ULANGAN AKHIR SEMESTER I SEKOLAH DASAR KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN TAHUN PELAJARAN 2010/2011 Tanda Tangan

Orang Tua/Wali Mata Pelajaran Hari / Tanggal Kelas Waktu Nama No. Absen : Bahasa Jawa : Rabu, 15 Desember 2010 : V (Lima) : Pukul 09.30– 11.00 WIB : . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . : ……………………………… Nilai : ……………. Paraf Guru ………………..
Wacanen kang paititis!

II.

Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanti menehi tandha ping (X) ing aksara a, b, c utawa d sing kok anggep paling bener! 1. Aku entenana sedhela maneh aku wis bali. Sedhela yen dikramake dadi …. a. mangke b. sekeca c. sekedhap d. rumuyin 2. Geguritan iku padha karo . . . . a. puisi Jawa b. tembang Jawa c. purwakanthi d. sastra Jawa

……………….

Ir. SOEKARNO Ir. Soekarno utawa Bung Karno, miyos tanggal 6 Juni 1901 ing Surabaya, putrane Bapak Raden Sukemi lan Ibu Ida Nyoman Rai. Sawise tamat sekolah rakyat banjur nerusake ing ELS (SD Walanda) Majakerto lan HBS (SMA Walanda) ing Surabaya. Tamat HBS banjur nerusake menyang THS (Sekolah Tinggi Teknik) ana Bandung nganti entuk gelar Insinyur, banjur Bung Karno melu berjuwang ing pagerakan kebangsaan, banjur ngadegake Algemeene Studie Club ing Bandung lan Majalah Suluh Indonesia Muda. Panjenengane kerep anyerat ing surat-surat kabar bab idham-idhamane bangsa Indonesia, awit bener-bener kepingin ambantu lan ikhlas lahir batin kanggo kabeh bangsa ana ing Nuswantara. Kapethik saka buku Pinter Basa Jawa Kelas 5 I. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanti trep ! 1. Apa arane irah-irahan wacan ing ndhuwur iki ? Wangsulan : ………………………………………………………………….. 2. Asal-usul kapethik saka buku apa wacan ing ndhuwur iki ? Wangsulan : ………………………………………………………………….. 3. Panjenengane arep anyerat ing surat-surat kabar. Kepriye ukara iki yen ditulis karo basa krama alus? Wangsulan : ………………………………………………………………….. 4. Aksara Jawa iku sing bener jumlahe ana pira ? Wangsulan : ………………………………………………………………….. 5. Bung Karno miyos rikala tanggal 6 Juni 1901, apa tembung kawine tembung miyos ? Wangsulan : …………………………………………………………………..

3. Dhuh Bengawan Solo Mbujung geguritan sadawaning milining banyu panguripan Esuk iki sliramu nglarak lan mbandang inpening kadang tani Ana tangis kang ndudut ati Sing wiwit kelangan gondhelan panguripan Isi saka geguritan ing dhuwur yaiku …. a. banjir b. panguripan c. kadang tani d. Bengawan Solo 4. Bu Yati mundhut ageman anyar ing pasar, sing diarani jejer yaiku . . . . a. Bu Yati b. mundhut c. ageman anyar d. ing pasar 5. Anak polah bapa …. a. bungah b. kepradhah c. susah d. sumringah

6. Mikul dhuwur mendhem jero, paribasan iki yen ditegesake yaiku, bisa njunjung drajate . . . . a. awake dhewe b. tetanggane c. wong tuwo d. kancane 7. a. ana kadhal aksara jawa iki yen ditulis aksara latin unine …. b. ana kadal c. anak kadhal d. anak kadal

8.

KINANTHI Anoman malumpat sampun Prapteng witing nagasari Mulat mangandhap katingal Wanodya yu kuru aking Gelung rusak wor lan kisma Kang iga-iga kaeksi Tembang Macapat Kinanthi ing dhuwur iki gatrane cacahe ana . . . . a. nenem b. pitu c. wolu d. sanga

9. Pucung, Pangkur, Dandhanggula lan Sinom kalebu tembang . . . . a. dolanan b. macapat c. gedhe d. tengahan 10. Ing ngisor iki kalebu uluk salam ana telepon, kajaba …. a. halo c. Assalamualaikum b. Kabar kula sae-sae kemawon d. Sugeng Ndalu 11. Santi lan Fitri lagi mangan roti, tembung mangan roti yen ditulis aksara jawa yaiku . . . . a. b. 12. Godhong kecipir, mrambat kawat Najan gak mampir, . . . . a. gula abang b. ati lega c. d.

19. Sliramu lagi mangan sega, tembung mangan sega yen dikramakake alus dadi…. a. dhahar sekul b. nedha nasi c. nedha sega d. dhahar sega 20. Dadi siswa-siswi kelas lima iku kudu taberi sinau, tembung taberi sinau padha karo . . . . a. tandang b. trampil c. mempeng d. emoh 21. Bukune digawa Mas Adhi. Ukara iki klebu ukara …. a. tanduk b. tanggap

c. pitakon

d. pamenging

22. Ukara ing ngisor iki sing nganggo tembung saroja yaiku …. a. Awan bengi Pak Karjo ngupa upa kanggo keluargane b. Kang utama ing ndonya iku bagas waras. c. Bocah kok wira- wiri wae ana apa? d. Suasana peteng ndendhet amarga ora ana lampune c. bisa keblingger d. nanging liwat 23. a. nyuwek godhong b. golek godhong Aksara jawa iki yen ditulis latin unine…. c. ngundhuh gedhang d. ngethok gedhang

13. Malem Minggu simbah mirsani wayang kulit ing alon-alon. Alon-alon kelebu .... a. jejer c. wasesa b. katrangan wayah d. katrangan papan 14. Basa krama alus ngisor iki sing bener yaiku …. a. Kula dereng kersa dhahar c. Ibu nyukani sangu adhiku b. Bapak kundur saking Surabaya d. Kula badhe mirsani ringgit 15. a. bocah jujur b. bocah mujur menawa ditulis latin, sing bener yaiku …. III. c. bolah kasur d. omah mujur

24. Kowe wingi ora mlebu sekolah menyang ngendi ? ukara iki kalebu ukara . . . . a. pakon b. andharan c. pitakon d. akon 25. Ndang mrenea kabeh dak wenehi panganan ! Ukara iki kalebu ukara . . . . a. pakon b. andharan c. pitakon d. akon Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanti tembung sing mathuk lan trep! 1. Kula nember sepindhah sowan mriki. Tembung sepindhah ana ing ukara ing dhuwur iku kliru, sing bener ………….. 2. Sumilire angin awan iki Nggawa rasa bungah jroning atiku Rasa adem ayem sumebyak Padhang meruhi pangrungonku Tembung sumebyak ana ing geguritan dhuwur iki, tegese …………..………… 3. Baskara lan adhine njabuti suket ing plataran. Lesane ukara ing dhuwur yaiku ……………………………………………………

16. Yen dadi wong iku lagi dipiandel wae aja dhuwur atine, tembung entar dhuwur atine yaiku . . . . a. sumringah b. seneng c. sumeh d. gumedhe 17. Mbalung janur gelema paring usada. Mbalung janur saka wangsalan iki tegese yaiku . . . . a. sada b. janur c. blarak d. bathok 18. Pak Rahmad kae nadyan uripe kurang pangan nanging seneng weweh, beda karo Pak sukir, uripe mulya nanging …. a. lama b. cethil c. susah d. sabar

4. Samubarang kang ngalang-alangi bakal disingkirake Rawe-rawe rantas …………………………………………………………………. 5. Golek iwak wader kanggo lawuh. Iwak wader yen ditulis nganggo aksara Jawa dadi ……………………………… 6. Aksara urip ing pungkasaning gatra diarani ……………………………………… 7. Pamularsih lan Kusumastuti iku kelebu tembang ………………………………. 8. Siti Yanto : "Mas Yanto, kalawau wungu jam pinten?" :"Aku dhek mau ………………………………. rada awan, jam lima."

4. Tulisake ukara pitakon sing wangsulane “dhek wingi”! Wangsulan : …………………………………………………………………

5. Bapak lagi ngresiki pekarangan. Ukara ing dhuwur iki dadekna ukara tanggap! Wangsulan : ……………………………………………………………………….

9. ….. …………………… akehe sapimu? 10. Sandhalku keri ning sekolahan. Sandhalku yen ditulis gawe aksara Jawa dadi …………………………………. 11. Manuk emprit, ménclok godhong tebu. Dadi murid, sing …………………………………………………………………….. 12. Ibu wis mulih saka Semarang. Basa kramane mulih ana ing ukara ing dhuwur yaiku …………………………... 13. Aksara Jawa iki yen ditulis latin unine ………..

14. Pak Parmin saiki lagi nandhang sungkawa. Nandhang sungkawa tegese ………………………………………………………. 15. Sêkar arèn mas, sampún ………………………… kok botên kêpanggih.

IV.

Garapana ukara-ukara ing ngisor iki kanti becik lan bener ! 1. Kramake ukara ing ngisor iki! Aku pamit ibu, arep lungo menyang omahe simbah. Wangsulan : ………………………………………………………………… 2. Tulisake ukara sing ngemu surasa jejer, wasesa lan katrangan wayah! Wangsulan : ………………………………………………………………… 3. Gawea ukara sing gawe purwakanthi guru swara Wangsulan : …………………………………………………………………

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.