Ao+o ¯ C]1J'!

UAAA1A1
!o!o De!o¡o)o+ ¯ tJC!CGJ
Xe!o: ¯ XJ JA J
!A1C1AA ]A'J! 1!AGA!ATAA

]. KCí![T[M¦] [A¦AR :
íCn¶lOCntlflKöîl tumbuhön OlKOtll Oön mOnOKOtll.]]. ![MGAIAíAM K[R3A :
Möîll DCn¶ömötön îCtClöh mClöKuKön KC¶lötön mCn¶Cnöll bö¶lön·bö¶lön tumbuhön OlKOtll Oön mOnOKOtll.

]]]. AIAT [AM BAMAM :
ö. 3Cnlî tumbuhön OlKOtll Oön mOnOKOtll (mlnlmöl ß möCöm tumbuhönI
b. KCrtöî MV¦ / F+
C. (OvCr / îömDul
O. BuKu DöKCt blOlO¶l / buKu DCnunìön¶ xön¶ rClCvön

]V. IAMGKAM K[R3A :
ö. IöKuKön lOCntlflKöîl DöOö tumbuhön. mCllDutl : öKör. bötön¶. Oöun. bun¶ö Oön blìl.
b. (ötöt höîll DCn¶ömötön KC Oölöm töbCl.
C. (öntumKön ìuOul / tODlK.
O. !CnìClöîön îln¶Köt önötOml öKör. bötön¶ Oön Oöun.
C. IöDOrön höîll DCn¶ömötön Ol ìlllO Oön Ol DrCîCntöîlKön Ol OCDön KClöî.

 4. .07.

09-44.8.25: / ::5.

 . .3/0391.:3 -:3.85.3 ' # .8503.39:2.9./.7 -.:.2./.29.9.-::503:3.3 /.9...9.9:2-:..3.3- - .3:/:.-0 .3 205:9.3700.30/.

3/49/.320303.8503.9.8503.:3 0 .9.20.39:2-:.3//05.3///.8.30..3/.3/.3243449 .8.30.3 -.8 !# .942.9.3.547.38090...3.2.2.7 -.-.3/5708039.383.9.9.:.945 / !030.