Pengenalan kursus: Di UTP, tempoh pengajian untuk kursus kejuruteraan mekanikal ialah 5 tahun iaitu 1 tahun untuk pengajian

asas dan 4 tahun untuk ijazah. Dalam kursus inim anda a kan mempelajari tentang daya, kuasa, mesin, material, tenaga dan sebagainya yang banyak melibatkan pengiraan. Yang pastinya tak banyak yang perlu dihafal kecual i formula-formula yang selalunya boleh kita boleh kembang-kembangkan. Kursus ni juga melibatkan banyak kerja praktikal yang sangat menarik. Cabaran: Cabaran bila ambil kejuruteraan mekanikal ialah anda kena betul-betul berminat d engan fizik sebabnhya kursus ni semuanya berkenaan dengan fizik sepanjang 5 tahu n anda belajar. Matematik tambahan anda kena pandai juga sebab ia melibatkan ban yak pengiraan. Kalau di UTP, kerja kursus memainkan peranan yang sangat penting kerana 60% dari markah keseluruhan datangnya dari kerja kursus. Jadi kenalah bet ul-betul score labs, ujian-ujian dan kuiz-kuiz. Selain tu, anda akan diberikan banyak projek bagi setiap semester yang mana seti ap projek itu akan dinilai seperti anda adalah jurutera yang sebenar. Anda perlu melakukan banyak kajian dan pembentangan untuk menjayakan projek anda. Peluang pekerjaan: Mengenai peluang pekerjaan, kejuruteraan mekanikal ialah cabang kejuruteraan yan g boleh dikatakan sangat banyak peluang pekerjaan kerana graduan dari kursus ini boleh dicampak di mana-mana sekalipun seperti pembuatan, minyak dan gas serta a utomotif. Boleh dikatakan semua kilang memerlukan jurutera mekanikal. Jadi, baya ngkanlah berapa banyak kilang yang ada di Malaysia ni kan. Selain itu, anda juga boleh bekerja di atas pelantar minyak (off shore) yang boleh membuat anda kaya. Subjek SPM yang perlu dikuasai: Subjek SPM yang perlu dikuasai sudah tentunya fizik, matematik tambahan dan mate matik. Kalau anda master dalam bahasa Inggeris, ia adalah satu bonus untuk anda kerana anda akan belajar kesemuanya dalam bahasa Inggeris.80

KONSEP PEMILIHAN KERJAYA * Individu akan cuba mengimplimentasikan konsep kendiri dengan memilih peker jaan yang akan membenarkan ekspresi diri. * Kepuasan kerja dan kepuasan hidup bergantung kepada sejauh mana individu b erupaya mencari jalan keluar untuk menyalurkan ciri-ciri yang ada pada dirinya. * Semakin hampir keselarasan antara ciri-ciri personal dengan keperluan-kepe rluan dalam sesuatu pekerjaan, maka semakin besar kemungkinan seseorang itu untu k berjaya dalam bidang berkenaan. * Kepuasan kerja, kebolehan, pencapaian dan stabiliti adalah bergantung kepa da darjah keselarasan atau darjah kongruens antara jenis personaliti dengan pers ekitaran kerja. MASALAH PEMILIHAN KERJAYA REMAJA

berulang-ulang. pegawai merga stua. 3. BIDANG PENGAJIAN Kejuruteraan awam. * Remaja tidak dapat menjangka dengan baik tentang personalitinya. CIRI-CIRI Stabil. pertanian dan penternak an. aktiviti manual. jujur. REALISTIK. bekerja dengan peralatan. mekanik. be nda konkrit (wang. kuasa dan status). nilai. pegawai perikanan. STRATEGI PEMILIHAN KERJAYA * Mengenalpasti trait-trait dan ciri-ciri individu termasuklah personaliti. kejuruteraan. SUKA Aktiviti mekanikal. 2. atletik (sukan). TEORI KERJAYA HOLLAND 1. tukang paip. minay yang tidak jelas atau tiada mempunya i minat. tulen. tukang kayu. pemalu. dan pencapaian individu iaitu mengenal potensi diri. bidang teknik dan vokasional. terus terang. juruukur. nilainya. fizikal. teknologi peru batan. akur. pereka fesyen. * Mengenalpasti dan menganalisis keperluan-keperluan pekerjaan iaitu mengena li dunia pekerjaan. kerja luar. elektrikal. minat. materealistik. atenda n pam minyak. * Remaja kekurangan atau tiada pengetahuan serta maklumat berkaitan dengan d unia pekerjaan. berdikari . bekerja deng an orang lain. tekun. penyediaan makanan. aktiviti sosial. . manipulasi objek . praktikal. TIDAK SUKA Aktiviti akademik. kurang celik akal. keras hati. tukang masak. * Memadankan individu dengan pekerjaan iaitu memadankan potensi diri dengan kerjaya yang sesuai. natural. 5. jurufoto. ORIENTASI Penglibatan secara lansung dengan aktiviti konkrit. kejuruteran mekanikal. serta kebolehannya hingga pilihan yang dibuat tidak setimpal dengan c iri-ciri dirinya. berpendi rian tetap. perhutanan. 4. normal. pemandu. tumbuhan. penyelam.ORANG JENIS PRAKTIKAL (KEMAHIRAN PERTUKANGAN DAN MEKANIKAL) 1. 6.* Remaja kurang atau tiada kebolehan dalam membuat keputusan tentang kerjya kerana mempunyai minat yang pelbagai. maskulin. juruteknik. guru k emahiran hidup. minatnya. inventif. pendedahan kendiri. dan ha iwan. cermat. pegawai perhutanan. PEKERJAAN Jenis pembaikan mekanikal.

bebas. 1. penyunting. tidak bersistem. jurutera e lektrik. terbuka. sains dan matematik. ahli ekonomi. ganjaran bernilai saintifik. berdikari. kejuruteraan kimia. pertanian. psikologi. 3. ORIENTASI Penyelidikan dan penyelesaian masalah. fleksibel. 5. ahli kaji cuaca. ekspresif. aktiviti berulang-ulang. kepimpinan. sains industri. suka bersendirian. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian saintifik. intro vert. tidak praktikal. BIDANG PENGAJIAN Perubatan.ORANG JENIS MENGANALISIS (SAINTIFIK DAN ) 1. kritikal.ORANG JENIS BERKARYA (SENI. introspektif. ARTISTIK . PEKERJAAN Saintis. ingin tahu. sistematik. TIDAK SUKA Aktiviti sosial. INVESTIGATIF . ahli kaji bintang. asli. teliti. pembantu makmal. sa ins komputer. introspektif. intelektual.7. pakar bedah. emosi. berhati-hati. ahli k aji bumi. tergesa-gesa. SUKA . kurang bersosial. tepat. idealistik . mesin. memu juk orang lain. dan penternakan. geologi. penyelidik. penulis rencana. psikiatri. bekerja dengan orang lain. Menggalakkan individu melihat dunia secara mudah dan tradisional. abstrak. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian daripada teknikal dan memanipulasikan b enda. pengamatan dan p enyelidikan. rasional. berimaginasi. 7. ahli patologi. optometris. radikal. kejuruteraan sumber asli. pesemistik. 6. Menggalakkan individu melihat dunia secara kompleks. pendiam. status. 2. 3. dan sesuatu yang dimilik i. ekonomi. tidak popular. CIRI-CIRI Analitik. cekal. Ganjaran bernialai seperti wang. bebas. SUKA Aktiviti abstrak dan simbolik. 4. pemerhatian dan penyiasatan fenomena secara sistematik. kuasa. bebas dan semulajadi. pengaturcara komputer. juruteknik perubatan. 2. intuitif. peraturan yang rigid. MUZIK DAN PENULISAN) a) CIRI-CIRI TEKNIKAL Sensitif. ahl i antropologi. pa sif. banyak idea. berpendirian. kejuruter aan sains Geoinformasi. penyelesaian masalah. lembut. bekerja sendirian. mudah meluahkan perasaan. Sains dan Matematik.

arkitek. bijaksana. bertanggunhjawab. kewani taan. ORIENTASI Berkarya. bidang mekanikal dan saintifik. puisi. wartawan. Mengg .Kreativiti. vokalis. ORIENTASI Kebajikan. ambil berat. muzik. riang. mencipta idea. ahli politik. penyabar. ahli muzik. 4. sejarah sains.ORANG JENIS SOSIAL (PENDIDIKAN DAN KEBAJIKAN) a) CIRI-CIRI Kerjasama. 2. pendidikan. tidak berstruktur. 3. manipulasi data. tidak konvensional dan fleksibel. agresif. 6. baik hati. ekstrovert. cenderung aktiviti kes usasteraan. mudah berinteraksi. pentadbiran. kerja bersendirian. idea. ekologi manusia. bersosial. kompose r. kerja-k erja amal dan kemasyarakatan. isu kemanusiaan. diplom at. kerja dengan peralatan. kerja perkeranian. juruacara. pegawai kastam. pereka fesyen. TIDAK SUKA Kerja-kerja fizikal. memahami orang lain. seni bina perancangan. idealistik. kerja beb as dan tidak bersistematik. memujuk. Ganjaran bernilai sosial dan kemasyarakatan. pramugari. pelukis. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan interpersonal. PEKERJAAN Guru bahasa dan sastera. SUKA Perhatian. minat dalam memberitahu. melatih. berurusan dengan orang lain. memikirkan masalah masyarakat. muzik . jururawat. menolong. suka bergaul. 4. kemasyarakatan dan pendidikan. pegawai kebajikan. 5. prihatin . kemasyarakatan. falsafah. ahli psikologi klinikal. pemurah. penulisan berkarya . pereka tari. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian dalam seni dan situasi kabur. BIDANG PENGAJIAN Kesenian (seni lukis dan seni reka). aktiviti kebajikan. 1. kaunselor. Ganjaran bernilai seni. rasional. kerja-ke rja terlalu berstruktur. 3. kesusasteraan dan budaya. pereka grafik. pengarah drama/ teater. peramah. perbincangan. situasi berstruktur. mengu bati. PEKERJAAN Pensyarah. guru. TIDAK SUKA Kerja-kerja fizikal. bahasa. juru solek. peng ajian agama. drama. seniman. pengajian bahasa. menyedarkan orang lain. ustaz. sains politik. Menggalakkan individu meliha t dunia secara kompleks. perniag aan dan sistem pengurusan dan ppentadbiran. alam bina. menghadiri majlis sosial . 4. pendidikan. penyunting filem. ahli sosiologi 5. pembangunan sumber manusia. aktiviti luar. situasi. menunjuk ajar. kartunis. 6. menolong. ppenyair. penulis skrip. 2. BIDANG PENGAJIAN Sosial. SOSIAL . seni lukis.

suka berbahas. 1. mempengaruhi. kemahiran saintifik dan teknikal. bersosial. dominan. rigid. kebolehan memimpin . akur.ORANG JENIS SISTEMATIK ( PERKERJAAN DAN ORGANISASI PEJABAT ) a) CIRI-CIRI Jujur. perho telan. sopan. bergantungan. TIDAK SUKA Aktiviti tidak bersistem. menggoda. dominan. mudah dan stereotaip. TIDAK SUKA Aktiviti sistematik. tanggungjawab. tegas. pegawai insur ans. suka mengambara. stereotaip. 6. berhemat. bersungguh-su ngguh. teliti. cekap. bersungguh-sungguh.alakkan individu melihat dunia dan dengan cara yang fleksibel. penerbit. isu-isu abstrak dan simbolik. tekun.ORANG JENIS USAHAWAN (PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN) a) CIRI-CIRI Agresif. SUKA Kuasa. bebas. isu-isu imaginatif. perunding. 5. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan mempengaruhi dan memimpin. status dan kuasa). Pencapaian dan manipulasi o rang lain untuk matlamat peribadi dan organisasi. usahawan. Ganjaran bernilai keusahawanan dan matlamat (wang. suka cabaran. kurang berdikari. pemasaran perniagaan. arahan kabur. penguru s syarikat. menyusun maklumat. tugas sistematik dan terancang. data dan sistem fail. mentadbir dan kepimpinan. ORIENTASI Manipulasi keuntungan dan mempengaruhi orang lain. SUKA Arahan. pekerja perhotelan. spekulator. penyediaan makanan. sains aktuari. yakin. ahli politik. ekonomi. 2. praktikal. hakim. optimistik. situasi . maklumat dan siste m fail. 1. konservatif. p etah. kejuruteraan i ndustri. pengurus. kerja yang ditentukan dan diawasi. Bekerja dengan data. mendesak. pandai sesuaikan diri. terancang. 3. cita-cita tinggi. elak diri daripada masalah. keseronokan. 4. BIDANG PENGAJIAN Pengurusan dan pentadbiran. berlagak. KONVENSIONAL . kemas. 6. harta. jurujual pasaran saham. pengarah muzium. PEKERJAAN Pegawai pemasaran. perundangan. regular. tidak suka berimaginasi. manipulasi. peguam. maskulin. suka mempertahankan diri. perlancongan. pentingkan diri. 2. menonjolkan diri. kemahiran interpersonal yang baik. status. pegawai penilai. sergas. ENTERPRISING . keuntungan. intelektual. ekstrovert. disiplin. pengurusan personal. 5. bermotivasi. pengurus per sonal. rekreasi. regula r. memujuk. Menggalakkan individu melihat dunia dari segi kuasa.

Menurut Holland terdapat hubungan erat di antara personaliti dengan persekitaran kerja yang diceburi oleh seseorang individu. setiausaha. juru trengkas. sosial. 4. Malah banyak kajian Holland dan sarjana lain membuktikan hubungan berkenaan. artistik. rekod atau bahan bertulis. kewangan pendidikan. Manipulasi data. peguam kredit. kemahiran seni. sains kesetiausahaan. Sehubungan itu. stereotaip. pergantungan dan mudah. Pada ruangan ini diterangkan dua jenis personaliti iaitu realistik dan investiga tif merangkumi ciri personaliti. sain s perpustakaan. Ganjaran bernilai wang. juruaudit. jurutaip. 5. Realistik . perakaunan. 6. pegawai statist ik. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan mengikut arahan dan perkeranian. keusahawanan dan konvensional yang boleh dikaitkan dengan kerjaya. sains komputer. pegawai cukai. minat. guru per dagangan. PEKERJAAN Akauntan. pekerjaan yang sesuai dengan anda dan bidang pe ngajian yang boleh diikuti di universiti. Bagi membantu mengatasinya. Buatlah analisis supaya anda mengenali personaliti diri seterusnya mampu menyesu aikan dengan kerjaya yang menjadi impian. Setiap individu akan mencari perse kitaran kerja yang sesuai dengan personalitinya. Hasil kajian mereka menunjukkan individu yang terbabit dalam bidang kerjaya. Teori Perkembangan Kerjaya Holland yang diperkenalka n oleh Holland (1958) dilihat sangat sesuai untuk dijadikan panduan kepada penca ri kerja kerana teori ini dapat membantu mengenal pasti potensi diri termasuk pe rsonaliti. kerani kewangan. 3. nilai dan pencapaian individu. BIDANG PENGAJIAN Teknologi maklumat. 1. Kesesuaian antara personaliti individu dengan persekitaran akan menghasilkan kep uasan. pergantungan dan akur. pengurusan dan pentadbiran. aktiviti-aktiviti kurang pengstrukturan.yang rumit. Mengga lakkan individu melihat dunia dengan cara konvensional. penilai harta. kestabilan dan pencapaian dalam bidang kerjaya yang diceburi oleh individ u. kerani kaunter. perniagaa n. kerani pos. operator komputer. investigatif. pustakawan. Holland mengkelaskan individu kepada enam jenis personaliti iait u realistik. pegawai kawalan mutu. ber jaya memilih bidang pekerjaan yang selaras dengan jenis personaliti yang dimilik i. ORIENTASI Manipulasi data dan sistematik.

Ciri personaliti: Analitikal.Personaliti ini dimiliki individu jenis praktikal. kejuruteraan mekanikal. sains. Jika anda sering kesibukan bekerja di belakang tabir untuk menghasilkan sesuatu idea atau ciptaan yang hebat. matematik. fotografi dan ukur bahan. 2. optometri. rasion al. tepat. kejuruteraan dan antropologi. kejuruteraan mekanikal. perekaan fe syen. Bidang pekerjaan yang sesuai: Sains komputer. menyiasat atau menyelidik sama ada secara saintifik atau teknikal. sains. berhati-hati. veterinar. psikologi. statistik. Penulis ialah Pensyarah Kanan. kejuruteraan automotif. muz ik. kejur uteraan. jujur. statistik. pengurusan hospitaliti. pendiam. kejurute raan awam. kulinari. masakan. pengurusan hospitaliti. stabil. kejuruteraan automotif. kewartawanan. psikologi. Individu kategori ini adalah seorang pemikir yang fokus kepada sesuatu perkara d an idea yang dilakukan. m uzik. ekonomi. akur. ta nah lasak. tidak menonjolkan kemahiran verbal dan interpersonal. matematik. kejuruteraan. optometri. ekonomi. pergigian. seni bina lanskap. bermakna anda adalah dari jenis investigatif. teliti. optometri. geologi. fokus. Jabatan Pengajian Media. Bidang pengajian: Perubatan. pergigian. praktikal. bioteknolo gi. cekal. pemalu. juruterbang. juruterbang. Oleh itu. Setiap masalah akan diselesaikan menggunakan pendekatan yang konkrit sebaliknya. bioteknologi. anda adalah individu dalam kategori ini jika memiliki ciri personaliti di atas dan sesuai bekerja dalam bidang yang disenaraikan. sains. farmasi. farmasi. kritikal. farmasi. tukang masak (chef). Fakulti Sastera dan Sain s Sosial. cermat dan keras hati. maskulin. ingin tahu. Mereka cenderung untuk menjad i kompetitif dalam kerja yang dilakukan serta terbabit dengan aktiviti yang meme rlukan kemahiran fizikal dan kekuatan. Bidang pengajian: Seni bina. perubatan veterinar. Investigatif Individu yang mempunyai minat yang tinggi dalam aktiviti menganalisis. perubatan. farmasi. optometri. perekaan fe syen. Bidang pekerjaan yang sesuai: Seni bina. berdikari. introvert. teknologi maklumat. sains komputer. gigih. fotografi dan ukur bahan. berdikari. kewartawanan dan antropologi. Ciri personaliti: Berterus-terang. teknologi maklumat. Universiti Malaya S CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARK AN KERJA AMALI . sistematik dan rad ikal. kejur uteraan. intelektual. berpendirian tetap. cekal. mekanikal. sains perubatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful