Anda di halaman 1dari 4

Lampiran 1

Nama pegawai: Abdul Rahim Bin Abdullah


Bahagian 1 – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 2009.
(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan pertunjuk prestasinya)

Ringkasan Aktiviti/Projek Petunjuk Prestasi


Bil
(Senaraikan Aktiviti/Projek)
Kuantiti Kualiti Masa
1. Bidang Kurikulum
P&P
a) Pelajaran Tahunan/Harian Mengikut kelas yang Mengikut sukatan Rancangan pelajaran
Pelajaran Tahunan/Harian diajar. matapelajaran yang telah tahunan
Matematik - Tahun 4 ditetapkan dan pelajar dapat (Sekali setahun)
Bahasa Melayu - Tahun 2 mencapai objektif
Kemahiran Hidup – Tahun 4 dan pengajaran dan
Tahun 5 pembelajaran.
Kajian Tempatan – Tahun 5
Pendidikan Jasmani – Tahun 4

b) Melaksanakan tugas mengajar Kelas: Mengikut rancangan Rancangan harian


Matematik - Tahun 4 Tahun 4, Tahun 5, dan pelajaran harian dan (Setiap hari)
Bahasa Melayu - Tahun 2 Tahun 2 mencapai objektif yang Matematik:
Kemahiran Hidup – Tahun 4 dan telah ditetapkan. Tahun 4:
Tahun 5 30×7 waktu
Kajian Tempatan – Tahun 5 =210 minit
Pendidikan Jasmani – Tahun 4
Bahasa Melayu:
Tahun 2:
30×12 waktu
=360 minit

Kemahiran Hidup
Tahun 4
30×2 waktu
=60 minit
Tahun 5
30×2 waktu
=60 minit

Kajian Tempatan
Tahun 5
30×2 waktu
=60 minit

Pendidikan Jasmani
Tahun 4
30×2 waktu
=60 minit

c) Membina soalan , menyediakan Matematik - Tahun 4 Mengikut sasaran yang telah Mengikut masa yang
skima jawapan dan mengendalikan Bahasa Melayu - Tahun 2 ditetapkan ditetapkan oleh Ketua
peperiksaan Kajian Tempatan – Tahun Panitia
5
Lampiran 1

d) Memeriksa buku latihan murid Matematik - Tahun 4 Melibatkan semua murid Sepanjang tahun.
dan memastikan latihan dihantar Bahasa Melayu - Tahun 2 mengikut kelas yang diajar.
mengikut masa yang ditetapkan. Kajian Tempatan – Tahun
5

e) Memeriksa/ menanda kertas ujian Matematik - Tahun 4 Memastikan murid Mengikut takwim sekolah.
dan kertas peperiksaan yang telah Bahasa Melayu - Tahun 2 menjawab ujian peperiksaan
dijalankan. Kajian Tempatan – Tahun mengikut piawai yang
5 ditetapkan.

Melaksanankan Tugas Sebagai Ketua


Kemahiran Hidup.

a) Membuat perancangan tahunan Panitia Kemahiran Hidup. Merancang pelan tindakan Januari
dan menyediakan laporan tahunan tahunan
panitia.
Meningkatkan kualiti KH
dan meningkatkan minat
murid terhadap KH.

b) Menyediakan kertas kerja untuk Semua murid tahap 2 Mengalakan murid untuk Julai
folio KH meningkatkan kemahiran
hidup.

c) Merangka perbelanjaan dan Mengikut alat dan bahan Memastikan perbelanjaan Februari
membuat pembelian barang/alatan bantu yang diperlukan didalam budget panitia . Julai
panitia untuk tahun semasa. dalam P&P PSV

d) Mengadakan mesyuarat panitia , in Bersama-sama guru KH Memastikan guru-guru KH Mengikut takwim/


house dan menghadiri melaksanakan proses P&P diarahkan
taklimat/ kursus berkaitan KH KH mengikut landasan yang
dipertingkat sekolah dan daerah. betul dan mengikut bidang
yang ditetapkan.

AJK Panatia Bahasa Melayu, Matapelajaran Bahasa • Menghadiri Mengikut Takwin


Matematik, Kajian Tempatan dan Melayu, Matematik, mesyuarat panatia.
Pendidikan Jasmani. Kajian Tempatan dan • Menyediakan Sepanjang tahun
• Menjalankan aktiviti Pendidikan Jasmani lembaran kerja/ latih-
peningkatan P&P. tubi .

Guru Kelas Tahun 4 Kelas:


Tahun 4
a) Bertanggung jawab meguruskan Sepanjang semesta
hal ehwal murid Tahun 4. Mengemaskini butiran persekolahan
peribadi murid dan
melengkapkan kehadiran
murid dalam buku rekod
kehadiran , merekod markah
bagi setiap ujian dan
peperiksaan, melengkapkan
Lampiran 1

buku adab belajar ,


memastikan kebersihan
kelas 6A untuk proses P&P
dan mengikuti
perkembangan pencapaian
murid.
Makmal Komputer Sepanjang tahun
Penyelaras Makmal Komputer dan Peralatan ICT
ICT Meningkatkan kemahiran
• Menyediakan jadual penggunaan ICT murid-murid dan
makmal komputer. kesedaran IT.
• Memastikan makmal komputer
dalam keadaan baik.
• Memastikan peralatan ICT
sentiasa dalam keadaan
optimum.

2.
Bidang Hal Ehwal Murid Guru-guru dan kakitangan Sepanjang tahun.
a) Pengerusi Kelab Guru SK. Kampai
• Menjalankan tugas menjaga • Memastikan hal-hal
kebajikan guru serta
kebajikan dan hal ehwal guru
kakitangan sekolah
serta kakitangan sekolah.
dijaga dan diberi
• Merancang sebarang program
perhatian.
yang ingin dilaksanakan. Sepanjang tahun
Bersama ajk-ajk lain dan
b) AJK Badan Pengawas dan guru disiplin sekolah. • Membantu tugas guru
Disiplin
disiplin di sekolah.
• Menghadiri mesyuarat
• Menghadiri mesyuarat
• Membantu trugas guru disiplin
3 kali setahun
3.
Bidang Kokurikulum Peringkat sekolah, daerah Sepanjang tahun
a) Setiausaha Sukan dan negeri.
Membantu Guru Penolong
• Memastikan peralatan
Kanan Kokurikulum dalam hal-
dan stor sukan dalam
hal berkaitan.
keadaan baik.
• Menguruskan aktiviti
kokurikulum murid.
• Melatih murid yang Mengikut jadual aktiviti
Tahap 2 mewakili sekolah. kokurikulum.
b) Guru Penasihat Permainan
Takraw • Memantau dan
menjalankan aktiviti
yang dirancang.
• Mengenal pasti wakil
Tahap 2 sekolah.
c) Guru Penasihat Persatuan
Bahasa Melayu • Memantau dan
Tahap 2 menjalankan aktiviti.
d) Guru Penasihat TKRS
• Memantau dan
Tahap 2 menjalankan aktiviti.
e) Guru Penasihat Persatuan
Kompang
Lampiran 1

• Memantau dan
menjalankan aktiviti.