Anda di halaman 1dari 14

23 - 26 FEBRUARI

DI NAZA HOTEL
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

PEN ATARAN PEK A


PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

Menda pa tkan k ef ahaman yang


ter sel ar as tentang

PEK A
Mendapatkan kef ahaman yang
tersel aras tent ang
PELA KSA NAAN PEK A

Mendapatkan BA HAN yang


akan digunakan dal am
Penataran Per ingkat Sekol ah
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

ME NGAPA KAH PEK A PE RLU


DIL AKSAN AKAN?
 Per timbangkan
ker atan-kerat an
akhbar utama pada 7
Mei 2003

Nilaikan kenyataan itu


ter hadap keperluan
melaksanakan P EKA
Sains
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

“Less examination-or iented education


sys tem”

“We want our s tudents to have a sense of


curiosit y, creativity and independent ”
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

“Kita memerlukan pendekatan dan falsafah baru dalam


sistem pendidikan. Antaranya, mengkaji kemungkinan
mengambil markah kerja kursus dalam markah
peperiksaan peringkat pusat.”
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

Pert imbangkan peti kan ucapan D ato’


Ibrahi m Baj unid semasa pem bentangan
kertas kerj a utam a dal am S emi nar
Pentaksi ran Kebangsaan 2003

Phys ol ophi cal mi stake of


asses sment is not on the techni que
of ass essment BUT the mi sus e and
mi si nterpret of the resul t of the
exami nati on.
(Dat o’ Ibrahi m Bajun id)
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

Mana bol eh kita


memperkem bangkan aset negara
jika seri ng menggagalkan orang,
seti ap manusi a perlu di hargai .

Kita seri ng ti dak member i


pel uang kepada “ late devel oper ”
dan “ sl ow lear ner ”

(Dat o’ Ibrahi m Bajun id)


PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

Apakah yang hendak ditatarkan


 Kons ep PEKA Biologi

 Ker angka PEKA Biologi

 Kaedah Pentaksir an Peka Biologi

 Penyelarasan PEKA Biologi

 Pemantauan PEKA Biologi


PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

Bagaimana Penataran dilakukan?


Penatar an di lakukan
pada
lima peri ngkat:
•Pusat •Sekolah
•Negeri
•Murid
•Daerah
PENAT ARA N P EKA P ER INGKAT N EGERI
ME LAKA

SELAMAT MENGIKUTI AKTIVITI PENATARAN DENGAN


PENUH KEAZAMAN DAN TANGGUNGJAWAB YANG
TINGGI BAGI MEMBOLEHKAN PEKA SAINS DAPAT
DILAKSANAKAN DENGAN BERKESAN BAGI
MEMAJUKAN PENDIDIKAN SAINS NEGARA

Daripada
JABATAN PENDIDIKAN MELAKA

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA