biantara bahasa sunda

Assalamualaikum Wr.Wb. Aujubillah himinassyaiton nirojim. Bismilah hirohman nirohim. Ashadu ala ilaha illeloh wa ashadu ana Muhamaddarosululoh.

Allah huma soli ala syaidina muhammadi abdika warosulika nabiyil umiyil wa ala alihi wasohbihi wasalim, ama ba’du. Sagala puji urang sanggakeun ka gusti nu maha suci dzat nu ngatur sagala eusi dunya katut eusina, nyaeta Allah Subhanahu Wata Ala. Sakumaha hidayah sareng inayahna urang masih dipaparin nikmat sehat oge nikmat iman sareng nikmat islam nyaeta nikmat anu pang ageung-ageungna. Solawat sareng salam urang curehkeun ka baginda anu mulya nyaeta Nabi Muhammad Selewlohiu Alaihi Wasallam. Kusabab anjeunanana urang sadaya tiasa ngaraos nikmat iman sareng nikmat islam. Jeung mudah-mudahan urang sadayana ka asup umatna amin yarobal alamin. Para wargi hormateun sim kuring! Tatar Ciamis téh legana 2.556,75 m2 atanapi 3,65 kali lipet tina legana nagara Singapura anu legana 707,1 km2. Pendapatan perkapita penduduk Negara Singapura nyaéta AS $ 28.228, sedengkeun Nagara Indonesia perkapita pendudukna AS $ 3.979 atanapi ngabanding kana 7 kali lipet sahandapeun perkapitana Singapura. Dina hal ieu sim kuring sanés badé ngawiwirang ka lembur sorangan, nanging langkung payus pikeun urang sadaya pada museurkeun pamikiran séwang-séwangan neuleuman kasang tukang naon anu mantak tingkat ékonomi nagara urang masih jauh tina basa utama, rahayat ma’mur kahirupanana sejahtera lahir sinareng batin. Padahal upami urang niténan kana poténsi sumber daya alam anu dipibanda ku Singapura éstu jauh tanah ka langit dibandingkeun sareng tatar Ciamis. Warga nagara Singapura pikeun nyumponan kabutuhan cai baé kudu ngadatangkeun ti nagara deungeunna nyaéta Johor Malaysia. Kumargi sakitu tangtos tiasa kaétang ku urang sadaya sabaraha artos anu kedah dianggarkeun pikeun kaperluan MCK penduduk nagara Singapura dina sadidintenna. Hadirin anu sami hadir! Kalayan ngébréhkeun rasa syukur ka Gusti Allah SWT ku bageuran Mantena urang sadaya parantos dipaparin bumi anu subur ma’mur, gemah ripah loh jinawi. Nanging paribasa éta saupamina dina mangsa-mangsa ka tukang sok dilengkepan ku kalimah “murah sandang murah pangan, sepi paling towong rampog” rupina babasan ieu kantun tunggulna. Laas tinggal tapakna, sabab henteu kasartaan sareng kanyataannana. Masrakat urang masih kénéh seueur anu beurat pikeun nyumponan kabutuhan hirup sadidinten. Mun sok komo lamun kudu nyumponan sagala kabutuhan hirup anu aya hubunganana sareng pendidikan ogé kaséhatan anu layak tur pantes. Lapangan gawé anu aya masih tebih tina basa utami pikeun nyumponan tur nampung warga masrakat angkatan kerja anu ti waktu ka waktu terus-terusan nambahan. Panarimaan masrakat dina widang ékonomi kacida pisan gajligna. Di hiji pihak aya masrakat anu kabeungharanana milyaran rupiah, di pihak séjén justru aya masrakat anu malarat, tikoro nyoso-lara balangsak. Awak gulak giluk tinggal tulang jeung kulit, ceuk paribasana.

samangsa-mangsa pamaréntah ngarencanakeun pikeun naékeun BBM atawa tarif listrik pasti diréspon ku protés atawa démonstrasi. Saleresna sanés ukuran siap atanapi teu siapna masrakat urang dina nyanggap sakumna program pamaréntahna. . Mung sakitu wae wawaran ti sim kuring bilih aya carita anu teu genah didangu. hususna ngeunaan rencana naékeun harga BBM anu disaluyukeun sareng harga minyak dunia. Beurat narimbangan akibat tina naékna harga-harga séjén tina sabab musabab tuwuhna inflasi. Bilahi taofik walhidayah. Da sadaya kasaen eta datangna ti gusti Allah jeung kasalahan eta ti sim kuring pribadi.Numatak sakitu. Sakali deui nyuhunkeun dihapunteun. Wassalamu alaikum Wr. bilih aya cariosan anu teu mernah dina manah. neda dihapunteun.Wb. Nanging ku nérékélna hahargaan ieu kuduna dipitembeyan ku panghasilan masrakat anu aya hubunganana sareng tingkat pendapatan perkapita penduduk.

ngala elmu jeung sajabana.sakola. Teu hilap nu di pikahormat bapa……………. mere dahar kanu kalaparan mere ka nu pakir. mamagahan barudak. tos amal sodakoh. Kusabab anjeunanana urang sadaya tiasa ngaraos nikmat iman sareng nikmat islam. nyaeta elmu anu ku urang diamal keun diwaktu hirup mamagahan batur. bilih aya cariosan anu teu mernah dina manah.(eusi kunyalira) Nu di pikahormat bapa……………. naon wae anu bakal nulungan urang eungke di jero kubur. nyaeta Allah Subhanahu Wata Ala. Da sadaya kasaen eta datangna ti gusti Allah jeung kasalahan eta ti sim kuring pribadi. neda dihapunteun. Ashadu ala ilaha illeloh wa ashadu ana Muhamaddarosululoh. nu miskin jeng mere sumbangan keur pembangunan masjid jeung sajabana amal-amal anu soleh bari jeung rido iklas sodakoh karma Allah Subhanahu Wata Ala. dimana utang sawaktu hirup sok barang bere kanu butuh. nyaeta budak anu ngadoakeun indung bapana. Bilahi taofik walhidayah. Solawat sareng salam urang curehkeun ka baginda anu mulya nyaeta Nabi Muhammad Selewlohiu Alaihi Wasallam.. ama ba’du.Wb. Sagala puji urang sanggakeun ka gusti nu maha suci dzat nu ngatur sagala eusi dunya katut eusina. tah dimana kolotna maot eta budak ngadoakeun kakolotna. Mung sakitu wae wawaran ti sim kuring bilih aya carita anu teu genah didangu. Lamu anu euncan hayu urang mimitian ti ayeuna ti detik ieu ti poe ieu.Wb.(eusi kunyalira) Dina kasempetan ayeuna sim kuring bade ngababarkeun yen naon-naon wae anu bakal ku urang di bawa maot. tos ngadidik barudak. sakumaha amal-amal anu di pikarido ku gusti Allah Subhanahu Wata Ala. Sakumaha hidayah sareng inayahna urang masi dipaparin nikmat sehat oge nikamat iman sareng nikmat islam nyaeta nikmat anu pang ageung-ageungna. tos ngamalkeun elmu jeung sajabana. Mudah-mudahan urang sadayana tos siap. Anu bakal nulungan urang ke di jero kubur teh cak hadis rosul aya tilu. Jeung mudah-mudahan urang sadayana ka asup umatna amin yarobal alamin. Aujubillah himinassyaiton nirojim. sakumaha keur hirupna dididik dititah ngaji . Nu kadua nyaeta amal sodakoh atawa jariah anu suci tur iklas.Assalamualaikum Wr.(eusi kunyalira) Nu di pikahormat bapa……………….. Sakali deui nyuhunkeun dihapunteun. tos manteng. Wassalamu alaikum Wr. jeung sajabana bari jeung urang ngalaksanakeunana. hiji elmu nu manpaat. Allah huma soli ala syaidina muhammadi abdika warosulika nabiyil umiyil wa ala alihi wasohbihi wasalim. Bismilah hirohman nirohim. ] . Nu terakhir nyaeta nu katilu amal nubakal nulungan urang teh nyaeta anak anu soleh.

taya sanes seja ngiring jabung tumalampung sabda kumapalang. saupamana dina hiji waktu keur aya di nagara deungeun. tapi tos kedah diwanohkeun ti kawit balita.Assalamu’alaikum Wr Wb Hadirin anu sami-sami linggih. Naha basa sunda ciciren bangsa? Rupina basa teh nuduhkeun ciri anu dipibanda ku salahsahiji suku bangsa. Upami di Jawa Barat nya ku Basa Sunda. tiasa abdi ngiring diajar? … Pisakumahaeun teuing erana saupama urang keur di mancanegara diperedih ku batur pikeun ngawanohkeun basa Sunda . Bab XV. Basa Sunda salaku basa indung bakal leuwih nyerep ka diri nooman lamun geus dibiasakeun diwanohkeun ti bubudak. Amin. Hadirin nu dipihormat. Kersaning Gusti Nu Maha Suci. sim kuring baris nyobi ngaguar téma ieu biantara anu unina “Ngaronjatkeun Kareueus Nonoman Kana Basa Sunda”. Adean ku kuda beureum. Sihoreng geuning. Eta teh sanes mung ukur kanggo basa Sunda. heug aya nu naros. utamana pasal 36. Ngadegna sim kuring dina danget ieu payuneun parasepuh miwah paratamu anu sami rawuh. Sajabi ti eta. ngalantur teu puguh alang ujurna taya pulunganeunana. dag-gig-dug rasaning ati. Nanging sanaos suwung ku pangaweruh suda ku pangabisa. Anu antukna cul dog-dog tinggal igel. nanging asa langkung payus saupami weruh kana budaya deungeun teh disarengan ku ngaraksa – ngariksa budayana sorangan. kawit ti mana. Ngawanohkeun Basa Sunda saleresna mah sanes kanggo para nonoman wungkul. mikacinta basa Sunda. sanggem paripaos téa mah étang étang lauk buruk milu mijah. Indonesiana di mana? Ana dijawab teh “ti Jawa Barat”. Batur teh nanya deui: “Atuh pinter basa Sundana. Asa palangsiang. Boa catur gé nu tanpa bukur. Mugi ieu acara téh lungsur langsar kalayan kahontal sagala anu dipimaksad. Ulah nepikeun ka jati kasilih ku junti – mupusti budaya asing bari teu malire budaya urang sorangan. ngarasa reueus ku banda meunang nginjeum. Sanes hartosna nonoman sunda ulah malire kana budaya deungeun. nanging sakur basa daerah nu aya di saantero Nusantara perlu . dijawn teh ” ti Indonesia”. Kitu oge bakal disebut sekeseler sunda saupama disarengan ku aya basana. taya sanes kedah mibanda rasa katineung kana budayana. Kitu oge bari jeung digedeng ku kendang gede pakauman. rumasa sim kuring mah taya kabisa. Utamana kana basa sunda anu jadi ciciren bangsa. anu utama pikeun para nonoman atanapi generasi muda anu jadi seuweu siwi Pajajaran teh. hartosna urang parantos ngalaksanakeun amanah anu aya dina batang tubuh UUD ’45. Saparantos sim kuring maluruh sababaraha sumber anu jadi rujukan. urang sadayana tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu acara. … tapi urang teu bisa.

ditarekahan sangkan aya waktu husus dina acara siaran anu ngagunakeun basa Sunda salaku basa panganteurna. eta mah sakadar cita-cita simkuring. Manawai bahan katampi. Hadirin anu sami-sami linggih. Sim kuring kalintang katajina ku tarekah Bapa Adang S. ulah sieun disebut urang kampung bau lisung pedah nyarita ku basa sunda malah kudu sabalikna. Saestuna tina hal eta teh bener-bener nyangkaruk tanda-tanda pikeun jalma-jalma anu mikanyaho. Kitu oge unggal studio radio di tatar sunda. mamaos. anu mingpin acara Caraka Sundanologi di televisi. Ana kitu mah nonoman anu mikareueus jeung ngagunakeun basa Sunda dina hirup kumbuhna. atanapi mamatahan ngojay ka meri. ana kitu mah basa Sunda oge kalebet kana hasil dadamelan Gusti Nu Maha Suci. generasi muda anu mikacinta kana basa Sunda sami sareng parantos ngamalkeun ajaran agama. urang kudu ngarasa reueus sabab geus ngamumule budaya karuhun. ngandung harti eta nonoman teh tos kalebet kana warga nagara anu hade. sajabi ti rupi-rupi hal anu disebatan tadi. nyaeta kumaha sangkan generasi muda mikacinta kana basa Sunda. Da ahirna mah diwangsulkeun deui ka nonoman nyalira. Hadirin. jeung sajabina. sanes ciptaan manusa. Anu unina wallohu a’lam : jeung di antara tanda-tanda kakawasaanNa nyaeta nyiptakeun langit jeung bumi jeung rupa-rupa basa jeung warna kulit. salajengna. Atuh mupusti basa Sunda oge tiasa kelebet kana padamelan ibadat. Anu sanesna sapertos pasanggiri maca carpon. Margi anu namina mojang jeung jajaka Sunda mah sageuy teu ngawasa kana basana. . Ulah era ngagunakeun basa Sunda atawa ulah gengsi cacarita ku basa sunda boh di lingkungan kulawarga boh di jalan pasampangan salami urang nu cacarita papada ngarti kana basa sunda. atanapi gengsi ngagunakeun basa Sunda. sapertos acara tembang. sareng nerbitkeun buku-buku hancengan nonoman nu make basa panganteur basa Sunda. Kitu oge sapertos acara Mojang jeung Jajaka Parahyangan nu dilaksanakeun ku Disbudpar Jawa Barat. eta mangrupi salah sawios tarekah ngaronjatkeun kacinta kana basana. Ulah sagala embung. Terekah sanesna. di antawisna urang kedah ngaronjatkeun sarana sareng rupi-rupi kagiatan anu nibulkeun kareueus nonoman kana basa katut budaya Sunda. Cindekna. nanging dadamelan Anu Maha Kawasa – Allah SWT.S Arrum ayat 22. Sasieureun-sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. Kitu oge upami jalmana aruningaeun alias marikanhyaho tea. Tah geuning. sapertos pasanggiri biantara sareng debat anu nuju lumangsung ieu. Cindekna mah urang kedah peheuyeuk-heuyeuk leungeun dina ngamumule ngaraksa sareng ngariksa basa katut budaya Sunda. Mangga uningaan Q. Eta oge kalebet kana tarekah ngirut kana kerep nonoman ngagunakeun basa sundana. konci utama para nonoman/generasi muda mikcinta kana basa Sunda. nanging kudu sagala daek nyaeta kudu daek aub dina kagiatan kasundaan. Pasualan utama anu kedah kawaler dina ieu tema biantara teh. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur. era.dipiara jeung dimekarkeun. Waleranana. rumus anu utama mah generasi muda ulah ngaraos isin. diantawisna ulah eraan. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. Hadirin. maca sajak. yen sagala rupa basa anu dipareke ku sakumna jalma anu aya di satangkaraking jagat atanapi satungkebing langit ieu. Peryogi kauninga.

bilih aya basa anu kirang merenah sumarambah kana manah sareng matak nyelekit kana ati. Hapunten sakali deui. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. Sasieureun sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur. . Mugi agung cukup lumur jembar sihakasima.Manawi bahan katampi.wb. Wassalamu’alaikum wr. Amit mungkur. atanpi mamatahan ngojay ka meri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful