Assalamualaikum Wr.Wb. Aujubillah himinassyaiton nirojim. Bismilah hirohman nirohim. Ashadu ala ilaha illeloh wa ashadu ana Muhamaddarosululoh.

Allah huma soli ala syaidina muhammadi abdika warosulika nabiyil umiyil wa ala alihi wasohbihi wasalim, ama ba’du. Sagala puji urang sanggakeun ka gusti nu maha suci dzat nu ngatur sagala eusi dunya katut eusina, nyaeta Allah Subhanahu Wata Ala. Sakumaha hidayah sareng inayahna urang masih dipaparin nikmat sehat oge nikmat iman sareng nikmat islam nyaeta nikmat anu pang ageung-ageungna. Solawat sareng salam urang curehkeun ka baginda anu mulya nyaeta Nabi Muhammad Selewlohiu Alaihi Wasallam. Kusabab anjeunanana urang sadaya tiasa ngaraos nikmat iman sareng nikmat islam. Jeung mudah-mudahan urang sadayana ka asup umatna amin yarobal alamin. Para wargi hormateun sim kuring! Tatar Ciamis téh legana 2.556,75 m2 atanapi 3,65 kali lipet tina legana nagara Singapura anu legana 707,1 km2. Pendapatan perkapita penduduk Negara Singapura nyaéta AS $ 28.228, sedengkeun Nagara Indonesia perkapita pendudukna AS $ 3.979 atanapi ngabanding kana 7 kali lipet sahandapeun perkapitana Singapura. Dina hal ieu sim kuring sanés badé ngawiwirang ka lembur sorangan, nanging langkung payus pikeun urang sadaya pada museurkeun pamikiran séwang-séwangan neuleuman kasang tukang naon anu mantak tingkat ékonomi nagara urang masih jauh tina basa utama, rahayat ma’mur kahirupanana sejahtera lahir sinareng batin. Padahal upami urang niténan kana poténsi sumber daya alam anu dipibanda ku Singapura éstu jauh tanah ka langit dibandingkeun sareng tatar Ciamis. Warga nagara Singapura pikeun nyumponan kabutuhan cai baé kudu ngadatangkeun ti nagara deungeunna nyaéta Johor Malaysia. Kumargi sakitu tangtos tiasa kaétang ku urang sadaya sabaraha artos anu kedah dianggarkeun pikeun kaperluan MCK penduduk nagara Singapura dina sadidintenna. Hadirin anu sami hadir! Kalayan ngébréhkeun rasa syukur ka Gusti Allah SWT ku bageuran Mantena urang sadaya parantos dipaparin bumi anu subur ma’mur, gemah ripah loh jinawi. Nanging paribasa éta saupamina dina mangsa-mangsa ka tukang sok dilengkepan ku kalimah “murah sandang murah pangan, sepi paling towong rampog” rupina babasan ieu kantun tunggulna. Laas tinggal tapakna, sabab henteu kasartaan sareng kanyataannana. Masrakat urang masih kénéh seueur anu beurat pikeun nyumponan kabutuhan hirup sadidinten. Mun sok komo lamun kudu nyumponan sagala kabutuhan hirup anu aya hubunganana sareng pendidikan ogé kaséhatan anu layak tur pantes. Lapangan gawé anu aya masih tebih tina basa utami pikeun nyumponan tur nampung warga masrakat angkatan kerja anu ti waktu ka waktu terus-terusan nambahan. Panarimaan masrakat dina widang ékonomi kacida pisan gajligna. Di hiji pihak aya masrakat anu kabeungharanana milyaran rupiah, di pihak séjén justru aya masrakat anu malarat, tikoro nyoso-lara balangsak. Awak gulak giluk tinggal tulang jeung kulit, ceuk paribasana.

hususna ngeunaan rencana naékeun harga BBM anu disaluyukeun sareng harga minyak dunia. . Mung sakitu wae wawaran ti sim kuring bilih aya carita anu teu genah didangu.Wb. bilih aya cariosan anu teu mernah dina manah. neda dihapunteun. Bilahi taofik walhidayah. Saleresna sanés ukuran siap atanapi teu siapna masrakat urang dina nyanggap sakumna program pamaréntahna. Da sadaya kasaen eta datangna ti gusti Allah jeung kasalahan eta ti sim kuring pribadi. Wassalamu alaikum Wr. Nanging ku nérékélna hahargaan ieu kuduna dipitembeyan ku panghasilan masrakat anu aya hubunganana sareng tingkat pendapatan perkapita penduduk. Beurat narimbangan akibat tina naékna harga-harga séjén tina sabab musabab tuwuhna inflasi. Sakali deui nyuhunkeun dihapunteun. samangsa-mangsa pamaréntah ngarencanakeun pikeun naékeun BBM atawa tarif listrik pasti diréspon ku protés atawa démonstrasi.Numatak sakitu.

nyaeta Allah Subhanahu Wata Ala. Da sadaya kasaen eta datangna ti gusti Allah jeung kasalahan eta ti sim kuring pribadi. Anu bakal nulungan urang ke di jero kubur teh cak hadis rosul aya tilu. Aujubillah himinassyaiton nirojim. nyaeta elmu anu ku urang diamal keun diwaktu hirup mamagahan batur. bilih aya cariosan anu teu mernah dina manah. ngala elmu jeung sajabana. Lamu anu euncan hayu urang mimitian ti ayeuna ti detik ieu ti poe ieu. tos amal sodakoh. Teu hilap nu di pikahormat bapa……………. Bilahi taofik walhidayah. mere dahar kanu kalaparan mere ka nu pakir. ] . Nu kadua nyaeta amal sodakoh atawa jariah anu suci tur iklas. tah dimana kolotna maot eta budak ngadoakeun kakolotna. Wassalamu alaikum Wr. nyaeta budak anu ngadoakeun indung bapana. Mung sakitu wae wawaran ti sim kuring bilih aya carita anu teu genah didangu... tos ngadidik barudak.Wb. tos ngamalkeun elmu jeung sajabana.(eusi kunyalira) Nu di pikahormat bapa……………. Allah huma soli ala syaidina muhammadi abdika warosulika nabiyil umiyil wa ala alihi wasohbihi wasalim. Solawat sareng salam urang curehkeun ka baginda anu mulya nyaeta Nabi Muhammad Selewlohiu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana tos siap. Bismilah hirohman nirohim. sakumaha keur hirupna dididik dititah ngaji . ama ba’du. Kusabab anjeunanana urang sadaya tiasa ngaraos nikmat iman sareng nikmat islam.sakola. Sagala puji urang sanggakeun ka gusti nu maha suci dzat nu ngatur sagala eusi dunya katut eusina. nu miskin jeng mere sumbangan keur pembangunan masjid jeung sajabana amal-amal anu soleh bari jeung rido iklas sodakoh karma Allah Subhanahu Wata Ala.(eusi kunyalira) Nu di pikahormat bapa………………. naon wae anu bakal nulungan urang eungke di jero kubur. Sakumaha hidayah sareng inayahna urang masi dipaparin nikmat sehat oge nikamat iman sareng nikmat islam nyaeta nikmat anu pang ageung-ageungna. Ashadu ala ilaha illeloh wa ashadu ana Muhamaddarosululoh. tos manteng. neda dihapunteun. Nu terakhir nyaeta nu katilu amal nubakal nulungan urang teh nyaeta anak anu soleh.(eusi kunyalira) Dina kasempetan ayeuna sim kuring bade ngababarkeun yen naon-naon wae anu bakal ku urang di bawa maot. hiji elmu nu manpaat. Sakali deui nyuhunkeun dihapunteun. Jeung mudah-mudahan urang sadayana ka asup umatna amin yarobal alamin. jeung sajabana bari jeung urang ngalaksanakeunana.Assalamualaikum Wr. dimana utang sawaktu hirup sok barang bere kanu butuh. mamagahan barudak. sakumaha amal-amal anu di pikarido ku gusti Allah Subhanahu Wata Ala.Wb.

Upami di Jawa Barat nya ku Basa Sunda. taya sanes seja ngiring jabung tumalampung sabda kumapalang. ngalantur teu puguh alang ujurna taya pulunganeunana. Saparantos sim kuring maluruh sababaraha sumber anu jadi rujukan. Anu antukna cul dog-dog tinggal igel. Adean ku kuda beureum.Assalamu’alaikum Wr Wb Hadirin anu sami-sami linggih. Bab XV. Kersaning Gusti Nu Maha Suci. rumasa sim kuring mah taya kabisa. Sanes hartosna nonoman sunda ulah malire kana budaya deungeun. nanging asa langkung payus saupami weruh kana budaya deungeun teh disarengan ku ngaraksa – ngariksa budayana sorangan. Ngadegna sim kuring dina danget ieu payuneun parasepuh miwah paratamu anu sami rawuh. saupamana dina hiji waktu keur aya di nagara deungeun. Nanging sanaos suwung ku pangaweruh suda ku pangabisa. mikacinta basa Sunda. Batur teh nanya deui: “Atuh pinter basa Sundana. ngarasa reueus ku banda meunang nginjeum. taya sanes kedah mibanda rasa katineung kana budayana. sanggem paripaos téa mah étang étang lauk buruk milu mijah. dijawn teh ” ti Indonesia”. Sihoreng geuning. sim kuring baris nyobi ngaguar téma ieu biantara anu unina “Ngaronjatkeun Kareueus Nonoman Kana Basa Sunda”. anu utama pikeun para nonoman atanapi generasi muda anu jadi seuweu siwi Pajajaran teh. tapi tos kedah diwanohkeun ti kawit balita. Basa Sunda salaku basa indung bakal leuwih nyerep ka diri nooman lamun geus dibiasakeun diwanohkeun ti bubudak. Eta teh sanes mung ukur kanggo basa Sunda. Sajabi ti eta. Kitu oge bari jeung digedeng ku kendang gede pakauman. Mugi ieu acara téh lungsur langsar kalayan kahontal sagala anu dipimaksad. urang sadayana tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu acara. dag-gig-dug rasaning ati. Hadirin nu dipihormat. Amin. Naha basa sunda ciciren bangsa? Rupina basa teh nuduhkeun ciri anu dipibanda ku salahsahiji suku bangsa. Boa catur gé nu tanpa bukur. Ngawanohkeun Basa Sunda saleresna mah sanes kanggo para nonoman wungkul. hartosna urang parantos ngalaksanakeun amanah anu aya dina batang tubuh UUD ’45. kawit ti mana. Asa palangsiang. … tapi urang teu bisa. Utamana kana basa sunda anu jadi ciciren bangsa. Indonesiana di mana? Ana dijawab teh “ti Jawa Barat”. Ulah nepikeun ka jati kasilih ku junti – mupusti budaya asing bari teu malire budaya urang sorangan. Kitu oge bakal disebut sekeseler sunda saupama disarengan ku aya basana. nanging sakur basa daerah nu aya di saantero Nusantara perlu . heug aya nu naros. tiasa abdi ngiring diajar? … Pisakumahaeun teuing erana saupama urang keur di mancanegara diperedih ku batur pikeun ngawanohkeun basa Sunda . utamana pasal 36.

. Anu unina wallohu a’lam : jeung di antara tanda-tanda kakawasaanNa nyaeta nyiptakeun langit jeung bumi jeung rupa-rupa basa jeung warna kulit. era. Hadirin anu sami-sami linggih. sanes ciptaan manusa. Kitu oge unggal studio radio di tatar sunda. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. ditarekahan sangkan aya waktu husus dina acara siaran anu ngagunakeun basa Sunda salaku basa panganteurna. Ana kitu mah nonoman anu mikareueus jeung ngagunakeun basa Sunda dina hirup kumbuhna. ngandung harti eta nonoman teh tos kalebet kana warga nagara anu hade. Waleranana. diantawisna ulah eraan. di antawisna urang kedah ngaronjatkeun sarana sareng rupi-rupi kagiatan anu nibulkeun kareueus nonoman kana basa katut budaya Sunda. Manawai bahan katampi. nanging dadamelan Anu Maha Kawasa – Allah SWT. Saestuna tina hal eta teh bener-bener nyangkaruk tanda-tanda pikeun jalma-jalma anu mikanyaho. salajengna. atanapi mamatahan ngojay ka meri. Cindekna mah urang kedah peheuyeuk-heuyeuk leungeun dina ngamumule ngaraksa sareng ngariksa basa katut budaya Sunda. Kitu oge upami jalmana aruningaeun alias marikanhyaho tea. eta mangrupi salah sawios tarekah ngaronjatkeun kacinta kana basana. Hadirin. atanapi gengsi ngagunakeun basa Sunda. Ulah sagala embung. Terekah sanesna. Kitu oge sapertos acara Mojang jeung Jajaka Parahyangan nu dilaksanakeun ku Disbudpar Jawa Barat.dipiara jeung dimekarkeun. Sim kuring kalintang katajina ku tarekah Bapa Adang S. Hadirin. sareng nerbitkeun buku-buku hancengan nonoman nu make basa panganteur basa Sunda. ulah sieun disebut urang kampung bau lisung pedah nyarita ku basa sunda malah kudu sabalikna. rumus anu utama mah generasi muda ulah ngaraos isin. Cindekna. konci utama para nonoman/generasi muda mikcinta kana basa Sunda. Pasualan utama anu kedah kawaler dina ieu tema biantara teh. yen sagala rupa basa anu dipareke ku sakumna jalma anu aya di satangkaraking jagat atanapi satungkebing langit ieu. Eta oge kalebet kana tarekah ngirut kana kerep nonoman ngagunakeun basa sundana. urang kudu ngarasa reueus sabab geus ngamumule budaya karuhun. Anu sanesna sapertos pasanggiri maca carpon. Margi anu namina mojang jeung jajaka Sunda mah sageuy teu ngawasa kana basana.S Arrum ayat 22. sapertos pasanggiri biantara sareng debat anu nuju lumangsung ieu. Tah geuning. Mangga uningaan Q. Sasieureun-sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. sajabi ti rupi-rupi hal anu disebatan tadi. Peryogi kauninga. Atuh mupusti basa Sunda oge tiasa kelebet kana padamelan ibadat. jeung sajabina. generasi muda anu mikacinta kana basa Sunda sami sareng parantos ngamalkeun ajaran agama. eta mah sakadar cita-cita simkuring. nyaeta kumaha sangkan generasi muda mikacinta kana basa Sunda. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur. sapertos acara tembang. anu mingpin acara Caraka Sundanologi di televisi. mamaos. Da ahirna mah diwangsulkeun deui ka nonoman nyalira. maca sajak. ana kitu mah basa Sunda oge kalebet kana hasil dadamelan Gusti Nu Maha Suci. nanging kudu sagala daek nyaeta kudu daek aub dina kagiatan kasundaan. Ulah era ngagunakeun basa Sunda atawa ulah gengsi cacarita ku basa sunda boh di lingkungan kulawarga boh di jalan pasampangan salami urang nu cacarita papada ngarti kana basa sunda.

Hapunten sakali deui. atanpi mamatahan ngojay ka meri. Wassalamu’alaikum wr. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur. Sasieureun sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran.Manawi bahan katampi.wb. bilih aya basa anu kirang merenah sumarambah kana manah sareng matak nyelekit kana ati. Mugi agung cukup lumur jembar sihakasima. Amit mungkur. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful