Anda di halaman 1dari 18

c c 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
   
  

  

  
 
  
 
 
  

 
  

  
 

   
 
   
  
  
 
  ! 
 """
 
 
#$  

22/11/2010
14.13 pm
c 
 


 
 
  

  
 
  
 
    


 
%  
 
 

  

  


& 
 
 
 
 
 
   

  
  
 
 
   
' 
  (
    
    
 
 
))*++*),+,
+-./ 
c 


Ñ  
  
 
 
 
 

 

  c 0
   
 
  
 
12 13 

 
 #$

 
  
 

 
 
 
 

 


c  
 

 
   
 

 

  

22/11/2010
15.15 pm
c 


c  
  
 
   

 
4

5 

 

 5 

6 6

76 


 & 

 

$  

& & 


 
,

& 8
,

8
& ,
c
% 6 ,
 

 


 
 
  
 
 
 &  

   
 

 
4

 
c
8$ 
 
 
  
 
  
  
 

  

 

22/11/2010
16.52 pm
c 


c tanah Bang
aku berkelana mencar rezek
memb na keluarga dan d r
bersama ster
telah kum l k rumah send r
ada kenderaan untuk ke sana ke s n
hamp r lengkap kemahuan d r
harapan nak jad tetamu Ilah
d Kota suc
moga d permudahkan n at hat .

c sn
kuberusaha member
d d kan kepada anak-anak yang tert ngg
dapatlah nant membawa d r
dapat h dup berd kar
menyumbang bakt
kepada bu pert w
setelah aku t ada lag
suatu har nant .

C kgun km e
23/11/2010
19.42 pm
c 


Mengapa aku d s n 
c ntaku kepada keh dupan d Bang
k an menebal menyem
d s n aku ada m s dan v s
mengumpul memor
banyak asp ras
menjayakan d r
kampung halaman send r
t ada apa yang menant
t ada was at atau pusaka d ber
ayahbonda cuma membekal lmu dalam d r .

Aku yak n
keh dupan aku d s n
keh dupan keluargaku d bum Bang
t ada apa nak d kesal
berkelana seh ngga akh r nant .

Bang aku tetap d s n
telah 22 tahun kujejak
bum yang mengubah d r
jad leb h berd kar
menempuh pancaroba dun aw
ada suka ada duka mewarna
namun takd r menyubur hat
kekal d s n .

C kgun km e
23/11/2010
21.18 pm
car Joh ke Bang VII

Sebelum 22 tahun dulu


h dupku d desa bersama bu
abang dan juga ad kku
bu tak tahu membaca
apa lag menul s meng ra
hanya kata-kata
menyuburkan rasa c nta
kepada lmu
membakar semangatku
car lmu
namun t dak semudah catatan n .

calam serba kekurangan


aku perlu kuatkan perjuangan
gunakan segala peluang
dalam kemarau kemudahan
syukur
ada bantuan dar abang -abang
yang mengajar tanpa harapkan ganjaran
aku termasuk golongan cerd k dalam pelajaran
kuasa pengajaran.

Kejayaan
generas awal belajar ke luar negara
membarakan lag azam d dada
j ka meraka boleh berjaya
aku pun tentu boleh berjaya
kena l pat ganda usaha
jangan leka
baca, baca dan baca
seh ngga tepu m nda
dak tangga ke puncak menara.

Atas jer h per h berjura a r mata


susah payah bu terc nta
aku capa jaya
dengan berkat doa
kepada yangg Esa.

C kgun km e
23/11/2010
23.37 pm
car Joh ke Bang VIII

Ibu sempat merasa


gaj ku yang pertama
tak lama bersama aku untuk membalas jasa
bu tak panjang us a
perg men nggalkan aku selamanya
t nggalkan segala kenangan tak mungk n kulupa.

Bersama pemerg an bonda


lah r putr pertama
seakan mengant kas h bonda
mengubat p lu d dada
sempat bonda
had ahkan 60 r ngg t buat cucuanda
katanya ³ buat bel ranta , had ah dar d a´.

cua tahun lamanya


aku memujuk hat mener ma
buanda terc nta sudah t ada
adakala mengundang a r mata
sebak mengenang kas hnya bonda
kepada kam empat bersaudara
moga tempatmu d syurga
d rahmat yang Esa.

K n hanya
doa kupanjatkan sent asa
buat bonda dan ayahanda
sepert mana yang d p nta
kenang mereka walau d mana jua
moga k ta d takd rkan akan berjumpa
d alam abad kekal selamanya
bersama golongan yang bertakwa
InsyaAllah.

C kgun km e
24/11/2010
13.13 pm
car Joh ke Bang IX

caerah n
pertama kal kujejak
mas h suny
hutan sana s n
belum banyak ndustr
dama dan murn
t ada pencemaran menyelubung .

22 tahun telah perg


Bang k n
t dak lag suny
rumah mengant kan hutan suc
ndustr tumbuh cepat sekal
kenderaan berganda set ap har
kesesakan tak dapt nak elak lag
kedama an Bang k an perg .

Namun
aku mensyukr
kebahag aan men t har
kujumpa d s n
punya ster
yang sangat menger
yang sangat memaham
kemampuan keluarga kam
setakat n .

J ka nant
ada leb han rezek
atas usaha dan keraj nan d r
akan kused akan yang leb h lag
untuk keselesaan se s
yang pent ng kes hatan d r
mampu ber badat kepada Ilah
yang member kan rezek
dan kebahag aan hat
kepada kam .

C kgun km e
24/11/2010
13.54 pm
car Joh ke Bang X

c tanah Bang
aku d kurn akan sepasang putra putr
jad permata hat menguj d r
putraku anak stemewa berhat suc
mungk n kam juga stemewa d s s Ilah
d p l h membawa amanah n
meraka had r sebaga penyer
bukan sebaga bebanan d hat .

Bukan sed k t uj an punya anak stemewa


dar lah r hadap masalah kes hatan
ulang al k kam ke hosp tal saban bulan
sampa k n mas h ada rawatan
syukur umurnya panjang
masalah jantung dan leukem a h lang
aku percaya n semua uj an Tuhan
kesabaran mem hak kam sekarang.

K n kedua putra putr


s hat menyer
meng kat kukuh
kas h sayang antara kam
ter ma kas h Ya Rahman
ter ma kas h Ya Rah m
dar kurn a-Mu
aku belajar ert kesabaran
aku belajar ert meredha
ketentuan Ilah .

C kgun km e
25/11/2010
8.00 am
c 


Atas sebab kem sk nan
aku ng n capa kejayaan
ubah nas b jalan keh dupan
yang leb h ba k untuk masa depan.

Mas h ku ngat akan kep luan
pada har aku s buk menguruskan
dokumen pendaftaran pengaj an
rumahku yang d bangunkan
atuk dan ayahbonda tersayang
terpaksa d robohkan.

Kam h dup menumpang
atas tanah hak m l k orang
kegemb raan meneruskan pengaj an
d sulam kedukaan kekal mendalam
t nggal bu dan ad k kejer han
mengharap s mpat belas ehsan
sanak saudara yang rela menumpangkan.

Pemerg anku d r ng doa dan kesayuan
satu t t k sejarah yang tak akan kulupakan
k n walau aku jauh d perantauan
mas h terbayang wajah-wajah kesed han
bonda! akan aku s mpan kenangan
buat pengubat r ndu tak tertelan dek zaman
kas h sayangmu t ada tolok band ngan.

Kejer han n mengajar aku ert ketabahan
kejer han n mengajar aku ert kesabaran
syukurlah Ya Rah m Ya Rahman
takd r-Mu dan doaku se r ngan
moga berkekalan
agar aku terus memperhambakan
d r kepada-Mu Tuhan.

CNM
26/11/2010
21.26 pm
c 
 

Rasa terh na akan d r
b la rumah send r lenyap dar bum
tulah kesannya tak punya harta send r
mengharap belas s mpat
selama mana orang akan mengert
satu det k past lenyap bersama m mp nger .

Kut nggalkan kampung halaman
tanah kelah ran
dem mengejar sebuah mp an
dengan berbekalkan sed k t wang
kutempuh pengaj an
satu semester sebelum mendapat p njaman.

Semester satu aku mas h dalam keb ngungan
tak b asa dengan pelbaga tugasan
mencar bahan ke perpustakaan
dalam bahasa as ng yang sukar nak faham
sudahnya gagal satu kursus kerana tugasan
tak kut format penul san
nak car pensyarah asy k tak ketemuan
maklumlah pelajar baru katakan
syukurlah b la ulang lepas cukup-cukup makan.

calam kekalutan
mengajar kul ah dan tugasan
aku akt f bersukan
bolasepak jad p l han
masa m nggu sua kenal ada pertand ngan
pasukan kam jad johan
dar s tu aku mendapat tawaran
masuk team un vers t kebangsaan
pegawa sukan memerhat perma nan
dapat tempat dalam kesebelasan.

Aku ngat lag kasut bolaku warna h tam
aku bel dengan wang upah s pol bag h tam
buat sema an saw t d ladang sunga bagan
kerja sementara selepas STPM
akh rnya kasut n h lang
kawan p njam tak pulangkan
namun banyak jasanya sepanjang aku jad tuan
menjar ng gol b la berlawan
dapatlah juga merasa anugerah sukan
perghargaan dar p hak UKM
cemerlang!!!

CNM, 26/11/2010, 22.54 pm
c 


Kerana bolasepak juga aku bertemu c nta
lat han b na semangat ke A r Keroh Melaka
menemukan aku dengan dara jel ta
perkenalan membunga rasa bahag a
kupupuk persahabatan ke alam c nta
akh rnya kupunya d a
menyatu h dup setelah bergelar mahas swa.

Kebahag an kam terasa
d kurn a putr pertama
cerd k orangnya
belajar p ntar selalu na k nama
anugerah tokoh pelajar d pegangnya
rasa bangga
moga terus cemerlang h ngga dewasa.

Had r putr pertama
h lang bonda tersayang, h ba
semuanya bulan yang sama
bonda tak panjang umurnya
sebulan masuk hosp tal kena leukem a
tujuh har tujuh malam kujaga bonda
akh rnya bonda perg jua
yang Esa leb h menyanyang dar kam semua.
Al-fat hah untuk bonda.

CNM, 27/11/2010, 17.19 pm


car Joh ke Bang XIV

Kenapa aku p l h d a
atas nama set a
padaku d a menyerah c nta
rela bersama tak k ra masa
susah senang sent asa bersama
suka duka tawa r a
ke hujung nyawa.

Sepanjang pengaj an
d alah nsan jad teman
berkongs masa dan ruang
sama-sama belajar kejar mp an
c nta k an kembang
merapatkan lag perhubungan
akh rnya kam bertunang
kat janj ke gerbang perkahw nan
sebelum tamat pengaj an.

car s n tekad car pekerjaan
dem sebuah c nta dam mp an
tamat pengaj an aku terus kerja k lang
menumpang kawan d Pulau P nang
dapatlah mengumpul sed k t wang
buat meneruskan pengaj an c ploma pend d kan
setelah melangsungkan perkahw nan
aku berjaya jad pend d k yang d ng nkan
syukur kepada-Mu Tuhan.

CNM, 28/11/2010, 7.25 am


c 


Setelah tamat c ploma pend d kan
debar d hat menunggu jawapan
penempatan guru-guru sandaran
syukurlah aku d tempatkan berhamp ran
SM Kathol k Petal ng Jaya tempat car makan
syukur tak kena berjauhan
dar ster yang tersayang
dah terbayang mungk n kena ke pedalaman
namun takd r membuat hat ku g rang.

Maka bermulalah keh dupan
seorang guru yang d mp kan
k n menjad kenyataan
mend d k anak bangsa jad cemerlang
har -har berulang
na k motors kal tu saja termampu adakan
rasa takut bahaya d jalanan
maklumlah kenderaan bertebaran
keselamatan jad keutamaan
berhat -hat pada set ap perjalanan
namun k ta hanya mampu merancang
pernah aku kemalangan
terlanggar anj ng yang mel ntas jalan
nas b ba k awal pag jalan lengang
kalau tak mungk n d langgar dar belakang
syukur pada-Mu Tuhan.

Enam bulan kemud an
aku bertukar ke Pandan
atas keperluan tugasan
t ga tahun lamanya aku d Pandan
buat perjanj an dengan p hak pengurusan
selepas t ga tahun p ndah ke Kajang
s ksa juga berulang sehar an
banyak masa hab s d atas jalan
menempuh kesesakan yang tak berkesudahan
faham-faham saja traf k d pandan
bertal arus tak pernah aman
sak t-sak t badan
mengejar masa elak kesesakkan
kes an!!!

CNM, 28/11/2010, 9.33 a.m


car Joh Ke Bang XVI

Setelah tamat t ga tahun


sepert d janj kan aku p ndah ke Kajang
aku d tugaskan ke sebelah petang
menjaga kenakalan mur d belum matang
bal k dar kelas berderet panjang
beratur depan b l k d s pl n untuk t ndakan
tulah tugasku sejak tahun pertama masuk dun a pend d kan
mend s pl nkan mur d melanggar peraturan
syukurlah setakat n t ada kes yang bukan-bukan
n at aku mend d k bukan mencar kesalahan.

Sela n tu aku juga memegang jawatan


jurulat h bolasepak sekolah jad p l han
banyak juga kejayaan
dar johan daerah, neger dan kebangsaan
pengalaman sebaga pema n d UKM jad sandaran
melat h dengan penuh perasaan
agar anak d d k jad cemerlang
set ap kejohanan nak muncul johan
tulah sasaran
yang menuntut banyak pengorbanan.

Prestas aku d pandang


pernah d anugerah kh dmat cemerlang
syukur pada-Mu Tuhan
member kan rezek dan kes hatan
dapat berkh dmat tanpa gangguan
merancang dan melaksanakan
program-program pembangunan
selar dengan transformas pend d kan
b na nsan
jayakan wawasan
2020.

8)9*++*),+,),,/ 
c 


Sejak 1998 aku d KHS Kajang
sekolah yang banyak sejarah cemerlang
rama tokoh telah d lah rkan
k n meneruskan trad s gem lang
mempast an warganya terb lang
dalam apa jua b dang
kur kulum juga sukan
dua-dua kena se mbang.

Aku mengajar d t ngkatan enam
per ngkat s j l STPM
subjek geograf dan Pengaj an Am
mur d-mur d semua faham
aku guru yang tak boleh d buat ma n
tegas dan keras dem kejayaan
pengajaran berkesan jad sasaran
rama yang berjaya tulah harapan
masuk mana-mana un vers t yang jad p l han.

Aku banga menyumbang
masa dan tenaga d KHS Kajang
t ada apa yang dapat menghalang
kesungguhan dan kecekalan
mend d k mur d jad handalan
per ngkat daerah, neger atau kebangsaan
tu sebahag an V s dan M s yang d rancang
selar gagasan b na modal nsan
jayakan wawasan.

CNM, 2/12/2010, 20.31 pm


c 


K n aku bahag a
punya keluarga punya kerja
t ada apa lag yang menyesak dada
jaga keluarga ber kan yang terdaya
moga anak-anak dan ster juga bahag a
kas h sayang k ta b na bersama ber r ng doa
moga rahmat yang Esa m l k k ta selamanya.

Aku juga berbangga
tugasku mend d k anak bangsa
menjayakan wawasan negara
moga lah rlah nsan- nsan yang berw bawa
mewar s pemer ntahan negara yang merdeka
harapan dan doa moga kesejahteraan d kurn a
dapatlah berbakt untuk negara bangsa dan agama.

In lah catatan perjalanan saya


dar desa mengejar c ta
buat tatapan ster dan anak terc nta
moga jad panduan menempuh alam dewasa
terus berusaha j ka ng n berjaya
jangan mudah putus asa
r ng doa kepada yang Esa
pasrah dan tawakal kepada takd r k ta
InsyaAllah berjaya.

J ka ada sepanjang bercer ta


kemaafan dar lubuk hat kup nta
har hujung kak ke hujung kepala
segala kelemahan datang dar d r saya
segala keba kan datang dar Allah jua
t ada n at menggur s hat ses apa
t ada n at mempersenda ses apa
hanya berkongs perjalanan h dup saya
suka duka tawa r a d alam nyata.

CNM, 4/12/2010, 10.56 am