08kinanti.

mp3 Pupuh Kinanti Watek Pupuh: Ngagambarkeun nungguan bari pinuh pangharepan sareng kanyaah KANYAAH INDUNG Laras Salendro Pupuh Kinanti Kanyaah indung mo suwung Lir jaladri tanpa tepi Lir gunung tanpa tutugan Asihna teuing ku wening Putra teh di dama dama Di anggo pupunden ati
Guru wilangan/ Guru lagu: 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i Padalisan: 6

IdaRosida-Asmarandana.mp3 Pupuh Asmarandana Watek Pupuh: Ngagambarkeun rasa kadeudeuh, kaasih sareng kanyaah PIWURUK SEPUH Laras Salendro Pupuh Asmarandana Ngariung di tengah bumi Pun biang sareng Pun Bapa Jisim Abdi diuk mando Husu ngupingkeun pituah Piwejang ti anjeunna Pituduh laku rahayu Piwejang sangkan Waluya Guru Wilangan/ Guru Lagu 81, 8a, 8o/e, 8i/a, 7i/a, 8u, 8a Padalisan: 7

6i.07jurudemung. 8a. 8u.mp3 Pupuh Juru Demung Watek Pupuh: Ngagambarkeun bingung ku kalakuan sorangan ADIGUNG Laras Pelog Pupuh Juru Demung Lolobana mungguh jalma Embung hina hayang agung (Embung hina hayang agung) Hayang hirup mukti (Hayang hirup) (Hayang hirup mukti) Tapina embung tarekah Tinangtu mo bakal nanjung Guru wilangan/ Guru lagu: 8a. 8u Padalisan: 5 .