Assalamualaikum Wr.Wb. Aujubillah himinassyaiton nirojim. Bismilah hirohman nirohim. Ashadu ala ilaha illeloh wa ashadu ana Muhamaddarosululoh.

Allah huma soli ala syaidina muhammadi abdika warosulika nabiyil umiyil wa ala alihi wasohbihi wasalim, ama ba’du. Sagala puji urang sanggakeun ka gusti nu maha suci dzat nu ngatur sagala eusi dunya katut eusina, nyaeta Allah Subhanahu Wata Ala. Sakumaha hidayah sareng inayahna urang masih dipaparin nikmat sehat oge nikmat iman sareng nikmat islam nyaeta nikmat anu pang ageung-ageungna. Solawat sareng salam urang curehkeun ka baginda anu mulya nyaeta Nabi Muhammad Selewlohiu Alaihi Wasallam. Kusabab anjeunanana urang sadaya tiasa ngaraos nikmat iman sareng nikmat islam. Jeung mudah-mudahan urang sadayana ka asup umatna amin yarobal alamin. Para wargi hormateun sim kuring! Tatar Ciamis téh legana 2.556,75 m2 atanapi 3,65 kali lipet tina legana nagara Singapura anu legana 707,1 km2. Pendapatan perkapita penduduk Negara Singapura nyaéta AS $ 28.228, sedengkeun Nagara Indonesia perkapita pendudukna AS $ 3.979 atanapi ngabanding kana 7 kali lipet sahandapeun perkapitana Singapura. Dina hal ieu sim kuring sanés badé ngawiwirang ka lembur sorangan, nanging langkung payus pikeun urang sadaya pada museurkeun pamikiran séwang-séwangan neuleuman kasang tukang naon anu mantak tingkat ékonomi nagara urang masih jauh tina basa utama, rahayat ma’mur kahirupanana sejahtera lahir sinareng batin. Padahal upami urang niténan kana poténsi sumber daya alam anu dipibanda ku Singapura éstu jauh tanah ka langit dibandingkeun sareng tatar Ciamis. Warga nagara Singapura pikeun nyumponan kabutuhan cai baé kudu ngadatangkeun ti nagara deungeunna nyaéta Johor Malaysia. Kumargi sakitu tangtos tiasa kaétang ku urang sadaya sabaraha artos anu kedah dianggarkeun pikeun kaperluan MCK penduduk nagara Singapura dina sadidintenna. Hadirin anu sami hadir! Kalayan ngébréhkeun rasa syukur ka Gusti Allah SWT ku bageuran Mantena urang sadaya parantos dipaparin bumi anu subur ma’mur, gemah ripah loh jinawi. Nanging paribasa éta saupamina dina mangsa-mangsa ka tukang sok dilengkepan ku kalimah “murah sandang murah pangan, sepi paling towong rampog” rupina babasan ieu kantun tunggulna. Laas tinggal tapakna, sabab henteu kasartaan sareng kanyataannana. Masrakat urang masih kénéh seueur anu beurat pikeun nyumponan kabutuhan hirup sadidinten. Mun sok komo lamun kudu nyumponan sagala kabutuhan hirup anu aya hubunganana sareng pendidikan ogé kaséhatan anu layak tur pantes. Lapangan gawé anu aya masih tebih tina basa utami pikeun nyumponan tur nampung warga masrakat angkatan kerja anu ti waktu ka waktu terus-terusan nambahan. Panarimaan masrakat dina widang ékonomi kacida pisan gajligna. Di hiji pihak aya masrakat anu kabeungharanana milyaran rupiah, di pihak séjén justru aya masrakat anu malarat, tikoro nyoso-lara balangsak. Awak gulak giluk tinggal tulang jeung kulit, ceuk paribasana.

Da sadaya kasaen eta datangna ti gusti Allah jeung kasalahan eta ti sim kuring pribadi. Wassalamu alaikum Wr.Numatak sakitu. samangsa-mangsa pamaréntah ngarencanakeun pikeun naékeun BBM atawa tarif listrik pasti diréspon ku protés atawa démonstrasi. Saleresna sanés ukuran siap atanapi teu siapna masrakat urang dina nyanggap sakumna program pamaréntahna. neda dihapunteun. Sakali deui nyuhunkeun dihapunteun. . bilih aya cariosan anu teu mernah dina manah. hususna ngeunaan rencana naékeun harga BBM anu disaluyukeun sareng harga minyak dunia. Bilahi taofik walhidayah. Mung sakitu wae wawaran ti sim kuring bilih aya carita anu teu genah didangu.Wb. Nanging ku nérékélna hahargaan ieu kuduna dipitembeyan ku panghasilan masrakat anu aya hubunganana sareng tingkat pendapatan perkapita penduduk. Beurat narimbangan akibat tina naékna harga-harga séjén tina sabab musabab tuwuhna inflasi.

Bilahi taofik walhidayah.. sakumaha keur hirupna dididik dititah ngaji . Aujubillah himinassyaiton nirojim. bilih aya cariosan anu teu mernah dina manah.(eusi kunyalira) Nu di pikahormat bapa……………. tos manteng. nu miskin jeng mere sumbangan keur pembangunan masjid jeung sajabana amal-amal anu soleh bari jeung rido iklas sodakoh karma Allah Subhanahu Wata Ala. nyaeta elmu anu ku urang diamal keun diwaktu hirup mamagahan batur. Kusabab anjeunanana urang sadaya tiasa ngaraos nikmat iman sareng nikmat islam. Jeung mudah-mudahan urang sadayana ka asup umatna amin yarobal alamin.Wb. Allah huma soli ala syaidina muhammadi abdika warosulika nabiyil umiyil wa ala alihi wasohbihi wasalim.Wb. tos ngadidik barudak. ] . Da sadaya kasaen eta datangna ti gusti Allah jeung kasalahan eta ti sim kuring pribadi.Assalamualaikum Wr. Ashadu ala ilaha illeloh wa ashadu ana Muhamaddarosululoh. Anu bakal nulungan urang ke di jero kubur teh cak hadis rosul aya tilu. mamagahan barudak. Mudah-mudahan urang sadayana tos siap. Bismilah hirohman nirohim.(eusi kunyalira) Dina kasempetan ayeuna sim kuring bade ngababarkeun yen naon-naon wae anu bakal ku urang di bawa maot. ngala elmu jeung sajabana. ama ba’du. hiji elmu nu manpaat. Nu kadua nyaeta amal sodakoh atawa jariah anu suci tur iklas. neda dihapunteun. mere dahar kanu kalaparan mere ka nu pakir. Sakali deui nyuhunkeun dihapunteun. Mung sakitu wae wawaran ti sim kuring bilih aya carita anu teu genah didangu. Lamu anu euncan hayu urang mimitian ti ayeuna ti detik ieu ti poe ieu. nyaeta Allah Subhanahu Wata Ala.(eusi kunyalira) Nu di pikahormat bapa………………. tos ngamalkeun elmu jeung sajabana.. tah dimana kolotna maot eta budak ngadoakeun kakolotna. Nu terakhir nyaeta nu katilu amal nubakal nulungan urang teh nyaeta anak anu soleh.sakola. sakumaha amal-amal anu di pikarido ku gusti Allah Subhanahu Wata Ala. Sakumaha hidayah sareng inayahna urang masi dipaparin nikmat sehat oge nikamat iman sareng nikmat islam nyaeta nikmat anu pang ageung-ageungna. nyaeta budak anu ngadoakeun indung bapana. Sagala puji urang sanggakeun ka gusti nu maha suci dzat nu ngatur sagala eusi dunya katut eusina. Solawat sareng salam urang curehkeun ka baginda anu mulya nyaeta Nabi Muhammad Selewlohiu Alaihi Wasallam. Teu hilap nu di pikahormat bapa……………. naon wae anu bakal nulungan urang eungke di jero kubur. dimana utang sawaktu hirup sok barang bere kanu butuh. tos amal sodakoh. jeung sajabana bari jeung urang ngalaksanakeunana. Wassalamu alaikum Wr.

Batur teh nanya deui: “Atuh pinter basa Sundana. Eta teh sanes mung ukur kanggo basa Sunda. … tapi urang teu bisa. hartosna urang parantos ngalaksanakeun amanah anu aya dina batang tubuh UUD ’45. tapi tos kedah diwanohkeun ti kawit balita. dijawn teh ” ti Indonesia”. Asa palangsiang. Ngadegna sim kuring dina danget ieu payuneun parasepuh miwah paratamu anu sami rawuh. urang sadayana tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu acara. anu utama pikeun para nonoman atanapi generasi muda anu jadi seuweu siwi Pajajaran teh. dag-gig-dug rasaning ati. Kersaning Gusti Nu Maha Suci. utamana pasal 36. nanging asa langkung payus saupami weruh kana budaya deungeun teh disarengan ku ngaraksa – ngariksa budayana sorangan. taya sanes seja ngiring jabung tumalampung sabda kumapalang. Hadirin nu dipihormat. mikacinta basa Sunda.Assalamu’alaikum Wr Wb Hadirin anu sami-sami linggih. Sanes hartosna nonoman sunda ulah malire kana budaya deungeun. Sajabi ti eta. Utamana kana basa sunda anu jadi ciciren bangsa. Boa catur gé nu tanpa bukur. Bab XV. Anu antukna cul dog-dog tinggal igel. Nanging sanaos suwung ku pangaweruh suda ku pangabisa. nanging sakur basa daerah nu aya di saantero Nusantara perlu . sim kuring baris nyobi ngaguar téma ieu biantara anu unina “Ngaronjatkeun Kareueus Nonoman Kana Basa Sunda”. Basa Sunda salaku basa indung bakal leuwih nyerep ka diri nooman lamun geus dibiasakeun diwanohkeun ti bubudak. Naha basa sunda ciciren bangsa? Rupina basa teh nuduhkeun ciri anu dipibanda ku salahsahiji suku bangsa. Sihoreng geuning. ngalantur teu puguh alang ujurna taya pulunganeunana. Adean ku kuda beureum. Ngawanohkeun Basa Sunda saleresna mah sanes kanggo para nonoman wungkul. Ulah nepikeun ka jati kasilih ku junti – mupusti budaya asing bari teu malire budaya urang sorangan. heug aya nu naros. Indonesiana di mana? Ana dijawab teh “ti Jawa Barat”. ngarasa reueus ku banda meunang nginjeum. sanggem paripaos téa mah étang étang lauk buruk milu mijah. Mugi ieu acara téh lungsur langsar kalayan kahontal sagala anu dipimaksad. Kitu oge bari jeung digedeng ku kendang gede pakauman. Amin. rumasa sim kuring mah taya kabisa. taya sanes kedah mibanda rasa katineung kana budayana. saupamana dina hiji waktu keur aya di nagara deungeun. kawit ti mana. tiasa abdi ngiring diajar? … Pisakumahaeun teuing erana saupama urang keur di mancanegara diperedih ku batur pikeun ngawanohkeun basa Sunda . Kitu oge bakal disebut sekeseler sunda saupama disarengan ku aya basana. Upami di Jawa Barat nya ku Basa Sunda. Saparantos sim kuring maluruh sababaraha sumber anu jadi rujukan.

atanapi mamatahan ngojay ka meri. Peryogi kauninga. Waleranana. mamaos.S Arrum ayat 22. di antawisna urang kedah ngaronjatkeun sarana sareng rupi-rupi kagiatan anu nibulkeun kareueus nonoman kana basa katut budaya Sunda. rumus anu utama mah generasi muda ulah ngaraos isin. Kitu oge upami jalmana aruningaeun alias marikanhyaho tea. Mangga uningaan Q. maca sajak. Anu unina wallohu a’lam : jeung di antara tanda-tanda kakawasaanNa nyaeta nyiptakeun langit jeung bumi jeung rupa-rupa basa jeung warna kulit. nanging kudu sagala daek nyaeta kudu daek aub dina kagiatan kasundaan. urang kudu ngarasa reueus sabab geus ngamumule budaya karuhun. Cindekna mah urang kedah peheuyeuk-heuyeuk leungeun dina ngamumule ngaraksa sareng ngariksa basa katut budaya Sunda. Tah geuning. Kitu oge unggal studio radio di tatar sunda. Hadirin. Hadirin anu sami-sami linggih. Kitu oge sapertos acara Mojang jeung Jajaka Parahyangan nu dilaksanakeun ku Disbudpar Jawa Barat. Margi anu namina mojang jeung jajaka Sunda mah sageuy teu ngawasa kana basana. Ana kitu mah nonoman anu mikareueus jeung ngagunakeun basa Sunda dina hirup kumbuhna. nyaeta kumaha sangkan generasi muda mikacinta kana basa Sunda. Atuh mupusti basa Sunda oge tiasa kelebet kana padamelan ibadat. eta mangrupi salah sawios tarekah ngaronjatkeun kacinta kana basana. Sasieureun-sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. anu mingpin acara Caraka Sundanologi di televisi. generasi muda anu mikacinta kana basa Sunda sami sareng parantos ngamalkeun ajaran agama. atanapi gengsi ngagunakeun basa Sunda. sapertos acara tembang. Pasualan utama anu kedah kawaler dina ieu tema biantara teh. sanes ciptaan manusa. . diantawisna ulah eraan. jeung sajabina. Hadirin. salajengna. sajabi ti rupi-rupi hal anu disebatan tadi. Eta oge kalebet kana tarekah ngirut kana kerep nonoman ngagunakeun basa sundana. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur. ana kitu mah basa Sunda oge kalebet kana hasil dadamelan Gusti Nu Maha Suci. eta mah sakadar cita-cita simkuring. Ulah era ngagunakeun basa Sunda atawa ulah gengsi cacarita ku basa sunda boh di lingkungan kulawarga boh di jalan pasampangan salami urang nu cacarita papada ngarti kana basa sunda. Cindekna. Saestuna tina hal eta teh bener-bener nyangkaruk tanda-tanda pikeun jalma-jalma anu mikanyaho. Sim kuring kalintang katajina ku tarekah Bapa Adang S. nanging dadamelan Anu Maha Kawasa – Allah SWT. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. ngandung harti eta nonoman teh tos kalebet kana warga nagara anu hade. era.dipiara jeung dimekarkeun. Ulah sagala embung. Terekah sanesna. ditarekahan sangkan aya waktu husus dina acara siaran anu ngagunakeun basa Sunda salaku basa panganteurna. konci utama para nonoman/generasi muda mikcinta kana basa Sunda. yen sagala rupa basa anu dipareke ku sakumna jalma anu aya di satangkaraking jagat atanapi satungkebing langit ieu. Anu sanesna sapertos pasanggiri maca carpon. sapertos pasanggiri biantara sareng debat anu nuju lumangsung ieu. Manawai bahan katampi. Da ahirna mah diwangsulkeun deui ka nonoman nyalira. ulah sieun disebut urang kampung bau lisung pedah nyarita ku basa sunda malah kudu sabalikna. sareng nerbitkeun buku-buku hancengan nonoman nu make basa panganteur basa Sunda.

. Mugi agung cukup lumur jembar sihakasima. Amit mungkur. Wassalamu’alaikum wr. Sasieureun sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. atanpi mamatahan ngojay ka meri. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur.Manawi bahan katampi.wb. bilih aya basa anu kirang merenah sumarambah kana manah sareng matak nyelekit kana ati. Hapunten sakali deui.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful