Assalamualaikum Wr.Wb. Aujubillah himinassyaiton nirojim. Bismilah hirohman nirohim. Ashadu ala ilaha illeloh wa ashadu ana Muhamaddarosululoh.

Allah huma soli ala syaidina muhammadi abdika warosulika nabiyil umiyil wa ala alihi wasohbihi wasalim, ama ba’du. Sagala puji urang sanggakeun ka gusti nu maha suci dzat nu ngatur sagala eusi dunya katut eusina, nyaeta Allah Subhanahu Wata Ala. Sakumaha hidayah sareng inayahna urang masih dipaparin nikmat sehat oge nikmat iman sareng nikmat islam nyaeta nikmat anu pang ageung-ageungna. Solawat sareng salam urang curehkeun ka baginda anu mulya nyaeta Nabi Muhammad Selewlohiu Alaihi Wasallam. Kusabab anjeunanana urang sadaya tiasa ngaraos nikmat iman sareng nikmat islam. Jeung mudah-mudahan urang sadayana ka asup umatna amin yarobal alamin. Para wargi hormateun sim kuring! Tatar Ciamis téh legana 2.556,75 m2 atanapi 3,65 kali lipet tina legana nagara Singapura anu legana 707,1 km2. Pendapatan perkapita penduduk Negara Singapura nyaéta AS $ 28.228, sedengkeun Nagara Indonesia perkapita pendudukna AS $ 3.979 atanapi ngabanding kana 7 kali lipet sahandapeun perkapitana Singapura. Dina hal ieu sim kuring sanés badé ngawiwirang ka lembur sorangan, nanging langkung payus pikeun urang sadaya pada museurkeun pamikiran séwang-séwangan neuleuman kasang tukang naon anu mantak tingkat ékonomi nagara urang masih jauh tina basa utama, rahayat ma’mur kahirupanana sejahtera lahir sinareng batin. Padahal upami urang niténan kana poténsi sumber daya alam anu dipibanda ku Singapura éstu jauh tanah ka langit dibandingkeun sareng tatar Ciamis. Warga nagara Singapura pikeun nyumponan kabutuhan cai baé kudu ngadatangkeun ti nagara deungeunna nyaéta Johor Malaysia. Kumargi sakitu tangtos tiasa kaétang ku urang sadaya sabaraha artos anu kedah dianggarkeun pikeun kaperluan MCK penduduk nagara Singapura dina sadidintenna. Hadirin anu sami hadir! Kalayan ngébréhkeun rasa syukur ka Gusti Allah SWT ku bageuran Mantena urang sadaya parantos dipaparin bumi anu subur ma’mur, gemah ripah loh jinawi. Nanging paribasa éta saupamina dina mangsa-mangsa ka tukang sok dilengkepan ku kalimah “murah sandang murah pangan, sepi paling towong rampog” rupina babasan ieu kantun tunggulna. Laas tinggal tapakna, sabab henteu kasartaan sareng kanyataannana. Masrakat urang masih kénéh seueur anu beurat pikeun nyumponan kabutuhan hirup sadidinten. Mun sok komo lamun kudu nyumponan sagala kabutuhan hirup anu aya hubunganana sareng pendidikan ogé kaséhatan anu layak tur pantes. Lapangan gawé anu aya masih tebih tina basa utami pikeun nyumponan tur nampung warga masrakat angkatan kerja anu ti waktu ka waktu terus-terusan nambahan. Panarimaan masrakat dina widang ékonomi kacida pisan gajligna. Di hiji pihak aya masrakat anu kabeungharanana milyaran rupiah, di pihak séjén justru aya masrakat anu malarat, tikoro nyoso-lara balangsak. Awak gulak giluk tinggal tulang jeung kulit, ceuk paribasana.

Numatak sakitu. Sakali deui nyuhunkeun dihapunteun. samangsa-mangsa pamaréntah ngarencanakeun pikeun naékeun BBM atawa tarif listrik pasti diréspon ku protés atawa démonstrasi. Beurat narimbangan akibat tina naékna harga-harga séjén tina sabab musabab tuwuhna inflasi. neda dihapunteun. bilih aya cariosan anu teu mernah dina manah. Mung sakitu wae wawaran ti sim kuring bilih aya carita anu teu genah didangu. hususna ngeunaan rencana naékeun harga BBM anu disaluyukeun sareng harga minyak dunia. Nanging ku nérékélna hahargaan ieu kuduna dipitembeyan ku panghasilan masrakat anu aya hubunganana sareng tingkat pendapatan perkapita penduduk. Wassalamu alaikum Wr.Wb. Da sadaya kasaen eta datangna ti gusti Allah jeung kasalahan eta ti sim kuring pribadi. Bilahi taofik walhidayah. Saleresna sanés ukuran siap atanapi teu siapna masrakat urang dina nyanggap sakumna program pamaréntahna. .

(eusi kunyalira) Nu di pikahormat bapa………………. Sakali deui nyuhunkeun dihapunteun. Sakumaha hidayah sareng inayahna urang masi dipaparin nikmat sehat oge nikamat iman sareng nikmat islam nyaeta nikmat anu pang ageung-ageungna. Sagala puji urang sanggakeun ka gusti nu maha suci dzat nu ngatur sagala eusi dunya katut eusina. ama ba’du. Solawat sareng salam urang curehkeun ka baginda anu mulya nyaeta Nabi Muhammad Selewlohiu Alaihi Wasallam. hiji elmu nu manpaat.Wb. tos ngamalkeun elmu jeung sajabana. tos amal sodakoh. sakumaha keur hirupna dididik dititah ngaji . Ashadu ala ilaha illeloh wa ashadu ana Muhamaddarosululoh. Da sadaya kasaen eta datangna ti gusti Allah jeung kasalahan eta ti sim kuring pribadi. Allah huma soli ala syaidina muhammadi abdika warosulika nabiyil umiyil wa ala alihi wasohbihi wasalim. Nu kadua nyaeta amal sodakoh atawa jariah anu suci tur iklas.. Kusabab anjeunanana urang sadaya tiasa ngaraos nikmat iman sareng nikmat islam. Bilahi taofik walhidayah. Mudah-mudahan urang sadayana tos siap. Bismilah hirohman nirohim. ngala elmu jeung sajabana. nyaeta budak anu ngadoakeun indung bapana. jeung sajabana bari jeung urang ngalaksanakeunana. nyaeta elmu anu ku urang diamal keun diwaktu hirup mamagahan batur. nu miskin jeng mere sumbangan keur pembangunan masjid jeung sajabana amal-amal anu soleh bari jeung rido iklas sodakoh karma Allah Subhanahu Wata Ala. Jeung mudah-mudahan urang sadayana ka asup umatna amin yarobal alamin.(eusi kunyalira) Nu di pikahormat bapa……………. Wassalamu alaikum Wr. Lamu anu euncan hayu urang mimitian ti ayeuna ti detik ieu ti poe ieu. Teu hilap nu di pikahormat bapa……………. tos manteng.Wb. Aujubillah himinassyaiton nirojim.Assalamualaikum Wr. mere dahar kanu kalaparan mere ka nu pakir. neda dihapunteun. ] . bilih aya cariosan anu teu mernah dina manah. Mung sakitu wae wawaran ti sim kuring bilih aya carita anu teu genah didangu. dimana utang sawaktu hirup sok barang bere kanu butuh. Anu bakal nulungan urang ke di jero kubur teh cak hadis rosul aya tilu. mamagahan barudak. Nu terakhir nyaeta nu katilu amal nubakal nulungan urang teh nyaeta anak anu soleh. tos ngadidik barudak. naon wae anu bakal nulungan urang eungke di jero kubur. tah dimana kolotna maot eta budak ngadoakeun kakolotna..(eusi kunyalira) Dina kasempetan ayeuna sim kuring bade ngababarkeun yen naon-naon wae anu bakal ku urang di bawa maot. sakumaha amal-amal anu di pikarido ku gusti Allah Subhanahu Wata Ala.sakola. nyaeta Allah Subhanahu Wata Ala.

… tapi urang teu bisa. dijawn teh ” ti Indonesia”. taya sanes seja ngiring jabung tumalampung sabda kumapalang. Adean ku kuda beureum. dag-gig-dug rasaning ati. Nanging sanaos suwung ku pangaweruh suda ku pangabisa. sanggem paripaos téa mah étang étang lauk buruk milu mijah. Upami di Jawa Barat nya ku Basa Sunda. Indonesiana di mana? Ana dijawab teh “ti Jawa Barat”. mikacinta basa Sunda. nanging asa langkung payus saupami weruh kana budaya deungeun teh disarengan ku ngaraksa – ngariksa budayana sorangan. Eta teh sanes mung ukur kanggo basa Sunda. urang sadayana tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu acara.Assalamu’alaikum Wr Wb Hadirin anu sami-sami linggih. sim kuring baris nyobi ngaguar téma ieu biantara anu unina “Ngaronjatkeun Kareueus Nonoman Kana Basa Sunda”. Amin. hartosna urang parantos ngalaksanakeun amanah anu aya dina batang tubuh UUD ’45. kawit ti mana. saupamana dina hiji waktu keur aya di nagara deungeun. nanging sakur basa daerah nu aya di saantero Nusantara perlu . rumasa sim kuring mah taya kabisa. tiasa abdi ngiring diajar? … Pisakumahaeun teuing erana saupama urang keur di mancanegara diperedih ku batur pikeun ngawanohkeun basa Sunda . anu utama pikeun para nonoman atanapi generasi muda anu jadi seuweu siwi Pajajaran teh. Basa Sunda salaku basa indung bakal leuwih nyerep ka diri nooman lamun geus dibiasakeun diwanohkeun ti bubudak. ngalantur teu puguh alang ujurna taya pulunganeunana. Boa catur gé nu tanpa bukur. Sajabi ti eta. utamana pasal 36. Sanes hartosna nonoman sunda ulah malire kana budaya deungeun. Sihoreng geuning. tapi tos kedah diwanohkeun ti kawit balita. Ngawanohkeun Basa Sunda saleresna mah sanes kanggo para nonoman wungkul. Ulah nepikeun ka jati kasilih ku junti – mupusti budaya asing bari teu malire budaya urang sorangan. Saparantos sim kuring maluruh sababaraha sumber anu jadi rujukan. Asa palangsiang. Naha basa sunda ciciren bangsa? Rupina basa teh nuduhkeun ciri anu dipibanda ku salahsahiji suku bangsa. Anu antukna cul dog-dog tinggal igel. Hadirin nu dipihormat. heug aya nu naros. taya sanes kedah mibanda rasa katineung kana budayana. Kitu oge bakal disebut sekeseler sunda saupama disarengan ku aya basana. Kitu oge bari jeung digedeng ku kendang gede pakauman. Kersaning Gusti Nu Maha Suci. Utamana kana basa sunda anu jadi ciciren bangsa. ngarasa reueus ku banda meunang nginjeum. Bab XV. Ngadegna sim kuring dina danget ieu payuneun parasepuh miwah paratamu anu sami rawuh. Mugi ieu acara téh lungsur langsar kalayan kahontal sagala anu dipimaksad. Batur teh nanya deui: “Atuh pinter basa Sundana.

generasi muda anu mikacinta kana basa Sunda sami sareng parantos ngamalkeun ajaran agama. Hadirin. anu mingpin acara Caraka Sundanologi di televisi. yen sagala rupa basa anu dipareke ku sakumna jalma anu aya di satangkaraking jagat atanapi satungkebing langit ieu. konci utama para nonoman/generasi muda mikcinta kana basa Sunda. atanapi mamatahan ngojay ka meri. eta mangrupi salah sawios tarekah ngaronjatkeun kacinta kana basana. mamaos. Kitu oge unggal studio radio di tatar sunda. ditarekahan sangkan aya waktu husus dina acara siaran anu ngagunakeun basa Sunda salaku basa panganteurna. Sasieureun-sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. Ulah era ngagunakeun basa Sunda atawa ulah gengsi cacarita ku basa sunda boh di lingkungan kulawarga boh di jalan pasampangan salami urang nu cacarita papada ngarti kana basa sunda. Waleranana. Kitu oge upami jalmana aruningaeun alias marikanhyaho tea. Anu unina wallohu a’lam : jeung di antara tanda-tanda kakawasaanNa nyaeta nyiptakeun langit jeung bumi jeung rupa-rupa basa jeung warna kulit. Hadirin anu sami-sami linggih. Anu sanesna sapertos pasanggiri maca carpon. nanging dadamelan Anu Maha Kawasa – Allah SWT. sajabi ti rupi-rupi hal anu disebatan tadi. Cindekna. jeung sajabina. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur. diantawisna ulah eraan. ana kitu mah basa Sunda oge kalebet kana hasil dadamelan Gusti Nu Maha Suci. atanapi gengsi ngagunakeun basa Sunda. . Peryogi kauninga. salajengna. Atuh mupusti basa Sunda oge tiasa kelebet kana padamelan ibadat. Eta oge kalebet kana tarekah ngirut kana kerep nonoman ngagunakeun basa sundana. Margi anu namina mojang jeung jajaka Sunda mah sageuy teu ngawasa kana basana. Pasualan utama anu kedah kawaler dina ieu tema biantara teh. Mangga uningaan Q. Saestuna tina hal eta teh bener-bener nyangkaruk tanda-tanda pikeun jalma-jalma anu mikanyaho. Ana kitu mah nonoman anu mikareueus jeung ngagunakeun basa Sunda dina hirup kumbuhna. nyaeta kumaha sangkan generasi muda mikacinta kana basa Sunda. nanging kudu sagala daek nyaeta kudu daek aub dina kagiatan kasundaan. Manawai bahan katampi. Tah geuning. Sim kuring kalintang katajina ku tarekah Bapa Adang S. eta mah sakadar cita-cita simkuring.dipiara jeung dimekarkeun.S Arrum ayat 22. Kitu oge sapertos acara Mojang jeung Jajaka Parahyangan nu dilaksanakeun ku Disbudpar Jawa Barat. ngandung harti eta nonoman teh tos kalebet kana warga nagara anu hade. ulah sieun disebut urang kampung bau lisung pedah nyarita ku basa sunda malah kudu sabalikna. Da ahirna mah diwangsulkeun deui ka nonoman nyalira. Hadirin. Terekah sanesna. di antawisna urang kedah ngaronjatkeun sarana sareng rupi-rupi kagiatan anu nibulkeun kareueus nonoman kana basa katut budaya Sunda. sanes ciptaan manusa. Ulah sagala embung. sapertos pasanggiri biantara sareng debat anu nuju lumangsung ieu. sareng nerbitkeun buku-buku hancengan nonoman nu make basa panganteur basa Sunda. Cindekna mah urang kedah peheuyeuk-heuyeuk leungeun dina ngamumule ngaraksa sareng ngariksa basa katut budaya Sunda. era. urang kudu ngarasa reueus sabab geus ngamumule budaya karuhun. rumus anu utama mah generasi muda ulah ngaraos isin. maca sajak. sapertos acara tembang.

Mugi agung cukup lumur jembar sihakasima.Manawi bahan katampi. atanpi mamatahan ngojay ka meri. Hapunten sakali deui. Sasieureun sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. Amit mungkur. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. Wassalamu’alaikum wr. bilih aya basa anu kirang merenah sumarambah kana manah sareng matak nyelekit kana ati. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur. .wb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful