Anda di halaman 1dari 28

PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI

ME LAKA

PENTAKSIRAN KERJA AMALI


BERASASKAN SEKOLAH
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

Mempertingkatkan Proses P & P

Sebagai pelengkap kepada


KURIKULUM BIOLOGI
di Sekolah
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

Menyediakan pengetahuan dan


panduan berhubung prinsip dan
konsep pentaksiran serta prosedur
perlaksanaan
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

guru melaksanakan pentaksiran


semasa proses p & p dengan lebih
berkesan.

murid mempamerkan eviden tentang


penguasaan kemahiran saintifik dan
penghayatan saintifik dan nilai murni
mengikut potensi individu.
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

Rujuk ms 2 - 3
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

Instrumen Pentaksiran
Berasaskan Sekolah Yang :
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

Instrumen Pentaksiran
Berasaskan Sekolah Yang :
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

DI RANCA NG D I P ERIN GK AT S EKO LAH


ME RUJU K KEP ADA P ERAN CAN GAN
BE RI KUT :
• Pelajar yang ditaksir
• Bila ditaksir
• Kekerapan
• Siapa terlibat
• Pembinaan Instrumen
• Penskoran
• Pengredan
• Pelaporan

Rujuk ms 8
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

Merujuk kepada : Portfo


lio

- Usaha mengumpul maklumat


pentaksiran
- Pelaksanaan oleh guru dalam P&P
- Pengurusan evidens

Rujuk ms 8
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

• Meruj uk pada proses


pemberi an SK OR pada
perkara yang di taksi r
berdasarkan skema
pens kor an

Rujuk ms 8
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

Merujuk kepada :

- Perumusan skor untuk


mendapat tahap
penguasaan
- Rumusan berdasarkan
Peraturan Penggredan

Rujuk ms 8
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

Rujuk ms 9
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

Membolehkan murid :

- Menguasai kemahiran saintifik


- Memperkukuhkan teori dan konsep sains
- Memupuk amalan sikap saintifik dan
nilai murni

Rujuk ms 9
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

Rujuk ms 9
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

Keserasian dengan kehendak


KURIKULUM
Format dan aspek yang ditaksir
berdasarkan Kemahiran Saintifik
Sikap Saintifik dan Nilai Murni

HSP
Rujuk ms 9
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

Berpusatkan PELAJAR

Aktiviti dilakukan oleh murid

• Dalam keadaan bersedia


• Mempunyai pengalaman
• Keadaan yang tenang, selesa dan
selaras dengan rancangan guru

Rujuk ms 8
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

TELUS dan TERBUKA

Pelajar berpeluang mengetahui


Perkara yang ditaksir
Bagaimana perkara itu ditaksir
Bila perkara itu ditaksir
Di mana perkara itu ditaksir

Rujuk ms 8
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

KEBOLEHLAKSANAAN dan
SISTEMETIK

Tertib pelaksanaan pentaksiran


Kebolehlaksanaan pentadbiran
dan pentaksiran

Rujuk ms 10
Rujuk ms 26
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

Pelbagai INSTRUMEN
Tujuan untuk memberi lebih peluang kepada
murid untuk mendapat gambaran yang
menyeluruh dan lebih tepat tentang prestasi
pembelajaran
Instrumen yang digunakan :
Laporan amali
Laporan projek/kerja lapangan
Buku Skrap
Folio,Soal selidik
Laporan tugasan
Sidang Kendalian dan Temu bual
Rujuk ms 10
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

BERTERUSAN dan FORMATIF

Pentaksiran berterusan dari TINGKATAN


4 hingga Tingkatan 5
• Murid diberi peluang memperbaiki skor

Rujuk ms 10
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

Mempunyai KESAHAN dan


KEBOLEHPERCAYAAN

KESAHAN merujuk kepada :


Skor pentaksiran cukup cakup dan relevan
(Huraian Sukatan Pelajaran)

KEBOLEHPERCAYAAN merujuk kepada :


Sejauhmana Skor Pentaksiran itu
TEPATdan TEKAL
HSP
Rujuk ms 10
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

Pelaporan POSITIF

Menggalakkan murid memperbaiki tahap


penguasaan dari semasa ke semasa

PEMANTAUAN berterusan

Memastikan PEKA dilaksanakan mengikut


prosedur yang ditetapkan
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

SELAMAT MENGIKUTI AKTIVITI PENATARAN


DENGAN PENUH KEAZAMAN DAN TANGGUNGJAWAB
YANG TINGGI BAGI MEMBOLEHKAN
PEKA SAINS DAPAT DILAKSANAKAN
DENGAN BERKESAN BAGI
MEMAJUKAN PENDIDIKAN SAINS NEGARA

Daripada
JABATAN PENDIDIKAN MELAKA

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA