Anda di halaman 1dari 14

|| ²æà ||

“DAiÀiÁ¢ ¤dvÀvÀé zÀ¥ÀðtA”


(gÀZÀ£ÁPÀæªÀÄ ¸À»vÀ)

gÀa¹zÀªÀgÀÄ
§æA|| ²æà || ¹zÁÞAw
°AUÉÊPÀå ©.AiÀÄA. UÀÄgÀĸÁéªÀÄAiÀÄå ±Á¹Ûç,
GdӬĤªÀÄoÀ dUÀ®ÆgÀÄ.

(Copy Right Registered)

1
|| NA || ªÉÆzÀ¯Éà ªÀÄÄzÀæt : 1-1-59
JgÀqÉà ªÀÄÄzÀæt : 1-1-88

¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ :
²æà ©.AiÀÄA.ZÀAzÀæªÀi˼ÉñÀégÀ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ.

PÉÊ || §æA || ²æà || ©.JA. UÀÄgÀĹzÀÞ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ


zsÀªÀÄð ¨sÀƵÀt, VÃgÁét ¨sÁµÁ ¥ÀArvÀgÀÄ GdӬĤ
*
EªÀgÀÄ F UÀæAxÀPÀvÀÈðUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆdå ¦vÀÈUÀ¼ÀÆ, eÉÆåÃwµÀå
¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ ºÉÆgÉ ºÉÆvÀÛªÀgÀÄ :
«zÁå ¨sÉÆÃzÀPÀgÀÆ DVzÀÝgÀÄ. ¢|| eÉÆ. ªÀÄ. UÀqÀzÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ
¸ÀºÉÆÃzÀgÀ
eÉÆ. ªÀÄ. PÉÆl槸ÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ
PÁ¼Á¥ÀÄgÀ. f¯Áè §¼Áîj.

ªÀÄÄzÀæPÀgÀÄ :

2 3
-: ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É :- -: ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É :-
ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ DAiÀiÁ¢UÀ¼À£ÀÄß J®ègÀÆ vÀªÀÄUÉ vÁªÉà ElÄÖ PÉƼÀî®Ä ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ DAiÀiÁ¢UÀ¼À£ÀÄß J®ègÀÆ vÀªÀÄUÉ vÁªÉà ElÄÖ PÉƼÀî®Ä ªÀåªÀ¸ÉÜ
ªÀiÁrPÉÆlÄÖ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £ÀÆgÁgÀÄ d£À £À£Àß «ÄvÀægÀÄ ªÀiÁrPÉÆlÄÖ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £ÀÆgÁgÀÄ d£À £À£Àß «ÄvÀægÀÄ
MvÁÛAiÀÄ¥Àr¹zÀÝjAzÀ 3-4 wAUÀ¼ÀÄ PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ UÀÄt¹gÀĪɣÀÄ. MvÁÛAiÀÄ¥Àr¹zÀÝjAzÀ 3-4 wAUÀ¼ÀÄ PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ UÀÄt¹gÀĪɣÀÄ.

F ¥ÀĸÀÛPÀªÀÅ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ PÉÊAiÀÄ£ÀÆß ¸ÉÃj CªÀgÉ®ègÀÆ EzÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß F ¥ÀĸÀÛPÀªÀÅ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ PÉÊAiÀÄ£ÀÆß ¸ÉÃj CªÀgÉ®ègÀÆ EzÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß
ºÉÆA¢zÀgÉ £À£Àß ±ÀæªÀĪÀÅ ¸ÁxÀðPÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ°è UÀÄt¹ ºÁQgÀĪÀ ºÉÆA¢zÀgÉ £À£Àß ±ÀæªÀĪÀÅ ¸ÁxÀðPÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ°è UÀÄt¹ ºÁQgÀĪÀ
DAiÀiÁ¢UÀ¼À®èzÉ E£ÀÆß zÉÆqÀØ PÀlÖqÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä UÀÄt¹PÉÆAqÀÄ w½zÀÄ DAiÀiÁ¢UÀ¼À®èzÉ E£ÀÆß zÉÆqÀØ PÀlÖqÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä UÀÄt¹PÉÆAqÀÄ w½zÀÄ
PÉƼÀÄîªÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß «ªÀj¹zÉ. PÉƼÀÄîªÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß «ªÀj¹zÉ.

EzÀgÀ ¸ÀªÀð¸ÁéªÀÄåvÀéªÀ£ÀÄß UÀæAxÀPÀvÀðjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀA²ÃAiÀÄjUÀÆ EzÀgÀ ¸ÀªÀð¸ÁéªÀÄåvÀéªÀ£ÀÄß UÀæAxÀPÀvÀðjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀA²ÃAiÀÄjUÀÆ
ªÀiÁvÀæ PÁ¢qÀ®ànÖzÉ. ªÀiÁvÀæ PÁ¢qÀ®ànÖzÉ.

EzÀ£ÀÄß §ºÀ¼À ±ÀÈzÉÞ¬ÄAzÀ ¥Àj²Ã°¹, C©üªÀiÁ£À¢AzÀ bÁ¦¹PÉÆlÖ £À£Àß EzÀ£ÀÄß §ºÀ¼À ±ÀÈzÉÞ¬ÄAzÀ ¥Àj²Ã°¹, C©üªÀiÁ£À¢AzÀ bÁ¦¹PÉÆlÖ £À£Àß
«ÄvÀægÁzÀ zÁªÀtUÉgÉ ²æà dAiÀÄzÉêÀ ¥Éæ¸ï ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ²æà PÉ. UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà£ÀªÀjUÉ «ÄvÀægÁzÀ zÁªÀtUÉgÉ ²æà dAiÀÄzÉêÀ ¥Éæ¸ï ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ²æà PÉ. UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà£ÀªÀjUÉ
£Á£ÀÄ agÀIÄtÂAiÀiÁVzÉÝãÉ. £Á£ÀÄ agÀIÄtÂAiÀiÁVzÉÝãÉ.

§æA||²æÃ|| ¹zÁÞAw §æA|| ²æÃ|| ¹zÁÞAw


¢ || ©.JA. UÀÄgÀĸÁéªÀÄAiÀÄå ±Á¹Ûç ¢ || ©.JA. UÀÄgÀĸÁéªÀÄAiÀÄå ±Á¹Ûç
UÀæAxÀPÀvÀðgÀÄ UÀæAxÀPÀvÀðgÀÄ
dUÀ®ÆgÀÄ
dUÀ®ÆgÀÄ vÁ. 1-1-1959
vÁ. 1-1-1959

4 5
GzÀÝ CUÀ® PÉëÃvÀæ DAiÀÄ zsÀ£À IÄt DAiÀÄĵÀå ªÁgÀ wy £ÀPÀëvÀæ AiÉÆÃUÀ PÀgÀt CA±À ¢PÀàw
¥sÀ®

5 5 25 zsÀéd 8 3 105 D¢ DªÀiÁ ¥Àħ⠥ÀjWÀ vÉÊvÀÄ® 6 EAzÀæ

7 5 35 ¹AºÀ 4 1 75 ±À¤ .... ªÀÄSÁ ªÀdæ £ÁUÀ 3 AiÀĪÀÄ

.... 7 49 zsÀéd 12 3 81 ±À¤ §||9 avÀÛ ¸ÀÄPÀgÀä PË®ªÀ 6 EAzÀæ

6
9 5 45 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 45 ±ÀÄPÀæ DªÀiÁ D±Éèà ªÀjà UÀgÀ 9 ªÀgÀÄt

.... 7 63 UÀd 12 5 87 ±À¤ §||3 eÉõÀ× ±ÀÆ® ¨sÀzÀæ 9 EAzÀæ

.... 9 81 zsÀéd 12 3 9 ¨sÁ£ÀÄ ±ÀÄ||6 gÉêÀw ªÉÊzsÀÈ ZÀvÀÄ 9 EAzÀæ

11 5 55 UÀd 8 5 15 UÀÄgÀÄ DªÀiÁ ¥ÀȵÀå ¸Ë¨sÁUÀå QA¸ÀÄÛ 6 PÀĨÉÃgÀ

.... 7 77 ªÀȵÀ¨sÀ 4 7 93 ±À¤ ±ÀÄ||12 ±ÀæªÀt ªÀÈ¢Þ .... 3 ªÀgÀÄt

.... 9 99 ¹AºÀ 12 3 51 ¸ÉÆà §||9 D±ÉèõÀ ªÀjà .... 9 AiÀĪÀÄ

.... 11 121 zsÀéd 8 3 9 §ÄzsÀ ±ÀÄ||6 zsÀ¤µÀ× §æºÀä .... 6 EAzÀæ

13 5 65 zsÀéd 4 3 105 §ÄzsÀ DªÀiÁ ¥ÀÄ£À ªÀåwà ªÀtÂd 3 EAzÀæ

.... 7 91 ¹AºÀ 8 1 99 ±À¤ ±ÀÄ||6 G¨sÁzÀæ ªÁåWÁvÀ vÉÊvÀÄ® 6 AiÀĪÀÄ

.... 9 117 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 93 PÀÄd ±ÀÄ||12 eÉõÀ× ±ÀÆ® ¨Á®ªÀ 9 ªÀgÀÄt


7

.... 11 143 UÀd 4 5 87 ±ÀÄPÀæ §||12 ªÀÄSÁ ±ÉÆèsÀ£À QA¸ÀÄÛ 3 PÀĨÉÃgÀ

.... 13 169 zsÀéd 8 3 81 ¸ÉÆà §||9 ¨sÀgÀt «µÀÌA ZÀvÀÄ 6 EAzÀæ

15 5 75 ¹AºÀ 12 1 75 ªÀÄAUÀ DªÀiÁ DjzÀæ DAiÀÄÄ §ªÀ 9 AiÀĪÀÄ

.... 7 105 zsÀéd 12 3 105 ±À¤ .... PÀÈwÛPÀ ªÀdæ ±ÀPÀĤ 9 EAzÀæ

.... 9 135 UÀd 12 5 15 §ÄzsÀ .... gÉêÀw ªÉÊzsÀÈw vÉÊvÀÄ® 9 PÀĨÉÃgÀ


GzÀÝ CUÀ® PÉëÃvÀæ DAiÀÄ zsÀ£À IÄt DAiÀÄĵÀå ªÁgÀ wy £ÀPÀëvÀæ AiÉÆÃUÀ PÀgÀt CA±À ¢PÀàw
¥sÀ®

.... 11 165 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 45 ¨sÁ£ÀÄ .... ±ÀvÀvÁgÀ zsÀȪÀ QA¸ÀÄÛ 9 ªÀgÀÄt

.... 13 195 ¹AºÀ 12 1 75 UÀÄgÀÄ .... GµÁqÀ ±ÀÄPÀè ¨sÀzÀæ 9 AiÀĪÀÄ

.... 15 225 zsÀéd 12 3 105 ¸ÉÆà .... eÉõÀ× ±ÀÆ® PË®ªÀ 9 EAzÀæ

8
17 5 85 ªÀȵÀ¨sÀ 8 7 45 ¸ÉÆà .... ªÀÄÈUÀ ¹¢Þ ¨sÀzÀæ 6 ªÀgÀÄt

.... 7 119 UÀd 4 5 119 ±À¤ §||9 ¥ÀÄ£À ªÀåwà §ªÀ 3 PÀĨÉÃgÀ

.... 9 153 zsÀéd 12 3 57 UÀÄgÀÄ .... D±ÉèõÀ ªÀjà ªÀtÂd 9 EAzÀæ

.... 11 187 ¹AºÀ 8 1 3 PÀÄd ±ÀÄ||12 ¥ÀĨÁâ ¥ÀjWÀ QA¸ÀÄÛ 6 AiÀĪÀÄ

.... 13 221 ªÀȵÀ¨sÀ 4 7 69 ¨sÁ£ÀÄ ±ÀÄ||6 ºÀ¸ÀÛ ²ªÀ UÀgÀd 3 ªÀgÀÄt

.... 15 255 UÀd 12 5 15 PÀÄd DªÀiÁ ¸Áéw ¹zÀÞ £ÁUÀªÁ 9 PÀĨÉÃgÀ

.... 17 289 zsÀéd 8 3 81 §ÄzsÀ §||9 gÉêÀw ¸ÁzsÀå vÉÊvÀÄ® 6 EAzÀæ

19 5 95 UÀd 4 5 15 ¨sÁ£ÀÄ DªÀiÁ gÉÆût ªÁåWÁ ¨Á®ªÀ 3 PÀĨÉÃgÀ

.... 7 133 ªÀȵÀ¨sÀ 8 7 117 ±À¤ §||3 ¥ÀĨÁâ ±ÀĨsÀ UÀgÀd 6 ªÀgÀÄt
9

.... 11 209 zsÀéd 4 3 81 UÀÄgÀÄ §||9 ¥ÉƨsÁzÀæ ¹¢Þ QA¸ÀÄÛ 3 EAzÀæ

.... 13 247 UÀd 8 5 63 §ÄzsÀ ±ÀÄ||12 ªÀÄÈUÀ LAzÀæ PË®ªÀ 6 PÀĨÉÃgÀ

.... 15 285 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 45 PÀÄd DªÀiÁ GvÀÛgÀ ±ÀÆ® ªÀtÂd 9 ªÀgÀÄt

.... 17 323 ¹AºÀ 4 1 27 ¸ÉÆà §||3 ªÀÄƯÁ ¥ÀjWÀ ZÀvÀÄ 3 AiÀĪÀÄ

.... 19 361 zsÀéd 8 3 9 D¢ ±ÀÄ||6 G¨sÁzÀæ ¦æÃw §ªÀ 6 EAzÀæ


GzÀÝ CUÀ® PÉëÃvÀæ DAiÀÄ zsÀ£À IÄt DAiÀÄĵÀå ªÁgÀ wy £ÀPÀëvÀæ AiÉÆÃUÀ PÀgÀt CA±À ¢PÀàw
¥sÀ®

21 5 105 zsÀéd 12 3 105 ±À¤ CªÀiÁ PÀÈwÛPÁ ªÀdæ ±ÀPÀĤ 9 EAzÀæ

.... 7 147 ¹AºÀ 12 1 3 .... ±ÀÄ||12 ¸Áéw ¹zÀÞ ZÀvÀÄ 9 AiÀĪÀÄ

.... 9 189 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 21 .... §||9 gÉêÀw ªÉÊzsÀÈw £ÁUÀ 9 ªÀgÀÄt

10
.... 11 231 UÀd 12 5 39 .... ±ÀÄ||6 GvÀÛgÀ CwUÀA QA¸ÀÄÛ 9 PÀĨÉÃgÀ

.... 13 273 zsÀéd 12 3 57 .... §||3 ±ÀvÀvÁoÀ zsÀȪÀ §ªÀ 9 EAzÀæ

.... 15 315 ¹AºÀ 12 1 75 .... CªÀiÁ D±ÉèõÀ ªÀjà ¨Á® 9 AiÀĪÀÄ

.... 17 357 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 93 .... ±ÀÄ||12 ªÀÄÆ® ±ÀÄPÀè PË®ªÀ 9 ªÀgÀÄt

.... 19 399 UÀd 12 5 111 .... §||9 DjzÀæ DAiÀÄÄ vÉÊvÀÄ® 9 PÀĨÉÃgÀ

.... 21 441 zsÀéd 12 3 9 .... ±ÀÄ||6 eÉõÀ× ±ÀÆ® UÀgÀd 9 EAzÀæ

23 5 115 ¹AºÀ 8 1 75 ±ÀÄPÀæ CªÀiÁ ¨sÀgÀt «µÀÌA PË®ªÀ 6 AiÀĪÀÄ

.... 7 161 zsÀéd 4 3 9 ±À¤ ±ÀÄ||6 ªÀÄÆ® ±ÀĨsÀ ¨Á®ªÀ 3 EAzÀæ

.... 9 207 UÀd 12 5 63 ¨sÁ£ÀÄ ±ÀÄ||12 D±ÉèõÀ ªÀjà §ªÀ 9 PÀĨÉÃgÀ

.... 11 253 ªÀȵÀ¨sÀ 8 7 117 ¸ÉÆà §||3 G¨sÁzÀæ ªÁåWÁvÀ QA¸ÀÄÛ 6 ªÀgÀÄt
11

.... 13 299 ¹AºÀ 4 1 51 PÀÄd §||9 «±ÁR zsÀÈw £ÁUÀ 3 AiÀĪÀ

.... 15 345 zsÀéd 12 3 105 §ÄzsÀ CªÀiÁ DjzÀæ DAiÀÄÄ ZÀvÀÄ 9 EAzÀæ

.... 17 391 UÀd 8 5 39 UÀÄgÀÄ ±ÀÄ||6 zsÀ¤µÀ× §æºÀä ±ÀPÀĤ 6 PÀĨÉÃgÀ

.... 19 437 ªÀȵÀ¨sÀ 4 7 93 ±ÀÄPÀæ ±ÀÄ||12 ºÀ¸ÀÛ ²ªÀ ¨sÀzÀæ 3 ªÀgÀÄt

.... 21 483 ¹AºÀ 12 1 27 ±À¤ §||3 PÀÈwÛPÀ ªÀdæ ªÀtÂd 9 AiÀĪÀÄ


GzÀÝ CUÀ® PÉëÃvÀæ DAiÀÄ zsÀ£À IÄt DAiÀÄĵÀå ªÁgÀ wy £ÀPÀëvÀæ AiÉÆÃUÀ PÀgÀt CA±À ¢PÀàw
¥sÀ®

.... 23 529 zsÀéd 8 3 81 ¨sÁ£ÀÄ §||9 ¥ÀƵÁqÀ UÀAqÀ UÀgÀd 6 EAzÀæ

25 5 125 ªÀȵÀ¨sÀ 4 7 45 UÀÄgÀÄ CªÀiÁ C²é¤ ºÀµÀð ZÀvÀÄ 3 ªÀgÀÄt

.... 7 175 UÀd 8 5 15 ±À¤ .... zsÀ¤µÀ× §æºÀä ªÀtÂd 6 PÀĨÉÃgÀ

12
.... 9 225 zsÀéd 12 3 105 ¸ÉÆà .... eÉõÀ× ±ÀÆ® PË®ªÀ 9 EAzÀæ

.... 11 275 ¹AºÀ 4 1 75 §ÄzsÀ .... ºÀ¸ÀÛ ²ªÀ QA¸ÀÄÛ 3 AiÀĪÀÄ

.... 13 325 ªÀȵÀ¨sÀ 8 7 45 ±ÀÄPÀæ .... ¥ÀĵÀå ¸Ë¨sÁUÀå ±ÀPÀĤ 6 ªÀgÀÄtÂ

.... 15 375 UÀd 12 5 15 ¨sÁ£ÀÄ .... PÀÈwÛPÀ ªÀdæ UÀgÀd 9 PÀĨÉÃgÀ

.... 17 425 zsÀéd 8 3 105 PÀÄd .... ¥ÀƨsÁzÀæ EAzÀæ ¨Á®ªÀ 3 EAzÀæ

25 19 475 ¹AºÀ 8 2 75 UÀÄgÀÄ CªÀiÁ ¥ÀƵÁqÀ UÀAqÀ £ÁUÀ 6 AiÀĪÀÄ

.... 21 525 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 45 ±À¤ .... ¸Áéw ¹zÀÞ ¨sÀzÀæ 9 ªÀgÀÄt

.... 23 575 UÀd 4 5 15 ¸ÉÆà ... ªÀÄSÁ ±ÉÆèsÀ£Á vÉÊvÀÄ® 3 PÀĨÉÃgÀ

.... 25 625 zsÀéd 8 3 105 §ÄzsÀ .... ªÀÄÈUÀ²gÀ ¹¢Þ §ªÀ 6 EAzÀæ

27 5 135 UÀd 12 5 15 §ÄzsÀ .... gÉêÀw ªÉÊzsÀÈw vÉÊvÀÄ® 9 PÀĨÉÃgÀ


13

.... 7 189 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 21 ±À¤ §||9 .... .... £ÁUÀ 9 ªÀgÀÄt

.... 9 243 ¹AºÀ 12 1 27 PÀÄd §||3 .... .... UÀgÀd 9 AiÀĪÀÄ

.... 11 297 zsÀéd 12 3 33 ±ÀÄPÀæ ±ÀÄ||12 .... .... QA¸ÀÄÛ 9 EAzÀæ

.... 13 351 UÀd 12 5 39 ¸ÉÆà ±ÀÄ||6 .... .... ªÀtÂd 9 PÀĨÉÃgÀ

.... 15 405 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 45 UÀÄgÀÄ CªÀiÁ .... .... §ªÀ 9 ªÀgÀÄt


GzÀÝ CUÀ® PÉëÃvÀæ DAiÀÄ zsÀ£À IÄt DAiÀÄĵÀå ªÁgÀ wy £ÀPÀëvÀæ AiÉÆÃUÀ PÀgÀt CA±À ¢PÀàw
¥sÀ®

.... 17 459 ¹AºÀ 12 1 51 ¨sÁ£ÀÄ §||9 gÉêÀw ªÉÊzsÀÈw ¨sÀzÀæ 9 AiÀĪÀÄ

.... 19 513 zsÀéd 12 3 57 §ÄzsÀ §||3 .... .... ¨Á®ªÀ 9 EAzÀæ

.... 21 567 UÀd 12 5 63 ±À¤ ±ÀÄ||12 ... ... ±ÀPÀĤ 9 PÀĨÉÃgÀ

14
.... 23 621 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 69 PÀÄd ±ÀÄ||6 ... .... PË®ªÀ 9 ªÀgÀÄt

.... 25 675 ¹AºÀ 12 1 75 ±ÀÄPÀæ CªÀiÁ .... .... ZÀvÀÄ 9 AiÀĪÀÄ

.... 27 729 zsÀéd 12 3 81 ¸ÉÆà §||9 .... .... vÉÊvÀ® 9 EAzÀæ

29 5 145 zsÀéd 8 3 105 PÀÄd CªÀiÁ G¨sÁzÀæ ªÁåWÁvÀ £ÁUÀ 6 EAzÀæ

.... 7 203 ¹AºÀ 4 1 27 ±À¤ §||3 gÉÆût ¦æÃw PË®ªÀ 3 AiÀĪÀÄ

.... 9 261 ªÀȵÀ¨sÀ 2 7 69 §ÄzsÀ ±ÀÄ||6 D±ÉèõÀ ªÀjà ¨sÀzÀæ 9 ªÀgÀÄt

.... 11 319 UÀd 8 5 111 ¨sÁ£ÀÄ §||9 avÀÛ ¸ÀÄPÀgÀä QA¸ÀÄÛ 6 PÀĨÉÃgÀ

.... 13 377 zsÀéd 4 3 33 UÀÄgÀÄ ±ÀÄ||12 ªÀÄÆ® ±ÀĨsÀ vÉÊvÀÄ® 3 EAzÀæ

.... 15 435 ¹AºÀ 23 1 75 ¸ÉÆà CªÀiÁ ±ÀvÀvÁgÀ zsÀȪÀ ±ÀPÀĤ 9 AiÀĪÀÄ

.... 17 493 ªÀȵÀ¨sÀ 8 7 117 ±ÀÄPÀæ §||3 ¨sÀgÀt «µÀåA §ªÀ 6 ªÀgÀÄt
15

.... 19 551 UÀd 4 5 39 PÀÄd ±ÀÄ||6 ¥ÀÄ£À ªÀåwà UÀgÀd 3 PÀĨÉÃgÀ

.... 21 609 zsÀéd 12 3 81 ±À¤ §||9 GvÀÛgÀ CwUÀA ZÀvÀÄ 9 EAzÀæ

.... 23 667 ¹AºÀ 8 1 3 §ÄzsÀ ±ÀÄ||12 C£ÀÆ ¸ÁzsÀå ¨Á®ªÀ 6 AiÀĪÀÄ

.... 25 725 ªÀȵÀ¨sÀ 4 7 45 D¢ CªÀiÁ ±ÀæªÀt ªÀÈ¢Þ ªÀtÂd 3 ªÀgÀÄt

.... 27 783 UÀd 12 5 87 UÀÄgÀÄ §||3 gÉêÀw ªÉÊzsÀÈw £ÁUÀ 9 PÀĨÉÃgÀ


GzÀÝ CUÀ® PÉëÃvÀæ DAiÀÄ zsÀ£À IÄt DAiÀÄĵÀå ªÁgÀ wy £ÀPÀëvÀæ AiÉÆÃUÀ PÀgÀt CA±À ¢PÀàw
¥sÀ®

.... 29 841 zsÀéd 8 3 9 ¸ÉÆà ±ÀÄ||6 ªÀÄÈUÀ ¹¢Þ PË®ªÀ 6 EAzÀæ

31 5 155 ¹AºÀ 4 1 75 ¸ÉÆà CªÀiÁ ¥ÀƨsÁzÀæ LAzÀæ UÀgÀd 3 AiÀĪÀÄ

.... 7 217 zsÀéd 8 3 33 ±À¤ ±ÀÄ||12 ¥ÀĵÀå ¸Ë¨sÁUÀå ¨sÀzÀæ 6 EAzÀæ

16
.... 9 279 UÀd 12 5 111 UÀÄgÀÄ §||9 eÉõÀ× ±ÀÆ® ZÀvÀÄ 9 PÀĨÉÃgÀ

.... 11 341 ªÀȵÀ¨sÀ 4 7 69 PÀÄd ±ÀÄ||6 C²é¤ ºÀµÀð QA¸ÀÄÛ 3 ªÀgÀÄt

.... 13 403 ¹AºÀ 8 1 27 ¨sÁ£ÀÄ §||3 ¥ÀĨÁâ ¥ÀjWÀ ¨Á®ªÀ 6 AiÀĪÀÄ

.... 15 465 zsÀéd 12 3 105 ±ÀÄPÀæ CªÀiÁ GµÁqÀ ±ÀÄPÀè vÉÊvÀÄ® 9 EAzÀæ

.... 17 527 UÀd 4 5 63 §ÄzsÀ ±ÀÄ||12 gÉÆût ¦æÃw ªÀtÂd 3 PÀĨÉÃgÀ

31 19 589 ªÀȵÀ¨sÀ 8 7 21 ¸ÉÆà §||9 avÀÛ ¸ÀÄPÀgÀä ±ÀPÀĤ 6 ªÀgÀÄt

.... 21 651 ¹AºÀ 12 1 99 ±À¤ ±ÀÄ||6 ±ÀvÀvÁgÀ zsÀȪÀ £ÁUÀ 9 AiÀĪÀÄ

.... 23 713 zsÀéd 4 3 57 UÀÄgÀÄ §||3 ¥ÀÄ£À ªÀåwà §ªÀ 3 EAzÀæ

.... 25 775 UÀd 8 5 15 PÀÄd CªÀiÁ C£ÀÆ ¸ÁzsÀå PË®ªÀ 6 PÀĨÉÃgÀ

.... 27 837 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 93 ¨sÁ£ÀÄ ±ÀÄ||12 gÉêÀw ªÉÊzsÀÈw UÀgÀd 9 ªÀgÀÄt


17

.... 29 899 ¹AºÀ 4 1 51 ±ÀÄPÀæ §||9 ªÀÄSÁ ±ÉÆèsÀ£À ¨sÀzÀæ 3 AiÀĪÀÄ

.... 31 961 zsÀéd 8 3 9 §ÄzsÀ ±ÀÄ||6 ¥ÀƵÁqÀ UÀAqÀ ZÀvÀÄ 6 EAzÀæ

33 5 165 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 45 ¨sÁ£ÀÄ CªÀiÁ ±ÀvÀvÁgÀ zsÀȪÀ QA¸ÀÄÛ 9 ªÀgÀÄt

.... 9 297 zsÀéd 12 3 33 ±ÀÄPÀæ ±ÀÄ||12 gÉêÀw ªÉÊzsÀÈw .... 9 EAzÀæ

.... 13 429 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 21 §ÄzsÀ §||9 PÀÈwÛPÁ ªÀdæ .... 6 ªÀgÀÄt


GzÀÝ CUÀ® PÉëÃvÀæ DAiÀÄ zsÀ£À IÄt DAiÀÄĵÀå ªÁgÀ wy £ÀPÀëvÀæ AiÉÆÃUÀ PÀgÀt CA±À ¢PÀàw
¥sÀ®

.... 17 561 zsÀéd 12 3 9 ¸ÉÆà ±ÀÄ||6 DjzÀæ DAiÀÄÄ .... 9 EAzÀæ

.... 21 693 ªÀȵÀ¨sÀ 12 17 117 ±À¤ §||3 D±ÉèõÀ ¥ÀjWÀ .... 9 ªÀgÀÄt

.... 25 829 zsÀéd 12 3 105 UÀÄgÀÄ CªÀiÁ GvÀÛgÀ ¸ÀÄPÀgÀä .... 9 EAzÀæ

18
.... 29 957 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 93 PÀÄd ±ÀÄ||12 ¸Áéw ¸ÁzsÀå .... 9 ªÀgÀÄt

.... 33 1089 zsÀéd 12 3 81 ¨sÁ£ÀÄ §||9 eÉõÀ× UÀAqÀ .... 9 EAzÀæ

35 7 245 ªÀȵÀ¨sÀ 4 7 45 ±À¤ CªÀiÁ «±ÁR zsÀÈw vÉÊvÀÄ® 3 ªÀgÀÄt

.... 11 385 zsÀéd 8 3 105 .... .... ¨sÀgÀt «µÀÌA QA¸ÀÄÛ 6 EAzÀæ

.... 15 525 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 45 .... .... ¸Áéw ¹zÀÞ ¨sÀzÀæ 9 ªÀgÀÄt

.... 19 665 zsÀéd 4 3 105 .... .... C²é¤ ºÀµÀð PË®ªÀ 3 EAzÀæ

.... 23 805 ªÀȵÀ¨sÀ 8 7 45 .... .... avÀÛ ¸ÀÄPÀgÀä £ÁUÀ 6 ªÀgÀÄt

.... 27 945 zsÀéd 12 3 105 .... .... gÉêÀw ªÉÊzsÀÈw ªÀtÂd 9 EAzÀæ

.... 31 1085 ªÀȵÀ¨sÀ 4 7 45 .... .... ºÀ¸ÀÛ ²ªÀ ¨Á®ªÀ 3 ªÀgÀÄt

.... 35 1225 zsÀéd 8 3 105 .... .... G¨sÁzÀæ ªÁåWÁ ZÀvÀÄ 6 EAzÀæ
19

.... 5 185 zsÀéd 4 3 105 ±ÀÄPÀæ .... ±ÀæªÀt ªÀÈ¢Þ §ªÀ 3 EAzÀæ

.... 9 333 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 117 ¨sÁ£ÀÄ §||3 eÉõÀ× ±ÀÆ® vÉÊvÀÄ® 9 ªÀgÀÄt

.... 13 481 zsÀéd 8 3 9 PÀÄd ±ÀÄ||6 avÀÛ ¸ÀÄPÀgÀä ¨sÀzÀæ 6 EAzÀæ

.... 17 629 ªÀȵÀ¨sÀ 4 7 21 UÀÄgÀÄ §||9 ªÀÄSÁ ±ÉÆèsÀ£Á £ÁUÀ 3 ªÀgÀÄt

.... 21 777 zsÀéd 12 3 33 ±À¤ ±ÀÄ||12 DjzÀæ DAiÀÄÄ ¨Á®ªÀ 9 EAzÀæ


GzÀÝ CUÀ® PÉëÃvÀæ DAiÀÄ zsÀ£À IÄt DAiÀÄĵÀå ªÁgÀ wy £ÀPÀëvÀæ AiÉÆÃUÀ PÀgÀt CA±À ¢PÀàw
¥sÀ®

.... 25 925 ªÀȵÀ¨sÀ 8 7 45 ¸ÉÆà CªÀiÁ ¨sÀgÀt «µÀÌA UÀgÀd 6 ªÀgÀÄt

.... 29 1073 zsÀéd 4 3 57 §ÄzsÀ §||3 ¥ÀƨsÁzÀæ LAzÀæ ±ÀPÀĤ 3 EAzÀæ

.... 33 1221 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 69 ±ÀÄPÀæ ±ÀÄ||6 GµÁqÀ ±ÀÄPÀè QA¸ÀÄÛ 9 ªÀgÀÄt

20
.... 37 1369 zsÀéd 8 3 81 ¨sÁ£ÀÄ §||9 C£ÀÆ ¸ÁzsÀå PË®ªÀ 6 EAzÀæ

39 7 273 zsÀéd 12 3 57 ±À¤ §||3 ±ÀvÀvÁgÀ zsÀȪÀ §ªÀ 9 EAzÀæ

.... 11 429 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 21 §ÄzsÀ §||9 PÀÈwÛPÀ ªÀdæ QA¸ÀÄÛ 9 ªÀgÀÄt

.... 15 585 zsÀéd 12 3 105 ¨sÁ£ÀÄ CªÀiÁ D±ÉèõÀ ªÀjà £ÁUÀ 9 EAzÀæ

.... 19 741 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 69 UÀÄgÀÄ ±ÀÄ||6 ¸Áéw ¹zÀÞ ZÀvÀÄ 9 ªÀgÀÄt

.... 23 897 zsÀéd 2 3 33 ¸ÉÆà ±ÀÄ||12 GµÁqÀ ±ÀÄPÀè ±ÀPÀĤ 9 EAzÀæ

.... 27 1053 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 117 ±À.PÀæ §||3 gÉêÀw ªÉÊzsÀÈw ¨sÀzÀæ 9 ªÀgÀÄt

.... 31 1209 zsÀéd 12 3 81 PÀÄd §||9 DjzÀæ DAiÀÄÄ ªÀtÂd 9 EAzÀæ

.... 35 1365 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 45 ±À¤ CªÀiÁ GvÀÛgÀ UÀAqÀ UÀgÀd 9 ªÀgÀÄt

.... 39 1521 zsÀéd 12 3 9 §ÄzsÀ ±ÀÄ||6 eÉõÀ× ±ÀÆ® vÉÊvÀÄ® 9 EAzÀæ


21

41 9 369 zsÀéd 12 3 81 PÀÄd §||9 D±ÉèõÀ ªÀjà ±ÀPÀĤ 9 EAzÀæ

.... 13 533 ªÀȵÀ¨sÀ 4 7 117 ¸ÉÆà §||3 ¥ÀƨsÁzÀæ LAzÀæ PË®ªÀ 3 ªÀgÀÄt

.... 17 697 zsÀéd 8 3 33 ¨sÁ£ÀÄ ±ÀÄ||12 avÀÛ ¸ÀÄPÀgÀä ZÀvÀÄ 6 EAzÀæ

.... 21 861 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 69 ±À¤ ±ÀÄ||6 PÀÈwÛPÁ ªÀdæ vÉÊvÀÄ® 9 ªÀgÀÄt

.... 25 1025 zsÀéd 4 3 105 ±ÀÄPÀæ CªÀiÁ ªÀÄƯÁ ±ÀĨsÀ £ÁUÀ 3 EAzÀæ
GzÀÝ CUÀ® PÉëÃvÀæ DAiÀÄ zsÀ£À IÄt DAiÀÄĵÀå ªÁgÀ wy £ÀPÀëvÀæ AiÉÆÃUÀ PÀgÀt CA±À ¢PÀàw
¥sÀ®

.... 29 1189 ªÀȵÀ¨sÀ 8 7 21 UÀÄgÀÄ §||9 ¥ÀĵÀå ¸Ë¨sÁUÀå UÀgÀd 6 ªÀgÀÄt

.... 33 1353 zsÀéd 12 3 57 §ÄzsÀ §||3 ±ÀvÀvÁgÀ zsÀȪÀ QA¸ÀÄÛ 9 EAzÀæ

.... 37 1517 ªÀȵÀ¨sÀ 4 7 93 PÀÄd ±ÀÄ||12 ºÀ¸ÀÛ ¹ªÀ ªÀtÂd 3 ªÀgÀÄt

22
.... 41 1681 zsÀéd 8 3 9 ¸ÉÆà ±ÀÄ||6 ¨sÀgÀt «µÀÌA §ªÀ 6 EAzÀæ

43 11 473 zsÀéd 4 3 57 ¨sÁ£ÀÄ §||3 gÉÆût ¦æÃw QA¸ÀÄÛ 3 EAzÀæ

.... 15 645 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 45 ¸ÉÆà CªÀiÁ PÀÈwÛPÀ ªÀdæ ¨Á®ªÀ 9 ªÀgÀÄt

.... 19 817 zsÀéd 8 3 33 PÀÄd ±ÀÄ||12 ¨sÀgÀt «µÀÌA vÉÊvÀÄ® 6 EAzÀæ

.... 23 989 ªÀȵÀ¨sÀ 4 7 21 §ÄzsÀ §||9 C²é¤ ºÀµÀð ªÀtÂd 3 ªÀgÀÄt

.... 27 1161 zsÀéd 12 3 9 UÀÄgÀÄ ±ÀÄ||6 gÉêÀw ªÉÊzsÀÈw ±ÀPÀĤ 9 EAzÀæ

.... 31 1333 ªÀȵÀ¨sÀ 8 7 117 ±ÀÄPÀæ §||3 G¨sÁzÀæ ªÁåWÁ £ÁUÀ 6 ªÀgÀÄt

.... 35 1505 zsÀéd 4 3 105 ±À¤ CªÀiÁ ¥ÀƨsÁzÀæ LAzÀæ §ªÀ 3 EAzÀæ

.... 39 1677 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 93 ¨sÁ£ÀÄ ±ÀÄ||12 ±ÀvÀvÁoÀ zsÀȪÀ PË®ªÀ 9 ªÀgÀÄt

.... 43 1849 zsÀéd 8 3 81 ¸ÉÆ §||9 zsÀ¤µÀ× §æºÀä UÀgÀd 6 EAzÀæ


23

45 13 585 zsÀéd 12 3 105 ¨sÁ£ÀÄ CªÀiÁ D±ÉèõÀ ªÀjAiÀiÁ£À £ÁUÀ 9 EAzÀæ

.... 17 767 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 45 §ÄzsÀ .... eÉõÀ× ±ÀÆ® ±ÀPÀĤ 9 ªÀgÀÄt

.... 21 945 zsÀéd 12 3 105 ±À¤ .... gÉêÀw ªÉÊzsÀÈw ªÀtÂd 9 EAzÀæ

.... 25 1125 ªÀȵÀ¨sÀ 12 7 45 PÀÄd .... D±ÉèõÀ ªÀjà vÉÊvÀÄ® 9 ªÀgÀÄt

.... 29 1305 zsÀéd 12 3 105 ±ÀÄPÀæ .... eÉõÀ× ±ÀÆ® ¨Á®ªÀ 9 EAzÀæ
-: DAiÀiÁ¢UÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä ¸À®ºÉ :-
ªÀgÀÄt

ªÀgÀÄt
EAzÀæ

EAzÀæ
¢PÀàw

F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è 45x45 gÀ ªÀgÉUÉ UÀÄt¹ ºÁQzÉ. CUÀ® GzÀÝUÀ¼À£ÀÄß


CA±À

ªÉƼÀUÀ¼À¯ÁèUÀ° (ªÉƼÀ=1 1/2 Cr) CrUÀ¼À¯ÁèUÀ° gÀa¹PÉƼÀÀÄzÀÄ.


9

9
GzÀÝ x CUÀ® = PÉëÃvÀæ¥sÀ®
QA¸ÀÄÛ

UÀgÀd
PÀgÀt

ZÀvÀÄ

¨sÀzÀæ
1. PÉëÃvÀæ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß 9 jAzÀ UÀÄt¹ 8 jAzÀ ¨sÁV¹zÀgÉ ±ÉõÀ DAiÀÄ. 1
AiÉÆÃUÀ

ªÉÊzsÀÈw

ªÉÊzsÀÈw
±ÉõÀªÁzÀgÉ zsÀéeÁAiÀÄ 2. zsÀƪÀÄæ 3. ¹AºÀ 4. ±ÀÄ£ÀPÀ 5. ªÀȵÀ¨sÀ 6 .
±ÀÆ®
ªÀjÃ

RgÀ 7. UÀd 8. PÁPÁAiÀÄ F ¥ÉÊQ 2, 4, 6, 8 £Éà DAiÀÄUÀ¼ÀÄ PÉlÖªÀÅ. UÀȺÀ


gÀZÀ£ÉUÉ zsÀéd, ªÀȵÀ¨sÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¤¨sÀðAiÀĪÁzÀĪÀÅ. ¹AºÁAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄoÀ, UÀÄr,
D±ÉèõÀ
gÉêÀw

gÉêÀw
eÉõÀ×
£ÀPÀëvÀæ

¸ÀPÁðj PÀbÉÃj ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÉ EqÀĪÀ gÀÆrü. UÀeÁAiÀÄ ±ÉæõÀתÁzÀgÀÆ


JzÀÄjUÉ ¹AºÁAiÀÄzÀ PÀlÖqÀ gÀZÀ£ÉAiÀiÁzÀgÉ EzÀÄ £ÀµÀÖªÁUÀĪÀÅzÁzÀÝjAzÀ
CªÀiÁ
wy

....

....

....

UÀeÁAiÀĪÀ£ÀÄß EqÀĪÀÅ¢®è.
¨sÁ£ÀÄ

2. PÉëÃvÀæ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß 8 jAzÀ UÀÄt¹ 12 jAzÀ ¨sÁV¸À¨ÉÃPÀÄ. ±ÉõÀªÉà zsÀ£À.


UÀÄgÀÄ

§ÄzsÀ
ªÁgÀ

¸ÉÆÃ

3. PÉëÃvÀæ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß 3 jAzÀ UÀÄt¹ 8 jAzÀ ¨sÁV¹zÀgÉ ±ÉõÀªÉà IÄt.


IÄt DAiÀÄĵÀå

IÄtQÌAvÀ zsÀ£À ºÉZÀÄÑ §gÀ¨ÉÃPÀÄ.


105

105
45

45

4. PÉëÃvÀæ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß 9 jAzÀ UÀÄt¹ 12 jAzÀ ¨sÁV¹zÀgÉ ±ÉõÀ DAiÀÄĵÀå.


DAiÀÄĵÀåªÀÅ 60 QÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÝgÉ C±ÀĨsÀ.
7

7
3

F £Á¯ÉÌà J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£Àå UÀȺÀ gÀZÀ£ÉUÉ ªÀÄÄRåªÁzÀªÀÅ. EªÀÅUÀ¼À°è


zsÀ£À

12

12

12

12

MAzÀÆ C±ÀĨsÀ«gÀ¨ÁgÀzÀÄ. wy, ªÁgÁ¢UÀ¼À£ÀÄß CgÀªÀÄ£É ªÀÄÄAvÁzÀ


§ÈºÀvÀÌlÖqÀUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.
ªÀȵÀ¨sÀ

ªÀȵÀ¨sÀ
DAiÀÄ

zsÀéd

zsÀéd

5. PÉ ëà vÀæ ¥s À® ªÀ£ ÀÄ ß 9 jAzÀ UÀÄ t¹ 7 jAzÀ ¨sÁ V¹zÀg É ±Éà µÀ


¨sÁ£ÀĪÁgÁ¢UÀ¼ÁUÀĪÀŪÀÅ. ¨sÁ£ÀÄ, PÀÄd, ±À¤ªÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ C±ÀĨsÀ.
2025
1665
1485

1845
¥sÀ®
PÉëÃvÀæ

6. PÉëÃvÀæ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß 6 jAzÀ UÀÄt¹ 30 jAzÀ ¨sÁV¹zÀgÉ ±ÉõÀ ±ÀÄPÀè¥ÀPÀë


CUÀ®

¥ÁqÁå¢AiÀiÁV CªÀĪÁ¸ÉìªÀgÉUÉ wyUÀ¼ÁUÀĪÀŪÀÅ. ±ÀÄPÀè PÀȵÀÚ¥ÀPÀëUÀ¼ÉgÀqÀgÀ®Æè


45
37
33

41

¥ÁqÀå, ZËw, µÀ¶×, CµÀÖ«Ä, £ÀªÀ«Ä, KPÁzÀ², zÁézÀ², ZÀvÀÄzÀð², CªÀĪÁ¸ÉìUÀ¼ÀÄ


PÉlÖªÀÅ.
GzÀÝ

....

....

....

....

24 25
7. PÉëÃvÀæ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß 8 jAzÀ UÀÄt¹ 27 jAzÀ ¨sÁV¹zÀgÉ ±ÉõÀ C²é£Áå¢ -: (¥Àæ¹zÀÞ ¥ÀwæPÉ) :-
£ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ. ¨sÀgÀtÂ, PÀÈwÛPÀ, DjzÀæ, D±ÉèõÀ, ¥ÀĨÁâ, «±ÁR, eÉõÀ×. ¥ÀÆgÁéµÁqÀ,
¥ÀÆgÁé¨sÁzÀæ F £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ PÉlÖªÀÅ. ªÀĺÁ±ÀAiÀÄgÉÃ,
8. PÉëÃvÀæ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß 4 jAzÀ UÀÄt¹ 27 gÀEAzÀ ¨sÁV¹zÀgÉ ±ÉõÀ «µÀÌA¨sÁ¢
AiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ. «µÀÌA¨sÀ, CwUÀAqÀ ±ÀÆ®, UÀAqÀ, ªÁåWÁvÀ, ªÀdæ, ªÀåwÃ¥ÁvÀ, ªÀÄ£ÉUÀ¼À DAiÀÄ, zsÀ£À, IÄt, DAiÀÄĵÁå¢UÀ¼À£ÀÄß “DAiÀiÁ¢ ¤dvÀvÀé
¥ÀjWÀ, ªÉÊzÀÈw F 9 AiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ PÉlÖªÀÅ. zÀ¥Àðt” JA§ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è C£ÉÃPÀ UÀæAxÀ ¥Àj²Ã°¹ §ºÀ¼À PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ UÀÄt¹
ºÁQzÉ. AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ AiÀiÁªÀ eÉÆåÃwµÀÌgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ«®èzÉ vÀªÀÄUÉ vÁªÉÃ
9. PÉëÃvÀæ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß 5 jAzÀ UÀÄt¹ 11 jAzÀ ¨sÁV¹zÀgÉ ±ÉõÀ §ªÁ¢ DAiÀiÁ¢UÀ¼À£ÀÄß EqÀ§ºÀÄzÀÄ. 45 ªÉƼÀQÌAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ «¹ÛÃtðzÀ UÀȺÀ gÀZÀ£ÉUÀÆ
PÀgÀtUÀ¼ÀÄ. ¨sÀzÀæ, ±ÀPÀĤ, ZÀvÀĵÁàvï, £ÁUÀªÁ£ï, QA¸ÀÄÛWÀß F 5 PÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¸Àé®à UÀtÂvÀ §®èªÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV DAiÀiÁ¢ ¤tðAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ
PÉlÖªÀÅ. jÃwAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀºÁ EzÀgÀ¯Éè «¸ÁÛgÀªÁV w½¹zÉ. ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ EzÀgÀ
10. PÉëÃvÀæ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß 6 jAzÀ UÀÄt¹ 9 jAzÀ ¨sÁV¹zÀgÉ CA±À gÀ«, PÀÄd, G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄ«gÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝãÉ.
±À¤UÀæºÀUÀ¼À CA±À PÉlÖªÀÅ.
§æA||²æÃ||¹zÁÞAw
11. §AzÀ DAiÀÄĵÀåªÀ£ÀÄß 8 jAzÀ ¨sÁV¹zÀgÉ ±ÉõÀ EAzÁæ¢ ¢PÀàwUÀ¼ÁUÀĪÀgÀÄ. ¢||©.JA.UÀÄgÀĸÁéªÀÄAiÀÄå ±Á¹Ûç
EAzÀæ, ªÀgÀÄt, PÀĨÉÃgÀ, F±Á£Àå, ±ÀĨsÀ G½zÀ £Á®ÄÌ C±ÀĨsÀ. GdӬĤªÀÄoÀ dUÀ®ÆgÀÄ
¨É¸À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¨É¸À ¸ÀASÉå¬ÄAzÀ UÀÄt¹zÀgÉ ±ÀĨsÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ.
¸Àj ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ UÀÄuÁPÁgÀ¢AzÀ PÉlÖ DAiÀÄUÀ¼ÀÆ §gÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ w½AiÀĨÉÃPÀÄ.
PÉëÃvÀæ¥sÀ® ¨É¸À ¸ÀASÉå §gÀ¯ÉAzÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ ¸Àj ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è
ªÉÄÃ¯É CzsÀð ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ. EzÀÄ C¸ÀªÀÄAd¸À. (GzÁ : 6x9 1/
2 = 57) ¥ÀÆtð ¸ÀASÉå vÉUÉzÀÄPÉÆAqÉà DAiÀiÁ¢UÀ¼À£ÀÄß ¸Á¢ü¸À¨ÉÃPÀÄ.
ªÉÄîÌAqÀAvÉ 11 ªÀUÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÁUÀ ±ÀµÀ ‘0’ §AzÀgÉ DAiÀiÁ ªÀUÀðzÀ°è
PÉÆ£ÉAiÀÄzÉAzÀÄ w½AiÀĨÉÃPÀÄ. GzÁ :- zsÀ£À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ±ÉõÀ ‘0’ §AzÀgÉ 12
zsÀ£ÀªÉAzÀÄ. wy ªÀiÁqÀĪÁUÀ ‘0’ §AzÀgÉ CªÀĪÁ¸É (30£Éà wy) JAzÀÆ F
jÃwAiÀiÁV J®èªÀPÀÆÌ w½AiÀĨÉÃPÀÄ.
§æA||²æÃ||¹zÁÞAw
¢|| ©.JA. UÀÄgÀĸÁéªÀÄAiÀÄå ±Á¹Ûç,
GdÓ¤ªÀÄoÀ dUÀ®ÆgÀÄ
dUÀ®ÆgÀÄ.
vÁ : 9.4.59
26 27