BERITA ACARA

Pada hari ini ............. Tanggal .............Bulan ............. Tahun Dua Ribu Sembilan, yang
bertanda tangan dibawah ini :
I. Nama

: .....................................................................................................................

Jabatan

: .....................................................................................................................

Dalam hal ini bertindak dan atas nama x .................................................................
Yang selanjutnya disebut
II. Nama

: .....................................................................................................................

Jabatan

: .....................................................................................................................

Dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. xxx, yang selanjutnya dalam Berita Acara
ini disebut REKANAN.
xxx telah melaksanakan pekerjaan instalasi xx di
x....................................................................................................................................
Dinyatakan bahwa pekerjaan instalasi perangkat tersebut telah beroperasi dan berfungsi
dengan baik.

x

.................................................

xxx

................................................