Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN MENGAJAR

BUTIRAN AM:

Mata Pelajaran : Pendidikan Islam

Kelas : Tingkatan 2

Masa : 15 minit

Tarikh : 9 November 2010

Bidang : Adab dan Akhlak Islamiah

Tajuk : Nikmat dan Musibah Ujian Kehidupan

HASIL PEMBELAJARAN :

a) Objektif Umum :

Pelajar dapat mengetahui adab menerima nikmat dan musibah serta mengaplikasikannya dalam
kehidupan seharian.

b) Objektif Khusus :

Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan dapat:

i) Menyatakan pengertian nikmat dan musibah

ii) Menghuraikan adab menerima nikmat Allah

iii) Menjelaskan akibat tidak bersyukur kepada Allah

iv) Menghuraikan adab ketika ditimpa musibah

v) Menjelaskan kelebihan beradab ketika ditimpa musibah

c) Pengetahuan sedia ada :

Pelajar telah mengeetahui bahawa dalam kehidupan ini, manusia akan sentiasa mendapat ujian
dari Allah berupa nikmat dan musibah.

d) Gabungjalin : al-Quran dan al-Hadith.

e) Penerapan Nilai : Bersyukur, Istiqamah, dan Bersabar.

f) Kemahiran Berfikir : Menjana Idea, Banding Beza


g) Bahan Bantu Mengajar : Komputer, LCD Projektor dan Papan Putih

Langkah-Langkah Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan


Pendahuluan Doa Belajar Pelajar membaca doa Tujuan:
‫ اللنننه افتنننح عليننننا‬beramai-ramai Untuk memohon
‫حكمتك وانشر علينا‬ keberkatan
‫منننننننن خنننننننذائن‬
‫رحمتنننك ينننآ أرحنننم‬
‫الراحمين‬
Set Induksi Refleksi tentang 1.Pelajar diminta KB:
peristiwa atau kejadian merenung peristiwa Pemikiran Reflektif
yang telah dialami oleh gembira atau sedih
yang pernah mereka
pelajar dalam Teknik:
alami
kehidupan mereka Sumbangsaran
sehari-hari 2. Pelajar diminta
menyatakan
pengalaman mereka
tentang peristiwa
gembira atau sedih
yang pernah dialami.

3. Guru mengaitkan
dengan tajuk hari ini
Langkah 1 Pengertian Nikmat: 1.Guru menyoal BBM:
Semua bentuk pelajar mengenai Komputer/LCD
kesenangan, keperluan, pengertian nikmat dan
musibah serta tujuan
dan keselesaan yang KBKK:
nikmat dan musibah
diterima oleh kepada manusia. Membuat ramalan
seseorang
2. Beberapa orang Teknik:
Pengertian Musibah: murid memberi Soal Jawab
Semua bentuk pendapat dan
kesusahan, halangan, pandangan masing-
masing.
dan kesulitan yang
dihadapi oleh 3. Guru menerangkan
seseorang. pengertian nikmat dan
musibah, tujuannya
Tujuan Nikmat dan serta dalil dari al-
Musibah: Quran dan al-Hadith
1.Menguji keimanan
manusia.
2.Menilai sesiapa yang
baik amalannya.

1.Guru meminta
Langkah 2 Adab Menerima Nilai:
pelajar membaca
Nikmat Allah: petikan dalam teks. Berani.
1.Bersyukur kepada
Allah s.w.t. 2. Guru meminta BBM:
2.Berterima kasih beberapa orang Komputer/LCD
kepada orang yang pelajar menerangkan
berjasa. tentang isi-isi penting Teknik:
dalam teks.
3.Menggunakan Penerangan dan Soal
nikmat untuk perkara 3. Guru membetulkan Jawab.
kebaikan. dan menerangkan isi-
isi penting dalam
Cara Bersyukur teks.
Kepada Allah:
1.Hati:Meyakini 4. Guru mengaitkan
bahawa nikmat yang tajuk denagn
diterima adalah peristiwa semasa
kurniaan Allah dan yang berlaku.
akan disoal pada hari
akhirat.
2.Lisan:Memuji Allah
dengan menyebut
Alhamdulillah.
3.Amali:Menggunakan
nikmat dengan cara
yang terbaik dan
bermanfaat.

Langkah 3 Akibat Tidak 1.Guru meminta BBM:


Bersyukur Kepada pelajar menerangkan Komputer/LCD
Allah: akibat tidak bersyukur
1.Allah menarik balik kepada Allah. Teknik:
nikmat yang diberi. Penerangan dan Soal
2,Individu dan 2.Guru membetulkan Jawab
masyarakat menjadi dan menerangkan
mundur. akibat tidak bersyukur
3.Ditimpa kesempitan kepada Allah.
hidup.
3. Guru menerangkan
Adab Apabila adab apabila ditimpa
Ditimpa Musibah: musibah.
1.Bersabar
2.Tidak putus asa. 4. Guru mengaitkan
3.Redha dengan dengan peristiwa-
ketentuan Allah. peristiwa semasa
yang berlaku seperti
Kelebihan Beradab musibah bencana
Ketika Ditimpa alam yang banyak
Musibah: berlaku kini.
1.Mendapat
keampunan dan rahmat 5. Guru menerangkan
daripada Allah. kelebihan beradab
2.Bertambah keimanan ketika ditimpa
kepada Allah. musibah.
3.Dihormati oleh
masyarakat.
Penutup Rumusan Tentang Isi 1.Guru membuat BBM:
Pelajaran rumusan tentang isi- Papan Putih
Menasihati pelajar isi pelajaran melalui
supaya sentiasa aktiviti pengukuhan. Teknik:
bersyukur dengan Aktiviti pengukuhan
nikmat kurniaan Allah 2.Guru memberikan
dan redha dengan penghargaan kepada
musibah yang pelajar kerana telah
diterima. menjalankan aktiviti
P&P dengan baik.

Disediakan oleh:

Norsyuhada Binti Mohamed Hashim

861022-08-5098