Anda di halaman 1dari 36

RT 83-10885

ohjetiedosto
tammikuu 2007
korvaa RT 83-10789
1(36)

ALAPOHJARAKENTEET
alapohjat, rakenteet
bottenbjälklag, konstruktioner
base floors, constructions

Tässä RT-ohjekortissa esitetään yleisim-


piä asuin-, toimisto- ja liikerakennusten
alapohjarakenteita.
RT AP 201

RT AP 401

Vertailu TALO 90/TALO 2000 AP


TALO 90 -nimikkeistöä käytettäessä TALO 2000 -nimikkeistöä käytettäessä
ensimmäinen numero ilmoitti raken- ensimmäinen numero ilmoittaa raken-
nusosan pääasiallisen kantavan tai jäy- nusosan pääasiallisen kantavan tai jäy-
kistävän aineen tai tarvikkeen työlaji- kistävän rakenteen tuotantotavan tuo-
nimikkeistön perusteella tantonimikkeistön mukaan

2 = betoni, betonielementit 4 = betonirakentaminen


3 = metallit, metallielementit 5 = kivirakentaminen
4 = muuraus, harkot, luonnokivi 6 = metallirakentaminen
5 = puu, rakennuslevy, puuelementit 7 = puu- ja levyrakentaminen
0 = erittelemätön 8 = lasirakentaminen

JOHDANTO
PL/1/tammikuu 2007/2500/Vla/Rakennustieto Oy © Rakennustietosäätiö RTS 2007

Tähän RT-ohjekorttiin on uusittaessa Tässä RT-ohjekortissa esitetyt raken- 2000 -tuotantonimikkeistön mukaan.
tehty seuraavat muutokset: netyypit soveltuvat käytettäväksi suunni- Tämän jälkeen tulee rakennusosan yksi-
– rakennetyyppien lämmönläpäisyker- telmien liitteenä rakennushankkeessa löivä juokseva numero.
toimet (U-arvot) on laskettu standardin tavanomaisissa olosuhteissa. Suunnitte- RT-tunnuksen ensimmäinen numero
SFS-EN ISO 6946 ja ohjeen RIL lijan tulee tarkistaa rakennetyyppileik- on muuttunut ja numeroinnin vertailu
225-2004 mukaisesti kauksen soveltuvuus kyseiseen kohtee- aiemmin käytettyyn TALO 90 -nimikkeis-
– U-arvojen laskentaan on käytetty läm- seen sekä täydentää ja tarkentaa puuttu- töön perustuvaan numerointiin on esitet-
möneristeiden osalta tapauskohtai- vat tiedot kohteen vaatimusten mukaisik- ty oheisessa kuvassa.
sesti joko valmistajien ilmoittamia tai si. Erityisen vaativissa olosuhteissa ra- Rakennetyypin kuvauksen alareunas-
standardin SFS-EN ISO 10456 ja oh- kenteisiin saattaa kohdistua rasituksia, sa on TALO 2000 -hankenimikkeistön ra-
jeen RIL 225-2004 avulla laskettuja jotka vaativat rakenteilta poikkeavia omi- kennusosatunnus.
lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo- naisuuksia.
ja (λDesign) Rakennetyypin kuvaukseen liittyy ni-
– rakennetyyppien lämmöneristepak- miö, joka on tarkoitettu suunnittelijan täy-
suuksissa ja ilmoitetuissa U-arvoissa tettäväksi hankekohtaisilla tiedoilla.
on pyritty ennakoimaan vuoden 2007 Oikeassa yläreunassa on rakenteen
aikana kiristyvät Suomen rakentamis- RT-tunnus, jota käytetään, kun viitataan
määräyskokoelman osan C3 läm- tämän RT-ohjekortin tiettyyn rakenne-
möneristystä koskevat määräykset tyyppiin. Tunnuksen numero-osan en-
– rakennetyyppien RT-tunnus on muu- simmäinen numero ilmoittaa raken-
tettu TALO 2000 -nimikkeistöä nusosan pääasiallisen kantavan tai jäy-
noudattavaksi. kistävän rakenteen tuotantotavan TALO
RT 83-10885 ohjetiedosto 2

Taulukko 1.
Alapohjarakenteiden suunnitteluohjeita. Taulukossa esitetyt vaatimukset ja ohjeet ovat kiinteä osa jäljempänä esitettyjä rakenne-
tyyppejä ja ne tulee ottaa huomioon rakenteita suunniteltaessa.

Otsikko Suunnittelussa otettava huomioon Kirjallisuutta

YLEISTÄ

Rakenteiden kosteus Tontin ja rakennuspohjan kuivatus sekä alapohjaraken- • Määräykset ja ohjeet RakMK C2
teet, niiden liittymät ja ryömintätila suunnitellaan niin, ettei RakMK C2 opas
kosteus pääse vaurioittamaan rakenteita. • Ohjeet RIL 107-2000

Sisäilma Rakennusten sisäilmalle asetetut tavoitearvot saavute- • Tavoitearvot ja suun- Sisäilmastoluoki-


taan noudattamalla Sisäilmayhdistyksen esittämiä suun- nittelu- ja toteutus- tus 2000
nittelu- ja toteutusohjeita ja käyttämällä päästöluokiteltuja ohjeet (RT 07-10741)
materiaaleja.

Radon Asunto suunnitellaan ja rakennetaan niin, että radonpitoi- • Enimmäisarvot RT STM-20929


suus ei ylittäisi arvoa 200 Bq/m3.

Radonalueilla rakenteet ja niiden liittymät tiivistetään ja • Ohjeet RT 81-10791


maanvaraisen alapohjan salaojituskerrokseen asenne-
taan rakennuspohjan tuuletusjärjestelmä.

Materiaalit Ryömintätilaa tai maata vasten rajoittuvat materiaalit ja nii-


den kiinnikkeet ja kannakkeet valitaan niin, että ne kestävät
niihin kohdistuvat rasitukset.
Humusmaa ja orgaaninen jäte poistetaan rakennuspohjasta. • Määräykset ja ohjeet RakMK C2

Tiiviys Alapohja suunnitellaan ilma- ja höyrytiiviiksi ja kaikkien lä-


pivientien tiiviydestä huolehditaan.

BETONI

Betonin rakennekos- Betonin rakennekosteuden on oltava riittävästi poistunut • Alustan suhteellisen SisäRYL 2000
teus ennen tiiviin lattianpäällysteen asentamista. kosteuden enimmäis-
arvot
• Kosteuden mittaaminen RT 14-10675

Karkaistun kevytbeto- Karkaistujen kevytbetonilaattojen valmistus- ja rakennus-


nin rakennekosteus aikaisen kosteuden tulee olla riittävästi poistunut ennen tii-
viin lattianpäällysteen asentamista. Kosteus mitataan po-
rausnäytteestä.

Liikuntasaumat Betoninen pintalaatta ja maanvarainen betonilaatta jaetaan • Betonilattioiden suunnit- by 45 / BLY 7


osiin liikuntasaumoilla rakennesuunnitelman mukaan. teluohjeita

PUU JA TERÄS

Värähtely ja jäykistys Puu- ja teräsrakenteisten alapohjien suunnittelussa tulee • Puurakenteet RT 82-10804


ottaa huomioon rakennusosan jäykistys ja värähtely. RT 82-10820
RT 82-10838

• Teräsrakenteet RT 82-10659
RT 82-10765
Teräsnormikortti
11/2000

LÄMMÖNERISTYS

Vaatimukset Alapohjarakenteet suunnitellaan niin, että ne täyttävät ra- • Määräykset RakMK C3, 2003
kennuksen vaipan lämmöneristykselle asetetut vaatimuk-
set.

Lämmönläpäisyker- Maanvastainen alapohja U < 0,25 W/m²K • Määräykset ja ohjeet RakMK C3, 2003
roin, lämpimät tilat Ryömintätilaiselta alapohjalta vaadittu lämmönläpäisyker- RakMK C4, 2003
roin riippuu ryömintätilan tuuletusaukkojen määrästä:
© Rakennustietosäätiö RTS 2007

U < 0,20 W/m²K, kun sokkelin tuuletusaukojen määrä on


enintään 8 ‰ alapohjan pinta-alasta.
U < 0,16 W/m²K, kun alapohja rajoittuu ulkoilmaan tai sok-
kelin tuuletusaukkojen määrä on yli 8 ‰ alapohjan pin-
ta-alasta.

Roudaneristys Alapohjan lämmöneristys suunnitellaan yhdessä roudan- • Ohjeet Talonrakennuksen


eristyksen kanssa. routasuojaus-
ohjeet, VTT, 1997
3 ohjetiedosto RT 83-10885

Taulukko 1.
Alapohjarakenteiden suunnitteluohjeita. Taulukossa esitetyt vaatimukset ja ohjeet ovat kiinteä osa jäljempänä esitettyjä rakenne-
tyyppejä ja ne tulee ottaa huomioon rakenteita suunniteltaessa.

Otsikko Suunnittelussa otettava huomioon Kirjallisuutta

RYÖMINTÄTILAISET ALAPOHJAT

Ryömintätilan tuuletus Ryömintätilan tuuletus järjestetään riittävän tehokkaaksi • Määräykset ja ohjeet RakMK C2,
koko ryömintätilan alueella. Ryömintätilan koneellinen tuu- RakMK C2 opas
letus on suositeltavaa varsinkin kesäaikana. Jos ryömintä-
tila tuuletetaan painovoimaisesti, sijoitetaan sokkeliin tuu- • Ohjeet RIL 107-2000
letusaukot, joiden pinta-alan tulee olla yhteensä vähintään
4 ‰ ryömintätilan pinta-alasta. Painovoimaisen tuuletuk-
sen yhteydessä suositellaan ryömintätilan ja maapohjan
välistä lämmöneristystä.

MÄRKÄTILAT

Vaatimukset • Määräykset ja ohjeet RakMK C2

Yleistä Maanvastaisiin alapohjiin suositellaan mukavuuslattialäm- • Märkätilarakenteiden RT 84-10759


mitystä. suunnitteluperiaatteita

Pintarakenteet Märkätilan vedeneristeen alusta suositellaan tehtäväksi


betonirakenteisena. Betoninen pintalaatta varaa lämpöä ja
mahdollistaa tasaisen lattialämmityksen. Lisäksi moni-
muotoisten lattioiden kallistusten teko on helpompaa. Laa-
tan pintahierto tehdään vedeneristeen valmistajan ohjei-
den mukaan. Betonin rakennekosteuden on oltava riittä-
västi poistunut ennen vedeneristeen asennusta.

Vedeneristystarvikkeet Märkätilarakenteissa suositellaan käytettäväksi ve- • Vedeneristystarvikkeilta RIL 107-2000


deneristysjärjestelmää, jonka kaikilla tarvikkeilla ja tuote- vaadittavia ominaisuuk-
osilla on järjestelmäsertifikaatti. Jos märkätilan kosteus- sia sekä vedeneristyk-
rasitus on suuri, on suositeltavaa käyttää märkätilan pinta- sen toiminnallisia, ra-
rakenteena tässä ohjekortissa jäljempänä esitettyä pinta- kenteellisia ja työhön liit-
rakennetta AP 001, joka voidaan yhdistää useimpiin jäl- tyviä ohjeita
jempänä esitettyihin betonialapohjiin.

Lattianpäällysteet Märkätilojen laatoitus jaetaan elastisilla saumoilla • Keraamiset laatat ja nii- RT 34-10761
osa-alueisiin ja läpiviennit, nurkat ja liikuntasaumat tiiviste- den ominaisuuksia
tään elastisella saumausmassalla. • Laatoitusten suunnitte- RT 34-10763
luohjeita

Märkätilojen lattianpäällysteenä voidaan käyttää tarkoituk- • Muovimaton vaatimuk- RIL 107-2000


seen soveltuvaa hitsattavaa muovimattoa, joka toimii sa- set
malla vedeneristeenä.

ÄÄNITEKNISET OMINAISUUDET

Vaatimukset Alapohjarakenteet suunnitellaan niin, että ne täyttävät ra- • Määräykset ja ohjeet RakMK C1
kennuksen vaipan ääneneristykselle asetetut vaatimuk-
set.

Ulkoa kantautuva melu • Valtioneuvoston päätös RT YM1-21012


melutason ohjearvoista
Yleistä Äänen sivutiesiirtymään vaikuttavat alapohjarakenteen ja • Ääneneristysmääräyk- RT 83-10782
huoneistojen välisen seinän sekä ulkoseinän liitosratkaisut set täyttäviä rakenteita RIL 129-2003
sekä huoneistojen välisen seinän rakenne. Lattianpäällys-
te ja lattian pintakerrokset suunnitellaan ja valitaan niin,
että runkoäänien siirtyminen alapohjarakenteen kautta
huoneistosta toiseen estyy.

Pystyviemärit Pystyviemärin pohjakulma tehdään mahdollisimman loi- • Ohjeet LVI 23-10311


vaksi ja ympäröidään betonikerroksella.

PALOTEKNISET OMINAISUUDET
© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Vaatimukset Alapohjat suunnitellaan niin, että ne täyttävät rakennuksen • Määräykset RakMK E1


paloluokan mukaiset vaatimukset. RakMK E2

Palonkestävyys Alapohjarakenteen palonkestävyys määritetään tapaus- • Palotekninen mitoitus:


kohtaisesti ottaen huomioon rakennusosien tyyppihyväk- Betonirakenteet RakMK B4
syntäpäätökset tai muut luotettavat selvitykset ja rakentei- Teräsohutlevyrakenteet RakMK B6
den palotekninen mitoitus. Teräsrakenteet RakMK B7
Puurakenteet RakMK B10
RT 83-10885 ohjetiedosto 4

Rakennuskohde Ontelolaatta, ryömintätila RT AP 401


Alapuolinen lämmöneriste
Pintabetoni

Suunnittelija
AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan


≥ 40 mm Pintabetoni, by 45 luokka käyttötarkoituksen mukaan, pintahierto
Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, ontelolaatta
190 mm Lämmöneriste, polystyreeni, vaikeasti syttyvä laatu, λDesign=0,036 W/mK
≥ 800 mm Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4...8 ‰ ryömintätilan pinta-alasta
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm
Suodatinkangas, käyttöluokka N2, savi- ja silttimailla
Perus- tai täyttömaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, kallistus salaojiin vähintään
1:50

Ohjeet: Lämmöneristyslevyjen saumat tiivistetään rakennesuunnitelman mukaan.

Ks. myös taulukko 1. © Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Paloluokka vähintään REI 60 ontelolaatan voimassaolevan tyyppihyväksyntäpäätöksen mu-


kaan.
Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
5 ohjetiedosto RT 83-10885

Rakennuskohde Ontelolaatta, ryömintätila RT AP 402


Alapuolinen lämmöneriste
Tasoite

Suunnittelija
AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan


5...20 mm Tasoite huonetilan käyttötarkoituksen mukaan
Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, ontelolaatta
190 mm Lämmöneriste, polystyreeni, vaikeasti syttyvä laatu, λDesign=0,036 W/mK
≥ 800 mm Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4...8 ‰ ryömintätilan pinta-alasta
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm
Suodatinkangas, käyttöluokka N2, savi- ja silttimailla
Perus- tai täyttömaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, kallistus salaojiin vähintään
1:50

Ohjeet: Lämmöneristyslevyjen saumat tiivistetään rakennesuunnitelman mukaan.

Alustan esikäsittelyt (primer) tasoitevalmistajan ohjeiden mukaan.

Pitkillä jänneväleillä rakenteen käyryydestä johtuen tasoite korvataan tarvittaessa pintabe-


tonilla, ks. AP 401.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Paloluokka vähintään REI 60 ontelolaatan voimassa olevan tyyppihyväksyntäpäätöksen


mukaan.
Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
RT 83-10885 ohjetiedosto 6

Rakennuskohde Ontelolaatta, ryömintätila RT AP 403


Alapuolinen lämmöneriste
Kelluva teräsbetonilaatta

Suunnittelija
AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan


≥ 70 mm Teräsbetonilaatta, kelluva, by 45 luokka käyttötarkoituksen mukaan, pintahierto
Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
≥ 30 mm Askelääneneristyslevy, λDesign=0,039 W/mK
Tasoitushiekka
Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, ontelolaatta
190 mm Lämmöneriste, polystyreeni, vaikeasti syttyvä laatu, λDesign=0,036 W/mK
≥ 800 mm Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4...8 ‰ ryömintätilan pinta-alasta
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm
Suodatinkangas, käyttöluokka N2, savi- ja silttimailla
Perus- tai täyttömaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, kallistus salaojiin vähintään
1:50

Ohjeet: Lämmöneristyslevyjen saumat tiivistetään rakennesuunnitelman mukaan.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Paloluokka vähintään REI 60 ontelolaatan voimassa olevan tyyppihyväksyntäpäätöksen


mukaan.
Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K
Askelääneneristyslevy ei ole mukana U-arvolaskelmassa

1221 Alapohjalaatat
7 ohjetiedosto RT 83-10885

Rakennuskohde Ontelolaatta, ryömintätila RT AP 404


Alapuolinen lämmöneriste
Pintabetoni

Suunnittelija Märkätila, laatoitus


AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste huoneselosteen mukaan, laatoitus


Kiinnityslaasti, vedenkestävä, tartuntasilta tarvittaessa
Vedeneriste, sertifioitu vedeneristysjärjestelmä, vedeneriste suositellaan nostettavaksi sei-
nille 150 mm (vähintään 100 mm) valmista lattiapintaa ylemmäksi, liittymän seinän ve-
deneristeeseen oltava yhtenäinen
90...150 mm Teräsbetonilaatta, by 45 luokka A-4-30 pintahierto/hionta vedeneristeen valmistajan ohjei-
den mukaan, (mukavuuslattialämmityskaapelit tai -putket), suositeltava kallistus 1:80 (vähin-
tään 1:100), kaivojen läheisyydessä 1:50
Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, ontelolaatta tai mataloitettu ontelolaatta
190 mm Lämmöneriste, polystyreeni, vaikeasti syttyvä laatu, λDesign=0,036 W/mK
≥ 800 mm Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4...8 ‰ ryömintätilan pinta-alasta
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm
Suodatinkangas, käyttöluokka N2, savi- ja silttimailla
Perus- tai täyttömaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, kallistus salaojiin vähintään
1:50

Ohjeet: Lämmöneristyslevyjen saumat tiivistetään rakennesuunnitelman mukaan.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Paloluokka vähintään REI 60 ontelolaatan voimassa olevan tyyppihyväksyntäpäätöksen


mukaan.
Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
RT 83-10885 ohjetiedosto 8

Rakennuskohde Kuorilaatta, ryömintätila RT AP 405


Alapuolinen lämmöneriste

Suunnittelija
AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan


Kantava rakenne, liittorakenne rakennesuunnitelman mukaan
Teräsbetonilaatta, paikalla valettu, by 45 luokka käyttötarkoituksen mukaan
≥ 70 mm Teräsbetonilaatta, kuorilaatta
190 mm Lämmöneriste, polystyreeni, vaikeasti syttyvä laatu, λDesign=0,036 W/mK
≥ 800 mm Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4...8 ‰ ryömintätilan pinta-alasta
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm
Suodatinkangas, käyttöluokka N2, savi- ja silttimailla
Perus- tai täyttömaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, kallistus salaojiin vähintään
1:50

Ohjeet: Betonilaatan pintahierto lattianpäällysteen mukaan.

Lämmöneristyslevyjen saumat tiivistetään rakennesuunnitelman mukaan.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Paloluokka kuorilaatan voimassa olevan tyyppihyväksyntäpäätöksen mukaan.


Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
9 ohjetiedosto RT 83-10885

Rakennuskohde Kuorilaatta, ryömintätila RT AP 406


Alapuolinen lämmöneriste

Suunnittelija Märkätila, laatoitus


AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste huoneselosteen mukaan, laatoitus


Kiinnityslaasti, vedenkestävä, tartuntasilta tarvittaessa
Vedeneriste, sertifioitu vedeneristysjärjestelmä, vedeneriste suositellaan nostettavaksi sei-
nille 150 mm (vähintään 100 mm) valmista lattiapintaa ylemmäksi, liittymän seinän ve-
deneristeeseen oltava yhtenäinen
Kantava rakenne, liittorakenne rakennesuunnitelman mukaan
Teräsbetonilaatta, paikalla valettu, by 45 luokka A-4-30, pintahierto/hionta vedeneristeen
valmistajan ohjeiden mukaan, (mukavuuslattialämmityskaapelit tai -putket), suositeltava kal-
listus 1:80 (vähintään 1:100), kaivojen läheisyydessä 1:50
≥ 70 mm Teräsbetonilaatta, kuorilaatta
190 mm Lämmöneriste, polystyreeni, vaikeasti syttyvä laatu, λDesign=0,036 W/mK
≥ 800 mm Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4...8 ‰ ryömintätilan pinta-alasta
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm
Suodatinkangas, käyttöluokka N2, savi- ja silttimailla
Perus- tai täyttömaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, kallistus salaojiin vähintään
1:50

Ohjeet: Lämmöneristyslevyjen saumat tiivistetään rakennesuunnitelman mukaan.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Paloluokka kuorilaatan voimassa olevan tyyppihyväksyntäpäätöksen mukaan.


Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
RT 83-10885 ohjetiedosto 10

Rakennuskohde Liittolaatta, ryömintätila RT AP 407


Alapuolinen lämmöneriste

Suunnittelija
AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan


Kantava rakenne, liittorakenne rakennesuunnitelman mukaan
Teräsbetonilaatta, paikalla valettu, by 45 luokka käyttötarkoituksen mukaan, pintahierto
Liittolevy, kuumasinkitty
190 mm Lämmöneriste, polystyreeni,vaikeasti syttyvä laatu, λDesign=0,036 W/mK
≥ 800 mm Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4...8 ‰ ryömintätilan pinta-alasta
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm
Suodatinkangas, käyttöluokka N2, savi- ja silttimailla
Perus- tai täyttömaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, kallistus salaojiin vähintään
1:50

Ohjeet: Betonilaatan pintahierto lattianpäällysteen mukaan.

Lämmöneristyslevyjen saumat tiivistetään rakennesuunnitelman mukaan. Myös poimulevyn


päät tukitaan/eristetään.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Paloluokka vähintään REI 60


Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
11 ohjetiedosto RT 83-10885

Rakennuskohde Liittolaatta, ryömintätila RT AP 408


Alapuolinen lämmöneriste

Suunnittelija Märkätila, laatoitus


AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste huoneselosteen mukaan, laatoitus


Kiinnityslaasti, vedenkestävä, tartuntasilta tarvittaessa
Vedeneriste, sertifioitu vedeneristysjärjestelmä, vedeneriste suositellaan nostettavaksi sei-
nille 150 mm (vähintään 100 mm) valmista lattiapintaa ylemmäksi, liittymän seinän ve-
deneristeeseen oltava yhtenäinen
Kantava rakenne, liittorakenne rakennesuunnitelman mukaan
Teräsbetonilaatta, paikallavalettu, by 45 luokka A-4-30, pintahierto/hionta vedeneristeen
valmistajan ohjeiden mukaan, (mukavuuslattialämmityskaapelit tai -putket), suositeltava kal-
listus 1:80 (vähintään 1:100), kaivojen läheisyydessä 1:50
Liittolevy, kuumasinkitty
190 mm Lämmöneriste, polystyreeni, vaikeasti syttyvä laatu, λDesign=0,036 W/mK
≥ 800 mm Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4...8 ‰ ryömintätilan pinta-alasta
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm
Suodatinkangas, käyttöluokka N2, savi- ja silttimailla
Perus- tai täyttömaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, kallistus salaojiin vähintään
1:50

Ohjeet: Betonivalun kuivimisaikaa arvioitaessa otetaan huomioon, että rakenne kuivuu vain ylös-
päin.

Lämmöneristyslevyjen saumat tiivistetään rakennesuunnitelman mukaan. Myös poimulevyn


päät tukitaan/eristetään.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Paloluokka vähintään REI 60


Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
RT 83-10885 ohjetiedosto 12

Rakennuskohde Ontelolaatta, ryömintätila RT AP 409


Yläpuolinen lämmöneriste
Teräsbetoninen pintalaatta

Suunnittelija
AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan


≥ 80 mm Teräsbetonilaatta, by 45 luokka käyttötarkoituksen mukaan, pintahierto
Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
190 mm Lämmöneriste, polystyreeni, λDesign=0,036 W/mK
Tasoitushiekka
Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, ontelolaatta
≥ 800 mm Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4...8 ‰ ryömintätilan pinta-alasta
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...32 mm
Suodatinkangas, käyttöluokka N2, savi- ja silttimailla
Perus- tai täyttömaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, kallistus salaojiin vähintään
1:50

Ohjeet: Betonilaatan pintahierto lattianpäällysteen mukaan.

Rakennusosien liittymissä otetaan huomioon mahdolliset sokkelien ja kantavien seinien ai-


heuttamat kylmäsillat.

Lämmöneristyslevyjen saumat limitetään.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Paloluokka vähintään REI 60 ontelolaatan voimassa olevan tyyppihyväksyntäpäätöksen


mukaan.
Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
13 ohjetiedosto RT 83-10885

Rakennuskohde Ontelolaatta, ryömintätila RT AP 410


Yläpuolinen lämmöneriste
Teräsbetoninen pintalaatta

Suunnittelija Märkätila, laatoitus


AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste huoneselosteen mukaan, laatoitus


Kiinnityslaasti, vedenkestävä, tartuntasilta tarvittaessa
Vedeneriste, sertifioitu vedeneristysjärjestelmä, vedeneriste suositellaan nostettavaksi sei-
nille 150 mm (vähintään 100 mm) valmista lattiapintaa ylemmäksi, liittymän seinän ve-
deneristeeseen oltava yhtenäinen
≥ 80 mm Teräsbetonilaatta, by 45 luokka A-4-30, pintahierto/hionta vedeneristeen valmistajan ohjei-
den mukaan, (mukavuuslattialämmityskaapelit tai -putket), suositeltava kallistus 1:80 (vähin-
tään 1:100), kaivojen läheisyydessä 1:50
Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
50 mm Lämmöneriste, polyuretaani, λDesign=0,027 w/mK
125 mm Lämmöneriste, polystyreeni, λDesign=0,036 W/mK
Tasoitushiekka
Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, ontelolaatta
≥ 800 mm Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4...8 ‰ ryömintätilan pinta-alasta
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm
Suodatinkangas, käyttöluokka N2, savi- ja silttimailla
Perus- tai täyttömaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, kallistus salaojiin vähintään
1:50

Ohjeet: Rakennusosien liittymissä otetaan huomioon mahdolliset sokkelien ja kantavien seinien ai-
heuttamat kylmäsillat.

Lämmöneristyslevyjen saumat limitetään.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Paloluokka vähintään REI 60 ontelolaatan voimassa olevan tyyppihyväksyntäpäätöksen


mukaan.
Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
RT 83-10885 ohjetiedosto 14

Rakennuskohde Kuorilaatta, ryömintätila RT AP 411


Yläpuolinen lämmöneriste
Teräsbetoninen pintalaatta

Suunnittelija
AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan


≥ 80 mm Teräsbetonilaatta, by 45 luokka käyttötarkoituksen mukaan, pintahierto
Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
190 mm Lämmöneriste, polystyreeni, λDesign=0,036 W/mK
Kantava rakenne, liittorakenne rakennesuunnitelman mukaan
Teräsbetonilaatta, paikalla valettu, by 45 luokka käyttötarkoituksen mukaan, pintahierto
≥ 70 mm Teräsbetonilaatta, kuorilaatta
≥ 800 mm Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4...8 ‰ ryömintätilan pinta-alasta
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm
Suodatinkangas, käyttöluokka N2, savi- ja silttimailla
Perus- tai täyttömaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, kallistus salaojiin vähintään
1:50

Ohjeet: Betonilaatan pintahierto lattianpäällysteen mukaan.

Rakennusosien liittymissä otetaan huomioon mahdolliset sokkelien ja kantavien seinien ai-


heuttamat kylmäsillat.

Lämmöneristyslevyjen saumat limitetään.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Paloluokka kuorilaatan voimassa olevan tyyppihyväksyntäpäätöksen mukaan.


Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
15 ohjetiedosto RT 83-10885

Rakennuskohde Kuorilaatta, ryömintätila RT AP 412


Yläpuolinen lämmöneriste
Teräsbetoninen pintalaatta

Suunnittelija Märkätila, laatoitus


AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste huoneselosteen mukaan, laatoitus


Kiinnityslaasti, vedenkestävä, tartuntasilta tarvittaessa
Vedeneriste, sertifioitu vedeneristysjärjestelmä, vedeneriste suositellaan nostettavaksi sei-
nille 150 mm (vähintään 100 mm) valmista lattiapintaa ylemmäksi, liittymän seinän ve-
deneristeeseen oltava yhtenäinen
≥ 80 mm Teräsbetonilaatta, by 45 luokka A-4-30, pintahierto/hionta vedeneristeen valmistajan ohjei-
den mukaan, (mukavuuslattialämmityskaapelit tai -putket), suositeltava kallistus 1:80 (vähin-
tään 1:100), kaivojen läheisyydessä 1:50
Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
50 mm Lämmöneriste, polyuretaani, d=0,027 W/mK
125 mm Lämmöneriste, polystyreeni, λDesign=0,036 W/mK
Kantava rakenne, liittorakenne rakennesuunnitelman mukaan
Teräsbetonilaatta, paikalla valettu, by 45 luokka käyttötarkoituksen mukaan, pintahierto
≥ 70 mm Teräsbetonilaatta, kuorilaatta
≥ 800 mm Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4...8 ‰ ryömintätilan pinta-alasta
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm
Suodatinkangas, käyttöluokka N2, savi- ja silttimailla
Perus- tai täyttömaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, kallistus salaojiin vähintään
1:50

Ohjeet: Rakennusosien liittymissä otetaan huomioon mahdolliset sokkelien ja kantavien seinien ai-
heuttamat kylmäsillat.

Lämmöneristyslevyjen saumat limitetään.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Paloluokka kuorilaatan voimassa olevan tyyppihyväksyntäpäätöksen mukaan.


Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
RT 83-10885 ohjetiedosto 16

Rakennuskohde Karkaistu kevytbetonilaatta, ryömintätila RT AP 413


Yläpuolinen lämmöneriste
Teräsbetoninen pintalaatta

Suunnittelija
AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan


80 mm Teräsbetonilaatta, by 45, luokka käyttötarkoituksen mukaan, pintahierto
0,2 mm Höyrynsulku, polyeteenimuovikalvo, saumat limitetty ja teipattu
125 mm Lämmöneriste, polystyreeni, λDesign=0,036 W/mK
≥ 250 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, karkaistu kevytbetonilaatta, tiheys vähin-
tään 450 kg/m³, λn=0,135 W/mK
≥ 800 mm Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4...8 ‰ ryömintätilan pinta-alasta
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm
Suodatinkangas, käyttöluokka N2, savi- ja silttimailla
Perus- tai täyttömaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, kallistus salaojiin vähintään
1:50

Ohjeet: Teräsbetonilaatan pintahierto lattianpäällysteen mukaan.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Paloluokka vähintään REI 60 kevytbetonilaatan voimassa olevan tyyppihyväksyntäpäätök-


sen mukaan.
Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
17 ohjetiedosto RT 83-10885

Rakennuskohde Karkaistu kevytbetonilaatta, ryömintätila RT AP 414


Yläpuolinen lämmöneriste
Teräsbetoninen pintalaatta

Suunnittelija Märkätila, laatoitus


AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste huoneselosteen mukaan, laatoitus


Kiinnityslaasti, vedenkestävä, tartuntasilta tarvittaessa
Vedeneriste, sertifioitu vedeneristysjärjestelmä, vedeneriste suositellaan nostettavaksi sei-
nille 150 mm (vähintään 100 mm) valmista lattiapintaa ylemmäksi, liittymän seinän ve-
deneristeeseen oltava yhtenäinen
80 mm Teräsbetonilaatta, by 45, luokka A-4-30, yläpinta kallistettu, pintahierto/hionta vedeneris-
teen valmistajan ohjieden mukaan, (mukavuuslattialämmityskaapelit tai -putket), suositelta-
va kallistus 1:80(vähintään 1:100), kaivojen läheisyydessä 1:50
Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
100 mm Lämmöneriste, polyuretaani, λDesign=0,027 W/mK
≥ 250 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, karkaistu kevytbetonilaatta, tiheys vähin-
tään 450 kg/m³, λn=0,135 W/mK
≥ 800 mm Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4...8 ‰ ryömintätilan pinta-alasta
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm
Suodatinkangas, käyttöluokka N2, savi- ja silttimailla
Perus- tai täyttömaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, kallistus salaojiin vähintään
1:50

Ohjeet: Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Paloluokka vähintään REI 60 kevytbetonilaatan voimassa olevan tyyppihyväksyntäpäätök-


sen mukaan.
Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
RT 83-10885 ohjetiedosto 18

Rakennuskohde Betonilaatta, kantava, maanvastainen RT AP 415


Alapuolinen lämmöneriste

Suunnittelija
AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan


≥ 150 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, teräsbetonilaatta, by 45 luokka käyttötar-
koituksen mukaan, pintahierto
Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
70 mm Lämmöneriste, polystyreeni, λDesign=0,036 W/mK, pontatut levyt tai kaksinkertaiset levyt, 1
m:n reuna-alueella 140 mm
20 mm Tasaushiekka
Suodatinkangas
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti tiivistetty
Suodatinkangas, käyttöluokka N2
Perusmaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, savi tai siltti, kallistus salaojiin vähintään
1:50

Ohjeet: Teräsbetonilaatan pintahierto lattianpäällysteen mukaan.

Maapohjan mahdollisen painumisen vuoksi lämmöneristyslevyt kiinnitetään mekaanisesti


betonilaattaan valutöiden yhteydessä.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Paloluokka vähintään REI 60


Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K
U-arvo reuna-alueella = 0,20 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
19 ohjetiedosto RT 83-10885

Rakennuskohde Betonilaatta, kantava, maanvastainen RT AP 416


Alapuolinen lämmöneriste

Suunnittelija Märkätila, laatoitus


AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste huoneselosteen mukaan, laatoitus


Kiinnityslaasti, vedenkestävä, tartuntasilta tarvittaessa
Vedeneriste, sertifioitu vedeneristysjärjestelmä, vedeneriste suositellaan nostettavaksi sei-
nille 150 mm (vähintään 100 mm) valmista lattiapintaa ylemmäksi, liittymän seinän ve-
deneristeeseen oltava yhtenäinen
≥ 150 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, teräsbetonilaatta, by 45 luokka A-4-30,
pintahierto/hionta vedeneristeen valmistajan ohjeiden mukaan, (mukavuuslattialämmitys-
kaapelit tai -putket), suositeltava kallistus 1:80 (vähintään 1:100), kaivojen läheisyydessä
1:50
Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
70 mm Lämmöneriste, polystyreeni, λDesign=0,036 W/mK, pontatut levyt tai kaksikertaiset levyt, 1
m:n reuna-alueella 140 mm
20 mm Tasaushiekka
Suodatinkangas
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti tiivistetty
Suodatinkangas, käyttöluokka N2, savi- ja silttimailla
Perusmaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, savi tai siltti, kallistus salaojiin vähintään
1:50

Ohjeet: Maapohjan mahdollisen painumisen vuoksi lämmöneristelevyt kiinnitetään mekaanisesti be-


tonilaattaan valutöiden yhteydessä.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Paloluokka vähintään REI 60


Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K
U-arvo reuna-alueella = 0,20 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
RT 83-10885 ohjetiedosto 20

Rakennuskohde Betonilaatta, maanvarainen RT AP 417


Alapuolinen lämmöneriste

Suunnittelija
AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattiapäällyste ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan


≥ 80 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, teräsbetonilaatta, by 45 luokka käyttötar-
koituksen mukaan, pintahierto
Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
80 mm Lämmöneriste, polystyreeni, λDesign=0,036 W/mK, pontatut levyt tai kaksinkertaiset levyt, 1
m:n reuna-alueella 160 mm
20 mm Tasaushiekka
Suodatinkangas
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti tiivistetty
Perusmaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, hiekka tai moreeni, kallistus salaojiin vä-
hintään 1:50

Ohjeet: Teräsbetonilaatan pintahierto lattianpäällysteen mukaan.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K


U-arvo reuna-alueella = 0,18 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
21 ohjetiedosto RT 83-10885

Rakennuskohde Betonilaatta, maanvarainen RT AP 418


Alapuolinen lämmöneriste

Suunnittelija Märkätila, laatoitus


AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste huoneselosteen mukaan, laatoitus


Kiinnityslaasti, vedenkestävä, tartuntasilta tarvittaessa
Vedeneriste, sertifioitu vedeneristysjärjestelmä, vedeneriste suositellaan nostettavaksi sei-
nille 150 mm (vähintään 100 mm) valmista lattiapintaa ylemmäksi, liittymän seinän ve-
deneristeeseen oltava yhtenäinen
≥ 80 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, teräsbetonilaatta, by 45 luokka A-4-30,
pintahierto/hionta vedeneristeen valmistajan ohjeiden mukaan, (mukavuuslattialämmitys-
kaapelit tai -putket), suositeltava kallistus 1:80 (vähintään 1:100), kaivojen läheisyydessä
1:50
Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
70 mm Lämmöneriste, polystyreeni, λDesign=0,036 W/mK, pontatut levyt tai kaksinkertaiset levyt, 1
m:n reuna-alueella 140 mm
20 mm Tasaushiekka
Suodatinkangas
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti tiivistetty
Perusmaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, hiekka tai moreeni, kallistus salaojiin vä-
hintään 1:50

Ohjeet: Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K


U-arvo reuna-alueella = 0,18 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
RT 83-10885 ohjetiedosto 22

Rakennuskohde Betonilaatta, maanvarainen RT AP 419


Alapuolinen kevytsoraeriste

Suunnittelija
AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan


≥ 80 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, teräsbetonilaatta, by 45, luokka käyttötar-
koituksen mukaan, pintahierto
Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
300 mm Lämmöneriste, kevytsora KS420, λDesign=0,130 W/mK, 1 m:n reuna-alueella 550 mm
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti tiivistetty
Perusmaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, hiekka tai moreeni, kallistus salaojiin vä-
hintään 1:50

Ohjeet: Kevytsorakerrokseen sijoitettavat metalliputket on suojattava korroosiolta.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Lämmönläpäisykerroin U = 0,17 W/m²K


U-arvo reuna-alueella = 0,19 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
23 ohjetiedosto RT 83-10885

Rakennuskohde Betonilaatta, maanvarainen RT AP 420


Alapuolinen kevytsoraeriste

Suunnittelija Märkätila, laatoitus


AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste huoneselosteen mukaan, laatoitus


Kiinnityslaasti, vedenkestävä, tartuntasilta tarvittaessa
Vedeneriste, sertifioitu vedeneristysjärjestelmä, vedeneriste suositellaan nostettavaksi sei-
nille 150 mm (vähintään 100 mm) valmista lattiapintaa ylemmäksi, liittymän seinän ve-
deneristeeseen oltava yhtenäinen
≥ 80 mm Kantava rakenne, teräsbetonilaatta, by 45 luokka A-4-30, pintahierto/hionta vedeneristeen
valmistajan ohjeiden mukaan, (mukavuuslattialämmityskaapelit tai -putket), suositeltava kal-
listus 1:80 (vähintään 1:100), kaivojen läheisyydessä 1:50
Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
300 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite KS420, λDesign=0,13 W/mK, 1 m:n reuna-alueella 550 mm
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti tiivistetty
Perusmaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, hiekka tai moreeni, kallistus salaojiin vä-
hintään 1:50

Ohjeet: Kevytsorakerrokseen sijoitettavat metalliputket on suojattava korroosiolta.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Lämmönläpäisykerroin U = 0,17 W/m²K


U-arvo reuna-alueella = 0,19 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
RT 83-10885 ohjetiedosto 24

Rakennuskohde Betonilaatta, maanvarainen RT AP 421


Alapuolinen lämmöneriste
Yläpuolinen lisäeriste, lautalattia

Suunnittelija
AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: 28...33 mm Lattialaudoitus ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan, pontattu lattialauta


25 mm Ilmarako
75 mm Koolaus, 50x75 k600, alla bitumikermikaista/vaimennuskerros (50 mm) mineraalivilla tai
puukuituvilla
≥ 80 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, teräsbetonilaatta, by 45, pintahierto
Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
80 mm Lämmöneriste, polystyreeni, λDesign=0,036 W/mK, pontatut levyt tai kaksikertaiset levyt, 1
m:n reuna-alueella 160 mm
20 mm Tasaushiekka
Suodatinkangas
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti tiivistetty
Perusmaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, hiekka tai moreeni, kallistus salaojiin vä-
hintään 1:50

Ohjeet: Lattian ilmarako yhdistetään jalkalistan kautta huonetilaan.

Puulattian laajenemisvarat otettava huomioon.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K


U-arvo reuna-alueella = 0,18 W/m²K
Betonilaatan yläpuolinen vaimennuskerros ei ole mukana U-arvolaskelmassa.

1221 Alapohjalaatat
25 ohjetiedosto RT 83-10885

Rakennuskohde Uumarei´itetty teräsorsipalkisto, RT AP 601


ryömintätila
Mineraalivillaeriste
Rakennuslevyt
Suunnittelija
AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan


22...30 mm Rakennuslevy, kaksinkertainen lattialevyksi tarkoitettu rakennuslevy (2x15 mm, saumat li-
mitetään) tai pontattu rakennuslevy (22...25 mm)
0,2 mm Ilman- ja höyrynsulku, polyeteenimuovikalvo, saumat limitetty ja teipattu
15...45 mm Teräspoimulevy tai ympäripontattu havuvaneri
≥ 250 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, uumarei´itetty teräsorsi
Lämmöneriste, 250 mm, mineraalivilla λDesign=0,036 W/mK
25 mm Tuulensuoja, esim. kosteuden kestävä jäykkä puukuilevy, λDesign=0,055 W/mK
≥ 800 mm Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4...8 ‰ ryömintätilan pinta-alasta
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm
Suodatinkangas, käyttöluokka N2, savi- ja silttimailla
Perus- tai täyttömaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, kallistus salaojiin vähintään
1:50

Ohjeet: Tuulensuoja tehdään ilmatiiviiksi ja tuetaan niin, ettei siihen ajan myötä muodostu haitallista
taipumaa.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Paloluokka vähintään REI 60


Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
RT 83-10885 ohjetiedosto 26

Rakennuskohde Teräsorsipalkisto, ryömintätila RT AP 602


Mineraalivillaeriste
Rakennuslevyt

Suunnittelija
AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan


22...30 mm Rakennuslevy, kaksinkertainen lattialevyksi tarkoitettu rakennuslevy (2x15 mm, saumat li-
mitetään) tai pontattu rakennuslevy (22...25 mm)
0,2 mm Ilman- ja höyrynsulku, polyeteenimuovikalvo, saumat limitetty ja teipattu
15...45 mm Teräspoimulevy tai ympäripontattu havuvaneri
≥ 200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, teräsorsi
Lämmöneriste, 200 mm mineraalivilla, λDesign=0,036 W/mK
50 mm Teräsorsi, kevytorsi
Lämmöneriste, 50 mm mineraalivilla, λDesign=0,036 W/mK
25 mm Tuulensuoja, esim. kosteuden kestävä jäykkä puukuitulevy, λDesign=0,055 W/mK
≥ 800 mm Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4...8‰ ryömintätilan pinta-alasta
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm
Suodatinkangas, käyttöluokka N2, savi- ja silttimailla
Perus- tai täyttömaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, kallistus salaojiin vähintään
1:50

Ohjeet: Kantavina teräsorsina voidaan käyttää myös uumarei’itettyjä teräsorsia, jolloin kylmäsiltojen
ehkäisemiseksi tarkoitettu alapuolinen eristekerros kevytorsineen voidaan jättää pois, katso
AP 601.

Tuulensuoja tehdään ilmatiiviiksi ja tuetaan niin, ettei siihen ajan myötä muodostu haitallista
taipumaa. Levynä voidaan vaihtoehtoisesti käyttää myös tuulensuojaksi tarkoitettua karton-
kipintaista kipsilevyä.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Paloluokka vähintään REI 60


Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
27 ohjetiedosto RT 83-10885

Rakennuskohde Teräsorsipalkisto, ryömintätila RT AP 603


Mineraalivillaeriste
Pintabetoni

Suunnittelija Märkätila, laatoitus


AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste huoneselosteen mukaan, laatoitus


Kiinnityslaasti, vedenkestävä, tartuntasilta tarvittaessa
Vedeneriste, sertifioitu vedeneristysjärjestelmä, vedeneriste suositellaan nostettavaksi sei-
nille vähintään 150 mm valmista lattiapintaa ylemmäksi, liittymän seinän vedeneristykseen
oltava yhtenäinen
50...90 mm Teräsbetonilaatta, mitta poimulevyn yläpinnasta, by 45 luokka A-4-30, pintahierto/hionta
vedeneristeen valmistajan ohjeiden mukaan (mukavuuslattialämmityskaapelit tai -putket),
kallistus 1:80(vähintään 1:100), kaivojen läheisyydessä 1:50
15...45 mm Teräspoimulevy tai ympäripontattu havuvaneri
≥ 200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, teräsorsi
Lämmöneriste, 200 mm mineraalivilla, λDesign=0,036 W/mK
≥ 50 mm Teräsorsi, kevytorsi
Lämmöneriste, 50 mm mineraalivilla, λDesign=0,036 W/mK
25 mm Tuulensuoja, esim. kosteuden kestävä jäykkä puukuitulevy, λDesign=0,055 W/mK
≥ 800 mm Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4...8‰ ryömintätilan pinta-alasta
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm
Suodatinkangas, savi- ja silttimailla, käyttöluokka NII
Perus- tai täyttömaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, kallistus salaojiin vähintään
1:50

Ohjeet: Käytettäessä teräspoimulevyä betonilaatan alla, otetaan huomioon, että rakenne kuivuu
vain ylöspäin. Kantavia teräsorsia mitoitettaessa otetaan huomioon kuivan ja märkätilan vä-
lisen kynnyksen korkeusvaatimukset. Kantavina teräsorsina voidaan käyttää myös uuma-
rei’itettyjä teräsorsia, jolloin kylmäsiltojen ehkäisemiseksi tarkoitettu alapuolinen eristekerros
kevytorsineen voidaan jättää pois, ks. AP 601.

Tuulensuoja tehdään ilmatiiviiksi ja tuetaan niin, ettei siihen ajan myötä muodostu haitallista
taipumaa. Levynä voidaan vaihtoehtoisesti käyttää myös tuulensuojaksi tarkoitettua karton-
kipintaista kipsilevyä.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Paloluokka vähintään REI 60


Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
RT 83-10885 ohjetiedosto 28

Rakennuskohde Puupalkisto, ryömintätila RT AP 701


Mineraalivillaeriste
Pintabetoni

Suunnittelija
AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan


60 mm Teräsbetonilaatta, by 45 luokka käyttötarkoituksen mukaan, pintahierto
18 mm Ilman- ja höyrynsulku, ympäripontattu havuvaneri, liima- ja ruuvikiinnitys
240 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, vaarnapalkki 42x(120+120)
Lämmöneriste, 215 mm, palamaton tai lähes palamaton eriste, esim. mineraalivilla,
λDesign=0,036 W/mK
Tuulensuoja, 25 mm, esim. kosteuden kestävä jäykkä puukuitulevy, λDesign=0,055 W/mK
22...25 mm Harvalaudoitus, 22...25x100 lattiakannattajien alapinnassa
≥ 800 mm Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4...8 ‰ ryömintätilan pinta-alasta
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm
Suodatinkangas, käyttöluokka N2, savi- ja silttimailla
Perus- tai täyttömaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, kallistus salaojiin vähintään
1:50

Ohjeet: Ympäripontattu havuvaneri toimii alapohja jäykistävänä levynä, ilman- ja höyrynsulkuna


sekä runkovaiheen työskentelytasona. Jos havuvanerin sijasta käytetään muuta rakennus-
levyä, tulee ilman- ja höyrynsulun tarpeellisuus harkita tapauskohtaisesti.

Lattiakannattajina voidaan käyttää myös liimapuu-, viilupuu-, uumalevypalkkeja, ristikoita,


tms.

Tuulensuoja tehdään ilmatiiviiksi ja tuetaan niin, ettei siihen ajan myötä muodostu haitallista
taipumaa.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Paloluokka vähintään REI 60


Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
29 ohjetiedosto RT 83-10885

Rakennuskohde Puupalkisto, ryömintätila RT AP 702


Mineraalivillaeriste
Pintabetoni

Suunnittelija Märkätila, laatoitus


AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste huoneselosteen mukaan, laatoitus


Kiinnityslaasti, vedenkestävä, tartuntasilta tarvittaessa
Vedeneriste, sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, vedeneriste suositellaan nostetta-
vaksi seinille 150 mm (vähintään 100 mm) valmista lattiapintaa ylemmäksi, liittymän seinän
vedeneristeeseen oltava yhtenäinen
50...90 mm Teräsbetonilaatta, by 45 luokka A-4-30, pintahierto / hionta vedeneristeen valmistajan oh-
jeiden mukaan,(mukavuuslattialämmityskaapelit tai -putket), suositeltava kallistus 1:80 (vä-
hintään 1:100), kaivojen läheisyydessä 1:50
18 mm Rakennuslevy, ympäripontattu havuvaneri, liima- ja ruuvikiinnitys
240 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, vaarnapalkki 42x(120+120)
Lämmöneriste, 215 mm, palamaton tai lähes palamaton eriste, esim. mineraalivilla,
λDesign=0,036 W/mK
Tuulensuoja, 25 mm, esim. kosteuden kestävä jäykkä puukuitulevy, λDesign=0,055 W/mK
22...25 mm Harvalaudoitus, 22...25 x 100 mm lattiakannattajien alapinnassa
≥ 800 mm Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4...8 ‰ ryömintätilan pinta-alasta
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm
Suodatinkangas, käyttöluokka N2, savi- ja silttimailla
Perus- tai täyttömaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, kallistus salaojiin vähintään
1:50

Ohjeet: Pontattu havuvaneri toimii alapohjaa jäykistävänä levynä ja runkovaiheen työskentelytaso-


na.

Muuta palkistoa matalampi (ja tiheämpi) palkisto mahdollistaa märkätilan ja kuivan tilan lat-
tiapintojen sovittamisen likimain samaan tasoon. Lattiakannattajina voidaan käyttää myös lii-
mapuu-, viilupuu-, uumalevypalkkeja, ristikoita, tms.

Tuulensuoja tehdään ilmatiiviiksi ja tuetaan niin, ettei siihen ajan myötä muodostu haitallista
taipumaa.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Paloluokka vähintään REI 60


Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
RT 83-10885 ohjetiedosto 30

Rakennuskohde Puupalkisto, ryömintätila RT AP 703


Mineraalivillaeriste
Kelluva pintalevytys

Suunnittelija
AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan


22...30 mm Rakennuslevy, pontattu lastulevy (22 mm) tai 2-kertainen lattialevyksi tarkoitettu kipsilevy
(2x15 mm)
≥ 30 mm Askelääneneristyslevy päällysteen mukaan, λDesign=0,039 W/mK
18 mm Ilman- ja höyrynsulku, ympäripontattu havuvaneri, liima- ja ruuvikiinnitys
240 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, vaarnapalkki 42x(120+120)
Lämmöneriste, 215 mm, palamaton tai lähes palamaton eriste, esim. mineraalivilla,
λDesign=0,036 W/mK
Tuulensuoja, 25 mm, esim. kosteuden kestävä jäykkä puukuitulevy, λDesign=0,055 W/mK
22...25 mm Harvalaudoitus, 22...25x100, lattiakannattajien alapinnassa
≥ 800 mm Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4...8 ‰ ryömintätilan pinta-alasta
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm
Suodatinkangas, käyttöluokka N2, savi- ja silttimailla
Perus- tai täyttömaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, kallistus salaojiin vähintään
1:50

Ohjeet: Pontattu havuvaneri toimii alapohjaa jäykistävänä levynä, ilman- ja höyrynsulkuna sekä run-
kovaiheen työskentelytasona. Jos rakennuslevynä käytetään muuta kuin vaneria, tulee il-
man- ja höyrynsulun tarpeellisuus harkita tapauskohtaisesti.

Askelääneneristyslevy voidaan korvata 40 mm:n kuivatulla hiekkakerroksella.

Tuulensuoja tehdään ilmatiiviiksi ja tuetaan niin, ettei siihen ajan myötä muodostu haitallista
taipumaa.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K


Askelääneneristyslevy ei ole mukana U-arvolaskelmassa.

1221 Alapohjalaatat
31 ohjetiedosto RT 83-10885

Rakennuskohde Puupalkisto, ryömintätila RT AP 704


Mineraalivillaeriste
Pintabetoni

Suunnittelija Märkätila, laatoitus


Vedeneriste pintalaatan alla AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: Lattianpäällyste huoneselosteen mukaan, laatoitus


Kiinnityslaasti, vedenkestävä
50...90 mm Teräsbetonilaatta, by 45 luokka A-4-30, pintahierto / hionta vedeneristeen valmistajan oh-
jeiden mukaan (mukavuuslattialämmityskaapelit tai -putket), suositeltava kallistus 1:80 (vä-
hintään 1:100), kaivojen läheisyydessä 1:50
Vedeneriste, 2-kertainen kumibitumikermi, vedeneriste suositellaan nostettavaksi seinille
150 mm (vähintään 100 mm) valmista lattiapintaa ylemmäksi, liittymän seinän vedeneristyk-
seen oltava yhtenäinen
18 mm Rakennuslevy, ympäripontattu havuvaneri, liima- ja ruuvikiinnitys
240 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, vaarnapalkki 42x(120+120)
Lämmöneriste, 215 mm, palamaton tai lähes palamaton eriste, esim. mineraalivilla,
λDesign=0,036 W/mK
Tuulensuoja, 25 mm, esim kosteuden kestävä jäykkä puukuitulevy λDesign=0,055 W/mK
22...25 mm Harvalaudoitus, 22...25x100 lattiakannattajien alapinnassa
≥ 800 mm Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4...8 ‰ ryömintätilan pinta-alasta
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm
Suodatinkangas, käyttöluokka N2, savi- ja silttimailla
Perus- tai täyttömaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, kallistus salaojiin vähintään
1:50

Ohjeet: Pontattu havuvaneri toimii alapohjaa jäykistävänä levynä ja runkovaiheen työskentelytaso-


na.
Muuta palkistoa matalampi (ja tiheämpi) palkisto mahdollistaa märkätilan ja kuivan tilan lat-
tiapintojen sovittamisen likimain samaan tasoon. Lattiakannattajina voidaan käyttää myös lii-
mapuu-, viilupuu-, uumalevypalkkeja, ristikoita, tms.

Tuulensuoja tehdään ilmatiiviiksi ja tuetaan niin, ettei siihen ajan myötä muodostu haitallista
taipumaa.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Paloluokka vähintään REI 60


Lämmönläpäisykerroin U = 0,18 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
RT 83-10885 ohjetiedosto 32

Rakennuskohde Puupalkisto, ryömintätila RT AP 705


Mineraalivillaeriste
Rakennuslevyt
Lautalattia
Suunnittelija
AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: 28...33 mm Lattianpäällyste ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan, pontattu lattialauta


18 mm Ilman- ja höyrynsulku, ympäripontattu havuvaneri, liima- ja ruuvikiinnitys
268 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, lattiakannattajat 48x(220+48) ristiin koo-
lattuna
Lämmöneriste, 243 mm, puukuitu- tai mineraalivilla, λDesign=0,036 W/mK
Tuulensuoja, 25 mm, esim kosteuden kestävä jäykkä puukuitulevy, λDesign=0,055 W/mK
22...25 mm Harvalaudoitus, 22...25x100 mm lattiakannattajien alapinnassa
≥ 800 mm Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4...8 ‰ ryömintätilan pinta-alasta
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16 mm
Suodatinkangas, käyttöluokka N2, savi- ja silttimailla
Perus- tai täyttömaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, kallistus salaojiin vähintään
1:50

Ohjeet: Ympäripontattu havuvaneri toimii alapohjaa jäykistävänä levynä, ilman- ja höyrynsulkuna


sekä runkovaiheen työskentelytasona. Jos havuvanerin sijasta käytetään muuta rakennus-
levyä, tulee ilman- ja höyrynsulun tarpeellisuus harkita tapauskohtaisesti.

Lattiakannattajina voidaan käyttää myös liimapuu-, viilupuu-, uumalevypalkkeja, NR-vaarna-


palkkeja, ristikoita, tms.

Tuulensuoja tehdään ilmatiiviiksi ja tuetaan niin, ettei siihen ajan myötä muodostu haitallista
taipumaa.

Ks. myös taulukko 1.


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Lämmönläpäisykerroin U = 0,17 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
33 ohjetiedosto RT 83-10885

Rakennuskohde Puupalkisto, ryömintätila RT AP 706


Mineraalivillaeriste
Lautalattia

Suunnittelija
AP
Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: 28...33 mm Lattialaudoitus ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan, pontattu lattialauta


0,2 mm Ilman- ja höyrynsulku, polyeteenimuovikalvo, saumat limitetty ja teipattu
48 mm Kantava rakenne, lattiakannattajat, 48x48 k 600
Lämmöneriste, 50 mm, mineraalivilla tai puukuituvilla, λDesign=0,036 W/mK
220 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, lattiakannattajat 48x220
Lämmöneriste, 200 mm, mineraalivilla tai puukuituvilla, λDesign=0,036 W/mK
Tuulensuoja, 25 mm, esim. kosteuden kestävä jäykkä puukuitulevy, λDesign=0,055 W/mK
22...25 mm Harvalaudoitus, 22...25x100 lattiakannattajien alapinnassa
≥ 800 mm Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4...8 ‰ ryömintätilan pinta-alasta
≥ 200 mm Salaojituskerros, raekoko ø 6...16
Suodatinkangas, käyttöluokka N2, savi- ja silttimailla
Perus- tai täyttömaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, kallistus salaojiin vähintään
1:50

Ohjeet: Tuulensuoja tehdään ilmatiiviiksi ja tuetaan niin, ettei siihen ajan myötä muodostu haitallista
taipumaa.

Ks. myös taulukko 1


© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Ominaisuudet: Lämmönläpäisykerroin U = 0,17 W/m²K

1221 Alapohjalaatat
RT 83-10885 ohjetiedosto 34

PINTARAKENTEET

Tässä esitetään alapohjien pintarakennevaihtoehtoja, joita voidaan yhdistää useimpiin edellä esitettyihin
kantaviin betonirakenteisiin.

RT AP 001
Teräsbetonilaatta, märkätilat, vedeneriste pintalaatan alla

Laatoitus huoneselosteen mukaan


Vedenkestävä kiinnityslaasti
≥ 50 mm Teräsbetonilaatta, by 45, luokka A-4-30, pintahierto (mukavuuslattialämmityskaapelit tai
-putket), suositeltava kallistus 1:80 (vähintään 1:100), kaivojen läheisyydessä 1:50.
20 mm Suojalaasti
2 x 0,2 mm Kaksinkertainen polyeteenimuovikalvo, saumat limitetty ja teipattu
Vedeneriste, bitumikermi, suositellaan nostettavaksi seinille 150 mm (vähintään 100
mm) valmista lattiapintaa ylemmäksi, liittymän seinän vedeneristykseen oltava yhtenäi-
nen
50...100 mm Teräsbetonilaatta, by 45, luokka A-4-30, pintahierto, suositeltava kallistus 1:80 (vähin-
tään 1:100), kaivojen läheisyydessä 1:50.

Kantava betonirakenne (teräsbetonilaatta, ontelolaatta tmv.)

Ohjeet: Pintarakenne soveltuu vaihtoehdoksi ohjekortissa esitettyihin märkätilojen rakennetyyp-


peihin, kun kantavana rakenteena on betonirakenne.

Ks. myös taulukko 1.

RT AP 002
Kelluva teräsbetonilaatta

Lattianpäällyste ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan


≥ 70 mm Kelluva teräsbetonilaatta, by 45, luokka käyttötarkoituksen mukaan, pintahierto
Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
≥ 30 mm Askelääneneristylevy

Kantava betonirakenne (teräsbetonilaatta, ontelolaatta tmv.)

Ohjeet: Teräsbetonilaatan jälkihoitokäsittelyt jne. rakennesuunnitelmien ja betonitoimittajan ohjei-


den mukaan.

Pintarakenne voidaan yhdistää useimpiin ohjekortissa esitettyihin betonirakennetyyppei-


hin, kun kantavan rakenteen askelääneneristävyyttä halutaan parantaa.

Ks. myös taulukko 1.

RT AP 003
Kelluva tasoitelaatta

Lattianpäällyste ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan


≥ 30 mm Sementtiperustainen, kuitu- tai teräsverkkovahvisteinen tasoitelaatta, by 45, luokka käyt-
tötarkoituksen mukaan.
Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
≥ 30 mm Askelääneneristyslevy

Kantava betonirakenne (teräsbetonilaatta, ontelolaatta tmv.)

Ohjeet: Tasoitelaatan paksuus, lasikuitu- tai teräsverkkovahvistus, jälkihoito jne. järjestelmätoi-


mittajan ohjeiden mukaan.

Pintarakenne voidaan yhdistää useimpiin ohjekortissa esitettyihin betonirakennetyyppei-


hin, kun kantavan rakenteen askelääneneristävyyttä halutaan parantaa.

Ks. myös taulukko 1.

RT AP 004
Kelluva pintalevytys

Lattianpäällyste ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan


22...30 mm Pontattu lastulevy (22 mm) tai 2-kertainen lattialevyksi tarkoitettu kipsilevy (2x15 mm)
≥ 30 mm Askelääneneristyslevy
© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Kantava betonirakenne (teräsbetonilaatta, ontelolaatta tmv.)

Ohjeet: Pintarakenne voidaan yhdistää useimpiin ohjekortissa esitettyihin betonirakennetyyppei-


hin, kun kantavan rakenteen askelääneneristävyyttä halutaan parantaa.

Ks. myös taulukko 1.


35 ohjetiedosto RT 83-10885

KIRJALLISUUTTA

Viranomaismääräyksiä ja -ohjeita Lämmöneristysmääräysten 2003 täyttämi-


nen. Lämpöhäviöiden tasaus ja U-arvon las-
RakMK A2 Rakennuksen suunnittelijat ja
kenta. Ympäristöministeriö. Ympäristöopas
suunnitelmat. Määräykset ja ohjeet 2002.
106. 2003.
Ympäristöministeriö, asunto- ja raken-
nusosasto. Suomen Rakentamismääräysko- Ääneneristys rakennuksessa. Ympäristömi-
koelma. (RT RakMK-21202). nisteriö. Ympäristöopas 99. 2003.
RakMK B1 Rakenteiden varmuus ja kuormi-
tukset. Määräykset 1998. Ympäristöministeriö, RT-käsikirjoja
asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakenta- MaaRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatu-
mismääräyskokoelma. (RT RakMK-21069). vaatimukset 2000. Talonrakennuksen maa-
RakMK B2 Kantavat rakenteet. Määräykset työt. (RT 14-10636). 1998. 269 s.
1990. Ympäristöministeriö. Suomen rakenta- RunkoRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laa-
mismääräyskokoelma. (RT RakMK-20825). tuvaatimukset 2000. Talonrakennuksen run-
RakMK B3 Pohjarakenteet. Määräykset ja oh- kotyöt. (RT 14-10652). 1998. 434 s.
jeet 2004. Ympäristöministeriö, asunto- ja SisäRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatu-
rakennusosasto. Suomen rakentamismää- vaatimukset 2000. Talonrakennuksen sisä-
räyskokoelma. (RT RakMK-21228). työt. (RT 14-10668). 1998. 416 s.
RakMK B4 Betonirakenteet. Ohjeet 2005.
Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosas- Standardeja ja ohjeita
to. Suomen rakentamismääräyskokoelma.
SFS-EN ISO 6946 Rakennuskomponentit ja
(RT RakMK-21253).
-osat. Lämmönjohtavuus ja lämmönlä-
RakMK B5 Kevytbetoniharkkorakenteet. päisykerroin. Laskentamenetelmä. Suomen
Ohjeet 1987. Ympäristöministeriö. Suomen ra- Standardisoimisliitto SFS ry. 1997. 18 s.
kentamismääräyskokoelma. (RT RakMK-20729).
SFS-EN ISO 10456 Rakennusaineet ja tuot-
RakMK B6 Teräsohutlevyrakenteet. Ohjeet teet. Menetelmät ilmoitetun lämpöteknisen ar-
1989. Ympäristöministeriö. - lisälehti; Liite 3 von ja lämpöteknisen suunnitteluarvon mää-
(2001). Suomen rakentamismääräyskokoel- rittämiseksi. Suomen Standardisoimisliitto
ma. (RT RakMK-20797). SFS ry. 2000. 41 s.
RakMK B7 Teräsrakenteet. Ohjeet 1996. RT 07-10741 Sisäilmastoluokitus 2000.
Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosas- 2001.19 s.
to. - lisälehti; Liite 2 (2001) Suomen rakenta- RT 14-10675 Betonin suhteellisen kosteuden
mismääräyskokoelma. (RT RakMK-21027). mittaus. 1998. 5 s.
RakMK B10 Puurakenteet. Ohjeet 2001. Ympä- RT 34-10761 Keraamiset laatat. 2001. 7 s.
ristöministeriö, Asunto- ja rakennusosasto.
Suomen rakentamismääräyskokoelma. (RT RT 34-10763 Keraamiset laatat, laatoitukset.
RakMK-21183) 2001. 11 s.
RakMK C1 Äänenristys ja meluntorjunta ra- RT 81-10791Radonin torjunta. 2003. 16 s.
kennuksessa. Määräykset ja ohjeet 1998. RT 82-10659 Pientalon teräsrakenteet. 2000.
Ympäristöministeriö, asunto- ja raken- 19 s.
nusosasto. Suomen rakentamismääräysko-
koelma. (RT RakMK-21090). RT 82-10765 Asuin- ja toimistorakennusten
teräsrakenteet. 2001. 21 s.
RakMK C2 Kosteus. Määräykset ja ohjeet
1998. Ympäristöministeriö, asunto- ja raken- RT 82-10804 Avoin puurakennusjärjestelmä.
nusosasto. Suomen rakentamismääräysko- Runkorakenteet. 2003. 8 s.
koelma. (RT RakMK-21099). RT 82-10814 Paikallavaletut betonirunkora-
RakMK C3 Rakennuksen lämmöneristys. kenteet. 2004. 15 s.
Määräykset 2003. Ympäristöministeriö, asun- RT 82-10820 Pientalon puurakenteet. Avoin
to- ja rakennusosasto. Suomen rakentamis- puurakennusjärjestelmä. 2004. 20 s.
määräyskokoelma. (RT RakMK-21216).
RT 82-10821 Betonielementtirunkorakenteet.
RakMK C4 Lämmöneristys. Ohjeet 2003. 2004. 20 s.
Ympäristöministeriö, asunto- ja raken-
nusosasto. Suomen rakentamismääräysko- RT 82-10838 Puukerrostalon rakenteet. Avoin
koelma. (RT RakMK-21217). puurakennusjärjestelmä. 2005. 23 s.
RakMK E1 Rakennusten paloturvallisuus. RT 82-10852 Puurakenteinen pienkerrostalo.
Määräykset ja ohjeet 2002. Ympäristöministe- Avoin puurakennusjärjestelmä. 2005. 23 s.
riö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen raken- RT 82-10868 Pientalon kivirakenteet. 2006.
tamismääräyskokoelma. (RT RakMK-21201). 17 s.
RakMK E2 Tuotanto- ja varastorakennusten pa- RT 84-10617 Puulattiat. 1996. 12 s.
loturvallisuus. Ohjeet 2005. Ympäristöministe-
riö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen raken- RT 84-10759 Märkätilojen rakenteet. 2001. 15
tamismääräyskokoelma. (RakMK-21277). s.
RT 84-10793 Puutalon märkätilat. 2003. 17 s.
© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös asunto-


jen huoneilman radonpitoisuuden enim-
mäisarvoista. Suomen säädöskokoelma Muuta kirjallisuutta
944/1992. 1993. (RT STM-20929).
Alapohjarakenteiden kosteuskäyttäytyminen.
Valtioneuvoston päätös melutason ohjear- Virpi Leivo, Jukka Rantala. Tampereen teknil-
voista. Suomen säädöskokoelma 993/1992. linen korkeakoulu, talonrakennustekniikan ja
1996. (RT YM1-21012). geotekniikan laboratorio, 2000.
Kosteus rakentamisessa. RakMK C2 opas. Avoin puurakennejärjestelmä - arkkiteh-
Ympäristöministeriö. Ympäristöopas 51. 1999. tisuunnittelu. Puuinfo Oy, 1999.
RT 83-10885 ohjetiedosto 36

Avoin puurakennejärjestelmä - rakennesuun- Puukerrostalo. Viljakainen, Mikko. Rakennus- Ryömintätilan kosteus ja mikrobit. Kevytsora-,
nittelu. Puuinfo Oy, 1999. tieto Oy, 1997. sepeli- ja kuivauskoneratkaisut. Mikrobit ryö-
mintätilassa ja asunnoissa. Jarek Kurnitski.
BLY 9 Betoninen kelluva lattia - Suunnittelu- ja Puurakennusten suunnittelu. Siikanen, Unto. Pertti Pasanen, Miimu Matilainen, Marko Hyt-
työohje, 2000. Suomen Betoniyhdistys r.y.. 4., täysin uudistettu painos. Rakennustieto tinen, Vesa Asikainen. Teknillinen krkeakoulu.
Suomen Betonitieto Oy, 2000. Oy, 1998. Konetekniikan osasto, LVI-tekniikan laborato-
by 24 Betonirakenteiden palotekninen mitoi- Puurakentaminen ja paloturvallisuus - ohjeita rio. Raportti B62. Espoo 1999.
tus. Suomen Betoniyhdistys r.y.. Suomen suunnittelijoille. Puuinfo Oy, 1999. Ryömintätilan ratkaisut ja rakennusfysiikka.
Betonitieto Oy, 1987.
Puurakenteiden kosteustekninen toiminta. Kosteustekninen suunnittelu. Miimu Matilai-
by 26 Liittorakenteet. Suunnittelu- ja rakenta- VTT tiedotteita 1991. Kokko, Erkki, Ojanen, nen, Ilkka Jerkku, Jarek Kurmitski. Teknillinen
misohjeet 1988. Suomen Betonitieto Oy, 1988. Tuomo; Mikael, Salonvaara; Hukka, Antti; Vii- korkeakoulu,. Raportti B63. Espoo 1999.
by 45 / BLY 7 Betonilattiat 2002. Suomen tanen, Hannu. VTT, 1999. Suomalainen puukerrostalo. Karjalainen,
Betoniyhdistys r.y.. Suomen Betonitieto Oy, Rakennuksen tuuletettava alapohjarakenne. Markku; Heikkilä, Jari; Koiso-Kanttila, Jouni;
Jyväskylä 2002. Lindberg, R., Sutinen, M., Tuominen, T. & Jor- Kilpeläinen, Mikko. Opetushallitus, 1997.
by 47 Betonirakentamisen laatuohjeet. Suo- malainen, E. Tampereen teknillinen korkea- Talojen tuulettuva alapohjarakennejärjestel-
men Betonitieto Oy, 2000. koulu, talonrakennustekniikka. 2001. mä. Juha Pitkänen, Mauri Kulman, Jukka
Rantala. Tampereen teknillinen korkeakoulu,
by 48 / BLY 9 Betoninen kelluva lattia 2002. RIL 107-2000 Rakennusten veden- ja kos-
geotekniikan laboratorio. Julkaisu 50. Tampe-
Betoniyhdistys r.y.. Suomen Betonitieto Oy, teudeneristysohjeet. Suomen Rakennusin-
re 2000.
2002. sinöörien Liitto RIL r.y. 2000.
Talonrakennuksen routasuojausohjeet. VTT
Betonin kosteuden hallinta. Kestävä kivitalo. RIL 121-1988 Pohjarakennusohjeet. Suomen Yhdyskuntatekniikka. Rakennustieto Oy,
Lumme, Pentti; Merikallio, Tarja; Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y. 1988. Tampere 1997.
Betonitieto Oy, 1997.
RIL 126-1987 Rakennusten ja tonttialueiden Teräs julkisessa rakentamisessa. Piironen,
Betonirakentamisen ohjeisto. Suomen kuivatus. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto Esa; Saarni, Risto. Rakennustieto Oy, 1998.
Betonitieto Oy, 1995. RIL r.y. 1987.
Teräs pientalorakentamisessa. Miettinen,
Betonirakenteiden äänitekniikka 2000. RIL 129-2003 Ääneneristyksen toteuttami- Esko; Saarni, Risto. Rakennustieto Oy, 1999.
Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Betoniteolli- nen. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
suus. Suomen Betonitieto Oy, Lahti 2000. Teräsrakenteiden palosuunnittelu. Inha,
r.y. 2003.
Timo; Kallioniemi, Pekka. Teräsrakenneyh-
Kantavien teräsrakenteiden palosuojaus. RIL 132-2000 Talonrakennuksen maaraken- distys TRY, 1991.
Iso-Mustajärvi, Pertti; Inha, Timo. Rakennus- teet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
tieto Oy, 1999. Teräsrakenteiden suunnittelu. Kinnunen, Juk-
r.y. 2000. ka; Saarinen, Eero; Tiira, Seppo; Ulvinen,
Kosteuden hallinta rakennustyömaalla. Meri- RIL 193-1992 Routavauriot ja routasuojaus. Seppo; Väänänen, Eino. 4., uusittu painos.
kallio, Tarja. Humittest Oy, 1998. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y. Rakennustieto Oy, 2001.
Kävelystä aiheutuvat välipohjien värähtelyt. 1992.
Teräsnormikortti n:o 11/2000. Teräsraken- RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönlä-
neyhdistys r.y. päisykertoimien laskenta. Ohje standardien
Maanvaraisten alapohjarakenteiden kosteus- SFS-EN ISO 10456 ja SFS-EN ISO 6946 so-
käyttäytyminen. Virpi Leivo, Jukka Rantala. veltamiseen. Suomen Rakennusinsinöörien
Tampereen teknillinen korkeakoulu, raken- Liitto RIL r.y. 2005
nustekniikan osasto. Julkaisu 106. Tampere
Ryömintätilainen alapohja. Betoni, kiviraken-
2001.
teiset pientalot. Lindberg, R. Tampereen tek-
Platform pientalo-opas - suunnittelu ja raken- nillinen korkeakoulu, Talonrakennustekniikka.
taminen. Puuinfo Oy, 1999. 2001

Tämän RT-ohjekortin lämmönläpäisykertoin-


ten päivitystyö on tehty Finnmap Consulting
Oy:ssä.
© Rakennustietosäätiö RTS 2007

Tämän RT-ohjekortin laadintaan v. 2003 on


osallistunut Rakennustietosäätiö RTS :n toi-
mikunta TK 224 Rakennetyypit:
Arkkitehti Kari Pekkala, puheenjohtaja
Tekniikan tohtori Mika Leivo
Diplomi-insinööri Seppo Petrow
Arkkitehti Jarmo Saari
Osastopäällikkö Markku Varis
Professori Tor-Ulf Weck