Assalamualaikum Wr.Wb. Aujubillah himinassyaiton nirojim. Bismilah hirohman nirohim. Ashadu ala ilaha illeloh wa ashadu ana Muhamaddarosululoh.

Allah huma soli ala syaidina muhammadi abdika warosulika nabiyil umiyil wa ala alihi wasohbihi wasalim, ama ba’du. Sagala puji urang sanggakeun ka gusti nu maha suci dzat nu ngatur sagala eusi dunya katut eusina, nyaeta Allah Subhanahu Wata Ala. Sakumaha hidayah sareng inayahna urang masih dipaparin nikmat sehat oge nikmat iman sareng nikmat islam nyaeta nikmat anu pang ageung-ageungna. Solawat sareng salam urang curehkeun ka baginda anu mulya nyaeta Nabi Muhammad Selewlohiu Alaihi Wasallam. Kusabab anjeunanana urang sadaya tiasa ngaraos nikmat iman sareng nikmat islam. Jeung mudah-mudahan urang sadayana ka asup umatna amin yarobal alamin. Para wargi hormateun sim kuring! Tatar Ciamis téh legana 2.556,75 m2 atanapi 3,65 kali lipet tina legana nagara Singapura anu legana 707,1 km2. Pendapatan perkapita penduduk Negara Singapura nyaéta AS $ 28.228, sedengkeun Nagara Indonesia perkapita pendudukna AS $ 3.979 atanapi ngabanding kana 7 kali lipet sahandapeun perkapitana Singapura. Dina hal ieu sim kuring sanés badé ngawiwirang ka lembur sorangan, nanging langkung payus pikeun urang sadaya pada museurkeun pamikiran séwang-séwangan neuleuman kasang tukang naon anu mantak tingkat ékonomi nagara urang masih jauh tina basa utama, rahayat ma’mur kahirupanana sejahtera lahir sinareng batin. Padahal upami urang niténan kana poténsi sumber daya alam anu dipibanda ku Singapura éstu jauh tanah ka langit dibandingkeun sareng tatar Ciamis. Warga nagara Singapura pikeun nyumponan kabutuhan cai baé kudu ngadatangkeun ti nagara deungeunna nyaéta Johor Malaysia. Kumargi sakitu tangtos tiasa kaétang ku urang sadaya sabaraha artos anu kedah dianggarkeun pikeun kaperluan MCK penduduk nagara Singapura dina sadidintenna. Hadirin anu sami hadir! Kalayan ngébréhkeun rasa syukur ka Gusti Allah SWT ku bageuran Mantena urang sadaya parantos dipaparin bumi anu subur ma’mur, gemah ripah loh jinawi. Nanging paribasa éta saupamina dina mangsa-mangsa ka tukang sok dilengkepan ku kalimah “murah sandang murah pangan, sepi paling towong rampog” rupina babasan ieu kantun tunggulna. Laas tinggal tapakna, sabab henteu kasartaan sareng kanyataannana. Masrakat urang masih kénéh seueur anu beurat pikeun nyumponan kabutuhan hirup sadidinten. Mun sok komo lamun kudu nyumponan sagala kabutuhan hirup anu aya hubunganana sareng pendidikan ogé kaséhatan anu layak tur pantes. Lapangan gawé anu aya masih tebih tina basa utami pikeun nyumponan tur nampung warga masrakat angkatan kerja anu ti waktu ka waktu terus-terusan nambahan. Panarimaan masrakat dina widang ékonomi kacida pisan gajligna. Di hiji pihak aya masrakat anu kabeungharanana milyaran rupiah, di pihak séjén justru aya masrakat anu malarat, tikoro nyoso-lara balangsak. Awak gulak giluk tinggal tulang jeung kulit, ceuk paribasana.

neda dihapunteun. Da sadaya kasaen eta datangna ti gusti Allah jeung kasalahan eta ti sim kuring pribadi. Bilahi taofik walhidayah. hususna ngeunaan rencana naékeun harga BBM anu disaluyukeun sareng harga minyak dunia. Wassalamu alaikum Wr. Saleresna sanés ukuran siap atanapi teu siapna masrakat urang dina nyanggap sakumna program pamaréntahna. bilih aya cariosan anu teu mernah dina manah. Nanging ku nérékélna hahargaan ieu kuduna dipitembeyan ku panghasilan masrakat anu aya hubunganana sareng tingkat pendapatan perkapita penduduk. Beurat narimbangan akibat tina naékna harga-harga séjén tina sabab musabab tuwuhna inflasi.Wb. samangsa-mangsa pamaréntah ngarencanakeun pikeun naékeun BBM atawa tarif listrik pasti diréspon ku protés atawa démonstrasi.Numatak sakitu. Mung sakitu wae wawaran ti sim kuring bilih aya carita anu teu genah didangu. Sakali deui nyuhunkeun dihapunteun. .

nu miskin jeng mere sumbangan keur pembangunan masjid jeung sajabana amal-amal anu soleh bari jeung rido iklas sodakoh karma Allah Subhanahu Wata Ala. mere dahar kanu kalaparan mere ka nu pakir. ama ba’du. Bilahi taofik walhidayah. Da sadaya kasaen eta datangna ti gusti Allah jeung kasalahan eta ti sim kuring pribadi. nyaeta elmu anu ku urang diamal keun diwaktu hirup mamagahan batur. bilih aya cariosan anu teu mernah dina manah.Wb.(eusi kunyalira) Nu di pikahormat bapa……………. dimana utang sawaktu hirup sok barang bere kanu butuh. Sagala puji urang sanggakeun ka gusti nu maha suci dzat nu ngatur sagala eusi dunya katut eusina. Bismilah hirohman nirohim. Mung sakitu wae wawaran ti sim kuring bilih aya carita anu teu genah didangu. jeung sajabana bari jeung urang ngalaksanakeunana. Lamu anu euncan hayu urang mimitian ti ayeuna ti detik ieu ti poe ieu. tos amal sodakoh. Jeung mudah-mudahan urang sadayana ka asup umatna amin yarobal alamin. nyaeta Allah Subhanahu Wata Ala. Allah huma soli ala syaidina muhammadi abdika warosulika nabiyil umiyil wa ala alihi wasohbihi wasalim. Ashadu ala ilaha illeloh wa ashadu ana Muhamaddarosululoh. Teu hilap nu di pikahormat bapa……………. ] . mamagahan barudak. Nu kadua nyaeta amal sodakoh atawa jariah anu suci tur iklas. ngala elmu jeung sajabana. sakumaha keur hirupna dididik dititah ngaji . nyaeta budak anu ngadoakeun indung bapana.. Solawat sareng salam urang curehkeun ka baginda anu mulya nyaeta Nabi Muhammad Selewlohiu Alaihi Wasallam. Wassalamu alaikum Wr.Wb.. tos ngamalkeun elmu jeung sajabana. Sakumaha hidayah sareng inayahna urang masi dipaparin nikmat sehat oge nikamat iman sareng nikmat islam nyaeta nikmat anu pang ageung-ageungna.(eusi kunyalira) Dina kasempetan ayeuna sim kuring bade ngababarkeun yen naon-naon wae anu bakal ku urang di bawa maot. Anu bakal nulungan urang ke di jero kubur teh cak hadis rosul aya tilu. Mudah-mudahan urang sadayana tos siap. Sakali deui nyuhunkeun dihapunteun. hiji elmu nu manpaat. naon wae anu bakal nulungan urang eungke di jero kubur. tos manteng. Nu terakhir nyaeta nu katilu amal nubakal nulungan urang teh nyaeta anak anu soleh.(eusi kunyalira) Nu di pikahormat bapa……………….sakola.Assalamualaikum Wr. tah dimana kolotna maot eta budak ngadoakeun kakolotna. neda dihapunteun. sakumaha amal-amal anu di pikarido ku gusti Allah Subhanahu Wata Ala. tos ngadidik barudak. Aujubillah himinassyaiton nirojim. Kusabab anjeunanana urang sadaya tiasa ngaraos nikmat iman sareng nikmat islam.

anu utama pikeun para nonoman atanapi generasi muda anu jadi seuweu siwi Pajajaran teh. tapi tos kedah diwanohkeun ti kawit balita. taya sanes kedah mibanda rasa katineung kana budayana. Sajabi ti eta. Boa catur gé nu tanpa bukur. dag-gig-dug rasaning ati. kawit ti mana. Indonesiana di mana? Ana dijawab teh “ti Jawa Barat”. Amin. Asa palangsiang. utamana pasal 36. ngarasa reueus ku banda meunang nginjeum. Mugi ieu acara téh lungsur langsar kalayan kahontal sagala anu dipimaksad. Anu antukna cul dog-dog tinggal igel. Bab XV. Upami di Jawa Barat nya ku Basa Sunda. Sihoreng geuning. heug aya nu naros. sanggem paripaos téa mah étang étang lauk buruk milu mijah. Nanging sanaos suwung ku pangaweruh suda ku pangabisa. Basa Sunda salaku basa indung bakal leuwih nyerep ka diri nooman lamun geus dibiasakeun diwanohkeun ti bubudak. hartosna urang parantos ngalaksanakeun amanah anu aya dina batang tubuh UUD ’45. sim kuring baris nyobi ngaguar téma ieu biantara anu unina “Ngaronjatkeun Kareueus Nonoman Kana Basa Sunda”. saupamana dina hiji waktu keur aya di nagara deungeun. nanging asa langkung payus saupami weruh kana budaya deungeun teh disarengan ku ngaraksa – ngariksa budayana sorangan. Hadirin nu dipihormat. rumasa sim kuring mah taya kabisa. dijawn teh ” ti Indonesia”. mikacinta basa Sunda. Kersaning Gusti Nu Maha Suci. Saparantos sim kuring maluruh sababaraha sumber anu jadi rujukan. Batur teh nanya deui: “Atuh pinter basa Sundana. tiasa abdi ngiring diajar? … Pisakumahaeun teuing erana saupama urang keur di mancanegara diperedih ku batur pikeun ngawanohkeun basa Sunda . Ngadegna sim kuring dina danget ieu payuneun parasepuh miwah paratamu anu sami rawuh. Ulah nepikeun ka jati kasilih ku junti – mupusti budaya asing bari teu malire budaya urang sorangan. Kitu oge bakal disebut sekeseler sunda saupama disarengan ku aya basana. Ngawanohkeun Basa Sunda saleresna mah sanes kanggo para nonoman wungkul. … tapi urang teu bisa. ngalantur teu puguh alang ujurna taya pulunganeunana. Adean ku kuda beureum. Eta teh sanes mung ukur kanggo basa Sunda. Kitu oge bari jeung digedeng ku kendang gede pakauman.Assalamu’alaikum Wr Wb Hadirin anu sami-sami linggih. Sanes hartosna nonoman sunda ulah malire kana budaya deungeun. urang sadayana tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu acara. nanging sakur basa daerah nu aya di saantero Nusantara perlu . Naha basa sunda ciciren bangsa? Rupina basa teh nuduhkeun ciri anu dipibanda ku salahsahiji suku bangsa. Utamana kana basa sunda anu jadi ciciren bangsa. taya sanes seja ngiring jabung tumalampung sabda kumapalang.

Tah geuning. ngandung harti eta nonoman teh tos kalebet kana warga nagara anu hade. nyaeta kumaha sangkan generasi muda mikacinta kana basa Sunda. Kitu oge upami jalmana aruningaeun alias marikanhyaho tea. Sasieureun-sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. Manawai bahan katampi. konci utama para nonoman/generasi muda mikcinta kana basa Sunda. Pasualan utama anu kedah kawaler dina ieu tema biantara teh. nanging dadamelan Anu Maha Kawasa – Allah SWT. Cindekna. nanging kudu sagala daek nyaeta kudu daek aub dina kagiatan kasundaan. Mangga uningaan Q. Atuh mupusti basa Sunda oge tiasa kelebet kana padamelan ibadat. salajengna. Ulah era ngagunakeun basa Sunda atawa ulah gengsi cacarita ku basa sunda boh di lingkungan kulawarga boh di jalan pasampangan salami urang nu cacarita papada ngarti kana basa sunda. Hadirin. anu mingpin acara Caraka Sundanologi di televisi. atanapi gengsi ngagunakeun basa Sunda. Anu sanesna sapertos pasanggiri maca carpon. sareng nerbitkeun buku-buku hancengan nonoman nu make basa panganteur basa Sunda. ditarekahan sangkan aya waktu husus dina acara siaran anu ngagunakeun basa Sunda salaku basa panganteurna. sanes ciptaan manusa. eta mangrupi salah sawios tarekah ngaronjatkeun kacinta kana basana. Sim kuring kalintang katajina ku tarekah Bapa Adang S. Hadirin. eta mah sakadar cita-cita simkuring. Anu unina wallohu a’lam : jeung di antara tanda-tanda kakawasaanNa nyaeta nyiptakeun langit jeung bumi jeung rupa-rupa basa jeung warna kulit. sajabi ti rupi-rupi hal anu disebatan tadi. Kitu oge sapertos acara Mojang jeung Jajaka Parahyangan nu dilaksanakeun ku Disbudpar Jawa Barat. Cindekna mah urang kedah peheuyeuk-heuyeuk leungeun dina ngamumule ngaraksa sareng ngariksa basa katut budaya Sunda. Waleranana. diantawisna ulah eraan. atanapi mamatahan ngojay ka meri. yen sagala rupa basa anu dipareke ku sakumna jalma anu aya di satangkaraking jagat atanapi satungkebing langit ieu. Da ahirna mah diwangsulkeun deui ka nonoman nyalira. Peryogi kauninga. ana kitu mah basa Sunda oge kalebet kana hasil dadamelan Gusti Nu Maha Suci. sapertos acara tembang. generasi muda anu mikacinta kana basa Sunda sami sareng parantos ngamalkeun ajaran agama.dipiara jeung dimekarkeun. mamaos. maca sajak. di antawisna urang kedah ngaronjatkeun sarana sareng rupi-rupi kagiatan anu nibulkeun kareueus nonoman kana basa katut budaya Sunda. sapertos pasanggiri biantara sareng debat anu nuju lumangsung ieu. Kitu oge unggal studio radio di tatar sunda. ulah sieun disebut urang kampung bau lisung pedah nyarita ku basa sunda malah kudu sabalikna. rumus anu utama mah generasi muda ulah ngaraos isin. Saestuna tina hal eta teh bener-bener nyangkaruk tanda-tanda pikeun jalma-jalma anu mikanyaho. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur. Terekah sanesna. urang kudu ngarasa reueus sabab geus ngamumule budaya karuhun.S Arrum ayat 22. jeung sajabina. Margi anu namina mojang jeung jajaka Sunda mah sageuy teu ngawasa kana basana. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. . era. Ulah sagala embung. Eta oge kalebet kana tarekah ngirut kana kerep nonoman ngagunakeun basa sundana. Ana kitu mah nonoman anu mikareueus jeung ngagunakeun basa Sunda dina hirup kumbuhna. Hadirin anu sami-sami linggih.

Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. Amit mungkur. .wb. Hapunten sakali deui. atanpi mamatahan ngojay ka meri. bilih aya basa anu kirang merenah sumarambah kana manah sareng matak nyelekit kana ati. Mugi agung cukup lumur jembar sihakasima.Manawi bahan katampi. Sasieureun sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. Wassalamu’alaikum wr. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur.