Anda di halaman 1dari 18

TERHAD 1 3756/2

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

JAWAPAN CONTOH
BAGI PROGRAM PENSIJILAN BERGANDA LPM & LCCI
Kandungan
1 Perkongsian (3 pekongsi)
2 Kelab dan Persatuan
3 Rekod tak lengkap
4 Perkongsian (2 pekongsi)
5 Rekod tak lengkap
6 Perkongsian
7 Milikan tunggal

Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

Cg Narzuki Online <> http://cgnarzuki.com


TERHAD 2 3756/2

Kaedah tak langsung


1 (a)
Ak Realisasi
RM RM
Kenderaan 38 000 Bank 50 040
Lengkapan 8 560 Bank 3 555
Stok 11 250 Diskaun di terima 574
Penghutang 3 950 Modal Nor 7 706
Belanja pembubaran 1 630 Rugi Realisasi:
Pauzi 606
Halim 606
Nor 303
63 390 63 390

[6 markah]

(b)
Akaun Modal
Pauzi Halim Nor Pauzi Halim Nor
RM RM RM RM RM RM
Realisasi 7 706 Baki b/b 20 000 20 000 5 000
Rugi Realisasi 606 606 303 Bank 3 009
Bank 19 394 19 394
20 000 20 000 8 009 20 000 20 000 8 009

[4 markah]

(c) Akaun Bank


RM RM
Realisasi 50 040 Baki b/b 1 890
Realisasi 3 555 Pemiutang 2 296
Modal Nor 3 009 Pinjaman 12 000
Belanja pembubaran 1 630
Modal Pauzi 19 394
Modal Halim 19 394
56 604 56 604

[2 markah]

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

Cg Narzuki Online <> http://cgnarzuki.com


TERHAD 3 3756/2

Kaedah langsung

1 (a)
Ak Realisasi
RM RM
Kenderaan 38 000 Bank 50 040
Lengkapan 8 560 Bank 3 555
Stok 11 250 Pemiutang 574
Penghutang 3 950 Modal Nor 7 706
Bank 1 630 Modal Pauzi 606
Modal Halim 606
Modal Nor 303
63 390 63 390

[6 markah]

(b)
Akaun Modal
Pauzi Halim Nor Pauzi Halim Nor
RM RM RM RM RM RM
Realisasi 7 706 Baki b/b 20 000 20 000 5 000
Realisasi 606 606 303 Bank 3 009
Bank 19 394 19 394
20 000 20 000 8 009 20 000 20 000 8 009

[4 markah]

(c)
Akaun Bank
RM RM
Realisasi 50 040 Baki b/b 1 890
Realisasi 3 555 Pemiutang 2 296
Modal Nor 3 009 Pinjaman 12 000
Realisasi 1 630
Modal Pauzi 19 394
Modal Halim 19 394
56 604 56 604

[2 markah]

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

Cg Narzuki Online <> http://cgnarzuki.com


TERHAD 4 3756/2

2 (a) Akaun Yuran


RM RM
Baki b/b 210 Bank 9 840
Pendapatan &
Perbelanjaan 9 450
Baki h/b 180
9 840 9 840
[3 markah]
(b)
Akaun Kawalan Pemiutang
RM RM
Bank 5 141 Baki b/b 2 760
Baki h/b 1 980 Belian 4 361
7 121 7 121

[1 markah]

(c) Kelab Anggerik Jati


Akaun Dagangan Makanan Ringan
bagi tahun berakhir 28 Februari 2009
RM RM
Jualan 6 116
Stok awal 675
Tambah: Belian 4 361
5 036
Tolak : Stok akhir 850
Kos jualan 4 186
Tambah:Upah pekerja 540
4 726
Untung makanan ringan 1 390

[1 markah]

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

Cg Narzuki Online <> http://cgnarzuki.com


TERHAD 5 3756/2

(d)
Kelab Anggerik Jati
Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir
28 Februari 2009
RM RM
Yuran ahli 9450
Untung makanan ringan 1390
Faedah atas simpanan tetap (W1) 600
Yuran masuk 300
Untung pertandingan gubahan 30
11 770
Tolak:
Kadar bayaran 680
Akhbar & majalah 150
Sewa kedai (W2) 3 600
Belanja susut nilai lengkapan(W3) 580
5150
Lebihan 6760

[5 markah]

Jalan kerja:
W1 - RM0.10 X RM12000 X 6/12 = RM600
W2 - RM3000 + RM600 = RM3600
W3 - RM0.20 X RM2900 = RM580

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

Cg Narzuki Online <> http://cgnarzuki.com


TERHAD 6 3756/2

3 (a)
Akaun Kawalan Penghutang
RM RM
Baki b/b 6 600 Bank 45 180
Bank (cek tak laku) 320 Pulangan jualan 1 600
Jualan 49 180 Baki h/b 9 320
56 100 56 100
[3 markah]

Bengkel Kereta Riz


(b) Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2009
RM RM
Jualan 49 180
- Pulangan jualan 1 600
47 580
- Kos jualan
Stok awal 8 460
Belian 31 900
40 360
-Stok akhir 5 130
35 230
Untung kasar 12 350
+ Hasil
Komisen diterima 570
12 920
- Belanja
Kadar bayaran ( 950 + 280) 1 230
Insurans (1440 - 240) 1 200
Susut nilai kenderaan 4 000
Susut nilai alat-alat kecil (12000 + 3500 - 14100) 1 400
7 830
Untung bersih 5 090

[7 markah]

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

Cg Narzuki Online <> http://cgnarzuki.com


TERHAD 7 3756/2

(c)
Bengkel Kereta Riz
Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2009

RM RM
Aset Bukan Semasa
Kederaan 40 000
- P.S Nilai Kenderaan 4 000
36 000
Aset Semasa
Stok alat-alat kecil 14 100
Penghutang 9 320
Insurans terdahulu 240
Bank 16 640
Stok akhir 5 130
45 430
Liabiliti Semasa

Kadar bayaran terakru 280

Modal kerja 45 150


81 150

Ekuiti Pemilik
Modal Awal 76 060
Untung bersih 5 090
81 150

[8 markah]

Jalan kerja

Buku Tunai
RM RM
Baki b/b 9 000 Kadar bayaran 950
Penghutang 45 180 Alat kecil 3 500
Komisen diterima 570 Belian 31 900
Insurans 1 440
Penghutang (cek
tak laku) 320
Baki h/b 16 640
54 750 54 750
Baki b/b 16 640

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

Cg Narzuki Online <> http://cgnarzuki.com


TERHAD 8 3756/2

Penyata Mengira Modal 1 Januari 2009


RM RM
Aset Bukan Semasa
Kenderaan 40 000
Aset Semasa
Pemiutang 6 600
Bank 9 000
Stok 8 460
Stok alat-alat kecil 12 000
36 060
76 060

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

Cg Narzuki Online <> http://cgnarzuki.com


TERHAD 9 3756/2

4 (a) Perkongsian Cekap Mesra


Penyata Untung Rugi dan Pengasingan Untung Rugi
bagi tahun berakhir 30 Jun 2009
RM RM
Untung kasar 24 376
Tambah: Komisen 750
25 126

Tolak: Belanja
Faedah atas pinjaman(W1) 720
Kadar bayaran 1 560
Sewa 6 900
Susut nilai kenderaan (W2) 4 860
Alat tulis (W3) 235
14 275
Untung bersih 10 851
Tambah: Faedah atas ambilan
Zalina (W4) 34
10 885
Tolak: Faedah atas modal (W5)
Ruhaida 1 875
Zalina 1 200
Gaji Ruhaida (W6) 10 560
13 635
(2 750)

Kongsi rugi:
Ruhaida 1 650
Zalina 1 100
(2 750)

[8 markah]

(b)
Akaun Semasa
Ruhaida Zalina Ruhaida Zalina
RM RM RM RM
Faedah atas ambilan - 34 Baki b/b 520 395
Ambilan - 2 300 Faedah atas modal 1 875 1 200
Kongsi rugi 1 650 1 100 Gaji (W7) 2 640
Baki h/b 3 625 - Faedah atas pinjaman 240
Baki h/b (W8) - 1 839
5 275 3 434 5 275 3 434
Baki b/b 1 839 Baki b/b 3 625 -
-

[5 markah]

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

Cg Narzuki Online <> http://cgnarzuki.com


TERHAD 10 3756/2

(c)
Perkongsian Cekap Mesra
Kunci Kira-kira pada 30 Jun 2009
RM RM RM
Aset Bukan Semasa
Kenderaan 60 000
Tolak :Peruntukan susut nilai (W9) 16 260 43 740
Lengkapan 2 500 46 240
Aset Semasa
Stok 14 197
Penghutang 9 210
Stok alat tulis 175
23 582
Tolak: Liabiliti Semasa
Bank 2 050
Pemiutang 4 486
Pinjaman: Rohaida 9 000
15 536
Modal Kerja 8 046
54 286

Dibiayai oleh:
Ekuiti Pemilik
Modal: Rohaida 32 500
Zalina 20 000 52 500

Akaun Semasa: Rohaida 3 625


Zalina (1 839)
1 786
54 286

[7 markah]

Jalan kerja:

W1 - 0.08 x RM9 000 = RM720


W2 - 0.10 x (60 000 - 11 400) = RM4 860
W3 - RM130 + RM280 - RM175 = RM235
W4 - (0.02 x RM1 500) + (0.02 x RM800 x 3/12) =RM30 + RM4 = RM34
W5 - Ruhaida : (0.06 x RM3 000) + (0.06 x RM2 500 x 6/12) = 1 800 +75 = RM1 875
Zalina : (0.06 x RM20 000) = RM1 200
W6 - RM880 x 12 bln = RM10 560
W7 - RM10 560 - RM7 920 = RM2 640
W8 - RM720 - RM480 = RM240
W9 - RM11 400 + RM4 860 = RM16 260

Jawapan yang melibatkan Penyata Kewangan digalakkan dalam format penyata.

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

Cg Narzuki Online <> http://cgnarzuki.com


TERHAD 11 3756/2

5 (a) Alternatif 1

(i) Jumlah jualan = Jualan kredit + Jualan tunai


= (82500 + 9350 - 7800) + 5200
= 84050 + 5200
= RM89250

(ii) Jumlah belian = Belian kredit + Belian tunai


= (62000 + 5950 - 4000) + 400
= 63950 + 400
= RM64350

(iii) Ambilan tunai = 70 + 5200 - 400 -500 - 3000 -30


= RM1340

(a) Alternatif 2
Sekiranya jalan kerja berbentuk akaun maka peraturan lejar terpakai iaitu butir
dan angka mesti betul.

(i)
Akaun Kawalan Penghutang
RM RM
Baki b/b 7 800 Bank 82 500
Jualan 84 050 Baki h/b 9 350
91 850 91 850

Jumlah jualan = 84 050 + 5 200


= RM89 250

(ii)
Akaun Kawalan Pemiutang
RM RM
Bank 62 000 Baki b/b 4 000
Baki h/b 5 950 Belian 63 950
67 950 67 950

Jumlah belian = 63 950 + 400


= RM64 350

(iii)
Akaun Tunai
RM RM
Baki b/b 70 Belian 400
Jualan 5 200 Perbelanjaan 500
Bank 3 000
Ambilan 1 340
Baki h/b 30
5 270 5 270

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

Cg Narzuki Online <> http://cgnarzuki.com


TERHAD 12 3756/2

Syarifah Salwa
Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir pada 31 Disember 2008
RM RM
Jualan 89 250
Tolak: Kos jualan
Stok awal 2 000
(+) Belian 64 350
66 350
(-) Stok akhir 2 400
63 950
Untung kasar 25 300
(-) Perbelanjaan (W1) 4 050
Susut nilai kenderaan (W2) 1 400
Peruntukan hutang ragu (W3) 187
5 637
Untung bersih 19 663
[6 markah]

Sharifah Salwa
Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2008
RM RM RM
Aset Bukan semasa
Kenderaan (kos) 8 000
(-) Peruntukan susut nilai 1 400 6 600
Aset Semasa
Penghutang 9 350
(-) Peruntukan hutang ragu 187
9 163
Stok 2 400
Belanja terdahulu 2 050
Bank 8 500
Tunai 30

Tolak: Liabiliti semasa


Pemiutang 22 143
Modal kerja 5 950 6 193
22 793
Dibiayai oleh:
Ekuiti pemilik
Modal awal (W4) 7 470
(+) Untung bersih 19 663
27 133
(-) Ambilan (W5) 4 340
Modal akhir 22793

[6 markah]

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

Cg Narzuki Online <> http://cgnarzuki.com


TERHAD 13 3756/2

Jalan kerja:

W1 - 7400 + 500 – 1800 – 2050 = RM4 050


8000 − 1000
W2 - = RM1400
5
2
W3 - × 9350 = RM147
100

W4 - 7800 + 3400 + 70 + 2000 – 4000 – 1800 = RM7 470

W5 - 3000 + 1340 = RM4 340

Untung bersih
(d) Pulangan atas modal = × 100
Modal awal

19 663
= × 100
7 470

= 263.23% [2 markah]

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

Cg Narzuki Online <> http://cgnarzuki.com


TERHAD 14 3756/2

6 (a) RM
Untung bersih sebelum pelarasan 39 220
(i) Tiada kesan -
(ii) Gaji Yu Jin dianggap belanja am + 9 000
(iii) Belanja terakru:
Membaiki kenderaan 280
Belanja pejabat 190 – 470
(iv) Insurans terdahulu + 700
(v) Pelarasan peruntukan hutang ragu (W1) + 90
48 540

[7 markah]

(b)
Perniagaan Samudera
Akaun Pengasingan Untung Rugi bagi tahun berakhir
31 Disember 2008
RM RM RM
Untung bersih 48 540
(+) Faedah atas ambilan
Kamil (W1) 600
Johan (W2) 360
960
49 500
– Gaji Yu Jin 9 000
Faedah atas modal
Kamil (W3) 2 000
Johan (W4) 1 250
Yu Jin (W5) 250 3 500
12 500
37 000
Kongsi untung:
Kamil (W6) 14 800
Johan (W7) 14 800
Yu Jin (W8) 7 400
37 000

[7 markah]

W1 (10 000 x 0.5% x 9) + (10 000 x 0.5% x 3)


W2 (12 000 + 0.5% x 6)
W3 (40 000 x 5%)
W4 (25 000 x 5%)
W5 (5 000 x 5%)
W6 (37000 x 2/5)
W7 (37000 x 2/5)
W8 (37000 x 1/5)

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

Cg Narzuki Online <> http://cgnarzuki.com


(c)

Akaun Semasa
TERHAD

Kamil Johan Yu Jin Kamil Johan Yu Jin


RM RM RM RM RM RM
Baki b/b 500 Baki b/b 1 400 100
Ambilan 20 000 12 000 Faedah atas modal 2 000 1 250 200
Faedah atas ambilan 600 360 Gaji 9 000
Baki h/b 5 090 16 750 Kongsi untung 14 800 14 800 7 400
Baki h/b 4 300

Cg Narzuki Online <> http://cgnarzuki.com


21 100 17 450 16 750 21 100 17 450 16 750
Baki b/b 4300 Baki b/b 5090 16750

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010


[6 markah]
15
3756/2
TERHAD 16 3756/2

7 (a) (i)
Akaun Kawalan Penghutang
RM RM
Baki b/b 10 810 Bank 84 500
Jualan 86 440 Diskaun diberi 210
Kontra 700
Hutang lapuk 250
Baki h/b 11 590
97 250 97 250

[2 markah]

(ii)

Akaun Kawalan Pemiutang


RM RM
Bank 52 640 Baki b/b 3 670
Diskaun diterima 840 Belian 55 440
Kontra 700
Baki h/b 4 930

59 110 59 110

[2 markah]

(b)

Akaun Tunai
RM RM
Jualan 25 820 Bank 15 480
Ambilan 9 540
Sewa 800

25 820 25 820

[2 markah]

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

Cg Narzuki Online <> http://cgnarzuki.com


TERHAD 17 3756/2

(c) Rose
Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2008
RM RM
Jualan W1 112 260
Tolak: Kos jualan
Stok awal 4 000
Belian 55 440
59 440
(-) Stok akhir 4 300
Kos jualan 55 140
Untung kasar 57 120
Tambah: Hasil
Diskaun diterima 840
Peruntukan hutang ragu W2 80
920
Tolak : Belanja 58 040
Sewa W3 9 400
Belanja am 10 250
kadar bayaran 4 870
faedah atas pinjaman W4 1 200
Diskaun diberi 210
Hutang lapuk 250
Susut nilai lengkapan W5 2 650
28 830
Untung bersih 29 210

[9 markah]

W1 86 440 + 25 820 = 112 260


W2 500 - 420 = 80
W3 8 400 + 700 + 800 - 500 = 9 400
W4 1 500 + 300 = 1 200
w5 4 250 + 9000 10600 = 2 650

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

Cg Narzuki Online <> http://cgnarzuki.com


TERHAD 18 3756/2

(d)
Rose
Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2008
RM RM RM
Aset Bukan Semasa
Lengkapan 10 600
Aset Semasa
Stok 4 300
Penghutang 11 590
(-) Peruntukan hutang ragu 420
11 170
Sewa terdahulu / Sewa 500
15 970
(-) Liabiliti Semasa
Pemiutang 4 930
Bank 330
5 260
Modal Kerja 10 710
21 310

Ekuiti Pemilik
Modal awal 1 640
(+) Untung bersih 29 210
30 850
(-) Ambilan 9 540
21 310

[5 markah]

Jawapan Item contoh 2009 dan 2010

Cg Narzuki Online <> http://cgnarzuki.com