Anda di halaman 1dari 29

08/04/08 TAKLIMAT BAS 1

OBJEKTIF TAKLIMAT

 Konsep Pentaksiran

 Hubungan antara Pentaksiran


dengan Buku Amali Sains

 Aplikasi Buku Amali Sains


Dalam PEKA
08/04/08 TAKLIMAT BAS 2
PENTAKSIRAN
Pentaksiran ialah satu
proses mendapatkan
maklumat dan seterusnya
membuat penghakiman
tentang produk satu
proses pendidikan

08/04/08 TAKLIMAT BAS 3


PENTAKSIRAN

Pr oses ber maks ud


pr ose dur /mekanis me
yang ter ancang
( Ada taklimat, penataran,
pemantauan, penyelarasan )

08/04/08 TAKLIMAT BAS 4


PENTAKSIRAN

Maklumat bermaksud data /


evidens
dalam apa-apa bentuk seperti
artifaks, skor, gred dll

08/04/08 TAKLIMAT BAS 5


PENTAKSIRAN

Membuat penghakiman
bermaksud membuat
penilaian / memberi gred
terhadap sesuatu penguasaan

08/04/08 TAKLIMAT BAS 6


PENTAKSIRAN

Produk pendidikan
bermaksud konstruk yang
telah diperkembangkan
seperti pengetahuan,
kemahiran atau penghayatan
sikap saintifik dan nilai
murni melalui sesuatu mata
pelajaran
08/04/08 TAKLIMAT BAS 7
08/04/08 TAKLIMAT BAS 8
HUBUNGAN

PENGAJARAN

PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN

08/04/08 TAKLIMAT BAS 9


APAKAH YANG GURU

AJAR DALAM
PENGAJARANNYA ?

08/04/08 TAKLIMAT BAS 10


APAKAH YANG PELAJAR
HARAPKAN DALAM
PEMBELAJARAN MELALUI
MATA PELAJARAN?

08/04/08 TAKLIMAT BAS 11


APAK AH YA NG
DITAKSI R DE NGAN

ME NGGUNA KAN
SESU ATU INS TRUME N
/ UJ IAN?

08/04/08 TAKLIMAT BAS 12


BEBERAPA SOALAN
INI MESTI DIJAWAB
OLEH:

 Pelajar
 Guru

 Pentaksir

08/04/08 TAKLIMAT BAS 13


PELAJAR

Apakah matlamat dan objektif


sesuatu mata pelajaran? (OM)

Bagaimanakah matlamat dan


objektif sesuatu mata pelajaran itu
dicapai melalui pembelajaran?(CAP)

08/04/08 TAKLIMAT BAS 14


GURU

Apakah yang akan diperkembangkan


dalam diri pelajar berdasarkan
matlamat dan objektif sesuatu mata
pelajaran?(OM)

Bagaimanakah pencapaian
matlamat dan objektif sesuatu
mata pelajaran itu dapat
diperkembangkan?(CAP)
08/04/08 TAKLIMAT BAS 15
PENTAKSIR

Apakah yang akan diperkembangkan


dalam diri pelajar berdasarkan
matlamat dan objektif sesuatu mata
pelajaran?
(OM – hasil pembelajaran-CAP)

08/04/08 TAKLIMAT BAS 16


PENTAKSIR

Bagaimana saya dapat


mentaksir berdasarkan
matlamat dan objektif
sesuatu mata pelajaran?

(OM – hasil pembelajaran-CAP & OP


- Konstruk)

08/04/08 TAKLIMAT BAS 17


HUBUNGAN

PENGAJARAN

Hasrat/AP Hasrat/AP
A A
Hasrat/AP
A
PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN

08/04/08 TAKLIMAT BAS 18


HUBUNGAN
OBJEKTIF
MATA
PELAJARA
N
OBJEKTIF
PENTAK
SIRAN
OBJEKTIF
BUKU
AMALI
SAINS
08/04/08 TAKLIMAT BAS 19
OBJEKTIF MATA
PELAJARAN
Berdasarkan Objektif Mata Pelajaran Biologi, kurikulum
Biologi
membolehkan murid:

 Memperoleh pengetahuan tentang, konsep dan

OM prinsip biologi dan menghubungkait pengetahuan ini


dengan
1: Fenomena alam dan pengalaman harian.

 Memahami pengetahuan Biologi dan aplikasi dalam


bidang
sains dan teknologi dan kehidupan harian

 Menguasai kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik

 Mengaplikasikan pengetahuan Biologi, kemahiran


berfikir dan
kemahiran saintifik secara analitis dan kreatif untuk
menyelesaikan masalah dan isu Biologi dalam kehidupan
harian.

 Menggunakan pengetahuan Biologi untuk


08/04/08 meningkatkanTAKLIMAT
taraf BAS 20
OBJEKTIF PENTAKSIRAN
 Pengetahuan tentang biologi
 Pemahaman tentang pengetahuan biologi dan
Kefahaman tentang aplikasi pengetahuan itu dalam
bidang
sains dan teknologi dalam kehidupan harian

 Kebolehan untuk menguasai kemahiran saintifik iaitu


kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif
melalui kemahiran berfikir
OP :
 Kebolehan mengaplikasi pengetahuan Biologi,
kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik untuk
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan

yang rasional dan bertanggungjawab berkaitan


dengan isu Biologi dalam kehidupan harian

 Kebolehan untuk memahami kepentingan saling hubungan


antara hidupan, perhubungan antara hidup dengan
persekitaran dan kepentingan pengurusan alam sekitar
yang bijak demi menjamin kemandirian hidupan dan
kebolehan memahami bahawa

08/04/08 TAKLIMAT BAS 21


OBJEKTIF BUKU AMALI SAINS
 Merangsang minat murid dalam bidang sains dan
Biologi

 Mengukuhkan pemahman dan penguasaan


konsep Biologi yang terdapat dalam buku teks
OBJ  Membolehkan murid mengesahkan dapatan dan
BAS memperluaskan pengetahuan tentang konsep
: Biologi yang dipelajari oleh mereka

 Memberi peluang kepada murid untuk menemui


sendiri konsep dan idea Biologi melalui aktiviti
yang tidak diliputi dalam buku teks

 Membiasakan murid dengan pelbagai kaedah dan


teknik moden yang digunakan oleh ahli biologi

 Mengasah kemahiran manipulatif dan kemahiran


proses sains
08/04/08 TAKLIMAT BAS 22
KONSTRUK YANG DITAKSIR DALAM
PEKA
 Kemahiran merancang
penyiasatan / eksperimen
 Kemahiran menjalankan

penyiasatan
KONSTRUK:
 Kemahiran mengumpul,

merekod, data dan melukis


gambar rajah
 Kemahiran mentafsir data dan

membuat kesimpulan
 Sikap saintifik dan nilai murni
08/04/08 TAKLIMAT BAS 23
LAPORAN BERFORMAT
 Tajuk
 Pernyataan masalah
 Tujuan
 Bahan
 Radas
 Kaedah
 Pemerhatian dan
data
 Analisis
 Perbincangan
08/04/08 
Kesimpulan
TAKLIMAT BAS 24
OBJEKTIF BUKU AMALI SAINS
 Merangsang minat (O1)

 Mengukuhkan pemahaman &


penguasaan konsep (O2)

OBJ  Mengesahkan dapatan dan


BAS memperluaskan pengetahuan (O3)
:
 Penemuan sendiri konsep dan idea
(O4)

 Membiasakan dengan pelbagai kaedah


dan teknik moden (O5)

 Mengasah kemahiran manipulatif dan


kemahiran proses sains (O6)

08/04/08 TAKLIMAT BAS 25


HUBUNGAN ANTARA OBJEKTIF BAS & KONSTRUK PEKA

KONSTRUK K1 K2 K3 K4 K5
OBJEKTIF (RANCANG) (JALANKAN) (REKOD) (ANALISIS) (SS&NM)

OB1 X
(Minat)
OB2 X
(Faham)
OB3 X
(Mengesah)
OB4 X X X
(Penemuan)
OB5 X
(Membiasa)
OB6 X X
(Kemahiran)

08/04/08 TAKLIMAT BAS 26


LAPORAN
KONSTRUK YANG
BERFORMAT
(BAS) DITAKSIR DALAM PEKA

 Tajuk  Kemahiran merancang


 Pernyataan penyiasatan /
masalah eksperimen
 Tujuan  Kemahiran menjalankan
 Bahan penyiasatan
 Radas  Kemahiran mengumpul,
merekod, data dan
 Kaedah melukis gambar rajah
 Pemerhatian  Kemahiran mentafsir
dan data data dan membuat
 Analisis kesimpulan
 Perbincangan  Sikap saintifik dan nilai
 Kesimpulan murni

08/04/08 TAKLIMAT BAS 27


APLIKASI

LAPORAN INSTRUMEN
BERFORMAT (EVIDENS)
(BAS)

LAPORAN 1
LAPORAN 1

LAPORAN 2 PORTFOLIO

LAPORAN 3

08/04/08 TAKLIMAT BAS 28


SUMBANGAN
(BAS) PEPERIKSAAN

 KERTAS AMALI
 Tajuk BERTULIS
 Pernyataan (Fizik, kimia, Biologi,
masalah ST)
 Tujuan
 Bahan  KERTAS 018
 Radas  (Sains UPSR)
 Kaedah
 Pemerhatian
dan data  KERTAS 2
 Analisis
(Sains SPM dan
 Perbincangan
Sains Teras)
 Kesimpulan
08/04/08 TAKLIMAT BAS 29