Anda di halaman 1dari 56

Tim Redaksi

TESAURUS BAHASA INDONESIA


PUSAT BAHASA

Pemimpin Redaksi
Dendy Sugono

Penyelia
Sugiyono
Yeyen Maryani

Redaksi Pelaksana

Ketua
Dra. Meity Taqdir Qodratillah

Anggota
Adi Budiwiyanto
Dewi Puspita
Dora Amalia
Teguh Santoso

PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KATA PENGANTAR

Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia,


penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan,
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu,
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa.
Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu,
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan.
Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan,
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat.
Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya
penyajian dalam bentuk buku ini.

Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono


Kepala Pusat Bahasa
DAFTAR ISI

Tim Redaksi iii

Sambutan Mendiknas v

Kata Pengantar vii

Daftar Isi ix

Petunjuk Pemakaian xi

A—Z 1—560
PETUNJUK PEMAKAIAN
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA
EDISI PERTAMA

Tesaurus
Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna ‘khazanah’.Lambat
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni ‘buku yang dijadikan sumber
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya,
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya.
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad.
Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat
mencarinya pada lema hewan.

hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa

Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar.
Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label
ant.

haram a 1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang; 2 mulia, suci;
ant 1 halal
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak;
ant menghalalkan
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan;
ant penghalalan

jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara

Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan


lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan,
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari,
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari.

Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan
kata itu untuk keperluan pragmatis.
xii
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit.

Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena
akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari-
hari.

radar n pencari, pengesan, peninjau

Singkatan
a adjektiva
adv adverbia
ant antonim
cak cakapan

dsb dan sebagainya


ki kiasan

n nomina
num numeralia
p partikel
pron pronomina
v verba


K
kabar n berita, informasi, mak- mengaburkan v memudarkan, mengeruh-
lumat, pemberitahuan, pe- kan, menyaburkan, menyuramkan, me-
ngumuman, warta; redupkan, mengelamkan, menggelapkan
-- angin angin lalu, desas 2
kabur v angkat kaki, enyah, hengkang, hi-
desus, gosip, gunjingan, kabar lang, lenyap, maherat, melarikan diri,
burung, rumor; mengacir, minggat, pergi
-- baik berita gembira kabut 1 n awan, halimun, mega; 2 a baur,
mengabari v menghubungi, mengontak; buram, ilam-ilam, kelam, kusam, lamat-
mengabarkan v melaporkan, memberi- lamat, pirau, redup, remang, samar-samar,
tahukan, memberitakan, menginformasi- sebam, suram;
kan, mengumumkan, mewartakan; berkabut a kabur, kelam
pengabaran n pelaporan, peliputan, pem- 1
kaca n 1 cermin, kaca muka, mirat, reflektor;
beritaan, pemberitahuan, penyiaran 2 beling, kristal, lensa; 3 ki acuan, contoh,
kabel n kawat, tali besi teladan;
kabil a cak durhaka, murtad -- pembesar lup, mikroskop
kabin n bilik, kamar, ruang berkaca v 1 becermin, mengaca; 2 ki men-
kabilah n kaum, suku bangsa contoh;
1
kabinet n dewan menteri berkaca-kaca a berkilauan, gemerlap, me-
2
kabinet n lemari (kecil) ngilap, merelap
1
kabir, mengabir v cak menarik, meng- 2
kaca n halaman, lembaran, muka, pagina
ganggut, meraih, meranggung, meraup, 1
kacak, mengacak v memegang, mengangkat;
merenggut, merengkuh ~ galas 1 membawa, memikul, mendagang,
2
kabir a agung, akbar, besar (ki) menggandar; 2 ki berdagang, berjaja, ber-
kabu-kabu n 1 kapuk; 2 randu jualan, menggalas
kabul n keikhlasan, kelulusan, kerelaan, pe- berkacak v berpegang;
nerimaan, perjanjian, perkenan, persetu- ~ pinggang bercekak pinggang, bertekan
juan; pinggang, bertolak pinggang;
mengabulkan v meluluskan, memakbul- 2
kacak a 1 cegak, segak, tegak; 2 agul,
kan, memperbolehkan, memperkenankan, angkuh, arogan, bongak, bongkak, bu-
menerima, mengakui, mengakuri, me- rakah, congkak, gaduk, jemawa, langguk,
ngasi, mengesahkan, mengijabkan, meng- lantam, pongah, rangah, ria, sombong,
ikhlaskan, mengizinkan, menyampaikan, tinggi hati, uju
menyepakati, menyetujui; kacam n asam kumbang
terkabul v tercapai, terlaksana, termakbul, kacamata n 1 tesmak; 2 ki perspektif, sudut
terpenuhi; pandang;
pengabulan n penerimaan, persetujuan, kacang n bin (cak), kedelai, polong;
kelulusan -- botor jaat, kecipir;
ant penolakan -- hutan jering balau, jering hutan;
1
kabung, berkabung v berbelasungkawa, -- polong ercis, kapri;
berdukacita, bersedih hati -- tanah kacang cina;
2
kabung v kerat, penggal, potong; kacangan a kodian, murahan, pasaran, pi-
mengabung v memenggal, memotong, cisan
mencencang, mengerat kacau a 1 bancuh, baur, berantakan, ber-
1
kabur a aram-temaram, baur, buram, kabut, karu, bingung, buyar, gaul, haru biru,
kelam, keruh, kusam, lamat-lamat, me- kacau balau, kacuk, kalut, kelam-
lindap, membalam, muram, pirau, pudar, kabut, keruh, lopak-lapik, rancu, ri-
redup, remang-remang, samar-samar, cuh, rusak, teraduk-aduk, tercampur;
saru, sayup-sayup, sebam, suram; 2 bimbang, buncah, cemas, cabuh,
ant jelas gaduh, gelisah, gempar, heboh, hingar,
mengabur v memudar; hiruk, hiruk-pikuk, huru-hara, khawa-
224 kacau balau • kaget
tir, kiruh, kulut, kusut, lopak-lapik, onar, kacung n abdi, babu (cak), budak, hamba,
ribut, riuh, riuh rendah, resah, risau, rumit, jongos, kawula, pelayan, pembantu, pe-
rusuh, was-was; suruh, sahaya
mengacau v 1 membancuh, memutar, kadal n bengkarung, cecak tanah, tekik
mengarau, mengarih, mengarun, menge- 1
kadam n duli, tapak kaki
bur, menggaul, mengganggu, menggoda, 2
kadam n cepu
mengocok, mengusik, meraban (ki), me- kadang, kadang-kadang adv adakalanya,
ranyau, meremet, merungsingkan; 2 mem- kadang kala, sekali-sekali, sekali wak-
bundak, meneror, mengganggu, merusak, tu, sering-sering, sesekali, sporadis, ter-
merusuh; 3 mengacaukan; kadang
mengacaukan 1 v mencampuradukkan, 1
kadar n 1 kekuatan, kemampuan, kuasa;
mengaduk-aduk, memerantakkan, mem- 2 bilangan, ketentuan, kodrat, nasib, su-
bongkar-bangkir, membuyarkan, memorak- ratan; 3 kodrat, sifat bawaan;
porandakan, menceraiberaikan, mengacak- sekadar n hanya, semata-mata;
acak; 2 merusak, menggalaukan, meng- sekadarnya a ala kadarnya, apa adanya,
gelisahkan, menggerecoki, meresahkan, seadanya, seperlunya
merisaukan; 2
kadar n 1 persentase, takaran, tingkatan,
pengacau n berandal, jelatang (ki), kacang ukuran; 2 karat; 3 harga, harkat, kualitas,
miang (ki), pengacum, pengasung, peng- martabat, mutu, nilai, taraf
ganggu, penggentar, penghasut, perusuh, kadas n gudik, kudis, kurap
provokator; kadaver n mumi, zombi
berkacau v berbaur, bercampur aduk, ber- kade n bandar, dermaga, pelabuhan
campur baur, berganduh, berpadu, larut, kader n bakal, calon, kadet, kandidat;
sabur limbur, teraduk; pengaderan n kaderisasi, pembibitan
kekacauan n 1 kekalutan, kekeruhan, sim- kaderisasi n pengaderan
pangsiuran, kompleksitas; 2 anarki, ke- kadet n calon perwira, teruna
gaduhan, kegemparan, kemelut, keonar- kadi n hakim, magistrat, penghulu
an, kerecokan, keributan, kericuhan, keru- kadim n ahli, famili, kaum, keluarga, ke-
suhan, pergolakan, prahara, turbulensi rabat, keturunan, marga, rumpun, sanak,
kacau-balau a acak-acakan, awut-awut- saudara, trah
an, berantakan, berarakan, berpesai-pesai, kado n bingkisan, cendera mata, hadiah, pem-
bersepah, berserakan, bongkar-bangkir, berian, tanda mata
centang-perenang, cerai-berai, kelut-melut, kadung v bablas, kebacut (cak), teranjur,
keruntang-pukang, kibang-kibut, kocar- terlancap, terlanjur, tersorong
kacir, kusut, lalu-lalang, malang-melintang, kafe n bar, kedai minum, kafetaria, kantin,
morat-marit, porak-poranda, ricuh, semra- kedai kopi, warung kopi, restoran
wut, serabutan, tersara bara; kafi a cukup, genap, integral, komplet, leng-
mengacaubalaukan v memecahbelahkan, kap, sempurna
memorakporandakan, menceraiberaikan kafilah n delegasi, kontingen, rombongan
mengocar-ngacirkan kafir a ateis, kufur, perbegu
kacip n klip; kagak adv enggak (cak), tidak
mengacip v ki mengapit, menghimpit, kaget a kagum, takjub, tercengang, ter-
menjepit, menyepit gemap, terheran-heran, terkejut, terkesiap,
kacir, mengacir v angkat kaki, enyah, heng- termenung, terpengarah, terperanjat, ter-
kang, kabur, melarikan diri, mengibrit pesona, tersentak, tertegun ;
(cak), minggat mengagetkan v memerangahkan, meme-
kacu n mandil, saputangan, selampai ranjatkan, memesonakan, menakjubkan,
kacuk a kacau, campur; menegunkan, mengagumkan, mengejutkan,
kacukan n campuran, gabungan, kacauan, mengherankan, menyentakkan, menyirap-
paduan kan darah
kagok • kaki 225
kagok a 1 asing, canggung, gagap, kaku, dependensi, interkoneksi, koneksi, kore-
kikuk, wagu; 2 terganggu, terhalang lasi, korespondensi, pertalian, pautan,
kagum a heran, takjub, tercengang, terpe- relevansi;
sona, silau (ki), terpukau; terkait v tercantel, tercantol, tergantung,
mengagumi v memuja-muja; tersangkut, terikat, terpaut;
mengagumkan v atraktif, hebat, luar biasa, berkaitan v berangkaian, berantai, ber-
memesona, memikat, menakjubkan, me- asosiasi, bercantuman, bergabungan, ber-
narik, mencengangkan, spektakuler; gandengan, berhubungan, berjalin-jalin,
pengagum n fans (cak), pemuja, peng- berkenaan, berpautan, bersambungan,
gemar; bersangkut paut, bersangkutan, berse-
kekaguman n keganjilan, keheranan, ke- lirat, berselok-belok, bersentuhan, bersing-
pelikan, ketakjuban; gungan, bertalian, bertautan, berurusan;
1
kahar n cikar, dokar, pedati keterkaitan n 1 ketergantungan; 2 impli-
2
kahar a 1 mahakuasa; 2 absolut, adikara, kasi, keterlibatan, sangkutan
diktatorial, otoriter, sewenang-wenang, kaji n penyelidikan, riset, studi;
tiranis, totaliter mengaji v membaca, mendaras;
kahwa n kopi mengkaji v 1 membahas, mempelajari,
kaidah n 1 ajaran, aksioma, asas, cara, hukum, memeriksa, mendalami, menelaah, mene-
kode etik, konvensi, laku, langgam, norma, liti, mengamati, meninjau; 2 menjelajahi,
patokan, pedoman, pegangan, peraturan, menganalisis, menyelami;
petunjuk, prinsip, rel (ki), teori; 2 acara, kajian n amatan, analisis;
aturan, corak, gaya, jalan, juntrungan, pengkaji n pemeriksa, peneliti, penyelidik;
lagak, lagam, lagu, metode, modus, order, pengkajian n analisis, pemeriksaan, pe-
pendirian, ragam, sistem, stelsel, susunan, nelitian, peninjauan, riset, studi, telaah
tataan kakah, terkakah-kakah v mengakak
1
kail n paut, pepas, taut; 1
kakak n abang, akang, ayu, empok, ka-
mengail v memancing, membubu, memepas kanda, kakang, kangmas, mas, mbak,
2
kail, kail-kail n kepancingan, ketulangan mbakyu, teteh, uda
kain n tekstil, tenunan; 2
kakak, mengakak v bercekakakan (cak),
-- belongsong kain tenun; berdekak-dekak, merakah, terbahak-
-- benang kain lajak, kain sutra; bahak, tergelak-gelak, terkakah-kakah, ter-
-- rentang spanduk, tajuk rawal kakak-kakak, terkekeh-kekeh, terpingkal-
kais n cakar, kakas, kekas; pingkal;
mengais v mencakar-cakar, mengakas, meng- kakaktua n catut, gegep, tang
ekas, menggaru, menggores, mengguit, kakang n abang, akang, kangmas, mas, uda
mengorek, mengorek-ngorek, menguit; 1
kakap n siakap
mengais-ngais v mencakar-cakar, menga- 2
kakap, mengakap v mengintai, meronda;
kas, menggeragau, mengorek-ngorek pengakap n pengintai, peronda
kaisar n adiraja, maharaja, raja diraja; kakas n cakar, ceker, kuku;
kekaisaran n imperium mengakas v menceker, mengais, meng-
kait n pemauk, pengait, penggaet, penggait; garuk-garuk, mengorek-ngorek
mengait v memauk, menggaet, menggait, kakawin n kidung, puisi, syair
menggancu; kakbah n kiblat
mengaitkan v melibatkan, melilitkan, me- kakek n 1 aki, datuk, engkong, opa, embah,
mautkan, mempertalikan, mencampur, eyang, nenek; 2 aki-aki, kakek-kakek;
mencantelkan, menggabungkan, menggan- -- moyang karuhun, leluhur, pendahulu,
dengkan, menghubungkan, menyam- pitarah, poyang
bungkan, menyangkutkan, merangkaikan; kaki n 1 ceker (cak), suku, tungkai; 2 cagak, pe-
kaitan n 1 gancu, pengait, penggait; nahan, pengampu, penongkat, penopang,
2 ki afiliasi, asosiasi, hubungan, inter- penumpil, penumpu, penyangga;
226 kaku • kalicau
-- langit akanan, batas pemandangan, ca- daran, gelangan, gelanggang, gelung,
krawala, falak, horizon, ufuk; gulungan, lingkaran
-- seribu lintibang, luing; kalang kabut a 1 bingung, buncah, gagap,
-- tangan ki agen (cak), anak buah, antek, gamam, ganar, gelagapan, gelisah, gugup,
bawahan, begundal (cak), pembantu kelabakan, kelimpungan, mencacau,
kaku a 1 bangka, bangkar, encok, kejang, panik, salah tingkah, senewen (cak); 2 be-
kejat, kejur, kelu, keras, kram, kujur, pejal, lingsatan, tergesa-gesa, tergopoh-gopoh,
rematik, tegang, terkunci; 2 ki dogmatis, tersara bara
doktriner, normatif, preskriptif; 3 aneh, kalap a gelap mata, keselapan, lupa diri,
asing, canggung, ganjil, kagok, kikuk; 4 ba- mata gelap, mencamuk, mengamuk, silap
bil, bandel, bedegong, bengal, degil, du- mata
gal, gecul, gemblung, pembangkang, pem- kalar n leher baju, nia
bantah, penengkar, tambeng kalas a amblas, bersih (cak), habis, lingkap,
kakuminal n retrofleks, serebral ludes
kakus n jamban, kamar kecil, toilet kalau p 1 andaikan, andaikata, apabila,
1
kala n abad, era, kurun, masa, saat, periode, asalkan, bilamana, jika, seandainya, se-
tempo, waktu, zaman; nyampang, seumpama; 2 bagi, menurut,
berkala a ajek, periodik untuk
2
Kala n Akrab, Skorpio kalau-kalau adv barangkali, kelihatannya,
3
kala a jebakan, jerat, pancingan, perangkap mungkin, senyampang;
kalah v angkat tangan, bertekuk lutut, kalaupun p andaikan, apabila, jika, jikalau,
kecundang, keok (ki), melutut, menyerah, seandainya, sekiranya, umpama
mundur, roboh, takluk, tergelincir (cak), kalbu n batin, lubuk hati, nurani, sanubari
tersisih, tumbang, tunduk; kalem a 1 anteng, lembut, pendiam, tenang;
ant menang 2 lunak, rileks, sabar, santai
mengalah v menekur, mengambau, me- kalender n 1 almanak, penanggalan, takwim;
nunduk, menyerah, mundur; 2 acara, agenda, program
mengalahkan v 1 menaklukkan, me- kaleng n ayan, kangsa, kangsam, pipa, tong
nundukkan, menyisihkan; 2 ki melalap, 1
kali n 1 darab; 2 kala, ketika, saat, waktu;
melibas, melindas, melumatkan, mema- mengalikan v memperbanyak, mendarab,
tahkan, membabat, membantai, membu- menggandakan;
barkan, menewaskan, menggagalkan, pengali n multiplikator;
mengganyang, menggilas, mengguling- berkali-kali adv acap kali, berulang-
kan, menggulung, menghabisi, meng- ulang, sering kali;
hancurkan, menjungkalkan, menjungkir- perkalian n multiplikasi, perbanyakan, per-
balikkan, menjungkirkan, menumbangkan, gandaan;
merobohkan, merubuhkan, meruntuhkan; ~ waktu ada kalanya, sekali-kali, sekali tem-
3 melampaui, melebihi, melewati, meng- po;
ungguli; sekali-kali adv 1 sama sekali; 2 adakala-
kekalahan n kegagalan, kejatuhan, kerun- nya, kadang-kadang, kadang kala,
tuhan, ketewasan sesekali, sewaktu-waktu, terkadang
kalai, mengalai v membesut, menggahar, 2
kali n batang air, bengawan, sungai
menggosok, menyental 3
kali adv cak barangkali, bisa jadi, boleh jadi,
kalam n firman, perkataan, sabda, ujaran kalau-kalau, kelihatannya, mungkin, naga-
1
kalang n bantalan, ganjal, lapik, penunjang; naganya, rupa-rupanya, tampaknya
berkalang v berbantal; kaliber n cak kelas, kualitas, peringkat, ting-
~ tanah berlalu, berpulang, mati, mening- katan
gal, tutup mata, tutup usia, wafat kalicau, mengalicau v bersiah, mengelak,
2
kalang, kalangan n 1 golongan, kaum, kelas, mengelit, menggelicik, menghindar, me-
kelompok, lapisan, lingkungan; 2 bun- nyimpang
kalimantang • kanceh 227
kalimantang n bendera, duaja, liwa, panji- berkampaian v bergeletakan, bergelim-
panji, pataka, tunggul, umbul-umbul pangan, berjelapak, puruk-parak;
kalimat n ayat, perkataan, wacana kampanye n 1 persuasi, propaganda; 2 aksi,
kalis a 1 buram, kabus, khalis, pudar, suram; gerakan, manuver, operasi, usaha
2 imun, kebal; kampil, kampilan n kelewang, pedang
-- air kedap air kampiun 1 n juara, pemenang; 2 a jago (cak)
kalium n potasium; kampret n codot, lelawa;
kalkulasi n perhitungan, perincian; kampung 1 n daerah, desa, dukuh, dusun,
mengalkulasi v memperhitungkan, meme- kandang (ki), kediaman, negeri, pedalaman,
rinci talang, wilayah, zona; 2 a kolot, kuno, lama,
kalong n codot, kampret, kelelawar tradisional;
kalui n gurami kampungan a 1 ki memalukan, norak (cak),
kalung n rantai; vulgar; 2 kolot, konservatif, konvensional,
mengalungkan v melingkakan, mengena- kuno, lama, ortodoks, tradisional, usang
kan, menyarungkan kamu pron anda, awak, engkau, kau, sam-
kalut a bundak, galau, kacau, karut, keruh, peyan, saudara, sira, situ (cak);
kusut, runyam, rusuh, ruwet, semrawut; kamuflase n pengelabuan, penipuan, penya-
mengalutkan v mengusutkan, menyulit- maran, penyaruan;
kan, menyusahkan, meruwetkan; berkamuflase v berkedok, bertabir, ber-
kekalutan n huru-hara, kecabuhan, kega- topeng, menyamar, menyaru
duhan, kegegeran, kehebohan, kekacauan, kamus n bausastra, ensiklopedia, glosarium,
keonaran, keributan, kerusuhan leksikon, tesaurus, vokabuler; kamus ba-
kama n asmara, berahi, cinta ku, kamus besar, kamus dwibahasa, kamus
1
kamar n barak, bilik, geladak, kabin, ku- ekabahasa, kamus elektronik, kamus
rungan, petak, ruang, sekatan, tempat istilah, kamus kecil, kamus mini, kamus
2
kamar n bulan, candra, rembulan multibahasa, kamus saku, kamus sinonim,
kambang, mengambang v melampung, me- kamus standar, kamus umum, kamus
layang, mengapung, terkatung-katung visual;
kambar n katung, penyu pekamus n leksikograf;
kambeh n pare, peria perkamusan n leksikografi
kambing n embek, wedus; kana n (bunga) tasbih
-- kibas kambing arab, biri-biri, domba; kanak-kanak n anak, awang, bocah,
-- gunung kambing gurun buyung;
kambing hitam, mengambinghitamkan v ant dewasa
mempersalahkan, mempertanggungkan -- anyir ki bayi, jabang bayi, orok
kambuh a angot (cak), bangkit, kumat kekanak-kanakan a infantil
kambut n bakul, katang-katang kanal n 1 saluran, terusan; 2 kali, lungkang,
kamera n alat potret, kodak (cak), tustel parit, serokan, susukan, tali air
kamhar n laken, sekelat, wol kanan n daksina
kami pron abdi, aku, ana (cak), awak, beta, ant kiri
ego, hamba, patik, saya 1
kancah n 1 kawah, kuali; 2 ajang, arena, ge-
kamil a lengkap, ideal, sempurna langgang, medan, palagan
kamit, kamit-kamit v komat-kamit 2
kancah, sekancah n sepemeluk, sependekap;
kamitua n datuk, sesepuh, tetua terkancah v 1 terdekap, terpeluk; 2 ter-
kamp n 1 barak, bivak, kemah; 2 pengasingan, babit, terbawa-bawa, terbelit, tergiring,
penjara terjerumus, terkebat (ki), terlibat, terpalit
kampai, terkampai v terbaring, terbeling- (ki), terpuruk, tersangkut, terseret;
kang, terbujur, tergeletak, tergelimpang, kancap a penuh, peres
tergolek, terhantar, terjelapak, terkapar, kanceh, terkanceh a cebol, katik, kerdil,
tersempalai; kontet
228 kancil • kaok
kancil n bengkunang, butang, pelanduk mengangkangi v 1 ki mencaplok (cak), men-
kancing n buah baju, butang, gancu, kunci, celapaki, menelan (ki), mengembat (cak),
pasak, pengait, peniti, pin; menggasak, menyerobot; 3 menggagahi,
-- tarik ritsleting, seleret; menzinahi;
mengancing v memalang, menggerendel, terkangkang v tercapak, tercelapak, ter-
mengunci; jangkang
terkancing v ki terkatup, terkunci, tertutup kangmas n abang, akang, kakanda, mas,
kancut n cawat, celana dalam, koteka raka, uda, kakak
kandang n 1 kerangkeng, kurungan, sang- kangsa n 1 gangsa, kuningan, perunggu; 2 be-
kar; 2 ki kampung, negeri, pondok, rumah, lek, kaleng, tin
tempat tinggal; kanjang, berkanjang a berkeras hati, gentur,
-- ayam serun; tabah, taman, tekun
-- kuda ari, hipodrom, istal; kanji n bubur sagu, kepurun, tajin
-- merpati pagupon; kanker n puru ajal, tumor ganas;
-- mobil garasi; -- darah leukimia
-- pesawat hanggar; kano n bahtera, belepas, biduk, kayak, lam-
kandas 1 v karam, terdampar, tersangkut, bu, perahu, sampan, sekoci, selup
tersakat, tersekat, terserampang; 2 a ki 1
kanon n 1 dekrit, hukum, ordinansi, pe-
batal, bubar, buyar, gagal, kecewa, putus, raturan, regulasi, statuta, undang-undang;
sia-sia; 2 ajaran, dogma, doktrin
mengandaskan v 1 mendamparkan, me- 2
kanon n lela, meriam, rentaka
nenggelamkan; 2 melumpuhkan, mema- kanonis a otoritatif
tahkan, menggagalkan, menghalangi, kanopi n atap, langit-langit
menjegal, menyabot kans n cak angin (ki), harapan, jalan, ke-
kandidat n bakal, calon, kader, kadet, kontes- mungkinan, kesempatan, peluang, pintu
tan, pengikut, peserta (ki), prospek
kandil n corong, cublik, damar, dian, lampu, Kanser n Karkata, Sartan
lentera, pelita, penerang kanta n lensa, suryakanta
kandung n kandungan, peranakan, rahim; kanti n kawan, rekan, teman
mengandung v 1 berisi, dalam tian, kantin n bufet, kedai, warung makan
membawa berat, memuat, menyimpan, kantong n kampil, kandi, kandung, kantung,
tercantum; 2 berbadan dua, berisi, bunting, karung, kekandi, kocek, kopek, poket (cak),
hamil, sarat (ki); pundi-pundi, pura, sak, saku, tas, uncang;
-- hati benci, dongkol, gemas, gregetan, -- air kik, kirbat;
gondok, jengkel, keki (cak), kesal, mangkel, -- bekal bokca, uncang;
masygul, pegal hati, sebal; -- makanan pelembungan, tembolok;
kandungan n 1 bunyi, diktum, isi, muatan; -- nasi lambung, perut besar, waduk;
2 peranakan, perut (ki), rahim; 3 embrio, -- perut ampela, empedal, rempela
fetus, janin, mudigah; mengantongi v ki memegang, memetik,
terkandung v tercantum, terdapat, ter- mencapai,mendapat,menyabet,menyandang
maktub, terpendam, terselip, tersimpan, (gelar), meraih, merebut
tersimpul, tersemat, tersisip, tertanam; kantor n balai, biro, dewan, dinas, gedung,
sekandung a sedarah instansi, jabatan, jawatan, pejabat;
kang n bak -- besar kantor pusat;
kangen a ribang, rindu -- cabang agen, kantor wilayah;
kangkang n 1 kelangkang, kerangkang, -- lelang balai lelang;
kunci paha, pangkal paha, selangkangan; kantuk, mengantuk v mengangut
2 pesak; Kanya n Mayang, Sunbulat, Virgo
mengangkang v menjangkang, menyeng- kanyon n jurang, lembah, ngarai, tahang
kang, meranggung; kaok, berkaok-kaok v bergembar-gembor,
kaos • 1karang 229
berkoar-koar, berseru-seru, berteriak-teriak, 1
kapital n aset, dana, harta kekayaan, modal,
memekik-mekik, menjerit-jerit uang
kaos n amuk, anarki, huru-hara, kalibut, ke- 2
kapital a besar
kacauan, kurusuhan kapitalisasi n investasi, pemodalan, pen-
kap n atap, tudung, tutup danaan
kapa-kapa n sengkuap, sudung kapling n lahan, persil, petak, tanah
kapabel a cak berpengalaman, cakap, kompe- kapok a insaf, jera, tobat
ten, mampu, piawai, sanggup, ulung kaprah a biasa, lazim, lumrah
kapabilitas n 1 daya, kapasitas, kebiasaan, kapri n ercis, kacang polong
kemampuan, kesanggupan, kompetensi, Kaprikornus n Jadi, Makara
kualifikasi; 2 keahlian, kebolehan, keca- kapstok n cantolan, gantungan, sangkutan
kapan, kelebihan, kemahiran, kepandaian, kapten n mualim, nakhoda
kepiawaian, keterampilan 1
kapuk n kabu-kabu, randu
kapah, terkapah-kapah v berkempul- 2
kapuk n jelapang, kelenteng, kembung, lum-
kempul, engap-engap, gelagapan, gem- bung, rangkiang, terup
pul-gempul, kembang-kempis, megap- kapur n gamping;
megap,mengap-mengap (cak), ngos-ngosan -- hidup kalsiumoksida, kapur kembang,
(cak), terekeh-ekeh, terengah-engah, ter- kapur mentah, kapur tohor, kuripan;
sengal-sengal -- tulis kapur belanda;
1
kapak n beliung kapur sirih, sekapur sirih n alas kata, intro-
2
kapak n kepak, sayap duksi, kata pendahuluan, kata pengantar,
1
kapal n bahtera, pesawat; prakata, prawacana
-- mualim kapal pandu, kapal tunda; karabin n mitraliur
-- terbang kapal udara, pesawat terbang, karakter n 1 aksara, huruf, leter; 2 lambang,
pesawat udara; markah, simbol, tanda; 3 bawaan, hati,
mengapalkan v membawa, mengangkut, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku,
mengirimkan; personalitas, sifat, tabiat, temperamen, wa-
pengapalan n pengangkutan, pengiriman tak; 4 ciri, karakteristik, keunikan,
2
kapal n belulang, kulit keras, risa berkarakter v berkepribadian, berperilaku,
kapan pron bila, bilamana bersifat, bertabiat, berwatak
1
kapang n kerang, tembelok, teritip karakterisasi n pemeranan, perwatakan
2
kapang, berkapang v bercendawan, ber- karakteristik 1 n idiosinkrasi, individualitas,
jamur, bulukan karakter, keistimewaan, kekhususan, ke-
3
kapang, kapangan n eklips, gerhana unikan, partikularitas; 2 a distingtif, indivi-
kapar, terkapar v terbaring, terbelingkang, dual, istimewa, khas, khusus, spesial, spe-
terbujur, tergeletak, tergelimpang, terge- sifik, tersendiri, unik
lintang, terhantar, terjelapak, terjengkang, karam v tenggelam, tersakat;
tertelentang, terolek, tersempalai; mengaramkan v menenggelamkan
berkaparan v bergeletakan, bergelimpang- 1
karang v jalin, rangkai, susun;
an, berjelapak mengarang v bercerita, berkisah, mence-
kapas n kapuk, randu, kabu-kabu, gelempung ritakan, mencipta, mendongeng, meng-
kapasitas n 1 daya muat, daya serap, daya gubah, mengomposisikan, menguraikan,
tampung, isi, ukuran, volume; 2 daya, menulis, menyusun, mereka-reka;
kapabilitas, kekuatan, kinerja; 3 jabatan, mengarang-ngarang v membikin-bikin
kedudukan, peran, posisi, status (cak), membuat-buat, mengada-ada;
kapi n belok, derek, kerek, takal pengarang n cerpenis, editor, kreator,
kapiran a telantar, terabaikan, tersia-sia novelis, pencerita, pencipta, penggubah,
kapita n jiwa, kepala, orang penulis, penyair, penyusun, pereka, pe-
kapita selekta n antologi, bunga rampai, riwayat, prosais, pujangga, redaktur,
senarai sastrawan;
230 2karang • karya
karangan n 1 artikel, buah pena, buah berkarib v bersahabat, berteman;
pikiran, cerita, ciptaan, esai, gubahan, perkariban n persahabatan, persaudaraan,
karya, karya tulis, kertas kerja, kisah, pertalian;
komposisi, kreasi, lakonan, makalah, kekariban n keeratan, kedekatan
paper (cak), rencana, risalah, suntingan, karier n jabatan, pekerjaan, profesi, peng-
titisan pena, tulisan; 2 anggitan, cita, fan- hidupan
tasi, gosip, impian, khayalan, lamunan, karih v aduk, karau, kacau
pikiran, rekaan, renungan, rumor; 3 ber- mengarih v memutar, mengacau, menga-
kas, ikatan, jambak, rangkaian, susunan, duk, mengarau, mengarun, mengebur,
untaian; mengincau, mengacok
~ bebas cerita, fiksi, gancaran, prosa; karikatur n parodi, satire, sindiran
~ bunga buket karikatural a satiris, sinis
2
karang, pekarangan n halaman, jerambah, karim a dermawan, murah hati
pelataran karisma n pamor, pengaruh, wibawa
karismatis a berwibawa
karas n gaharu, kepang, tengkaras
Karkata a Kanser, Sartan
¹karat n kerak, kotoran, tahi besi karnaval n parade, pawai
-- hati ki kebusukan, kejahatan; karpet n ambal, babut, hamparan, kasur,
berkarat a ki bejat, bobrok, buruk, busuk, kelasa, permadani, puadai, tikar
karatan, lapuk, rusak; karsa n kehendak, niat
karatan a ahli beridai (ki), berpengalaman, kartika n bintang
cakap, eksper, kawakan, lihai, mahir, pa- kartilago n tulang muda, tulang rawan
cak, pandai, piawai, profesional, terampil, kartu n karcis, surat, tiket
ulung kartun n animasi
²karat n berat, bobot, kadar, kualitas, mutu karu, mengaru v mematahkan, memintas,
karau v adon, aduk, kacau, kocok; memotong, memutus, menceletuk, me-
mengarau v memutar, mengacau, menga- nengahi, menginterupsi, meningkah, me-
don, mengaduk, mengarun, mengebur, nukas, menyampuk, menyarung, menye-
la, menyelang, menyerobot
mengocok
karuan a pasti, tentu
karavan n kafilah, rombongan
karuhun n cikal bakal, kakek mo-yang, nenek
karbohidrat n fruktosa moyang, leluhur, pendahulu, poyang
karbol n kreolin karung n ambung, bal, bandela, goni, kem-
karbon n karbonium, zat arang but, keranjang, pundi-pundi, sak, uncang
karbonado n intan hitam, intan karbon karunia n anugerah, berkat, kurnia, nikmat,
karbonat, karbonat asam n bikarbonat pemberian, rejeki, rezeki;
karbonil, karbonil klorida n fosgen mengaruniai v memberkati, menganuge-
karcis n kartu, tiket rahi
kardia n jantung karut, karut marut a galau, kacau, kusut,
kardinal a elementer, esensial, fundamental, rusuh;
pokok, primer, utama, vital mengarut v mengacaukan, menggaduhkan,
kardus n dus, karton, kubus menggerecoki, mengusutkan, merecoki;
karena p akibat, atas, berkat, gara-gara, berkarut a bimbang, bingung, buncah,
lantaran, oleh, sebab cemas, galau, gelisah, kacau, keruh, kha-
karet 1 n getah kejai, para; 2 a ki longgar, watir, resah, risau, rongseng, was-was
karya a 1 buatan, kerja, nukilan, pekerjaan,
mulur mungkret;
penjelmaan, perbuatan, perwujudan, tindak-
mengaret v ki bertambah, memanjang, me-
an, tugas; 2 n ciptaan, gubahan, karangan,
mulur, mundur komposisi, kreasi, rekaan, susunan;
kargo n barang, beban, muatan -- besar adikarya, mahakarya, karyatama;
karib a akrab, amikal, dekat, erat, intim, -- sastra cerpen, drama, gurindam, hikayat,
kental, kerabat, kukuh, melekat, men- lukisan, novel, pauwa, puisi, rubai, sajak,
dalam, mesra, sanding; satir, seloka, syair;
karyatama • kata 231
mengaryakan v memakai, mempekerjakan; emas tempawan, gacoan (cak), intan (ki),
pengaryaan n pendayagunaan, pengaktifan; jantung hati, jiwa (ki), juwita, kesayangan,
berkarya v bekerja, berkreasi mahkota (ki), mata hati, pacar, pelipur hati,
karyatama n adikarya, karya besar, maha- pengobat hati, pujaan hati, puspa hati, sir-
karya siran, tali hati, tali jantung, tambatan hati,
karyawan n buruh, karyawati, pegawai, peker- yang tercinta
ja, tenaga kerja 2
kasih v agih, bagi, beri;
kas n 1 brankas, dana, peti (uang), simpanan,
mengasihkan v memasrahkan, membagi-
tabungan, uang; 2 cak kontan, tunai
kasah n lampit, tikar kan, memberikan, menerimakan, meng-
kasak, kasak-kusuk n bisik-bisik, desas- asung, menyerahkan
desus, kasak-kisik kasim a kebiri;
kasam n dendam, kesumat mengasim v memandulkan, mengebiri,
mengasam v melepas kasam, membalas mensterilkan
dendam, memulangkan balas, menuntut kasip v basi, dingin, ketinggalan (cak), kuno,
balas; telat, terlambat, terlewat
berkasam v menaruh dendam, mendendam kasir n bendaharawan, kasa
kasang a bera, cengkar, gersang, kering, ker- kasmaran v gandrung, jatuh cinta, jatuh hati,
sang, kurus, tandus mabuk asmara, mabuk kepayang, tergila-
kasap a berserabut, kasar, kesat, meraga, gila
purut kasta n bagian, golongan, jenis, kelas, kum-
kasar a 1 agresif, begar, bengis, berangas-
pulan, strata, stratum, susunan, tingkatan
an, beringas, biadab, brutal, garang, keras,
kastrasi n pengebirian, sterilisasi;
kurang ajar, pemarah, rampus, rusuh,
sembarangan, ugal-ugalan; 2 buruk, ce- mengastrasi v memandulkan, mengebiri,
roboh, gabas, jelek, sergut, subal, vulgar, mensterilkan, menyidai
3 berkerut, kasap, kesat, purut; 4 fisis, kastroli n pencahar
jasmaniah, kasat mata, konkret, maujud, kasturi n gandapura
nyata, ragawi, substansial, tebal, tegas; kasur n jok, matras, pembaringan, tikar,
ant 3 halus tilam
mengasari v mengerasi; kasus n afair, hal, kejadian, kisah, masalah,
kekasaran n kebrutalan, kekerasan peristiwa, perkara, persoalan, skandal,
kasat mata n fisis, jasmaniah, konkret, ma- urusan
ujud, nyata, ragawi, sensibel, tebal, tegas kata n bicara, cakap, celoteh, cerita, kaul,
1
kasep v kesiangan (ki), lewat waktu, telat kecek, logat, istilah, madah, omong, peri,
(cak), terlalai, terlambat sabda, sebutan, tegas, terma, tutur, ujar;
2
kasep a cakap, ganteng, tampan -- benda nomina, substantif;
kasidah n halwa telinga, nasyid -- berimbuhan derivat, kata jadian, kata
1
kasih n afeksi, asih, asmara, belas, berahi, cinta, turunan;
iba, kurnia, prihatin, sayang; -- bilangan numeralia;
mengasihi v mencintai, menganakemas- -- depan preposisi;
kan, menyayangi, menyukai; -- ganti pronomina: pronomina persona,
pengasih n pemurah, penyayang; pronomina taktentu
kasihan n belas, iba, sayang, welas; -- hati bisikan hati, gerak hati, insting,
berkasihan v saling mengasihi; intuisi, perasaan;
berkasih-kasihan v bercintaan, bercum- -- (peng)hubung kata sambung, konjungsi;
buan, berduaan (cak), bermesraan, ber- -- keadaan adjektiva, kata sifat;
pacaran, indehoi (cak), masyuk; -- kepala entri, lema;
pekasih n gendam, guna-guna, pelet, pe- -- kerja verba;
rindu; -- keterangan adverbia, kata tambahan,
kekasih n belahan diri, belahan jiwa, tafsir;
buah hati, bunga hati, cahaya mata, -- majemuk idiom, ungkapan;
232 katai • katup
-- pendahuluan introduksi, (kata) pengan- 1
katak n bancet, belentung, kangkung, kece-
tar, prakata; bong, kintal, kodok, loncek;
-- penutup akhirulkalam; -- pohon katak terbang;
-- sambung konjungsi; -- puru bangkong
-- sambutan kata pengantar, sekapur sirih; 2
katak a pendek
-- sandang artikel; 3
katak n dambir, gelambir, kelambir;
-- seru interjeksi; berkatak-katak v bergelambir, mendambir,
-- ulang reduplikasi menggeleber, menggelibir
berkata v berbicara, bercakap, bercelo- katalis n dorongan, impetus, insentif, mo-
teh, bercerita, berfirman, berkecek, ber- tivasi, perangsang, stimulan
moncong, berperi, bersabda, bersuara, katalog n brosur, butiran, catatan, direktori,
bertutur, berucap, berujar, memerintah, klasifikasi, perincian, prospektus, senarai
mengatakan; katapel n pelanting, plinteng, selepetan;
mengatakan v melafazkan, melahirkan, mengatapel v menjepret, menyelepet
melaporkan, memadahkan, memaklum- katebelece n cak disposisi, memo, nota
kan, membahasakan, membilangkan, me- katedral n basilika, dom, gereja agung, ge-
merikan, memerinci, menandaskan, mence- reja keuskupan, gereja utama
ritakan, mencetuskan, mencurahkan, me- kategori n bagian, bilangan, golongan, grup,
negaskan, menerangkan, mengabarkan, jenis, kelas, kelompok;
mengekspresikan, menggambarkan, meng- mengategorikan v memilah, mengelom-
informasikan, mengisahkan, mengucapkan, pokkan, mengklasifikasikan
mengujarkan, mengungkapkan, mengu- kategoris a definit, eksplisit, jitu, kena,
tarakan, menjelaskan, menuturkan, me- langsung, pasti, positif, spesifik, tertentu
nyatakan, menyebutkan, menyuarakan,; kategorisasi n klasifikasi, pembagian, pe-
terkatakan v terceritakan, tergambarkan, ngelompokan, penggolongan, penjenisan
terkabarkan, terlaporkan, terlukiskan, ter- katek n ketiak;
perikan, terucapkan; mengateki v menggelikan, menggelitik,
perkataan n 1 lisan, percakapan, titik lidah, menggili, mengilik, mengitik-itik
tutur kata, ucapan; 2 bicara, cakap, firman, katering n jasa boga
kalimah, kalimat, komentar, omongan, kates n betik, keliki, pepaya
sabda, tuturan, ujaran; 3 kosakata, per- katib n carik, debir, juru tulis, kerani, sekre-
istilahan; taris
memperkatakan v membahas, membica- katil n 1 pembaringan, peraduan, ranjang,
rakan, mengomongkan, menuturkan; tempat tidur; 2 resbang, sofa
sekata n cocok, seia, sekata, sejadi, semu- katir n cadik, semah-semah
pakat, sepakat, setuju; Katolik n Kristen, Masehi, Nasrani
berkata-kata v berbicara, bercakap-cakap, katrol n belok, derek, kapi, kerek, lorah, takal
beromong-omong, bertutur kata; 1
katung n kambar, penyu
mengata-ngatai v meledek, memaki-maki, 2
katung, terkatung-katung v 1 berhanyut-
memarahi, membentak, mencaci, mencaci- hanyut, melampung, melayang-layang,
maki, mencebik, mencela, mencemooh, mengambang, mengapung, mengempul,
mencerca, mendamprat, menengking, me- terapung-apung, tergerak-gerak, terjum-
ngejek, mengeji, menggoyahkan, meng- bul-jumbul, terkumpal-kumpal, terom-
hamuni, menghardik, menghinakan, bang-ambing, tunggang tunggit; 2 terabai,
mengolok-olok, mengorek, mengkritik, terbengkalai, terlunta-lunta
menguman, mengumpat, menista, men- katup n angkup-angkup, injap, klep;
jelek-jelekkan, menyebur (cak), menyenggak, mengatup v menangkup, menguncup, me-
menyentak, merampus, merendahkan nutup;
katai n cebol, ceding, kate, katik, kecil, kerdil, mengatupkan v menangkupkan, mena-
kuntet, leco, pendek, tengkes utkan, mencekup, mengunci, menutupkan;
kau • kawasan 233
~ mata memejamkan, memicing, mengejam, cegah, menemani, mengamati, mengawasi,
mengejapkan, mengerepas, merem (cak); menghalang, mengontrol, menguasai, men-
terkatup v terkancing, terkunci, terpejam, jaga, menunggu;
tertangkup, tertutup mengawali v mengawasi, mengontrol,
kau pron anda, engkau, kamu, saudara menilik, menjaga;
kaukus n organ, sel, unit pengawal n ajudan, centeng (cak), garda,
1
kaul n 1 janji, nazar, niat, prasetia, sumpah; haris, jagapati, pelindung, pencegah, pe-
2 perkataan, ujaran ngaman, pengawas, pengiring, pengontrol,
2
kaul n bulu, lugut, miang, rabuk, selara penilik, penjaga, penunggu, peronda,
kaum n 1 bangsa, bani, etnik, golongan, tukang kepruk, tukang pukul;
kabilah, puak, ras, rumpun, suku; 2 ba- pengawalan n pemanduan, pencegahan,
risan, gerombongan, golongan, kafilah, pengamatan, pengawasan, pengendalian,
kelompok, kontingen, pasukan, rom- penguasaan, penjagaan, penyelenggaraan;
bongan; 3 ahli, famili, keluarga, kerabat, terkawal v tercegah, terlarang, terhalang;
sanak keluarga, sanak-saudara, trah; berkawal v 1 berjaga, berpatroli, bertunggu;
berkaum v 1 berfamili, berkeluarga, ber- 2 berpengawal;
kerabat, bersanak, berwaris; 2 bergolongan, kawan n bendu, dongan, handai, ikhwan,
bergolong-golongan, berkelas-kelas, ber- kanti, karib, kenalan, kroni, mitra, pengikut,
kelompok-kelompok, berpuak-puak; perepat, rafik, rekan, rodong, sahabat, saki,
perkauman n persukuan; saudara, sejawat, sekutu, sobat, taulan,
sekaum n sebangsa, seberinda, segolongan, teman;
seikhwan, sekelompok, sekeluarga, seke- ant musuh
rabat, seumat -- hidup jodoh, teman hidup
1
kaus n baju, oblong; mengawani v menyertai, mendampingi,
-- kaki mojah; menemani, mengawal, mengantarkan,
-- dalam singlet menggauli, mengiringi, menyampingi,
2
kaus n busur menyandingi, menyerikati;
3
Kaus n Alkus, Danuh, Sagitarius berkawan v berapat, bercampur, be-
kausa n 1 akar, antiseden, asal-mula, awal, rekan, bergaul, berhandai, berjiran, ber-
benih, gara-gara, induk (ki), lantaran, kongsi, bermasyarakat, berpakat, ber-
pangkal, pemicu, pokok, sebab, sumber, sahabat, bersaudara, bersekutu, bersobat,
tampang (ki); 2 alasan, dorongan, pertim- berteman;
bangan, stimulan ant bermusuhan
kausalitas n sebab-akibat berkawanan v bergerombol, berkelompok,
kaustik soda n natrium hidroksida, soda berombongan, berpuak-puak, berpasuk,
api, soda gosok berpusu;
kaut, mengaut v mencakup, mencomot, meng- perkawanan n perkoncoan, perkongsian,
ambil, menyauk, meraup persahabatan, persaudaraan, persekutuan,
kavaleri n aswasada, legunder persobatan, pertemanan;
1
kawah n 1 kancah, kuali; 2 kepundan, gua kawanan n gabungan, kerumunan, kom-
2
kawah n ketuban, tuban-tuban plotan, pasukan, rombongan, segerom-
kawa-kawa n galagasi, gonggo, laba-laba, la- bolan, sekelompok, sekumpulan;
wah-lawah sekawanan n segerombol, sekelompok,
kawak, kawakan n 1 tua, tua bangka; 2 ahli, sekeropok, sekerumun;
berida (ki), berpengalaman, cakap, campin, kawasan n 1 alam, area, daerah, distrik,
karatan (cak), lihai, mahir, pandai, piawai, kampus, korong, maktab, mandala, minta-
pintar, senior, terampil, ulung kat, mukim, negeri, rantau, region, ru-
kawal v amati, awasi, jaga, pandu; ang, tempat, wilayah, zona; 2 alun-alun,
mengawal v melindungi, memair, meman- arena, gelanggang, kalangan, landasan,
du, memimpin, mempertahankan, men- lapangan, lingkungan, medan, padang
234 kawat • keburu
kawat n 1 benang besi, benang kuningan, be- mengayuh v menarik, mencampang, men-
nang tembaga, dawai, kabel; 2 telegram; dayung, mengelibat, menyampang;
mengawat v menelegram mengayuhkan v menarikkan, mencam-
kawin v berbaur, beristri, berkeluarga, ber- pangkan, mendayungkan, menyampang-
suami, berumah tangga, menikah; kan;
ant cerai pengayuh n belibat, cawas, dayung, ke-
berkawin v 1 berbaur, berbini, berjodoh, libat, pendayung
berkeluarga, bernikah, berumah tangga, kebabal n babal, putik nangka
duduk, menikah ; 2 berjimak, berpacek, kebacut v cak kadung, teranjur, terlancap,
bersebadan, bersenggama, bersetubuh; telanjur, terlantas, terlonsong, tersorong
ant bercerai kebal a jaduk, kosen, kukuh, weduk;
mengawini v memacek, membuahi, mem- kekebalan n kekuatan, ketahanan, resistensi
peristri, meniduri, menikahi, menjantani, kebas, mengebas, mengebaskan v melam-
menjimak; bai-lambaikan, membuang, mengebut,
mengawinkan v 1 memasangkan, mem- mengibar-ngibarkan, mengibaskan, mengi-
perbinikan, memperistrikan, memper- rap-ngirapkan;
suamikan, memperumahkan, mengijab- kebat n berkas, cekak, pembalut, pembarut,
kan, menikahkan, menjodohkan, menyan- pengikat, perban;
dingkan; 2 memadukan, memperbaurkan, mengebat v melilit, memalut, membalut,
memperhubungkan, mempertalikan, men- membarut, membelit, memerban, mena-
dudukkan, menyatukan likan, menambat, menancang, mencekak,
kawula n 1 abdi, babu (cak), budak, bujang, mengikat, menjaras, menyalut;
jongos, kacung, pelayan, pembantu, pesuruh, mengebatkan v melilitkan, membalutkan,
sahaya; 2 barisan, massa, pengikut, orang membebatkan, memerbankan, menambat-
biasa, rakyat kan, menancangkan, mencekakkan, meng-
kaya a 1 bakir, berada, berbenda, ber- ikatkan, menyalutkan;
harta, berkecukupan, berpunya, congah, pengebat n pembalut, pembebat, pengikat,
makmur, mampu, mewah, rani; 2 ki ber- penyalut, perban;
jebah, berlambak, berlimpah, bernas, fertil, terkebat v 1 terbalut, terbarut, terbebat, ter-
gemuk, kreatif, produktif, subur; belit, tercekak, terikat, terlilit, terperban,
ant miskin tersalut; 2 terbabit, terbawa-bawa, teren-
mengayakan v membesarkan, menambah- dong, tergiring, terkancah, terlibat, terpalit
kan, menguntungkan; (ki), tersangkut, terseret;
ant memiskinkan kebiri a kasim;
memperkaya v memperbanyak, memper- mengebiri v 1 memandulkan, menste-
besar, memperuntungkan, menambah; rilkan, menyidai; 2 cak melumpuhkan,
kekayaan n 1 aktiva, arta, aset, banda, dana, mematahkan, mematikan, mengandaskan,
gaji, gana, harta benda, imbalan, kapital, menggagalkan;
mal, modal, pendapatan, penghasilan, pengebirian n sterilisasi
perbendaharaan, uang; 2 kebesaran, ke- kebul, berkebul v berasap, berkepul,
kuasaan, khazanah, substansi berpulun-pulun, membubung, mendulang
kayangan n indraloka, kedewaan, keindraan, kebun n 1 bustan, ladang, parak, perlak,
suralaya, suraloka, surga, surgaloka, su- raudah, talun, taman; 2 huma, parak,
wargaloka, taman firdaus sawah, tegal, tipar;
kayau, mengayau v memancung, memeng- pekebun n petani, peladang;
gal, memotong, menebas, menetak berkebun v bersawah, bertanam, ber-
kayu n kusen, gawang, tiang, papan; ladang, bertani, berhuma
kayu-kayu n 1 (orang) suruhan; 2 gigolo keburu v 1 gopoh-gapah, gopoh-gemang,
kayuh n 1 campang, dayung; 2 injak-injak, gopoh-mamang, tergesa-gesa, tergopoh-
pedal; gopoh; 2 berpeluang, sempat, terkejar
1
kebut • kecoh 235
1
kebut, mengebut v membersihkan, me- kan, mengesalkan, menggondokkan, meng-
ngebas, menghilangkan, mengibar, mengi- hampakan, menjengkelkan, menyebalkan;
bar-ngibarkan, mengibas-ngibaskan; 2 a buruk, jelek; 3 v membatalkan, meng-
pengebut n bulu ayam, kemoceng gagalkan, mengurungkan, menyabot;
2
kebut v kencang; kekecewaan n frustrasi, kegagalan, ke-
mengebut v tancap gas hampaan, kekesalan, keputusasaan, kesia-
kecam, mengecam v 1 memperhatikan, siaan, penyesalan
mencamkan, mengamati; 2 memaki, mem- kecil a 1 alit, halus, lumat, mini, mungil,
bidas, mencacat, mencaci, mencela, men- padi, renik, sempit, seni, subtil, tengkes;
cerca, mengaibkan, mengecap, meng- 2 ingusan, kanak-kanak, muda; 3 cekak,
hakimi, mengkritik, mengupas, menuding, kurang, minim, sedikit, tipis; 4 asfal, cuai,
menuduh, menyerang; encer, daif, enteng, hina, kroco (ki), laif,
pengecam n pembidas, pencaci, pencela, marginal, minor, nista, remeh, rendah,
pencerca, pengritik, pengupas, penuding, ringan, sepele, sepi, sipil (cak);
penuduh; ant besar
kecaman n bidasan, cacatan, celaan, cerca- -- hati 1 jatuh semangat, kecewa, meringis,
an, komentar, kritikan, kupasan, tuduhan tawar hati; 2 berputih mata (ki), gusar,
kecambah n bakal, kuncup, pucuk, semi, kesal, masygul, patah hati, rengat hati,
sulur, taruk, tauge, tunas; risi, sakit hati, tersakiti, tersinggung; 3 ber-
berkecambah v bersemi, bersulur, ber- gidik, ciut (ki), cuak, gamang, gemang,
taruk, bertunas gentar (ki), giris, kecut (ki), keder, kimput,
kecamuk, berkecamuk v bergelora, ber- menggeriap, mengirik, meremang, merin-
jangkit, berkobar, berputar-putar, mem- ding, ngeri, takut;
badai,mendahsyat,mengamuk, mengganas, mengecil v berkurang, menciut, mengem-
menggelora, menggila, menghebat, men- pis, mengerut, mengetat, menyempit, me-
jadi-jadi, merajalela, meribut, meruap- nyesak, menyusut;
ruap, teraduk-aduk ant membesar
kecap n capak, cepak, rapik, tahi angin (cak); mengecilkan v 1 memendekkan, menciut-
mengecap v 1 mencapak, mencepak; kan, mengurangi, menyedikitkan, me-
2 mencecap, mencicipi, mencoba; 3 ki nyempitkan; 2 melanyak (ki), melatakan,
menanggung, menempuh, mengalami, melecehkan, memudahkan, mencapak,
mengarungi, mengenyam, menjalani, me- mencebikkan, mendaifkan, mengabaikan,
rasai, mereguk; menggampangkan, menghinakan, menis-
pengecap n alat perasa, indra perasa, lidah takan, menyepelekan, meremehkan, me-
kecap n 1 saus; 2 bualan (ki), cakap angin, rendahkan;
isapan jempol, omong kosong, temberang; ant membesarkan
mengecap v beromong kosong, membual, kekecilan n kesempitan, terserompok, ter-
mereta-reta sesak
kece a cak aksi, cantik, keren, perlente ant kebesaran
kecebong n berudu, cebong, gerundang kecimpung, berkecimpung v bergerak,
keceng, mengeceng v jual tampang, mejeng berhubungan, berkaitan, berkenan, ber-
(cak), meledang, menampang, nampang, sangkutan, bertugas, berurusan, terjun,
ngeceng turut serta
kecewa 1 a berawai, cua, frustrasi, gegetun, kecipir n jaat, kacang botor
getun, gigit jari, kecele, kesal, menyesal, kecoak n cecunguk, coro, kepuyuk, lipas
meringis, patah arang, patah hati, putus kecoh n bohong, helat, jerat (ki), khianat, kicu,
air, putus harapan, sakit hati; 2 a batal, kincung, muslihat, piuh pilin, tangguk (ki),
gagal, kandas, kubra, patah pucuk; tipu, tipu daya, tokoh;
mengecewakan v memengkalkan, memu- mengecoh v membodohi, membohongi,
tusasakan, mendongkolkan, mengecele- memperdayai, mempermainkan, memper-
236 kecuali • kejang
olok-olokkan, mencurangi, mengakali, me- ak, gamang, gayat, gecar, gementar, ge-
ngecek, mengelabui, menipu, menjerat, metar, gentar, giris, grogi, kecil hati, kecut
menyesatkan, menyimpangkan; (ki), kimput
pengecoh n pembohong, pemerdaya, kedidi n kudidi, trinil
pendusta, pengkhianat, penipu, penokoh, kedip n gerlip, kejap, kejip, kelip, kenyit,
penyilap; kerdip, kerjap, kerlip, kersip;
terkecoh v tertipu, terpedaya, terkena, ter- berkedip v bergerlip, berkejap, berkejip,
berkelip-kelip, berkerdip, berkerinyit,
pukau (ki), tersemu;
berkerlip, berkersip, mengedip, mengejap;
kecuali p eksepsi, hanya, melainkan, selain; berkedip-kedip v berkejap-kejap, ber-
mengecualikan v melepaskan, membebas- kelap-kelip, berkelip-kelip, mengedip-
kan, membedakan, memperlainkan, meng- ngedip, menggeridip;
asingkan, mengeluarkan, mengkhususkan, terkedip v tergerling, terkejap, terkejip,
menyingkirkan; terkelap, terkelip, terkercit, terkernyit;
terkecuali v dibedakan, diistimewakan, mengedipkan v memejamkan, memicing-
dikecualikan, dikhususkan, diperbedakan, kan, mengejapkan, mengelipkan, me-
diperlainkan, terasing, terbebas, tersendiri; ngerdipkan, mengerlingkan;
pengecualian n dispensasi, pembebasan, pem- kedipan n gemerlapan, kejapan, kelipan,
bedaan, pengistimewaan, pengkhususan; kerdipan, kerlipan, kernyitan
kekecualian n keistimewaan kedok n cadar, kelir (ki), masker, pedengan,
kecumik, berkecumik v komat-kamit, temut- perisai, tameng, topeng;
temut berkedok v 1 bertopeng, bermasker, berca-
dar, bertameng, berperisai; 2 berkamuflase,
kecut a 1 kedut, kerut, kisut, lisut; 2 ki ber-
berlagak, bertabir, bertedengan, menyabur,
gidik, cabar hati, ciut (ki), cuak, gamang,
menyamar, menyaru, menyerupai
gayat, gecar, gentar (ki), giris, kader, kecil keduk v gali, keruk;
hati, ngeri, patah hati, takut; 3 menggeriap, mengeduk v 1 mengeruk, menggali, me-
mengirik, meremang, merinding; ngorek; 2 ki meraih, meraup;
-- hati 1 pengecut; 2 kecewa, tawar hati pengedukan n pengerukan, penggalian
kedadak n cika, muntaber, muntah berak kedung n celuk, jelukan, lekukan, lombong,
kedai n bangsal, barung-barung, belerong, lubuk, relung, rongga
butik, denai, gerai, kafe (cak), kafetaria, kedut, mengedut v mengabir, mengarik,
kantin, kios, lapak, los, studio, toko, toserba, mengganggut, menjujut, menyendal, me-
warung, warung tenda; raih, merebut, merenggut, merengkuh
-- minum bar, kafe, pub; kejai n karet, para, (getah) perca
-- obat apotik, rumah obat, toko obat; kejam a 1 bengis, bertangan besi, biadab,
berkedai v berdagang, bergerai, berjualan, brutal (cak), buas, buta hati, durjana, ga-
berlepau, berniaga, bertoko, berwarung; lak, ganas, jahat, lalim, liar, murka, sadis,
kedaluwarsa n basi, habis tempo, habis wak- serakah, sewenang-wenang, tamak, tebal
tu, jatuh tempo, jatuh waktu, klise (cak), hati (ki), zalim; 2 bakhil, cekel, kedekut,
kuno, lama, tua, usang kekel, kerekot, kikir, lokek, medit;
kedang a terentang, terulur; mengejami v membengisi, menganiaya,
mengedangkan v meluruskan, mengu- menindas, menyiksa, mengerasi, men-
lurkan, menegangkan, mengencangkan, zalimi, merajam;
meregangkan, merentangkan kekejaman n angkara, durjana, kebengisan,
kedap a kejat, kekar, kompak, kompres, kebiadaban, kebrutalan, keganasan, kela-
padat, rapat; liman, ketidakadilan, kezaliman
-- air tahan air; kejamas n langir, sampo
-- udara hermetis kejan, mengejan v meneran, merejan
kedaton n kerajaan, singgasana kejang a 1 berkiat, kaku, kejat, kejur, kelojot,
kedau v jerit, pekik, tempik, teriak; kemas, keras; 2 encok, kram, kujur, reu-
mengedau v bertempik, berteriak, me- matik, sering (urat), tegang, ular-ularan;
laung, memekau, memekik, menjerit -- otot kram (cak), spasmus
keder a bergidik, cabar hati, ciut (ki), cu-
kejang-kejang • keker 237
kejang-kejang n sawan, setip; kejut, mengejut v mendadak, sekonyong-
mengejang v menegang, mengeras; konyong, tiba-tiba;
berkejang-kejang v berkedang-kedang, mengejutkan v memberangsang, meme-
beregang-regang, berlunjur-lunjur; rangahkan, memeranjatkan, mencengang-
kekejangan n kejang, kekakuan, sawan, kan, mengagetkan, mengejuti, menggun-
setip (cak), ular-ularan cangkan, mengherankan, menyentak;
kejap n kedip; kejutan n guncangan;
berkejap v berkedip, berkelip; terkejut v kaget, nanap, terbangun, terce-
berkejap-kejap v berkedip-kedip, meng- ngang, tercengung, tergemap, terheran-
geridip; heran, terjaga, terkesiap, terperangah, ter-
mengejap v 1 mengedip; 2 mencilap, menge- peranjat, tersadar, tersentak, tertegun;
lip; kejut-kejut n daun hidup, putri malu, rebah
mengejapkan v memejamkan, memicing, bangun, semalu, sikejut
mengatupkan, mengejam, mengerepes, me- 1
kekah n siamang
nutup, merem (cak); 2
kekah, mengekah v mengangkang, merang-
sekejap n sebentar, sececah, seimbas, gung; menjangkang
sejelalat, sejemang, sejenak, sejenang, se- kekal a abadi, abid, baka, baki, daim, lang-
jurus, sekapur sirih, sekeceng, sekelebat, geng, langsung, lestari, molar, permanen,
sekelip, sekilas, sekilat, selayang, selincam,
selama-lamanya, sinambung, terus, tetap;
selintas, sepemakan sirih (ki), sepicing,
mengekalkan v melanggengkan, melesta-
sepintas, serejang, sesaat
ant lama rikan, membakakan, memperabadikan,
kejar v buru, uber; meneruskan, menetapkan, mengabadikan,
mengejar v 1 melelah, memburu, mem- mengukir nama;
perturut, menerkam, menerpa, mengoyak, kekekalan n abadiah, keabadian, kelang-
menguber, menyusul; 2 melacak, membaui gengan, ketetapan, kelestarian
(ki), membayangi, membuntuti, mengikuti, kekang n 1 cais, kendali, lagam; 2 ki larangan,
menjejaki (ki); tegah, rem (ki);
mengejar-ngejar v memburu-buru, mende- mengekang v melarang, memasung, mem-
sak, menggelosang, menggesa-gesakan; batasi, membelenggu, memberangus, me-
pengejaran n pelacakan, pemburuan, pen- menjara, memeram, memingit, menahan,
carian, penguberan, pengudakan; mencegah, menegahkan, menekan, mene-
kejaran n buruan, buronan, mangsa; likung, mengatasi, mengawal, mengerem,
terkejar v terburu, terlelah, tersusul, ter- menghalang, menghambat, menguasai,
uber, terudak; mengungkung, mengurung, menindas,
berkejaran v berlarian, sambar-menyam- menjangankan, menyekap, menyekat,
bar, susul-menyusul; menyerimpung (ki), merantai, meredam;
kejen n berujul, lajam, mata bajak, mata pengekangan n pencegahan, pengenda-
tenggala, sungkal bajak
lian, penahanan;
keji a 1 buruk, cabul, cacat, cela, cendala, ce-
terkekang v 1 tertahan, terkendali; 2 ter-
roboh, hina, jelek, mesum, nista, rendah,
terkutuk; 2 bengis, biadab, celaka, cemar, belenggu, terikat, terkungkung, terkurung,
durjana, jahanam, jahat, kejam, keras, terpasung, terpenjara, terperangkap;
kurang ajar, lalim, sadis, tebal hati, zalim; kekangan n hambatan, larangan, pemba-
mengejikan v memalukan, memburuk- tasan, restriksi, rintangan, supresi
kan, mencemarkan, mengaibkan, mengata- kekar a 1 agam, bagas, cegak, gagah, kokoh,
ngatai, menghinakan, mengotorkan, me- kuat, kukuh, pagan, pagun, perkasa, tegap,
nistakan, menzalimi, merendahkan; teguh; 2 kedap, kejat, kerap, kompak,
kekejian n 1 keburukan, kecabulan, kompres, padat, rapat
kedaifan, kehinaan, kekotoran, kerendahan; kekeba n tingkeb
2 angkara, kebengisan, kebiadaban, ke- keker n cak semprong, teropong;
brutalan, kedurjanaan, kejahatan, keke- mengeker v meneropong
jaman, kezaliman, sadisme
238 kelabak • kelas
kelabak, kelabakan v 1 bingung; 2 mengge- mengelamkan v memburamkan, meme-
lepar katkan, memudarkan, menemaramkan,
kelabang n kepang, anyaman, jalinan; mengaburkan, mengabutkan, menggelap-
mengelabang v melilitkan, memilin, me- kan, menyilamkan, menyuramkan;
ngandam, menganyam, mengepang; kekelaman n keburaman, kegelapan, ke-
kelabangan n andaman, anyaman, jalinan, kaburan, kepekatan, kependaran, kesi-
kepang, pilinan, lilitan laman, kesuraman, ketemaraman
kelabu, mengelabui v membodohi, membo- kelamin n 1 genus, jantina, seks; 2 genitalia,
hongi, memperdayai, mencurangi, men- kemaluan;
dustai, mengakali, mengecoh, menge- berkelamin v 1 berpasangan; 2 beranak
lirukan, mengibuli, menipu, menyelin- bini, beranak istri, berfamili, berkeluarga,
dungkan, menyemu, menyesatkan, menyi- berumah tangga;
kut, menyilap, merakut (ki); sekelamin n sejodoh, sepasang
pengelabuan n penipuan, penyemuan kelana v embara;
kelahi n 1 adu jotos; 2 bentrokan, cedera, mengelana v berkelana, menjajah, mera-
friksi, kericuhan, konflik, perbalahan, per- pah, merodong;
selisihan, pertengkaran, sengketa; pengelana n pengembara, penjelajah, pe-
berkelahi v beradu buku tangan (ki), ber- rantau, petandang, petualang;
adu jotos, beramuk-amukan, beran- berkelana v bepergian, berjalan-jalan,
tem (cak), berbalah, berbantah, ber- berkeliling, bertualang, melabang, melan-
cakaran, bercekak, bercek-cok, bergaduh, cong, melanglang buana, melawat, me-
bergelut, bergumul, berhantam-hantam- limbang, mengelana, mengembara, meng-
an, berjotos, berjuang, berkeras-kerasan, ber- gelandang, menjelajah, merantau, mondar-
laga, berperang, berpupuh, bersa- mandir
bung, berselisih, bersengketa, bersesah, ber- kelangkan n langkan, pagar
sitegang, bertangkap, bertarung, bertegang- kelangkang n celah kangkang, kangkang,
tegangan, bertempur, bertengkar, bertikai, kerangkang, kunci paha, pangkal paha,
bertikam, bertinju, bertumbuk; selangkang, selangkangan
perkelahian n laga, peperangan, perba- kelang-kelok a berbelok-belok, berliku-liku
lahan, perbantahan, perbedaan, percakar- kelantang, mengelantang v memutihkan
an, pergaduhan, pergelutan, perguaman, (cak), mengeringkan, menjemur
pergulatan, perlawanan, perselisihan, kelap, kelap-kelip v 1 berkelip-kelip, tercilap-
persengketaan, pertarungan, pertelingka- cilap, terembut-embut; 2 berkedip-kedip,
han, pertempuran, pertengkaran, perten- mengejap-ngejap;
tangan, pertikaian, pertumpahan darah, mengelapkan v mengejapkan, mengelipkan;
tawuran sekelap n sekejap, sekilas, sepintas;
kelakar v canda; ~ mata sebentar, sekejap mata, sekilas pan-
berkelakar v bercanda, bercengkerama, dang, selayang pandang, sepintas lalu
bercumbuan, bergurau, bermain-main, kelapa n kelambir, kerambil, nyiur;
berolok-olok, berseloroh -- muda cengkir, cingkat, degan, kelong-
kelam a 1 balam-balam, baur, buram, gelap, kong, mumbang;
gelita, guram, kabur, kabut, kelimut, keruh, kelar v takik;
lamat-lamat, muram, pekat, pirau, pudar, mengelar v menakik, menakuk, mencoaki,
redam, redup, remang, sabah, samar-samar, menukik
saru, sayup-sayup, silam, suram, temaram; kelas n 1 aras, bagian, derajat, kaliber (cak), ka-
2 ki gabak, mendung, sabak; tegori, kasta, klasifikasi, kualifikasi, lapisan,
-- kabut 1 berkabut, kabur; 2 bingung, level, martabat, pangkat, perenggan, pe-
kalang kabut; ringkat, posisi, status, strata, takat, taraf,
-- pekat gelap buta, gelap gulita, kelam ke- tingkat; 2 genus, golongan, grup, jenis,
ciap, kelam lebam; kategori, kaum, kelompok, kumpulan,
kelasak • keliling 239
marga, ordo, pangsa, spesies, suku; 3 bilik, kelengkeng n lengkeng, leci, lici
kamar, ruang; kelenjar n anak ginjal, glandula, limfonodus,
-- atas papan atas, superior; pankreas, tiroid
-- bawah 1 inferior, papan bawah; 2 kelas kelepai, terkelepai v kelemping, melelai,
pekerja, proletariat, rakyat jelata melempai, membawat, mengampai, meng-
mengelaskan v membagi-bagikan, meme- gelepek, menjuntai, menyampai, terjela,
ringkatkan, menentukan, mengategorikan, terkelepek, terkulai;
berkelepai v terkelepai
mengelompokkan, menggolongkan, meng-
kelepir n biji kemaluan, biji pelir, biji zakar,
klasifikasikan, mengumpulkan; buah pelir, buah zakar, testis
berkelas v beraras, berderajat, bergengsi, kelereng n gundu, keneker, kelici, guli
bergolongan, berkategori, berkedudukan, kelesa a berat ekor, berat pinggul, berat siku,
berkelompok, berkualitas, berlevel, bermar- berat tulang, celih, culas, enggan, indolen,
tabat, bermutu, berpangkat, berperingkat, malas
berstatus, bertaraf, bertingkat, mengesankan, kelesah a asan tak asan, bingung, cemas,
superior, terhormat; empot-empotan (cak), galau, gamam, ge-
sekelas n sebanding, sederajat, seimbang, lebah, gelisah, harap-harap cemas, kha-
sejajar, selevel (cak), sepadan, separas, se- watir, mamang, renyang, resah, risau, se-
tara, setimbang, setingkat newen (cak), sesat pusat, was-was
kelasak n perisai, tameng kelesek n gedebok
kelasi n awak kapal, pelaut, matros, pan- keletah a cantik, centil, ganjen, genit, ke-
mayu, kenes;
jarwala, anak kapal, anak buah kapal
berkeletah v bergaya, berlagak, bertingkah
kelayan n eceng, genjer
keliar, berkeliaran v ayeng-ayengan,
kelayang n burung layang-layang, sengangkar,
bergentayangan, bergerayangan, berjalan-
sriti
jalan, berjengkeng, berkeluyuran, ber-
kelebat v gerak cepat;
seliweran (cak), bertualang, beterbangan,
sekelebat n sambil lalu, sebentar, sececah,
bolak-balik, gelayaran, hilir mudik, ke-
sehari lalu, sejemang, sejenak, sejenang,
layapan (cak), luntang-lantung, merayau,
sejurus, sekejap, sekilas, sekilas bayang,
mondar-mandir
selayang pandang, selincam, sepemakan
kelici n kelereng
sirih (ki), sepintas, serejang, sesaat
kelebu v tenggelam; kelih v celik, terbuka (mata);
mengelebukan v menenggelamkan, me- mengelih v melihat, menyaksikan
ngaramkan kelik n lekuk, liku;
keledai n 1 himar; 2 (orang) bodoh mengelik v mengelak, mengelit, meng-
keledar, berkeledar v berjaga-jaga, berkemas, gelek, menggelicik, menghindar, menyim-
bersedia-sedia, bersiap-siap, bersigap, ber- pang
sikap keliling n edaran, kisaran, kitaran, lilitan,
kelejat, berkelejat v gelepar-gelepar, meng- lingkaran, lingkungan, putaran;
gelepar-gelepar; mengelilingi v melanglang, melegan,
berkelejatan v berkelojotan, kejang-kejang, melingkari, melingkungi, memagari, mem-
mengelupur, menggelepar-gelepar beliti, membentangi, mencagari, memutari,
kelek, kelek-kelek n langkan, loneng, se- menandangi, mengandangi, mengedari,
lusur, susur tangan, tangan-tangan;
mengembara, mengerumuni, mengitari,
mengelek v membawa, mengepit
kelelot, mengelelot v melet, menjelih, men- menjelajahi, mengerubungi, mengerubuti,
jelir menggerompok, mengurung, mengepung;
kelemayar n kalimayah mengelilingkan v melegarkan, memutar-
kelemayuh n cabuk, pekung kan, mengedarkan;
kelembahang n jelatang, linggata berkeliling v beredar, berkelana, berkisar,
kelembak n gaharu, karas berlang-lang, berpindah-pindah, berpusar,
kelemban, berkelemban v (berjalan) memutar berputar, bertualang, melegar, mengitar;
kelempai, terkelempai v terbaring, tergolek sekeliling n sebelit, sebulatan, sebundaran,
240 kelim • kelongsong
sejauh, sekitar, selingkar, selingkungan, kelokan n 1 belengkokan, belokan, peng-
sepanjang, seputar, seturut kolan, siku, tikungan; 2 kelukan, lekukan
kelim n kelipat, lipatan, pelipit, wiru; kelola, mengelola v melaksanakan, meme-
mengelim v melipat, melipit, mengesom, rintah, memangku, menata, mendominasi,
mengili, mengobras, menisik, menjerumat, mengasuh, mengatur, mengendalikan, me-
menyambung, merajut; ngoperasikan, mengurus, menjalankan, me-
keliman n kelipat, lipatan, lipitan, obrasan, nyelenggarakan;
tisikan pengelola n administrator, kepala, ma-
berkelim v berlipat, berlapis, berkelebek najer, organisator, pelaksana, pelatih,
kelimun n kelompok, keramaian, keru- pemangku, pemerintah, pemimpin, pen-
bungan, kerumunan, khalayak didik, pengarah, pengasuh, pengawas,
kelinci n arnab, karil, kucing belanda, kucing pengurus, penyelenggara, wali;
tupai, kuilu, marmut, terwelu pengelolaan n manajemen, penyeleng-
1
kelindan, berkelindan v berangkaian, garaan, tata
bergandengan, berhubungan, berjalinan, kelolong, terkelolong v kebengkalan, ke-
berjalin-jalin, berjerait, berkaitan, berpaut- selak, tercekik, termengkelan, terselak,
an, bersambungan, berselit-selit, bertalian, terteguk
bertali-tali, bertautan kelompok n 1 faksi, fraksi, gabungan, geng,
2
kelindan n beladu, gelendong, kelosan, gerombolan, gerombong, golongan, grup,
kumparan, tika gugusan, himpunan, ikatan, kalangan,
kelingking n anak jari, jari renik, jentik kategori, kaum, kawanan, keramaian,
kelingsir n burut, hernia, turun berok kerumunan, klan, komunitas, kubu,
kelintar, kelintaran v jalan, berjalan; kumpulan, lingkaran; 2 blok, masyarakat,
berkelintaran v berseliweran, bersimpang- partai, pasukan, perkampungan, pihak;
siur, bertitar-titar, bolak-balik, hilir-mudik, 3 keluarga, puak, ras, regu, rombongan,
kian ke mari, kolang-kaling, melangsir rumpun, satuan, sekutu, serikat, suku, tim;
(cak), merayau, mondar-mandir mengelompokkan v membagi, memi-
keliru a 1 alpa, batil, cacat, cela; 2 galat, lah, menggerombolkan, menggolongkan,
gawal, invalid, khilaf, lalai, lengah, luput, mengguguskan, menghimpunkan, mengi-
mansukh, mengaco, mengawur, pelak, kat, mengklasifikasi, mengumpulkan, me-
peleset, ralat, salah, sesat, silap, sumbang; nyatukan, menyekutukan, menyerikatkan;
ant benar; pengelompokan n kategorisasi, penggo-
mengelirukan v memelesetkan, mem- longan, penjenisan;
bingungkan, mengacaukan, mengecoh, berkelompok v beregu, bergabung, ber-
menyalahkan, menyamarkan, menyesat- gerombol, berhimpun, berkawan, ber-
kan, menyilap, menyimpangkan; kerumun, berkumpul, berombongan, ber-
kekeliruan n kealpaan, kekacauan, ke- partai, berpasuk, bersama-sama, bersatu,
khilafan, kekusutan, kelalaian, kelengahan, bersekutu, berserikat;
kesalahan, kesilapan, penyimpangan berkelompok-kelompok v bergerombol-
kelit, berkelit v berbelok-belok, berkilah, an, berpuak-puak, bertoboh-toboh;
mengelak, mengelit, menggelicik, meng- sekelompok n segerombol, sekawanan, se-
hindar, menyingkir, menyisi; kerumun
mengelit v mengelak, mengelik, mengelis kelonet, sekelonet a sececah, secercah, secuil,
kelok v belok; sedikit, segelintir, sejumput, sekelumit,
berkelok v 1 belengkok, berbelok, ber- sekepal, sekotes, sekubit, sekuku
seluk, memengkol, menikung; 2 beng- kelongkong n degan, cengkir, cingkat, ke-
kok, bengkong, bergeduyut, berkeluk, ber- lapa muda
lekuk, bungkuk, melengkung, melentik; kelongsong n basung, belongsong, contong,
mengelokkan v memalingkan, menyim- kelobot , kerongsong, kerosong, kerucut,
pangkan, menyesatkan; limas, pembungkus, sampul, tabung
kelopak • kemandang 241
kelopak n pelupuk keluhan n erangan, keberatan, keluh-
kelor n merunggai kesah, rintihan, sambatan, sesalan
keloyak, berkeloyak v kelupas, mengelupas; keluk a lengkung;
terkeloyak v melekang, mengelupas, berkeluk a bengkok, bengkong, bengkung,
menggelekak, menggelopak, terkelubak, berlipat, bertekuk, melekuk, melengkung;
terkelupas, terkupas berkeluk-keluk 1 v melayah, meli-
kelu a kaku; uk-liuk; 2 a berkerut, berombak, ikal;
terkelu v terdiam, tungkap mengelukkan v melengkungkan, membe-
kelua n manisan kuk, membengkokkan
keluak n buah kepayang, kepencong, pu- keluli n baja, besi, setal (cak)
cung, semawang, simaung kelumit, sekelumit a secercah, secuil, sedikit,
keluan, mengeluani v mencocok, mengatur segelintir, sejumput, sekepal, sekuku
keluar v 1 jebrol (cak), pergi; 2 mengalir, kelumun n selubung;
membuntang, mencagun, menjengul, me- mengelumuni v melingkupi, meliputi, me-
nyembul, menyempal, muncul, terlahir, tim- mayungi, menabiri (ki), menggelimuni,
bul, tumbuh; 3 berhenti, pensiun; menudungi, menutupi, menyelangkupi,
ant 1 masuk menyelimuti, menyelubungi, menyung-
-- masuk celam-celum, celas-celus, kolang- kup, merangkup, merungkup;
kaling, lalu-lalang, lalu lintas, mondar- berkelumun v bergelimun, berselubung
mandir, pulang balik kelupas, mengelupas v berkeloyak, ber-
mengeluarkan v 1 mencabut, menghunus, kelukur, melecur, melekang, melelas,
menghembuskan, meniupkan, melontar- melepuh, melucut, melurut, membeset,
kan; 2 melahirkan, mengekspresikan, me- mencarik, mengelopak, menggelocak,
ngutarakan, menyatakan; 3 memakai, mengopek, mengoyak, menguliti, ter-
membelanjakan, menggunakan; 4 melun- kelopak, terkelupas, terkupas;
curkan, merilis, memproduksi, mengelupaskan v melucutkan, melurut,
menelurkan, menghasilkan; 5 melepas, menanggalkan, menelanjangkan, mengopek,
membebaskan, memberhentikan, memecat, menguliti, mengupaskan;
mendepak, menendang, mengistirahatkan (ki), terkelupas v terbeset, tercarik, tergelocak,
menyingkirkan; tergores, terkelopak, terkeloyak, terke-
ant memasukkan lukur, terkelus, terkopak, terkoyak, ter-
keluaran n 1 buatan, produk, rakitan; 2 ce- kuliti, terkupas, terlekang, terlepas,
takan, edisi, lembaran, terbitan; 3 alumni, terlocot, tersiat, tersobek
jebolan (cak), lulusan kelupur, mengelupur v berkelejatan, ber-
keluarga n 1 anak bini, batih, tanggungan; kelojotan, menggelepar
2 ahli, bangsa, dinasti, famili, kaum, ke- kelurut n caguh, canggu, cantengan
lompok, kerabat, klan, marga, puak, sanak, kelut, kelut-melut a berantakan, berserakan,
saudara, suku, trah, wangsa; centang-perenang, cerai-berai, colak-
-- batih keluarga inti; caling, kacau-balau, keruntang-pukang,
berkeluarga v 1 berfamili, berkerabat, ber- malang-melintang, morat-marit, porak-
sanak, bersaudara; 2 berbaur, berumah parik, porak-poranda, semrawut, sera-
tangga, duduk, kawin, nikah; butan, tersara bara
kekeluargaan a akrab, familier (cak), ha- keluwung n bianglala
ngat, menyenangkan; keluyur, berkeluyuran v bergelandangan,
sekeluarga n seberinda, seketurunan, sepu- bergentayangan, bergerayangan, berkeli-
ak, sesangkak (ki) aran, bertualang, luntang-lantung, me-
keluh n erang, rintih, sambat, kesah; rayau, merubu-rubu
mengeluh v memprotes, mengaduh, me- kemah n tenda, ceteri, bivak
ngerang, mengesah, menyambat, meratap, kemandang n bahana, dengung, gaung, gema,
meringik, merintih, sambat; kumandang, bertalun-talun;
242 kemarau • 2kembung
berkemandang v bergaung, bergema, beberkan, membentangkan, menggelar,
berkumandang, bertalun-talun, memba- menghamparkan, melebarkan, menebar-
hana kan; 2 meluaskan, memajukan, menum-
kemarau a gersang, kering, tandus buhkan; 3 mengelaborasi, menguraikan;
kemarin n kemarin dulu, kemarin sore; pengembang n developer;
kemaruk a 1 belalah, besar perut, be- pengembangan n ekspansi, peningkatan,
sar lambung, bosor makan, buruk perut, pembangunan, perluasan
camar, cangap, cerbak, gelojoh, majuh,
berkembang v 1 bangun, mekar, membesar,
pelahap, pelalah; 2 ki angkara, loba, rakus, memuai, mengampul, menggembung,
serakah, tamak merekah, meruak; 2 beranak bercucu, ber-
kemas a 1 apik, necis, rapi, segeh, simpan; 2 be- anak-pinak, bertumbuh, membanyak, mem-
res, selesai, siap; biak; 3 maju, meningkat, tumbuh;
mengemas v membalut, membenahi, mem- perkembangan n 1 kelanjutan, kemajuan,
bereskan, membukut, membungkus, mem- pertambahan, pertumbuhan, perubahan,
buntel, mengatur, mengepak, menghias, perurutan; 2 jalan, kronologi, urut-urutan;
menyiapkan, menyimpan, menyusun, kembang biak, mengembangbiakkan v
merapikan; membudidayakan, membiakkan, memijah-
ant membongkar kan, menangkarkan;
mengemasi v membenahi, memberesi, pengembangbiakan n kultivasi, pembudida-
menata, mengatur, menyusun, merapikan; yaan, penangkaran, pengusahaan;
mengemaskan v melengkapkan, membe- berkembang biak v beranak cucu, beranak
nahkan, membereskan, menatakan, meng- pinak, berganda, berlipat, bertambah, ber-
aturkan, menyelesaikan, menyusunkan, tumbuh, membanyak, membiak, merambak;
merapikan, meringkaskan; perkembangbiakan v proliferasi
pengemasan n embalase, pengepakan; kembang kempis v berkempul-kempul,
berkemas-kemas v berbenah, berhias, ber- engap-engap, gempul-gempul, megap-
jaga-jaga, berkeledar, bersiap sedia, ber- megap, mencengap, mencungap, meng-
siap-siap, membenahi, memberes-beres- agut-agut, ngos-ngosan (cak), terekeh-
kan, membungkus-bungkus, mengatur, ekeh, terengah-engah, terkapah-kapah,
menyusun; tersengal-sengal
kemasan n bungkusan, buntelan, cang- kembar 1 a sebandung, sepasang; 2 n dobel,
kang, kelongsong, pak, paket, sampul, ganda, rangkap;
selongsong mengembari v 1 mengarah-arahi, mengiras,
kemayu a cantik, centil, ganjen, genit, kenes menyamai, menyerupai; 2 melawan, me-
kembal n bakul, dunak, kerau, pundi-pundi, nandingi, menghadapi, mengimbangi
sanggan 1
kembung n berandang, jelapang, kapuk,
kembali 1 v balik, mudik, pulang, rujuk, lumbung, rangkiang, tangkaian
ulang; 2 adv lagi, pula; 2
kembung a 1 balut, bengkak, berdus, besar,
mengembalikan v 1 membalas, membalik- boyak, bulat, buncit, buntak, buntal, bun-
kan, memulangkan; 2 membatalkan, me- tar, busung, gelembung, gembung, gendut,
mundurkan, mengundurkan, menyurutkan; kelembung, melembung, pusang; 2 begah,
3 membersihkan, memulihkan, mencuci, sambau, senak;
merehabilitasi; ant kempis
pengembalian n pemulangan mengembung v melembung, melendung,
1
kembang n bunga, kesuma, kusuma, puspa, membelendung, membengkak, membesar,
puspita, sari, sekar; mengembang, menggelembung, menggem-
-- gula gula-gula, manisan, permen bung;
berkembang v mekar, berbunga ant mengempis
2
kembang, mengembang v berkembang; mengembungkan v melembungkan, mem-
mengembangkan v membabarkan, mem- besarkan, membuncitkan, membusung-
kembur • 1kena 243
kan, menggelembungkan, menggem- 1
kemu, berkemuh v bergurah, berkumur
bungkan 2
kemu, mengemu v 1 berkemam, meng-
kembur, mengembur v berandai-andai, ber- umam; 2 mengemut, mengulum
beka, berbincang-bincang, berbua-bual, ber- kemudi n 1 setir, setang, dayung; 2 kepala,
cakap-cakap, bercelatuk, bercengkerama, pemimpin;
berlabun-labun, bertutur kata, mengobrol mengemudikan v 1 memandu, mengen-
kemeja n gamis, baju, hem, kamisa, sabi darai, menjalankan, menyetir, menyopir,
kemelut n kegentingan, kekacauan, kekalut- menyupir; 2 melaksanakan, memerintah,
an, kekusutan, keributan, kericuhan, ke- memimpin, mengelola, mengendalikan,
ruwetan, kesukaran, kesulitan, ketegangan, mengepalai, mengerah, mengurus, men-
krisis, pergolakan jalankan, menyelenggarakan, menyelia;
kemenakan n keponakan pengemudi n joki, juru mudi, kusir, masi-
kemesu n rengkinang, tempawak nis, mualim, nakhoda, pemandu, pen-
kemih n air kencing, air seni, urine; dayung, penerbang, pengendara, pilot,
berkemih v kencing, pipis sais, sopir
kemik a gentat, kepek, melekuk kemudian adv 1 akan datang, akhirnya, bela-
kemiri n keminting, kumbik, muncang; kang hari, kelak, ketinggalan, lalu, lam-
kemlandingan n lamtoro, petai cina bat, lantas, lewat, lorot, maka, nanti,
kemoceng n bulu ayam, pengebut peng-hujung, sebentar, selepas, sesudah,
kempa n angkup, capit, jepit, klem, pengapit, setelah, terus (cak); 2 mengikuti, menyusul,
sapit, sepit; posterior; 3 p arkian, kalakian, terus;
mengempa v memeras, mengapit, menge- mengemudiankan v membelakangkan,
pres, menghimpit, menjepit; menangguhkan, mengundurkan, menun-
pengempa n pres da, melambatkan, melengahkan, me-
kempang n jalur, jongkong, kolek, sagur ngulur, memanjangkan, memperpanjang,
kempis a caung, cekung, gembos, kecut, menomorduakan;
kedut, kempot, kempun, kempung, kerut, ant menyegerakan
kisut, lempeng, seruh, susut; terkemudian a terbelakang, terakhir, sesu-
ant kembung dah
mengempis v menciut, mengecil, mengerut, kemuncup n kalakanji, rumput jarum
menguncup, menyempit, menyusut kemungkus a busuk, rusak, tembelang
ant mengembung kemut, mengemut v 1 melulum, mengulum;
kempit n bocong, buli-buli, buyung, geleta, 2 bersenoyong, meloyong, sem-poyongan,
guci, guri, kendi, tempayan terhuyung-huyung, terkemut-kemut, ter-
kemplang, mengemplang v 1 memukul, sendeng-sendeng
menepuk, mengeplak; 2 ki mengambil, 1
kena v 1 mengantuk, mengenai, menyen-
menyauk, menyerobot tuh, menyinggung, sangkil; 2 mendapat,
kempot a ceduk, cekung, celung, cengkung, menderita, mengidap, tertimpa; 3 a cocok,
kempis, kempung, kunyam, pecak, peyot harmonis, jitu, kategoris, langsung, tepat;
kempuh a benyek, bonyok, busuk, empuk, mengena a 1 berpatutan, cocok, harmo-
lembek, lodoh, lunak, magang, masak, nis, pantas, selaras, serasi, sesuai; 2 am-
matang, nyanyar, ranum puh, efektif, manjur, mempan, mujarab,
kempul, berkempul-kempul a engap-engap, mustajab, tembus;
gelagapan, kembang-kempis, megap- mengenai 1 v melanda, melanggar, me-
megap, mencungap, mengagut-agut, me- ngantuk, menyenggol, menyentuh, me-
rengap, ngos-ngosan (cak), terekeh- nyinggung, menerjang, menerpa, meng-
ekeh, terengah-engah, terkapah-kapah, hantam, menimpa, menyambar, menyapu
tersengal-sengal; (ki), menyerang, merampak; 2 p adapun,
kempung n ceduk, cekung, celung, ceng- akan, bab, perihal, tentang;
kung, kempot, kunyam, legok, lesung mengenakan v 1 memakai, menggunakan,
244 kena • kencong
memasang, mencantumkan, melingkarkan, ngingat, menimbang, merayakan, merenung;
mengalungkan, menyarungkan; 2 melaksa- mengenangkan v mengangan-angankan,
nakan, menerapkan, menjalankan; 3 mem- membayangkan, memikirkan, menghe-
perdayakan, menipu; 4 mengganjar, meng- ningkan, mengirakan, merasakan, mere-
hukum; nungkan;
terkena v 1 terhantam, tersentuh, tertimpa; ant melupakan
2 teperdaya, terkecoh, terpukau, tertipu; kenangan n album (ki), bayangan, ingatan,
terkenai v terlukai, termakan; kesan, memori, nostalgia, sejarah, tanda;
berkenaan v 1 berbarengan, bersamaan, kenang-kenangan n buah tangan, cendera
bertepatan; 2 berhubungan, berkaitan, mata, kado, oleh-oleh, perayaan, suvenir,
bertalian tanda mata;
kena n engkau, kamu terkenang v teringat, terbayang, terpikir,
kenal v 1 ingat, tahu; 2 mengenali; termimpi-mimpi
mengenal v memahami, mengetahui; ant terlupa
mengenali v menandai, mengarah-arahi, kenapa pron cak kok, mengapa
mengidentifikasi, mengingat; kencan n janji
pengenal n 1 ciri-ciri, tanda; 2 ingatan, kencana n emas
memori; kencang a 1 bagas, cepat, deras, ekspres,
pengenalan n identifikasi, introduksi, pema- keras, kilat, kuat, laju, pesat; 2 erat, ke-
haman, pengertian, persepsi; tat, kuat, rapat, regang, singset, tegang,
terkenal a beken (cak), kenamaan, kondang, teguh; 3 keras, kuat, lantam, lantang,
masyhur, populer, prominen, ternama, ter- nyaring, santer;
sohor; ant lambat
berkenalan v bergaul, berhubungan, ber- mengencangkan v 1 melajukan, melancar-
teman; kan, melekaskan, memacu, mempercepat,
kenalan n ikhwan, kawan, saki, sejawat, mencepatkan, menderaskan, mengebut,
teman; menggegas, menggesakan, menyegerakan;
perkenalan n taaruf; 2 menegangkan, meneguhkan, mengengat-
memperkenalkan v 1 memberitahukan, kan, mengeratkan, mengikat, menguatkan,
mempromosikan, memublikasikan, mengi- menyingsetkan, merapatkan, meregangkan;
klankan, menginformasikan, mengintro- 3 membesarkan, mengeraskan
duksi; 2 ki membawa, mendatangkan, ant melambatkan
menghadirkan memperkencang v mempercepat, mem-
kenan, berkenan v bergembira, berkom- perlancar, melekaskan, melajukan, menye-
promi, bersetuju, menarik hati, menyang- gerakan, menderaskan, membancarkan
gupi, menyetujui, rela, sanggup, senang, ant memperlambat
setuju, sudi, suka; kencar, terkencar-kencar a 1 terburu-buru,
perkenan n izin, kebenaran, kerela-an, tergesa-gesa, tergopoh-gopoh; 2 belingsatan,
keridaan, kesepakatan, kompromi, kon- gelagapan, gugup, kalang kabut, kelabakan,
sensus, penerimaan, pengabulan, permisi, panik, senewen (cak), tersara bara
persetujuan, restu; kenceng n kuali
memperkenankan v melepaskan, me- kencing v berkemih, buang air kecil, me-
luluskan, memakbulkan, memberi, mem- ngompol, menguyuh, meruah, pipis (cak);
biarkan, membolehkan, memenuhi, mem- -- manis diabetes, glukosuria, sakit gula,
perbolehkan, menerima, mengabulkan, salasal
mengakui, menghalalkan, mengijabkan, kencong a bengot, berong, erot, genyot, men-
mengiyakan, mengizinkan, menyepakati, cong, mengot, mengsol, miring, pencong,
menyetujui, merelakan, merestui perot, pesong;
kenang, mengenang v melamun, mem- mengencongkan v membengkokkan, me-
bayangkan, memikirkan, memperingati, me- ngerotkan
kencreng • kenyal 245
kencreng n genjring, rebana, terbang kendur a 1 berkedut, kecut, kenyal, landung,
kendala n anca, aral, belan, gangguan, gan- landur, lemah, lemas, lembek, lendut,
jalan, gendala, halangan, hambatan, kesu- lentur, reda, surut, renggang; 2 ganggang,
karan, rintangan, sandungan, sangkutan, longgar, dol, loncer, los (cak); 3 ki pudar,
sekatan, taazur, tahanan, uzur; reda, surut (ki);
mengendalakan v mengekang, meng- kekenduran n kekenyalan, kelembekan,
ganjal, menghalangi, menghambat, me- kelendutan, kelenturan, kelonggaran, ke-
nyekat, merintangi redaan, kesurutan
ant membebaskan mengendur v 1 melandung, merenggang;
kendali n cais, kekangan, lagam; 2 bererak, mengurai; 3 melemah, melem-
mengendalikan v 1 membawa (ki), me- bek, memudar, menyurut, reda;
ngemudikan, mengendarai, menyetir, me- mengendurkan v melenturkan, melen-
nyopiri; 2 melayani, memerintah, me- dutkan, melonggarkan, melandung, me-
mimpin, mengarahkan, mengatur, menga- renggangkan, melemahkan, menyurutkan,
wal, mengelola, mengoperasikan, men- meredakan, melemaskan, mengurangi, me-
jaga, menjalankan, menuntun, menye- redakan;
lenggarakan; 3 membatasi, menahan, pengenduran n 1 pelenturan, peregangan,
mengekang, mengerem; 4 memperhatikan, rileksasi; 2 pelonggaran; 3 deklinasi, pe-
menanggulangi, mengamankan, menga- ngurangan
tasi, mengawasi, mengontrol, menguasai, kenduri n hajatan, jamuan, peralatan,
menyelesaikan; perhelatan, perjamuan, pesta, sedekah,
pengendali n otak, pemimpin, pengatur, selamatan, selapanan, tingkeban, tolak
pengurus; bala
pengendalian n pengaturan, pengawalan, keneker n guli, gundu, kelereng, kelici
pengawasan, pengelolaan, pengoperasian, kenes a cantik, centil, ganjen, genit, kemayu
pengurusan, penyelenggaraan, pena- kening n 1 alis; 2 dahi, nongnong
nganan, penanggulangan; kenohong n abras, baras, kusta, lepra
terkendali v 1 terarah, teratur, terpimpin; kenop n knop, pentol, tombol
2 teratasi, terpecahkan, tertangani, ter- kental a 1 kelat, keras, lekap, lekat, lekit, liat,
tanggulangi likat, medok, melekat, padat, pekat, rekat;
kendana, mengendanai v mengamat- 2 akrab, dekat, erat, intim, karib, melekat,
amati, mengawasi, menjaga mendalam (ki), mesra, rapat;
kendang n gendang ant cair;
kendara, mengendarai v membawa (ki), mengental v membeku,memekat, melekat,
menaiki, menunggang, menggandar, me- melikat, mengeras, meliat;
numpang, mengemudikan, menjalankan, mengentalkan v 1 memekatkan, membeku-
menyetir, mengendalikan; kan, merekatkan, melekatkan, melikatkan,
pengendara n juru mudi, pengemudi, sopir; meliatkan;
kendaraan n 1 (alat) angkutan, alat trans- ant mencairkan
portasi; 2 alat, (ki) corong (ki), gandaran, kekentalan n kepekatan, kelekatan, keli-
instrumen, kereta, media, medium, organ, katan, kerekatan
penghubung, perantara, sarana, trompet kentara a cak bahana, berandang, ekspli-
(ki), tunggangan, wahana sit, gamblang, jelas, mencolok (ki), me-
kendati p 1 biarpun, kendatipun, lamun, nonjol, nyata, tegas, terang, tersurat
meskipun, pun, sekalipun, walaupun; 2 ja- kentung, kentungan n kentung-kentung,
ngankan kerantong, tongtong
kendi n bocong, buyung, geleta, guci, guri, kenya n gadis, perempuan, wanita
kelenting, kempit, kumba, tempayan kenyal a alot, elastis, fleksibel, keras, lentur,
kendil n belanga, kuali, periuk liat, liut, melenting, ulet;
kendit n angkin, bengkung, setagen mengenyal v berbalik, berpantul-pantul, me-
246 kenyam • keplak
lantun, melenting, melentur, meliut, meman- -- adat imam, kepala negeri;
tul, membal, memegas, mengambul, me- -- desa lurah;
nganjal, mengantul, mengenjal, mentul- -- karangan judul, kop, tajuk, titel;
mentul, menyembat -- kelentit glans;
kenyam, mengenyam v beroleh, memiliki, -- keluarga bapak, patriark;
memperoleh, mempunyai, menanggung, -- negara presiden;
mencicipi (ki), menempuh, mengalami, -- putik stigma;
mengarungi, menikmati, menjalani, me- -- surat tajuk surat;
rasakan, mendapat, mereguk -- susu rum;
kenyang a bosan, cukup, jemu, jenuh, marem -- udang ki bodoh;
(cak), muak, penuh, puas; mengepalai v membawahkan, memegang
mengenyangkan v membosankan, me- memimpin, mengetuai, mengomando;
menuhkan, memuakkan, memuaskan, berkepala v berhulu;
menjemukan; kepalang a alang, kurang, setengah-se-
kekenyangan a begah, besing tengah, tanggung;
kenyat-kenyit, berkenyat-kenyit a berdenyut- kepang n anyaman, jalinan, rangkai, takma,
denyut, bergembut-gembut, temut-temut untai;
kenyut, mengenyut v menetek, menghisap, mengepang v memilin, memintal, meng-
menyusu; anyam
keok v ki 1 kalah, kecundang, roboh, rontok kepang-kepot a bekernyut, berkedut, ber-
(ki), tergelincir (cak), tersisih, tumbang; kerut-kerut, kelambur, kumal, lecek (cak),
2 angkat tangan, bertekuk lutut, mengam- lusuh, ronyok, terperonyok
bau (ki), menyerah, takluk, tunduk kepayang n keluwak, kepencong, pucung,
kepada p 1 akan, pada, terhadap; 2 menda- semawang, simaung
patkan, menjelang, menjumpai, untuk kepecong a kebas, kesemutan, senyar
kepak n radai, ridip, sayap, sirip; kepek a gentat, kemik, peok, pesek, pipih
mengepak-ngepak v melambai-lambai, kepeng n cak duit, fulus, uang
menepis-nepis,mengibas-ngibas, mengipai, kepet n radai, sirip
mengirai-ngirai, mengirap, mengupat- kepialu a pening, sakit kepala
ngapit; kepiat n ampas
mengepak-ngepakkan v melambai-lam- kepil, mengepil v berdampil, berdampingan,
baikan, menepis-nepiskan, menggoyang- berdempet
goyangkan, mengibar-ngibarkan, mengi- kepincut a gandrung, jatuh cinta, jatuh hati,
bas-ngibaskan, mengipaskan, mengipas- kasmaran, mabuk kepayang, tergila-gila,
ngipaskan, mengirai-ngiraikan, mengupat- terpesona, terpikat
ngapitkan kepinding n bangsat, kutu busuk, tumbila
kepal n bongkah, genggam, gumpal, kepul, keping n 1 bilah, buah, potong; 2 kepingan,
pukal; lembaran, lempengan;
mengepal v menggenggam, mencengkam, kepingan n bagian, belahan, pecahan,
mencekau; penggalan, potongan, sibiran, serpihan,
kepalan n genggaman, gumpalan, bong- sobekan;
kahan, kepulan, tinju; berkeping-keping v berketai-ketai, ber-
berkepal-kepal v berbongkah-bongkah, sepai, bersetai-setai, hancur, remuk
bergenggam-genggam, bergumpal-gum- kepingin adv cak hendak, ingin, mau
pal, berkepul-kepul, berpukal-pukal; kepis n bakul, kumbu
sekepal n sebongkah, segenggam, segum- kepit, mengepit v 1 membawa, mengelek;
pal, sekepul, sepukal 2 mengacip, menjepit, menyepit
kepala n 1 empu, hulu, sirah, tendas; 2 ki kepiting n ketam, yuyu
atasan, bos, majikan, pejabat, pembesar, keplak, mengeplak v menepuk, mengem-
pemimpin; 3 ki akal, pikiran; plang
keplok • keras 247
keplok v bertepuk tangan; kerama n kutuk, tulah
keplokan n aplaus, tepuk tangan keramat a 1 bertuah, sakti; 2 kudus, sakral,
keponakan n anak buah, kemenakan suci
kepris, mengepris v membersihkan, me- kerambit n beladau, belati
nyasap, menyiangi keramboja n mendikai, semangka
kepuk n bakul, temalang keramik n gerabah, pecah-belah, seling (cak),
kepul, berkepul v 1 berasap, berkebul; 2 mem- tembereng, tembikar
bubung, menabun, mendulang keran n anglo, genahar, pendiangan, perapi-
kepundan n kawah, mulut gunung an, tungku
kepung, mengepung v melingkari, mem- kerancang n bordiran, kerawangan, sulaman
blokade, mengelilingi, mengerumuni, keranda n bandusa, usungan jenazah
mengisolasi, mengitari, mengungkung, kerang n kijing, moluska, siput
mengurung, menjepit (ki), menutup; kerangka n 1 rangka, rongkongan, tulang-
pengepungan n blokade, pengisolasian, belulang; 2 kondisi, konteks, lingkungan
penutupan; kerangkeng n 1 kurungan; 2 bui, penjara,
terkepung v terdesak, terhimpit, terisolasi, rumah tahanan, tangsi (cak), terungku;
terjepit, terkungkung, terkurung, tersudut mengerangkeng v menerungku, meng-
kepurun n kanji, tajin hukum, mengurung, menjebloskan
kepuyuk n cecunguk, coro, kecoak, lipas kerang-keroh a 1 genjang-genjot, mencong-
kera n beruk, cengkok, cigak, cipai, gorila, mencong, menyerong-nyerong; 2 ki beng-
kingkong, kunyuk, monyet, wanara, kok (ki), cerdik, culas, curang, lancung,
kerabang n cangkang, kelompang licik, licin (ki)
kerabat n ahli, famili, kaum, keluarga, ke- kerani n carik, dabir, juru tulis, sekretaris
turunan, klan, marga, ras, rumpun, sanak, keranjang n bakul, garing, habung, raga;
saudara, trah; keranjingan a kecanduan, tergila-gila
berkerabat v berfamili, berkeluarga, ber- kerantong n kentungan, kentung-kentung,
sanak, bersaudara; tong-tong
kekerabatan n komunitas, peguyuban 1
kerap a 1 acap, rajin, selalu, sering, suka;
kerabit a bedah, betas, cabir, camping, carik, 2 kedap, kejat, kekar, kompak, kompres,
kerabit, koyak, retas, robek, sobek; padat, rapat;
mengerabit v membetas, mencabik, men- memperkerap v mempersering, meng-
carik, mengoyak, menyobek, meretas, acapkan, menyeringkan;
merobek, meruntih kekerapan n frekuensi
kerabu n giwang, pelik, subang 2
kerap, kerap-kerap v berderit-derit
1
kerah n kalar, leher baju, nia keras a 1 bangkar, basau, cekang, engkah,
2
kerah n kerja paksa, rodi, romusha; ganyar, ganyut, kaku, mangkar, padat,
mengerahkan v 1 memobilisasi, meng- solid, tegang, terkiat; 2 ki ekstrem, gigih,
himpun, mengumpulkan; 2 mencurah- militan, mati-matian, sungguh-sungguh,
kan, mengeluarkan, menumpukan; revolusioner; 3 ki cermat, ketat, rapi,
pengerahan n mobilisasi, penghimpunan teliti; 4 ki cepat, deras, kencang, kuat; 5 ki
1
kerai n belat, bidai, kelir, layar, tabir, tebeng, berdengung, lantam, lantang, melengking
tedeng, tirai (ki), memabukkan, memusingkan, merang-
2
kerai, mengeraikan v memadamkan, me- sang; 6 ki alot, kenyal, liat, ulet;
matikan -- hati cekal, gigih, persisten, senggang,
kerak n lapisan, lempeng; tabah, tangguh, tegar,
kerakah, mengerakah v menggigiti mengeras v 1 memadat, membeku;
kerakal n batu sungai, koral 2 menguat, menegang, mengejang, me-
keram, mengeram v mendekam, meng- regang, merentang;
gerumuk, meringkuk; mengerasi v memaksa, menekan, me-
mengeramkan v menetaskan ngasari;
248 kerat • kering
mengeraskan v 1 memadatkan, membeku- kerebok, mengerebok v mencabik-ca-
kan; 2 memperhebat, mengintensifkan, bik, mencarik-carik, mengoyak-ngoyak,
menyangatkan; 3 menabahkan, mene- menyerpih, menyobek-nyobek, menyun-
garkan, meneguhkan; tih, merepih, merobek-robek, meruntih
bersikeras v berdeging, berseregang, kerek n belok, katrol, takal
bersikukuh, bersitegang, bersiteguh, berta- kerekot a ki bakhil, cekel, kedekut, kejam,
han, bertarik urat; kekel, kikir, lokek, okok, pantat kuning
memperkeras v mengeraskan;
(ki), pelit, sekakar (cak), singkat tangan
kekerasan n 1 kebengisan, kekejaman,
kekejian; 3 paksaan, tekanan keremi n biadi, (cacing) kerawit
kerat v iris, penggal, potong, sayat; keremot n kerepot, kerimut, keriput, kerut
mengerat v memotong, mengiris, menopek, kerempeng a ceking, kurus, mersik
menyayat, menyebit, menyuntih; 2 me- keremus, mengeremus v menghancurkan,
ngerikit, mengerip, mengerumit, meng- meremukkan
gerogot, menggigit, mengunggis, meng- keren a aksi (cak), cogah, elegan, elok,
unggit; menawan, necis, perlente, rancak
mengerat-ngerat v memenggal-menggal, kerenyot, mengerenyot v 1 mencebik; 2 ber-
memotong-motong, memutilasi, menyendi- kumut, mengereseng, mengernyih, me-
nyendi, merancak; nyengih, menyerengeh, menyeringai, me-
pengeratan n mutilasi, pemotongan; ringis, pringas-pringis
keratan n bagian, belahan, irisan, kepingan, kerepas a buta (sebelah), pecak;
patahan, pecahan, penggalan, potongan,
mengerepas v memejamkan, memicing,
sayatan, serpihan;
mengatupkan, mengejapkan, menutup
sekerat n secuil, sekudung, sepenggal, se-
kerepes, mengerepes v meraba-raba
potong, serepih, sesibir;
kereseng 1 a bengkah, rekah; 2 n kernyih,
keraton n 1 istana, kastil, puri; 2 kerajaan
seringai;
kerau n bakul, dunak, kembal, sanggan
mengereseng v 1 merekah; 2 berkumut,
kerawang n bordir, rekam, suji, sulam, tekat;
mengerenyot, mengernyih, menyeringai,
mengerawang v membordir, menekat,
meringis, pringas-pringis
menyuji, menyulam, merekam; kereta n 1 sepur; 2 andong, gerobak
kerawangan n bordiran, sujian, sulaman keriap, mengeriap v berkerubung, ber-
kerawat n tali rotan kerumun, menggeranyang, menyemut
kerawit n biadi, (cacing) keremi keriau, berkeriau v berteriak, melaung,
kerbau n mahesa, munding memekau, memekik-mekik, menjerit
kerbuk, mengerbuk v melirik, melubangi, keridas n kadas, kurap
memusut, menebuk, mengerat, menggerek, kerih, mengerih v mengaduh, mengeluh,
mengorek mengerang, merintih
kercing, mengercingkan v memicingkan (mata) kerik, mengerik v mengerok, mengikir,
kercit, mengercitkan v 1 mengedipkan, me- mengikis
ngejapkan; 2 mengernyitkan, mengerutkan kerikil n batu, gravel, kelikir
kercup, kercap-kercup v berdecap-decap kerikit, mengerikit v memoroti, mengerat,
mengerip, mengerumit, menggigit, me-
kerdak n 1 ampas, endap-endap, keladak, la-
ngunggis, mengutil
dak; 2 apkiran, bangkai, bekasan, besi tua, kerincing, kerincingan n circir, giring-
loakan, reruntuk, rombengan, romong, giring, klintingan
rongsokan kering a 1 cengkar, dengkel, garing, gersang,
kerdil a 1 cebol, ceding, katik, leco, tengkes, kersang, kurus, renyah, repih, ringkai, sangar,
terkanceh; 2 ki sempit, terbatas; cupet, tandus, timpas; 2 ki banal, biasa, boyak, datar
kurang pikir, pendek ingatan, pendek (ki), membosankan, prosais;
pikiran, picik, singkat akal, sektarian; -- kerontang ceking, kerempeng
kekerdilan n kecupetan, kepicikan, kesem- mengering v meringkai;
pitan mengeringkan v mengampai, menjemur,
kere n 1 gembel; 2 peminta-minta meringkaikan;
keringat • 1keruh 249
keringat n peluh kernyih n kereseng, seringai;
kerinjal n buah pinggang, buah penggung, ginjal mengernyih v berkumut, mengereseng,
kerip, mengerip v memoroti, mengerat, menyengih, menyeringai, meringis
mengerikit, menggigit, menggerogoti, me- kernyit n kerut;
rongrong mengernyit v mengerut;
keriput n gelegata, kedut, keresot, kerut; mengernyitkan kening v memberengut,
berkeriput 1 v berkedut, berkerut; 2 a ki- membersut, mencureng, merungut
sut, meringsing, merunyut kernyut n gelegata, kedut, kerenyut, kerut;
kerit, mengeritkan v mengertakkan, meng- bekernyut v berkerumuk, kumal, lecek
gertakkan, menyanggit (cak), lusuh, terperonyok
keriting a berkeluk-keluk, berkerut, ikal kero a cendang, jereng, juling, sendeng
kerja 1 n aktivitas, gawai, kegiatan, operasi, keroh a bengkok (ki), cerdik, culas, curang,
pekerjaan; 2 faal, fungsi; kerang-keroh (ki), lancung, licik, licin (ki),
-- paksa kerja raja, korve, rodi; kerok, mengerok v mengerik
-- sama kolaborasi, kooperasi, partisipasi kerok 1 a bingung, galau, kacau; 2 n keribut-
mengerjakan v 1 memanipulasi, mem- an, masalah, persoalan
benahi, membereskan, menangani, meng- kerokot n bilang-bilang, gelang
emban, menggarap, mengurus; 2 menun- kerongsang n bros, keronsang
taskan, menyelesaikan, menyempurnakan, keropok, sekeropok n sekawanan, seke-
menyudahi; 3 mempraktikkan,menerapkan, lompok, sekerumun, setumpuk
mengaktualkan, mengamalkan, mengon- keropos a busuk, lapuk, puih, reput, rusak
kretkan, menjalankan, menunaikan; kerosong n kelongsong, selongsong;
pekerja n aktivis, pegiat, pelaku, praktisi; mengerosong v mengelupas
~ kasar kuli kerotak n derak;
pengerjaan n 1 pembenahan, pemberesan, berkerotak v berderak-derak
penanganan, penggarapan, pengolahan, kersang a cengkar, gersang, kering, sangar,
pengurusan, penyusunan; 2 penuntasan, tandus
penyelesaian; 3 konkretisasi, pelaksanaan, kersik n dersik, desir;
penerapan, pengamalan; mengersik v mendesir, menyelir, meresik
pekerjaan n 1 operasi, order, proyek (cak); kertak n derak;
kewajiban, tugas; 2 aktivitas, kegiatan, mengertakkan v menggeratkan, mengger-
kesibukan, urusan; 3 karier, pencaharian, takkan, mengeritkan
profesi; kertas n daluang, jeluang, plano;
bekerja v 1 beraksi, berbicara, berbuat, -- kerja makalah, referat;
bergerak, bergiat, beroperasi, berpikir, keruan a cak pasti, tentu
bertindak; 2 berkarya, berdinas, bertugas, kerubung, mengerubungi v mengelilingi,
berprofesi; 3 berfungsi, berjalan, berproses, mengerubuti, mengerumuni, merubung,
hidup, main, menyala; merumung;
~ keras mati-matian, berlelah-lelah, ber- berkerubung v bergerombol, berkerumun,
penat-penat, berpugak-pugak, bersakit- membelar, mengeriap, menggeranyang,
sakit, bersusah payah; menggeriak, menggerumut, menyemut
memperkerjakan v memakai, mengar- kerubut, mengerubuti v 1 mengerubungi,
yakan; menggerompok; 2 mengeroyok
sepekerjaan n kolega, sejawat, seprofesi kerucut n runjung;
kerkah, mengerkah v mengerutak, meng- mengerucut v menguncup, merunjung
gigit kerudung n 1 jilbab, kudung, tengkuluk;
kerlap, bekerlapan v berkilauan, mengerlap 2 cadar, selir, selubung;
kerling, mengerling v melihat; mengerudungi v menyelimuti, menu-
kerlingan n lirikan dungi, menutup
kerneli n cak vanili 1
keruh a 1 bukat, kotor, likat; 2 balam-
250 2keruh • kesan
balam, kabur, kabut, kelam, lamat-lamat, kerut n gelegata, gelembur, kerdut, keriput,
membalam, pirau, redam, redup, sabur, kernyut;
samar-samar, saru, sayup-sayup, sumpek, -- merut 1 n kerut-kerut; 2 a bingung, ga-
suram; 3 galau, hilang akal, putus akal, lau, kacau, kusut, rusuh;
kacau, kusut, pepet (ki), rusuh, tumpat; mengerut v berkerut; 2 menciut, mengecil,
mengeruh v ki memanas, menegang, me- mengedut, mengempis, mengetat, me-
runcing; nguncup, menyesak, menyusut;
mengeruhkan v memudarkan, menga- mengerutkan v 1 mengernyitkan; 2 melipat,
burkan, menyuramkan; menarik, mengetulkan;
memperkeruh v 1 memperuncing, me- ~ kening berpikir, memberengut, mem-
negangkan, meruncingkan; bersut, mencureng, mengernyit;
kekeruhan n kekacauan, kekalutan, ke- berkerut 1 a bekernyit, bekernyut, ber-
kusutan, keruwetan, kesimpangsiuran, gelembur, berkedut, berkeriput, kere-
kompleksitas mot; 2 v berkurang, ciut, memendek, me-
2
keruh n dengkur, dengus, dengkus; ngecil, mengempis, menggembos, menyem-
mengeruh v mendengkur, menggeros, pit,menyusut; 3 a berombak, ikal, keriting,
menggeruh, mengorok patah mayang (ki);
keruit n biadi, (cacing) geruit, (cacing) ke- berkerut-kerut a bekernyut, berkedut, ber-
remi kerumuk, gumal, kelambur, kepang-
keruk, mengeruk v menggali, menggaruk, kepot, kisut, kumal, lecek (cak), lisut, lusuh,
mengorek; menggelembur, remoh, renyek, renyuk,
pengerukan n penggalian terperonyok;
kerumit, mengerumit v memoroti, menge- kerutak, mengerutak v mengerkah, meng-
rat, mengerikit, menggigit, mengutil gigit, menokak
kerumuk v kerimuk; kesah n erang, keluh, rintih, sambat;
mengerumukkan v meremas-remas, me- mengesah v mengaduh, mengeluh, me-
renyukkan; ngerang, mengerih, menyambat, merintih
berkerumuk a bekernyut, berkedut, ke- kesak, mengesak v beralih, berangsur, ber-
lambur, kepang-kepot, kumal, lecek (cak), anjak, berasak, bererak, bergeser, beringsut,
lusuh, renyuk, terperonyok; berpindah
kerumun, mengerumuni v mengelilingi, kesal a 1 benci, dongkol, gemas, gregetan,
mengerubungi, mengerubuti, mengge- gondok, jengkel, kecil hati, keki (cak),
rompok; mangkel, masygul, mengandung hati
berkerumun v bergerombol, berkerubung, (ki), mengkal, pedar, pegal hati, redut,
mengeriap, menggerayang, menggerumut, rongseng, salah hati, sebal; 2 bosan, jelak,
menyemut; jemu, jenuh, pasai;
kerumunan n gerombolan, kelompok, ke- mengesalkan v memengkalkan, mendong-
ramaian, kerubungan; kolkan, mengecewakan, menggemaskan,
sekerumun n segerombol, sekawanan, se- menggondokkan, menggusarkan, meng-
kelompok hampakan, menjengkelkan, menyebalkan
keruntang-pungkang a acak-acakan, awut- kesambet v kemasukan, keranjingan, ke-
awutan, berarakan, berserakan, bongkar- rasukan, kesampukan, kesentuhan (ki),
bangkir, centang-perenang, cerai-berai, kesetanan, kesurupan, keteguran, keturun-
kacau-balau, kelut-melut, kibang-kibut, an, majenun, selap
lalu-lalang, malang-melintang, morat-ma- kesan n 1 bakat, bekas, cap, efek, impresi,
rit, porak-poranda, rondah-randih, ropak- ingatan, jejak, memori, tanda, tikas, trek
rapik, tersara bara (cak); 2 anggapan, citra, opini, pandangan,
kerunyuk, berkerunyuk v berkokok pendapat, penilaian, persepsi, tanggapan;
kerupuk n gendar, kemplang, opak; mengesan v bertanda, membekas, mengecap,
-- kulit krecek, rambak menjejak;
kesandung • ketua 251
mengesankan v 1 bergengsi, berkelas, mengetat v mengecil, mengerut, menyem-
impresif, prestisius, pretensius; 2 memesona, pit, menyesak;
mengagumkan mengetatkan v 1 menerikkan, menge-
kesandung v terantuk, tersandung engatkan, mengencangkan, mengeratkan,
kesasar v tersesat menyingsetkan, menyempitkan, menye-
kesat a berbongkol-bongkol, bergerugut, sakkan, merapatkan; 2 memperkeras, me-
gerutu, kasap, kasar, kerokot, purut; nambah;
mengesat v mengelap, menyeka ant melonggarkan
keselak n tersedak keketatan n kesempitan, kesesakan
keseleo v riuk, salah urat, terbelingut, tergeliat, ant kelonggaran
terkehel, terkilir, terkiuk, terpelecok, terpiuh ketaya n damar, suluh; obor
kesemek n buah kaki, bisbul ketel n cerek, kan, morong, poci, teko
kesengsem a gandrung, tergila-gila, terpesona ketela n ubi,umbi;
keset, mengeset v membeset, mencaruk, -- pohon kaspe, singkong, ubi kayu, ubi
menguliti, mengupas, menyayat prancis;
kesiap, terkesiap v kaget, tergegau, ter- -- rambat keledek, ubi jalar
gemap, terkejut, terkinjat, terperangah, ter- ketemu v cak bertemu
peranjat, tersentak, tersingahak keteng n cepeng, peser, rimis, setengah sen;
kesima, terkesima v hilang akal, keteguran, mengeteng v mencarah, mengecer
menyelingar, tercengang, terjantur, terma- ketengan n eceran, rincih, satuan
ngu-mangu, terpana, tersendat ketepeng n gelinggang, kupang
kesomplok v terantuk, terbentur, terlanggar, keteter v 1 terajun, tertinggal; 2 terpojok;
tersampuk, tertabrak, tertubruk, tertumbuk keteteran n kerepotan, kewalahan
kesturi n dedes, jebat keti, mengeti v menakar, menimbang
kesumat n antipati, friksi, kebencian, konflik, ketiak n ketek
percederaan, pergesekan, permusuhan, ketiding n bakul, keranjang
perselisihan, perseteruan, pertengkaran, ketika 1 n kala, kali, masa, momen, saat,
pertikaian tempo, waktu; 2 p selagi, sementara, tat-
kesumba n merah menyala, merah tua kala, tengah;
kesup, mengesup v mencarak, mencerup, seketika n mendadak, sekonyong-
mencucup, mencucut, menyeruput, menyesap konyong, tahu-tahu, tiba-tiba
ketai,berketai-ketaivberkecai-kecai,berkeping- ketilang n nilam
keping, bersepai, bersetai-setai, hancur, pe- ketimbang p cak daripada
cah, remuk ketimbul n keluih, kulur, timbul
ketak, berketak-ketak v berkotek-kotek 1
ketip, mengetip v 1 menggigit; 2 mencecak,
1
ketam, mengetam v 1 mengatup, mengetap, mencubit, menggetil, menggutik, meng-
menutup; 2 mengapit, menjepit; ubit, menjentik, menjiwit
pengetam n angkup, capit, cunam, kempa, 2
ketip n picis, sepuluh sen
pengapit, penjepit, sepit ketis, mengetis v mementil, menjentik, me-
2
ketam n ani-ani, tuai; nyelentik
mengetam v mengerat, menuai, memotong; ketitir n merbuk, perkutut, tekukur jarum
pengetaman n panen, penuaian ketola n gambas, oyong
3
ketam n serut; ketombe n kelemumur, sindap
mengetam v melicinkan, menyerut ketopong n kopiah kulah-kulah, kuluk;
4
ketam n kepiting, yuyu tarbus
ketan n beras pulut, sipulut ketu udeng n bendo, destar, saluk, tengkuluk
ketang a 1 erat, kencang, kuat, rapat, san-
ketua n 1 amir, bos, kepala, koordinator, pelo-
tung, singset, terik; 2 ketat, sempit, sendat,
sesak por, pemandu, pemimpin, pengarah, peng-
ketapang n badam hulu, presiden, rais; 2 datuk, kamitua,
ketap, berketap-ketap v berkedip-kedip pasak negeri, pengetua, sesepuh, tetua;
ketat a 1 kencang, ketang, sempit, sendat, -- muda wakil ketua;
sepan, sesak, singset, terik; 2 cermat, -- sidang hakim, kadi, ketua pengadilan,
saksama, selektif, teliti; 3 erat, lekat; magistrat;
252 ketuat • khianat
mengetuai v memandu, memelopori, me- kemujaraban, kemustajaban, kesaktian,
mimpin, mengarahkan, mengepalai keunggulan, keuntungan, manfaat;
ketuat n bonggol, caplak, daging tumbuh, berkhasiat v berfaedah, berguna, ber-
gembol, kutil, risa, uci-uci kekuatan, bermanfaat, bermaslahat
ketuban n kawah, tuban-tuban khatam v habis, selesai, tamat
ketuk n getok, ketok, pukul; khatib n juru khotbah, penceramah, peng-
mengetuk v memalu, memangkung, khotbah
memartil, mementung, memukul, men- khawatir a asan tak asan, berwalang hati,
catuk, menggedor, menggetok, meng- bimbang, bingung, buncah, cemas, empot-
guguh, menghantam, menokok, menutuk; empotan (cak), galau, gamam, gamang,
terketuk v 1 terpukul; 2 ki tergerak, ter- gelisah, gerun, harap-harap cemas, jeri,
gugah; kacau, karut, kusut, ngeri, nyanyang,
ketukan n 1 pukulan; 2 birama, mentrum prihatin, pusang, renyang, resah, risau,
1
ketul n bongkah, gumpal, kepal, pukah rusuh, samar, selempang, takut, was-was;
2
ketul, mengetulkan v melipat, menarik, me- mengkhawatirkan v membahayakan, mem-
ngerutkan bingungkan, memprihatinkan, mencemas-
3
ketul a majal, puntul, tumpul kan, menggaduhkan, menggelisahkan,
ketumbu n bakul, rombong, sumbul, tenong menggerunkan, menumang, menyelem-
ketungging n kalajengking, ketonggeng pangkan, menyusahkan, meresahkan, me-
ketupat n kupat, lontong; risaukan, merusuhkan;
-- bangkahulu cak bogem mentah,(kepalan) kekhawatiran n kebingungan, kecemasan,
tangan, pukulan, tinju kegalauan, kegelisahan, kepanikan, ke-
ketupuk n burung hantu, celepuk, elang resahan, ketakutan
malam, jampuk, kokokbeluk khayal 1 n angan-angan, bayang-bayang,
ketur n peludahan, tempolong citra, gambaran, imaji; 2 n delusi, fantasi,
ketus a berbisa, bersanding, clak, cempala fiksi, halusinasi, imajinasi, visi; dongeng,
mulut, cencala, keras (ki), menduri (ki), isapan jempol, karangan, khayalan,
menusuk (ki), menyakitkan, nyelekit (cak), lamunan, omong kosong, rekaan, takhayul;
pedas, tajam 3 a imajiner, khayali, maya, semu;
khalayak n kelimun, keramaian, kerubungan, mengkhayalkan v 1 membayangkan,
kerumunan, massa, publik, sidang mencitrakan; 2 berkhayal, melamunkan,
khali a 1 bebas, lepas, lolos, luput, selamat, memalarkan, membayangkan, memimpi-
sunyi, terhindar; 2 abai, alpa, cabar, cuai, kan, mencita-citakan, mendambakan,
lalai, lengah, taksir, teledor mengangankan, mengempik, mengharap-
khalis a ceria, bersih, kudus, murni, nirmala, kan, mengidamkan, mengincar, meng-
steril, suci, tahir, zakiah inginkan, merindukan;
khalwat n pengasingan, pertapaan, perta- pengkhayal n idealis, ilusionis, pelamun,
rakan, suluk; pemimpi, utopian, visioner;
berkhalwat v bersuluk, bertapa, bertarak, khayalan n dongengan, khayal;
melakoni, mengasingkan diri berkhayal v 1 berangan-angan, bermimpi,
khas a antik (cak), distingtif, eksklusif, idiosin- melamun; 2 berfantasi, berhalusinasi,
kratis, individul, istimewa, khusus, par- mengkhayalkan, mereka-reka;
tikular, spesial, spesifik, tersendiri, unik; khayali a abstrak, imajiner, khayal, maya,
ant umum mujarad, tanwujud; fantastis
kekhasan n ciri, idiosinkrasi, individualitas, khazanah n aset, gana, harta benda, kekayaan,
karakteristik, keistimewan, kekhususan, khasanah, mal, perbendaharaan, substansi
kesendirian, keunikan, partikularitas khianat v selingkuh;
khasiat n faedah, guna, keampuhan, kebaik- mengkhianati v mencederai, mengingkari;
an, keefektifan, kegunaan, keistimewaan, pengkhianat n desertir, pembelot;
kekuatan, kemanjuran, kemaslahatan, pengkhianatan n desersi, pembelotan;
khidmat • kibul 253
berkhianat v balik gagang, berselingkuh, -- kemari berkelintaran, berseliweran, ber-
membelot, memperdayai, menyebelah, me- simpang-siur, bolak-balik, hilir-mudik, ke
nyeberang sana kemari, melangsir, mencoang-coang,
khidmat a kedemat, khusyuk, syahdu; hormat, merayau, mondar-mandir, pulang balik
tabik, takzim kiara n ara
khilaf a alpa, gawal, keliru, lalai, lupa, salah, kiap n standar
teledor; kias n 1 kiasan; 2 analogi, perbandingan,
kekhilafan n gaflat, kekeliruan, kesalah- persamaan, persesuaian;
an, taksir mengias v menginsinuasi, menyayung
khitah n 1 aspirasi, cita-cita; 2 rencana; 3 ga- (ki), menyindir;
ris haluan, kebijakan, strategi, tujuan mengiaskan v memisalkan, menamsilkan,
khitan v potong kulup, sunat; mengaci-acikan, menganalogikan, meng-
mengkhitan v menyunat; andaikan, mengibaratkan, mengumpama-
mengkhitankan v menyunatkan; kan;
pengkhianatan n penyunatan kiasan n 1 alegori, ibarat, majas, metafor,
khotbah n ceramah, kuliah, orasi, pidato, misal, permisalan, perumpamaan, simi-
syarah; le, tamsil; 2 analogi, perbandingan, per-
pengkhotbah n juru khotbah, khatib, samaan, persesuaian; lambang, simbol; 3 sin-
orator, penceramah, pensyarah; diran; 4 amanat, hikmah, pelajaran;
berkhotbah v berceramah, berpidato, ber- berkias v sindir-menyindir, sindir-sindiran;
syarah; 1
kiat n akal, daya, kunci (ki), muslihat, raha-
khuluk n bawaan, fiil, kepribadian, perilaku, sia, resep, siasat, taktik, teknik, trik
personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak 2
kiat, terkiat 1 a cekang, jegang, kaku, keras,
khusus a distingtif, eksklusif, idiosinkratis, tegang; 2 v keseleo, terbelingut, tergeliat,
individual, istimewa, khas, partikular, terkehel, terkilir, terpelecok, terpiuh
privat, spesial, spesifik, terbatas, terpilih, kibang, kibang-kibut a acak-acakan, awut-
tersendiri, tertentu, unik, utama; awutan, berantakan, berarakan, berserakan,
ant umum bongkar-bangkir, centang-perenang, cerai-
mengkhusus v menjurus, menyempit; berai, colak-caling, kacau balau, kelut-melut,
mengkhususkan v mengistimewakan, kerun-tang-pungkang, kusut, lalu-lalang,
mengutamakan; malang-melintang, morat-marit, porak-
pengkhususan n pembidangan, penajam- poranda, rondah-randih, ropak-rapik, sem-
an, pendalaman, penekanan, pengisti- rawut, serabutan, tersara bara
mewaan, pengutamaan, penjurusan, spe- kibar, mengibarkan v melambaikan, me-
sialisasi, spesifikasi; masang, menaikkan, mengayunkan, me-
kekhususan n ciri, idiosinkrasi, indivi- ngerek
dualitas, karakteristik,keistimewaan,kekhasan, berkibar v bergelebar, melambai;
kesendirian, keunikan, partikularitas 1
kibas, mengibas v berkepak, kupat-kapit,
khusyuk a intens, khidmat, serius, sungguh- mengirai, mengirap, menggerak-gerakkan;
sungguh, syahdu, tekun, syahdu mengibas-ngibaskan v mengepak-nge-
ant main-main pakkan, mengipaikan, mengirap
kiai n ajengan, buya, ustad 2
kibas n biri-biri, domba
kial n gestur; isyarat; kiblat n arah, jurusan, orientasi;
kialan n pantomim berkiblat v berorientasi, mengarah
kiamat n akhir zaman, hari akhir, hari pem- kibul a bohong, bongak, dusta;
balasan, yaumul akhir, yaumudin, yaumul mengibuli v melabui, membodohi, mem-
jaza, yaumul kiamah, yaumul masyhar bohongi, memperdayai, mencurangi, men-
kiambang n kapu-kapu dustai, mengabui, mengakali, mengecoh,
1
kian adv bertambah, lebih, makin menghelat, menipu, menyemu, menyeng-
2
kian p sana, situ; kilit, menyilap (ki), merakut (ki)
254 kicau • 1kilir
kicau n ki celoteh, kicauan, ocehan; mengilang v membuat, memproduksi,
berkicau v 1 bernyanyi, meratus, mericau; menggiling, menyuling
2 berceloteh, mengoceh kilap n binar, cahaya, gilap, kemilap, kilas,
kidal a kiri kilat, kilau, pendar, sinar, relap;
kidul n daksina, selatan mengilapkan v menggilapkan, membesut,
kidung n gita, lagu, sekar, senandung, tem- memvernis, menggahar, menggosok,
bang merengas;
kidungan n 1 dendang, gita, lagu, nyanyian, berkilap v bercahaya, bercelak, berkaca-
sekar, senandung, tembang; 2 kakawin, ke- kaca, berkilat, berkilauan, berlinang,
kawin, puisi, syair mengilap, merelap;
kijang n menjangan, rusa kilar n barai, berangas, lengkitang, lokan, si-
kik n kantong air, kirbat put, ukas
kikih, terkikih-kikih v bercekakak-cekikik, kilas n kilat;
cekikikan -- balik 1 refleksi, retrospeksi; 2 sorot balik;
kikik, berkikikan v mengikik terkilas v berkelebat, terkilat, terlintas;
1
kikir n pangur, patar; sekilas n sebentar, sececah, sejemang, seje-
mengikir v memangur, mematar; me- nak, sejenang, sejurus, sekeceng, sekejap,
mapar, memepat, mendabung; menajamkan, sekelebat, selincam, selintas, sepemakan
mengasah, menghaluskan; mengerik, me- sirih, sepintas, serejang, sesaat;
ngerok, mengikis -- pandang sejelalat, sekejap mata, sekelap
2
kikir a bakhil, cekil, ceker, kedekut, kedikit, mata, selayang pandang, sepintas lalu
kejai berlapis (ki), kejam, kekel, kerekot, lo- kilat 1 n cemeti dewa, cemeti malaikat,
kek, okok, pantat kuning (ki), pelit, sekakar halilintar, panah kelodan; 2 n gilap, kilas,
(cak), singkat tangan, tangkai kering (ki) kilau, relap; 3 a cepat, ekspres, sput (cak);
ant dermawan -- api bunga api, cetusan, lelatu;
kikis a amblas, bersih (cak), binasa, habis, labas, mengilat v berkilat;
lindang, lingkap, ludes, putus,tandas; mengilatkan v 1 memancarkan, memen-
mengikis v 1 mengerik, mengerok; darkan; 2 mengilapkan; 3 menyarankan,
mengikir; 2 menggerogoti; 3 melenyapkan, menyiratkan;
membasmi, memberantas, membersihkan, kilatan n 1 kilasan, kilauan; 2 alusi;
membinasakan, memerangi, memusnahkan, ~ api bunga api,lelatu
mengatasi, mengeliminasi, mengenyahkan, kilau n kilap, kilat, relap; binar, cahaya,
mengeradikasi, menggempur, menggu- pendar, sinar; cerlang, gemerlap;
lung, menumpas, menyapu bersih (ki); berkilau a bercelak, berkaca-kaca, berkilat,
pengikisan n abrasi, erosi; berlinang, gemerlap, licau, mengilap, merelap;
terkikis v gogos; berkilauan v bersinar-sinar, bersinau-
kikuk a asing, canggung, gabir, kagok, kaku, sinau, gemerlap, seminar
kekok kili, kili-kili n gelang-gelang, kelikir, sendi,
kilah n 1 akal bulus, tipu daya; 2 alasan, simpai, temin
argumen, dalih, helat, lik; kilik, kilik-kilik n 1 gelitik; 2 acuman,
berkilah v begana-begini (cak), berdalih, agitasi, asungan, hasutan, pancingan (ki),
berhelat, berkelit, berlik, bersilat lidah, provokasi;
bersilat kata, membohong, memutar balik, mengilik-ngilik v 1 menggelatak, meng-
mendusta, mengada-ada; membantah, gelikan, menggelitik, mengitik-ngitik; 2
menengkari, menyanggah, menyangkal memancing (ki), memprovokasi, mengadu,
kilai n beladu, belendong, gelendong, ke- mengasung, menggelitik(ki), menghasut,
lindan, kelosan, kumparan, tika mengipasi (ki), mengompori (ki),
kilang n 1 kincir, penggilingan; 2 pabrik; 1
kilir, terkilir v keseleo, riuk, salah urat, ter-
--angin kincir angin; belingut, tergeliat, terkehel, terkiat, terpele-
-- kayu panglong; cok, terpiuh
2
kilir • kirap 255
2
kilir v asah, gosok; nampel, menangkis, menepak, menepis,
mengilir v menajamkan, mengasah, meng- menyampuk;
gosok mengiprati v meletis, membasahi, mem-
kimbang, terkimbang-kimbang v 1 melayang- biaki, memerciki, menciprati
layang; 2 ki bimbang, galau, limbung, kir n cak kontrol, pemeriksaan, pengecekan
rambang, risau, terombang-ambing kira v cak 1 duga, sangka; 2 taksir, tebak, terka;
kimbul n anjungan, anjung-anjung kira-kira 1 adv agak, barang, kadar,
kurang lebih, lebih kurang, sekitar, takah-
kimia n ilmu pisah
takahnya; 2 adv kiranya; 3 n perkiraan,
kimpal a kedap, masif, padat, padu, pampat, prediksi, taksiran, terkaan;
pejal, tetal; mengira v 1 beranggapan, menduga, me-
mengimpal v melabang, menempa, meng- nuduh, menyangka; 2 memperkirakan,
gembleng mengira-ngira;
kimput a bergidik, cabar hati, ciut (ki), cuak, mengira-ngira v mematut-matut, mem-
gamang, gecar, gentar, giris, kecil hati, kecut perkirakan, mengagak-agak, mengancar-
(ki), keder, ngeri, takut ancar;
kinang n sekapur sirih, sirih masak, sirih terkirakan v terbayangkan, terkatakan,
matang, sirih sekapur; terpikirkan;
menginang v menyirih perkiraan n 1 ancangan, ancar-ancar, ang-
kincah, mengincah v 1 membilas, mengirai; garan; 2 anggapan, asumsi, dugaan, es-
2 membasuh, mencuci; membersihkan timasi, evaluasi, gambaran, pengandaian,
perhitungan, prediksi, ramalan, rekaan,
kincau, mengincau v membancuh, memutar,
spekulasi, taksiran;
mengacau, mengadon, mengaduk, meng-
memperkirakan v berspekulasi, melihat,
arau, mengarih, mengarun, mengebur, memperhitungkan, memprediksi, mempro-
menggaul, mengocok, mengudak yeksikan, menaksir, menduga, mengandai-
kincir n 1 kilang, penggilingan; 2 jentera, ra- kan, mengantisipasi, mengasumsikan,
hat; mengestimasi, mengevaluasi, menyurvei,
-- angin 1 kilang, penggilingan; 2 baling- meraba, meramalkan;
baling, kitiran, propeler kiranya adv agaknya, barangkali, gela-
kincit v tercirit gatnya, kelihatannya, kira-kira, naga-naga-
kinerja n 1 kemampuan, penampilan, presta- nya, rupanya, sepertinya, tampaknya;
si; 2 kapasitas sekiranya p andaikan, andaikata, apabila,
kinetika n ilmu gerak asalkan, bila, jika, kalau, misalnya, seandai-
kini n masa ini, saat ini, sekarang, waktu ini nya, semampang, semisal, senyampang, se-
kinja v lompat, loncat, lonjak; umpama
kinjat, terkinjat v kaget, nanap, tergegau, ter- kirab n ambalan, arak-arakan, defile, iring-
gemap, terkejut, terkesiap, terperangah, iringan, parade, pawai, perarakan, prosesi
terperanjat, tersentak, tersingahak kirai, mengirai v 1 membilas, mengincah,
kinyang n balur, hablur, kristal, silika
mengirap; mengepak-ngepakkan, meng-
kios n gerai, stan, toko, warung
gerak-gerakkan, mengibas-ngibaskan; 2 me-
kipas n baling-baling, kincir angin, propeler;
mengipasi v 1 mengangini, mengimbas; 2 ki nampi; 3 memencarkan, menyerakan;
memanas-manasi, memancing (ki), mem- mengiraikan v mengebas, mengebur; mem-
provokasi, mengadu, mengasung, meng- bersihkan;
gelitik (ki), menghasut, mengilik-ngilik terkirai-kirai v berkibar
(ki), mengompori (ki) kirana n 1 binar, cahaya, nur, pendar, sinar;
kiprah n aksi, gajak, kelakuan, langkah, per- 2 ki ayu, berupa, cantik, elok, jelita, juita,
buatan, sepak terjang, tindakan; laksmi, molek
berkiprah n bergerak, bergiat, berkecimpung kirap, mengirap v 1 mengepak-ngepakkan,
kiprat, mengiprat v 1 memacak, memancit, mengibas-ngibaskan, mengirai; menggerak-
memanjut, memercik, menjeprat, me- gerakkan; 2 hilang, lenyap, lucut, menguap (ki),
nyemprot, merecik, merenjis, muncrat; 2 me- pupus, sirna, terbang (ki)
256 kirau • klik
kirau a engkah, magel, mangkar, mengkal kisik n bisik;
kiri a kidal; mengisikkan v membisikkan, merisikkan
ant kanan kisruh a berantakan, centang-perenang, ka-
mengirikan v meminggirkan, menyam- cau, kocar-kacir, morat-marit
pingkan, menyebelahkan, menyingkirkan, kisut a berkeriput, berkerut-kerut, kerisut,
menyisihkan meringsing, merunyut
1
kirik, mengirik v bergidik, cabar hati, ciut kitab n 1 buku, primbon, pestaka, pustaka,
(ki), cuak, gamang, gayat, gecar, gemang, sastra; 2 bacaan, lektur, teks, wacana;
gentar (ki), giris, ngeri, kecil hati, kecut (ki), kitar, mengitar v berkitar;
keder, menggeriap, menyangkak bulu, mengitari v 1 memutari, mengedari,
meremang, merinding, patah hati, takut mengelilingi; 2 melingkari, melingkungi,
2
kirik n anak anjing mengepung;
kirim, mengirim v 1 memasok, mem- mengitarkan v mengisarkan;
bawa, mengangkut, mengantar, menge- berkitar v beredar, berkisar, berkeliling,
drop, mentransfer, menyuplai; 2 memin- berpendar, berpusar, berputar;
dahkan,memutasi,menempatkan,mengalih- sekitar 1 n sekeliling, seputar; 2 adv kadar,
tugaskan, mengoper, mengutus, mentrans- kira-kira, kurang lebih
fer, menugaskan; kitir, kitiran n baling-baling, propeler, kincir
mengirimkan v 1 mengapalkan, menyam- angin, titiran
paikan; 2 ki melayangkan, memberi, kiuk, terkiuk v keseleo, riuk, terbelingut,
mendaratkan; tergeliat, terkiat, terkilir, terpiuh
pengiriman n pengangkutan, pengapalan, klaim n desakan, permintaan, tuntutan;
transportasi, transmisi mengklaim v meminta, mendesak, me-
kiriman n antaran, bingkisan, paket, pe- nuntut, menyatakan
sanan; klakson n bel, lonceng
kisah n cerita, dongeng, lakon, narasi, stori (cak), klan n famili, kadim, kaum, kelompok,
warita (cak); asal usul, riwayat, sejarah; keluarga, kerabat, keturunan, marga, ras,
mengisahkan v menceritakan, mendo- rumpun, sanak, trah
ngengkan, mengononkan, menuturkan, me- klandestin a rahasia, sembunyi-sembunyi,
rawikan, meriwayatkan; tertutup
kisahan n cerita, kisah, narasi klarifikasi n eksplanasi, eksplikasi, kete-
berkisah v bercerita, mendongeng, menga- rangan, penjelasan, uraian;
rang, merencana; mengklarifikasi v menguraikan, menje-
kisai, mengisai v menapis, mengayak, laskan
menyaring, menyerkai klasifikasi n kategorisasi, pengategorian,
kisar n kisaran, pusaran, putaran, rotasi; pengelompokan, penggolongan;
mengisarkan v 1 memusar, memutar, mengklasifikasi v memilah, mengategori-
menggisarkan, mengitarkan; 2 memin- kan, mengelompokkan, menggolongkan;
dahkan, mengalihkan, mentransfer, meng- pengklarifikasian n kategorisasi, penge-
geser; 3 menggadaikan ; lompokan, penggolongan
kisaran n 1 edaran, orbit, pusaran, pusingan, klasik 1 a adiluhung, besar, luhur, mulia,
putaran; 2 peralihan, pergantian, pergeser- unggul; 2 n adikarya, karyatama, maha-
an, pertukaran; karya
berkisar v 1 beredar, berkeliling, berpendar, klem n apit, jepit, kempa
berpusar, berputar, berotasi; 2 beralih, klenik n cak kebatinan, mistik, perdukunan
bergeser, berpindah, bertukar; klep n angkup-angkupan, injap, katup
perkisaran n peredaran, perputaran, re- klerek n carik, juru tulis, kerani, sekretaris
volusi, rotasi, sirkulasi klien n konsumen, nasabah, pelanggan
kisi, kisi-kisi n 1 jari-jari, jeruji, ruji-ruji, klik n blok, faksi, fraksi, grup, kelompok, ku-
terali; 2 celah, ganggang bu
klimaks • kolaborator 257
klimaks n kulminasi, puncak kocek n dompet, kantong, saku
klimatologi n ilmu cuaca, ilmu iklim kocok v guncang, kocak;
klinik n balai kesehatan, balai pengobatan, mengocok v 1 menggojlok, mengguncang-
poliklinik guncangkan, mengocak; 2 memutar, me-
klinting, klintingan n circir, giring-giring, ngacau, mengaduk, mengarau, mengarih,
kerincingan mengebur, menggaul; 3 cak memancing
klip n kacip, penjepit (ki), memprovokasi, mengadu, mengasung,
klise 1 n pengulangan, stereotipe, tiruan; menghasut, mengilik-ngilik (ki)
2 cak basi, kadaluwarsa ~ perut cak melawak, melucu, membanyol,
kliyengan a cak berpendar, nanar, pening, mendagel, menggelakkan
pusing, sakit kepala pengocok n pengaduk;
klop a cak bertemu, cocok, jodoh, pas, sesuai, terkocok v berbaur, bercampur, bergan-
sinkron duh, berpadu, bersatu, larut, teraduk;
klub n asosiasi, konsorsium, perhimpunan, kodak n kamera, pemotret, tustel
perkumpulan, persatuan kode n 1 aba-aba, duaja, isyarat, petunjuk,
koalisi n 1 aliansi, sosiasi, blok, federasi, ga- sandi, tanda; 2 asas, aturan, etik, hukum,
bungan, konfederasi, liga, pakta, per- kaidah, ketentuan, norma, peraturan
sekutuan, perserikatan, uni; 2 kombinasi, kodi, kodian a ki cak inferior, kacangan (ki),
peleburan, penggabungan, unifikasi murahan, pasaran, picisan
koar, berkoar-koar v berkaok-kaok, ber- kodifikasi n 1 pencatatan, pendataan; 2 ka-
pikauan, berseru-seru, berteriak-teriak, tegorisasi, klasifikasi, penggolongan, pe-
memekik-mekik, menjerit-jerit nyusunan, sistematisasi
kobah n genderang, nekara, tabuh kodrat n 1 bilangan, garis hidup, kadar,
kobak, kobakan n genangan, kubangan, nasib, suratan, takdir; 2 bakat, fitrah
lopak, paluh kognisi n kesadaran, pemahaman
kobar, mengobarkan v 1 membakar, kognitif a psikologis, serebral
menyalakan; 2 membangkitkan, mengga- koheren a harmonis, integral, kompak, kon-
lakkan, menggarangkan, menggelorakan, sisten, teratur, terpadu
menggiatkan, menyemangati; koherensi n 1 keharmonisan, ketaatasasan,
kobaran n gejolak, jilatan, sambaran; keterkaitan, konsistensi, korespondensi; 2 in-
berkobar-kobar v 1 bergejolak, melembai, tegritas, kebulatan, kepaduan, kesatuan,
menjalar, menjilat-jilat; 2 ki berapi-api, keutuhan
bergairah, bergelora, bersemangat, mem- kohesi n afinitas, keterikatan, ketertarikan
bara, menggebu, menggelegak; koin n (uang) logam, (uang) receh (cak)
kober n kuburan, makam, pusara koitus n jimak (cak), persanggamaan, perse-
kobok, kobokan n cawan, mangkuk tubuhan
kobra n beludak, dumung, sendok, tedung koja n balang, gamuh, kelalang, kuja
1
kocak a banyol (cak), jenaka, komikal, lucu, kojoh a sebak, senak, tergenang
menggelakkan, menggelikan; kok pron cak kenapa, mengapa
mengocak v berjenaka, melawak, melucu, koki n juru masak, juru tanak, tukang masak
membanyol, mendagel; kokila n beo, tiung
berkocak-kocak v bercanda, bersenda gurau; kokok beluk n celepuk, pungguk, suangi,
2
kocak a goyang, guncang, kocok; teteguk
berkocak v bergejolak, bergoyang, ber- kolaborasi n kerja sama, kooperasi, perseku-
guncang, terbuncang tuan;
kocar-kacir a 1 berjempalitan, bertempe- berkolaborasi v 1 bekerja sama, berang-
rasan, cerai-berai, lintang-pukang, pon- kulan, sandar-menyandar; 2 berkomplot,
tang-panting, terbirit-birit, tunggang-lang- berekanan, bermitra, berserikat
gang; 2 berantakan, berpesai-pesai, kacau, kolaborator n kolega, kompanyon, mitra,
kisruh, morat-marit, ricuh, semrawut rekan, relasi, sejawat, sekutu
258 kolam • kompartemen
kolam n 1 bak, palung, perigi, sendang, komando n aba-aba, instruksi, perintah, su-
tangki, telaga; 2 alahan, balong, empang, ruhan, titah; mandat, order;
tambak, tebat; mengomandokan v 1 memerintahkan,
1
kolang-kaling n aren, atap, enau, kabung menginstruksikan, menitahkan, menyu-
2
kolang-kaling v 1 berseliweran, bolak- ruh; 2 memimpin, mengepalai, mengetuai
balik, keluar-masuk, melangsir (cak), mon- komat-kamit v berkecumik, kemak-kemik,
dar-mandir, ulang alik; 2 anggung-anggip, temut-temut
terkulai-kulai, tersengguk-sengguk kombinasi n 1 koalisi, konsolidasi, unifikasi;
kolaps v cak 1 pingsan, terlengar; 2 ki ambruk, 2 campuran, gabungan, komposit; 3 afiliasi,
bangkrut, pailit asosiasi, blok;
kolase n mosaik, montrase mengombinasikan v mencapurkan, me-
kolateral a berdampingan, paralel ngawinkan menggabungkan, memadu-
kolega n kolaborator, kroni, mitra, partner, kan,
rekan, relasi, sejawat, sekutu kombor a belandung, kebesaran, longgar
kolek n jalur, jongkong, sagur komedi n banyolan, bebodoran, dagelan, hu-
terkolek-kolek v terhanyut-hanyut, me- mor, lawakan, lelucon, penggeli, seloroh
ngempul, terapung-apung, terkatung- ant tragedi
katung, terombang-ambing, tunggang- komedian n alan-alan, badut, ogak-ogak,
tunggit pelawak, pembanyol, pengocok perut
koleksi n antologi, kompilasi, korpus, komendur n 1 hulubalang, kepala pasukan,
perbendaharaan, pusparagam, seleksi komandan; 2 kepala pelabuhan, panglima
kolektif a beramai-ramai, bersama-sama pangkalan, syahbandar
kolesom n ginseng, kolesom komentar n 1 perkataan, ucapan; 2 anota-
kolok, kolokan a aleman (cak), beranja-anja, si, apresiasi, catatan, iktirad, kritik, ang-
manja gapan, tinjauan, ulasan;
kolokium n konferensi, kongres, seminar, mengomentari v menanggapi, mengecam,
sidang menghakimi, mengkritik, menilai;
kolom n 1 jalur, lajur, pias, ruangan; 2 artikel, komentator n kritikus, pembahas, penang-
esai, karangan, tulisan gap, pengulas
kolong n korok, lombong, tambang, tero- komersial a menguntungkan, profitabel
wongan komet n bintang berasap, bintang berekor
kolong layar n kain rentang, spanduk, tajuk komidi n akrobat, pertunjukan;
awal mengomidikan v mempermainkan, mem-
koloni n 1 pemukiman; 2 dominion, (daerah) perolok, mempersendakan, menokoh
jajahan, kekuasaan, protektorat komikal a ki jenaka, kocak, lucu, menggelikan
kolonialis n penindas, panjajah komisi n 1 delegasi, jawatankuasa, komite,
kolonialisme n penjajahan panitia, perutusan; 2 bayaran, bonus, per-
kolonisasi n migrasi, okupasi, pendudukan; sen, premi, tip, upah
perpindahan penduduk komite n komisi, panitia
kolosal a akbar, besar, raksasa komitmen n 1 akad, asprak (cak), janji, ke-
kolot a konservatif, konvensional, ortodoks, terikatan, kontrak, prasetia; 2 darma, ke-
reaksioner, tradisional; kuno, lama, lapuk wajiban, tanggung jawab
(ki), tua, usang komoditas n barang, dagangan, produk
kolusi n intrik, kerja sama, konspirasi, per- kompak a 1 akur, damai, rukun, seia-sekata;
komplotan, persekongkolan, rekayasa (ki); 2 kedap, kekar, padat, padu, rapat, solid,
berkolusi v berkomplot, berkongkalikong teguh; 3 pendek, ringkas, singkat;
(cak), berkonspirasi, bersekongkol, berse- kekompakan n kedamaian, kerukunan,
kutu, berselingkuh kesetiakawanan, solidaritas
komandan n hulubalang, kepala pasukan, kompartemen n bagian, departemen, divisi,
panglima seksi, unit
1
kompas • kondisional 259
1
kompas n arah, panduan, pedoman, pe- men, faktor, konstituen, partikel, seksi,
tunjuk unsur
2
kompas, mengompas v cak memalak, me- kompor n anglo, perapian, tanur, tungku;
meras, menodong, menotok (cak) mengompori v ki 1 memanas-manasi,
kompatibel a berkena, cocok, harmonis, menggarangkan, menyirapkan, meradang-
masuk (ki), pas kan; 2 memprovokasi, menghasut, me-
kompensasi n 1 bangun, ganti rugi, kerugian, ngilik-ngilik, menusuk-nusuk(ki)
restitusi, tempuh; 2 ganjaran, imbalan, kompos n humus, pupuk hijau, rabuk
pembayaran, remunerasi komposisi n 1 aransemen, arsitektur, ba-
kompes, mengompes v memisit (ki), me- ngun, formasi, konfigurasi, konstruksi,
struktur, tekstur; 2 atak, desain, rancang
nanyai, menginterogasi, menyudi
bangun, tata letak; 3 gubahan, karangan,
kompeten a ahli, berpengalaman, cakap, eks- karya, kreasi
per, kuat, mahir, paham, pandai, piawai, komposit n agregat, campuran, gabungan,
pintar, profesional, terampil, terlatih kombinasi, paduan
kompetisi n 1 kejuaraan, kontes, perlombaan, komprador n jembatan (ki), penghubung,
pertandingan, sayembara, turnamen; 2 per- perantara
saingan, rivalitas; komprang a kebesaran, longgar
berkompetensi v 1 berlaga, berlomba, komprehensif a ekstensif, ensiklopedis,
bertanding, bertarung; 2 atas-mengatasi, global, lengkap, menyeluruh
bersaing
1
kompres n jaram;
kompetitif a bersaing, masuk akal mengompres v menjaram
kompetitor n lawan, oponen, pesaing, rival
2
kompres a kedap, kejat, kekar, kerap, kom-
kompilasi n antologi, himpunan, koleksi, pak, padat, padu, pampat, rapat
kompresi n pemadatan, pemampatan
kumpulan, pusparagam
kompromi n jalan tengah, kesepakatan, per-
1
kompleks n himpunan, kelompok, lingkungan
setujuan, titik temu;
2
kompleks 1 a berbelit-belit, berjalinan, berta- berkompromi v bersetuju, bertolak angsur,
utan, canggih, elusif, kusut, pelik, rumit, ru- turut-menurut
wet; 2 n kegandrungan, mania, obsesi komputer n komputer jinjing, komputer
kompleksitas n kekusutan, kepelikan, keru- kabin, komputer laptop, komputer meja,
mitan, keruwetan, komplikasi komputer pangku, komputer pribadi,
komplemen n aksesori, bunga (ki), embel-embel, komputer saku;
pelengkap, suplemen, tambahan komunal a publik, terbuka, umum
komplet a cukup, genap, integral, komplit, komune n komunitas, masyarakat, peguyuban
lengkap, menyeluruh, penuh, sempurna, komunikasi n hubungan, koneksi, kontak,
semua, tamam, utuh korespondensi
komplikasi n 1 kekusutan, kepelikan, ke- komunike n maklumat, pemberitahuan,
rumitan, keruwetan, kompleksitas; 2 ke- pengumuman
komunitas n komune, masyarakat, pegu-
sulitan, masalah, persoalan, problem
yuban, populasi, publik
komplimen n apresiasi, penghargaan, peng-
konco n cak kawan, kolega, kompanyon, kroni,
hormatan, sanjungan mitra, partner, sahabat, rekan, relasi, teman;
komplot n begundal, kawan, sekongkol, teman; kondang a beken (cak), eminen, kenamaan,
komplotan n 1 geng (cak), gerombolan, ka- masyhur, populer, tenar, terkenal, ternama,
wanan; 2 intrik, kolusi, konspirasi, per- tersohor
sekongkolan, persekutuan; konde n gelung, sanggul;
berkomplot v 1 berkawan, bersekutu; mengonde v menggelung, menyanggul
2 berkolusi, berkongkalikong (cak), ber- kondisi n 1 hal, ihwal, keadaan, kedu-
konspirasi, bersekongkol, berselingkuh; dukan, perihal, status; 2 iklim, kerangka,
perkomplotan n kolusi, konspirasi, per- konteks, situasi, suasana; 3 kualifikasi,
sekongkolan, rekayasa (ki) limitasi, pembatasan, (pra)-syarat
komponen n anasir, anggota, bagian, ele- kondisional a provisional, tentatif
260 kondominium • konsep
kondominium n apartemen, flat mitra, berpartner, bersekutu, berserikat,
kondor n burut, hernia, turun berok berteman;
kondusif a kontributif, membantu, mendukung perkongsian n persekutuan, sindikasi
koneksi n 1 afiliasi, aliansi, asosiasi, hu- konkaf a cekung
bungan, interelasi, kedekatan, kombinasi, konklusi n 1 deduksi, inferensi, kesimpulan,
kontak, korelasi, korespondensi, pertalian, penali; 2 akhir, determinasi, kesudahan
relevansi; 2 cak kawan, kenalan, relasi konklusif a definit, final, positif
konfederasi n aliansi, federasi, koalisi, liga, konkret a aktual, berupa, berwujud, faktual,
pakta, uni kasatmata, maujud, nyata, positif, riil,
konferensi n dialog, diskusi, kolokium, kong- substansial;
res, konvensi, pertemuan, rapat, seminar, ant abstrak
sidang, simposium mengkonkretkan v memanifestasikan,
konfigurasi n bentuk, komposisi, konstruksi, mengaktualkan, mengejawantahkan, men-
susunan, wujud jadikan, menjelmakan, merealisasi, me-
konfirmasi n 1 afirmasi, penegasan, pene- wujudkan
guhan, pengukuhan, penyungguhan, konkretisasi n aktualisasi, manifestasi,
testimoni; 2 justifikasi, pembenaran, pem- pengaktualan, pengejawantahan, penjel-
buktian, pengesahan, validasi, verifikasi; maan, perwujudan, praktik, realisasi
mengonfirmasi n memverifikasi, mengecek konon adv 1 kabarnya, katanya; 2 barangkali,
konflik n 1 bentrokan, friksi, konfronta- mungkin, rasanya, rupanya; 3 agaknya,
si, percekcokan, pergesekan, perpecah- gerangan, pula;
an, perselisihan, pertengkaran, pertikaian, mengononkan v menceritakan, mendo-
sengketa, rivalitas; 2 antagonisme, in- ngengkan, mengisahkan;
kompatibilitas, paradoks, pertentangan konotasi n asosiasi, implikasi, siratan, sugesti
konformitas n harmoni, kecocokan, kese- ant denotasi
suaian konotatif a alegoris, asosiatif, figuratif, meta-
konfrontasi n 1 peperangan, perkelahian, foris, simbolis
pertarungan, pertempuran; 2 konflik, per- ant denotatif
gesekan, perseteruan, pertengkaran, per- konsekuen a bertanggung jawab, konsisten,
tikaian, sengketa; logis, masuk akal, rasional, sensibel
mengkonfrontasikan v memperhadap- konsekuensi n akibat, dampak, efek, hasil,
kan, mempertemukan, menyemukakan imbas, pengaruh, produk, resultan
kongesti n penimbunan, penumpukan konsekusi n alternasi, suksesi
kongkalikong, berkongkalikong v cak konsekutif a berantai, bersambungan, ber-
berkolusi, berkomplot, berkonspirasi, ber- sambutan, berturutan, berurutan, kronolo-
sekongkol, main mata gis, serial
konglomerasi n akumulasi, gabungan, gu- konseling n pengarahan, penyuluhan, re-
gus, komposit, kumpulan, massa komendasi
konglomerat n agregat, komposit, konglo- konselor n konsultan, penasihat
merasi, massa konsensus n kesepakatan, kemufakatan, per-
kongregasi n jemaah, kelompok, perhim- setujuan, titik temu
punan, perkumpulan, persekutuan, per- konsentrasi n 1 kontemplasi, meditasi,
serikatan tafakur; 2 pemfokusan, pemusatan;
kongres n 1 kolokium, konferensi, konvensi, terkonsentrasi v terfokus, terpusat
muktamar, musyawarah, pertemuan, ra- konsentrat n bibit, ekstrak, esensi, pati, sari
pat, sidang konsep n 1 corat-coret, coret-coretan, draf,
kongsi n 1 konsorsium, maskapai, perseroan, konsepsi, rancangan, rangrangan, rencana,
perusahaan; 2 perkumpulan, persekutuan, sketsa; 2 citra, ide, persepsi, pikiran;
perserikatan; mengonsep v mempersiapkan, mendesain,
berkongsi v berkawan, berkolaborasi, ber- menggubal, merancang, merencanakan
konseptual • kontribusi 261
konseptual a abstrak, transendental, ideal, konsumsi n 1 pemakaian, penggunaan; 2 cak
imajiner, khayali, maya makanan, santapan;
konservasi n pelestarian, pemeliharaan, pen- mengonsumsi v 1 memakai, meng-
jagaan, perawatan, perlindungan, preser- gunakan; 2 melahap, memajuh, memakan,
vasi, proteksi; menyantap
konservatif a konvensional, kuno, lama, kontainer n bandela, peti kemas
lapuk, lunak, ortodoks, reaksioner, tradisional kontak n komunikasi, pergesekan, persen-
tuhan, persinggungan, relasi;
konsesi n 1 izin, kelonggaran, pengakuan,
mengontak v mengabari, menghubungi
persetujuan; 2 kerelaan, kompromi
kontaminasi n pencemaran, pengotoran,
konsinyasi n 1 titip jual; 2 rapat
polusi;
konsisten a 1 konstan, malar, persisten, stabil,
terkontaminasi v meradang, terinfeksi
taat asas, tetap; 2 harmonis, koheren, se-
kontan a 1 kas, tunai; 2 cak langsung, refleks,
laras, sesuai
serta merta, serentak, spontan
ant inkonsisten
konteks n kerangka, kondisi, latar belakang,
konsistensi n 1 kestabilan, stabilitas; 2 har-
lingkungan, situasi
moni, keserasian, ketaatasasan, koherensi,
kontemplasi n konsentrasi, meditasi, pemi-
korespondensi; 3 kekentalan, kepekatan,
kiran, perenungan, permenungan;
kerapatan; 4 kepadatan, kepejalan
konsolasi n pelipur lara, penghiburan berkontemplasi v bermeditasi, bersemadi,
konsolidasi n 1 peneguhan, penggalangan, bertafakur
penguatan, pengukuhan; 2 fusi, inkorpo- kontemplatif a meditatif, reflekstif, spekulatif
rasi, integrasi, koalisi, kombinasi, merger, kontemporer a 1 semasa, sewaktu; 2 baru,
penggabungan, penyatuan; modern, modis, mutakhir
mengonsolidasikan v membina, mengga- kontes n festival, kompetisi, perlombaan, per-
lang, menguatkan; tandingan, turnamen
terkonsolidasi v integral, koheren, teratur, kontestan n kandidat, partisipan, peserta
terintegrasi, terstruktur kontet a cebol, ceding, kerdil, tengkes
konsorsium n asosiasi, klub, liga, perkong- kontinen n benua, tanah raya
sian, serikat, sindikat kontingen n delegasi, kafilah, rombongan, tim
konspirasi n intrik, kolusi, perkomplotan, kontinu a berkelanjutan, berkesinambungan,
persekongkolan, persekutuan; bersambung-sambung, terus-menerus
berkonspirasi v berkolusi, berkomplot,
kontinuitas n kelangsungan, kelanjutan, ke-
berkongkalikong (cak), bersekongkol, main
mata sinambungan, perturutan
konstan a 1 konsisten, mantap, pasti, kontra a anti
permanen, regular, stabil, taat asas tetap; kontradiksi n antagonisme, antipoda, anti-
2 berkelanjutan, berkesinambungan, kon- tesis, kesenjangan, konflik, paradoks, pe-
tinu, persisten, terus-menerus nyangkalan, polaritas
konstelasi n bentuk, susunan, tatanan kontradiktif a bersalahan, bertentangan,
konstituen n anggota, bagian, elemen, faktor, inkonsisten, paradoksal, senjang
komponen, partikel, unit, unsur kontrak n akad, janji, komitmen, perikatan,
konstruksi n 1 arsitektur, bangun, de- perjanjian, permufakatan, persetujuan;
sain, komposisi, struktur, wujud; 2 eks- mengontrak v mencarter, menyewa
planasi, eksposisi, interpretasi, pembacaan, kontraksi n 1 peregangan; 2 penciutan,
tafsir pengurangan, penyusutan, reduksi
konstruktif a berguna, bermanfaat, bernilai,
kontraktor n anemer (cak), pemborong
positif, sehat
kontras 1 n disimilaritas, perbedaan, perten-
konsul n duta, wakil
konsultasi n dialog, diskusi, tatap muka, tangan; 2 a cak bertentangan, paradoksal;
temu muka, wawancara mengontraskan v menajamkan
konsumen n 1 klien, nasabah, pelanggan; kontribusi n andil, jasa, partisipasi, pem-
2 pemakai, pengguna berian, peran serta, sokongan, sumbangan
262 kontributif • koresponden
kontributif a kondusif, membantu, mendu- kopek, mengopek v mengubik, menguliti,
kung mengupas
kontributor n donatur, penderma, penyo- 1
kopi n kahwa
kong, penyumbang 2
kopi n 1 arsip, pertinggal, salinan, tembusan,
kontrol n 1 dominasi, kekuasaan, otoritas, tindasan, transkripsi; 2 contoh, duplikat,
pengaruh, pengaturan, supremsi, yuridiksi; 2 jiplakan, model, replika, tiruan;
inspeksi, kir (cak), pemantauan, pemeriksa- mengopi v memindahkan, mencatat, men-
an, pengamatan, pengawasan, pengecekan, contoh, meniru, menjiplak
peninjauan, penyeliaan, supervisi; kopiah n peci, songkok;
mengontrol v 1 mendominasi, mengatur, -- stambul ketopong, kopiah, kulah-kulah,
mengekang, mengendalikan, menguasai; kuluk, tarbus
2 memantau, memeriksa, mengawasi, kopulasi n 1 jimak, koitus, persenggamaan,
mengecek, menilik, meninjau, menyelia; persetubuhan; 2 perhubungan
pengontrol n nadir, opsiner, pengawas, koran n harian, surat kabar
penilik, penyelia, supervisor korban n alamat, bulan-bulanan, objek, sa-
kontroversi n 1 perbalahan, perbantahan, per- saran, target, umpan;
debatan, polemik, silang pendapat; 2 per- mengorbankan v membaktikan, mem-
cederaan, percekcokan, perselisihan, per- persembahkan, mendedikasikan, mengab-
tengkaran, pertikaian; prahara dikan;
ant selaras pengorbanan n dedikasi, loyalitas, peng-
kontroversial a polemis abdian
kontur n bentuk, profil, relief, siluet berkorban v 1 berbakti, berdedikasi, meng-
konvensi n 1 adat, formalitas, kaidah, ke- abdi; 2 bertarak, prihatin;
biasaan, norma, patokan, pedoman, kordial a baik, bersahabat, lembut, me-
pranata, rasam, tradisi; 2 kesepakatan, nyenangkan, ramah, santun, sosial, supel
pakta, perjanjian, permufakatan, per- 1
korek n 1 cukil, cungkil; 2 gerek;
setujuan, sebahat, traktat; 3 konferensi, mengorek v 1 mencukil, mencungkil,
kongres, muktamar, pertemuan, rapat, menggerai, menyigi; 2 mengais, mengeruk,
sidang menggaruk; 3 melubangi, membolongi,
konvensional a baku, bersahaja, biasa, mengerat, menggerek;
formal, jamak, lazim, lumrah, naif, normal, mengorek-ngorek v 1 mengais-ngais, meng-
populer, sederhana, stereotip geragau; 2 ki membangkit-bangkit, mem-
konversasi n interlokusi, percakapan bongkar-bongkar, mengungkit-ungkit
konversi n alterasi, metamorfosis, trans- 2
korek, korek api n api-api, geretan, macis
figurasi, transformasi, transmutasi (cak), pemantik api
konvoi n arak-arakan, iring-iringan koreksi n emendasi, pelurusan, pembetulan,
konyol cak 1 a berandalan, dugal, durjana, pendaan, perbaikan, ralat, revisi;
kurang adab, kurang ajar, risau, sembrono, mengoreksi v 1 membetulkan, memenda,
slebor (cak), ugal-ugalan; 2 a lancut, per- memperbaiki, mencoreng, mencoret, me-
cuma, sia-sia nyunting, meralat, merevisi; 2 meluruskan,
kooperasi n kerja sama, kolaborasi, partisipasi menegur, mengingatkan, menyadikkan
kooperatif a responsif, suportif korektor n pengoreksi
koordinasi n harmonisasi, pengaturan, peng- korelasi n hubungan, interelasi, kedekatan,
organisasian, penyelarasan, penyerasian, koneksi, korespondensi, pertalian
sinkronisasi; 1
koreng n borok, buduk, kudis, tukak
mengoordinasikan v mengatur, menghar- 2
koreng a belang, coreng, habluk, loreng
moniskan, mengorganisasikan, menyela- koreografer n koreograf, penata tari
raskan, menyerasikan koresponden n jurnalis, juru berita, juru
koordinator n ketua, organisator, pemimpin warta, kontributor, kuli tinta (cak), peliput,
kop n judul, kepala (surat) pewarta, reporter, wartawan;
korespondensi • kremasi 263
korespondensi n 1 surat-menyurat; 2 in- ruk, cabul, cacat, carut, cemar, hina, jelek,
terelasi, kesesuaian, ketaatasasan, kohe- lata, nista, rendah, tercela, vulgar; 3 bruto;
rensi, koneksi, konsistensi, korelasi, per- mengotori v mencalit, mencemari, men-
talian conteng, menodai, menyampah, menye-
koridor n gang, jalan, jalur, lintasan lekehi;
koroh n gundang, kerongkongan, lekum, ant membersihkan
rakungan, tenggorokan pengotoran n kontaminasi, pencemaran, polusi;
korps n barisan, jajaran, pasukan, satuan, ant pembersihan
koleksi, kompilasi, kumpulan kotoran n buangan, limbah, sampah, tahi
korsel n komidi putar koyak, terkoyak v sobek, tersobek;
korting n diskon, potongan (harga), rabat, koyak-koyak v bersetai-setai, betak-be-
reduksi tak, cabik-cabik, cobar-cabir, compang-
korup a bobrok, buruk, licik, curang, nista, camping, cuang-caing, rebeh, robat-rabit,
rusak, tercemar; rombeng, rompang-romping;
mengorup v melipat (ki), mencengkelong, mengoyak v 1 mencabik, mencarik, me-
mengambil, menggelapkan, mengutil, me- ngerabati, menyobek, merabak, merobek,
nilap, menyelewengkan, menyunat meruntih; membetas, mendedel, mendodet,
korupsi n kecurangan, manipulasi (ki), peng- meretas; 2 ki melukai, mengiris, menikam,
gelapan, penyelewengan menyakiti, menyayat, menyinggung;
kosakata n glosari, leksikon, perbendaharaan mengoyak-ngoyak v mencabik-cabik, meng-
kata, vokabuler gerebok, menyerpih, menyobek-nyobek, me-
kosen a 1 bagak, bahadur, gagah berani, jan- nyuntih, merepih, merobek-robek
tan (ki), perkasa, perwira; 2 jaduk, kebal, kram a cak kejang otot, spasmus
weduk; 3 ampuh, sakti kreasi n 1 buatan, ciptaan, desain, gubahan,
kosmonaut n angkasawan, antariksawan, karangan, karya, komposisi, produk,
astronaut rakitan, rekaan, susunan; 2 invensi, pen-
kosmos n alam semesta, jagat raya, makro- ciptaan, penemuan, reka cipta;
kosmos berkreasi v berkarya
kosong a 1 angin (ki), blangko, hampa, ke- kreatif a artistik, imajinatif, inovatif, inventif,
lompang, nihil, polos, terluang, vakum; 2 ki kaya (ki), produktif
dangkal, ringan; 3 ki hambar, sepi, sunyi; kreativitas n daya cipta, inspirasi, inventi-
mengosongkan v meluangkan; vitas, kesuburan, produktivitas
kekosongan n 1 kehampaan, kevakuman; kreator n arsitek, bapak, inisiator, inventor,
2 ki kesepian pembuat, pencipta, pendiri, penggubah,
kostum n seragam perakit, pereka cipta
kota n metropolis, metropolitan, praja, pu- kredibel a andal, bonafide, jujur, meyakinkan,
ra; mustakim, teruji, valid
kotak n 1 bujur sangkar, persegi, petak; 2 da- kredibilitas n integritas, kejujuran, ketulusan;
du, kubus; jaminan, keterandalan, reliabilitas
koteng, terkoteng-koteng a sendiri, seorang ant keraguan
diri, sorangan (cak) 1
kredit n 1 angsuran, cicilan; 2 pinjaman, utang;
kotes, mengotes v mematahkan, memetik, mengkredit v mencicil, mengangsur
memotek; 2
kredit n 1 angka, biji, nilai, poin, ponten (cak),
sekotes a secercah, secuil, sedikit, sejum- skor; penghargaan, penghormatan; 2 pres-
put, sekelumit, sekuku tise, rekognisi, pamor, reputasi
kotok a cak buta ayam, rabun ayam, rabun kreditor n penagih
senja ant debitur
kotor a 1 bergelimang, celemotan, celo- kredo n kepercayaan, keyakinan, prinsip
mok, cemong, comot, coreng-moreng, de- kremasi n pembakaran jenazah, pembakaran
kil, jorok, kumuh, ternoda; 2 asusila, bu- mayat, pengabenan, pengabuan
264 krematorium • kuasa
krematorium n pancaka, perabuan kuali n 1 bajan, belanga, kendil, periuk; 2 kan-
krida n laku, perbuatan, tindakan cah, kawah, penggorengan, wajan
kriminal n pidana kualifikasi n 1 daya, kapabilitas, kapasitas,
kriminalitas n kejahatan, pidana kebisaan, kekuatan, kemampuan, kesang-
krisis 1 a darurat, gawat, genting, kritis; 2 n gupan, komptetensi; 2 derajat, kelas, kon-
kegentingan, kemelut, ketegangan, konfrontasi disi, kriteria, limitasi, pembatasan, penyisih-
kristal n balur, batu belanda, beling, buatan, an, persyaratan
hablur, imitasi, intan, kaca, kinyang, silika; kualitas n 1 bobot, derajat, jenis, kadar,
mengkristal v memadat, membeku, meng- kaliber (cak), kelas, kapasitas, karakter,
hablur
status, peringkat, mutu, nilai, taraf, tingkat;
kristalisasi n penghabluran
Kristen n Masehi, Nasrani; Advent, Katolik, 2 atribut, ciri, karakteristik, keunikan, sifat,
Protestan, Ortodoks tanda;
kriteria n barometer (ki), etika, parameter, ant kuantitas
patokan, standard, tolok ukur, ukuran berkualitas 1 a berbobot, berisi, bermakna,
kritik n apresiasi, catatan, celaan, iktirad, ke- bermutu, bernas, dalam; 2 v berkelas, ber-
caman, komentar, penilaian, pertimbangan, taraf, bertingkat
sanggahan, siasat, suara miring, teguran; kualon n tiri
mengkritik v mempersoalkan, memper- kuantitas n jumlah, kapasitas, banyaknya,
timbangkan, memprotes, menganalisis, volume
mengecam, mengevaluasi, menghakimi, ant kualitas
mengomentari, menilai, menyanggah, me- kuap, menguap v mengangop (cak); meresap
nyerang; menyentil (ki) kuartal n suku tahun, triwulan
kritikus n komentator, kritisi, pengulas,
kuasa 1 n daya, kekuasaan, kekuatan, ke-
penilai
mampuan, kompetensi, otoritas, tenaga,
1
kritis a peka, perseptif, responsif, tanggap,
tajam, teliti, vokal wewenang; 2 karisma, pengaruh, wibawa;
2
kritis a 1 darurat, gawat, genting, krisis, 3 adv becus (cak), bisa, dapat, larat, mam-
krusial, panas, sekarat, serius, tegang, ter- pu, sanggup;
ancam, urgen; 2 akut, berat, biut, gawat, menguasai v 1 memiliki, mengabuk, meng-
genting, keras, kronis, membandel, me- akui, menghaki; 2 memegang tampuk,
nahun, parah, payah memengaruhi, mendominasi, menggeng-
kroco n ki cupet, hina, kecil, kerdil, picik gam, merajai; menaklukkan, mendudu-
kromatika n ilmu warna ki,menapakkan kaki, menginjakkan ka-
kroni n kawan, kolega, konco (cak), partner, ki; mencaplok (cak), mencengkeram,
relasi, teman menganeksasi, menyerobot, merebut; 3 me-
kronik n catatan, jurnal nahan, menanggulangi, mengamankan,
kronis a akut, biut, kritis, parah, serius, teruk mengatasi, mengendalikan, mengontrol, ,
kronologi n jalan, perkembangan, urut-urutan
menyelesaikan; 4 memahami, mengerti;
kronologis a berantai, bersambungan, ber-
penguasa n 1 administrator, pasak kunci
turutan, beruntun, berurutan
kru n awak, kerabat kerja, satuan tugas (ki), pejabat, pembesar; pemerintah;
krusial a genting, kritis, penting, perlu, ur- penguasaan n 1 pemilikan; 2 aneksasi,
gen, vital pencaplokan, pendudukan, penyerobotan,
ksatria a elegan, jantan perebutan; penaklukan, penundukan;
kuak, menguak v 1 membuka, meng- 3 kebisaan, kecakapan, kemahiran, ke-
ungkapkan, menyibakkan, menyingkap- mampuan, keterampilan, kompetensi;
kan; 2 membeberkan, mendedahkan, berkuasa v berdaulat, berdaya, bergigi (ki),
menelanjangi (ki), mengekspos; berhak, berkekuatan, berkemampuan,
terkuak v 1 terbuka, tersibak, tersingkap, berkesanggupan, berkompeten, berpenga-
terungkap; 2 terburai (ki), terdedah, ter- ruh, bertakhta, bertanduk (ki), berwenang,
ekspos berwibawa, dominan, kuat, memerintah;
kuala a ambang, estuari, hilir, muara kekuasaan n 1 adikara, dominasi, gigi (ki),
kuasi • kucil 265
kadar, kedaulatan, kekuatan, kewenangan, kubin n cecak terbang, cekibar
kontrol, kuasa, mahkota (ki), otoritas, kubis n kol
supremasi, takhta, wewenang; 2 karisma, kubit, mengubit v 1 memirik, mencecak,
pengaruh, wibawa; mencubit, mengetip, menggetil, menjentik,
sekuasanya adv sebisanya, sedapatnya, se- menjiwit; 2 mencecah, mencolek, mencuil,
mampunya menggamit, menggemik, menggetik, meng-
kuasi a palsu, pseudo, pura-pura, semu gutik, mengguit, menjawil, menowel, me-
kuat a 1 bertenaga, energik, perkasa, tang- nyentuh;
guh; 2 berkuasa, berpengaruh, bertanduk sekubit n secercah, secuil, sedikit, segelin-
(ki); 3 awet, liat, ulet; 4 cekal, tetap hati tir, sejumput, sekelumit, sekuku
(ki), resistan, tabah, tegar; 5 erat, kencang, kubra 1 a batal, gagal, kandas, kecewa, mu-
rapat, kekar, kukuh, masif, pagan, solid, darat, patah pucuk, urung; 2 v bubar,
stabil, tegap, teguh; 6 cakap, kompeten, tamat, tutup; 3 v menceraikan;
mahir, pacak, piawai, terampil, unggul; mengubrakan v 1 membatalkan, meng-
menguat v 1 membesar, mengeras, me- gagalkan, mengurungkan; 2 membelaka-
nanjak, meninggi, meningkat; 2 menderas, ngi, membenamkan, membiarkan, memeti-
mengencang; 3 bangkit, menggeliat; eskan, mendiamkan, menelantarkan,
menguati v memaksa, mengerasi; mengabaikan, mengendapkan, menggan-
menguatkan v 1 memberdayakan; 2 me- tungkan, meninggalkan
nabahkan, menegarkan; 3 memantapkan, kubu n 1 baluwarti, benteng, pertahanan;
menegapkan, mengukuhkan; mengonsoli- 2 blok, faksi, golongan, grup, kelompok,
dasikan; menerikkan, mengencangkan, partai, pihak
mengeratkan, merapatkan; 4 memastikan, kubur n kuburan;
membenarkan, menandaskan, menang- mengubur v 1 memakamkan, mengebu-
gung, menegaskan, meneguhkan, meng- mikan, menimbun; 2 ki memendam, mena-
isbatkan, menyungguhkan; bersaksi; nam, menyembunyikan, menyimpan, me-
berkuat v berdeging, berkeras hati, ber- nutup;
seregang, bersikeras, bersikukuh, bersite- kuburan n kober, kubur, makam, peristi-
gang, bersiteguh, bertahan, mengotot; rahatan terakhir, pesara, pusara;
berkuat-kuat v adu kuat, kuat-kuatan; penguburan n pemakaman, pengebumian
memperkuat v menguatkan; terkubur v tertanam, tertimbun, terpendam,
penguatan n konsolidasi, peneguhan, tersembunyi, tersimpan;
penggalangan, pengukuhan; pekuburan n pemakaman
kekuatan n 1 daya, gaya, harkat, intensitas, kubus n dadu, kotak
kapasitas, kekebalan, ketahanan, resistensi, kucam a lesi, pucat, putih (ki), pudar, suram
stamina, tenaga; 2 dominasi, kadar, kekua- kucandan n kecandan, kucindan
saan, kemampuan, kewenangan, otori- kucek, mengucek v menggosok;
tas, pengaruh, wewenang; 3 ketabahan, mengucek-ngucek v memuyu-muyu,
ketegaran, keteguhan; 4 kecakapan, ke- menggosok-gosok, menyapu-nyapu
mahiran, kepiawaian, keterampilan; kucil, mengucilkan v membuang, memencil-
berkekuatan v berdaya, berenergi, berka- kan, memisahkan, mengasingkan, meng-
pasitas, berkemampuan, bertenaga isolasi, meninggalkan, menyendirikan;
kubak v kobak, kupas; pengucilan n pembuangan, pemencilan,
mengubak v mengopak, mengubik, me- pemisahan, pengasingan, penyendirian;
nguliti, mengupas, merelas terkucil v 1 terasing, terbuang, terisolasi,
kubang, kubangan n genangan, kobakan, terpencil, terpisah, tersingkir; 2 melincir,
londang, lopak, paluh; menggelingsir, menyerosoh, tergelincir;
berkubang v berbenam, berendam melecit, melejit, memercit;
kubik, mengubik v mengopek, mengubak, keterkucilan n isolasi, kesendirian, keter-
menguliti, mengupas asingan, keterpencilan, keterpisahan
266 kucing • kulai
kucing n meong; kudus a 1 bersih, mulia, murni, nirmala, suci,
-- belanda kelinci, kucing tupai, terwelu; zakiah; 2 agung, keramat, sakral, syahdu;
-- hutan belacan, meong congkok; pengudusan n pemberkatan, penyucian,
-- senggoro kucing anggora, kucing siam takdis
kucir n 1 kuncir, kuntung; 2 centung, gombak, kuesioner n angket, daftar pertanyaan
jambak, jambul, kuncung kufu n ekuivalensi, kesamaan, kesetaraan;
kucup n kudu, kuncup, kuntum; sekufu n ekuivalen, sama, sepadan, setara
kufur a ateis, kafir
mengucup v menangkup, mengatup, me-
kuis n 1 cerdas cermat, cerdas tangkas; 2 tes,
nguncup, menutup ujian, ulangan
kucur v cicik, kocor, pancar, pancur, tetes 1
kujur, sekujur n seluruh (tubuh), serata
mengucur, berkucur v melancur, meman- 2
kujur a kaku, kejang, kejat, kejur, tegang
cur; melancut, memancar, membasut, mem- kujut n balut, ikat, kebat;
besut, membura, memuncrat, mence- berkujut v terbabit, terkebat (ki), terlibat
rat, mencurat, menyembur, menyemprot; kukila n burung, paksi
bercucuran, bertetesan, mencicik, menetes, kuku n 1 cakar, ceker; 2 ki cengkeram, ke-
mengalir, menitik, menjelejeh; kuasaan, pengaruh, tanduk (ki);
mengucuri v mendiris, mendirus, meng- sekuku a secercah, secuil, segelintir,
guyur, menjirus, menyiram, membasahi, sejumput, sekelumit, sekubit;
mengairi; kukuh a 1 bedegap, kekar, kokoh, kuat,
mengucurkan v melimpahkan,mencucur- masif, pagan, pagun, solid, tegap; 2 erat,
gigih, persisten, puguh, stabil, tegas,
kan, mencurahkan, menuangkan, me-
teguh, tunak;
numpahkan, menyalurkan, meruahkan
mengukuhi v meyakini;
kuda n aswa, jaran; mengukuhkan v 1 menegapkan, menguat-
-- beban kuda geladak, kuda muatan; kan; 2 memantapkan, membenarkan,
-- laut tangkur, unduk-unduk; menegaskan, meneguhkan, mengeratkan,
-- pedati kuda roda; mengisbatkan, menyungguhkan; 3 me-
-- sembrani beraksa, kuda terbang lantik, membaiat, membaptis (ki), mena-
memperkuda v memperbudak, meng- balkan, mendaulat (ki), mengangkat,
eksploitasi, menindas; menjadikan, menobatkan;
perkudaan n hipodrom, istal pengukuhan n 1 pelantikan, pem-
kudai n bakul, dunak, kembal, kerau, sanggan baiatan, penabalan, pengangkatan, peno-
kudap, kudap-kudap n 1 jajanan; 2 kudapan; batan; 2 akreditasi, konfirmasi, legalisasi,
kudapan n camilan, nyamikan, santapan legitimasi, pemantapan, penetapan, pe-
kudeta n kup, pengambilalihan kekuasaan, ngakuan, pengesahan, penyungguhan,
perebutan kekuasaan, penggulingan; testimoni, validasi; 3 konsolidasi, pene-
mengudeta v mendaulat, mendongkel (ki), guhan, penggalangan, penguatan;
menengkarapkan (ki), menggulingkan (ki), kekukuhan n kebulatan, kekuatan, ke-
menjatuhkan, menjungkalkan, mengkup, mantapan, konsistensi;
merebahkan (ki) bersikukuh v berkeras hati, berkuat, ber-
kudis n borok, gudik, kadas, kurap, koreng, sikeras, bersitegang, bersiteguh, bertahan
tukak kukur n cakar, pangur, parut, penggaruk
1
kudu adv harus, mesti, wajib; perlu kukus n setum, uap;
2
kudu n ark kucup, kuncup, kuntum mengukus v 1 memasak, menanak, menye-
kuduk n gitok, tengkuk tum; 2 menyuling
1
kudung a abtar, buntung, kotok, kotong, ku- kulai, berkulai v terkulai;
tung, potol, puntung, putus, rantas, ter- terkulai v kelemping, melelai, melempai,
penggal, terpotong; membawat, mengampai, menggelepek,
mengudung v memangkas, memapas, menjulai, menjuntai, menyampai, merebeh,
mencampung; memotong; terjela, terkelepai, terkelepek;
sekudung n sekerat, sepenggal, sepotong, terkulai-kulai v anggung-anggip, kolang-
serepih kaling, mengangguk-angguk, menganggut-
2
kudung n jilbab, kerudung, tengkuluk anggut, tersengguk-sengguk, turun naik
kulat • kumulatif 267
kulat n cendawan, fungi, jamur, rabuk mengumandangkan v 1 memperdengar-
kuli n buruh kasar, pekerja kasar; kan, mendengungkan, menyuarakan; 2 ki
-- tinta cak beritawan, jurnalis, juru berita, mempropagandakan, mencanangkan, men-
juru kabar, juru warta, koresponden, nya- dengungkan (ki), menggembar-gemborkan
muk pers (ki), peliput, pemberita, pewarta, berkumandang v bergaung, bergema,
reporter, wartawan berkemandang, bertalun-talun, memba-
kuliah 1 n pelajaran, pendidikan; ceramah, hana
khotbah, lektur; 2 v belajar; kumat a angot (cak), bangkit, bentan, kambuh
menguliahi v mengajari; menasihati 1
kumba n bocong, buli-buli, buyung, geleta,
kulir n sendok semen guci, guri, jun, kempit, kendi
kulit n 1 indra peraba, jangat, selerang; 2 ko- 2
Kumba n Akuarius
ver, sampul; kumbah, mengumbah v membasuh, mencuci
-- ari epidermis, gelimir, gendang-gen- kumbang n lebah, madukara, tawon;
dang, selaput, selupat, silir bawang; kumbik n kemiri, muncang
-- bumi kerak bumi; kumbu n bakul, kembu, kepis
-- kerang cangkang, gerus, tengkuyung; kumis n berengos, misai, sungut
-- keras belulang, kapal, risa; kumpai n gunjai, jumbai, jurai, rambu-
-- kerbau bawak, belulang; rambu, rumbai-rumbai, umbai
-- padi merang, pesak, roman, sekam; kumpal,terkumpal-kumpal v 1 terapung-
-- telur cangkang, kerabang, kelompang; apung, terkatung-katung; 2 ki terabai, ter-
menguliti v 1 membedah, membeset, men- lunta-lunta
caruk, menyayat; 2 mengupas, mengopek, kumpar, mengumpar v memuntal, meng-
mengubak, merelas (ki); 3 memalut, me- gelendong, menggulung;
nyalut, menyampul kumparan n catu, gulungan, koil, sepul
kultivasi n pengerjaan, penggarapan, pengo- kumpul v gabung, himpun, rangkai;
lahan mengumpul v menampung, menimbun,
1
kultur n pembudidayaan, pengembang- menghimpun, menggabung, merangkum;
biakan mengumpulkan v 1 menghimpunkan,
2
kultur n 1 kebudayaan, peradaban, tamadun; menggabungkan, menyatukan, 2 memo-
2 adat, etik, gaya hidup, pandangan hidup, bilisasi, mengerahkan, menggalang, me-
kebiasaan, nilai, norma, tata cara, tata susila, rekrut; 3 menabung, menjumlahkan;
tradisi pengumpulan n agregasi, akumulasi,
kultus n 1 ibadat; 2 berhala, fetis, pujaan, tagut; pemungutan, penimbunan, penghimpunan,
mengultuskan v memberhalakan, memuja- penumpukan, penyatuan;
muja, mendewa-dewakan, mengagung- kumpulan n 1 berkas, gabungan, gu-
agungkan; gus, himpunan, ikatan, kelompok, konglo-
pengultusan n deifikasi, ikram, pemujaan, merasi, rampai; 2 gerombolan, keramaian,
pemuliaan, pendewaan, pengagungan kerumunan, jemaah, rombongan, umat;
kulum, mengulum v melulum, menggemam, berkumpul v 1 bergabung, berhimpun,
mengemut berkampung; 2 bergerombol, berkelompok,
kumal a 1 beluwek, demek, kotor, kumel, ku- berkerumun;
sam, lunyai, lusuh, suram; 2 bekernyut, terkumpul v tergabung, terhimpun,
berkedut, berkerumuk, berkerut-kerut, terpusat, tergalang, terkerahkan, terekrut
gumal, kelambur, kepang-kepot, lecek perkumpulan n asosiasi, federasi, ga-
(cak), renyuk, ronyok, terperonyok; bungan, perhimpunan, perikatan, kelom-
mengumalkan n meremas, merenyukkan, pok, klub, kongsi, masyarakat, persatuan,
meronyokkan persekutuan, perserikatan, uni;
kuman n bakteri, mikroba, patogen kumuh a cemar, kotor
kumandang n bahana, dengung, gaung, ge- kumulatif a tertimbun, bertumpuk, menggu-
ma, kemandang; nung, menumpuk
268 kumur • kupu-kupu
kumur, berkumur v bergurah, berkemu pengunjung n hadirin, tamu;
kumut, berkumut v mengereseng, me- kunjungan n anjangsana, lawatan;
ngernyih, menyerengeh, menyeringai, berkunjung v beranjangsana, bersambang,
meringis, pringas-pringis bertamu, bertandang, datang
kunang-kunang n api-api, kelip-kelip; 2
kunjung a acap, cepat, lekas, segera
berkunang-kunang v 1 berkelip-kelip, ber- kuno a 1 antik, arkais, baheula, kedaluwarsa,
pendar-pendar; 2 berbinar-binar, berkunar- usang, primitif, lama, purba, purbakala;
kunar, berpendar-pendar 2 kolot, konvensional, konservatif, tra-
kunci n 1 gerendel, kancing; 2 anak kunci, disional, ortodoks
sosi; 3 ki akal, daya, kiat, muslihat, raha- kuntilanak n langsuir, puntianak, sundal
sia, resep, siasat, taktik, trik; 4 pokok, pu- bolong
sat, sentral; 5 buku, sendi; kuntit, menguntit v 1 membuntuti, me-
mengunci v 1 mengancing, menggerendel, ngikuti; 2 latah, ikutan, membebek, mem-
memalang, mengatupkan, menutup; 2 me- beo, mencontoh, mengekor, meniru, men-
mugas, mengakhiri, menyudahi; jiplak, menyerupai
kuncian n jepitan, pitingan; kuntul a dogel, pokeng, ponggok, togel, tokong
terkunci v terkancing, terkatup; kuntum n 1 kucup, kudu; 2 ki bikir, cewek (cak),
kuncung n centung, gombak, jambul, kucir dara, dayang, gadis, perawan, putri
kuncup 1 n kincup, kuntum; 2 v mengun- kunyah, mengunyah v 1 makan, memamah,
cup; membaham; 2 ki memafhumi, memahami,
-- hati ki bacul (cak), banci (ki), besar kalang, memaklumi, mengarifi, mengerti
kecut hati, tawar hati, pelasi, penakut, pe- kunyam a cauk, caung, ceduk, celung, ceng-
ngecut, penggentar; kung, kempot
menguncup v 1 menangkup, mengatup, me- kunyit n kunir, kurkuma
ngucup, menutup; mengerucut, merun- kunyuk n anjing, beruk, cengkok, cigak, kera,
jung; 2 menciut, mengempis, mengerut ketek, monyet
1
kundang, berkundang v bermanja; kuota n alokasi, bagian, catu, jatah, porsi
kundangan n 1 kesayangan; 2 anak emas, kup n kudeta, pengambilalihan, putar negeri;
anak berkundang, buah hati2kundang, mengkup v mendaulat, mendongkel (ki),
kundangan v biduanda, juak-juak mengambil alih, menggulingkan (ki), men-
kundur n beligo, labu besar jatuhkan, menjungkalkan, mengudeta, me-
kungkung n belok, pasung; rebahkan (ki)
mengungkung v 1 memasung, mem- kupa n gohok, gowok
belenggu, membelok, memeram, memingit, kupang n gelinggang, ketepeng
mengurung, menyekap, merantai; 2 ki kupas, mengupas v 1 membeset, menca-
memblokade, mengepung, mengisolasi, ruk, mengeset, mengopek, menguliti;
meningkar, menutup; 2 membahas, membicarakan, membin-
terkungkung v terbelenggu, terkekang, cangkan, mempercakapkan, menganalisis,
terkurung, terpasung, terpenjara, terpe- mengulas, menguraikan, menyiasati;
rangkap, tersekap; terkupas v melekang, mengelupas,
kungkungan n belenggu, ikatan, kurung- menggelopak, rontok, terlepas;
an kupasan n analisis, pembahasan, peneliti-
kuning n asfar; an, telaah, ulasan
-- gading krem; kupat-kapit v mengibas; berayun-ayun
-- langsat putih kuning; kuping n indra pendengar, telinga
-- muda warna lemon, pingai; kuplet n bait, stanza, untai
menguning v masak, matang kupon n bon, kartu, slip
1
kunjung, mengunjungi v melawat, mem- kupu-kupu n rama-rama;
besuk, mendatangi, menengok, menjenguk, -- gajah kelembak, limpapas;
menyambangi; -- malam ki bunga latar, bunga raya, cabo,
1
kura • kurung 269
cocor merah (ki), jobong, lanji, loki, lonte, kuras, menguras v 1 membersihkan, meng-
munci, nyamikan (ki), pelacur, perempuan gurah, menimba; 2 melalap (ki), me-
jalang, sundal, wanita tuna susila lantak, meludeskan, membabat, member-
1
kura n limpa sihkan (cak), menandaskan, mengganyang,
2
kura, kura-kura n 1 kambar, katung, penyu; menggasak, menghabiskan
2 pedal ayam, repuh-repuh; ~ keringat memeras keringat, memeras
-- rawa abau tenaga;
kurang a 1 adv minim, rendah, sedikit, ~ otak berpikir keras, memeras otak, me-
terbatas; 2 a minus, tekor (cak); 3 a abnormal, meras pikiran, memutar otak
cacat, invalid; kurban n persembahan, tumbal;
-- adab kurang bahasa, sembrono, sompret; mengurbankan v mempersembahkan
--ingat 1 linglung, lupa, pikun; 2 cero- kurik n becak, bercak, bintik, burik, rintik,
boh, gegabah, serampangan; titik, vlek
-- lebih agak, barang, kira-kira, sekitar; kuring n belang, coreng, loreng
-- tidur rungau kuriositas n keingintahuan, kemelitan
mengurangi v 1 meluak, memangkas, kurir n suruhan, utusan
memendekkan, memotong, menekan, kurma n tamar
mengambil, mengecilkan, menyedikitkan, kursi n 1 bangku, kedera, seliri; 2 ki jabatan,
menyurutkan, menyusutkan, meramping- kedudukan, pangkat, pekerjaan, status;
kan; 2 mengabar, mengendurkan, mereda- -- panjang katil, resbang, sofa
kan, meredam; 3 menurunkan; kursif a huruf miring, italik
ant menambah kursus n bimbingan, edukasi, latihan, les, pe-
mengurangkan v melegakan, meringan- lajaran, pendidikan, tuntunan
kan, menyusutkan, memotong, menurun- kurun n abad, daur, kala, masa, periode,
kan, memerosotkan, mengecilkan, menyu- waktu, zaman;
sutkan, melonggarkan, mengendurkan, berkurun-kurun num berabad-abad, be-
menyempitkan, mengentengkan, menyedi- ratus-ratus
kitkan, menyusutkan, menyurutkan, me- kurung n lingkar, lingkung;
redakan -- batang bandusa, keranda, usungan jena-
ant menambahkan zah;
pengurangan n deklinasi, diskon, kontraksi, mengurung v 1 memasung, membelenggu,
pembatasan, pemotongan, penciutan, pe- menahan, menawan, mengekang, menge-
ngampunan, pengecilan, pengenduran, rangkeng, mengungkung, menyekap,
penurunan, penyusutan, perampingan, pe- meringkukkan, memenjara, memingit,
ringanan, rabat, reduksi, remisi; mengandam, menyengker; 2 melingkungi,
ant penambahan memblokade, memojokkan, mengepung,
berkurang 1 v berlengkesa, memendek, mengisolasi, meningkar, menjepit (ki);
menciut, mengempis, menurun, menyurut, kurungan n 1 kandang, sangkar; 2 bui, ho-
menyusut; 2 a mengendur, reda, redup; tel prodeo (ki), kerangkeng, penjara,
ant bertambah rumah pasung, rumah tahanan, tangsi
berkurangan v menyusut, menyurut, mereda, (cak), terungku; 3 ki belenggu, ikatan,
menurun, meluak, meredup, mundur; kungkungan; 4 bilik, kamar, kuteri, petak,
kekurangan n 1 kelangkaan, kesukaran, ruang, sekatan;
kesulitan, kesusahan; 2 aib, cacat, ce- terkurung v 1 terbelenggu, terjebak, terke-
la, kehinaan, kejelekan, kelainan, kele- kang, terkungkung, terpasung, terpenjara,
mahan, kemesuman, kenistaan, noda; terperangkap, tersekap; meringkuk; 2 ter-
ant kelebihan isolasi, terjepit, terkepung, terpojok, ter-
sekurang-kurangnya adv sedikitnya, seti- sudut; tertahan;
daknya berkurung v berbenam, berperan, mende-
kurap n gudik, kadas, kudis kam, mengeram (cak);
270 kurus • kwartir
kurus a 1 bangsai (ki), ceking, kerempeng, mengutik-ngutik v 1 menggerak-gerak-
ramping; 2 cengkar, gersang, kering, ker- kan, mengotak-atik, menyentuh-nyen-
sang, sangar, tandus; tuh; 2 membongkar-bongkar, mengung-
-- kering bangsai, ceking, kering kerontang kit-ungkit, menyinggung-nyinggung
menguruskan v melangsingkan, menying- 1
kutil n bonggol, caplak, gambol, ketuat,
setkan, merampingkan uci-uci
kurvatur n kelengkungan 2
kutil, mengutil v 1 mengerat, menge-
kusam a 1 beluwek, lunyai, lusuh, luti, seput, rikit, mengerip, mengerumit, menggigit;
suram; 2 buram, bureng, kabur, sabur 2 mencatut, mencengkelong, mencuri,
kusir n sais menggunting (ki);
kusruk, mengusruk v menggelangsar, ter- pengutil n alap-alap (cak), pencecak,
ambau, terampap, terhempas, terjerembap, penceluk, pencilok, pencopet, pencuri;
terlepap, tersembam, tersungkur sekutil n sececah, secercah, secolek, secuil,
kusta n abras, baras, buduk, lepra, taiko sedikit, segelintir, sejumput, sekelonet, seke-
1
kusu, berkusu-kusu v beramai-ramai, ber- lumit, sekepal, sekotes, sekubit, sekuku
banyak-banyak, berdedai-dedai, berdu- kutip v 1 cukil, cuplik, nukil; 2 pungut
yun-duyun, mengalir (ki) mengutip v 1 memetik, mencukil, mencu-
2
kusu, berkusu-kusu v berbisik-bisik plik, mengambil, menukil; 2 memunguti,
kusuma n bunga, kembang, kesuma, puspa, mengumpulkan; 3 memungut, menarik,
puspita, sari, sekar mengenakan;
kusut a 1 acak-acakan, awut-awutan, seram- kutipan n 1 cuplikan, fragmen, nukilan,
pangan, serbah-serbih, 2 berantakan, ber- petikan, sempalan; 2 pungutan, tarikan
arakan, berserakan, centang-perenang, kutu n tuma, tungau;
cerai-berai, kacau-balau, kelut-melut, ke- mengutui v mendidis, menyelisik
runtang-pungkang, malang-melintang, kutub n 1 poros, sumbu; 2 antipoda, antitesis,
morat-marit, porak-parik, semrawut, se- lawan;
rabutan, tersara bara; 3 ki bimbang, bi- pengutuban n penghadap-hadapan, per-
ngung, buncah, cemas, galau, gelisah, tentangan, polarisasi
hilang akal, kacau, karut, keruh, khawatir, kutuk n laknat, seranah, serapah, sumpah,
lopak-lapik, pakau, putus akal, resah, tulah;
risau, senewen (cak), tertumbuk akal; mengutuk v melaknat, menulahi, menye-
mengusutkan v 1 mengacaukan, menga- ranah, menyerapahi, menyumpahi;
lutkan, meruwetkan; 2 membundak, meng- kutukan n sumpah, laknat;
gerecoki, merusuhkan; terkutuk n laknat
kekusutan n kekacauan, kekeruhan, kepe- kuwalat a ketulahan
likan, kerumitan, keruwetan, kesimpang- kuweni n embacang, kuini, macang, mem-
siuran, kompleksitas bacang, kebembem
kutang n baju dalam, beha (cak), coli kuyu a layuh, luyu, melipu, membawat (ki),
kutat, berkutat v bergelut, bergulat, ber- meralip, redup, rudu, sayu, suram
gumul, berperang, bertekun kuyup a basah, lembap
kutik, berkutik v 1 bergerak, menggarit; kwartir n markas
2 berdaya;
mengutik v menggaritkan, menggerakkan,
menyentuh;