Anda di halaman 1dari 45

1.0 PRABACAAN

Prabacaan terbahagi kepada 3 peringkat iaitu :-

 • 1. Pengamatan penglihatan

 • 2. Pengamatan pendengaran

 • 3. Pergerakan tangan dan mata

Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. Pada peringkat awalnya, kesediaan membaca ditakrifkan sebagai satu peringkat bagi menyediakan kanak-kanak untuk bacaan awal atau bacaan asas. Pada tahap ini, murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan, tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Abu Bakar (1994) mengkategorikan aktiviti kesediaan membaca kepada dua, iaitu peringkat prabacaan dan peringkat bacaan. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran, kemahiran pengamatan peglihatan, aktviti koordinasi psikomotor, latihan menajamkan daya ingatan, dan latihan bahasa pertuturan.Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. Menurut Ismail Zakaria, Salmah Othman dan Elly, Chong (1992) pula, tahap prabacaan merupakan satu tempoh menyediakan murid untuk membaca. Dengan kata lain, makna istilah tahap prabacaan dan kesediaan membaca adalah sama. Pada tahap ini, murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut, aktiviti pramembaca boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf, suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. Guru hendaklah menjalankan aktiviti melukis garisan-garisan tertentu yang menyerupai huruf.

Garisan-garisan ini hendaklah dimulakan dengan garisan lurus atau bentuk- bentuk yang seimbas dengan huruf yang diperkenalkan kepada murid. Di akhir tahun-tahun 1970-an, terdapat laporan-laporan yang menyatakan ramai murid sekolah rendah (terutama yang tinggal di luar bandar) yang tidak boleh membaca atau tidak cekap membaca bahasa mereka sendiri (bahasa Melayu). Tentu banyak sebabnya perkara ‘tidak boleh membaca’ ini berlaku. Tetapi bagi mencari penyelesaian, elok dikaji semula antara lain, kaedah mengajar Bahasa Melayu di peringkat awal (Darjah 1 atau 2), dan menggubal cara yang lebih sesuai, mudah dan berkesan. Seharusnya sebahagian besar (90%) daripada murid-murid kita dapat membaca bahan-bahan bacaan yang ‘senang’ pada akhir Darjah 1 persekolahan mereka, jika pengajaran membaca dibuat secara sistematik dengan mengambil kira hal-hal berikut:

 • a) Sistem ejaan Bahasa Melayu adalah ‘alphabetic’ dan fonemik – ertinya

ada hubungan yang rapat di antara simbol/huruf dan bunyinya. (Ini berbeza

sekali dengan sistem ejaan bahasa Inggeris yang amat rumit itu).

 • b) Suku kata perkataan-perkataan bahasa Melayu adalah mudah dan jelas

(jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain –dengan bahasa Inggeris

misalnya). Kedua-dua ciri dalam bahasa Melayu di atas sahaja seharusnya sudah dapat meyakinkan kita bahawa kita tidak boleh meniru dan mengambil terus kaedah mengajar membaca bahasa Inggeris untuk mengajar membaca di peringkat awal.

 • c) Murid-murid Melayu (termasuk sebahagian besar murid-murid Bukan

Melayu) yang melangkah masuk ke Darjah 1 rata-rata telah pun mengetahui

bahasa Melayu dan mempunyai perbendaharaan kata bahasa Melayu yang mencukupi untuk mereka terus belajar membaca bahasa Melayu. Ertinya mereka belajar bahasa Melayu sebagai bahasa pertama, bukan sebagai bahasa kedua (misalnya bahasa Inggeris). Jika kita meniru kaedah mengajar membaca bahasa Inggeris (sebagai bahasa kedua) untuk mengajar mambaca bahasa Melayu sudah tentu ini akan membawa kepayahan dan

kelambatan untuk murid-murid kita belajar membaca bahasa kita.

Terdapat pelbagai kaedah mengajar membaca yang pernah digunakan oleh guru-guru kita – ‘kaedah abjad’ , ‘kaedah fonik’, ‘kaedah pandang dan sebut’, ‘kaedah eklektik’ dan sebagainya. Bahan-bahan untuk murid berlatih membaca sendiri adalah penting, ini kerana jika murid-murid tidak mempunyai bahan-bahan atau buku yang boleh mereka membaca di masa lapang atau di rumah, pembinaan kemahiran membaca akan terencat. Ini terutamanya akan berlaku di kalangan murid-murid di luar bandar atau daripada keluarga miskin di mana bahan-bahan bacaan di rumah sangat kekurangan. Agak munasabah kenyataan bahawa murid-murid akan menambah kecekapan membaca dengan terus diberi kemudahan untuk mereka membaca. Dalam rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (3M) nanti, kejayaannya – dari segi matlamat supaya semua murid dapat membaca, menulis dan mengira – bergantung besar atas faktor adanya bahan-bahan dan buku- buku yang sesuai, beragam dan mencukupi untuk murid-murid membaca. Bahan-bahan itu haruslah menarik dan berisi : berbagai ‘ilmu pengetahuan’, mesej moral, dan sebagainya.

1.1 KAEDAH MENGAJAR MURID-MURID MEMBACA DI PERINGKAT AWAL

Masalah murid-murid sekolah tidak dapat membaca, atau tidak dapat membaca dengan cekap, sebenarnya telah lama dirasakan oleh guru-guru. Hanya sejak beberapa tahun kebelakangan ini saja hal tersebut diberi perhatian yang lain, dan daripada beberapa kajian yang dibuat nampaknya masalah ini masih agak serius. Sudah wajarlah masalah pembelajaran membaca (termasuk menulis dan mengira) diberi perhatian oleh semua pihak : Kementerian Pelajaran, guru-guru, dan ibu bapa, kerana di dalam sistem pelajaran formal, ketiga-tiga kemahiran itu menjadi alat yang asas untuk kanak-kanak mempelajari Ilmu Sains, Ilmu Alam, Sejarah, Kesusasteraan, Sivik, Muzik, Perdagangan, Pertanian, Seni

Perusahaan, mata pelajaran Teknikal, Agama serta pengetahuan dan kemahiran lain.

Kemahiran 3M adalah ‘alat’ asas untuk seseorang meneroka ilmu, mencipta, dan membuat komunikasi. Dalam konteks dunia hari ini, kecekapan dalam menguasai 3M amat diperlukan, lebih-lebih lagi untuk urusan kehidupan sehari-hari. Maksudnya, definisi had minimum dalam kemahiran membaca setakat ‘mengenal huruf’ sudah tidak memadai lagi. Taraf minimum yang harus dianggap sebagai ‘functionally literate’ di Malaysia hari ini harus didasarkan pada keupayaan seseorang itu membaca dan memahami tulisan di dalam suratkhabar, dan menulis surat-surat urusan harian sendiri. Taraf pencapaian minimum inilah yang harus dapat dicapai oleh 90% daripada murid-murid sekolah apabila mereka sampai ke Tingkatan 3. Untuk mencapai taraf kemahiran ini, asas-asas yang kukuh perlu dibina secara progresif dari awal. Barangkali bagi 90% daripada kanak-kanak dalam negara kita, mula mengenal huruf hanya apabila mereka menjejakkan kaki di bangku sekolah. Kebanyakan kita juga mula belajar membaca apabila kita bersekolah. Hal ini sengaja ditekankan kerana sudah diterima sebagai ‘biasa’ bahawa di antara tugas utama guru-guru di sekolah dasar ialah mengajar kanak- kanak supaya dapat membaca dan menulis. Jika ini belum dicapai, apa pun sebab-sebab yang mungkin diberikan, tugas guru belum dikira sempurna. Masyarakat kita sentiasa mengharapkan sistem persekolahan kita memberikan kecekapan membaca, menulis dan mengira kepada anak-anak, dan jika ramai yang tidak mendapat kemahiran tersebut, maka sistem persekolahan itu dianggap gagal, dan harus dikaji semula serta dipulihkan. Walau bagaimanapun tidaklah dicadangkan apa-apa pemulihan yang besar di dalam sistem pelajaran kita, hanya sekadar untuk meninjau beberapa kaedah mengajar di peringkat awal : (beberapa definisi dan andaian asas) a) Peringkat permulaan membaca di sini ditafsirkan sebagai peringkat permulaan membaca yang dihadapi oleh sebahagian besar murid-murid Darjah 1, di sekolah-sekolah dasar kita;

 • b) Kebanyakan daripada murid-murid ini adalah ‘normal’ dari segi keupayaan atau kebolehan mereka belajar;

 • c) Murid-murid ini telah pun mempunyai kemahiran bahasa Melayu lisan (walaupun mungkin dalam bentuk dialek), menguasai perbendaharaan kata yang ‘mencukupi’ akibat daripada lahir di dalam keluarga Melayu, atau bercampur-gaul dengan orang-orang Melayu. Dengan kata lain mereka belajar membaca bahasa Melayu sebagai bahasa pertama.

1.2 KAEDAH PENGAJARAN YANG BIASA DIBUAT

 • 1.2.1 Kaedah abjad

Kaedah Abjad bolehlah dianggap sebagai kaedah mengenal nama-nama huruf yang digunakan dalam tulisan Melayu; a,b,c…hingga z. Murid-murid diajar menghafal nama-nama huruf ini mengikut aturannya a,b,c,…z. kadang-kadang ada nyanyian yang menggunakan huruf-huruf sebagai liriknya. Setelah beberapa minggu barulah disebutkan huruf-huruf vokal: a,e,i,o,u. Selepas itu dibina suku- suku kata “ba – tu”, “ka – ki” dan sebagainya, dan diikuti pula dengan mengeja perkataan-perkataan. Kemudian barulah diberi latihan membaca ayat-ayat yang pendek. Murid-murid hanya mengambil masa tiga hingga empat bulan, atau lebih untuk mengetahui nama-nama huruf hingga tahu membaca ayat-ayat .Kaedah abjad yang begini hanyalah menegaskan hafalan-hafalan yang agak kurang bermakna bagi kanak-kanak. Memulakan pengajaran membaca dengan menegaskan pengenalan dan hafalan nama-nama huruf, sebenarnya menegaskan sesuatu yang boleh membosankan murid-murid. Saya kira kaedah ini mengambil masa yang agak panjang sebelum murid-murid itu dapat merasa gembira atau puas.

 • 1.2.2 Kaedah ‘Pandang dan Sebut’ (look and say)

Kaedah Pandang dan Sebut ini atau juga pernah disebut dengan nama Kaedah Seluruh Perkataan (whole word) ini bolehlah dianggap sebagai reaksi kepada kelemahan-kelemahan yang terdapat pada Kaedah Abjad. Kaedah itu lebih bermakna daripada Kaedah Menghafal ‘nama setiap huruf itu’. Misalnya batu, rumah, sekolah, budak, pokok, meja, pensel dan sebagainya. Perkataan- perkataan yang ditulis penuh adalah difikirkan lebih bermakna daripada pecahan tiap-tiap hurufnya. Jadi Kaedah Pandang dan Sebut (atau Kaedah Seluruh Ayat) ini dijadikan asas untuk mengajar murid-murid membaca. Kerap kali ditunjukkan seluruh perkataan-perkataan seiring dengan gambar-gambar yang dilambangkannya. Perkataan rumah ditulis di tepi atau di bawah gambar rumah, perkataan pensel, dan sebagainya. Kadang-kadang digunakan kad-kad imbasan yang menunjukkan gambar dan perkataan. Jadi dalam kaedah ini murid-murid cuba ‘mengenal’ keseluruhan lambang- lambang itu untuk mendapat membaca. Mereka harus mengenal beberapa puluh ‘lambang perkataan’ sebelum boleh membaca ayat-ayat. Kemudian baru diajar mengeja tiap-tiap perkataan, dan mengenal nama huruf-huruf yang mewakilinya. Pada ketika dahulu (bahkan bagi setengah-setengah ahli pendidik sekarang pun) kaedah Pandang dan Sebut ini sangat ditegaskan. Mereka kuat dipengaruhi oleh ahli-ahli pendidik mengajar membaca bahasa Inggeris. Di sebalik menggunakan kaedah ini untuk mengajar, bahasa Inggeris ialah bahasa yang tidak mempunyai sistem ejaan fonemik yang sempurna, bercelaru dari segi symbol-sound relationship. Kecelaruan ini menyebabkan ahli-ahli pendidik bahasa menganggap kaedah Pandang dan Sebut itu lebih sesuai dan bermakna untuk mengajar permulaan membaca. Tetapi, sejak beberapa tahun kebelakangan ini kaedah ini dikritik semula, sebab didapati ramai murid biasa (terutama di Amerika Syarikat) yang tidak boleh membaca. Kemahiran murid-murid ‘mengenal’ perkataan-perkataan tidak dapat menjelma dengan cepat. Bahkan ramai yang menghafal ‘perkataan-perkataan’ berdasarkan gambar daripada ‘mengenal’ perkataan-perkataan, dan murid-murid ini sukar mengenal perkataan-perkataan yang ‘baru’. Jadi, baru-baru ini timbul semula hujah-hujah dan kajian-kajian yang membuktikan bahawa kaedah fonik

mungkin lebih sesuai dan berkesan daripada kaedah Pandang dan Sebut untuk mengajar permulaan membaca bahasa Inggaris. Kaedah Pandang dan Sebut ini lebih sesuai digunakan untuk mengajar bahasa-bahasa yang memakai sistem tulisan ideografik (atau lebih tepat lagi logografik) seperti sistem ejaan bahasa Cina, yang melambangkan sesuatu benda, idea, dan sebagainya (satu morfem) dengan satu perkataan. Oleh sebab sistem ejaan bahasa Melayu rata-rata adalah fonemik (satu huruf boleh dikatakan melambang satu ‘bunyi’ – lebih fonemik daripada misalnya sistem ejaan bahasa Inggeris) maka agak tidak begitu munasabah bagi Kaedah Pandang dan Sebut ini digunakan untuk mengajar permulaan membaca bahasa Melayu, terutama mengajar murid-murid Melayu. Kaedah ini akan menyusahkan dan melambatkan lagi murid-murid mencapai kemahiran membaca bahasa Melayu.

1.2.3 Kaedah Fonik

Pada asasnya kaedah ini adalah untuk mengajar murid-murid melihat hubungan di antara simbol (huruf) dan ‘bunyi’ (grapheme phoneme relationship) supaya kemudian mereka dapat membaca (membunyikan) perkataan-perkataan baru yang mereka hadapi. Murid-murid tidak diajar nama-nama huruf, diajar ‘bunyi-bunyi’ huruf. Ertinya lambing huruf terus dikaitkan dengan bunyinya. Misalnya ‘a’ dibunyikan ‘aa…’, ‘t’ – ‘tah’, ‘s’ –‘ss’. ‘u’ – ‘uu…’, ‘z’ – ‘zz…’, dan sebagainya. Setelah mereka tahu hubungan tiap-tiap huruf dengan bunyinya, suku kata pula dibina. Misalnya, ‘ba’, ‘da’, ‘tu’, ‘ka’, ‘lu’, ‘mi’ dan sebagainya. Kemudian baru digabungkan suku-suku kata ini menjadi perkataan-perkataan – ‘dada’, ‘batu’, ‘kata’, ‘lalu’, dan sebagainya. Seterusnya murid-murid diberi latihan membaca ayat-ayat yang menggunakan perkataan-perkataan ini. Nyata sekali, oleh sebab sistem ejaan bahasa Melayu kita adalah fonemik, (iaitu ada hubungan yang agak teratur di antara ‘huruf’ dan ‘bunyinya’), dan oleh sebab suku kata kebanyakan perkataan Melayu agak jelas, maka kaedah fonik

ini sesuai sekali digunakan untuk mengajar permulaan membaca perkataan- perkataan Melayu. Sekurang-kurangnya kaedah ini adalah lebih munasabah dan mungkin lebih berkesan dibandingkan dengan Kaedah Abjad dan Kaedah Pandang dan Sebut. Kelemahannya ialah kaedah ini masih memerlukan murid-murid menghafal bunyi huruf yang kurang bermakna pada permulaannya. Dan biasanya masa yang agak panjang diambil untuk mereka mengenal semua bunyi huruf dan suku kata sebelum mereka membaca perkataan-perkataan dan ayat- ayat yang bermakna.

1.2.4 Kaedah Eklektik

Kaedah ini adalah kaedah Campuran – campuran kaedah-kaedah mengikut kesesuaian murid, situasi bilik darjah dan bahan-bahan bacaan yang digunakan. Ada yang menggunakan penujuan sintetik, ada penujuan analitik dan ada pula penujuan sintetik-analitik. Terdapat pelbagai lagi jenis Kaedah Eklektik ini. Bagi bahasa Melayu, kesan yang didapati apabila seseorang menyebutkan Kaedah Eklektik ini, ialah seolah-olah mereka memikirkan Kaedah ini adalah yang paling sesuai untuk mengajar membaca bagi kanak-kanak Melayu kita. Kemudian jika diperhatikan betul-betul cara Kaedah ini diterapkan, agak banyak yang mengajar kurang sistematik. Jadi kerap kali Kaedah ini menjadi akedah cacamurba, kerana asas gabungan itu kurang diperhatikan. Apa yang harus difikirkan dan diciptakan ialah kaedah mengajar ‘eklektik’ tetapi sistematik, yang mengambil perhatian keistimewaan sifat-sifat ejaan bahasa Melayu, struktur suku-katanya, dan tatabahasanya di suatu pihak, dan keadaan pembelajaran murid-murid Melayu di pihak lain. Maksudnya kita harus menciptakan Kaedah Eklektik yang sesuai untuk mengajar membaca bahasa Melayu sebagai bahasa pertama; tetapi Kaedah itu haruslah sistematik

1.3 KAEDAH GABUNGAN YANG DICADANGKAN

Kaedah gabungan untuk mengajar membaca bahasa Melayu kepada murid-murid peringkat awal (prabacaan) yang dicadangkan di sini berasaskan hal-hal berikut:

 • a) Sistem ejaan bahasa Melayu adalah mengikut abjad dan fonemik – ertinya ada hubungan yang rapat di antara simbol/huruf dan bunyinya.

 • b) Suku kata perkataan-perkataan Melayu adalah jelas (jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain – dengan bahasa Inggeris misalnya).

 • c) Ciri-ciri yang baik daripada ‘kaedah fonik’ dan ‘kaedah pandang dan sebut’ boleh digabungkan.

 • d) Murid-murid Melayu yang baru melangkah masuk ke Darjah 1 rata-rata telah pun mempunyai perbendaharaan bahasa Melayu yang mencukupi untuk terus belajar membaca.

Kaedah yang dicadangkan ini menegaskan yang kita boleh menggabungkan terus ‘kaedah fonik’ dan ‘kaedah pandang dan sebut’ dalam satu pelajaran membaca, pada peringkat awal. Kita tidak perlu menunggu murid- murid mengetahui semua nama huruf, bunyi huruf dan suku kata sebelum mereka disuruh membaca perkataan-perkataan atau ayat. Malahan kita tidak begitu perlu memperkenalkan dan mengajar abjad dan bunyi huruf dari a, b, c… sampai z secara tertib biasa. Kaedah gabungan ini mencadangkan biar murid-murid diperkenalkan kepada bunyi beberapa huruf vokal dan konsonan, dan kemudian terus membunyikan suku kata dan perkataan-perkataan yang bermakna, dalam satu dua pelajaran. Dengan cara begini dalam dua, tiga pelajaran saja mereka akan terus dapat membaca beberapa perkataan dan ayat, dan merasa bangga yang mereka boleh membaca serta faham akan yang dibaca.

Untuk menjelaskan kaedah ini secara konkrit, terdapat beberapa contoh:

 • a) Mulakan dengan perkenalkan bunyi dua atau tiga huruf vokal:

a o u dengan menggunakan kad imbasan (flash card). Buat latihan

membunyikan huruf ini beberapa kali, selang-seli.

 • b) Kemudian perkenalkan pula bunyi dua atau tiga huruf konsonan,

misalnya:

d k m dengan menggunakan kad imbasan, dan buat latih-tubi beberapa kali supaya semua murid dapat melafazkan bunyi tiap-tiap lambang itu dengan jelas.

 • c) Gabungan bunyi tiap-tiap huruf konsonan dengan huruf vokal supaya

menjadi suku kata:

da di du ka ki k u sa si su

Seterusnya bentukkan beberapa perkataan yang bermakna, misalnya:

 

ba ba baba bu bu bubu da da dada ku ku kuku

Ulangkan ini beberapa kali, kemudian gabungkan dua perkataan menjadi ayat dan latihan murid-murid membacanya:

baba bubu

dada kuku

d)

Perkenalkan gabungan lain:

a ku aku a da ada i ni ini i tu itu bu ku buku ba ba baba bu ka buka

ba ju baju

Seluruh murid-murid membaca ayat-ayat berikut daripada beberapa perkataan di atas:

aku ada buku aku buka baju ini buku aku

itu baju aku Kemudian gantikan ‘aku’ dengan ‘baba’ dan ulang membacanya. Seterusnya baca ayat-ayat ini pula:

 

buku dia

buku baba

buku aku/ku

Gantikan ‘buku’ dgn ‘baju’, ‘baju’, dan ‘kuku’ dan ulang bertubi-tubi dengan kad imbasan.

e)

Perkenalkan gabungan bunyi lain pula seterusnya.

i bu ibu bu di budi u da uda budi ibu budi ibuku budi uda di a dia ka ki kaki kaki dia kaki ibu kaki kuda

Suruh murid membaca ayat-ayat yang menggunakan berbagai-bagai

perkataan yang dicipta:

ibu buku baba uda bubu udaku ada kuda

dia kaki kuda

Begitulah beberapa contoh kaedah gabungan yang boleh diajar di dalam tiga, empat hari, sejam sehari. Dalam seminggu sahaja murid-murid boleh mengenal huruf-huruf a, e, i, o : b, d, k dan membaca suku kata, perkataan- perkataan dan ayat yang dibentuk daripadanya.

1.4 KESEDIAAN MEMBACA

Kesediaan membaca bermaksud kemampuan seseorang untuk menerima pengajaran dari segi mental, emosi dan fizikal. Secara luas, kesediaan membaca melibatkan sebarang aktiviti sebelum sesuatu peringkat bacaan dimulakan, sama ada di peringkat mendirikan asas, mengukuhkan asas mahupun peringkat- peringkat lain yang lebih tinggi. Secara khusus, iaitu untuk kanak-kanak yang belum didedahkan dengan sebarang aktiviti bacaan, kesediaan membaca merangkumi kebolehan fizikal, emosi dan mentalnya untuk menerima pengajaran bacaan asas. Dari segi fizikal kemampuan kanak-kanak dapat dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang akan diajarkan, keupayaan matanya mengecam bentuk, dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. Dari segi emosi, kemampuan kanak-kanak dapat dilihat dari segi mintanya terhadap bahan-bahan bacaan (seperti bermain dengan bahan bacaan, membelek-belek bahan bacaan, melihat bahan bacaan, dan berminat melihat orang di sekitarnya membaca) dan minatnya untuk mendengar bacaan, khususnya yang berupa cerita. Dari segi mental, kemampuan kanak-kanak dapat dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa-apa yang diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. Dari segi umur, ada kanak-kanak bersedia membaca seawall umur empat tahun dan ada pula kanak-kanak yang hanya bersedia membaca setelah berumur enam tahun. Selain faktor fizikal, emosi dan mental, factor persekitaran amat mempengaruhi kesediaan kanak-kanak membaca. Sebagai contoh, kanak- kanak yang terdedah dengan pelbagai jenis bahan bacaan sejak lahir, sentiasa

melihat orang di sekeliling membaca dan ada pula orang yang membacakan buku cerita untuknya akan lebih cepat bersedia membaca berbanding dengan kanak-kanak sebaya yang tidak mendapat peluang yang sama. Syed Abu Bakar (1994) menyatakan bahawa peringkat kesediaan membaca sangat penting. Menurutnya, “Jika tahap ini tidak dapat dicapai terlebih dahulu, usaha untuk mengajarkan kemahiran membaca bukan sahaja sia-sia, malah boleh menimbulkan kesan yang amat buruk kepada kanak-kanak, ibubapa dan guru.” Beliau berpendapat, konsep kesediaan membaca ini samalah dengan keadaan semula jadi yang dialami oleh kanak-kanak dalam perkembangan otot- otot tubuh mereka. Umpamanya sebelum mereka boleh berjalan, mereka perlu meniarap, merangkak dan berdiri terlebih dahulu. Kebolehan menggerakkan otot-otot tertentu mengikut urutan sebelum berjalan dapat dianggap sebagai pecahan kemahiran berjalan. Keadaan yang sama berlaku untuk kemahiran membaca, Cuma bentuknya berbeza. Berdasarkan pandangan Syed Abu Bakar ini dapat kita rumusan perbandingan perkembangan kanak-kanak dengan peringkat-peringkat bacaan seperti yang di bawah. Meniarap (aktiviti kesediaan membaca) merangkak ( aktiviti mendirikan kemahiran asas membaca) ,berdiri (aktiviti pengukuhan kemahiran asas membaca ,berjalan ( mahir membaca peringkat rendah) , berlari ( mahir membaca peringkat tinggi)

1.5 AKTIVITI KESEDIAAN MEMBACA

Syed Abu Bakar (1994) mengkategorikan aktiviti kesediaan membaca kepada dua, iaitu peringkat prabacaan dan peringkat bacaan. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran, kemahiran pengamatan penglihatan, aktiviti koordinasi psikomotor, latihan menajamkan daya ingatan dan latihan bahasa pertuturan. Peringkat bacaan meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. Menurut Ismail Zakaria, Salmah Othman dan Elly Chong (1992) pula, tahap prabacaan merupakan satu tempoh menyediakan murid untuk membaca. Dengan kata lain, makna istilah tahap prabacaan dan kesediaan membaca

adalah sama. Pada tahap ini murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. Penekanan juga perlu diberi kepada pengalaman yang membolehkan murid membentuk kelaziman membaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah :

Untuk mencapai tujuan ini, aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam Buku Sumber Bahasa Malaysia Tahun 1 (1983) dapat dimanfaatkan oleh para guru. Tiga kategori aktiviti disediakan, iaitu pengamatan penglihatan, pengamatan pendengaran, dan pergerakan tangan dan mata.

1.6 AKTIVITI PENGAMATAN PENGLIHATAN

 • 1.6.1 Aktiviti Pengamatan Penglihatan 1 Menghimpun gambar benda maujud yang sama jenis, warna dan saiz. Bahan: Pelbagai gambar kereta, baju, lain-lain. Aktiviti Murid: Murid melaksanakan gambar yang telah dicampuradukkan oleh guru. Aktiviti ini dilaksanakan secara individu, kelas dan kumpulan.

 • 1.6.2 Aktiviti Pengamatan Penglihatan 2

Menggunting dan menampal berbagai-bagai gambar mengikut tajuk di papan kenyataan atau di buku skrap kelas.

Bahan: Gambar benda hidup, benda bukan hidup, benda yang boleh dimakan, benda yang tidak boleh dimakan, pakaian, dan alat tulis- menulis. Aktiviti Guru/Murid:

 • 1. Guru berbincang dengan murid tentang benda hidup dan benda

bukan hidup.

 • 2. Murid menyebut “benda hidup” atau “benda bukan hidup” sebagai

respons terhadap kad benda yang diimbaskan oleh guru.

3.

Guru member murid kad gambar dan murid melekatkan kad itu di

papan kenyataan mengikut tajuknya seperti benda hidup, pakaian, alat

tulis-menulis dan lain-lain.

 • 4. Murid menggunting gambar dan menampalkannya dalam buku

skrap mengikut tajuk tertentu.

1.7 AKTIVITI PENGAMATAN PENDENGARAN

 • 1.7.1 Aktiviti Pengamatan Pendengaran 1 Mengetuk benda satu persatu untuk mendapatkan pelbagai bunyi dan mengecam perbezaan bunyinya. Bahan: Paku, tin, batang kayu, meja, tempurung, batu. Aktiviti Guru/Murid:

  • 1. Guru memperkenalkan benda-benda yang menghasilkan bunyi

seperti tin, paku, tempurung, batang kayu, meja dan batu.

 • 2. Guru mengetuk benda itu satu persatu beberapa kali dan murid

mendengarnya.

 • 3. Guru mengetuk dua benda yang berlainan. Murid menyatakan

sama ada bunyi benda itu sama atau tidak.

 • 4. Murid menyanyi lagu “Mari Bergembira” dengan meniru nyanyian

daripada pita rakaman atau nyanyian atau nyanyian guru sendiri.

 • 1.7.2 Aktiviti Pengamatan Pendengaran 2 Mendengar rakaman dan menyatakan bunyi-bunyi alam seperti bunyi air mengalir, air menitik, angin kencang, angin menderu, petir, hujan lebat, dan ombak. Bahan: Pita rakaman yang mengandungi bunyi air mengalir, air menitik, angin kencang, angin menderu, petir, hujan lebat, dan ombak. Beberapa gambar carta yang dapat disesuaikan dengan bunyi-bunyi yang diperdengarkan. Aktiviti Guru/Murid:

1.

Guru memperdengarkan bunyi-bunyi daripada pita rakaman.

 • 2. Rakaman bunyi-bunyi itu diperdengarkan sekali lagi dan murid

menyatakan jenis bunyi itu.

 • 3. Murid-murid lain memilih gambar yang sesuai dengan bunyi yang

dinyatakan.

1.8 AKTIVITI PERGERAKAN TANGAN DAN MATA

 • 1.8.1 Aktiviti pergerakan Tangan dan Mata 1 Membentuk benda daripada plastisin, tanah liat atau bubur kertas dan lain-lain. Bahan: Plastisin, tanah liat, dan bubur kertas. Aktiviti Guru/Murid:

  • 1. Buat satu atau dua benda daripada bahan yang diberi sebagai

contoh.

 • 2. Berikan bahan kepada murid dan minta mereka membentuk benda

atau model yang disukainya.

 • 3. Minta murid menceritakan hasil kerja mereka.

 • 1.8.2 Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata 2 Melakar bentuk yang sesuai dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah untuk membolehkan membentuk huruf. Bahan: Lembaran kerja, benda maujud (dulang berpasir, model pokok, model tiang bendera, bola, manik, cawan, air), kertas pendua yang mengandungi perjalanan atau arah yang dibuat dengan garisan putus- putus. Aktiviti Murid:

  • 1. Menggolekkan bola di atas dulang berpasir dengan jari dari kiri ke

kanan dan sebagainya.

2.

Murid memegang cawan plastic yang penuh dengan air dengan

tangan kanan dan menggerak-gerakkan tangan kanan mereka ke kiri

ke kanan dan sebaliknya. Teknik memegang cawan dipelbagaikan.

 • 3. Murid melakar garis pada dulang pasir dari model pokok ke tiang

bendera.

 • 2.0 PRATULISAN

Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi khusus yang diterima oleh kelompok masyarakat. Pada peringkat awal kanak-kanak membuat contengan di ataS permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut.

Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga keperingkat contengan terkawal. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanakmendapatkan latihan otot, tangan,jari serta kordinasi mata tangan. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut:

1. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti menggunting, mengoyak, menganyam, menampal, menguli tepung dan lain- lain Menguasai gerak tangan bebas, cara memegang alat tulis, cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa. Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah dan lain-lain. Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan.

 • 2.1 TULISAN MEKANISME

Setelah kanak-kanak melalui proses pra tulisan, sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa. Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid. Sebagaipermulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis murid-murid diminta membentuk huruf-huruf pada permukaan kertas kosong tanpa garisan. Setelah kemajuannya didapati memuaskan barulah latihan membentuk huruf diberikan. Bermula dengan ruang garisan yang lebar / luas membawa kepada lembaran bergaris kecil sempit.

Latihan-latihan tulisan mekanis diharapkan murid-murid akan dapat :

Kemahiran mengawal dan memegang pensel.

Meneliti, mengenal, menyalin bentuk-bentuk huruf mengikut urutan. Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan.

Teknik Pengajaran Pemulihan Kemahiran Menulis asas Hammil dan Mc Nut (1981) melaporkan bahawa kemahiran menulis mempunyai kaitan rapat dengan bacaan. Kemahiran ini termasuklah kecekapan dalam menulis mekanis, mengeja, tanda baca, huruf, kemahiran belajar dan membentuk makna. Objektif utama penguasaan kemahiran menulis mekanis atau tulisan tangan ialah supaya mudah dibaca. Pengajaran guru harus berfokus kepada memegang alat tulis, membentuk garisan dan lengkokan huruf dengan betul serta mengekalkan jarak dan bentuk huruf dengan sempurna. Kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran mempunyai masalah menulis. Mercer (1985) yang bersetuju pendapat Hidreth (1947) "menyatakan bahawa punca utama ialah masalah ’psikomotor’, masalah emosi, kegagalan pengamatan terhadap huruf dan perkataan serta daya ingatan yang lemah". Jenis-jenis masalah tulisan tangan atau tulisan mekanis ini ialah lambat, arah tulisan yang tidk betul,terlalu jarak atau terlalu dekat, bercelaru, senget, terlalu menekan ketika menulis dan tulisan yang berlapis-lapis.

2.3

AKTIVITI-AKTIVITI LATIHAN PRATULISAN

 • a) Latihan mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan. i. --------- …………. …………

..

…………

...

…………

 • b) Latihan membentuk bulatan di udara, di meja, di lantai, di atas pasir, di rumput tanpa menggunakan alat tulis.

BULATAN BESAR – BULATAN KECIL

 • c) Latihan-latihan gerak jari dengan mempermain-mainkan jari, menekan- nekan jari, menggoyangkan tangan, meramas-ramas jari dan sebagainya.

 • d) Latihan membentuk garisan lurus.

 • e) Latihan membentuk corak-corak campuran bulatan dan garisan lurus.Dilakukan secara bebas.

 • f) Latihan melukis gambar-gambar yang mengandungi garisan-garisan lurus dan bulat.

 • 3.0 PEMULIHAN BACAAN

 • 3.1 PENGENALAN

Menurut Atan Long (1976) membaca adalah proses menterjemahkan bentuk penulisan kepada bacaan atau mendapatkan makna daripada bahan bertulis itu. Justeru, aktiviti pemulihan membaca perlu dilakukan terhadap murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini.

Terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang murid itu tidak dapat membaca:

 • a) Faktor yang ada pada murid itu sendiri (pembaca) o Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini adalah seperti kecerdasan berbahasa, kebolehan berbahasa, pengetahuan, dan pengalaman sedia ada.

 • b) Faktor yang ada pada bahan bacaan. Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini pula meliputi

o

perbendaharaan kata, panjang pendek ayat, kendungan bahan, struktur cerita, penggunaan dan organisasi bahan grafik.

3.2 AKTIVITI PEMULIHAN BACAAN

Aktiviti utama dalam mengajarkan pemulihan bacaan adalah pengajaran fonetik dengan betul. Penghasilan artikulasi yang berbeza akan menyebabkan penerimaan akustik yang berbeza. Pengajaran bunyi vokal, diftong, dan konsonan juga perlulah ditekankan. Justeru, guru perlu mengajarkan alat-alat sebutan bunyi seperti:

Bibir

Gigi

Gusi

Lelangit keras

Lelangit lembut

Anak tekak

Lidah

Rongga tekak

Rongga mulut

Kaedah abjad juga merupakan asas yang perlu dikuasai murid. Melalui aktiviti pemulihan, guru perlu memastikan murid-murid supaya menguasai dan

menghafal huruf ‘a’ sehingga ‘z’ dengan urutan yang melaksanakan aktiviti berikut:

betul. .

Justeru, guru perlu

Nyanyian lagu A,B,C, ..

Menayangkan huruf satu persatu secara berulang

Padanan abjad

Menyebut huruf satu persatu secara berulang.

Latihan Pandang dan Sebut juga menjadi asas pemulihan yang perlu diajarkan oleh guru supaya murid berjaya menguasai kemahiran membaca. Latihan ini juga melibatkan penggunaan gambar untuki merangsang murid supaya bertutur.

Aktiviti permainan bahasa dapat memupuk minat murid untuk menguasai kemahiran membaca. Antara permainan yang boleh dijalankan oleh guru termasuklah permainan yang berbentuk pergerakan, permainan respon terhadap bunyi huruf, permainan baling dadu untuk membentuk perkataan yang mempunyai suku kata kv, kvk, kv+kv, dan kv+kvk.

Pengolahan bahan pengajaran merupakan aspek yang penting dalam mengajarkan asas kemahiran bacaan. Guru perlu melalui pelbagai proses semasa menyediakan bahan bacaan seperti memproses bahan, memilih bahan, mengolah bahan, membina, menggunakan dan menilai bahan. Bahan pengajaran pula perlulah menarik, dan memenuhi keperluan pancaindera.

3.3 ANALISIS AKTIVITI PEMULIHAN BACAAN

Guru sepatutnya dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebolehbacaan murid. Pengetahuan dan pengalaman guru tersebut dapat membantu perancangan dan penyediaan proses pengajaran. Pengetahuan dan pemahaman guru dapat membantu keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan kefahaman. Aktiviti pemulihan membaca perlulah dilakukan

dengan menggunakan pendekatan, kaedah, dan teknik yang sesuai agar murid- murid mampu menguasai asas kemahiran berbahasa iaitu membaca.

 • 4.0 PEMULIHAN TULISAN

 • 4.1 CARA-CARA PELAKSANAAN RANCANGAN PEMULIHAN

Pada masa ini, rancangan pemulihan yang sedang dijalankan di sekolah ditumpukan di sekolah rendah. Murid-murid yang tidak dapat mengikuti pengajaran guru bersama murid lain diasingkan, dan seorang guru pemulihan ditugaskan untuk mengajar murid-murid ini. Beberapa waktu pelajaran telah diasingkan untuk memberi pengajaran secara individu kepada murid-murid ini. Kelas pemulihan ini biasanya diberi nama kelas lembam (yang kebetulannya membawa berbagai-bagai makna negatif). Guru pemulihan yang ditugaskan akan membuat penyelidikan dan penyiasatan latarbelakang murid, supaya pengajaran benar-benar sesuai untuk murid tersebut. Peperiksaan penilaian darjah tiga di sekolah rendah pula ialah bertujuan mengesan kelemahan murid untuk dibetulkan, atau diberi pemulihan dalam darjah empat. Setakat mana perkara ini dilaksanakan terpulanglah kepada kemampuan dan kesanggupan guru-guru darjah empat. Selaras dengan keperluan kurikulum di sekolah rendah yang mementingkan kebolehan membaca, menulis dan mengira, berikut dikemukakan cara-cara pelaksanaan rancangan pemulihan dalam 3M. Sebelum Sesutu rancangan pemulihan dapat dijalankan, langkah yang pertama sekali ialah untuk mengesan dan mengasingkan murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dalam bidang membaca, menulis dan mengira. Langkah ini diberi nama saringan. Kemudian, setelah murid-murid

tersebut dikesan dan diasingkan, langkah yang kedua ialah diagnosis, iaitu menentukan jenis kelemahan secara khusus dalam sesuatu bidang sahaja, sama ada bidang membaca, menulis atau mengira. Diagosis ini akan memberi petunjuk kepada guru mengenai langkah-langkah khusus dalam pengajarannnya untuk mengatasi kelemahan murid tersebut.

4.2 SARINGAN DAN DIAGNOSIS

Salah satu keperluan akademik di sekolah ialah kebolehan menulis. Kebolehan menulis diperlukan untuk semua mata pelajaran di sekolah. Guru sangat kenal akan tulisan buruk, dan selalunya marah kerana ia terpaksa memeriksa beratus-ratus halaman tulisan dalam setahun yang susah hendak di- bacanya. Berbagai-bagai cara telah dikemukakan untuk mengesan, atau membuat saringan mengenai kebolehan menulis. Cara yang paling mudah ialah dengan melihat tulisan-tulisan murid yang sedia ada dalam buku latihan, atau ringkasan. Walau bagaimanapun, cara ini kurang memuaskan, kerana ada murid yang tulisannya memuaskan jika diberi masa yang cukup, dan murid itu juga mungkin tidak dapat menulis dengan jelas jika masa ini dihad¬kan. Dengan itu, cara yang dapat mengawal kedua faktor ini ( iaitu masa dan tulisan) adalah lebih baik. Cara berikut untuk mengesan, atau membuat saringan mengenai kebolehan menulis mudah digunakan oleh guru bilik darjah.

1. Ayat, atau perenggan biasa boleh digunakan, asalkan me¬matuhi dua syarat berikut:

 • a) Tidak mengandungi perkataan yang akan menghentikan murid

menulis kerana kerumitan mengeja.

 • b) Mempunyai isi kandungan yang dalam pengalaman dan dapat

difahami oleh murid.

2.

Setelah murid membaca ayat yang diberikan beberapa kali dan setelah

kenal semua kandungannya, guru boleh memberitahu murid supaya menulis

ayat tersebut lima kali dengan tulisan yang terbaik dan masanya pun tidak dihadkan.

 • 3. Setelah semua murid selesai menulis, guru menyuruh mereka menulis

ayat yang sama seberapa banyak yang mereka boleh dalam masa tiga minit.

Setelah tiga minit, guru akan menyuruh mereka berhenti clan mengutip tulisan tersebut.

 • 4. Apabila menilai tulisan-tulisan tersebut, guru harus memerhatikan

perkara-perkara berikut:

 • a) Kualiti tulisan dalam ujian yang tidak menghadkan masa.

 • b) Kaitan kualiti di antara tulisan dalam ujian yang tidak menghadkan

masa dan ujian yang menghadkan masa.

 • c) Kadar penulisan dalam ujian yang masanya terhad dikira seperti

berikut: Jumlah perkataan dibahagi dengan masa).

 • 5. Dari ujian ini, murid-murid berikut memerlukan latihan pemulihan tulisan.

  • a) Murid yang tulisannya terlalu buruk dan tidak dapat dibaca dalam

ujian yang masanya dihadkan.

 • b) Murid yang tulisannya tidak mudah dibaca dalam ujian yang tidak

mengehadkan masa.

 • c) Murid yang kadar penulisannya terlalu lambat.

 • d) Murid yang tulisannya terlalu condong ke kiri, atau yang tulisannya

terlalu besar, atau terlalu kecil untuk dibaca dengan mudah.

Cara mengesan murid yang tulisannya tidak mudah dibaca seperti ini biasanya memadai untuk situasi bilik darjah. Cara lain ialah dengan menggunakan Skel Tulisan yang telah disediakan dengan contoh-contoh tulisan bersama dengan kualiti mutunya. Skel-skel ini telah disediakan berdasarkan kajian yang luas, dan dari kajian ini satu skel purata disediakan yang dapat diperkait¬kan dengan darjah murid

Dengan menggunakan Skel Tulisan ini, sesuatu darjah dapat dibandingkan dengannya. Contoh-¬contoh skel ini ialah ‘Thorndike Scale for Handwriting',`Ayres Measuring Scale for Handwriting (Gettysburg Edition) ‘,`American Handwriting Scale', dan 'Minneapolis Handwriting Scale'. Walau bagaimanapun, skel-skel ini hanya merupakan alai mengesan (atau saringan) dan tidak dapat menentukan kelemahan seperti yang dibuat dalam diagnosis. Setelah murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dalam penulisan dikesan, guru harus dapat membuat diagnosis, atau menentukan apakah jenis kelemahan murid tersebut. Cara yang mudah untuk melaksanakan proses diagnosis ini ialah dengan membaca tulisan murid, dan menandakan semua huruf yang tidak mudah dibaca, atau yang memerlukan penelitian kali kedua. Sediakan jadual senarai semua murid dan catatkan kelemahan setiap murid. Perkara ini mudah dibuat dengan meng¬gunakan Carta 'The Pressey Chart for Diagnosis of Illegibilities in Handwriting'. Carta ini boleh disediakan berdasarkan penyelidikan tulisan murid yang menunjukkan berbagai-bagai jenis tulisan dan bentuk tulisan yang tidak dapat dibaca. Dari penyelidikan Pressey, untuk menyediakan cartanya itu, beberapa huruf didapatinya sering menimbulkan kerumitan. Contohnya huruf kecil r,n,e,a,o,s dan t.menyebabkan kesilapan menulis lebih daripada 50%. Huruf yang paling menimbulkan kerumitan ialah r, diikuti dengan huruf n. Kesilapan yang sering berlaku ialah menulis r seperti i, n seperti u, menutup e, membuat d seperti cl, o seperti a dan a seperti u. Huruf besar biasanya mudah dibaca, kecuali huruf L Oleh kerana tujuh huruf kecil dan satu huruf besar ini menyebabkan tulisan yang susah dibaca, adalah munasabah jika pengajaran pemulihan dalam penulisan diarahkan kepada menulis bentuk-bentuk huruf ini dengan betul. Teknik seperti ini telah menghasilkan tulisan yang memuaskan di kalangan murid sekolah rendah.

4.3 CARA-CARA MENGATASI MASALAH TULISAN

Guru perlulah memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat-peringkat permulaan dan mendirikan asas. Penerangan, tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul perlulah diberi agar sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid. Tulisan dan cara-cara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul. Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan oleh guru dengan sempurna. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu. Guru juga perlu membuat pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanak-kanak itu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam.

4.4 KAEDAH PENGAJARAN PEMULIHAN TULISAN DAN PENILAIANNYA

Pengajaran pemulihan tulisan bagi murid-murid sekolah rendah adalah berdasarkan pengajaran tulisan yang betul dan kukuh. Bahasa bertulis memerlukan perhubungan dengan bahasa dalam diri penulis, atau dalam fikirannya. Perihal menghubung¬kan bahasa lisan dengan bahasa fikiran adalah amat sukar. Dengan sebab ini, maka usaha pengajaran permulaan dalam penulisan biasanya amatlah susah, walaupun murid tersebut tiada kesusahan membentuk huruf. Seperti pengajaran bahasa juga, penulisan adalah lebih mudah dipelaj ari ketika murid masih kanak-kanak kecil lagi, seperti pada umur empat tahun setengah. Latihan permulaan untuk kanak-kanak kecil ini haruslah menggunakan pensil, atau krayon. Langkah-langkah untuk mengajar mernegang pensil, atau krayon adalah seperti berikut:

1. Murid disuruh mernegang pensil dengan semua jari mengelilingi pensil tersebut. Kemudian, murid diberitahu supaya membayangkan bahawa mereka sedang mengacau kuih. Mereka patut mengacau dari kanan ke

kiri dalam besen yang bulat, dan seluruh anggota tangan harus dihayun; bukanlah setakat tapak tangan sahaja.

 • 2. Apabila murid telah mahir membuat pergerakan bulat ini, murid ditunjukkan bagaimana tiga jari harus berada di sebelah belakang pensil. pensil harus dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk.

 • 3. Murid disuruh menggerakkan pensil naik dan turun dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, sambil membiarkan tiga jari yang lain berada di keadaan senang dan selesa.

 • 4. Kemudian, murid disuruh meletakkan ibu jari dan jari telunjuk hampir dengan mata pensil dan disuruh melatihkan kawalan jari di kedudukan ini.

 • 5. Setelah itu, murid diajar melonggarkan pegangan pensil oleh ibu jari serta, jari telunjuk, supaya pensil dapat bersandar ke atas jari tengah (jari hantu) di kedudukan yang betul.

4.5 LATIHAN SEBELUM MENULIS

Murid-murid harus diajar membuat berbagai-bagai bentuk dengan menggunakan jari mereka. Latihan in boleh dikelolakan seperti kelas lukisan yang menggunakan kanji dan warna dan murid-murid disuruh membuat bentuk dengan jari mereka. Bentuk-bentuk yang penting dan menjadi asas penulisan ialah bulatan, garisan, lengkungan serta kombinasi lengkungan dan garisan lurus. Titik permulaan harus diberitahu serta dilukiskan, dan guru harus memberitahu arah dan bentuk yang harus dibuat oleh murid.

4.6 RUMUSAN

Murid bukan hanya memerlukan satu pendekatan pengajaran yang fleksibel dan inovatif yang dapat menarik perhatian mereka tetapi yang sama penting ialah satu strategi yang dapat membantu mereka mengingat kembali maklumat yang diajar agar proses P & P boleh dianggap berkesan. Walau bagaimanapun, peruntukan masa yang panjang bagi sesuatu pembelajaran diperlukan supaya mereka benar-benar dapat menguasai kemahiran tersebut. Bahan yang diberi juga tidak boleh terlalu banyak memandangkan kumpulan sasaran terdiri daripada mereka yang cepat merasa bosan.

Guru juga perlulah memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat-peringkat permulaan dan mendirikan asas. Penerangan, tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul perlulah diberi agar sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid. Tulisan dan cara-cara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul. Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan oleh guru dengan sempurna. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu. Guru juga perlu membuat pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanak- kanak itu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam.

Jika pengajaran dan pembelajaran guru tersebut menarik, murid-murid akan tertarik dengan pengajaran guru tersebut dan ini akan meningkatkan motivasi murid-murid untuk terus mencuba apa yang dipelajari sehingga berjaya.

BAHAGIAN 5: AKTIVITI PEMULIHAN MENGGUNAKAN KAEDAH BONEKA 5.1 PENGENALAN

Boneka

adalah

merupakan

sebagai

sebarang

benda objek yang digerak

lakonkan oleh pemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan

menyampaikan mesej. Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapat dijadikan

boneka itu pemain akan mencuba untuk menghidupkan watak sama-ada

menerusi dialog yang dipertuturkan oleh pemain atau aksi boneka tanpa

sebarang sebarang dialog.

Boneka ini sesuai digunakan sebagai alat bantuan dalam proses

pengajaran dan pembelajaran untuk menyampaikan cerita atau maklumat

dengan lebih berkesan. Dengan ini, murid-murid akan lebih menghayati dan

memahami sesebuah penyampaian itu dengan khusyuk di samping melihatkan

diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka.

Pengaplikasian permainan boneka akan mendedahkan murid untuk

berkomunikasi dengan lebih berkesan serta melahirkan idea kreatif dalam

penciptaan cerita, dan merangsang imaginasi.Selain daripada itu, penggunaan

boneka juga juga mendedahkan murid-murid untuk bekerjasama secara

kumpulan.

5.2 JENIS-JENIS BONEKA

 • 5.2.1 Boneka Sarung Tangan

Boneka ini sesuai digunakan sebagai alat bantuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk menyampaikan cerita atau

Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. Semasa

menggunakan boneka jenis ini, kesemua jari atau hanya sebilangan jari

dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan

anggota boneka.

 • 5.2.2 Boneka lidi

Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. Semasa menggunakan boneka jenis ini, kesemua jari

Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Kemudian lidi

panjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu

yang bakal digerakkan semasa menggunakannya, boneka dijulang pada lidi

utama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota

badan boneka tersebut.

5.2.3

Boneka wayang kulit

5.2.3 Boneka wayang kulit Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal, diwarnakan dan bentuknya di

Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal, diwarnakan dan bentuknya di

potong keluar. Boneka ini juga boleh dibuat daripada kulit, plastik, lutsinar dan

kertas tebal. Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk dua dimensi. Lidi-lidi halus

diletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu. Semasa

memainkan boneka ini, ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih.

Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas

skrin. Lidi digoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. Satu lagi

cara persembahan wayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai

sumber cahaya dan imej boneka akan terpapar di atas skrin.

 • 5.2.4 Boneka bertali

5.2.4 Boneka bertali Boneka bertali atau ‘marionette’ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti papier mache, plaster-of-Paris atau

Boneka bertali atau ‘marionette’ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti

papier mache, plaster-of-Paris atau kayu. Tali-tali halus disambungkan kepada

bahagian-bahagian boneka yang boleh bergerak. Semasa digunakan, tali-tali itu

ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak.

 • 5.2.5 Boneka tongkat

Boneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkat seperti kayu, rotan,

buluh

dan

sebagainya

di

bahagian

bawah

boneka

tersebut.

Boneka

ini

menggunakan

konsep

wayang

kulit

tetapi

berbentuk

tiga

dimensi.

 • 5.2 AKTIVITI BONEKA

Guru boleh mengapikasikan teknik bercerita dengan menggunakan boneka

bagi pengajaran bertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain

seperti mewarna, pengetahuan sains, dan pengajaran bahasa. Terdapat

pelbagai jenis boneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita.

Guru mempunyai dua pilihan untuk menggunakan aktiviti ini. Pertama,

guru perlu memilih untuk bercerita terlebih dahulu dengan mencipta skrip,

kemudian guru perlu membina boneka berdasarkan watak-watak dalam cerita

tersebut. Kedua, guru menggunakan sebarang boneka yang akan menjadi

watak dalam cerita. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada guru di

samping menggalakkan daya kreativiti pendengaran murid-murid.

Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang, guru perlu menulis

dalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu, sama ada memanjangkan atau

memendekkan skripnya. Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yang

panjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanak-kanak. Skrip

cerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubah

suai sewaktu guru menyampaikan cerita.

Guru perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka

supaya dialog yang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka. Variasi suara

perlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan.

Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuah

cerita. Walau bagaimanapun guru boleh menggunakan boneka tanpa pentas.

Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut.

 • 5.3 KAEDAH MENCIPTA BONEKA

Boneka-boneka ini boleh diperbuat daripada pelbagai jenis bahan, di antaranya

sarung tangan, sarung kaki, kertas, dan sebagainya.

5.4.1 Contoh cara membuat boneka sarung tangan

Boneka jenis ini adalah antara boneka yang mudah dibuat, ia mempunyai

bahagian kepala, pakaian, sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan

dengan sepasang kaki. Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas

khas dimana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala

boneka tangan hanya dapat ditonton dengan bahagian badan dan kepala sahaja.

Alat/ bahan:

-Kain belacu, sarung tangan, pensel, gunting, jarum, benang jahit dan benang

bulu Berus cat

Cara membuatnya:

 • 1. Lipat belacu sekali. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu, ini garisan pengguntingan.

 • 2. Gunting garisan pengguntingan.

 • 3. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus.

 • 4. Terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas.

 • 5. Catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki.

 • 6. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya.

 • 7. Boneka siap untuk dilakonkan.

 • 5.5 PERSEMBAHAN BONEKA

  • 5.5.1 Persekitaran Persekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang. Seeloknya

dihamparkan sebidang permaidani untuk membolehkan kanak-kanak duduk

dengan selesa sambil menghadap kepada pentas boneka.

 • 5.5.2 Susun atur Boneka hendaklah disusun di sudut perkembangan bahasa atau di sudut

komponen kreativiti dan estetika. Tempat persembahan boneka perlulah lapang

tanpa ada sebarang gangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahan

itu. Susun atur boneka hendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan.

 • 5.5.3 Teknik penyampaian

Terdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka.

Satu daripada teknik yang boleh digunakan ialah guru menggerak lakonkan

boneka dengan berdialog secara selari duduk di depan kanak-kanak tanpa

menggunakan pentas. Guru juga boleh mendapatkan khidmat pembantu dalam

menggeraklakonkan boneka. Cara kedua ini disesuaikan dengan pentas boneka.

Semasa bercerita, gerak lakon boneka disesuaikan dengan dialog seolah-olah

boneka berkomunikasi dengan kanak-kanak. Kedudukan boneka di pentas perlu

diambil kira iaitu keluar masuk pentas , jarak serta pertukaran masa dan waktu.

Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan cerita lebih menarik.

 • 5.5.4 Persembahan Boneka

Semasa membuat persembahan boneka, pelbagai jenis pentas boleh digunakan.

Jenis-jenis pentas tersebut adalah seperti berikut:

 • 1. Pentas kerusi Susun beberapa buah kerusi untuk dijadikan asas pentas. Gunakan dua atau empat batang penyapu untuk dijadikan tiang. Rentang kain hitam sebagai tirai. Guru sebagai pemain boneka duduk di belakang kain semasa menggeraklakonkan boneka.

 • 2. Pentas rentang Tirai kain hitam diikat merentang pada dinding.

 • 3. Pentas tingkap Tingkap terbuka (tanpa cermin) boleh digunakan sebagai pentas. Guru duduk di luar dan murid di dalam kelas.

 • 4. Pentas pintu Seperti tingkap, pintu juga boleh digunakan sebagai pentas. Kain, papan atau kertas tebal boleh direntangkan untuk menutupi bahagian bawah pintu. Pemain boneka berada di luar dan penonton di dalam bilik darjah.

5.

Pentas meja

Susun beberapa buah meja dan tutup dengan kain di bahagian hadapan. Guru duduk di belakang meja semasa bermain boneka.

 • 6. Pentas berlipat Pentas ini boleh dibuat dengan menggunakan rangka kayu sebgai bingkainya kemudian ditutup dengan kain.

 • 7. Boneka tanpa pentas Boneka (biasanya sarung tangan) dimainkan ke arah audiens. Aktiviti yang sesuai ialah aktiviti lisan hyang dilakukan secara berpasangan.

 • 8. Teknik overhead projektor (OHP) Overhead projektor boleh digunakan untuk menggantikan teknik wayang kulit. Objek diletakkan dan digerakkan dan digerakkan di atas cermin lutsinar. OHP dipancar ke dinding atau kain layar.

5.6 RUMUSAN

Aktiviti pengajaran menggunakan boneka dapat merangsang minda murid untuk memahami sesuatu pelajaran itu dengan lebih berkesan terutama dalam kemahiran lisan, kefahaman dan membina sebuah karangan. Guru perlu lebih kreatif terutama dalam penyediaan bahan.Dengan menggunakan boneka untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak akan dapat meningkatkan daya kreativiti,perkembangan komunikasi dan bahasa,sosio emosi, menambah ilmu pengetahuan dan juga pengalaman. Kepentingan boneka dan hubungannya dengan kurikulum dan bidang pengalaman adalah sebagai kaedah mempengaruhi kanak-kanak, menghubungkaitkan dengan keseronokan,meningkatkan perhatian kanak-kanak dan meredakan tekanan, meluaskan perbendaharaan kata kanak-kanak disamping memperkenalkan kanak-kanak kepada penggunaan kata simbolik. Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan satu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di sampin kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan

dipersembahkan. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita.

REFLEKSI

(NUR AZLAN BIN ABDUL MANAF)

Sebaik sahaja mendapat tugasan daripada pensyarah, perasaan yang

terdetik di dalam hati ialah sama ada mampu atau tidak untuk menyiapkan

tugasan ini sebelim tibanya tarikh penghantaran. Persoalan-persoalan ini saya

abaikan terlebih dahulu. Dengan semangat berpasukan yang tinggi, akhirnya

saya dan rakan sekumpulan berjaya siapkan walaupun berbagai halangan perlu

kami tempuhi.

Saya dan rakan telah cuba mencari bahan mengenai tajuk yang telah

dipilih. Saya telah melayari internet untuk mendapatkan bahan-bahan serta isu

semasa yang berkaitan dengan tajuk yang dipilih. Semasa mengkaji isu ini, saya

berasa sangat sedih kerana kami kekurangan sumber. Terutamanya sumber

rujukan yang berteraskan buku.

Selain menggunakan kemudahan internet, saya juga telah mencari

bahan-bahan berkaitan dengan isu ini daripada sumber bacaan yang ada seperti

keratan akhbar, Namun, sumber bahan rujukan yang terdapat di institut ini tidak

mencukupi serta tidak banyak berkaitan dengan tajuk ini.

Tugasan ini memerlukan banyak rujukan daripada buku-buku dan juga

internet. Paling mencabar ialah untuk menyiapkan boneka yang memakan masa

hampir 2 hari. Ini kali pertama saya menghasilkan boneka kerana sebelum ini

saya tidak pernah mendapat pendedahan samada di peringkat sekolah

menengah mahupun rendah.

Bukan mudah menjadi seorang guru. Guru bukan sahaja perlu kreatif

malah perlu lebih inovatif serta mampu berfikir secara analitik dalam memastikan

proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan sempurna. Tugasan yang

diberi secara tidak langsung dapat memupuk minat yang tinggi dalam

menghasilkan bahan p&p yang pelbagai walaupun memakan masa dan

memerlukan pengorbanan dari segi wang ringgit.

Diharapkan pendedahan yang diberikan oleh pensyarah sepanjang

menyiapkan tugasan ini dapat membantu saya dalam menghasilkan bahan

pengajaran dan pembelajaran yang bermutu tinggi agar bersesuaian dengan

tahap penerimaan murid sekolah rendah.

RUJUKAN

Buku

Azman Wan Chik (1993). Mengajar Bahasa Melayu Jilid 1: Perkaedahan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Marohani Yusoff (1999). Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Internet

Siti Nurfazira Ramli (2009). Pemulihan Tulisan. http://ctfazira.blogspot.com/2009/09/pemulihan-tulisan.html. Diakses pada 16 September 2009

Siti Nurfazira Ramli (2009). Pratulisan. http://ctfazira.blogspot.com/2009/09/pratulisan.html. Diakses pada 16 September 2009

Mohd Nor Izwan Sulaiman (2009). Aktiviti Pemulihan Penulisan.

tulisan.html. Diakses pada 15 September 2009

Norazlin Nor Shah (2009). Prabacaan.

Diakses pada 15 September 2009

BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS

NAMA AHLI KUMPULAN

:

KUMPULAN

: PISMP AMBILAN JANUARI 2009

UNIT

: SNS/BI/PJ

SEMESTER : 2

MATA PELAJARAN: WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU

PENSYARAH PEMBIMBING

:

TARIKH

 

CATATAN

T/TANGAN

     
     
     
     
45