Anda di halaman 1dari 11

TAJUK 2 PENGGUNAAN DAN PENGHASILAN BAHAN

2.1 Prinsip Asas Grafik

Kejayaan sesuatu bahan bantu mengajar bukan unjuran lazimnya bergantung kepada kualiti
dan keberkesanan hasil seni atau bahan grafik yang digunakan. Ia diperolehi melalui
perancangan rapi yang merangkumi idea-idea yang teliti serta penggabungan pelbagai jenis
teknik penghasilan grafik tertentu. Visual yang banyak menggunakan grafik seperti carta, graf,
gambarajah, poster, kartun, lutsinar dan lain-lain bahan bantu mengajar.

2.1.1 Definisi

Grafik adalah bahan yang dilukis sebagai karangan visual. Ia dapat memberi satu atau lebih
keterangan visual. Perkataan grafik sebenarnya berasal dari perkataan Greek “graphikos”
bererti lukisan. Graphier pula ialah perbuatan dan ertinya menulis dengan perkataan.

Grafik ialah kombinasi gambar-gambar, lambang-lambang, simbol-simbol, huruf, angka,


perkataan, lukisan, lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari
pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat.

2.1.2 Kepentingan Grafik Dalam Pendidikan

Grafik penting untuk menyediakan bahan-bahan pandangan (visual) yang sangat penting untuk
menyampaikan sesuatu mesej tertentu dengan jelas.

2.1.3 Prinsip Penghasilan Grafik

 Perancangan
 Penyediaan ilustrasi
 Warna
 Huruf
 Persembahan

Dapatkan bahan rujukan dari pusat sumber

Bincangkan dengan rakan anda prinsip penghasilan grafik yang sesuai untuk membina carta.
i. Perancangan

Sebelum sesuatu bahan visual dihasilkan, satu perancangan yang teliti perlu
diadakan supaya visual yang dibuat itu menepati objektif yang hendak dicapai.
Mulakan dengan lakaran kasar mengenai idea visual tersebut berdasarkan
prinsip-prinsip rekabentuk.
T
Tentukan jenis visual yang akan dihasilkan berdasarkan :

 Bahan yang sedia ada atau yang perlu disenaraikan seperti


alat tulis

 Tentukan objektif visual dan jumlah audien bagi menetukan


kesesuaian dan mengelakkan pembaziran

 Perlu tahu bentuk visual sama ada untuk tayangan (lutsinar,


slaid, filem, video), bukan tayang (carta, buku, pena) atau pameran.
(poster, lukisan)

ii. Prinsip rekabentuk

a. Prinsip mudah

Hadkan perkataan-perkataan yang ditayangkan kepada 15 atau 20 patah


perkataan sahaja dalam satu visual tayangan. Konsep yang hendak
dipaparkan hendaklah mudah difahami oleh guru dan pelajar.

Lukisan hendaklah jelas dan terang. Garisan luar (outline) hendaklah


dibuat dengan garisan tebal. Garisan yang tidak perlu harus ditinggalkan
supaya tidak mengelirukan.

Pilih jenis penghurufan yang mudah dibaca.


Rajah 2.1 : Prinsip Mudah
Sumber : Sharifah Alwiah AlSagoff (1992)

b. Prinsip penyatuan

Penyatuan hendaklah perhubungan yang lahir di antara elemen visual


apabila elemen-elemen tersebut berfungsi bersama sebagai satu
keseluruhan.

Elemen-elemen tersebut hendaklah saling lengkap melengkapi di antara


satu dengan yang lain untuk mengukuhkan idea dasar yang hendak
disampaikan.

Penyetuan dapat diperolehi dengan menggunakan anak panah, kotak,


garisan, bentuk-bentuk tertentu, warna dan sebagainya.

Rajah 2.2 : Prinsip Penyatuan


Sumber : Sharifah Alwiah AlSagoff (1992)

c. Prinsip Penegasan

Tegaskan satu elemen atau idea sahaja yang boleh menjadi pusat minat
dan pusat perhatian.

Gunakan warna, huruf tertentu, saiz, ruang untuk menegaskan idea


tersebut.
Rajah 2.3 : Prinsip Penegasan
Sumber : Sharifah Alwiah AlSagoff (1992)

d. Prinsip seimbang

Kesemua elemen visual haruslah seimbang pada keseluruhannya dan


tidak berat sebelah. Perimbangan merupakan susunatur elemen-elemen
visual dalam bentuk gubahan yang baik dan elok dipandang.
Perimbanngan terdiri daripada perimbangan formal dan perimbangan
tidak formal.

Rajah 2.4 : Prinsip Seimbang


Sumber : Sharifah Alwiah Alsagoff (1992)

Latihan 2.2

Dengan ringkas nyatakan prinsip rekabentuk grafik yang perlu anda beri perhatian dalam
pembinaan sesuatu bahan bantu mengajar ( poster )

Jawapan :
iii. Keperluan visual untuk memenuhi prinsip rekabentuk

a. Garisan

Fungsi garisan dalam rekabentuk adalah untuk menghubungkan elemen


visual dan untuk menarahkan pemerhatian supaya melihat visual dengan
urutan/sikuen tertentu.

b. Bentuk

Tiap pameran visual yang berkesan mengandungi bentuk kesluruhan


sama ada bentuk nyata atau tidak. Bentuk membuat visual kelihatan
menarik dan istimewa serta mengarahkan penonton dari satu elemen
kepada satu elemen yang lain; gabungan elemen-elemen pada bentuk U
atau S atau T atau Z atau O atau I

Rajah 2.5 : Ruang


Sumber : Sharifah Alwiah Alsagoff (1992)

c. Ruang

Tujuan ruang digunakan ialah untuk menimbulkan rasa lapang atau


selesa di antara elemem-elemen visual yang dipaparkan, serta membuat
grafik kelihatan kemas dan terancang. Ruang kosong yang ditinggal
disekeliling perkataan dan elemen visual lain untuk mengelakkan
perasaan sesak di kalangan pemerhati.

d. Warna

Memberi penegasan kepaa visual-visual tertentu dan menolong


menambah kesan penyatuan di antara

iv. Warna

Penggunaan warna-warna yang tertentu dalam sesuatu bahan visual akan dapat
menimbulkan perasaan mood dan minat tertentu. Walaupun begitu penggunaan
warna adalah tertakluk kepada prinsip-prinsip dan batasannya.

Tujuan penggunaan warna adalah untuk memudahkan atau meningkatkan


kejelasan visual. Lazimnya perbezaan warna antara latar dengan warna pada
visual akan menimbulkan kontras yang baik.

a. Panduan am mewarna

i. Gunakan warna untuk mengasingkan dan menegaskan sesuatu


elelmen tumpuan.
ii. Gunakan warna yang berharmoni seperti warna monokoromik,
warna berhampiran atau warna penggenap.
iii. Gunakan warna supaya visual kelihatan mudah dilihat dan
difahami.
iv. Rancangkan penggunaan warna untuk melahirkan kesan
tertentu.
v. Permukaan hitam akan kelihatan lebih jelas jika warna putih
digunakan sebagai warna latar. Ini diikuti dengan warna merah,
oren, hijau, biru, ungu dan kuning.

b. Skema warna

Warna diklasifikasikan ke dalam carta warna.

Kuning kuning-oren oren

Kuning-hijau merah-oren
Hijau merah

Biru-hijau merah-ungu

Biru biru-ungu ungu

Rajah 2.6 : Skema Warna

i. Skim warna monokromik

Warna monokromik berharmaoni adalah sangat popular. Ia terdiri dari


satu warna yang muda membawa kepada warna tua. Contohnya: warna
ungu muda hingga warna ungu-tua.

ii. Skim warna berhampiran

Warna berhampiran berharmoni terdiri daripada warna-warna yang


berhampiran dalam carta warna. Contohnya warna hijau, hijau-biru dan
biru; warna kuning, kuning oren dan oren.

iii. Skim warna penggenap

Warna penggenap berharmoni terdiri dari warna-warna yang


bertentangan dalam carta warna. Contoh; warna kuning-oren digunakan
bersama warna biru-ungu.

c. Alat mewarna

i. Pena bermata felt


ii. Pensel warna, kapur warna, pastel dan krayon
iii. Cat air
iv. Cat sembur
v. Kertas berwarna dan plastik berwarna

v. Penghurufan

Persembahan grafik huruf yang baik dan bermutu dapat menyampaikan mesej
dengan lebih berkesan. Prinsip penghasilan huruf ialah saiiz huruf yang ditulis,
jarak antara huruf dengan huruf, perkataan dengan perkataan dan baris dengan
baris; kontras diantara huruf dengan warna latar; jenis atau bentuk huruf yang
digunakan.
a. Saiz huruf

Huruf yang digunakan mestilah cukup besar (mengikut tahap) supaya


dapat dibaca dengan baik.

Jarak dari visual Saiz minima huruf kecil


2,5 cm o.6 cm
5.0 cm 1.3 cm
10.0 cm 2.6 cm
20.0 cm 5.2 cm

b. Jarak huruf

Jarak antara huruf dengan huruf dan perkataan dengan perkataan


mestilah sepadan dan sesuai agar huruf dan perkataan itu dapat dikenali
serta boleh dibaca dengan mudah.

- Dekatkan huruf-huruf bulat (O,G,S,C)


- Jauhkan huruf-huruf lurus (E,H,L,M,N)
- Gabungkan jarak-jarak untuk huruf-huruf
bercampur
- Tinggalkan jarak berzaiz M (besar) di antara
perkataandengan perkataan
- Jarak di natara baris dengan baris mestilah
kurang satu huruf O kecil.

c. Jenis huruf

Jenis huruf akan menetukan sama ada visual tersebut dapat dibaca
denngan mudah atau tidak. Secara amnya, gunakan jenis huruf yang
ringkas dan mudah seperti huruf san serif
( huruf blok), serif ( time roman), dokoratif ( huruf berbunga seperti dalam
kad raya)
Syabas! Anda telah mempelajari tajuk ini. Rehat sebentar.

2.1.4 Cara menulis huruf / angka

i. Tulisan bebas

Huruf dan angka boleh dibuat dengan tulisan bebas dengan cepatnya, dengan
menggunakan berus dan dakwat atau cat warna. Carta ini sentiasa digunakan
untuk grfaik yang besar seperti carta dan poster.

ii. Huruf yang dipotong

Huruf dan perkataan serta gambar boleh dibuat dengan cara potongan dari
bahan-bahan akhbar, kertas berwarna atau kain dan kemudian dilekatkan pada
bahan grafik.
iii. Huruf pindah kering (Dry transfer lettering)

Bahan pemindahan kering ini boleh dibeli dalam bentuk huruf, simbol, angka
dalam berjenis-jenis saiz, bentuk dan warna. Saiz hurufnya ditetapkan dalam
tiap-tiap kepingan mengikut pointnya. Saiz yang biasa dalam kepingan huruf
pindah kering ialah 6 pt. hingga 192 pt.

Rajah 2.6 : Huruf pindah Kering

iv. Huruf stensil


Untuk tulisan huruf yang kurang dari satu inci, stensil tulisan ( huruf blok) boleh
digunakan. Stensil ini ada dua bahagian- satu berbentuk huruf ( stensil guide)
dan pen khasnya.

Rajah 2.7 : Huruf stensil


Sumber : Razali Nor (1996)
2.1.5 Cara membuat gambar

i. Menekap (tracing) (guna karbon pensil, kapur atau pastel, kedah tebuk.
ii. Petak grid
iii. Pantograf
iv. Episkop
v. Penyalinan gambar (fotostat)
vi. Kaedah pengunjuran ( OHP, Slaid)

Rajah 2.8 : Pantograf


Dapatkan bahan rujukan dari pusat sumber

Anda perlu membuat bacaan tambahan untuk mendapatkan maklumat yang terperinci untuk
membesar dan mengecilkan gambar/huruf

Latihan 2.3

Hasilkan bahan berbentuk carta dengan menggunakan prinsip rekabentuk grafik dan pilih warna
yang sesuai untuk menegaskan sesuatu imej.

Jawapan :