai berdatangan. langsung dialunkan gending-gending yang dipilih seperti : y y y y Gd. Pamungkas Lanc. Lobong minggah Kembang Pepe Sl.Gending-gending iringan pawiwahan ini disusun dalam satu paket untuk acara resepsi pernikahan yang diadakan dirumah/gedung. Bandhilori minggah Ldr. antara lain : y y y Geger Sekutha Pl. Sambil para tamu memberikan ucapan selamat. Gending penutup. Wilujeng Ldr. dapat diisi dengan alunan gending-gending yang ringan yaitu ladrang dan ketawang. Pujangga Anom Sl. Udan Mas Ldr.

mugi rahayu ingkang samya ginayuh. ana ganda hanggambar arum katiyub ing samirana manda. madya. Akhirul kalam. kanthi wilujeng kalis ing rubeda nir ing sambekala.8. kisruhing paramasastra. Binarung swaraning pradangga hangrangin hambabar Ketawang Puspawarna. Semanten ugi kula minangka pangendhaliwara. kawistara jengkaring Sri Atmaja Temanten putri mijil saking tepas wangi. mugi wilujeng dumugi ing ndalem. ingkang saperlu anguntapaken konduring para tamu saha nyuwun tambahing berkah pangestu. keparenga hanjengkaraken putra temanten sarimbit. miwah kiranging suba sita ingkang singlar ing reh tata krama. . miwah suguh ingkang kirang lawuh. sinartan sesanti jaya-jaya wijayanti. ngaturaken gunging panuwun saha hambok bilih anggenipun hanampi menggah karawuhan panjenengan sami. wasana sampun kalampahan kaleksanan dening kulawangsa.. jenang sela wader kali sesondheran. Kanthi mekaten pratandha pawiwahan prasaja ing siyang/dalu puniko sampun paripurna. Minangka pratandha paripurnaning adicara. Jengkaring putra temanten sarimbit sinawang gegleyongan lampahe ( Binarung : Ldr. lungguh ingkang kirang mungguh. BASA RINENGGA KANGGE ING PAHARGYAN/PAWIWAHAN MANTU 1. Wassalamu¶alaikum Wr. apuranen menawi lepat atur kawula. tepas mengku werdi ³papan´. billahi taufik wal hidayah. lumantar pangendhaliwara sepindhah malih panjenenganipun Bapa/Ibu «««««««««. cawuh kliruning basa. Panatacara Badhe Paripurnaning Gati Wahyaning mangsa kala wus ndungkap paripurnaning adicara jumbuh kaliyan urut reroncening adicara purwa. mawantu-wantu ingkang hamengku gati.Wb. tumuju wiwaraning wisma pawiwahan. kasuwun panjenenganipun Bapa/Ibu «««««««««««««. Matur nuwun. wonten anuh ingkang kirang wanuh. Gleyong laras pelog pathet nem ) Panutup Pawiwahan Temanten Sampun paripurna pahargyan prasaja ing siyang/dalu punika. hambok bilih wonten gonyak-ganyuking wicara. wonten kuciwaning bojakrami. menawi wonten keladuking patrap lan pangucap nyuwun pangaksami. Acara resepsi selesai. nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami.. wangi wus hangarani. Sepindhah malih tahu kecap Purwasari. mboten langkung kawula handherekaken sugeng kondur.

Kawistara Sri Atmaja penganten putri sampun lenggah hanggana raras wonten sasana adi. Wus tinata titi tataning gati. 7. kawistara jengkaring putra temanten kakung saking wisma palereman. kamulyan hanjayeng bawana salaminya. «««««««««««««««. Paripurnaning titi laksitaning upacara panggih. biasanya dikumandangan kidungan atau rerepan. tansah pinaringan karaharjan. 4. pangudasmaraning driya ingkang dereng kawijil ing lesan. Hangemban dhawuh wigatosing sedya. Berikut ini salah satu rerepan dengan tembang sekar sinom. 8. tempuking catur netra handyani pangaribawa ingkang hambabar manunggaling nala ingkang tumanem ing sanubari. REREPEN REREPEN PENGANTEN KIRAB ADAT JAWA KASATRIYAN Untuk mengiringi kirab kasatriyan pada upacara penganten adat jawa. ngagem kuluk kanigara hememba busananing Nata. inggih sasana rinengga.2. rasa miwah karsane. hangagem busana ingkang tinaretes benang sotya. Saya caket tindakira putra temanten kekalih. mengku pralampita dhumateng putra temanten mugi tansah manunggal cipta. Tindakira Sri Atmaja temanten putri hamucang kanginan. sapecak mangu satindak kendel. kepareng hing mangke penganten kakung kula pasrahaken tuwin kula sumanggakaken dhumateng pinangka sulih salira Bp. Gumebyar busananing putra temanten kakung. 3. ing pangajab mugi tansah manggih kawilujengan kali sing sambekala. Binarung swaraning gangsa ingkang hambabar Ladrang Wilujeng. nuninggih putra temanten kakung sampun jumeneng wonten sangajenging wiwara kepareng badhe hanetepi upacara pasrah. 6. hangrantu praptaning mudha taruna minangka gegantilaning nala. 5. Cundhuk kaliyan lampahing upacara ingkang sampun rinantam. Mila winastan ³Suruh´ lamun dinulu beda lumah lawan kurebe yen ginigit tunggal rasane. ³Suruh´ asung pituduh ³Samurupa nganti weruh´ bisoa nganti tekan ³Rosing rasa´ inggih rasa sejati. gya temanten kekalih samya apagut tingal. lengkeh-lengkeh pindha singa lupa. putra temanten sekalian gya sinegeban sindur dening ingkang rama. . asung pralampita putra temnaten tansah tinuntuna ing reh kautaman anggenipun ngancik ing alam madya. 9.

kairing puji hastuti. sinung prabawa maya. sumunar lir Dewa-Dewi. pinhane sang Gunungsari. tinebihna salah dudu. meminta sihing Hyang Widhi. uga muna lan muni. pindha nata gya salin agem satriya. hamemayu sesame. Tindake sang sinatriya. . rinengga-rengga peni. amrih bisa sembada. rineksa pra wredha mudha. mrih lestari runtut-atut. ngudi mulya lahir batin. Hageman satriya tama. mancorong ponang wadana. Pamujine mengku brata. kang putri lir ragil kuning. tinuntun budi tama. hangadhang mulya sejati. gawok ngungun kang handulu. dwi kang putra wus cukup rengganing karma. paminta kapranan kalbu. yeku trah Pancasila. pindha Komajaya Ratih. Widada manggih yuwana. pantes tinulad para janmi. tali tresna jaman mangkin. iku kang temanten priya. kongsi kaki lan nini. mahambeg satriya tuhu. sari kang pindha Narpati. mugyantuk berkahing Gusti. ngesti mengkoni putra. mrabawani kang mriksani. prasetya trus nyawiji. jroning driya asung pamuji Hyang Suksma.Rerepan Kangge Nyarengi Kirab Kasatriyan Sekar Sinom Mijil kang pindha narendra. tansah eling waspada bakti mring praja. wiraga mengku prabawa. den garubyuk para cethi. satindak lan tandukira.

Mrih rahayuning putra. REREPEN UPACARA SUNGKEMAN Pada acara sungkeman oleh kedua calon mempelai kepada orang tua. jinangkung ing Hyang Agung. runtut atut tumekaning kaki lan nini. amrih bisa lestari widada. dahat edi sanyatane. Rina wengi tansah hangesthi.ing akhir manggih Swarga di. hamiwaha atmajaneki. sang suba manggala sumawana para kadang Wandawa binger jroning wardaya karana wus bangkit hangentasi karya mulya wangsul mring papanira sowangsowang nedya lerem salira kanthi suka pari suka sumangga nun nuwun. guyub rukun ing bebrayan. Paring pituduh luhur. Kang agung pangurbanane. manggiha bagya mulya. subamanggala gya sung sasmita mring sri temanten nulya kalenggahaken wonten sasana adi. REREPEN JENGKARING SUBA MANGGALA Rerepan Dhandhanggula Kangge Nyarengi Jengkaring Suba Manggala Hanyarkara sinanggit memanis. wiji mulya kinarya ngrengga Nagara. ingkang sampun dhaup. sinten kang nembe mantu. Rerepan Dhandhanggula Kangge Nyarengi Upacara Sungkem Rama ibu kang luhuring budi. Panjenenganipun para rawuh saha para lenggah. mahargya marang putra. sampun handungkap prapteng unggyan ingkang tinuju. sekalian kang hanggung tulus marsudi. Wus manunggal keblat hanyawiji. biasanya dialunkan rerepan atau kidungan dhandhanggula. jumbuh kang ginayuh. budayaning priyangga. Sri penganten sakarone. hangrumpaka pahargyan prasaja. Ingkang hangukir jiwa lan raga. bapak ««««««««««. sembada kang sinedya. . saniskara ingkang kaesthi.

Hayu-hayu pinanggya. Tan gampang amutung. Tuhu pantes sinembah. Sadaya ribet rubeda. Dadiya tepa tuladha. Piwelingku aja nganti lali. Linambaran kanthi sabarang penggalih. Anggonira mbangun bale wisma. Sun tampa panyungkemira. Nggonira jejodhohan. Panyungkeme kang putra sayuga. Tan kanawa jroning kalbu. Kuwat nampa panandhang. Adohna tukar padu. Alon ngandikanira. Tansah eling sabarang ati. Ngondhok-ondhok rasaning galih. Runtut atut sakarone. Muga-muga antuk barkahing hyang Widi. Kadya sinendhal rasaning ati. . Tumetes deres waspane. Uripira migunani mring sesame.Lulus kang ginayuh. Dhuh angger putraku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful