P. 1
artikel basa jawa

artikel basa jawa

|Views: 2,038|Likes:
Dipublikasikan oleh Vhaleandra Nounaa Mois

More info:

Published by: Vhaleandra Nounaa Mois on Dec 13, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2013

pdf

text

original

Aksårå Jåwå Prêlu Malêbu Alam Global

Carakan utawå aksårå Jåwå akèh tinêmu ånå ing Suråkartå lan Ngayogyåkartå. Aksårå Jåwå ngrênggani jênêng bangsal ånå ing Karatón, jênêng gêdhóng, jênêng ruwangan, jênêng pasar, jênêng dalan, têtêngêr, hastånå, gapurå, sêsanti, lan liyåliyané.Ånå síng disandhingi karo aksårå latín, nangíng ånå ugå síng ora digandhèngi nganggo aksårå latín.Wujúd lan cakriké wêrnå -wêrnå yåkuwi: kandêltipisé, jêjêg-dhóyóngé, gêdhé-ciliké, pêsagi-bundêré, lêmu utåwå kuruné. Malah ånå kaligrafi aksårå Jåwå ånå ing gambar Sêmar, Tógóg, busånå bathík lan liyå liyané. Buku-buku síng ditulís nganggo aksårå Jåwå ugå akèh tinêmu ånå ing muséúm muséúm, kapustakan Karatón, Kapústakan Nasional, Arsip Nasional, lan ånå ing jagad pamulangan síng nggilut båså lan sastrå Jawa.Kajåbå såkå iku ugå tinêmu ånå ing kapústakan Univêrsitas ing måncånagårå síng cacahé akèh bangêt. Kabèh mau mujúdaké ¶artå kåyå¶ ing babagan båså, sastrå, lan budåyå Jåwå síng isíh ånå. Aksårå Jåwå dadi lambang jatidhiriné wóng Jåwå síng prêlu dipandêng, diuri-uri lan dilêstarèkaké. Wêwatón sujarah síng ånå, aksårå Jåwå wús lumaku pirangpirang abad kawiwitan såkå aksårå síng digunakaké ånå ing båså Jåwå Kunå, båså Kawi, båså Têngahan, lan Jåwå Anyar.Anané évolusi aksårå Jåwå kadayan såkå sastrå síng wús kawuri, yåkuwi sastrå Hindhu. Nganti wêktu iki, ånå pérangan síng isíh digunakaké yaiku aksårå ¶múrdå¶ síng mula bukané saka aksara Mahaprana síng pocapané nganggo abab síng mantêb. Karånå iku, måntrå síng túk-é såkå agåmå Hindhu ugå ndayani aksårå Jåwå síng digunakaké. Évolusi aksårå Jåwå ora mandhêg nangíng têrús lumaku jumbúh karo obahíng jaman. Ånå pêrangan síng lêstari, nangíng ugå ånå pérangan síng ngalami owah-owahan ing babagan cakrik, ukêlan, lan céngkók síng wujudé kåyå aksårå Jåwå wêktu iki. Manåwå dijingglêng, aksårå Jåwå duwèni pamór síng éndah lan mrêbawani. Wêwatón buku Sêrat Sastrå Harjéndrå, aksårå Jåwå nduwèni filsafat síng biså nuntún marang kawiryan lan kaluhuran. Aksårå Jåwå wêktu iki kênå diarani isíh lêstari nangíng akèh kawulå mudhå síng wús nyingkúr lan nglalèkaké.

Ånå pêpalang síng nggubêl aksårå Jåwå ånå satêngah-ing jaman síng sangsaya maju.Akèh síng pådhå ¶wutå aksårå Jåwå¶ amargå wêdi nyinau aksårå Jåwå síng rumit lan angèl. supåyå aksårå Jåwå biså madêg jajar karo aksårå-aksårå tradisi-onal donya liyané ing alam global. Parêpatan lan sarasèhan ing babagan iki wús diadani rambah kapíng pitu ånå ing Jåwå Têngah. Karana iku banjúr ånå tékad lan rékadåyå supaya aksårå Jåwå têtêp lêstari. lan Jakarta. Pangajabé. Ayahan komputêrisasi aksårå Jåwå uga diadani déníng pårå nimpuna utåwå pakar ing babagan tèknologi infórmasi. pårå nimpunå. paguyuban. Jåwå Timúr. lan nút ing båwå wêdharané. Pårå pangarsa bêbadan. DIY. aksårå Jåwå prêlu di-révitalisasi utåwå didayakaké ånå ing bêbrayan global. Aksårå Jåwå prêlu nút ing jaman kalakóné. Déníng : Ki Sutadi Pangarså Pêrsatuan Pêdalangan Indonésia Komisariat Jawa Tênga h . Bêbarêngan karo kêmajuwan jaman síng pilaré tèknologi infórmasi. lan pårå pakar tèknologi infórmasi síng nggilút susastrå Jåwå wús gumólóng tékadé prêluné aksårå Jåwå nduwèni character sèt ana ing mêsin komputêr. Aksårå Jåwå prêlu malêbu alam global jumbúh karo putusan Kongrès Båså Jåwå IV Taún 2006. Nganti wêktu iki wús ngrêmbåkå anané situs utåwå wèb site ngênani hå nå cå rå kå. Ayahan stratêgis ngênani babagan iki yaiku prêluné aksårå Jåwå didaftaraké ånå Unicode Consortium lan Unèsco. nút ing papan kadadéyané.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->