Anda di halaman 1dari 7

c 


 
a 

   
  
 

 


  

  
 


 
  

   

 
 
   
    
    


 

   
 
 


 
 
 
 
 

 
!"!#
$
  

!"#$$##$""%# %


    
   
 


 
  &


 
 
 


 
 
 
 '
' 

 
()*   


    +  
 ,

  
    
  
    
- 

 
 
 


 + 

 

 

&  

 
 . /

 
 

 
   
 


/
/

 
 

 
 
 & c 
'
 
() 0 
 

 1
 

213 

  
 


 
   
 
 

 
 

 
 
 
   


 
 

 
  
   


 
 
 

- , 4 
 

 

 
 

  

 

  

# 5 


 
³Celakalah (azablah - Neraka Wail)
bagi pengumpat dan pencela.´+ $06" 
5 
 7
 / ³Wahai
sekalian manusia, janganlah kamu mengutuk makhluk yang lain, kerana kutukan itu akan
kembali kepada diri kamu.´ $
5 
 80
7
 #


49
96,+ $

$ 

% 
 

 
 / 


 

   

 
 


 


 

 /

a 
 

 


 
:

 

 
 
; < 

  
  

 
   

#
 
  


 
- 

  
 

+ 
 


+  

 


 
/


 

;
/ 

  


 
; =<<

+ 

 


  

 


  ,


    
 >
 ?

  

@
 
 
 

 +  
:

+ ³Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak Adam, Kami angkat mereka di
daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan
mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami
ciptakanA+ 62!

ý
)(c(
  

 ")B! 

 4
 8
C
 

 "Apa imej yang anda bentukkan di dalam kepala anda
(mental image) akan datang kepada anda dalam bentuk fizikal ±
melalui proses alamiah seperti pernigaan, perdagangan dan
sebagainya."

%  
6

"Untuk memperolehi kekayaan ini, anda mesti aktif. Anda mesti


membuat apa yang seharusnya anda lakukan setiap hari untuk
membolehkan imej tersebut menjadi realiti. Sesiapa yang
melakukan panduan ini, akan menjadi kaya. Dan kekayaan yang
mereka perolehi adalah sama banyak dan bertepatan dengan gambaran dalam minda
mereka, ketepatan tujuan mereka, kejituan kepercayaan mereka dan kedalaman tanda
syukur yang mereka zahirkan."


4
   

6)$"#%#
%##*$%+!#,-

 


  ")*B 
 
  
 


 /
  

 


,     
  
   


   
 

  


   
/  ,
 
 4
 8
C

    
./ + 


  

4 
   
D

 
 

#

 

+ 

 
 


E4   + 
 
   
 
 
 

 F 

  +    
 

G
 
  /


 

 
 
+ 

 
4 
  
 
 

 
 
 H  
 


 

 
+ 


 

7 # 

 
 
 

 

   

 

,
7
/ 6"Fikirkanlah mengenai segala apa jua (yang diciptakan Allah),
tetapi janganlah kamu memikirkan tentang zat Allah..." $C+.''
ý
)(
 
 
  
   

 A:
% AG 


 
 

  
+ 5 
  / 
 
  / 

,   

 
 
   
 

- 

 /
 
 
 0 
 
  

+ 
 
 
 

 
 
 //
   

+ / 
 
9 
6³Wahai sekalian manusia, sejauh mana
engkau cenderung kepada dunia dan sejauh mana engkau mencintai-Ku, maka sekadar
itulah darjatmu di sisi-Ku. Kerana sesungguhnya tidak Aku campurkan antara cinta
kepada-Ku dengan Cinta kepada dunia di dalam satu hati untuk selama-lamanya.´$

5 
 80
7
 #

49
96,+ $

$ 

#

  
 

/ +    
 

     

 
 

+ / 
 
9 
6³Wahai manusia, perbendaharaan-Ku
tidak akan habis selama-lamanya. Sebanyak mana engkau memberi, sebanyak itulah yang
Ku-beri untukmu; sejauh mana engkau tahan, sejauh itulah pula yang Ku-tahan
daripadamu. Kekikiranmu memberi bantuan kepada orang-orang miskin daripada harta
yang Ku-Kurniakan kepadamu, adalah kerana engkau berburuk sangka terhadap-Ku dan
kerana engkau takut menjadi miskin atau kerana engkau tidak percaya kepada-Ku.´

 )' (/0.c
.''
((1
+  /  


 6

—Y $  


 
 
 E
—Y 4

 
 
+ E
—Y #
 
 
 E
—Y 
 


 
 
 
 


—Y +  2E
—Y +
  E
—Y +  
 

 
 
E
—Y 
  
 


 
E
—Y #


  
 
 

  
 E
—Y 
 / 
 

"!"1


  

 + 

 
 
 E
—Y #


- , 
;-,<
 /
 

  ;F4F8D  


/  <
—Y # 

0
  
>./ + 
?D-  

;-,<
 


  #
 E
—Y #


 E
—Y #
  
  


E
)

&
 
    
/
 
 C !   
 
 


  

 F#

2%#$33
-/I
G 
///C
C0
 
///C
 
///:
% @6,
 /   
 
 

   
 

G 


 
 A  EAA% 

 
 
 EA A#


 
 
 
EA

@@6
   
 

 
  
 &
  


+ ,

 
 a 6
 7 / # 
. #
&
8 I  C & @"11#12!!!#
&
% .
4 6! !*B*""J:=6! !*B*""2

 
6

ßßß