Pengenalan kursus: Di UTP, tempoh pengajian untuk kursus kejuruteraan mekanikal ialah 5 tahun iaitu 1 tahun untuk pengajian

asas dan 4 tahun untuk ijazah. Dalam kursus inim anda a kan mempelajari tentang daya, kuasa, mesin, material, tenaga dan sebagainya yang banyak melibatkan pengiraan. Yang pastinya tak banyak yang perlu dihafal kecual i formula-formula yang selalunya boleh kita boleh kembang-kembangkan. Kursus ni juga melibatkan banyak kerja praktikal yang sangat menarik. Cabaran: Cabaran bila ambil kejuruteraan mekanikal ialah anda kena betul-betul berminat d engan fizik sebabnhya kursus ni semuanya berkenaan dengan fizik sepanjang 5 tahu n anda belajar. Matematik tambahan anda kena pandai juga sebab ia melibatkan ban yak pengiraan. Kalau di UTP, kerja kursus memainkan peranan yang sangat penting kerana 60% dari markah keseluruhan datangnya dari kerja kursus. Jadi kenalah bet ul-betul score labs, ujian-ujian dan kuiz-kuiz. Selain tu, anda akan diberikan banyak projek bagi setiap semester yang mana seti ap projek itu akan dinilai seperti anda adalah jurutera yang sebenar. Anda perlu melakukan banyak kajian dan pembentangan untuk menjayakan projek anda. Peluang pekerjaan: Mengenai peluang pekerjaan, kejuruteraan mekanikal ialah cabang kejuruteraan yan g boleh dikatakan sangat banyak peluang pekerjaan kerana graduan dari kursus ini boleh dicampak di mana-mana sekalipun seperti pembuatan, minyak dan gas serta a utomotif. Boleh dikatakan semua kilang memerlukan jurutera mekanikal. Jadi, baya ngkanlah berapa banyak kilang yang ada di Malaysia ni kan. Selain itu, anda juga boleh bekerja di atas pelantar minyak (off shore) yang boleh membuat anda kaya. Subjek SPM yang perlu dikuasai: Subjek SPM yang perlu dikuasai sudah tentunya fizik, matematik tambahan dan mate matik. Kalau anda master dalam bahasa Inggeris, ia adalah satu bonus untuk anda kerana anda akan belajar kesemuanya dalam bahasa Inggeris.80

KONSEP PEMILIHAN KERJAYA * Individu akan cuba mengimplimentasikan konsep kendiri dengan memilih peker jaan yang akan membenarkan ekspresi diri. * Kepuasan kerja dan kepuasan hidup bergantung kepada sejauh mana individu b erupaya mencari jalan keluar untuk menyalurkan ciri-ciri yang ada pada dirinya. * Semakin hampir keselarasan antara ciri-ciri personal dengan keperluan-kepe rluan dalam sesuatu pekerjaan, maka semakin besar kemungkinan seseorang itu untu k berjaya dalam bidang berkenaan. * Kepuasan kerja, kebolehan, pencapaian dan stabiliti adalah bergantung kepa da darjah keselarasan atau darjah kongruens antara jenis personaliti dengan pers ekitaran kerja. MASALAH PEMILIHAN KERJAYA REMAJA

kejuruteran mekanikal. mekanik. nilainya. maskulin. manipulasi objek . aktiviti manual. CIRI-CIRI Stabil. * Remaja tidak dapat menjangka dengan baik tentang personalitinya. tekun. berdikari . REALISTIK. minat. 2. natural. jurufoto. tukang paip. pemalu. tulen. bekerja dengan peralatan. perhutanan. be nda konkrit (wang. praktikal. pendedahan kendiri. dan pencapaian individu iaitu mengenal potensi diri. TIDAK SUKA Aktiviti akademik. pegawai perikanan. 6. atletik (sukan). tumbuhan. PEKERJAAN Jenis pembaikan mekanikal. normal. cermat. atenda n pam minyak. juruukur. pereka fesyen. penyelam. SUKA Aktiviti mekanikal. pertanian dan penternak an. keras hati. fizikal. bidang teknik dan vokasional. bekerja deng an orang lain. * Remaja kekurangan atau tiada pengetahuan serta maklumat berkaitan dengan d unia pekerjaan. tukang masak. nilai. penyediaan makanan.* Remaja kurang atau tiada kebolehan dalam membuat keputusan tentang kerjya kerana mempunyai minat yang pelbagai. STRATEGI PEMILIHAN KERJAYA * Mengenalpasti trait-trait dan ciri-ciri individu termasuklah personaliti. 3.ORANG JENIS PRAKTIKAL (KEMAHIRAN PERTUKANGAN DAN MEKANIKAL) 1. pegawai perhutanan. kerja luar. elektrikal. minay yang tidak jelas atau tiada mempunya i minat. aktiviti sosial. 5. inventif. juruteknik. berulang-ulang. kuasa dan status). dan ha iwan. pemandu. serta kebolehannya hingga pilihan yang dibuat tidak setimpal dengan c iri-ciri dirinya. tukang kayu. kurang celik akal. BIDANG PENGAJIAN Kejuruteraan awam. teknologi peru batan. berpendi rian tetap. terus terang. jujur. 4. kejuruteraan. guru k emahiran hidup. akur. pegawai merga stua. * Memadankan individu dengan pekerjaan iaitu memadankan potensi diri dengan kerjaya yang sesuai. TEORI KERJAYA HOLLAND 1. materealistik. minatnya. ORIENTASI Penglibatan secara lansung dengan aktiviti konkrit. . * Mengenalpasti dan menganalisis keperluan-keperluan pekerjaan iaitu mengena li dunia pekerjaan.

ahli kaji cuaca. Ganjaran bernialai seperti wang. pemerhatian dan penyiasatan fenomena secara sistematik. cekal. sistematik. ekspresif. berpendirian. 3. idealistik . terbuka. kritikal. aktiviti berulang-ulang. berimaginasi. 4. intro vert. MUZIK DAN PENULISAN) a) CIRI-CIRI TEKNIKAL Sensitif. jurutera e lektrik. 7. tidak bersistem.ORANG JENIS MENGANALISIS (SAINTIFIK DAN ) 1. penulis rencana. CIRI-CIRI Analitik. sains industri. bebas. kurang bersosial. asli. pengamatan dan p enyelidikan. tidak praktikal. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian saintifik. penyelidik. bebas. dan sesuatu yang dimilik i. ahli patologi. intuitif. sains dan matematik. Sains dan Matematik. juruteknik perubatan. mudah meluahkan perasaan. ARTISTIK . bebas dan semulajadi. teliti. kejuruter aan sains Geoinformasi. 3. kuasa. kejuruteraan kimia. 1. intelektual. suka bersendirian. INVESTIGATIF . ganjaran bernilai saintifik. penyelesaian masalah. ahli ekonomi. memu juk orang lain. banyak idea. SUKA . dan penternakan. 2. berhati-hati. bekerja sendirian. ahl i antropologi. pengaturcara komputer. pendiam. pembantu makmal. TIDAK SUKA Aktiviti sosial. 5. kejuruteraan sumber asli.ORANG JENIS BERKARYA (SENI. peraturan yang rigid. pesemistik. pakar bedah. 2. status. ORIENTASI Penyelidikan dan penyelesaian masalah. optometris. abstrak. penyunting. introspektif. kepimpinan. tergesa-gesa. psikologi. SUKA Aktiviti abstrak dan simbolik. ekonomi. BIDANG PENGAJIAN Perubatan. lembut. ahli k aji bumi. ingin tahu. 6. berdikari. pertanian. rasional. fleksibel. bekerja dengan orang lain. radikal. introspektif. geologi. mesin. pa sif. Menggalakkan individu melihat dunia secara kompleks. tepat.7. emosi. Menggalakkan individu melihat dunia secara mudah dan tradisional. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian daripada teknikal dan memanipulasikan b enda. psikiatri. PEKERJAAN Saintis. ahli kaji bintang. sa ins komputer. tidak popular.

menyedarkan orang lain. sains politik. 5. muzik. mencipta idea. agresif. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan interpersonal. suka bergaul. penyabar. kerja bersendirian. idea. ekologi manusia. TIDAK SUKA Kerja-kerja fizikal. menolong. bidang mekanikal dan saintifik. perbincangan. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian dalam seni dan situasi kabur. pegawai kastam. guru. prihatin . kaunselor. berurusan dengan orang lain. muzik . idealistik. aktiviti luar. penyunting filem. memahami orang lain. peng ajian agama. memikirkan masalah masyarakat. isu kemanusiaan. Ganjaran bernilai seni. BIDANG PENGAJIAN Sosial. memujuk. pramugari. pegawai kebajikan. Ganjaran bernilai sosial dan kemasyarakatan. rasional. kerja beb as dan tidak bersistematik. drama. cenderung aktiviti kes usasteraan. peramah. ahli psikologi klinikal. minat dalam memberitahu. kartunis. PEKERJAAN Guru bahasa dan sastera. menghadiri majlis sosial . ustaz. ORIENTASI Kebajikan. kompose r. vokalis. mengu bati. pereka grafik. pengajian bahasa. PEKERJAAN Pensyarah. 4. juruacara. ahli muzik. manipulasi data. arkitek. bahasa. ppenyair. pendidikan. juru solek. perniag aan dan sistem pengurusan dan ppentadbiran. ekstrovert. pembangunan sumber manusia. melatih. 4.Kreativiti. pereka tari. menunjuk ajar. situasi. seni bina perancangan. pelukis. tidak berstruktur. BIDANG PENGAJIAN Kesenian (seni lukis dan seni reka). kemasyarakatan dan pendidikan. alam bina. situasi berstruktur. jururawat. falsafah. ambil berat. ORIENTASI Berkarya. kerja perkeranian. SUKA Perhatian. bijaksana. 3. kerja-ke rja terlalu berstruktur. seniman. kemasyarakatan. bertanggunhjawab. puisi. kerja-k erja amal dan kemasyarakatan. pemurah. 2. 3. pendidikan. 1. tidak konvensional dan fleksibel. ahli politik. Mengg .ORANG JENIS SOSIAL (PENDIDIKAN DAN KEBAJIKAN) a) CIRI-CIRI Kerjasama. aktiviti kebajikan. wartawan. sejarah sains. pentadbiran. kerja dengan peralatan. kesusasteraan dan budaya. 6. riang. 6. 2. seni lukis. diplom at. TIDAK SUKA Kerja-kerja fizikal. mudah berinteraksi. baik hati. penulis skrip. pereka fesyen. penulisan berkarya . ahli sosiologi 5. SOSIAL . pengarah drama/ teater. menolong. 4. Menggalakkan individu meliha t dunia secara kompleks. kewani taan. bersosial.

memujuk. PEKERJAAN Pegawai pemasaran. status dan kuasa). 2. akur. TIDAK SUKA Aktiviti tidak bersistem. optimistik. 6. situasi . 5. sergas. SUKA Arahan. Pencapaian dan manipulasi o rang lain untuk matlamat peribadi dan organisasi. manipulasi. regula r. 4. konservatif. harta. cekap. ahli politik. 6. bersosial. disiplin. penyediaan makanan. TIDAK SUKA Aktiviti sistematik. perunding. kejuruteraan i ndustri. perho telan. teliti. kebolehan memimpin . KONVENSIONAL . tugas sistematik dan terancang. pekerja perhotelan. praktikal. 2. isu-isu abstrak dan simbolik. bermotivasi. data dan sistem fail. pengurus. Bekerja dengan data. 1. stereotaip. dominan. cita-cita tinggi. Menggalakkan individu melihat dunia dari segi kuasa. keuntungan. pemasaran perniagaan. tanggungjawab. suka mengambara. mentadbir dan kepimpinan. arahan kabur. SUKA Kuasa. p etah. dominan. pentingkan diri. perundangan. mudah dan stereotaip. mendesak. 1. suka cabaran. jurujual pasaran saham. pegawai penilai. kerja yang ditentukan dan diawasi. pandai sesuaikan diri. pengarah muzium. bebas. tegas. status. berhemat. tidak suka berimaginasi. menyusun maklumat. yakin. bergantungan. rigid. hakim. ekonomi. bersungguh-su ngguh.ORANG JENIS USAHAWAN (PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN) a) CIRI-CIRI Agresif. pengurus per sonal. sains aktuari. penerbit. suka mempertahankan diri. kurang berdikari. sopan. Ganjaran bernilai keusahawanan dan matlamat (wang. 5. regular.ORANG JENIS SISTEMATIK ( PERKERJAAN DAN ORGANISASI PEJABAT ) a) CIRI-CIRI Jujur. peguam. terancang. elak diri daripada masalah. pengurusan personal. BIDANG PENGAJIAN Pengurusan dan pentadbiran. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan mempengaruhi dan memimpin.alakkan individu melihat dunia dan dengan cara yang fleksibel. isu-isu imaginatif. berlagak. 3. tekun. penguru s syarikat. suka berbahas. ORIENTASI Manipulasi keuntungan dan mempengaruhi orang lain. menonjolkan diri. pegawai insur ans. kemahiran interpersonal yang baik. perlancongan. spekulator. menggoda. mempengaruhi. keseronokan. kemas. intelektual. usahawan. maklumat dan siste m fail. ENTERPRISING . maskulin. rekreasi. ekstrovert. bersungguh-sungguh. kemahiran saintifik dan teknikal.

kerani pos. Setiap individu akan mencari perse kitaran kerja yang sesuai dengan personalitinya. PEKERJAAN Akauntan. Buatlah analisis supaya anda mengenali personaliti diri seterusnya mampu menyesu aikan dengan kerjaya yang menjadi impian. Menurut Holland terdapat hubungan erat di antara personaliti dengan persekitaran kerja yang diceburi oleh seseorang individu. kemahiran seni. pegawai cukai. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan mengikut arahan dan perkeranian. BIDANG PENGAJIAN Teknologi maklumat. kerani kewangan. keusahawanan dan konvensional yang boleh dikaitkan dengan kerjaya. stereotaip. 5. Teori Perkembangan Kerjaya Holland yang diperkenalka n oleh Holland (1958) dilihat sangat sesuai untuk dijadikan panduan kepada penca ri kerja kerana teori ini dapat membantu mengenal pasti potensi diri termasuk pe rsonaliti. penilai harta. Kesesuaian antara personaliti individu dengan persekitaran akan menghasilkan kep uasan. ber jaya memilih bidang pekerjaan yang selaras dengan jenis personaliti yang dimilik i. minat. sain s perpustakaan. investigatif. Ganjaran bernilai wang. aktiviti-aktiviti kurang pengstrukturan. rekod atau bahan bertulis. 6.yang rumit. Mengga lakkan individu melihat dunia dengan cara konvensional. 3. kerani kaunter. 4. pekerjaan yang sesuai dengan anda dan bidang pe ngajian yang boleh diikuti di universiti. Hasil kajian mereka menunjukkan individu yang terbabit dalam bidang kerjaya. Holland mengkelaskan individu kepada enam jenis personaliti iait u realistik. Sehubungan itu. Malah banyak kajian Holland dan sarjana lain membuktikan hubungan berkenaan. Manipulasi data. kewangan pendidikan. juruaudit. setiausaha. juru trengkas. perakaunan. ORIENTASI Manipulasi data dan sistematik. kestabilan dan pencapaian dalam bidang kerjaya yang diceburi oleh individ u. Pada ruangan ini diterangkan dua jenis personaliti iaitu realistik dan investiga tif merangkumi ciri personaliti. peguam kredit. pergantungan dan akur. pegawai kawalan mutu. sains kesetiausahaan. guru per dagangan. nilai dan pencapaian individu. artistik. jurutaip. Bagi membantu mengatasinya. Realistik . pengurusan dan pentadbiran. perniagaa n. 1. sains komputer. sosial. operator komputer. pustakawan. pegawai statist ik. pergantungan dan mudah.

juruterbang. ekonomi. praktikal. veterinar. sistematik dan rad ikal. psikologi. menyiasat atau menyelidik sama ada secara saintifik atau teknikal. sains. ta nah lasak. pendiam. kejur uteraan. pemalu. sains. Setiap masalah akan diselesaikan menggunakan pendekatan yang konkrit sebaliknya. optometri. Individu kategori ini adalah seorang pemikir yang fokus kepada sesuatu perkara d an idea yang dilakukan. sains perubatan. farmasi. juruterbang. statistik. Ciri personaliti: Berterus-terang. optometri. fokus. Ciri personaliti: Analitikal. psikologi. kejuruteraan dan antropologi. pergigian. cermat dan keras hati. akur. berpendirian tetap. Fakulti Sastera dan Sain s Sosial. Bidang pekerjaan yang sesuai: Sains komputer. sains. kejuruteraan. kejur uteraan. kejuruteraan mekanikal. matematik. geologi. bioteknolo gi. pengurusan hospitaliti. bermakna anda adalah dari jenis investigatif. Oleh itu. anda adalah individu dalam kategori ini jika memiliki ciri personaliti di atas dan sesuai bekerja dalam bidang yang disenaraikan. perekaan fe syen. jujur. Jika anda sering kesibukan bekerja di belakang tabir untuk menghasilkan sesuatu idea atau ciptaan yang hebat. Bidang pengajian: Seni bina. pengurusan hospitaliti. perekaan fe syen. fotografi dan ukur bahan. farmasi. tukang masak (chef). 2. cekal. farmasi. bioteknologi. fotografi dan ukur bahan. berdikari.Personaliti ini dimiliki individu jenis praktikal. muz ik. teliti. Investigatif Individu yang mempunyai minat yang tinggi dalam aktiviti menganalisis. statistik. Bidang pengajian: Perubatan. farmasi. optometri. ingin tahu. sains komputer. optometri. Mereka cenderung untuk menjad i kompetitif dalam kerja yang dilakukan serta terbabit dengan aktiviti yang meme rlukan kemahiran fizikal dan kekuatan. tidak menonjolkan kemahiran verbal dan interpersonal. teknologi maklumat. introvert. perubatan veterinar. tepat. Penulis ialah Pensyarah Kanan. kewartawanan. m uzik. Bidang pekerjaan yang sesuai: Seni bina. rasion al. ekonomi. kejuruteraan mekanikal. seni bina lanskap. kewartawanan dan antropologi. berhati-hati. stabil. gigih. kulinari. matematik. berdikari. perubatan. maskulin. pergigian. masakan. kejuruteraan automotif. cekal. mekanikal. Universiti Malaya S CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARK AN KERJA AMALI . kejuruteraan automotif. intelektual. kritikal. teknologi maklumat. kejurute raan awam. Jabatan Pengajian Media.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful