Anda di halaman 1dari 17

Ê Ê

  ‘ Ê 
Manusia upakan salah satu akhluk hidup. ikatakan sagai
akhluk hidup kana anusia iliki ii-ii diantaanya: dapat
nafas, kangiak, tuuh, adaptasi, lukan akan, dan
gluakan sisa talis tuuh liinasi). tiap kgiatan yang
dilakukan tuuh dikanakan panan asing-asing gan.
Muang uin dan alvi liinasi) upakan salah satu aktivitas
pkk yang haus dilakukan lh stiap anusia.
ana apaila liinasi
tidak dilakukan stiap anusia akan niulkan agai aa
gangguan spti tnsi uin, inkntinnsia uin, nusis, puahan
pla liinasi uin, knstipasi, dia dan kung. lain agai
aa yang tlah disutkan diatas akan niulkan dapak pada
syst gan lainnya spti: syst pnnaan, ksksi, dll.


 
c.2.c.‘ ujuan uu
ujuan uu pnyusunan akalah ini adalah untuk ahai
antu
dan Masang
att
c.2.2.‘ ujuan khusus
ujuan
husus pnyusunan akalah ini adalah untuk ahai:
a‘ pliinasi in
a‘ Masang
att

   
istatika pnulisan dala akalah ini tdii dai

ata nganta
 ndahuluan
c.c.Lata lakang
c.2.ujuan

c
c.3. istatika nulisan
 Mantu
dan Masang
att
2.c.‘pliinasi in
2.2.‘Masang
att
 nutup
3.c.
sipulan
3.2. aan2
Ê Ê
Ê Ê    


 ! "# $  
ist pkihan upakan suatu sist diana tjdinya
pss pnyaingan daah shingga daah as dai at-at yang
yang tidak dipgunakan lh tuuh dan nyap at-at yang
asih dipgunakan lh tuuh. at-at yang tidak dipgunakan
lagi lh tuuh laut dla ai dan dikluakan upa uin ai
kih). usunan ist kihan
a.‘ uinjal n)
uinjal tltak pada dinding psti adn di
lakang pitnu pada kdua sisi vta thakalis k
c2 sapai vta lualis k-3. ntuk ginjal spti iji
kaang. uinjal kanan sdikit lih ndah dai ginjal kii,
kana adanya lus hpatis dt yang sa.
ungsi ginjal
a) gang panan pnting dala pngluaan at-at
tksis atau aun,
) ptahankan suasana ksiangan aian,
) ptahankan ksiangan kada asa dan asa dai
aian tuuh, dan
d) ngluakan sisa-sisa talis akhi dai ptin
uu, katinin dan aniak.
.‘ t
dii dai 2 saluan pipa asing-asing saung dai
ginjal k vsika uinaia. anjangnya 25-30 , dngan
pnapang 0,5 . t sagian tltak pada ngga
adn dan sagian lagi tltak pada ngga plvis.
Lapisan dinding ut tdii dai:
c. inding lua jaingan ikat jaingan fisa)
2. Lapisan tngah lapisan tt pls

3
3. Lapisan slah dala lapisan uksa
Lapisan dinding ut niulkan gakan-gakan
pistalti yang ndng uin asuk k dala kandung
kih.
.‘ Vsika inaia 
andung
ih)
Vsika uinaia kja sagai pnapung uin. gan ini
ntuk spti uah pi kndi). ltaknya di lakang
sifisis puis di dala ngga panggul. Vsika uinaia dapat
ngang dan ngpis spti aln kat.
inding kandung kih tdii dai:
c. Lapisan slah lua pitnu).
2. unika uskulais lapisan tt).
3. unika suuksa.
D. Lapisan uksa lapisan agian dala).
d.‘ ta
Mupakan saluan spit yang pangkal pada vsika
uinaia yang fungsi nyalukan ai kih k lua.
ada laki-laki panjangnya kia-kia c3,7-c,2 , tdii dai:
c. tha pas statia
2. tha pas ansa tdapat spinht utha
tna)
3. tha pas spngisa.
tha pada anita panjangnya kia-kia 3,7-,2 
ayl), 3-5 Lis). phint utha tltak di
slah atas vagina antaa litis dan vagina) dan utha
disini hanya sagai saluan ksksi.
inding utha tdii dai 3 lapisan:
c.‘ Lapisan tt pls, upakan klanjutan tt pls dai
Vsika uinaia. Mngandung jaingan lastis dan tt
pls. phint utha njaga aga utha ttap
ttutup.

D
2.‘ Lapisan suuksa, lapisan lngga ngandung
puluh daah dan saaf.
3.‘ Lapisan uksa.


%" 
c. ss iltasi ,di glulus
tjadi pnyapan daah, yang tsaing adalah agian aian
daah kuali ptin. aian yang tsaing ditapung lh
sipai n yang tdii dai gluksa, ai, sdiu, klida,
sulfat, ikanat dll, dituskan k tuulus ginjal. aian yang di
saing disut filtat gulus.
2. ss assi
ada pss ini tjadi pnyapan kali sagian sa dai
gliksa, sdiu, klida, fspat dan apa in ikanat.
ssnya tjadi saa pasif ligat assi) di tuulus
pial. sdangkan pada tuulus distal tjadi kali
pnyapan sdiu dan in ikanat ila diplukan tuuh.
nyapan tjadi saa aktif assi fakultatif) dan sisanya
dialikan pada papilla nalis.
3. ss sksi.
isa dai pnyapan kali yang tjadi di tuulus distal
dialikan k papilla nalis slanjutnya dituskan k lua.


  % 
c.‘ ifat fisis ai kih uin) , tdii dai:
a.‘ Julah ksksi dala 2D ja c.500 tgantung dai
pasukan intak) aian dan fakt lainnya.
.‘ Wana, ning kuning uda dan ila diiakan akan
njadi kuh.
.‘ Wana, kuning tgantung dai kpkatan, dit at-atan
dan sagainya.

5
d.‘ au, au khas ai kih ila diiakan laa akan au
aniak.
.‘ at jnis c,0c5-c,020.
f.‘ aksi asa, ila laa-laa njadi alkalis, juga
tgantung dai pada dit sayu nyakan aksi
alkalis dan ptin i aksi asa).

2.‘
psisi ai kih, tdii dai:
a.‘ i kih tdii dai kia-kia 5% ai.
.‘ at-at sisa nitgn dai hasil talis ptin, asa
ua, aniak dan katinin.
.‘ plktlit, natiu, kalsiu, 3, ikanat, fspat dan
sulfat
d.‘ agn iliuin dan uilin).
.‘ ksin.
f.‘ n.

3.‘ ii-ii in al


a.‘ ata-ata dala satu hai c-2 lit, tapi da-da
ssuai dngan julah aian yang asuk.
.‘ Wananya ning any tanpa ada ndapan.
.‘ aunya taja.
d.‘ aksinya sdikit asa thadap lakus dngan p ata-
ata .


&' %() %! # * 
c.‘ it dan asupan
Julah dan tip akanan upakan fakt utaa yang
ngauhi utput uin julah uin). tin dan natiu
dapat nntukan julah uin yang dintuk.slain itu, inu
kpi juga dapat ningkatkan pntukan uin.


2.‘ spn kinginan aal untuk kih

iasaan ngaaikan kinginan aal utnuk kih dapat
nyakan uin anyak ttahan di vsika uinaia, shingga
ngauhi ukuan vsika uinaia dan julah pngluaan
uin

3.‘ uaya hidup


uahan gaya hidup dapat ngauhi pnuhan
kutuhan liinasi. al ini tkait dngan tsdianya fasilitas
tilt.

D.‘ tss psiklgis


Mningkatkan sts dapat ningkatkan fkunsi kinginan
kih. al ini kana ningkatnya snsitivitas untuk
kinginan kih dan julah uin yang dipduksi

5.‘ ingkat aktivitas


pliinasi uin utuhkan tnus tt vsika uinaia yang
aik untuk fungsi sphint.
apuan tnus tt di dapatkan
dngan aktivitas. ilangnya tnus tt vsika uinaia dapt
nyakan

.‘ ingkat pkangan


ingkat ptuuhan dan pkangan juga dapat
ngauhi pla kih. al tsut dapat ditukan pada
anak, yang lih ngalai ngalai ksulitan untuk
ngntl uang ai kil. aun kapuan dala
ngntl uang ai kil ningkat dngan taahnya
usia

7
7.‘
ndisi pnyakit

ndisi pnyakit dapat ngauhi pduksi uin, spti
diats llitus.

A.‘ sikultual
udaya dapat gauhi pnuhan kutuhan liinasi
uin, spti adanya kultu pada pada asyaakat ttntu yang
laang untuk uang ai kil di tpat ttntu

.‘
iasaan ssang
sang yang iliki kiasaan kh di tilt, iasanya
ngalai ksulitan untuk kih dngan lalui uinal/pt
uin ila dala kadaan sakit.

c0.‘nus tt
nus tt yang pan pnting dla antu pss
kih adalah tt kandung kih, tt adn, dan plvis.

tiganya sangat pan dala kntaksi sagai
pngntlan pngluaan uin

cc.‘dahan
dahan fk nuunkan filtasi glulus sagai
dapak dai pian at anstsi shingga nyakan
pnuunan julah pduksi uin.

c2.‘ngatan
ian tindakan pngatan dapat dapak pada
tjadinya pningkatan atau pnuunan pss pkihan.

c3.‘iksaan diagnsti
iksaan diagnstik ini juga dapat ngauhi kutuhan
liinasi uin, khususnya psdu-psdu yang huungan

A
dngan tindakan piksaan saluan kih spti inta vnus
pylga V).


+ , ( ,  
c.‘ tnsi uin,upakan pnupukan uin dala kandung
kih akiat ktidakapuan kandung kih untuk
ngsngkan kandung kih.
2.‘ nkntinnsia uin, upakan ktidakapuan tt sphint
kstnal sntaa atau ntap untuk ngntl ksksi
uin.
3.‘ pnusis, upakan ktiksanggupan nahan kih
ngpl) yang diakiatkan tidak apu ngntl
sphint kstna.
D.‘ uahan pla liinasi uin, upakan kadaan ssang
yang ngalai gangguan pada liinasi uin kana stuksi
anatis, kusakan tik snsik, dan infksi saluan
kih. uahan liinasi tdii atas : kunsi, gnsi,
isuia, liuia, inaia supsi.


-$   * 
c.‘ ngupulan in untuk ahan iksaan
2.‘ Mnlng uang i
il dngan Mnggunakan inal
3.‘ Mlakukan kattisasi

   


 
 
asangan katt adalah pasukan slang yang tuat dai plastik
atau kat lalui uta nuju kandung kih vsika uinaia)

  
c. Mlanakan pngluaan uin pada klin yang tidak dapat
ngntl iksi atau ngalai stuksi pada saluan kih


2. Mantau pngluaan uin pada klin yang ngalai
gangguan hdinaik.

 $ 
c.
att sntaa.
a. Mnguangi ktidaknyaanan pada distnsi vsika uinaia.
. ngailan uin sidu stlah pngsngan uinaia.
2.
att ttap jangka pndk.
a. stuksi saluan kih psaan klnja pstat)
. dahan untuk paiki gan pkihan, spti
vsika uinaia, utha dan gan skitanya.
. vntif pada stuksi utha dai pndaahan.
d. ntuk antau utput uin.
. igasi vsika uinaia.
3.
att ttap jangka panjang.
a. tnsi uin pada pnyuhan pnyakit 
/ .
. kin ash, ul dan luka yang iitatif apaila kntak dngan
uin.
.
lin dngan pnyakit tinal.

 &% $ 


atia kluanya daah dai uta)

 +.( 
c.
att plastik : digunakan sntaa kana udah usak dan
tidak flksil
2.
att lat atau kat : digunakan untuk pnggunaan atau
pakaian dala jangka aktu sdang kuang dai 3 ingu).
3.
att silin uni atau tfln : untuk nggunakan jangka
aktu laa 2-3 ulan kana ahan lih lntu pada atu
utha.

c0
D.
att V : sangat ahal untuk pnggunaan D-5 inggu,
ahannya lut tidak panas dan nyaan agi utha.
5.
att lga : digunakan untuk pakaian sntaa,
iasanya pada pngsngan kandung kih pada iu yang
lahikan.

 -  


c. nak : A-c0 fnh )
2. Wanita : cD-c 
3. Laki-laki : c-cA 

 / 0  #att upakan nda asing pada uta dan uli-uli, ila
tidak diaat dngan aik akan niulkan kplikasi sius.
al-hal yang plu diphatikan untuk aat katt ntap :
c.‘ anyak inu, uin ukup shingga tidak tjadi ktan
yang isa ngndap dala katt
2.‘ Mngsngkan uin ag saa tatu
3.‘ idak ngangkat uin ag lih tinggi dai tuuh pndita
aga uin tidak ngali kali k uli-uli
D.‘ Msihkan daah, nanah, skt piuta dan nglsi
katt dngan antisptik saa kala
5.‘ uanti katt paling tidak 2 inggu skali

 1%# #   


c.‘ ila pasangan dilakukan tidak hati-hati isa nyakan
luka dan pdaahan uta yang akhi dngan stiktu
uta suu hidup
2.‘ aln yang dikangkan slu asuki uli-uli juga
dapat niulkan luka pada uta.
ananya, aln
dikangkan ila yakin aln akan ngnag dala
uli-uli dngan ndng katt sapai k pangkalnya

cc
3.‘ nfksi uta dan uli-uli
D.‘ ksis uta ila ukuan katt tlalu sa atau fiksasi
yang kliu
5.‘ Mupakan inti pntukan atu uli-uli
.‘ ada pndita tidak sada, katt dngan aln tkang
isa diaut yang kiat pdaahan dan lukai uta
7.‘
att tidak isa diaut kana saluan pngang aln
tsuat

 2* 3
y‘ laksana haus iliki pngtahuan dasa tntang
anati dan fisilgi dan stilitas dala angka tindakan
pvntif utus antai pnyaan infksi nskial.
y‘ ukup ktapilan dan pngalaan untuk lakukan
tindakan diaksud
y‘ sahakan jangan sapai nyinggung pasaan pasin,
lakukan tindakan haus span, plahan-lahan dan hati-
hati .
y‘ ihaapkan pasin tlah nia pnjlasan yang ukup
tntang psdu dan tujuan tindakan.
y‘ asin yang tlah ngtahui dngan jlas sgala ssuatu
tntang tindakan yang akan dilakukan pasin atau kluaga
dihauskan nandatangani infd nsnt

 
4  
‘ # 
utaa untuk tindakan kattisasi uin klin haus dii
pnjlasan saa adkuat tntang psdu dan tujuan
pasangan katt uin. sisi yang iasa dilakukan adalah
dsal unt,aing di tpat tidu / diatas ja
paatan khususnya agi anita kuang ikan fasa
nyaan kana panggul tidak ditpang shingga untuk lihat

c2
atus utha njadi sangat sulit. sisi sis / latal dapat
dipgunakan sagai psisi aing / iing saa aiknya
tgantung psisi ana yang dapat ikan paaan
nyaan agi klin dan paat saat lakukan tindakan
kattisasi uin.

Ê ‘ # # 0 
‘ Mpsiapkan alat
‘ Mnui tangan
‘ Makai saung tangan
‘ Mnjlaskan psdu tindakan kpada klin.

Î ‘ #  
‘ iptakan lingkungan yang sih
‘ iptakan lingkungan yang nyaan
‘ iptakan lingkungan yang tidak ising

 ‘ #  
c.‘ l stil isi
2.‘ uass stil
3.‘ pps stil
D.‘ aung tangan til
5.‘

.‘ ikn
7.‘ inst anatis
A.‘ uk.
.‘
att stil ssuai ukuan yang diutuhkan.
c0.‘pat spsin uin jika diplukan .
cc.‘ inag
c2.‘lak dan pngalasnya
c3.‘ispsal spuit c0 
cD.‘ liut.

c3
c5.‘ uadst 30 
c.‘ thadin
c7.‘ lkhl 70 %

 ‘ %$  
c.‘ Mnyiapkan pasin : untuk pasin laki-laki dngan psisi
tlntang, sdang anita dngan psisi litti.
2.‘ tulah ahaya lapu shingga didapatkan visualisasi
yang aik.
3.‘ iapkan dpps dan k, tuangkan thadin
sukupnya .
D.‘
nakan handsn dan pasang dk luang pada
gntalia pndita.
5.‘ Mngail dpps dngan pinst dan nlupkan
pada lautan thadin
.‘ Mlakukan dsinfksi sagai ikut :
7.‘ ada pasin laki-laki : nis dipgang dan diaahkan k
atas atau hapi tgak luus dngan tuuh untuk
luuskan utha yang panjang dan klk aga
katt udah diasukkan . dsinfksi diulai dai
atus tasuk glans pnis dan uta sapai
pangkal, diulang skali lagi dan dilanjutkan dngan
alkhl. ada saat laksanakan tangan kii gang
pnis sdang tangan kanan gang pinst dan
diptahankan ttap stil.
A.‘ ada pasin anita : Jai tangan kii uka laia
ina, dsinfksi diulai dai atas litis ), atus
lalu kaah aah nuju ktu. al ini diulang 3 kali
. dpps takhi ditinggalkan diantaa laia ina
dkat litis untuk ptahankan pnapakan
atus utha.

cD
.‘ ada pasin laki laki : asukan sagian sa
ylain jlly k dala uta lalu tahan dngan tangan
kii
c0.‘Luui katt dngan jlly dai ujung ata sapai
spanjang c0 untuk pndita laki-laki dan D 
untuk pndita anita.
cc.‘Masukkan katth k dala atus, saaan dngan
itu pndita diinta untuk naik nafas dala.
c2.‘ ntuk pasin laki-laki : angan kii gang pnis
dngan psisi tgak luus tuuh pndita sail
uka ifiiu utha tna, tangan kanan
gang katt dan asukkannya saa plan-
plan dan hati-hati saaan pndita naik nafas
dala.
aji klanaan pasukan katt jika ada
haatan hnti sjnak kudian dia lagi. Jika
asih ada tahanan kattisasi dihntikan. Mnauh
nikn di aah pangkal katt slu uin
klua. Masukkan katt sapai pangkalnya.
c3.‘ ntuk pasin anita : Jai tangan kii uka laia
ina sdang tangan kanan asukkan katt plan-
plan dngan distai pndita naik nafas dala .
kaji klanaan pasukan katt, jika ada haatan
kattisasi dihntikan. Mnauh nikn di aah
pangkal katt slu uin klua. Masukkan katt
sapai pangkalnya.
cD.‘Mngail spsin uin kalau plu.
c5.‘Mngangkan aln katt dngan auadst stil
ssuai vlu yang tta pada lal spsifikasi katt
yang dipakai.
c.‘Mfiksasi katt : ada pndita laki-laki katt
difiksasi dngan plst pada adn.

c5
c7.‘ada pndita anita katt difiksasi dngan plst
pada pangkal paha
cA.‘Mnpatkan uag ditpat tidu pada psisi yang
lih ndah dai kandung kih.
c.‘Mlapkan plaksanaan dan hasil ttulis pada status
pndita yang liputi : ai tanggal dan ja
pasangan katt, ip dan ukuan katt yang
digunakan, Julah, ana, au uin dan klainan-
klainan lain yang ditukan, aa tang dan tanda
tangan pasang

c
Ê Ê


# 

utuhan liinasi tdii dai atas dua, yakni liinasi uin
kutuhan uang ai kil) dan liinasi alvi kutuhan uang ai sa).
gan yang pan dala liinasi uin adalah: ginjal, kandung kih
dan uta. ala pnuhan kutuhan liinasi uin tjadi pss
kih. kih upakan pss pngsngan vsika uinaia
kandung kih). akt-fakt yang pngauhi liinasi uin adalah
dit, asupan, spn kinginan aal untuk kih kiasaan ssang dan
stss psiklgi. uangguan kutuhan liinasi uin adalah tnsi uin,
inkntinnsia uin dan nusis. an tindakan untuk ngatasi asalah
tsut adalah pngupulan uin untuk ahan piksaan, uang ai kil
dngan uinal dan lakukan katisasi.


  
 agai sang paat, kita haus dapat ikan playanan
yang pfsinal thadap pasin-pasin kita, spti halnya dala antu
pasin
, itu haus sangat diphatikan kana pngluaan in
upakan hal yang pnting untuk dilakukan stiap individu

c7