LAMPIRAN ”B”

BORANG PERMOHONAN
UNTUK MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI
PENSYARAH/PENCERAMAH SAMBILAN ATAU
PENSYARAH/PENCERAMAH SAMBILAN PAKAR
BAGI BULAN: xxxx TAHUN 2009
(Diisi Dalam 2 Salinan)
Kepada:
Kementerian/Jabatan/Agensi Penganjur:
BAHAGIAN I
A.

(Diisi oleh pemohon)

BUTIR-BUTIR PERIBADI

1.

Nama:

2.

Nama Jawatan Yang Disandang:

3.

Gred Jawatan:

4.

Taraf Jawatan:

5.

(a)

Gaji Bulanan:

RM

(b)

Elaun Memangku:

RM

TETAP DAN BERPENCEN

6.

Nama Kementerian/Jabatan/Agensi:

7.

Alamat Kementerian/Jabatan/Agensi:

....................1............................................ 5/95 dan saya telah memulangkan balik lebihan bayaran saguhati yang diterima tersebut iaitu sebanyak RM.......................... Tandatangan Pemohon Nama:....... Kursus Pencegahan dan Kawalan Larva Vektor Penyakit Demam Denggi Peringkat Negeri Pahang Tarikh Kursus/ Ceramah 16 – 19 Jun 2009 Tempoh (Dalam Jam) 1...2 (iv) atau (v) dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil............................. kepada Kementerian/Jabatan/Agensi ........................ Bertarikh ............... Tarikh: .........5 Jam Jumlah Tuntutan RM 120....00 Jumlah Besar RM 120................. seperti surat akuan yang disertakan daripada Kementerian/Jabatan/Agensi ................................... ................... Bil................. BUTIR-BUTIR PERMOHONAN Bil Nama Jabatan Yang Menganjurkan Kursus/ Ceramah 1........................................................B....................... ...........................................................00 (a) Jumlah besar tuntutan bulanan di para 1 di atas adalah selaras dengan kelayakan saya seperti ditetapkan di perenggan 4.......................... ........ PERAKUAN Saya mengaku butir-butir yang dinyatakan di atas adalah benar.... A..........................

.. ................. Jawatan:.................................... ........................................... Jawatan:...................................................................... (Diisi oleh Kementerian/Jabatan/Agensi Penganjur) Keputusan Permohonan Diluluskan/Tidak Diluluskan* Tarikh: ................ Ulasan Ketua Jabatan: Tarikh: ......................* Tarikh: ............. B......... Cop Jabatan:..................... Jawatan:................................................. Cop Jabatan:........................................BAHAGIAN II A.......... Tandatangan Ketua Jabatan Nama:............................... Pengesahan Kutua Jabatan Disahkan bahawa Pegawai ini adalah seorang pensyarah/penceramah sambilan golongan pakar/bukan golongan pakar........................................ Tandatangan Ketua Jabatan Nama:. * potong yang mana tidak berkenaan Cop Jabatan:............................................. Tandatangan Ketua Jabatan Nama:..................... * potong yang mana tidak berkenaan BAHAGIAN III 1...............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful