Prosesi

Pernikahan

Adat Jawa

Indonesia yang kaya akan berbagai ragam budaya, adat istiadat dan tradisi yang dimiliki merupakan karya budaya pendahulu kita. Kebanyakan orang hanya mengenal prosesi pernikahan yaitu siraman dan midodareni, padahal ada beberapa rangkaian prosesi lain yang tak kalah pentingnya, walaupun terkesan ribet dan njelimet. Namun tidak ada salahnya untuk mengenal lebih jauh dari pada prosesi pernikahan adat jawa. Prosesi pernikahan adat jawa dimulai dengan acara siraman, yang dilakukan sebagai proses pembersihan jiwa dan raga yang dilakukan sehari-hari sebelum ijab kobul.

Ada 7 (tujuh) pitulungan (penolong) yang melakukan proses siraman, artinya merupakan campuran dari kembang setaman atau yang disebut Banyu Purwitosari yang diam bilkan dari 7 sumber mata air (sumur). Dimulai dari siraman oleh orang tua calon mempelai, kemudian siraman oleh pemaes (penghias) yang dilanjutkan dengan memecahkan kendi. Menginjak malam acara dilanjutkan dengan midodareni, yaitu malam kedua mempelai melepas masa lajang. Dalam acara yang dilakukan dirumah kediaman perempuan ini diadakan acara nyantrik untuk memastikan pengantin laki-laki akan hadir pada ijab kobul dan kepastian bahwa keluarga mempelai perempuan siap melaksanakan perkawinan dan upacara panggih. Upacara Panggih Selesai acara akad nikah dilakukan upacara Panggih, dimana kembang mayang dibawa keluar rumah dan diletakkan dipenyimpanan dekat rumah yang tujuannya untuk mengusir roh jahat. Setelah itu pengantin perempuan yang bertemua dengan pengantin laki-laki akan melanjutkan upacara dengan melakukan rangkaian kegiatan : 1. Balangan Suruh, yaitu melempar daun sirih yang melambangkan cinta kasih akan kestiaannya berdua. 2. Wiji Dadi, mempelai laki-laki menginjak telor ayam hingga pecah, kemudian mempelai perempuan membasahi kaki sang suami dengan air bunga. Proses seperti ini melambangkan seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. 3. Pupuk, Ibu mempelai perempuan mengusap mempelai mantu laki-laki sebagai pertanda ikhlas menerimanya sebagai bagian dari keluarganya. 4. Sinduran, artinya disini berjalan perlahan-lahan dengan menyampirkan kain sindur sebagai tanda bahwa kedua mempelai sudah diterima sebagai keluarganya. 5. Timbang, kedua mempelai di pangkuan bapak mempelai perempuan sebagai tanda kasih sayang orang tua terhadap anak dan menantu sama besarnya. 6. Kacar-kucur, yang dituangkan ke pangkuan perempuan sebagai simbol pemberian nafkah. 7. Dahar Klimah, saling menyuapi satu sama lain yang melambangkan kedua mempelai akan hidup bersama dalam susah maun senang.

Wondene pangandikanipun ibu dhumateng putranipun mekaten : Ibu : Anakku ngger Dyah «««««««««««« tampanana dhuwit.8. pinangka pralampita Manawa ing bebrayan agung kuwi isine maneka warna. manjing ing madyaning sasana upacara Kalajengaken adicara pangabekten atur bektinipun putra calon penganten putri kakanthi dening rama lan ibu. inggih punika dhahar sekul tumpeng. Sabidaripun siraman. muga-muga sega salawuhe iki murakabi sarandhuning badan lan ndadekake seger bagas waras jiwa lan ragamu. kadya mas sinangling. Upacara siraman. Wondene minangka paripurnaning upacara siraman. Berikut cara melakukan siraman yang dikemas dalam bahasa jawa. Rapal mecah kendhi : Ora pati-pati mecah kendhi. Pikantukipun arta kabuntel lajeng kaparingaken dhateng putra calon penganten putrid. (naminipun putra calon penganten putri). kalajengaken adicara sadean dhawet. Keng ramanipun putra calon penganten putri motong tumpeng sajen siraman. lan iki jajan pasar maneka warna. Sungkeman. kariya beja mulya. kaparingaken dhateng keng ibunipun putra calon penganten putri. tinarbuka kanthi sowanipun putra calon penganten putri mjil saking sasana busana. Ibu : Anakku ngger. Wekasing sedya. Pada malam midodareni disana ada upacara siraman yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu kepada kedua calon mempelai. oleholehane dodol dhawet. muga-muga kena kanggo pawitane uripmu. mecah pamore anakku jabang bayine Dyah «««««««««««. Sasampunipun rikma kapotong dening ingkang rama. ngestokaken dhawuh. tinengeran pamecahing Kendhisari. saperlu nindakaken upacara potong/pagas rikma. kedua mempelai memohon doa restu dari kedua orang tua. Mekaten pangandikanipun ibu dhumateng putranipun. tinampi dening ingkang ibu lajeng katanem wonten sangajenging dalem. putra calon penganten putrid kapobong dening ingkang rama. lajeng dipun pungkasi dening keng ramanipun putra calon penganten putrid. tumuju dhumateng sasana busana. Sade dhawet kawiwitan dening ingkang ibu. lajeng diparingi lawuh. dene ingkang rama hanampi arta sinambi mayungi. sebelum acara pahargyan. Putra : Inggih Ibu. Sasampunipun pegas rikma. Rapal potong rikma : Ora ngguwang-ngguwang rambut. tampanana rejeki peparinging Gusti lumantar rama lan ibu. sing tak tresnani. 9. sing bisa anggonmu leladi ing bebrayan ya ngger. nanging angguwang sesukering anakku. tumuju dhumateng papan pasiraman. nanging mecah Kendhisari. orang tua mempelai perempuan menjemput orang tua mempelai laki-laki di depan rumah untuk berjalan bersama menuju tempat upacara. tumunten kaparingaken dhumateng ingkang putra calon penganten putri.. rahayu uripe. saking karsaning Allah. Ingkang ibu anggendong senik wadah arta. Upacara Siraman Ini adalah panduan ataupun tuntunan untuk acara pernikahan dengan adat jawa (yang cukup rumit). Kang rama saha ibunipun putra calon penganten putrid tumuju dhateng sasana sadean dhawet. Wondene ingkang rama hamuyungi. Mertui. . ingkang kawiwitan saking para pinisepuh.

wedi ing kewuh. jer linambaran kuwanen. cipta tuwin sedya ingkang sae lan utami Tepa ing rasa. adatipun saged sumingkir saking watak srei drengki. sajiwa. Tumrap putrid semanten ugi. sawanda lan saekapraya) Sarupa : kekalihipun rumaos menawi garwanipun punika bagus/ayu piyambak Sajiwa : kedah saged momong watak satunggal-satunggalipun Sawanda : adeging bebrayan pamonging gesang kekalih Saekapraya : kedah jumurung dhateng karsa. Menawi tumrap raosipin boten sekeca ing prayogi. rasa punika pangraos. Tengen Rigen : bias nata amrih tata lan prayoga Mugen : manut sapakon. martobat sampun tuman rabi malih. adatipun nyaketaken sih tresnanipun kakung Guna. Nastiti. Secatur (sarupa. Temen tobating rila Tepa ing rasa : tepa menika ukuran. sampun dipun cakaken dhateng tiyang sanes Dana ing tepa : rasa pangraosbmakaten punika. Samukawis patrap lan makarti punika kedah manut raosipun piyambak. Dana ing tepa. Kaya lan Sura Guna : sugih kabisan Kaya : saged ngendalekaken asil Sura : pun wani utawi kendel Sadaya gegayuhan saged kaleksanan. ora gampang keblithuk Ngati-ati : bias ngormati marang guna kayaning laki Rigen. nora rongeh Tengen : teteg utawi tawakal Kabrayan. samubarang nora bakal bisa kelakon´ Gemi. Kahartan. adatipun saged nyaketaken tresna bektinipun garwa. Mugen. kados piwulangipun Prabu Rama dhateng Wanara Seta Anoman ³Sapa wani ing gampang. Ngati-ati Gemi : ora gelem ngetokake waragat kang ora perlu Nastiti : weruh ing petung.Putra : Inggih Ibu. Baksana Sasana : mbudidaya papan manut sakuwasanipun. panasthen. dhedhasar sarujukan Busana : ngagem busana manut sakuwasanipun. dahwen. Kawibawan (Panca utamaning gesang balewisma) Kabrayan : sugi anak Kahartan : sugih dhuwit/rejeki Kayuswan : dawa umure Kawibawan : hanggadhahi watak budi luhur Sasana. jahil methakil. Kayuswan. kamiopen Temen tobating rila : tumrap kakung. Busana. dhedhasar narima . kula aturi ngecakaken ing bebrayan agung. kanthi temen tresna garwa. rila legawa narima trusing batos garwa satunggal boten telas salaminipun.

sampun dipun cakaken dhateng tiyang sanes Dana ing tepa : rasa pangraosbmakaten punika. martobat sampun tuman rabi malih. Tumrap putrid semanten ugi. boten cengkah kaliyan tegesipun kautaman. Samukawis patrap lan makarti punika kedah manut raosipun piyambak. Mursid. ingkang pungkasanipun migunani tumrap bebrayan Murakabi : boten among kangge kabetahaning brayat kemawon Secatur (sarupa. panasthen. rila legawa narima trusing batos garwa satunggal boten telas salaminipun. boten wigah-wigih. Beda. adatipun saged sumingkir saking watak srei drengki. cipta tuwin sedya ingkang sae lan utami Tepa ing rasa. tut wuri handayani. Momot. Dana ing tepa. Momor. sajiwa. wedalipun Sama. Tegesipun sarwa saged hamadhani awon lan sae. dahwen. kula aturi ngecakaken ing bebrayan agung. ing madya mangun karsa. elik-elik dhumateng sasaring tumindak satunggal-satunggalipun Malima (Momong. Murakabi) Momong : sage ding ngarsa sung tuladha. ingkang esthinipun mamrih jembaring pasrawungan. Temen tobating rila Tepa ing rasa : tepa menika ukuran. adatipun saged nyaketaken tresna bektinipun garwa. rasa punika pangraos. ing idhep hamung mamrih saya indhaking darajat brayat lan kulawarga. tan gampil serik lamun cinacat. reh kawajibanipun tetep beda Dana : saged jagi asmanipun satunggal-satunggalipun Dhendha : adiling ukum. Kaya lan Sura Guna : sugih kabisan Kaya : saged ngendalekaken asil Sura : pun wani utawi kendel .Baksana : dhedhaharan ingkang jumbuh kaliyan wulu. kanthi temen tresna garwa. Menawi tumrap raosipin boten sekeca ing prayogi. Kajwi dhawuh ugi saged nuladhani Momot : ing atasipun kakung sasaged-saged kedah asipat bebasan weteng segara gulu bengaan. jahil methakil. adatipun nyaketaken sih tresnanipun kakung Guna. kamiopen Temen tobating rila : tumrap kakung. miwah ngrembakaning karukunan. Dhendha Sama : pengrengkuhipun sami-sami ahli waris sami Beda : nadyan darajat padha. Dana. sawanda lan saekapraya) Sarupa : kekalihipun rumaos menawi garwanipun punika bagus/ayu piyambak Sajiwa : kedah saged momong watak satunggal-satunggalipun Sawanda : adeging bebrayan pamonging gesang kekalih Saekapraya : kedah jumurung dhateng karsa. kanthi boten mbenten-mbentenaken derajat lan pangkat Mursid : landep ing panggrahita. ugi boten gampil bombing menawi kaalembana Momor : gampil ing pasrawungan.

elik-elik dhumateng sasaring tumindak satunggal-satunggalipun Malima (Momong. Beda. wedalipun Sama. Busana. dhedhasar sarujukan Busana : ngagem busana manut sakuwasanipun. ora gampang keblithuk Ngati-ati : bias ngormati marang guna kayaning laki Rigen. Mursid. Mugen. ing madya mangun karsa. Kayuswan. dhedhasar narima Baksana : dhedhaharan ingkang jumbuh kaliyan wulu. reh kawajibanipun tetep beda Dana : saged jagi asmanipun satunggal-satunggalipun Dhendha : adiling ukum. boten wigah-wigih. Tengen Rigen : bias nata amrih tata lan prayoga Mugen : manut sapakon. ingkang esthinipun mamrih jembaring pasrawungan. Momot. Dana. Kawibawan (Panca utamaning gesang balewisma) Kabrayan : sugi anak Kahartan : sugih dhuwit/rejeki Kayuswan : dawa umure Kawibawan : hanggadhahi watak budi luhur Sasana. Murakabi) Momong : sage ding ngarsa sung tuladha. Ngati-ati Gemi : ora gelem ngetokake waragat kang ora perlu Nastiti : weruh ing petung. Dhendha Sama : pengrengkuhipun sami-sami ahli waris sami Beda : nadyan darajat padha. samubarang nora bakal bisa kelakon´ Gemi. nora rongeh Tengen : teteg utawi tawakal Kabrayan. ingkang pungkasanipun migunani tumrap bebrayan Murakabi : boten among kangge kabetahaning brayat kemawon Gending iringan resepsi pernikahan . Baksana Sasana : mbudidaya papan manut sakuwasanipun. wedi ing kewuh. ing idhep hamung mamrih saya indhaking darajat brayat lan kulawarga. Momor. kanthi boten mbenten-mbentenaken derajat lan pangkat Mursid : landep ing panggrahita. tan gampil serik lamun cinacat. miwah ngrembakaning karukunan. Kahartan. tut wuri handayani. ugi boten gampil bombing menawi kaalembana Momor : gampil ing pasrawungan. boten cengkah kaliyan tegesipun kautaman. Tegesipun sarwa saged hamadhani awon lan sae. kados piwulangipun Prabu Rama dhateng Wanara Seta Anoman ³Sapa wani ing gampang. Kajwi dhawuh ugi saged nuladhani Momot : ing atasipun kakung sasaged-saged kedah asipat bebasan weteng segara gulu bengaan. jer linambaran kuwanen. Nastiti.Sadaya gegayuhan saged kaleksanan.

Br : y Ktw. Aja Lamis Pl. Pertunjukan tarian (apabila ada) antara lain Tari Karonsih. seperti halnya : y y y Ktw.Gending-gending iringan pawiwahan ini disusun dalam satu paket untuk acara resepsi pernikahan yang diadakan dirumah/gedung. antara lain : y y y Geger Sekutha Pl.My Gd. Lobong minggah Kembang Pepe Sl.6 6.My Tukung Pl.5 Rujak Jeruk Sl. Tari Gambyong Pareanom dan tarian lainnya. Langengita Srinarendra Pl. Pamungkas Lanc. Gending yang diperdengarkan sebelum tamu undangan datang memasuki tempat pawiwahan. Persiapan untuk acara prosesi kirab. Runtung . Gending penutup. Selesai acara sambutan dan do¶a.Br Bawa Sekar Mocopat Sinom dawah Lgm. Mijil Sulastri Pl. yang kemudian untuk mengiringi kirab temanten diiringi dengan Ktw. Pada saat tamu sudah mulai berdatangan. biasanya dapat dipilih : y y y Lanc. langsung dialunkan gending-gending yang dipilih seperti : y y y y Gd. Wilujeng Ldr.Br 4. Sambil para tamu memberikan ucapan selamat.5 2. Prahulayar 7. Udan Mas Ldr. biasanya didahului dengan Ayak-Ayakan. dapat diisi dengan aneka langgam atau gendingan yang bersnuasakan suka ria seperti : y y y Lgm Kenya Desa Pl. Langengita Srinarendra Pl.Br Ldr.My Lanc. Bandhilori minggah Ldr. dapat diisi dengan alunan gending-gending yang ringan yaitu ladrang dan ketawang.My Gd. y Beksan Gambyong Pareanom 5. Pujangga Anom Sl. Eling-eling Kasmaran Pl. Sriwidodo 3. Rangkaian dalam paket ini dimulai dari : 1.6 Okrak-Okrak Sl.

ana ganda hanggambar arum katiyub ing samirana manda. kasuwun panjenenganipun Bapa/Ibu «««««««««««««. Kanthi mekaten pratandha pawiwahan prasaja ing siyang/dalu puniko sampun paripurna. miwah kiranging suba sita ingkang singlar ing reh tata krama. jenang sela wader kali sesondheran. lungguh ingkang kirang mungguh. Acara resepsi selesai. wonten anuh ingkang kirang wanuh. Wassalamu¶alaikum Wr. tumuju wiwaraning wisma pawiwahan. Jengkaring putra temanten sarimbit sinawang gegleyongan lampahe ( Binarung : Ldr. Matur nuwun. kawistara jengkaring Sri Atmaja Temanten putri mijil saking tepas wangi. Binarung swaraning pradangga hangrangin hambabar Ketawang Puspawarna. miwah suguh ingkang kirang lawuh. mboten langkung kawula handherekaken sugeng kondur. tepas mengku werdi ³papan´. Gleyong laras pelog pathet nem ) Panutup Pawiwahan Temanten Sampun paripurna pahargyan prasaja ing siyang/dalu punika. wasana sampun kalampahan kaleksanan dening kulawangsa. ngaturaken gunging panuwun saha hambok bilih anggenipun hanampi menggah karawuhan panjenengan sami. lumantar pangendhaliwara sepindhah malih panjenenganipun Bapa/Ibu «««««««««. mugi rahayu ingkang samya ginayuh. kanthi wilujeng kalis ing rubeda nir ing sambekala. sinartan sesanti jaya-jaya wijayanti. . BASA RINENGGA KANGGE ING PAHARGYAN/PAWIWAHAN MANTU 1.8. cawuh kliruning basa. Semanten ugi kula minangka pangendhaliwara. wangi wus hangarani. mawantu-wantu ingkang hamengku gati. ingkang saperlu anguntapaken konduring para tamu saha nyuwun tambahing berkah pangestu. nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami. kisruhing paramasastra. billahi taufik wal hidayah. keparenga hanjengkaraken putra temanten sarimbit. wonten kuciwaning bojakrami.. Akhirul kalam. menawi wonten keladuking patrap lan pangucap nyuwun pangaksami. mugi wilujeng dumugi ing ndalem.. Sepindhah malih tahu kecap Purwasari. apuranen menawi lepat atur kawula. Panatacara Badhe Paripurnaning Gati Wahyaning mangsa kala wus ndungkap paripurnaning adicara jumbuh kaliyan urut reroncening adicara purwa. madya. Minangka pratandha paripurnaning adicara.Wb. hambok bilih wonten gonyak-ganyuking wicara.

nuninggih putra temanten kakung sampun jumeneng wonten sangajenging wiwara kepareng badhe hanetepi upacara pasrah. «««««««««««««««. 7. 6. ing pangajab mugi tansah manggih kawilujengan kali sing sambekala. Hangemban dhawuh wigatosing sedya. Berikut ini salah satu rerepan dengan tembang sekar sinom. .2. mengku pralampita dhumateng putra temanten mugi tansah manunggal cipta. Binarung swaraning gangsa ingkang hambabar Ladrang Wilujeng. hangrantu praptaning mudha taruna minangka gegantilaning nala. 4. gya temanten kekalih samya apagut tingal. Kawistara Sri Atmaja penganten putri sampun lenggah hanggana raras wonten sasana adi. Gumebyar busananing putra temanten kakung. kepareng hing mangke penganten kakung kula pasrahaken tuwin kula sumanggakaken dhumateng pinangka sulih salira Bp. inggih sasana rinengga. asung pralampita putra temnaten tansah tinuntuna ing reh kautaman anggenipun ngancik ing alam madya. biasanya dikumandangan kidungan atau rerepan. putra temanten sekalian gya sinegeban sindur dening ingkang rama. ³Suruh´ asung pituduh ³Samurupa nganti weruh´ bisoa nganti tekan ³Rosing rasa´ inggih rasa sejati. tempuking catur netra handyani pangaribawa ingkang hambabar manunggaling nala ingkang tumanem ing sanubari. 8. hangagem busana ingkang tinaretes benang sotya. Mila winastan ³Suruh´ lamun dinulu beda lumah lawan kurebe yen ginigit tunggal rasane. rasa miwah karsane. REREPEN REREPEN PENGANTEN KIRAB ADAT JAWA KASATRIYAN Untuk mengiringi kirab kasatriyan pada upacara penganten adat jawa. Wus tinata titi tataning gati. ngagem kuluk kanigara hememba busananing Nata. Cundhuk kaliyan lampahing upacara ingkang sampun rinantam. 3. 5. Tindakira Sri Atmaja temanten putri hamucang kanginan. kawistara jengkaring putra temanten kakung saking wisma palereman. Saya caket tindakira putra temanten kekalih. pangudasmaraning driya ingkang dereng kawijil ing lesan. sapecak mangu satindak kendel. Paripurnaning titi laksitaning upacara panggih. 9. lengkeh-lengkeh pindha singa lupa. tansah pinaringan karaharjan. kamulyan hanjayeng bawana salaminya.

Widada manggih yuwana. dwi kang putra wus cukup rengganing karma. tansah eling waspada bakti mring praja. pantes tinulad para janmi. hangadhang mulya sejati. pinhane sang Gunungsari. kairing puji hastuti. rineksa pra wredha mudha. mrih lestari runtut-atut. sumunar lir Dewa-Dewi.Rerepan Kangge Nyarengi Kirab Kasatriyan Sekar Sinom Mijil kang pindha narendra. . Tindake sang sinatriya. kongsi kaki lan nini. pindha nata gya salin agem satriya. rinengga-rengga peni. tinuntun budi tama. den garubyuk para cethi. yeku trah Pancasila. pindha Komajaya Ratih. Hageman satriya tama. iku kang temanten priya. mancorong ponang wadana. tinebihna salah dudu. amrih bisa sembada. mahambeg satriya tuhu. ngudi mulya lahir batin. prasetya trus nyawiji. sari kang pindha Narpati. paminta kapranan kalbu. kang putri lir ragil kuning. wiraga mengku prabawa. sinung prabawa maya. uga muna lan muni. mrabawani kang mriksani. tali tresna jaman mangkin. mugyantuk berkahing Gusti. ngesti mengkoni putra. satindak lan tandukira. meminta sihing Hyang Widhi. gawok ngungun kang handulu. jroning driya asung pamuji Hyang Suksma. hamemayu sesame. Pamujine mengku brata.

Paring pituduh luhur. Mrih rahayuning putra. Panjenenganipun para rawuh saha para lenggah. dahat edi sanyatane. sampun handungkap prapteng unggyan ingkang tinuju. sembada kang sinedya. sang suba manggala sumawana para kadang Wandawa binger jroning wardaya karana wus bangkit hangentasi karya mulya wangsul mring papanira sowangsowang nedya lerem salira kanthi suka pari suka sumangga nun nuwun. ingkang sampun dhaup. biasanya dialunkan rerepan atau kidungan dhandhanggula. saniskara ingkang kaesthi. Wus manunggal keblat hanyawiji. subamanggala gya sung sasmita mring sri temanten nulya kalenggahaken wonten sasana adi. wiji mulya kinarya ngrengga Nagara.ing akhir manggih Swarga di. manggiha bagya mulya. hamiwaha atmajaneki. Kang agung pangurbanane. Sri penganten sakarone. jinangkung ing Hyang Agung. amrih bisa lestari widada. Ingkang hangukir jiwa lan raga. . Rina wengi tansah hangesthi. budayaning priyangga. Rerepan Dhandhanggula Kangge Nyarengi Upacara Sungkem Rama ibu kang luhuring budi. guyub rukun ing bebrayan. runtut atut tumekaning kaki lan nini. mahargya marang putra. REREPEN UPACARA SUNGKEMAN Pada acara sungkeman oleh kedua calon mempelai kepada orang tua. sekalian kang hanggung tulus marsudi. hangrumpaka pahargyan prasaja. jumbuh kang ginayuh. REREPEN JENGKARING SUBA MANGGALA Rerepan Dhandhanggula Kangge Nyarengi Jengkaring Suba Manggala Hanyarkara sinanggit memanis. sinten kang nembe mantu. bapak ««««««««««.

Lulus kang ginayuh. Hayu-hayu pinanggya. Tan gampang amutung. Alon ngandikanira. Nggonira jejodhohan. Piwelingku aja nganti lali. Muga-muga antuk barkahing hyang Widi. Kuwat nampa panandhang. Uripira migunani mring sesame. Sun tampa panyungkemira. Kadya sinendhal rasaning ati. Dhuh angger putraku. Adohna tukar padu. Anggonira mbangun bale wisma. Runtut atut sakarone. Panyungkeme kang putra sayuga. Tuhu pantes sinembah. . Linambaran kanthi sabarang penggalih. Tansah eling sabarang ati. Tan kanawa jroning kalbu. Dadiya tepa tuladha. Ngondhok-ondhok rasaning galih. Tumetes deres waspane. Sadaya ribet rubeda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful