Anda di halaman 1dari 1

ARTERIJE I VENE MOZGA

ARTERIJE MOZGA
Mozak vaskulariziraju četiri velika arterijska stabla,tj. parne unutrašnje karotide
( ART.CAROTIS INTERNA DEXTRA et SINISTRA) i parne kičmene ili vertebralne
arterije( ART.VERTEBRALIS DEXTRA et SINISTRA).
Završne grane ovih arterija učestvuju u izgradnji konačnog arterijskog prstena CIRCULUS
ARTERIOSUS WILLISI.
U izgradnji ovog prstena učestvuje 9 arterijskih sudova.

Art. carotis interna predstavlja granu art.carotis communis od koje se odvaja u visini gornjeg
ruba tirodine hrskavice. Potom ide iza at.carotis externe prema gore i medijalno. Lateralno joj
se nalazi v.jugularis interna, a medijalno pharinx i larynx. Potom ide kroz carotidni canal u
piramidi temporalne kosti gdje daje svoje ogranke RAMI CAROTICOTYMPANICI. Izlazi iz
carotidnog kanala i ide preko fibrozne ploče koja prekriva FORAMEN LACERUM. Nakon
toga naslanja se u žlijeb sphenoidalne kosti SULCUS CAROTICUS i dolazi do SINUS
CAVERNOSUS. Iz sinus ide prema naprijed do ispod prednjih klinoidnih nastavaka gdje
zavije prema gore, natrag i medijalno. Potom probije duru mater i podijeli se u dvije velike
grane:
1. ART. CEREBRI ANTERIOR
2. ART.CEREBRI MEDIA

Prije račvanja na ove dvije velike grane daje art.carotis interna još i ART.OPHTALMICU
koja ide kroz canalis opticus u orbitu i više malih ogranaka za hypophisu.
ART. CEREBRI ANTERIOR ulazi u fissuru interhemisphericu i kao takva ide cijelom
njenom dužinom preko corpus calosuma. Art. cerebri anterior sa lijeve i desne strane spaja
ART. COMMUNICANS ANTERIOR.
Od završnog dijela unutrašnje karotidne arterije odlazi i ART. COMMUNICANS
POSTERIOR koja je upravljena prema nazad i unutra i došavši do prednjeg ruba ponsa
anastomozira sa ART. CEREBRI POSTERIOR DEXTROM et SINISTROM.
ART.CHORIOIDEA odlazi od unutrašnje karotide i ide prema natrag i lateralno do u
PLEXUS CHORIOIDEUS.
ART. CEREBRI MEDIA odlazi kao velika grana art. carotis interne prema lateralno u
FOSSU LATERALIS SYLVII. Prolazi kroz nju i dolazi na konveksnu stranu mozga. Pri tome
opskrbljuje krvlju HEŠLIJEVE VIJUGE, AREU OLPHACTORIU itd.

Nakon prolaska kroz FORAMEN MAGNUM obje art.vertebrales idu ventrolateralnom


stranom medulle oblongate i na prelazu između medulle oblongate i ponsa u FOSSI
POSTPONTINI one se spoje i daju veliko arterijsko stablo ART. BASILARIS. Art. basilaris
potom ide po ventralnoj strani ponsa i ide put mesencephalona gdje se na njegovoj ventralnoj
strani podijeli u:
1. ART. CEREBRI POSTERIOR DEXTRA
2. ART.CEREBRI POSTERIOR SINISTRA

Obje ove arterije okružuju moždane krake i granaju se po occipitalnom režnju velikog mozga.