Anda di halaman 1dari 21

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa

HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

0|AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925002


Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

1|AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925002


Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

KENYATAAN PENGAKUAN

Saya, AMINUDIN BIN MAT LUDIN Nombor Kad Pengenalan 690101-08-6925, pelajar
kohort 4, SMP-OUM (Ambilan Khas Oktober 2007) membuat pengakuan bahawa segala
tugasan untuk subjek HBLS3203 ASASELEKTRIK DAN ELEKTRONIK hasil kerja saya
dan tiada perbuatan plagiat melainkan penyediaan asli hasil air tangan saya sendiri.

Adalah dimaklumkan bahawa saya;

Item Pernyataan Semakan

1. Telah membuat rujukan dan bacaan luas tantang topik yang /


diambil daripada modul, bahan bercetak dan eletronik.

2. Tidak memplagiat atau meniru daripada mana-mana sumber /


atau pelajar lain.

3. Tidak membenarkan pelajar lain meniru tugasan ini melainkan /


hanya menerangkan dan membantu kefahaman rakan-rakan
berkaitan tugasan.

4. Mengikut prosedur tugasan dan mengahantar tugasan sebelum /


tarikh akhir yang ditetapkan.

Dengan yang demikian, saya faham bahawa jika terdapat apa-apa perkara di atas didapati
tidak benar, maka pihak Pengurusan OUM berhak untuk mengambil apa-apa sahaja
tindakan disiplin terhadap salah laku tersebut.

2|AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925002


Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

NAMA

AMINUDIN BIN MAT LUDIN

MATRIK KAD

690101086925002

HBLS3203

ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

PENSYARAH

EN MOHD HARIS BIN MD KHIR

PUSAT PEMBELAJARAN

INSTITUT PERGURUAN IPOH

PERAK

SEMESTER

SEPTEMBER 2011

3|AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925002


Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

SEKAPUR SIRIH

Alhamdulillah bersyukur saya ke Hadrat Illahi kerana dengan Limpah dan kurniaNya
dapatlah saya menyiapkan tugasan ini.

Kesibukan dengan tugas seharian sebagai pendidik tidak menganggu saya bagi
menyelesaikan amanah yang diberikan. Inilah satu cabaran yang amat getir dalam
melakukan dua kerja dalam satu masa. Namun semangat dan kecekalan telah menghilangkan
semuanya itu.

Demi menyahut cabaran dan mengimarahkan dunia pendidikan dengan ilmu yang bakal
memertabatkan anak didik ,saya menyahut cabaran ini.

Sejunjung kasih dan penghormatan kepada En MOHD HARIS BIN MD KHIR selaku tutor
bagi kursus HBLS3203 ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK ini.Tanpa bimbingan
dan teguran serta komennya yang bernas lagi jitu tak mungkin dapat saya melaksanakan satu
tugasan yang begitu berat untuk dilakukan. Kata-kata semangatnya telah membuatkan saya
begitu terangsang untuk melakukan yang terbaik daripada yang terbaik. Tak lupa bantuan
dari sahabat yang sentiasa berada disamping untuk membantu saya Semoga jasa-jasa ini
dapat rahmah dan kurniaan daripada Illahi.

Terima kasih untuk semua.

Ilmu adalah sesuatu yang bersifat rohani dan mempunyai kekuatan. Aliran kekuatan
tersebut bertali arus dan mengalir ke dalam jiwa penerima seterusnya, apabila punca aliran
(Guru) memiliki kekuatan ilmu. Inilah yang disebut oleh sesetengah pihak sebagai ‘Guru
Mursyid’..

4|AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925002


Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

SOALAN TUGASAN

1. Rajah 1 merupakan lukisan skematik bagi satu litar Room Noise Detector.

R11
R9
R2 C3 + SW1B
SW1A R12 OFF
85dB
R5 IC1 70dB
2-
R1
R6 1 5+ 8 C4 50dB
R7 7 +
R1 3 Q1
4 6 IC2
+ +
MIC R4 - R13
B1
R8 R10
D1
R3 C2
-

Rajah 1: Room Noise Detector

Nilai Komponen:

R1 10KΩ MIC MIKROFON


R2,R3 22KΩ SW SUIS
R4 100KΩ B1 Bateri
R5,R9,R10 56KΩ
R6 5KΩ
R7 560Ω
R8 2KΩ
R11 1KΩ
R12 33KΩ
R13 330Ω
C1 100nF
C2 10µF
C3 470µF

5|AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925002


Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

(a) Terangkan secara ringkas bagaimana litar seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1
berfungsi sebagai pengesan bunyi.

(b) Dengan menggunakan perintang yang terdapat dalam Rajah 1, binakan satu litar siri-
selari yang jumlah nilai rintangan ≈ 14KΩ. Buktikan litar yang direka dengan
menunjukkan pengiraan nilai rintangan litar tersebut.

(c) Komponen yang berlabel IC1 dan IC2 dalam Rajah 1 adalah sejenis litar bersepadu
yang dikenali sebagai operational-amplifier (Op-Amp).
(i) Nyatakan DUA jenis komponen utama untuk menghasilkan Op-Amp.
(ii) Terangkan secara ringkas kegunaan Op-Amp dalam mereka bentuk litar.

(d) Untuk menghasilkan projek litar seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1, komponen-
komponen biasanya akan dipasang secara sementara sebelum dipasang secara kekal.
i. Nyatakan SATU contoh bahan yang digunakan bagi setiap tujuan pemasangan
komponen ini (secara sementara dan secara kekal).

ii. Timah pateri merupakan bahan penting dalam kerja pematerian. Nyatakan
kadar nisbah bahan kandungan timah pateri yang biasa digunakan dalam kerja
pematerian.

iii. Lukiskan hasil pematerian yang baik dengan labelkan bahagian kaki
komponen, kawasan terminal pematerian (verobod) dan timah pateri.

2. Tenaga kuasa elektrik telah menjadi keperluan penting dalam kehidupan harian pada
zaman moden ini. Malaysia merupakan sebuah negara yang lokasi geografinya
strategik untuk menggunakan tenaga solar bagi menjana kuasa elektrik. Terangkan
sistem penjana kuasa solar berpandukan gambar rajah yang bersesuaian. Nyatakan
kekangan penggunaan sistem penjana kuasa solar untuk menjana tenaga elektrik di
Malaysia.

6|AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925002


Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

Rajah 1 Litar ROOM NOISE DETECTOR

R1 10KΩ MIC MIKROFON


R2,R3 22KΩ SW SUIS
R4 100KΩ B1 Bateri
R5,R9,R10 56KΩ
R6 5KΩ
R7 560Ω
R8 2KΩ
R11 1KΩ
R12 33KΩ
R13 330Ω
C1 100nF
C2 10µF
C3 470µF

7|AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925002


Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

(e) Terangkan secara ringkas bagaimana litar seperti yang ditunjukkan dalam Rajah
berfungsi sebagai pengesan bunyi.

CARA LITAR BERFUNGSI SEBAGAI PENGESAN BUNYI:

Litar ini direka untuk memberi isyarat melalui LED. LED akan berkelip jika bunyi melebihi
dari kadar had kebisingan yang ditetapkan di bilik tersebut. Terdapat tiga aras kebisingan
yang boleh dikesan , iaitu 50, 70 & 85 dB. Terdapat dua Op-amp memberikan kekuatan
kepada litar untuk mengangkat bunyi yang dihasilkan melalui mikrofon kecil elektrik untuk
menyalakan LED. Mikrofon dalam litar ini berfungsi sebagai transducer yang menukarkan
gelombang bunyi kepada voltan ulang alik dan gelombang audio sementara LED atau Peranti
elektronik yang mengeluarkan cahaya apabila dipincang hadapan. SW1 di posisi pertama
litar tidak aktif. Kedua, ketiga dan keempat kedudukan kuasa litar dan menetapkan had
kepekaan input ke 85, 70 & 50 dB. Isyarat atau gelombang bunyi dihantar kemudina
digabungkan di ICI dan IC2. SW merupakan transistor yang berfungsi sebagai suis dan
penguat yang membesarkan isyarat a u yang diterima. Rajah di atas menggambar <1ma
dengan LED tidak menyala dan 12-15mA ketika LED telah menyala..

8|AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925002


Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

b. Dengan menggunakan perintang yang terdapat dalam Rajah 1, binakan satu litar
siri-selari yang jumlah nilai rintangan ≈ 14KΩ. Buktikan litar yang direka dengan
menunjukkan pengiraan nilai rintangan litar tersebut

Rajah 1 menunjukkan R2 dan R3 adalah bersambung secara selari manakala R 1 bersambung


secara sesiri dengan perintang R2 dan R3 .

Jika R 1 = 5 KΩ , R 2 = 10 KΩ , R 3 = 100 KΩ , jumlah rintangan dalam litar adalah seperti


kiraan berikut:

R AB = R2 R3

R 2+ R 3

R AB = 10 KΩ X 100 KΩ

10 KΩ + 100 KΩ

R AB = 9.091 KΩ

9.091

9|AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925002


Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

Oleh itu, RJ bersamaan ,

RJ = R 1 + R AB

RJ = 5 KΩ + 9.091 KΩ

R AB = 14.091 KΩ

R AB ≈ 14KΩ

10 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N 690101086925002
Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

C Komponen yang berlabel IC1 dan IC2 dalam Rajah 1 adalah sejenis litar
bersepadu yang dikenali sebagai operational-amplifier (Op-Amp).

(i) Nyatakan DUA jenis komponen utama untuk menghasilkan Op-Amp.

DUA jenis komponen utama untuk menghasilkan Op-Amp(Penguat Kendalian) ialah


perintang dan transistor. Penguat kendalian (Operational amplifier – Op–amp) ialah litar
yang mempunyai amplifier yang bergandaan tinggi. Ia terdiri daripada komponen seperti
perintang dan transistor yang digabungkan..

Fungsi utama perintang adalah digunakan untuk mengubah rintangan dalam arus. Transisitor
atau Peranti elektronik Peranti elektronik digunakan digunakan untuk meninggikan dan
merendahkan voltan, arus dan kuasa serta sebagai suis kawalan

(ii) Terangkan secara ringkas kegunaan Op-Amp dalam mereka bentuk litar

Penguat kendalian( Op-Amp) merupakan salalh satu komponen dalam merekabentuk litar
Room Noise Detector . Ianya ialah alat yang boleh mengubah, ataupun selalunya akan
menaikkan amplitude sesuatu isyarat. Isyarat itu selalunya adalah voltan ataupun arus
elektrik. Dalam sebuah litar biasanya ia akan merujuk kepada penguat elektronik, selalunya
dalam sistem audio. Hubungan antara input dan output penguat biasanya dinyatakan sebagai
fungsi frekuensi input dipanggil fungsi pindah penguat, manakala magnitud fungsi pindah
dipanggil gandaan

Penguat kendalian mempunyai dua punca masukan iaitu masukan alikan dan masukan bukan
alikan. Tetapi mempunyai satu punca keluaran. Litar dalamannya terdiri daripada penguat
kerbedaan gandingan terus yang berbagai peringkat. Litar dalaman ini terdiri daripada
transistor, diod, perintang, kapasitor dan komponen yang lain dibina di atas satu chip silikon.
Keluasannya ialah 5 mm2 dan ketebalan pula kurang dari 0.5 mm dan dilindungi oleh plastik
case.

11 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N 690101086925002
Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

(d) Untuk menghasilkan projek litar seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1, komponen-
komponen biasanya akan dipasang secara sementara sebelum dipasang secara
kekal.

I. Bahan yang digunakan dalam memasang komponen-komponen dalam sesebuah litar


sama ada secara kekal ataupun sementara.Dawai pateri dan papan litar merupakan
bahan yang digunakan

II. Timah pateri merupakan bahan penting dalam kerja pematerian . Dawai pateri yang biasa
digunakan untuk kerja elektronik mengandungi campuran timah dan plumbum .
Komposisi bahan pateri yang sesuai ialah 60 : 40 yang bermaksud 60 % timah dan 40 %
plumbum.

III. Lukiskan hasil pematerian yang baik dengan labelkan bahagian kaki komponen, kawasan
terminal pematerian (verobod) dan timah pateri.

Pematerian berarti suatu cara dengan mana logam digabungkan dengan menggunakan panas
dan menambahkan kepada penyambungan suatu logam campuran logam yang berbeda
dengan logam yang kami ingin gabungkan dan dengan suatu titik lebur yang lebih rendah dari
logam-logam ini. Pada pendinginan, penggabungan ini akan mampu untuk bertahan pada
semua gerakan ekspansi, pelintiran dan tekukan tanpa mengubah penggabungan dalam alur
waktu dan sesuai dengan persyaratan dengan proses pematerian telah dilaksanakan, suhu
tekanan, dan lain-lain. Kami akan menjabarkan sebagai Pematerian Lunak, dimana logam
campuran yang digunakan dalam penggabungan memiliki titik lebur kurang dari 4500C.

12 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N 690101086925002
Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

Semasa melakukan proses memateri condongkan


pemateri sehingga 30 darjah. Pastikan wayar berada di
sebelah luar tangan . Sentuhkan hujung bit pemateri
kepada kaki komponen. Sentuhkan bahan pemateri ke
kaki komponen tanpa mengangkat bit alat pemateri.
Apabila timah mencair dengan baik, jauhkan hujung bit
pemateri dan timah pateri daripada kaki komponen
Apabila memateri adalah baik kiranya timah pateri tadi
menutupi bahagian atas dawai/kaki komponen dan trek
di PCB. Timah pateri yang berlebihan mungkin juga
akan menyebabkan berlakunya litar pintas. Amaun timah
pateri adalah memadai dimana timah pateri dapat
menutupi bahagian sambungan dan anda dapat melihat
ianya berkilat licin dan tidak terlalu bonjol.

Alat pemateri (soldering iron) hendaklah tidak terlalu


panas. Sekiranya terdapat kehitaman disekeliling
sambungan itu menandakan alat pemateri tersebut adalah
terlalu panas dan setengah kes yang lebih berat, pad PCB
akan terkeluar dari board. Gunakan timah pateri 60/40
dimana Tin dan Lead dengan flux berada ditengah nya.

13 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N 690101086925002
Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

14 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N 690101086925002
Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

Soalan 2

Tenaga kuasa elektrik telah menjadi keperluan penting dalam kehidupan harian pada zaman
moden ini. Malaysia merupakan sebuah negara yang lokasi geografinya strategik untuk
menggunakan tenaga solar bagi menjana kuasa elektrik. Terangkan sistem penjana kuasa
solar berpandukan gambar rajah yang bersesuaian. Nyatakan kekangan penggunaan sistem
penjana kuasa solar untuk menjana tenaga elektrik di Malaysia.

Tenaga suria merupakan salah satu tenaga alternatif yang boleh diperbaharui dan tidak akan
kehabisan. Tenaga suria juga dikenali sebagai tenaga solar kerana punca tenaga utama bagi
tenaga suria adalah daripada cahaya matahari.

Namun begitu di Malaysia penggunaan Tenaga solar ini agak sukar dijadikan satu sumber
utama untuk menjanakan elektrik. Terdapat beberapa kekangan yang menyebabkan tenaga
ini agak sukar dijanakan dan mengambil satu jangkamasa yang panjang jika ingin dilakukan
juga. Kekangan-kekangan tersebut seperti yang dinyatakan

1 Kekurangan Kepakaran Malaysia

2 Kekurangan modal

3 Tahap teknologi rendah

4 Tahap teknologi rendah

5 Modal besar

15 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N 690101086925002
Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

Kekurangan Kepakaran Malaysia

Ini kerana bagi membangunkan tenaga gantian memerlukan teknologi yang tinggi. Di
negara–negara sedang membangun mereka menghalang pembangunan sumber tenaga gantian
secara optimum walaupun negara-negara sedang membangun kaya dengan pelbagai jenis
sumber tenaga gentian. Namun kerana kekurangan teknologi dan kepakaran penggunaan
tenaga solar ini tidak dapat dilakukan.

Kekurangan modal

Negara-negara sedang membangun turut mengalami masalah ini. Hal ini kerana modal
yang besar diperlukan untuk menjalankan penyelidikan terutama di peringkat permulaan
seperti membina empangaan dalam konteks tenaga hidroelektrik. Kesannya pembangunan
tenaga gantian sukar dijalankan

Saiz pasaran yang kecil

Saiz pasaran yang kecil untuk tenaga alternatif juga menyukarkan tenaga tersebut untuk
dimajukan dan dikomersialkan. Hal ini menyebabkan keuntungan bagi pengeluarannya
adalah sedikit. Hal ini berbeza dengan tenaga konvensional yangg mendatangkan keuntungan
yang banyak kerana telah berjaya dikomersialkan. Secara tidak langsung, tenaga alternatif ini
akan menyukarkan negara membangun untuk mendapatkan keuntungan dan menampung
penduduk yang banyak dengan pengeluarannya

Simpanan tenaga konvensional yang masih banyak

Hal ini kerana kebanyakan negara masih mempunyai banyak simpanan tenaga kovensional.
Cthnya Malaysia dan Indonesia masih mempunyai rezab petroleum yang masih banyak dan
belum diterokai

16 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N 690101086925002
Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

Tahap teknologi rendah

Teknologi yang tinggi diperlukan untuk membangun dan menjana tenaga keterbaharuan
dengan giat. Tahap teknologi di negara-negara membangun masih rendah dan belum begitu
maju. Ini menyukarkan negara tersebut untuk memajukan tenaga ini. Namun begitu, mereka
boleh mendapatkan khidmat teknologi dari negara luar seperti Jepun. Situasi ini memerlukan
negara membangun ini mengeluarkan perbelanjaan yang besar untuk mendapatkan teknologi
tersebut. Secara tidak langsung, hal ini menyukarkan negara tersebut mendapatkan teknologi
tersebut dalam kuantiti yang agak banyak.Hal ini akan menyebabkan wujudnya had untuk
memajukan tenaga alternative.

Modal besar

Tenaga alternatif yang ingin dimajukan juga mempunyai halangan seperti memerlukan modal
yang besar. Ini menyukarkan negara membangun untuk memajukan tenaga alternatif kerana
kewangan mereka terhad. Modal yang besar diperlukan untuk membeli teknologi dan
kepakaran dari luar. Secara tidak langsung, kewangan yang terhad menyebabkan operasi
untuk memajukan tenaga alternatif juga adalah terhad. Hal ini juga menyebabkan berlakunya
gangguan ketika menjana tenaga tersebut kerana terdapat perkongsian teknologi antara
kawasan janaan tenaga alternatif yang berbeza. Pembaziran masa dan kos penghantaran yang
tinggi akan berlaku

17 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N 690101086925002
Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

.Kekurangan buruh mahir

Kebanyakan negara maju mendapatkan teknologi dari luar untuk memajukan tenaga
alternatif atau tenaga keterbaharuan. Oleh sebab itu, mereka memerlukan kepakaran dari luar
untuk mengendalikan teknologi atau mesin yang berkaitan. Keadaan ini berlaku disebabkan
oleh masalah kekurangan buruh yang terlatih atau mahir dalam mengendalikan teknologi
tersebut. Dalam hal ini, negara membangun terpaksa mengimport kepakaran dari luar bagi
membolehkan teknologi digerakkan untuk memajukan tenaga alternatif. Secara tidak
langsung, hal ini akan meningkatkan kos untuk menampung kegiatan ini. Bukan itu sahaja,
buruh yang sedia ada pula hanya melakukan kerja bawahan tanpa mendapat latihan untuk
mengendalikan teknologi tersebut kerana kepercayaan untuk mengendalikan mesin
diserahkan sepenuhnya kepada buruh dari luar. Hal ini akan menyebabkan pengeluaran yang
berlaku adalah tidak menguntungkan kerana negara tersebut terpaksa menampung kos untuk
pembelian teknologi dan kepakaran dari luar.

Tenaga alternatif ataupun tenaga keterbaharuan ini merupakan jalan terbaik untuk
menangani masalah krisis tenaga dunia. Kenapa dahulu masyarakat hanya memandang sepi
terhadap potensi tenaga keterbaharuan ini? Persoalan ini payah untuk dijelaskan tetapi kini
ekoran daripada masalah krisis tenaga yang sedang melanda seluruh dunia, masyarakat mula
berlumba-lumba uantuk menjana tenaga alternatif bagi mengatasi masalah ini.

Tidak ketinggalan juga adalah dalam kalangan negara yang sedang membangun kini
sedang berusaha untuk menjana tenaga alternatif ini walaupun hanya separuh keperluan
tenaga negara yang mampu ditampung oleh pengeluaran tenaga alternatif berkenaan.
Sememangnya tidak dinafikan bahawa dalam kalangan negara-negara sedang membangun ini
mempunyai potensi yang besar untuk menjana tenaga tersebut. Antaranya ialah Malaysia
merupakan sebuah negara yang berpotensi dalam membangunkan tenaga alternatif hidro-
elektrik dan sememangnya separuh daripada pengeluaran negara ini bergantung kepada
tenaga hidro-elektrik.

18 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N 690101086925002
Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

Manakala bagi negara membangun yang lain pula seperti Indonesia dan Filiphina
berupaya untuk menjana tenaga geoterma kerana negara berkenaan berada dalam lingkaran
api pasif yang mempunyai fenomena pergerakan dalam bumi yang aktif bagi mendapat
tenaga elektrik dari perut bumi.

Sememangnya negara-negara yang sedang membangun ini perlu untuk bergiat cergas dan
mempunyai inovasi yang tinggi dalam bidang teknologi bagi menjana tenaga alternatif
sebagai tenaga untama bagi negara mereka. Oleh sebab itu, pertukaran tenaga pengajar dan
teknologi dari negara maju adalah penting bagi memajukan sektor tenaga alternatif di negara-
negara yang sedang membangun agar krisis tenaga ini dapat diatasi dengan bijaksana.

19 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N 690101086925002
Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

BIBLIOGRAFI

Abdullah Mohamad Said (1999).Pengurusan sumber dan alam sekitar. Shah Alam: Biroteks.

Anderson, Dennis, Ahmed dan Kulsum (1993).

Faridah Mohd Taha, Azhar Khairudin, Zolkafle Buntat, Asas Kejuruteraan Unit Perancangan
Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, Rancangan Malaysia

Mohd Yusof Hj.Othman dan Kamaruzzaman Sopian (2002).Teknologi Tenaga

Wieder, S. 1996. Pengenalan Tenaga Suria Untuk Ahli Sains dan Jurutera. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka

Zakaria Bin Abd.Hamid (2006).Pembangunan Sistem Fotovoltan Bersepadu (BIPV) Di


Malaysia:Universiti Teknologi Malaysia.Tesis Sarjana Muda

http://mpavee.blogspot.com/

www.physlink.com/education/askexperts/ae430.cfm

http://www.sabah.edu.my/promedia/ChongCY/page2.html

http://www.scribd.com/doc/35275160/Soldering

20 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N 690101086925002