Anda di halaman 1dari 316

VISI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

MISI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

Warga Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah bersedia untuk :-

 Menyediakan pendidikan yang terbaik kepada semua pelajar bagi menghasilkan kecemerlangan kurikulum, kokurikulum dan sahsiah.

 Membentuk insan berkemahiran yang mampu menghadapi cabaran globalisasi

 Melayani setiap pelanggan sekolah.

MATLAMAT SEKOLAH

1. Menjadikan sekolah ini sebagai “ pusat ilmu “ bagi memburu kecemerlangan pencapaian pelajar dalam berbagai bidang dengan cara
memberi mereka pendidikan yang paling bermutu.

2. Membina nilai serta kepakaran guru bagi mewujudkan pandangan positif terhadap Sistem Pendidikan Teknikal & Vokasional supaya
dihormati oleh masyarakat.

3. Melahirkan pelajar yang mahir dalam bidang teknikal dan separa teknikal bagi memenuhi keperluan gunatenaga negara.

4. Memberi pendidikan asas dalam bidang sains dan teknologi kepada pelajar yang mempunyai kecenderungan terhadap bidang tersebut
serta memupuk dan mengekalkan minat tersebut dan seterusnya membolehkan mereka melanjutkan pengajian dalam bidang yang
berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi.

5. Menerapkan ciri-ciri budaya kecemerlangan di sekolah ini bagi memenuhi aspirasi dan hasrat agama, bangsa dan negara iaitu untuk
melahirkan generasi yang produktif dan berdaya maju.

MUKA SURAT : 1
MOTO SEKOLAH - “ USAHA YAKIN JAYA“

PIAGAM PELANGGAN GURU SMT MELAKA TENGAH

Kami guru Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk ;

 Melaksanakan pengajaan dan pembelajaran secara berkesan


 mengutamakan kecemerlangan dan peningkatan kualiti
 Mendidik semua pelajar supaya berakhlak mulia, bertindak rasional dan berfikiran kreatif
 Mengamalkan budaya sekolah penyayang
 Memberi khidmat yang cekap dan berkualiti kepada pelajar, ibu bapa dan komuniti
 Bekerjasama dan memberi layanan baik kepada semua agensi kerajaan / swasta yang berurusan dengan pihak sekolah

ACRONYM / TEMA UTAMA JABATAN PENDIDIKAN TEKNIKAL

Mempertingatkan pencapaian dan prestasi pelajar PTV dalam bidang kurikulum dan kokurikulum ke
PERFORMANCE
tahap yang lebih seimbang dan cemerlang
Melahirkan pelajar PTV yang aktif dan berpandangan positif terhadap pendidikan am dan PTV supaya
RESPECTABILITY
seluruh masyarakat dan institusi PTV diberi pengiktirafan sewajarnya

Meninggikan imej dan usaha institusi PTV di mata masyarakat dengan mendidik pelajar berdisiplin,
IMAGE
berakhlak mulia dan berkhemah tinggi berlandaskan kepercayaan dan ketaatan kepada Maha Pencipta

Membantu melahirkan tenaga kerja yang mahir, boleh berdikari serta mempunyai ethika dan sikap kerja
MANPOWER
yang baik bagi memenuhi keperluan negara untuk mencapai wawasan 2020

Memenuhi aspirasi dan hasrat masyarakat, bangsa dan negara ke arah melahirkan generasi insan yang
EXPECTATION
produktif dan bersatupadu

MUKA SURAT : 2
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK

PENGURUSAN AKADEMIK SEKOLAH

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI BIDANG PENGURUSAN PENGURUSAN AKADEMIK

Menjadi Sekolah Menengah Teknik Yang Terunggul Dalam Bidang Akademik Menjelang Tahun 2010

MISI BIDANG PENGURUSAN AKADEMIK

1. Menyediakan pendidikan berkualiti tinggi kepada pelajar

2. Menyediakan asas yang kukuh dari segi pengetahuan dan kemahiran sebagai persediaan asas untuk melanjutkan kerja pelajar ke tahap yang
lebih tinggi.

3. Menyediakan modal insan yang mempunyai pengetahuan tinggi berkaitan aspek teknik dan vokasional.

TARGET GRED PURATA SEKOLAH 2008 HINGGA 2010

TAHUN SPM TARGET GPS PIAWAIAN AKADEMIK TAHUN 2008

2008 5.00 1. Gred Purata Sekolah (GPS) ialah 5.0


2. Setiap pelajar lulus sekurang-kurangnya 5 Mata Pelajaran
2009 4.95 3. 100% pelajar lulus peperiksaan SPM
4. 10% pelajar mencapai 3A ke atas dalam peperiksaan SPM
5. 1 orang pelajar Aliran Teknik mendapat ‘Perfect’ ‘A’
2010 4.90 6. 1 orang pelajar Aliran Vokasional mendapat 6A

MUKA SURAT : 3
OBJEKTIF PROGRAM AKADEMIK SMTMT

1. Membantu mencapai Visi sekolah iaitu SMTMT Cemerlang 2010.

2. Merancang, melaksanakan dan menyelia program-program akademik yang dapat membantu mencapai GPMP sekolah iaitu 5.0 dan GPMP setiap mata
Pelajaran dalam peperiksaan SPM 2008.

3. Menambah pencapaian gred A dalam semua mata pelajaran.

4. Membantu untuk mencapai kelulusan 100% dalam SPM 2008.

5. Meminimumkan bilangan calon yang mendapat gred 7D, 8E dan 9G dalam semua mata pelajaran terutama mata pelajaran yang kritikal.

6. Membantu lebih ramai pelajar sekolah ini dapat melanjutkan pelajaran sekurang-kurangnya ke Politeknik selepas SPM.

MUKA SURAT : 4
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT” BIDANG AKADEMIK

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

1. Prasarana dan peralatan untuk pembelajaran yang lengkap dan 1. Kebanyakan pelajar memasuki SMTMT cuma memiliki kelayakan
mencukupi seperti bengkel, makmal sains, makmal komputer dan akademik di peringkat PMR yang sederhana sahaja.
sebagainya. 2. Latar belakang sosio-ekonomi penjaga adalah pada tahap
2. Sekolah sentiasa memperolehi peruntukan kewangan yang sederhana.
diperlukan khususnya daripada pihak BPPTV. 3. Persekolahan bagi pelajar vokasional hingga ke petang
3. SMTMT memliliki sumber tenaga pengajar yang mencukupi. menyebabkan aktiviti lain seperti Kelas Tambahan sukar
4. Bilangan komposisi guru senior yang berpengalaman dan muda dilaksanakan untuk pelajar aliran vokasional.
yang setara. 4. Pelajar mempunyai asas yang lemah dalam subjek Matematik dan
5. Kerjasama, sokongan dan bantuan kewangan yang sentiasa diterima Bahasa Inggeris.
daripada pihak PIBG untuk memajukan sekolah. 5. Ramai pelajar aliran teknik didapati sukar untuk menguasai mata
6. Faedah persekitaran sekolah yang mempunyai terdapat banyak pelajaran kritikal (Fizik, Kimia, Matematik Tambahan dan Bahasa
kemudahan seperti pusat latihan industri, universiti, kilang dan Inggeris)
pejabat kerajaan. 6. Ramai pelajar aliran vokasional didapati sukar untuk menguasai mata
pelajaran kritikal (Teknologi, Matematik dan Bahasa Inggeris).
7. Penggunaan kemudahan ICT untuk tujuan P&P masih kurang
menggalakkan.
8. Keberkesanan P&P bagi PPSMI masih sederhana samada dari segi
guru yang mengajar dan murid yang belajar.

PELUANG (O) ANCAMAN (T)

1. Terdapat juga kumpulan pelajar SMTMT yang berpotensi tinggi 1. Sebilangan pelajar yang masih boleh gagal dalam mata pelajaran
berdasarkan keputusan gred kelayakan PMR mereka. Bahasa Melayu.
2. Tahap penggunaan berbagai kemudahan sekolah seperti 2. Sebilangan pelajar beragama Islam yang masih boleh gagal dalam
Perpustakaan, Makmal Bestari, Makmal Cyber, Bilik SAL, Bilik APD mata pelajaran Pendidikan Islam.
dan sebagainya yang masih belum optimum. 3. Pelajar sukar memperoleh gred cemerlang bagi subjek yang
3. Kemudahan ICT sekolah termasuk guru-guru PPSMI / PPSMTI yang dianggap kurang kritikal
dibekalkan dengan Note Book.
4. Ramai guru berpengalaman menanda kertas peringkat SPM dan
beberapa orang guru cemerlang.
5. Program sokongan peringkat zon SMT iaitu program Berlian dan
Delima.

MUKA SURAT : 5
MUKA SURAT : 6
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU STRATEGIK PENGURUSAN AKADEMIK

ISU STRATEGIK PENGURUSAN AKADEMIK SMTMT

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

“Pencapaian SPM pelajar SMTMT dalam mata pelajaran utama yang dianggap kritikal adalah tidak memberangsangkan
dan tidak ramai pula yang mendapat gred cemerlang bagi subjek yang dianggap mudah “

MUKA SURAT : 7
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

BIDANG PENGURUSAN AKADEMIK

TAHUN 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK
Sasaran GPMP
sekitar 5.00 dan ke
bawah bagi subjek
1. Melaksanakan
kritikal.
Pencapaian SPM pelajar Program Kelas
GPMP sekitar 6.00
SMTMT dalam mata Gred Tambahan yang
Meningkatkan dan ke atas sahaja GPMP sekitar 3.00
pelajaran utama yang Pada tahun 2008 Purata sistematik.
tahap bagi subjek krtitikal dan ke bawah bagi
dianggap kritikal adalah pencapaian pelajar Mata
pencapaian subjek yang
tidak memberangsangkan meningkat dari segi Pelajaran 2. Melaksanakan
pelajar GPMP sekitar 4.00 dianggap mudah.
dan tidak ramai pula yang kualiti dan kuantiti (GPMP) program-program
terhadap mata dan ke atas bagi
mendapat gred bagi setiap subjek dan peratus sokongan
pelajaran subjek yang dianggap Peratus kelulusan
cemerlang bagi subjek berkenaan. Lulus peningkatan
berkenaan. mudah. menghampiri 100%
yang dianggap mudah prestasi akademik
bagi semua subjek
kritikal dan 100% pelajar yang
bagi subjek yang berkesan.
dianggap mudah.

MUKA SURAT : 8
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

BIDANG PENGURUSAN AKADEMIK

TAHUN 2008

STRATEGI : PERLAKSANAAN PROGRAM KELAS TAMBAHAN

PROGRAM /
BIL TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS / SUMBER OUTPUT (HASIL)
PROJEK
1. Melahirkan kumpulan pelajar aliran
teknik yang berprestasi cemerlang
dalam SPM 2008.
En. Azhar bin Abd Jalil (Add. Mathematics)
Kutipan yuran 2. Melahirkan sekurang-kurang seorang
Cik Sharifah Saadiah binti Syed Idrus
tuisyen sebanyak calon yang mendapat ‘straight As’
(Physics)
1 Program Berlian Feb - Ogos RM60.00 daripada dalam SPM 2008.
Pn. Hjh. Aisah binti Md Jan (B. Inggeris)
pelajar
Pn. Ho Peng Hee (Chemistry)
3. Melahirkan kumpulan pelajar yang
cemerlang dalam sekurang-
kurangnya 6 mata pelajaran dalam
SPM 2008.

1. Melahirkan kumpulan pelajar aliran


vokasional yang berprestasi
cemerlang dalam SPM 2007.
Pn. Vasanthi a/p Munusamy (B. Inggeris)
Pn. Ruszalinah binti Mohd Kassim 2. Melahirkan sekurang-kurang seorang
Kutipan yuran
(Mathematics) calon yang mendapat 6A dalam SPM
tuisyen sebanyak
2 Program Delima Pn. Salmah binti Abas (Teknologi dan Feb - Ogos 2008.
RM60.00 daripada
Lukisan)
pelajar
Pn. Suriati binti Ali (Science) 3. Memastikan kumpulan pelajar ini
dapat melanjutkan pelajaran ke
Politeknik selepas peperiksaan SPM
2008.

MUKA SURAT : 9
PROGRAM /
BIL TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS / SUMBER OUTPUT (HASIL)
PROJEK
1. Membantu pelajar lulus dalam semua
mata pelajaran dengan mendapat
sekurang-kurangnya gred 7D atau 8E
En. Hau Kim Chai
dalam SPM 2008 terutama dalam
Pn. Aziah bte Mohamed
mata pelajaran kritikal.
En. Omar bin Bidin Kutipan yuran
Cik Siti Hajar binti Din tuisyen sebanyak
3 Program Emas Feb - Ogos 2. Menambah keyakinan pelajar dengan
En. Tan Sim Tiam RM60.00 daripada
soalan-soalan berfokus kepada SPM.
Pn. Faezah binti Mohamed pelajar
Pn. Rohaizah binti Abd Majid
3. Membantu pelajar aliran teknik yang
bermasalah dari segi disiplin untuk
berjaya dalam SPM 2008.

1. Membantu kumpulan majoriti pelajar


ini lulus dalam semua mata pelajaran
dengan mendapat sekurang-
kurangnya 8E.
Pn. Sawiyah binti Saidin
En. Abd Rashid bin Mohd Yusof 2. Mengurangkan bilangan pelajar yang
(Penyelaras Ting. 5) mendapat gred 8E dan 9G.
En. Yusop bin Hassan
Kutipan yuran
Pn. Samundi Iswari a/p Vasudehvan
4 Tuisyen PIBG En. Zulkifli bin Abd Hamid (Penyelaras Feb - Ogos
tuisyen sebanyak 3. Meminimumkan bilangan pelajar
RM60.00 daripada yang gagal.
Ting. 4)
pelajar
En. Asnain bin Moksen
Pn. Mariah binti Jantan 4. Membantu pelajar yang lemah untuk
Pn. Noraziah binti Mohd Salleh lulus dalam mata pelajaran yang
penting.

5. Menambah bilangan pelajar yang


layak ke Politeknik.

MUKA SURAT : 10
STRATEGI : PROGRAM-PROGRAM SOKONGAN PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PELAJAR

PROGRAM /
BIL TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS / SUMBER OUTPUT (HASIL)
PROJEK
1. Peningkatan tahap pengetahuan dan
pemahaman pelajar mengenai teknik
menjawab soalan SPM yang
Siri Bengkel dan berkesan.
GKMP Berkaitan RM 120.00 sejam
1 Ceramah Mei - Oktober
Ketua Panitia Sumber : PIBG
Peningkatan SPM 2. Minimum 40 bengkel dan ceramah
berkaitan berjaya dilaksanakan
sepanjang tahun 2008

Pengetua
Peningkatan tahap kesiapsiagaan
Pemantauan Penolong Kanan
2 Feb - Oktober Tiada (readiness) dan keberkesanan guru
P&P GKMP
setiap kali melaksanakan P & P di kelas
Ketua Panitia
Pemantauan Buku Pengetua Peningkatan dari segi jumlah dan kualiti
3 Latihan dan Nota Penolong Kanan Feb - Oktober Tiada kerja / tugasan yang diberikan dan
Pelajar GKMP dilaksanakan oleh pelajar
Menambahkan bilangan pelajar yang
Program Pelajar GKMP RM 2000.00
4 Mac - Sept dapat menguasai subjek kritikal melalui
Pembimbing Ketua Panitia Subjek Pilihan Sumber : PIBG
bimbingan rakan sendiri.
1. 80% penjaga pelajar menghadiri
program.

2. Semua fail peribadi dan dokumen


Pelaporan Prestasi Pelajar siap
dikemaskini dalam sedia untuk dirujuk
Program Titian PK Akademik RM 4000.00
5 2 Kali Setahun semasa sesi pertemuan diadakan.
Emas Kaunselor Sumber : PIBG
3. Pelajar mencatatkan peningkatan
pencapaian akademik dalam
peperiksaan pertengahan tahun dan
peperiksaan percubaan SPM.

MUKA SURAT : 11
PROGRAM /
BIL TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS / SUMBER OUTPUT (HASIL)
PROJEK

1. Meningkatkan prestasi pelajar dalam


Mathematics.

2. Meminimumkan bilangan pelajar yang


Kelas Intensif GKMP Math / Sains Feb – Mac RM 1000.00 mendapat 9G dalam Mathematics
6 dalam SPM 2008.
Matemetik Ketua Panitia Math Sept – Okt Sumber : Sekolah

3. Membantu pelajar lemah dalam


Mathematics untuk mendapat
sekurang-kurangnya 8E dalam subjek
berkenaan.

1. Menyediakan kelas persediaan


intensif untuk semua mata pelajaran

2. Memastikan setiap pelajar menguasai


Penolong Kanan Akademik sekurang-kurangnya 5 mata pelajaran
Kem Marathon RM 1000.00 dalam SPM terutama mata pelajaran
7 GKMP Oktober
Akademik Sumber : Sekolah yang menjadi kelayakan untuk
Ketua Panitia
kemasukan ke IPT.

3. Menambah keyakinan pelajar dalam


menghadapi peperiksaan SPM.

1. Tahap kehadiran pelajar sekurang-


kurangnya 95%.

2. Meningkatkan ilmu pengetahuan


Penolong Kanan Akademik pelajar mengenai teknik menjawab
RM 5000.00
Program Percutian GKMP 24 hingga 30 soalan peperiksaan SPM.
8 Sumber : Sekolah
Bestari Ketua Panitia Mei
dan PIBG
Waden Asrama
3. Memupuk dan membina sikap luhur
dan positif dari segi sahsiah pelajar
sebagai persediaan menghadapi
SPM.

MUKA SURAT : 12
MUKA SURAT : 13
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASIONAL

BIDANG PENGURUSAN AKADEMIK

PROGRAM KELAS TAMBAHAN

1. Program Kelas Tambahan Berlian


2. Program Kelas Tambahan Delima
3. Program Kelas Tambahan / Tuisyen PIBG
4. Program Kelas Tambahan Emas
5. Program Kelas Intensif

PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM

1. Buku Rekod Pelaksanaan Program

Dibekalkan kepada setiap tenaga pengajar dan mengandungi tarikh dan jadual waktu program, senarai nama dan rekod kedatangan pelajar, TOV
pelajar serta rekod laporan setiap aktiviti yang dijalankan.

2. Borang Senarai Nama Pelajar Ponteng

Perlu diisi oleh setiap tenaga pengajar yang mengadakan kelas dalam program ini. Ia melibatkan pelajar yang tidak hadir tanpa sebab yang
dibenarkan. Tindakan terhadap diambil oleh AJK Ponteng dan kaunselor mengikut urutan yang telah ditetapkan. Satu fail khas telah disediakan untuk
borang ini bagi memudahkan kerja AJK Ponteng yang terlibat.

3. Borang Soal Selidik

Tujuannya ialah untuk mendapat maklum balas daripada pelajar sendiri tentang keberkesanan aktiviti dan tenaga pengajar masing-masing. Ini adalah
semata-mata untuk mengelakkan rasa tidak puas hati di kalangan pelajar dan menyelesaikan mana-mana masalah yang timbul tanpa menyinggung
mana-mana pihak.

SUMBER KEWANGAN

Kutipan yuran tuisyen sebanyak RM60.00 daripada pelajar dimana yuran meliputi bayaran untuk nota-nota dan latihan yang dibekalkan.

MUKA SURAT : 14
TENAGA PENGAJAR

1. Guru-guru mata pelajaran kelas masing-masing.


2. Guru-guru dari sekolah lain yang ditawarkan untuk menjadi tenaga pengajar.

ELAUN TENAGA PENGAJAR

Elaun semua tenaga pengajar diuruskan oleh Bendahari PIBG. Setiap tuntutan dibuat melalui borang tuntutan khas yang disediakan.

BAHAN-BAHAN AKTIVITI PROGRAM

Nota-nota dan latihan yang disediakan juga hendaklah yang berkualiti, berfokus dan bersesuaian untuk menjamin keberkesanan program.

JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM

Dijalankan pada hari Sabtu.

Tarikh-tarikh pelaksanaan :

FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS

05. 4. 08
02. 2. 08 01. 3. 08 5. 7. 08
12. 4. 08
16. 2. 08 22. 3. 08 10. 5. 08 21. 6. 08 12. 7. 08 2. 08. 08
19. 4. 08
23. 2. 08 29. 3. 08 26. 7. 08
26. 4. 08

MUKA SURAT : 15
JADUAL WAKTU PROGRAM BERLIAN

HARI : SABTU

MASA 8.00 -9.30 pagi 9.30 – 11.00 pagi 11.00 – 11.30 pagi 11.30 – 1.00 tgh

B.INGGERIS CHEMISTRY A. MATHS


SUBJEK REHAT
(Pn. Vasanthi) (En. Azhar Rahim) (Pn. Intan)

HARI : SELASA

MASA 8.00 – 10.00 mlm

PHYSICS
SUBJEK
(Cik Sharifah Saadiah)

MUKA SURAT : 16
JADUAL WAKTU KELAS PROGRAM DELIMA

HARI : SABTU

MASA 8.00 -9.30 pagi 9.30 – 11.00 pagi 11.00 – 11.30 pagi 11.30 – 1.00 tgh

B.INGGERIS MATHS
SUBJEK REHAT LUK. / TEK.
(Pn. Hjh. Aisah) (Cik Noorazilla)

HARI : ISNIN

MASA 3.30 – 5.00 ptg

SCIENCE
SUBJEK
(Pn. Suriati)

JADUAL WAKTU KELAS PROGRAM EMAS

7.45 – 9.00 9.00 – 10.15 11.45 – 1.00


MASA 10.15 – 10.30 pg 10.30 – 11.45 pg
pg pg tgh

B. INGGERIS
PHYSICS CHEMISTRY A.MATH
SUBJEK DAN GURU (Cik Pathiyil REHAT
(Cik Sharifah Saadiah) (En. Rizal Mazlan) (En. Azhar Jalil)
Meenakshi)

MUKA SURAT : 17
JADUAL WAKTU KELAS TUISYEN (TEKNIK)

HARI : SABTU

MASA A1 A2 E1 E2 M1 M2 M3

8.00 – PHYSICS PHYSICS A. MATHS CHEM A.MATHS CHEM PHYSICS


9.30 pagi (Pn. Jaharah) (Tn.Hj. Zuzly) (Pn. Maimon) (En. Rizal) (En. Hau) (Pn. Sawiyah) (En. Manap)

9.30 –
CHEM CHEM PHYSICS PHY CHEM PHYSICS A.MATH
11.00
(Pn. Faezah) (Pn. Ho) (Pn. Jaharah) (Tn.Hj. Zuzly) (Pn. Sawiyah) (En. Manap) (Pn. Zarinawati)
pagi
11.00 –
11.30 REHAT
pagi

11.30 – A. MATH A. MATH CHEM A.MATH PHYSICS A.MATH CHEM


1.00 tgh (Cik Siti Hajar) (Pn. Ruszalinah) (Pn. Ho) (Pn. Shakila) (Tn.Hj. Zuzly) (Cik Noorazilla) (Pn. Faezah)

JADUAL WAKTU KELAS TUISYEN (VOKASIONAL)

HARI : SABTU

MASA ABM AU BB EK EN KFL PPU

MATHS SCIENCE
MATHS SCIENCE MATHS SCIENCE SCIENCE
8.00 – 9.30 pagi (Pn. Hjh. (En. Azhar
(En. Azizul) (Pn. Suriati) (Pn. Zarinawati) (Pn. Rohaizah) (Pn. Hidayati)
Noraziah) Rahim)
MATHS
9.30 – 11.00 SCIENCE SCIENCE MATH SCI MATHS MATHS
(Pn. Hjh.
pagi (Pn. Rohaizah) (Pn. Suriati) (Pn. Ruszalinah) (Pn. Hidayati) (En. Hau) (Pn. Shakila)
Noraziah)
11.00 – 11.30 pg REHAT

11.30 – 1.00 tgh TEKNOLOGI / LUK. GEOMETRI

MUKA SURAT : 18
PROGRAM KELAS TAMBAHAN BERLIAN

Pengurus En. Azhar bin Abd Jalil (Add. Mathematics)


AJK Cik Sharifah Saadiah binti Syed Idrus (Physics)
Pn. Hjh. Aisah binti Md Jan (B. Inggeris)
Pn. Ho Peng Hee (Chemistry)

OBJEKTIF

1. Melahirkan kumpulan pelajar yang berprestasi cemerlang dalam SPM 2008.


2. Melahirkan sekurang-kurang seorang calon yang mendapat ‘straight As’ dalam SPM 2008.
3. Melahirkan kumpulan pelajar yang cemerlang dalam sekurang-kurangnya 6 mata pelajaran dalam SPM 2008.

MATA PELAJARAN

1. Add. Maths
2. B. Inggeris
3. Physics
4. Chemistry

SASARAN

Semua pelajar dari kelas Ting. 5 Bestari.

MUKA SURAT : 19
PROGRAM KELAS TAMBAHAN DELIMA

Pengurus Pn. Vasanthi a/p Munusamy (B. Inggeris)


AJK Pn. Ruszalinah binti Mohd Kassim (Mathematics)
Pn. Salmah binti Abas (Teknologi dan Lukisan)
Pn. Suriati binti Ali (Science)

OBJEKTIF

1. Program ini memberi tumpuan kepada pelajar aliran Vokasional yang berpotensi cemerlang.
2. Melahirkan kumpulan pelajar aliran vokasional yang berprestasi cemerlang dalam SPM 2007.
3. Melahirkan sekurang-kurang seorang calon yang mendapat 6A dalam SPM 2008.
4. Memastikan kumpulan pelajar ini dapat melanjutkan pelajaran ke Politeknik selepas peperiksaan SPM 2008.

KUMPULAN SASARAN

1. 30 orang pelajar terbaik dari aliran Vokasional.


2. Pemilihan dibuat berdasarkan kepada keputusan mata pelajaran Mathematics, B. Inggeris dan Science dalam Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 4, 2007
dengan kerja sama Setiausaha Peperiksaan.

MATA PELAJARAN

1. Mathematics
2. Science
3. B. Inggeris
4. Teknologi dan Lukisan Geometri

MUKA SURAT : 20
PROGRAM KELAS TAMBAHAN EMAS

Pengurus En. Hau Kim Chai


AJK Pn. Aziah bte Mohamed
En. Omar bin Bidin
Cik Siti Hajar binti Din
En. Tan Sim Tiam
Pn. Faezah binti Mohamed
Pn. Rohaizah binti Abd Majid

OBJEKTIF

1. Membantu pelajar lulus dalam semua mata pelajaran dengan mendapat sekurang-kurangnya gred 7D atau 8E dalam SPM 2008 terutama dalam mata
pelajaran kritikal.
2. Menambah keyakinan pelajar dengan soalan-soalan berfokus kepada SPM.
3. Membantu pelajar aliran teknik yang bermasalah dari segi disiplin untuk berjaya dalam SPM 2008.

SASARAN

Semua pelajar dari kelas Ting. 5 Emas.

MUKA SURAT : 21
PROGRAM KELAS TAMBAHAN / TUISYEN PIBG

Program ini wajib untuk semua pelajar Tingkatan 5 yang tidak mengikuti Program Berlian,
Program Delima dan Program Emas dan juga pelajar Tingkatan 4.

Pengurus Pn. Sawiyah binti Saidin


AJK En. Abd Rashid bin Mohd Yusof (Penyelaras Ting. 5)
En. Yusop bin Hassan
Pn. Samundi Iswari a/p Vasudehvan
En. Zulkifli bin Abd Hamid (Penyelaras Ting. 4)
En. Asnain bin Moksen
Pn. Mariah binti Jantan
Pn. Noraziah binti Mohd Salleh

OBJEKTIF

1. Membantu kumpulan majoriti pelajar ini lulus dalam semua mata pelajaran dengan mendapat sekurang-kurangnya 8E.
2. Mengurangkan bilangan pelajar yang mendapat gred 8E dan 9G.
3. Meminimumkan bilangan pelajar yang gagal.
4. Membantu pelajar yang lemah untuk lulus dalam mata pelajaran yang penting.
5. Menambah bilangan pelajar yang layak ke Politeknik.

MATA PELAJARAN

BIL ALIRAN TEKNIK BIL ALIRAN VOKASIONAL

1 Add. Mathematics 1 Mathematics

2 Physics 2 Science

3 Chemistry 3 Lukisan Geometri dan Teknologi

KUMPULAN SASARAN

Semua pelajar Ting. 5 yang tidak mengikuti Program Berlian, Program Delima dan Program Emas dan pelajar Ting. 4.

MUKA SURAT : 22
PROGRAM INTENSIF MATEMATIK

Program intensif khas panitia Matematik bagi pelajar Ting. 4 dan 5

Pengerusi Pn. Intan Ku Mona Liza binti Jamil


AJK Pn. Maimon binti Deraman
Pn. Rohaizah binti Abd Majid

OBJEKTIF

TINGKATAN 4

1. Menyediakan kelas intensif untuk algebra, Trigonometri dan Statistik sebagai persediaan mengikuti pelajaran Mathematics dan Add. Mathematics.
2. Meningkatkan prestasi pelajar dalam Mathematics.
3. Menambah keyakinan pelajar dalam mengikuti Mathematics dan Add. Mathematics terutama yang melibatkan algebra.

TINGKATAN 5

1. Membantu pelajar yang masih gagal dalam Mathematics semasa peperiksaan Percubaan SPM 2008 untuk lulus.
2. Meminimumkan bilangan pelajar yang mendapat 9G dalam Mathematics dalam SPM 2008.
3. Memberi keyakinan kepada pelajar untuk menjawab soalan Mathematics dalam SPM 2008.
4. Membantu pelajar lemah dalam Mathematics untuk mendapat sekurang-kurangnya 8E dalam SPM 2008.

MUKA SURAT : 23
KUMPULAN SASARAN

PELAJAR TINGKATAN 4

Pelajar aliran teknik (mendapat gred C) dan aliran vokasional ( mendapat gred D) dalam Mathematics PMR yang mendapat markah kurang daripada 40%
dalam Ujian Diagnostik.

KAEDAH PELAKSANAAN

1. Ujian diagnostik - Semasa Minggu Muhibah


2. Kelas intensif - Feb hingga Mac 2008

Dijalankan mengikut kumpulan mengikut agihan markah :

00 – 10 markah
11 – 20 markah
21 – 30 markah
31 – 39 markah

BAHAN - berbentuk Modul

TAJUK YANG DISEDIAKAN

1 Algebraic Expressions 5 Quadratic Expressions

2 Linear Equations 6 Factorisation

3 Linear Inequalities 7 Statistics (mean, mode and median)


Trigonometry (Pythagoras Theorem
4 Algebraic Formulae 8
and Trigonometric ratios)

MUKA SURAT : 24
PELAJAR TINGKATAN 5

Pelajar Ting. 5 yang masih gagal Mathematics dalam Peperiksaan Percubaan SPM 2008.

TAJUK YANG DISEDIAKAN

Fokus kepada soalan-soalan yang mudah memberi markah kepada pelajar.

PAPER 1 PAPER 2
Gradient and area
1 Standard Form 7 Algebraic expressions 1 Simultaneous equations 7
under the graph
2 Number bases 8 Linear Inequalities 2 Quadratic equations 8 Graph of unctions

3 Linear equations 9 Statistics 3 Volumes and solids 9 Statistics

4 Polygons 10 Straight lines 4 Area and Perimeter 10 Plan and Elevations

5 Transformations 11 Matrices 5 Mathematical reasonings

Angle of elevations and


6 12 Set 6 Matrices
angle of depressions

TEMPOH PELAKSANAAN

Selepas Peperiksaan Percubaan (Sept hingga Okt 2008)

BAHAN

1. Soalan-soalan Percubaan negeri-negeri lain


2. Soalan-soalan SPM sebenar

Dijalankan mengikut kumpulan mengikut agihan markah :

0 – 10 markah
11 – 20 markah
21 – 30 markah
31 – 39 markah

MUKA SURAT : 25
PROGRAM SOKONGAN PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PELAJAR

SENARAI PROGRAM

1. Kem Marathon Akademik


2. Siri Bengkel dan Ceramah Persediaan SPM
3. Pemantauan P & P
4. Pemantauan Buku Latihan, Nota dan Tugasan Pelajar
5. Program Pelajar Pembimbing
6. Program Titian Emas
7. Program Percutian Bestari

PROGRAM KEM MARATHON AKADEMIK

Ia merupakan persediaan terakhir semua panitia sebelum peperiksaan SPM 2008.

Pengerusi Pn. Hjh. Sarah binti Samat


AJK Pn. Hjh Khalidah binti Mamat
Pn. Asmawati binti Hashim
Cik Nadiyah binti Shahrer

OBJEKTIF

• Meningkatkan peratusan pencapaian dalam peperiksaan SPM tahun 2008 dari segi kualiti dan kuantiti berbanding pencapaian tahun 2007.
• Mengukuhkan dan memantapkan lagi tahap persediaan terakhir pelajar secara berkesan sebelum menghadapi peperiksaan bertulis SPM 2008.
• Mengurangkan kadar ponteng sekolah dikalangan pelajar tingkatan 5 setelah berakhirnya peperiksaan percubaan SPM.
• Menyediakan kelas persediaan intensif untuk semua mata pelajaran
• Memastikan setiap pelajar menguasai sekurang-kurangnya 5 mata pelajaran dalam SPM terutama mata pelajaran yang menjadi kelayakan untuk
kemasukan ke IPT.
• Menambah keyakinan pelajar dalam menghadapi peperiksaan SPM.

KUMPULAN SASARAN

Semua pelajar Ting. 5 yang akan menduduki peperiksaan SPM 2008.

MUKA SURAT : 26
MUKA SURAT : 27
MATA PELAJARAN DAN AKTIVITI PROGRAM

Program dilaksanakan di sepanjang bulan Oktober.


Pengisian dalam bentuk bengkel dan latih tubi.
Bahan-bahan terdiri daripada soalan-soalan Percubaan SPM negeri-negeri lain.
Penekanan terhadap mata pelajaran berikut:

TING 5 TEKNIK TING 5 VOKASIONAL


1. Bahasa Inggeris 1. Bahasa Melayu
2. Sejarah 2. Pend. Islam
3. Mathematics 3. Mathematics
4. Add. Mathematics 4. Science
5. Physics/ Chemistry 5. Lukisan Teknik
6. Engineering Studies 6. Teori Teknologi
7. Engineering Drawing

PETUNJUK KEBERKESANAN :

• Tahap kehadiran pelajar setiap sesi ialah 100.00%


• Markah purata penilaian kendiri pelajar meningkat 10% setiap sesi penilaian dilakukan.

TINDAKAN :

Semua guru yang mengajar kelas tingkatan 5 Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah.

PERLAKSANAAN : Awal Oktober hingga Nov 2008

MUKA SURAT : 28
PROGRAM PELAJAR PEMBIMBING

Objektif :

1. Membantu pelajar yang berada di tahap sederhana dan lemah pencapaian akademiknya untuk mencapai kejayaan dalam peperiksaan SPM dengan
bantuan dan bimbingan kumpulan pelajar cemerlang.
2. Mempertingkatkan lagi tahap keyakinan diri disamping sebagai aktiviti pengayaan dan pengukuhan diri kepada golongan pelajar cemerlang.

Modus Operandi :

1. Program ini ialah untuk mata pelajaran Fizik, Kimia, Matematik, Matematik Tambahan, Bahasa Inggeris, Teknologi, Lukisan Geometri, Pengajian
Kejuruteraan dan Lukisan Kejuruteraan sahaja.
2. Guru setiap kelas mengenalpasti beberapa pelajar cemerlang yang boleh dibimbing untuk dijadikan fasilitator / pelajar pembimbing bagi mata pelajaran
yang diajar.
3. Guru mewujudkan beberapa kumpulan studi (study group) yang diketuai oleh pelajar pembimbing.
4. Kumpulan studi yang diwujudkan akan mengadakan pertemuan secara berkala mengikut keperluan khususnya untuk membincangkan sesuatu topik
dalam mata pelajaran yang sukar untuk difahami.
5. Pelajar pembimbing perlu terlebih dahulu berbincang dan mendapatkan tunjuk ajar secara mendalam daripada guru mata pelajaran.

Petunjuk Keberkesanan :

1. 80% guru mata pelajaran Fizik, Kimia, Matematik, Matematik Tambahan, Bahasa Inggeris, Teknologi, Lukisan Geometri, Pengajian Kejuruteraan dan
Lukisan Kejuruteraan berjaya mewujudkan kumpulan studi yang diketuai oleh pelajar cemerlang.
2. Kumpulan pelajar yang dibimbing berjaya meningkatkan prestasi dan kualiti pencapaian akademik mereka dari masa ke semasa.
3. Pelajar pembimbing pula boleh mengekalkan atau meningkatkan prestasi dan kualiti pencapaian akademik mereka dari masa ke semasa.

Tindakan :

Semua Guru Mata Pelajaran Tingkatan 5

Perlaksanaan :

Mulai Mac hingga Oktober 2008

MUKA SURAT : 29
PROGRAM TITIAN EMAS

Objektif :

1. Mempastikan ketiga-tiga pihak iaitu guru, pelajar dan penjaga bekerjasama untuk memperbaiki tahap kemajuan akademik pelajar.
2. Menyedarkan pihak penjaga betapa pentingnya sokongan dan dorongan mereka dalam membantu usaha pihak guru untuk meningkatkan tahap
kemajuan akademik pelajar.

Modus Operandi :

1. Sekolah mengadakan sesi pertemuan tiga pihak iaitu guru, pelajar dan penjaga pada 4 April dan 14 Jun 2008.
2. Progam diadakan untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5.
3. Guru tingkatan perlu mengemaskini dan melengkapkan segala butiran dan dokumen yang perlu ada dalam setiap fail peribadi pelajar.
4. Guru mata pelajaran pula perlu mengemaskini helaian Laporan Guru Mata Pelajaran yang terdapat di dalam Buku Pelaporan Prestasi Pelajar setiap
kelas yang diajarnya untuk tujuan rujukan ketika sesi pertemuan diadakan.

Petunjuk Keberkesanan :

4. Sejumlah 80% daripada bilangan keseluruhan penjaga pelajar menghadiri program titian emas ini.
5. Semua fail peribadi dan dokumen Pelaporan Prestasi Pelajar siap dikemaskini dalam sedia untuk dirujuk semasa sesi pertemuan diadakan.
6. Pelajar mencatatkan peningkatan pencapaian akademik dalam peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan percubaan SPM.

Tindakan :

Semua guru Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah

Perlaksanaan :

Diadakan dua kali setahun iaitu pada 4 April dan 14 Jun 2008

MUKA SURAT : 30
PROGRAM PERCUTIAN BESTARI

Objektif :

1. Mengisi minggu pertama semasa percutian pertengahan tahun pelajar tingkatan 5 dengan program yang berteraskan akademik.
2. Untuk mempastikan semua bakal calon SPM 2008 dipupuk dan digarap dengan tambahan pengetahuan akademik berteraskan peperiksaan SPM
disamping dilatih supaya mempunyai semangat juang serta kecekalan yang tinggi.
3. Mewujudkan program yang boleh dijadikan nilai tambah kepada pelajar untuk memperolehi ilmu pengetahuan selain daripada guru mata pelajaran
masing-masing yang mengajar mereka di dalam bilik darjah.

Modus Operandi :

1. Guru Kanan Mata Pelajaran mata pelajaran dengan bantuan kaunselor pelajar merancang program akademik seperti bengkel berteraskan peperiksaan
SPM yang dikendalikan oleh fasilitator dan guru-guru pakar yang dijemput khas.
2. Program ini diadakan pada minggu pertama cuti pertengahan tahun persekolahan yang melibatkan semua pelajar tingkatan 5.
3. Selain pengisian aktiviti yang berbentuk akademik, program turut menyelitkan aktiviti lain yang berkaitan dengan motivasi dan pembinaan sahsiah
pelajar.

Petunjuk Keberkesanan :

1. Semua aturcara program yang dirancang berjaya dilaksanakan dengan berkesan dengan tahap kehadiran pelajar sekurang-kurangnya 95%.
2. Program ini berjaya meningkatkan ilmu pengetahuan pelajar mengenai teknik dan tips menjawab soalan peperiksaan SPM melalui peningkatan prestasi
pencapaian ujian dan peperiksaan disamping berjaya membina sikap luhur dan positif dari segi sahsiah pelajar.

Tindakan :

Guru Kanan Mata Pelajaran, ketua panitia dan pegawai kaunselor

Perlaksanaan :

Semasa cuti pertengahan tahun persekolahan 2008 (24 hingga 30 Mei 2008)

MUKA SURAT : 31
SIRI BENGKEL DAN CERAMAH PERSEDIAAN SPM

Objektif :

1. Untuk mempastikan pelajar tidak ketinggalan dengan pengetahuan terkini yang perlu dikuasai khususnya mengenai teknik dan tips menjawab soalan
peperiksaan SPM dengan berkesan yang disampaikan oleh para penceramah berpengalaman yang dijemput khusus.
2. Merupakan sumber tambahan kepada pelajar untuk memperolehi ilmu pengetahuan selain daripada guru mata pelajaran masing-masing yang mengajar
mereka di dalam bilik darjah.

Modus Operandi :

1. Guru Kanan Mata Pelajaran mata pelajaran dengan bantuan kaunselor pelajar merancang siri ceramah teknik menjawab soalan peperiksaan SPM yang
dikendalikan oleh guru-guru pakar yang dijemput khas.
2. Ceramah akademik ini diadakan sekurang-kurangnya sebulan sekali.

Petunjuk Keberkesanan :

1. Semua sesi ceramah yang dirancang berjaya dilaksanakan dengan berkesan dengan tahap kehadiran pelajar sekurang-kurangnya 95%.
2. Program ini berjaya meningkatkan ilmu pengetahuan pelajar mengenai teknik dan tips menjawab soalan peperiksaan SPM.

Tindakan :

Guru Kanan Mata Pelajaran, ketua panitia dan pegawai kaunselor

Perlaksanaan :

Mulai April 2008

MUKA SURAT : 32
PEMANTAUAN P & P

Objektif :

1. Untuk mempastikan bahawa pengajaran & pembelajaran memberi penekanan kepada penguasaan ilmu, pemahaman ilmu, penghayatan ilmu, applikasi
ilmu dan pembentukan sahsiah murid.

2. Sebagai sistem penyeliaan yang berbentuk development yang boleh memberi menafaat ke arah mempertingkatkan keberkesanan guru melaksanakan
aktiviti pengajaran dan pembelajaran dibilik darjah.
3. Untuk mempastikan rancangan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan bersistem di bilik darjah.

4. Untuk mempastikan matlamat dan objektif pengajaran guru tercapai dan seterusnya membantu ke arah pencapaian matlamat dan objektif sekolah.

Modus Operandi :

1. Penolong Kanan Akademik menyediakan jadual pencerapan guru sepanjang tahun.


2. Guru-guru akan diagih-agihkan untuk dicerap oleh Pengetua, Penolong Kanan dan Guru Kanan Mata Pelajaran.
3. Tahap pencerapan dibahagikan kepada dua iaitu tahap pencerapan awal oleh ketua panitia dan tahap pencerapan lanjutan oleh Guru Kanan Mata
Pelajaran, Penolong Kanan atau Pengetua.
4. Selepas pencerapan dilakukan, pengawai pencerap bertanggungjawab untuk berbincang dengan guru hasil pencerapan yang telah dilaksanakan
berdasarkan butiran yang terdapat di dalam borang pencerapan.
5. Salinan hasil pencerapan (difotostat) akan diserahkan oleh pengawai pencerap kepada guru.

Petunjuk Keberkesanan :

1. Semua sesi pencerapan yang telah dijadualkan berjaya dilaksanakan.


2. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran di semua kelas menjadi semakin lancar, sempurna dan lebih berkesan.
3. Guru memberikan maklumbalas yang baik mengenai faedah pencerapan yang dijalankan kerana ianya dapat mempertingkatkan lagi tahap keberkesanan
pengajaran mereka di dalam kelas.

Tindakan :

Pengetua, Penolong Kanan dan Guru Kanan Mata Pelajaran.

Perlaksanaan :

Sepanjang tahun 2008 (Jadual : Rujuk Buku Takwim Sekolah)

MUKA SURAT : 33
PEMANTAUAN BUKU LATIHAN, NOTA DAN TUGASAN PELAJAR

Objektif :

1. Mempastikan latihan bertulis, kerja lanjutan dan kerja rumah diberikan oleh guru adalah terancang, pada kuantiti dan kekerapan yang sesuai dengan
potensi murid dan dinilai secara konstruktif.
2. Untuk mempastikan ianya merupakan amalan untuk memupuk, memaju, memantap, dan mengukuh sikap, pendirian, dan perlakuan penyungguhan
kendiri murid.

Modus Operandi :

1. Penolong Kanan Akademik menyediakan jadual penyeliaan latihan bertulis, tugasan dan kerja rumah pelajar setiap dua bulan sekali.
2. Penyeliaan akan dilakukan oleh Pengetua, Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran dan Ketua Panitia dengan menyemak sampel latihan bertulis,
tugasan dan kerja rumah pelajar bagi setiap kelas.
3. Perbincangan diadakan dengan guru untuk mempertingkatkan keberkesanan latihan bertulis, tugasan dan kerja rumah yang diberikan kepada pelajar.
Petunjuk Keberkesanan :

1. Semua sesi penyeliaan latihan bertulis, tugasan dan kerja rumah pelajar berjaya dilaksanakan sepertimana yang dijadualkan.
2. Hasil penyeliaan terhadap sampel latihan bertulis, tugasan dan kerja rumah pelajar bagi setiap kelas telah menunjukkan tahap keberkesanan yang tinggi.
3. Pihak pentadbir berjaya berbincang dengan guru mengenai cara untuk mempertingkatkan lagi keberkesanan latihan bertulis, tugasan dan kerja rumah
yang diberikan kepada pelajar.

Tindakan :

Pengetua, Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran dan Ketua Panitia.

Perlaksanaan :

Setiap Minggu

MUKA SURAT : 34
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM

BIDANG AKADEMIK

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK / PROGRAM JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1 Program Berlian

2 Program Delima

3 Program Tuisyen PIBG

4 Program Emas

5 Program Intensif Matematik

6 Kem Marathon Akademik

7 Siri Bengkel dan Ceramah Persediaan

8 Pemantauan P & P

Pemantauan Buku Latihan, Nota dan


9
Tugasan Pelajar

10 Program Pelajar Pembimbing

11 Program Titian Emas

12 Program Percutian Bestari

MUKA SURAT : 35
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK


MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PANITIA

Panitia Bahasa Melayu Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah cemerlang setiap kali
peperiksaan SPM.

MISI PANITIA

1. Menyediakan pendidikan yang terbaik kepada yang kepada semua pelajar agar dapat
menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi.

2. Membentuk insan yang mempunyai ciri-ciri keperibadian dan sahsiah yang baik.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010

TAHUN SPM TARGET GPMP

2008 3.40

2009 3.23

2010 3.07

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 69 112 105 105 61 47 19 03 0


100 3.40
PERATUS 13.24 21.50 20.15 20.15 11.71 9.02 3.65 0.58 0

MUKA SURAT : 36
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU

TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Semua guru Bahasa Melayu adalah guru yang senior dan berpengalaman W1. Kebanyakan pelajar adalah bertahap sederhana dalam penguasaan dan
luas. penulisan Bahasa Melayu.

S2. 2 orang guru Bahasa Melayu adalah pemeriksa kertas SPM peringkat W2. Pelajar mempuyai tanggapan bahawa mata pelajaran Bahasa Melayu
kebangsaan. mudah.
S3. Majoriti pelajar yang diterima masuk ialah pelajar-pelajar yang mendapat A W3. Kebanyakan guru dikehendaki mengajar sebanyak 4 kelas Bahasa Melayu.
dan B bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dalam peperiksaan PMR.
S4. Setiap program bidang bahasa dirancang dan dilaksanakan dengan teliti. W4. Pertentangan penumpuan iaitu kesibukan bermesyuarat , tugas-tugas
perkeranian, melaksanakan program di peringkat sekolah / jabatan dengan
tugas mengajar di dalam kelas.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Tempoh waktu pengajaran di sekolah adalah mencukupi. T1. Gejala malas , tidak berdisiplin , ponteng dan merokok semakin serius dalam
kalangan pelajar sekolah.

O2. Banyak bahan rujukan dari media lain. T2. Murid cenderung menggunakan bahasa pasar dalam percakapan di luar
waktu pembelajaran.
O3. Persekitaran sekolah , bilik darjah dan bilik-bilik khas yang kondusif.

MUKA SURAT : 37
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Melayu kurang memberangsang dari segi GPMP ( terbaik 4.08 bagi
2003 dan terburuk 4.32 bagi SPM 2005 )

2. Walaupun banyak rujukan bahan , tetapi pelajar masih kurang mempunyai pengetahuan yang luas.

3. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Bahasa Melayu.

MUKA SURAT : 38
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


PANITIA : BAHASA MELAYU

TAHUN : 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK
1. Program Murni
Pencapaian pelajar dalam mata Bahasa.
pelajaran Bahasa Melayu Meningkatkan Pada tahun 2008 GPMP 2. Program Skor A .
GPMP bagi
peperiksaan SPM adalah kurang pencapaian yang diperoleh adalah GPMP 6.24
subjek
1. memberangsangkan dari segi cemerlang pelajar lebih baik berbanding Peperiksaan GPMP 3.40. 3. Ceramah dan
Bahasa
GPMP ( terbaik 4.08 bagi SPM dalam subjek tahun-tahun Akhir Tahun bengkel Teknik
Melayu.
2003 dan terburuk 4.32 bagi Bahasa Melayu. sebelumnya. Tingkatan 4. Menjawab Soalan
SPM 2005 ) Bahasa Melayu.

Bilangan pelajar 1. Akhbar dalam


Peratusan 30% pelajar pembelajaran.
Walaupun banyak bahan Meluaskan Pada tahun 2008, cetek
keberkesana kurang 2. Program Nilam.
rujukan,tetapi pelajar masih pengetahuan kemahiran penulisan dan pengetahuan
2. n langkah pengetahuan
kurang mempunyai pengetahuan pelajar tentang isu berbahasa semakin berkurangan
pembaikan tentang isu
yang luas. semasa. matang. kepada 10%
berkenaan. semasa.
sahaja.
1. Bulan Bahasa
Pada tahun 2008, Melayu.
Membanteras Peratusan Bilangan pelajar
Sikap pelajar yang memberi langkah-langkah 30% pelajar
sikap pelajar yang keberkesana bermasalah 2. Pertemuan pelajar
kesan besar terhadap prestasi pembaikan terhadap mempunyai
3. kurang produktif n langkah berkurangan bermasalah dengan
mereka bagi subjek Bahasa sikap pelajar dapat masalah kaunselor sekolah.
terhadap subjek pembaikan kepada 10%
Melayu. dilaksanakan oleh sikap.
Bahasa Melayu. berkenaan. sahaja.
panitia.

MUKA SURAT : 39
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Peperiksaan SPM adalah kurang memberangsangkan dari segi GPMP ( terbaik 4.08
bagi SPM 2003 dan 4.32 bagi SPM 2005 )

STRATEGI :

Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Bahasa Melayu.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Peningkatan GPMP bagi Mewujudkan jadual


Pn. Aziah bt prestasi Bahasa Melayu khas untuk pelajar.
Membangunkan Mac hingga
1 Program Murni Bahasa Mohamad pencapaian mata menuju ke arah
modal insan. Ogos 2008
En. Omar b Bidin. pelajaran Bahasa 3.40 atau lebih
Melayu. baik lagi.
Peningkatan GPMP bagi Mewujudkan jadual
prestasi Bahasa Melayu khas untuk pelajar.
Membangunkan Pn. Zakira bt Che April, Julai
2 Program Skor A pencapaian mata menuju ke arah
modal insan. Hamid. 2008
pelajaran Bahasa 3.40 atau lebih
Melayu. baik lagi.
Pelaksanaan
Peningkatan GPMP bagi
ceramah dan bengkel
Ceramah dan Bengkel RM 340 prestasi Bahasa Melayu
Membangunkan Cik Noorazian bt teknik menjawab
3 Teknik Menjawab Julai 2008. Kewangan pencapaian mata menuju ke arah
modal insan. Abd Fadir. soalan menjawab
Bahasa Melayu. sekolah. pelajaran Bahasa 3.40 atau lebih
Bahasa Melayu yang
Melayu. baik lagi.
berkesan.

MUKA SURAT : 40
ISU STRATEGIK 2 :

Walaupun banyak bahan rujukan tetapi pelajar masih kurang mempunyai pengetahuan yang luas.

STRATEGI :

Meluaskan pengetahuan pelajar tentang isu semasa.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Akhbar Berita
Harian untuk Memastikan setiap
setiap kelas kelas mendapat
Pelajar
Pertengaha ( RM 0.90 GPMP bagi senaskah akhbar
Akhbar Dalam mempunyai
Pn. Mariah bt n Februari senaskah) x Bahasa Melayu setiap hari.
Pembelajaran dan Membangunkan pengetahuan
1 Jantan. hingga bilangan menuju ke arah
Perbengkelan ADaP modal insan yang luas
Pn. Sania bt Abu. Oktober persekolahan. 3.40 atau lebih
( Utusan Malaysia) tentang pelbagai
2008. Kutipan yang baik lagi. Perlaksanaan
isu.
dikenakan bengkel ADaP yang
kepada setiap berkesan.
kelas.
Dapat membantu
GPMP bagi
RM1.50 P dan P
Februari Bahasa Melayu Setiap bulan guru
Membangunkan Pn. Rositah bt Hj. sebuah – terutamanya
2 Program NILAM hingga menuju ke arah menyemak buku
modal insan Kasim dibeli oleh dalam bidang
September. 3.40 atau lebih Nilam.
pelajar. penulisan dan
baik lagi.
ULBS.

MUKA SURAT : 41
ISU STRATEGIK 3 :

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Bahasa Melayu.

STRATEGI :

Membanteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap subjek Bahasa Melayu.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Dapat melahirkan GPMP bagi


RM750 pelajar yang Bahasa Melayu
Membangunkan Semua guru Mewujudkan jadual
1 Bulan Bahasa Melayu Mei 2008. Kewangan berbakat dalam menuju ke arah
modal insan. Bahasa Melayu. untuk setiap program.
sekolah. pelbagai bidang 3.40 atau lebih
bahasa. baik lagi.

Pelajar yang
bermasalah GPMP bagi
Program pelajar
Pertemuan pelajar mendapat Bahasa Melayu
Membangunkan Pn. Rositah bt Hj. Tiga bulan dengan kaunselor
2 dengan kaunselor perhatian menuju ke arah
modal insan. Kasim sekali selepas ujian /
sekolah. sewajarnya 3.40 atau lebih
peperiksaan.
daripada baik lagi.
kaunselor

MUKA SURAT : 42
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : BAHASA MELAYU

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Program Murni Bahasa

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap lemah dalam menjawab soalan Bahasa Melayu
berformat SPM.

Objektif : 1. Pelajar mendapat sekurang-kurangnya pencapaian gred lulus.

Tempoh / Tarikh : Mac hingga Ogos 2008.

Kumpulan Sasaran : 60 orang pelajar vokasional ( pelajar yang gagal Bahasa Melayu dalam peperiksaan
akhir tahun Tingkatan 4 )

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja. Pn. Rositah bt Hj. Kasim 1 hari
(Ketua Panitia)
2. Pemilihan pelajar. Pn. Rositah bt Hj. Kasim 3 hari
3. Penyusunan jadual. Pn. Aziah bt Mohamed 1 minggu
4. Penyediaan bahan En. Omar b. Bidin 1 minggu
5. Perlaksanaan program Pn. Rositah bt Hj. Kasim Mac hingga Ogos
Cik Noorazian bt Abd. Fadir 2008
Pn. Aziah bt Mohamed
Pn. Mariah bt Jantan
Pn. Sania bt Abu
Pn. Nor fudhlani bt Md Sukor
Pn. Zakira bt Che Hamid
En. Omar b. Bidin

6. Laporan perlaksanaan Pn. Aziah bt Mohamed 1 minggu selepas


tamat program

MUKA SURAT : 43
PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Program Skor A.

Rasional : Bilangan pelajar mendapat A dalam mata palajaran Bahasa Melayu meningkat.

Objektif : 1. Pelajar-pelajar dapat meningkatkan prestasi dalam ujian dan peperiksaan.

Tempoh / Tarikh : Sekali dalam bulan April 2008


Sekali dalam bulan Julai 2008

Kumpulan Sasaran : 60 orang pelajar Tingkatan 5 yang berpotensi mendapat pencapaian A.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja. Pn.Rositah bt Hj.Kasim 1 hari


2. Pemilihan pelajar Pn. Rositah bt Hj. Kasim 2 hari
3. Penyusunan jadual dan penyediaan bahan Pn. Zakira bt Che Hamid 3 hari
4. Perlaksanaan program En. Abd Rashid b. Lizan April ( 1 kali )
Cik Noorazian bt Abd Fadir Julai ( 1 kali )

MUKA SURAT : 44
PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Ceramah Teknik dan Bengkel Menjawab Soalan Bahasa Melayu

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab
soalan Bahasa Melayu berasaskan SPM.

Objektif : 1. Meningkatkan lagi kemahiran menjawab soalan SPM dengan cemerlang.

2. Membina daya keyakinan yang tinggi untuk mencapai tahap kecemerlangan


dalam peperiksaan SPM.

Tempoh / Tarikh : 2 kali dalam bulan Julai.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 5

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Pn.Rositah bt Hj. Kasim 1 hari


(Ketua Panitia)
2. Urusan peruntukan kewangan Pn.Rositah bt Hj.Kasim 1 hari
(Ketua Panitia)
3. Surat mesyuarat (penceramah luar) Cik Noorazian bt Abd Fadir 1 minggu
4. Pengesahan kehadiran penceramah luar Cik Noorazian bt Abd Fadir 1 minggu
5. Persediaan perlaksanaan ceramah
a) Alat siaraya , persediaan tempat En.Abd Rashid b. Lizan
Pn.Mariah bt Jantan 2 hari sebelum tarikh
b) Pengurusan bahan Pn.Nor fudhlani bt Md.Sukor perlaksanaan
Pn.Zakira bt Che Hamid
c) Kawalan pelajar Pn.Rositah bt Hj.Kasim
Cik Noorazian bt Abd Fadir
d) Urusan jamuan Pn.Sania bt Abu
Pn.Aziah bt Mohamad
e) Pengacara En.Omar b. Bidin
6. Laporan perlaksanaan Cik Noorazian bt Abd Fadir 1 minggu selepas
perlaksanaan
program.

MUKA SURAT : 45
PELAN OPERASI : 4

Nama Projek / Program : Akhbar dalam Pembelajaran dan Pembengkelan ADaP

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai isu semasa

Objektif : 1. Pelajar dapat meningkatkan minat membaca yang berterusan.

2. Pelajar mempunyai pengetahuan yang luas tentang pelbagai isu.

Tempoh / Tarikh : Pertengahan Februari hingga Oktober 2008.


Perbengkelan ADaP ( Utusan Malaysia ) Mac 2008.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 4 dan 5.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja. Pn.Rositah bt Hj.Kasim 1 hari


(Ketua Panitia)
2. Urusan peruntukan kewangan Pn. Mariah bt Jantan. setiap hujung bulan.
3. Surat menyurat ( penceramah ADaP ) Pn. Mariah bt Jantan 1 minggu
4. Pengesanan kehadiran penceramah ADaP Pn. Mariah bt Jantan 1 minggu
5. Penyediaan perlaksanaan ceramah / bengkel
a) Alat siaraya , persediaan tempat Pn. Zakira bt Che Hamid
b) Penyusunan bahan Pn. Mariah,Pn. Nor fudhlani 2 hari sebelum hari
c) Kawalan pelajar Pn. Rositah,Cik Noorazian perlaksanaan
d) Urusan jamuan Pn. Sania,Pn. Aziah
e) Pengacara En. Omar
6. Laporan perlaksanaan Pn. Mariah bt Jantan 1 minggu selepas
perlaksanaan
program.

MUKA SURAT : 46
PELAN OPERASI : 5

Nama Projek / Program : Program NILAM

Rasional : Tahap membaca dalam kalangan pelajar masih sederhana.

Objektif : 1. Pelajar dapat meningkatkan minat membaca yang berterusan.

2. Pelajar mempunyai pengetahuan yang luas tentang pelbagai isu.

Tempoh / Tarikh : Februari hingga September

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 4 dan 5 .

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Pn.Rositah bt Hj.Kasim 1 hari


( Ketua Panitia )
2. Mesyuarat jawatankuasa perlaksana 1 hari
GKMP, Ketua Panitia,
a) Agihan tugas Penyelaras Pusat Sumber.
b) Penentuan tarikh
3. Perlaksanaan program Semua guru Bahasa Melayu 1 hari
4. Pemantauan Semua guru Bahasa Melayu Februari hingga
September
5. Laporan perlaksanaan Pn. Rositah bt Hj. Kasim 1 minggu selepas
program
perlaksanaan

MUKA SURAT : 47
PELAN OPERASI : 6

Nama Projek / Program : Bulan Bahasa Melayu

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana dalam kemahiran berbahasa dan
menulis.

Objektif : Dapat melahirkan pelajar yang berbakat dalam pelbagai bidang bahasa.

Tempoh / Tarikh : Mei 2008

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 4 dan 5.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Pn.Rositah bt Hj.Kasim 1 hari


( Ketua Panitia)
2. Urusan peruntukan kewangan Pn. Rositah bt Hj. Kasim 1 hari
(Ketua Panitia)
3. Jadual / aturcara program Pn. Rositah bt Hj. Kasim 1 bulan

a) Pertandingan sudut bahasa Cik Noorazian bt Abd. Fadir 1 bulan


b) Pertandingan mempamerkan pantun Pn. Sania bt Abu 1 bulan
c) Pertandingan menulis esei En. Omar b. Bidin 1 minggu
d) Pertandingan teka silang kata Pn. Mariah bt Jantan 1 minggu
e) Pertandingan pidato Pn. Zakira bt Che Hamid
Cik Noorazian bt Abd Fadir 1 hari

Peruntukan hadiah Pn. Nor fudhlani bt Md. Sukor 1 minggu


Pn. Aziah bt Mohamad
4. Laporan perlaksanaan Pn. Rositah bt Hj. Kasim 1 mingu selepas
(Ketua Panitia) perlaksanaan
program

MUKA SURAT : 48
PELAN OPERASI : 7

Nama Projek / Program : Pertemuan pelajar bermasalah dengan kaunselor sekolah

Rasional : Segelintir pelajar mempunyai masalah sikap.

Objektif : Pelajar mengubah sikap yang kurang produktif terhadap subjek Bahasa Melayu.

Tempoh / Tarikh : Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali sepanjang tahun 2008

Kumpulan Sasaran : Pelajar yang mencapai markah rendah dalam setiap ujian / peperiksaan

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Pn. Rositah bt Hj. Kasim 1 hari
(Ketua Panitia )
2. Penyusunan jadual Pn. Rositah bt Hj. Kasim 1 minggu
3. Perlaksanaan program Semua guru Bahasa Melayu 3 kali setahun
4. Laporan perlaksanaan Pn. Rositah bt Hj. Kasim 1 minggu selepas
perlaksanaan
program

MUKA SURAT : 49
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PANITIA : BAHASA MELAYU

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV
1
Program Murni Bahasa
2
Program Skor A
3 Ceramah dan Bengkel Teknik
Menjawab Soalan
4 Akhbar Dalam Pembelajaran dan
Bengkel ADaP
5
Program Nilam
6
Bulan Bahasa Melayu
7 Pertemuan pelajar bermasalah
dengan kaunselor

MUKA SURAT : 50
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK


MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PANITIA

Panitia Bahasa Inggeris cemerlang setiap kali Peperiksaan SPM

MISI PANITIA

1. Mempertingkatkan pencapaian dan prestasi pelajar ke tahap yang membanggakan.


2. Memberi pendidikan yang berkualiti tinggi kepada pelajar-pelajar.
3. Melahirkan pelajar-pelajar yang mahir berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010

TAHUN SPM TARGET GPMP

2008 6.00

2009 5.70

2010 5.41

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 9 27 33 53 65 82 123 128


100 6.00
PERATUS 1.74 5.19 6.35 10.19 12.50 15.76 23.65 24.62

MUKA SURAT : 51
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Sebahagian guru B.I. mempunyai pengalaman luas dalam menanda W1. Take Off Value (TOV) pelajar vokasional adalah sangat lemah.
kertas SPM.

S2. Kemudahan peralatan multimedia membolehkan guru W2. Pelajar tidak boleh mengarang esei dengan baik.
melaksanakan Pengajaran-Pembelajaran dengan lebih berkesan.

S3. Program Panitia telah dirancang dengan teliti bagi membantu W3. Kebanyakkan pelajar menghadapi masalah untuk bertutur dalam
meningkatkan prestasi pelajar bahasa Inggeris.

W4. Guru kurang mempelbagaikan teknik pengajaran.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Pihak sekolah sering membiayai penyertaan guru untuk menghadiri T1. Pelajar mempunyai sikap negatif serta tidak minat mempelajari
kursus dan konvensyen bagi meningkatkan pengetahuan dan Bahasa Inggeris.
kepakaran.

O2. Pihak sekolah mengalakkan pembelian dan penambahan koleksi T2. Pelajar berasa malu dan tidak mempunyai keyakinan diri untuk
bahan multimedia bagi tujuan Pengajaran dan Pembelajaran. berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris.

O3. Kemudahan Internet yang disediakan di Cyber Café Sekolah dan T3. Pelajar kurang minat membaca.
bilik SALC mengalakkan pembelajaran kendiri dikalangan pelajar.

T4. Teknik pengajaran guru yang membosankan mempengaruhi


sikap negatif pelajar.

MUKA SURAT : 52
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris Peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi
GPMP (terbaik ialah 6.46 pada tahun 2005).

2. Pelajar lemah dalam kemahiran mengarang esei.

3. Sikap negatif pelajar yang tidak minat mempelajari Bahasa Inggeris memberi kesan besar terhadap prestasi mereka
bagi subjek ini.

MUKA SURAT : 53
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


PANITIA : BAHASA INGGERIS

TAHUN : 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK

Pencapaian pelajar dalam mata 1. Siri Bengkel ’Score


Meningkatkan A’ .
pelajaran Bahasa Inggeris Pada tahun 2008 GPMP GPMP 6.90
pencapaian 2. Ceramah teknik
Peperiksaan SPM tidak yang diperolehi adalah Peperiksaan
1. cemerlang pelajar GPMP 6.14 GPMP 6.00 menjawab B.I.
memberangsangkan dari segi baik berbanding tahun- Akhir Tahun
dalam subjek
GPMP (terbaik ialah 6.46 pada tahun sebelumnya. Tingkatan 4
Bahasa Inggeris.
tahun 2005).
1. Koleksi soalan-
Bilangan Bilangan soalan SPM dan
Memperbanyakka Bilangan jawapan
Pada tahun 2008 lebih latihan karangan
Pelajar lemah dalam kemahiran n latihan tubi karangan
2. banyak latihan tubi akan karangan ditambah
mengarang esei. berbentuk tahun lalu 2. Tugasan Pelajar
disediakan oleh panitia ditingkatkan sehingga
karangan cuma 8
kepada 16. sehingga 50%

1. English Language
50% pelajar Month
Sikap negatif pelajar yang tidak Pada tahun 2008 80% pelajar Bilangan pelajar
Meningkatkan (terutama
minat mempelajari Bahasa langkah-langkah untuk menyertai bermasalah sikap 2. Bengkel ’Newspaper
minat pelajar vokasional)
3. Inggeris memberi kesan besar menarik minat pelajar aktiviti-aktiviti berkurangan In Education’
dalam subjek mempunyai
terhadap prestasi mereka bagi dapat dilaksanakan oleh anjuran kepada 20%
Bahasa Inggeris masalah 3. English Day
subjek ini. panitia panitia sahaja.
sikap

MUKA SURAT : 54
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris Peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP
(terbaik ialah 6.46 pada tahun 2005).

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Bahasa Inggeris.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Siri Bengkel ’Score A’ Membangunkan En. Xavier April & Jun RM 100 Peningkatan GPMP bagi B.I. Perlaksanaan
modal insan George prestasi menuju ke arah bengkel
Kewangan pencapaian 6.00 atau lebih perbincangan dan
sekolah matapelajaran B.I. baik lagi. kefahaman.

2 Ceramah teknik Membangunkan Cik Pathiyil Julai RM 700 Peningkatan GPMP bagi B.I. Ceramah teknik
menjawab B.I. modal insan Meenakshi prestasi menuju ke arah menjawab soalan B.I.
Peruntukan pencapaian 6.00 atau lebih yang berkesan.
PIBG matapelajaran B.I. baik lagi.

MUKA SURAT : 55
ISU STRATEGIK 2 : Pelajar lemah dalam kemahiran mengarang esei.

STRATEGI : Memperbanyakkan latihan tubi berbentuk karangan.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Koleksi soalan-soalan Membangunkan Hjh Aisah Md. Jan 1bulan RM 500 Pelajar tahu cara GPMP bagi B.I. Guru panitia B.I.
SPM dan jawapan modal insan proses Caj minima jawapan sebenar menuju ke arah mengumpul soalan-
penyediaan kepada bagi 6.00 atau lebih soalan SPM dari
pelajar matapelajaran B.I. baik lagi. tahun 2003-2007
beserta model
jawapannya untuk
dicetak dan diedar
kepada pelajar

2 Tugasan Pelajar Membangunkan Semua guru Setiap dua Di tanggung Pelajar dapat GPMP bagi B.I. Guru panitia
modal insan Bahasa Inggeris minggu oleh sekolah menyiapkan menuju ke arah bekerjasama
tugasan / latihan 6.00 atau lebih menyediakan
dengan betul baik lagi. tugasan/ latihan
pelajar untuk
kegunaan bersama

MUKA SURAT : 56
ISU STRATEGIK 3 : Sikap negatif pelajar yang tidak minat mempelajari Bahasa Inggeris memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek ini.

STRATEGI : Meningkatkan minat pelajar dalam subjek Bahasa Inggeris

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 English Language Month Membangunkan Semua guru March RM 700 Pelajar berminat Peningkatan Merancang dan
modal insan Bahasa Inggeris Kewangan menyertai aktiviti- penyertaan melaksanakan
sekolah aktiviti yang sehingga 80% aktiviti-aktiviti yang
dianjurkan. atau lebih baik lebih menarik
lagi.

2 Bengkel ’Newspaper In Membangunkan Pn. Mlleka a/p March Ditaja oleh Pelajar berminat Perlaksanaan Merancang dan
Education’ modal insan Sinniah ’The Star’ menyertai aktiviti- 100% program. melaksanakan
aktiviti yang bengkel NIE
dianjurkan.

3 English Day Membangunkan Pn. Evafira Fiza Feb hingga RM 275 Pelajar Peningkatan Merancang dan
modal insan Bt. Zulkifle Oktober Kewangan berkomunikasi penyertaan melaksanakan
sekolah dalam Bahasa sehingga 80% aktiviti-aktiviti yang
Inggeris atau lebih baik lebih menarik.
lagi.

MUKA SURAT : 57
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : BAHASA INGGERIS

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Bengkel ’Score A’

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap lemah mengenai kaedah berkesan menjawab
soalan Bahasa Inggeris berasaskan SPM

Objektif : 1. Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan baik.

2. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel.

Tempoh / Tarikh : April dan Jun

Kumpulan Sasaran : Pelajar-pelajar yang tidak terlibat dengan program Berlian dan Delima tetapi
mempunyai harapan untuk Skor A dalam Bahasa Inggeris.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja En. Xavier George 1 hari


2. Mengenalpasti pelajar Semua guru Bahasa Inggeris 2 hari
3. Surat menyurat (penceramah/ penjaga) Hjh. Aisah Bt. Md. Jan 1 minggu
4. Pengesahan kehadiran penceramah Hjh. Aisah Bt. Md. Jan 1 minggu
5. Jadual Program En. Xavier George 1 hari
6. Persediaan perlaksanaan bengkel : 3 hari sebelum tarikh
a) Alat siaraya Pn. Samundi Iswari perlaksanaan
b) Persediaan tempat Pn. Mlleka a/p Sinniah
c) Pengurusan Bahan En. Xavier George
d) Urusan Jamuan Cik Nadiyah Bt. Shahrer
7. Perlaksanaan bengkel En. Xavier George 1 hari
8. Laporan perlaksanaan/ post mortem) En. Xavier George 1 minggu selepas
perlaksanaan
program

MUKA SURAT : 58
PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Ceramah Teknik Menjawab Soalan Bahasa Inggeris

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap lemah mengenai kaedah berkesan menjawab
soalan Bahasa Inggeris berasaskan SPM

Objektif : 1. Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan baik.

2. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi ceramah.

Tempoh / Tarikh : Julai

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5 Teknik dan Vokasional

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Penyediaan Modul Cik Pathiyil Meenakshi a/p 1minggu


Narayanan
2. Surat menyurat (penjaga) Hjh. Aisah Bt. Md. Jan 1 minggu
3. Taklimat kepada guru Hjh. Aisah Bt. Md. Jan 1 hari
4. Jadual Program Cik Pathiyil Meenakshi a/p 1 hari
Narayanan
5. Persediaan perlaksanaan ceramah: 3 hari sebelum tarikh
a) Alat siaraya Cik Nadiyah Bt. Shahrer perlaksanaan
b) Persediaan tempat Pn. Evafira Fiza Bt. Zulkifle
c) Pengurusan Bahan Cik Pathiyil Meenakshi a/p
Narayanan
d) Urusan Jamuan Pn. Nur Mardian’na Bt. Rosali
6. Perlaksanaan Ceramah Semua guru Bahasa Inggeris 2 hari
7. Laporan Perlaksanaan (post mortem) Cik Pathiyil Meenakshi a/p 1 minggu selepas
Narayanan pelaksanaan program

MUKA SURAT : 59
PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Koleksi soalan-soalan Bahasa Inggeris SPM dan Jawapan

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap lemah mengenai kaedah berkesan menjawab
soalan Bahasa Inggeris berasaskan SPM

Objektif : 1. Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan baik.

2. Pelajar dapat bahan latihan yang berguna berpandukan soalan SPM sebenar.

Tempoh / Tarikh : April

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 5

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Mengumpul soalan-soalan dari tahun 2003 hingga Hjh Aisah Bt. Md. Jan 2 minggu
2007 beserta jawapan
2. Mencetak Soalan Hjh Aisah Bt. Md. Jan 2 minggu

3. Mengedar bahan Semua guru Bahasa Inggeris 1 minggu

MUKA SURAT : 60
PELAN OPERASI : 4

Nama Projek / Program : Tugasan Pelajar

Rasional : Kebolehan pelajar mengarang esei masih di tahap yang lemah.

Objektif : 1. Pelajar dapat menghurai isi karangan dengan baik.

2. Pelajar dapat meningkatkan keupayaan mengeja dan membina ayat melalui


latih tubi

Tempoh / Tarikh : Setiap dua minggu sepanjang tahun 2008

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 5

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan penyediaan soalan Semua guru Bahasa Inggeris Setiap dua minggu

2. Mencetak soalan Semua guru Bahasa Inggeris Setiap dua minggu


mengikut giliran.

3. Perlaksanaan tugasan dalam kelas Semua guru Bahasa Inggeris Setiap dua minggu
berdasarkan kelas masing-
masing.

4. Menerbitkan contoh karangan terbaik Semua guru Bahasa Inggeris Seminggu selepas
berdasarkan kelas masing- perlaksanaan
masing. tugasan

MUKA SURAT : 61
PELAN OPERASI : 5

Nama Projek / Program : English Language Month

Rasional : Tahap penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar adalah rendah.

Objektif : 1. Pelajar dapat menyertai aktiviti-aktiviti anjuran panitia.

2. Pelajar dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris

Tempoh / Tarikh : March

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 4 dan 5

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Hjh. Aisah Bt. Md. Jan 2 hari
2. Urusan peruntukan kewangan Hjh. Aisah Bt. Md. Jan 1 hari
3. Aturcara program Pn. NurMardianna Bt. Rosali 1 hari
4. Perlaksanaan Program : 1 bulan
i) Pelancaran Bulan Bahasa Inggeris Cik Pathiyil Meenakshi 1 hari
ii) Essay Writing Competition Pn. Jenny Chen 2 hari
iii) Spelling Bee En. Xavier George 1 hari
iv) Singing Competition Pn. Evafira Fiza Bt. Zulkifle 1 hari
v) English Corner Pn. Samundi Iswari 2 minggu
vi) Interclass Public Speaking Cik Nadiyah Bt. Sharer 1 hari
Pn. Mlleka a/p Sinniah

5. Laporan perlaksanaan (post mortem) Hjh. Aisah Bt. Md. Jan 1 minggu selepas
pelaksanaan program

MUKA SURAT : 62
PELAN OPERASI : 6

Nama Projek / Program : Bengkel ’Newspaper In Education’

Rasional : Tahap penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar adalah rendah.

Objektif : 1. Pelajar dapat menyertai aktiviti-aktiviti anjuran panitia.

2. Pelajar dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris

Tempoh / Tarikh : 19 March

Kumpulan Sasaran : Tingkatan 5

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Pn. Mlleka a/p Sinniah 1 hari
2. Surat Menyurat kepada akhbar ’The Star’ Pn. Mlleka a/p Sinniah 1 minggu
3. Pengesahan kehadiran Penceramah Pn. Mlleka a/p Sinniah 1 minggu
4. Aturcara program Pn. Mlleka a/p Sinniah 1 hari
5. Persediaan perlaksanaan bengkel : 3 hari sebelum tarikh
a) Alat siaraya En. Xavier George perlaksanaan
b) Persediaan tempat Hjh. Aisah Bt. Md Jan
c) Urusan Jamuan Pn. Jenny Chen

6. Perlaksanaan bengkel Semua guru Bahasa Inggeris


7. Laporan perlaksanaan Pn. Mlleka a/p Sinniah

MUKA SURAT : 63
PELAN OPERASI : 7

Nama Projek / Program : English Day

Rasional : Tahap penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar adalah rendah.

Objektif : 1. Pelajar dapat menyertai aktiviti-aktiviti anjuran panitia.

2. Pelajar dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris

Tempoh / Tarikh : Februari hingga Oktober

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 4 dan 5

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Pn. Evafira Bt. Zulkifle 1 hari
2. Urusan Kewangan Pn. Evafira Bt. Zulkifle 1 hari
3. Penyediaan dan pencetakan Bahan (mengikut giliran) Semua guru Bahasa Inggeris 1 minggu
4. Perlaksanaan Program Semua guru Bahasa Inggeris 1 hari setiap minggu
5. Urusan hadiah ( mengikut giliran) Semua guru Bahasa Inggeris 1 hari
6. Laporan perlaksanaan Semua guru Bahasa Inggeris 3 hari selepas
perlaksanaan
program

MUKA SURAT : 64
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PANITIA : BAHASA INGGERIS

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1 Bengkel ‘Score A’

2 Ceramah Teknik Menjawab Soalan

3 Koleksi Soalan dan Jawapan B.I.

4 Tugasan Pelajar

5 English Language Month

6 Bengkel NIE

7 English Day

MUKA SURAT : 65
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK


PANITIA MATEMATIK / MATEMATIK TAMBAHAN

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PANITIA

Mencapai matlamat untuk merealisasikan pencapaian matapelajaran Matematik 10 yang


terbaik di antara sekolah- sekolah Teknik. Juga memenuhi hasrat menjadikan Sekolah
Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang menjelang 2010.

MISI PANITIA

1. Misi utama untuk mencapai GPMG 3.96 dan selaras dengan Target Sekolah.

2. Memastikan tiada pelajar yang diunjurkan gagal dalam peperiksaan SPM 2008

3. Membentuk pelajar yang bersahsiah, berkemahiran dan berkeupayaan untuk berhadapan


cabaran masa akan datang.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN 2008 HIGGA 2010

MATEMATIK MATEMATIK TAMBAHAN

TAHUN SPM TARGET GPMP TAHUN SPM TARGET GPMP

2008 3.96 2008 5.80

2009 3.76 2009 5.50

2010 3.57 2010 5.20

MUKA SURAT : 66
PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN MATEMATIK

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 75 80 85 100 45 45 45 45 0
100 3.96
PERATUS 14.4 15.3 16.3 19.6 8.6 8.6 8.6 8.6 0

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN MATEMATIK TAMBAHAN

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 15 15 20 24 30 30 60 75 0
100 5.76
PERATUS 5.5 5.5 7.4 8.9 11.1 11.1 22.3 28.2 0

MUKA SURAT : 67
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


MATA PELAJARAN MATEMATIK/ MATEMATIK TAMBAHAN

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 .Panitia mempunyai ramai guru-guru yang berkaliber,ada di antaranya W1. Kualiti pencapaian PMR pelajar dalam matematik yang masuk ke sekolah ini
adalah guru pakar dan cemerlang dalam bidang mereka. Ada juga yang kebanyakannya adalah rendah, bagi pelajar Teknik, gred C atau B manakala
menjadi pemeriksa Kertas Matematik atau Matematik Tambahan SPM yang pelajar vokasional,gred D
berpengalaman.

S2. Program-program dirancang untuk kategori pelajar yang baik iaitu Program W2. Kebanyakkan pelajar Teknik sederhana dalam matematik dan lemah dalam
Berlian; Sederhana iaitu Tusyen PIBG dan yang lemah iaitu Program Emas matematik tambahan. Pelajar Vokasional pula sangat lemah dalam
penguasaan asas matematik menengah rendah.

S3. Selain itu, tindakan susulan juga diambil bagi mengukuhkan lagi prestasi W3. Minat dan sikap kebanyakan pelajar terhadap matematik adalah dingin,
pelajar yang masih lemah dengan mengadakan kelas tambahan. tambahan pula dengan pengamalan medium P & Pnya dalam Bahasa
Inggeris.

S4. Pihak pentadbir menberikan okongan yang sepenuhnya bagi menjayakan


program- program yang dirancangkan demi mencapai matlamat yang
ditetapkan.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Panitia membuat perancangan awal mengadakan beberapa siri program T1. Pelajar malas mentelaah, membuat kerja rumah dan latihan yang diberikan
memberi peluang untuk mencapai sasaran GPMP. serta kekerapan ponteng kelas-kelas tambahan yang di jalankan

O2. Mengambil kesempatan dari Program Akademik anjuran T2. Masalah sikap dan minat pelajar terhadap matapelajaran matematik dan
pihak sekolah selain dari program panitia sendiri matematik tambahan adalah amat meruncingkan.

O3. Memberi tumpuan pada kelas elite dan kelas yang lemah T3. Masalah penguasaan Bahasa Inggeris dan sikap acuh tak acuh terhadap
persediaan bagi menghadapi setiap peperiksaan yang dijadualkan

O4. Segala kemudahan yang dibekalkan digunakan sepenuhnya bagi


menjayakan program yang dirancang seperti Komputer, makmal cyber dsn.

MUKA SURAT : 68
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN MATHEMATICS / ADDITIONAL MATHEMATICS

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Pencapaian dalam peperiksaan topikal, pertengahan tahun, akhir tahun dan SPM 2007 tidak mencapai tahap yang
diharapkan.

2. Pelajar tidak mempunyai minat serta keyakinan diri untuk menguasai konsep dan kemahiran dalam kaedah
penyelesaian dan teknik menjawab soalan.

MUKA SURAT : 69
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


PANITIA MATEMATIK / MATEMATIK TAMBAHAN

TAHUN : 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK
Meningkatkan
1. Meningkat dan
pencapaian yang GPMP
mengekalkan Bilangan
lebih cemerlang Pep.Akhir
pencapaian pelajar pelajar dapat GPMP
Pencapaian dalam peperiksaan berdasarkan TOV, Thn. Maths Program Berlian dan
dalam peperiksaan mencapai Mathematics 3.96
topikal, pertengahan tahun dan ETR dan juga - 4.16 Delima
1. Topikal, Pertengahan Target Gred GPMP Additional
akhir tahun tidak mencapai tahap GPMP yang telah GPMP
tahun dan akhir tahun. SPM 2008 Mathematics 5.72
yang disasarkan dan diharapkan. disasarkan dalam Pep.Akir Thn. Program Tusyen PIBG
2. Mencapai GPMP SPM yang telah untuk SPM.
peperiksaan yang Add Maths
Maths – 3.96 dan disasarkan.
dirancangkan - 6.00
Add Maths – 5.72.
serta SPM 2008.
Menyediakan Bilangan pelajar
Pelajar tidak mempunyai Meningkatkan Pencapaian Ceramah Teknik
pelajar dengan mencapai
keyakinan diri sendiri untuk keupayaan dan Kelulusan Prestasi dan Menjawab Soalan
membentuk kelulusan 100%
2. menguasai kemahiran dalam kemampuan pelajar Peringkat kemahiran
keyakinan diri dalam Pep.
kaedah penyelesaian dan teknik untuk mencapai SPM 100% kurang dari Kem Perkampungan
supaya cemerlang Percubaan
menjawab soalan. kelulusan 100% 100 % Akademik
dalam SPM. SPM2008.

MUKA SURAT : 70
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

MATA PELAJARAN : MATEMATIK/ MATEMATIK TAMBAHAN

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Pencapaian dalam peperiksaan topikal, pertengahan tahun dan akhir tahun tidak mencapai tahap yang disasarkan dan diharapkan.

STRATEGI :

Meningkatkan pencapaian yang lebih cemerlang berdasarkan TOV, ETR dan juga GPMP yang telah disasarkan dalam peperiksaan yang dirancangkan
serta SPM 2008.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Menghasilkan 10 Bilangan pelajar Program Induk


En. Azhar Jalil Pn. Peruntukan pelajar Tek mendpt. A bagi disediakan oleh JK
Program Berlian Vasanthi A/P K. disediakan .mendpt. A bagi kedua-dua aliran Pengurusan Program
Feb. – Jun
Program Delima Teras 2 Munusamy oleh Pihak M/P Add Maths bagi M/P Maths Kelas Tambahan.
Program Emas 2008
En. Hau Kim Chai sekolah dan dan 5 orang dan Add Maths Pengajaran oleh guru
PIBG pelajar Vokasional meningkat spt. matematik yang di
yang dirancang. lantik.
2 Program Induk
disediakan oleh JK
Bilangan pelajar Pengurusan Program
Pn. Sawiyah Feb. – Sumbangan Pelajar lulus
Program Tusyen PIBG Teras 2 yang mendapat A Kelas Tambahan.
Saidin Ogos 2008 dari PIBG. dalam SPM 100%
meningkat. Pengajaran oleh guru
matematik yang di
lantik.

MUKA SURAT : 71
ISU STRATEGIK 2 :

Pelajar tidak mempunyai keyakinan diri sendiri untuk menguasai kemahiran dalam kaedah penyelesaian dan teknik menjawab soalan.

STRATEGI :

Menyediakan pelajar dengan membentuk keyakinan diri supaya cemerlang dalam SPM.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 80% pelajar
Teknik menjawab
mendapat 100% pelajar
Guru Pakar dan soalan diuruskan oleh
Ceramah Teknik kemahiran cara berkemahiran
Teras 2 Cemerlang 2 hari RM 400± guru pajkar
Menjawab Soalan menjawab soalan menjawab soalan
Pn. Shakila Safri matematik dan
SPM dan cara dengan baik .
AJKnya.
pemarkahan.
2 Program Induk
disediakan oleh JK
100% pelajar
Guru Pakar dan 90% pelajar Pengurusan Program
Kem Perkampungan berkeyakinan
Teras 2 Cemerlang 1 hari RM 400± berkeyakinan Kelas Tambahan.
Akademik lulus dengan
Pn. Shakila Safri untuk lulus SPM Pengajaran oleh guru
cemerlang
matematik yang di
lantik oleh Panitia.

MUKA SURAT : 72
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : MATEMATIK/ MATEMATIK TAMBAHAN

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Program Berlian,Delima dan Emas

Rasional : Memenuhi hasrat dan matlamat sekolah untuk mencapai Kecemerlangan menjelang
2010

Objektif : 1. Pelajar mendapat pendidkan terbaik dan bermutu demi mecapai


kecemerlangan

2. Meningkat GPMP sekolah dan menjadi sekolah terbilang di kalangan sekolah


SMT yang terbilang.

Tempoh / Tarikh : Feb. - Jun

Kumpulan Sasaran : Berlian – pelajar Teknik yang terbaik


Emas – pelajar Teknik yang lemah
Delima – pelajar Vokasional yang terbaik

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Mesyuarat Perlaksanaan oleh JK Pengurusan Pn. Shakila Safri 1 hari


2. Agihan Tugas kepada Pengurus dan AJK Program Pn. Shakila Safri 1 hari
3. Agihan Jadual Pelaksanaan Program Pn. Shakila Safri 1 hari
4. Penyeliaan dan pengawasan pelaksanaan Program AJK Program Feb. – Jun
5. Laporan dan Dokumentasi AJK Program 1 minggu

MUKA SURAT : 73
PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Program Tusyen PIBG

Rasional : Memberi peluang kepada pelajar untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan serta


memperkukuhkan konsep matematik sebagai persediaan untuk peperiksaan SPM.

Objektif : 1. Pelajar dapat menunjukkan peningkatan prestasi dalam ujian dan peperiksaan.

2. Pelajar dapat menaikkan GPMP mereka sebagai penanda aras kemajuan.

Tempoh / Tarikh : Feb. - Ogos

Kumpulan Sasaran : Semua kelas peperiksaan Ting. 5

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Mesyuarat Perlaksanaan oleh JK Pengurusan Pn. Shakila Safri 1 hari


2. Agihan Tugas kepada Pengurus dan AJK Program Pn. Shakila Safri 1 hari
3. Agihan Jadual Pelaksanaan Program Pn. Shakila Safri 1 hari
4. Penyeliaan dan pengawasan pelaksanaan Program AJK Program Feb. – Jun
5. Laporan dan Dokumentasi AJK Program 1 minggu

MUKA SURAT : 74
PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Ceramah Teknik Menjawab Soalan Matematik/Matematik Tambahan untuk SPM
2008

Rasional : Pelajar memperolehi teknik dan strategi mengenalpasti fokus utama soalan dan
cara- cara untuk mendapatkan markah.

Objektif : 1. Pelajar mendapat pendedahan kaedah menjawab soalan dengan betul serta
dapat merancang jawapan yang baik untuk menjimatkan masa.

2. Pelajar lebih berkeyakinan semasa menjawab soalan peperiksaan SPM 2008.

Tempoh / Tarikh : Pertengahan Ogos

Kumpulan Sasaran : Semua Pelajar Teknik dan Vokasional Ting. 5 yang akan menghadapi peperiksaan
SPM 2008.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Melantik seorang guru matematik sebagai ketua dan


Pn. Shakila Safri 1 hari
AJKnya.
2. Penentuan tarikh, tempat dan masa pelaksanaan
Pn. Shakila Safri dan AJKnya 1 hari
Ceramah.
3. Mengeluarkan surat lantikan dan pemberitahuan 1 minggu sebelum
Pn. Shakila Safri
tugas kepada guru matematik. Program
4. Menentu dan mengesahkan Penceramah Dalaman Pn. Shakila Safri 1 hari
5. Membuat anggaran untuk segala perbelanjaan. Pn. Shakila Safri
6. Penyediaan tempat. AJK berkenaan 1 hari
7. Penyeliaan dan pengawasan ketika ceramah. AJK berkenaan 1 hari
8. Laporan dan Dokumentasi. AJK berkenaan 1 minggu

MUKA SURAT : 75
PELAN OPERASI : 4

Nama Projek / Program : Kem Perkampungan Akademik

Rasional : Memperkukuhkan fahaman dan kemahiran pelajar untuk menghadapi peperiksaan


SPM

Objektif : 1. Pelajar mendapat keyakinan diri dan berupaya menjawab soalan SPM dengan
baik.

2. Membentuk pelajar yang berkemahiran serta mampu menghadapi cabaran.

Tempoh / Tarikh : Hujung Ogos

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Ting. 5 yang mengambil peperiksaan SPM 2008.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Mesyuarat kerja dan pelaksanaan JK Pengurusan Kem


1 hari
Perkampungan Akademik
2. Penentuan tarikh, tempat dan masa pelaksanaan
Pn. Shakila Safri dan AJKnya 1 hari
Ceramah.
3. Mengeluarkan surat lantikan dan pemberitahuan 1 minggu sebelum
Pn. Shakila Safri
tugas kepada guru matematik. Program
4. Menentu dan mengesahkan Penceramah Dalaman Pn. Shakila Safri 1 hari
5. Membuat anggaran untuk segala perbelanjaan. Pn. Shakila Safri
6. Penyediaan tempat. AJK berkenaan 1 hari
7. Penyeliaan dan pengawasan ketika ceramah. AJK berkenaan 1 hari
8. Laporan dan Dokumentasi. AJK berkenaan 1 hari

MUKA SURAT : 76
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PANITIA : MATEMATIK/ MATEMATIK TAMBAHAN

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1 Program Berlian & Emas

2 Program Tusyen PIBG

3 Ceramah Teknik Menjawab Soalan

4 Kem Perkampungan Akademik

MUKA SURAT : 77
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK 2008


MATA PELAJARAN : SEJARAH
VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PANITIA

Panitia Sejarah Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah cemerlang setiap kali peperiksaan SPM

MISI PANITIA

1. Memberi pendidikan yang berkualiti tinggi kepada pelajar bagi subjek Sejarah

2. Mewujudkan pelajar yang dinamik, kreatif dan berdaya maju

3. Memastilkan pelajar yang mengambil subjek Sejarah memperoleh gred yang membanggakan.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010

TAHUN SPM TARGET GPMP

2008 5.05

2009 4.80

2010 4.60

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 14 42 68 80 87 93 72 66 0
100 5.05
PERATUS 2.68 8.0 13.0 15.3 16.6 17.8 13.7 12.6 0

MUKA SURAT : 78
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


MATA PELAJARAN : SEJARAH

TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Semua guru Sejarah adalah senior dan berpengalaman luas W1. TOV pelajar dalam subjek Sejarah berasaskan kepetusan PMR adalah
sederhana

S2. Bilangan guru Sejarah mencukupi W2. Kebanyakan pelajar mempunyai asas yang lemah dalam subjek Sejarah
pada peringkat menengah rendah lagi
S3. Beberapa orang guru Sejarah terlibat dengan Lembagaan Peperiksaan W3. Pertentangan penumpuan iaitu kesibukan menghadiri kursus, mesyuarat
sebagai penanda kertas pepriksaan SPM dan tugas sekolah dengan tugas mengajar dalam kelas
S4. Guru Sejarah adalah berkelayakan ijazah dalam bidang tersebut W4. Tempoh waktu pembelajaran subjek Sejarah di Sekolah tidak mencukupi

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Ratio/ kadar guru- murid mencukup iaitu 9 guru dengan 16 kelas T1. Gejala sosial yang menular dalam kalangan murid seperti tidak
berdisiplin, bersikap malas suka melepak merokok dan sebagainya

O2. Alat Bantu belajar yang pelbagai – carta, gambarajah, T2. Tambah nilai dari segi bahan pengajaran yang rendah kerana bahan
yang digunakan kebanyakkan diambil dari buku teks sama seperti
pelajar
O3. Bahan rujukan Sejarah sebenarnya sangat banyak jika ada usaha T3. Kesukaran pelajar untuk mempersembahkan jawapan soalan Sejarah
meneroka – internet dan media lain dengan tepat berformat peperiksaan SPM
O4. Bilik sumber yang lengkap dengan pelbagai kemudahan T4. Persepsi pelajar bahawa memang sukar untuk memperoleh gred
cemerlang bagi subjek Sejarah

T5 Value yang rendah subjek Sejarah pada pandangan pelajar berbanding


subjek yang lain

MUKA SURAT : 79
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : SEJARAH

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sejarah Peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP
(Terbaik 5.67 bagi SPM 2004 dan terburuk 7.11 SPM 2003)

2. Walaupun banyak rujukan bahan mengenai Sejarah tetapi ianya masih sukar difahami kerana format pemarkahan
yang sering berubah dan skop yang terlalu luas

3. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Sejarah

MUKA SURAT : 80
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


PANITIA : SEJARAH

TAHUN : 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK

Siri Bengkel dan


Pencapaian pelajar dalam
Ceramah Teknik
mata pelajaran Sejarah Meningkatkan Pada tahun 2008
GPMP 6.99 Menjawab Sejarah
peperiksaan SPM adalah tidak pencapaian GPMP yang diperolehi GPMP bagi
Peperiksaan
1. memberangsangkan dari segi cemerlang pelajar adalah baik subjek GPMP 5.05
Akhir Tahun Program Skor A
GPMP (terbaik 5.67 dalam subjek berbanding tahun- Sejarah
Ting 4 Sejarah
SPM2004 dan terburuk 7.11 Sejarah tahun sebelumnya
SPM 2003
Program Permataku
Sejarah
Walaupun banyak rujukan
Kem Sejarah /
bahan mengenai Sejarah Memperbanyakka Pada tahun 2008 lebih Bilangan dan Cuma 30%
perkampungan
tetapi masih sukar difahami n bahan-bahan bnayak bahan rujukan bentuk bahan bahan telah Bahan ditambah
2. akademik
kerana format permarkahan Sejarah berformat berformat SPM yang dapat disediakan sehingga 50%
yang sering berubah dan skop SPM disediakan Panitia disediakan oleh Panitia
yang terlalu luas
Lawatan ke tempat-
Pada tahun 2008 Bilanagan
Membanteras Peratus 60% pelajar tempat bersejarah
langkah-langkah pelajar Sejarah
Sikap pelajar yang memberi sikap pelajar yang keberkesana Sejarah
pembaikan terhadap bermasalah
3. kesan besar terhadap prestasi kurang produktif n langkah mempunyai
sikap pelajar dapat sikap
mereka bagi subjek Sejarah terhadap subjek pembaikan masalah
dilaksanakan oleh berkurangan
Sejarah berkenaan sikap
panitia kepada 20%

MUKA SURAT : 81
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

MATA PELAJARAN : SEJARAH

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Pencapaian pelajar dalam subjek Sejarah Peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP ( terbaik 5.67 SPM 2004 dan terburuk

STRATEGI :

Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Sejarah

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Pelaksanaan bengkel
En Muhamad
RM 500.00 Peningkatan GPMP bagi kefahaman dan
Bengkel dan Ceramah Rizal b Abd Rasol
Membangunkan 2 kali prestasi Sejarah menuju ceramah teknik
1 teknik menjawab
modal insan setahun Peruntukan pencapaian mata ke arah 5.05 atau menjawab soalan
Sejarah En Juslan b
Sekolah pelajaran Sejarah lebih baik lagi Sejarah yang
Jusoh
berkesan
Peningkatan GPMP bagi
RM 200.00
prestasi Sejarah menuju
Program Skor A Mac Menwujudkan jadual
Membaangunka Pn Zakira bt Che pencapaian mata ke arah 5.05
2 Sejarah hingga Sumbangan kelas tambahan Skor
n modal insan Hamid pelajaran Sejarah dengan
September pelajar & A
penambahan penambahan
PIBG sekolah
bilangan calon A jumlah calon A
GPMP bagi
RM 200.00
Peningkatan Sejarah menuju
Mac Mewujudkan jadual
Membangunkan En Abd Rashid b prestasi ke arah 5.05
3 Program Permataku hingga Sumbangan kelas tambahan
modal insan Lizan pencapaian mata denagan
September pelajar dan program Permataku
pelajaran Sejarah mensifarkan
PIBG sekolah
calon 9G

MUKA SURAT : 82
ISU STRATEGIK 2 :

Walaupun banyak rujukan bahan mengenai Sejarah tetapi masih sukar dafahami kerana format pemarkahan yang berubah dan skop yang luas dalam subjek Sejarah

STRATEGI :

Memperbanyakkan bahan-bahan Sejarah berformat SPM

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Pelajar terdedah GPMP bagi Guru Panitia Sejarah


RM 800.00
Kem Sejarah / dengan format subjek Sejarah menyediakan soalan
Membangunkan Pn Mlleka a/p Oktober
1 Perkampungan soalan dan menuju ke arah –soalan SPM lepas
modal insan Sinniah Peruntukan
Akademik jawapan sebenar 5.05 atau lebih dan soalan-soalan
Sekolah
SPM sejarah baik lagi ramalan

MUKA SURAT : 83
ISU STRATEGIK 3 :

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Sejarah

STRATEGI :

Membanteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap subjek Sejarah

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

RM 500.00
Pelajar dapat
Kewangan motivasi dan
Lawatan ke tempat-
Mebangunkan 1 kali sekolah menghayati Pelaksanaan Lawatan sambil
1 tempat bersejarah di En Tan Sim Tiam
modal insan setahun kepentingan 100% program belajar
negara kita
Sumbangan Sejarah dalam
PIBG kehidupan

MUKA SURAT : 84
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : SEJARAH

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Bengkel dan Teknik menjawab Sejarah SPM

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana megenai kaedah berkesan menjawab
soalan Sejarah berasaskan SPM

Objektif : 1. Pelajar dapat menguasai teknik dan kaedah menjawab soalan Sejarah
mengikut format SPM

2. Pelajar mendapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel dan
ceramah

Tempoh / Tarikh : 2 kali setahun – Ogos

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5 - Kumpulan A –aliran Teknik


- Kkumpulan B – aliran vokasional

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Perbincangan & penyediaan kertas kerja En Muhamad Rizal b Abdul 1 hari


Rasol

2 Urusan peruntukan kewangan Pn Norazifah bt Ahmad 1 hari


(ketua panitia)

MUKA SURAT : 85
3 Surat menyurat ( penceramah ) En Muhamad Rizal b Abdul 1 minggu
Rasol (Teknik )
En Juslan b Jusoh
(Vokasional)
4 Pengesahan kehadiran penceramah En Muhamad Rizal b Abdul 1 minggu
Rasol
En Juslan b Jusoh
5 Jadual / aturcara Program En Muhamad Rizal b Abdul 1 hari
Rasol
En Juslan b Jusoh
6 Persediaan pelaksanaan ceramah/bengkel: 3 hari sebelum
a) Alat siaraya En Rashid b Lizan pelaksanaan
b) Persediaan tempat En Tan Sim Tiam
c) Pengurusan bahan Pn Zakira Che Hamid
d) Urusan jamuan Pn Mlleka a/p Sinniah
e) Kawalan murid Pn Hjh Sarah bt Samat
7 Pelaksanaan Ceramah/ Bengkel En Muhamad Rizal B Abdul 1 hari
Rasol
En Juslan b Jusoh
8 Laporan pelaksanaan En Muhamad Rizal b Abd 1 minggu selepas
Rasol pelaksanaan
En Juslan b Jusoh program

MUKA SURAT : 86
PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Program Skor A Sejarah

Rasional : Pelajar berpotensi untuk mencapai keputusan terbaik (1A & 2A)

Objektif : 1. Pelajar dapat didedahkan dengan cara dan pendekatan untuk pencapaian
terbaik dalam Sejarah

2. Melahirkan lebih ramai calon A dalam peperiksaan SPM

Tempoh / Tarikh : 1 kali seminggu – Mac hingga September

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar yangmendapat A Sejarah dalam peperiksaan Akhir tahun ting 4

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Pn Zakira bt Che Hamid 1 minggu


2 Urusan peruntukan kewangan Pn Norazifah bt Ahmad 1 minggu
(ketua Panitia)
3 Penyediaan jadual Pn Zakira bt Che Hamid 1 minggu
4 Persediaan program
a) pengurusan bahan Pn Mlleka a/p Sinniah Mac – September
5 Pelaksanaan Program Semua ahli panitia Mac - September
6 Laporan pelaksanaan Pn Zakira bt Che Hamid 1 minggu selepas
program berakhir

MUKA SURAT : 87
PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Program Permataku

Rasional : Membimbing pelajar yang lemah menguasai kaedah menjawab Kertas Sejarah
dengan lebih berkesan

Objektif : 1. Mengurangkan bilangan pelajar gagal dalam kertas Sejarah SPM atau sifar 9G

2. Pelajar dapat dibimbing dan tunjuk cara menguasai kemahiran belajar Sejarah

Tempoh / Tarikh : 2 minggu sekali - Mac hingga September

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar aliran teknik dan vokasional yang mendapat markah kurang daripada
15 % dalam peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 (2007)

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Perbincangan dan penyediaan Kertas kerja En Abd Rashid b Lizan 1 minggu


2 Urusan Peruntukan kewangan Pn Norazifah bt Ahmad 1 minggu
( ketua panitia )
3 Peyediaan Jadual En Juslan b Jusoh 1 minggu
4 Persediaan pelaksanaan program Mac - September
a) pengurusan bahan En Abd Rashid b Lizan
En Juslan b Jusoh
5 Pelaksanaan Program Semua guru Sejarah Mac – September
7 Laporan pelaksanaan (post mortem) En Rashid b Lizan 1 minggu selepas
pelaksanaan program
berakhir

MUKA SURAT : 88
PELAN OPERASI : 4

Nama Projek / Program : Kem Sejarah/ Perkampungan Akademik

Rasional : Ramai pelajar yang kurang memahami kaedah menjawab Sejarah dengan berkesan

Objektif : 1. Pelajar diberikan pendedahan dan kemahiran menjawab soalan mengikut


format kertas soalan Sejarah SPM

2. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna dan motivasi daripada program

Tempoh / Tarikh : Sehari - Oktober

Kumpulan Sasaran : Pelajar tingkatan 5 aliran vokasonal dan teknik

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Pn Mlleka a/p Sinniah 1 minggu


2 Urusan peruntukan kewangan Pn Norazifah bt Ahmad 1 minggu
(ketua Panitia)
3 Jadual/ aturcara Program Pn Mlleka a/ Sinniah 1 minggu
4 Persediaan Pelaksanaan kem Pn Mlleka a/p Sinniah 3 hari sebelum tarikh
pelaksanaan
a) Alat siaraya En Muhamad Rizal
b) Persediaan tempat En Tan Sim Tiam
c) Pengurusan bahan En Rashid b Lizan
d) Urusan jamuan Pn Zakira bt Che Hamid

5 Pelaksanaan Kem Semua guru Sejarah 1 hari


6 Laporan pelaksanaan (post mortem) Pn Mlleka a/p Sinniah Seminggu selepas
pelaksanaan program

MUKA SURAT : 89
PELAN OPERASI : 5

Nama Projek / Program : Lawatan ke tempat-tempat Bersejarah

Rasional : Pelajar perlu diberi motivasi dalam pemupukan minat terhadap mata pelajaran
Sejarah

Objektif : 1. Meningkatkan motivasi dan nilai kepentingan subjek Sejarah dalam kalangan
pelajar

2. Mengiktiraf kemampuan dan penghargaan kepada pelajar dalam mata


pelajaran Sejarah

Tempoh / Tarikh : Sehari - Mei

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar teknik dan vokasional yang mendapat A dalam peperiksaan

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Perbincangan dan penyediaan kertas kerja En Tan Sim Tiam 1 minggu


2 Urusan Peruntukan kewangan Pn Norazifah bt Ahmad 1 minggu
( ketua Panitia)
3 Surat menyurat En Tan Sim Tiam 1 minggu
4 Jadual / aturcara program En Tan Sim Tiam 1 hari
5 Persediaan pelaksanaan lawatan 1 minggu sebelum
a) surat menyurat penjaga En Tan Sim Tiam tarikh pelaksanaan
b) surat kebenaran En Muhamad Rizal b Abdul
c) pengangkutan Rasol

6 Pelaksanaan lawatan En Tan Sim Tiam 1 hari


En Muhamad Rizal b Abdul
Rasol
7 Pelaporan (post mortem) En Muhamad Rizal b Abdul 1 minggu selepas
Rasol program
dilaksanakan

MUKA SURAT : 90
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PANITIA : SEJARAH

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1 Teknik Menjawab Soalan SPM

2 Program Skor A

3 Program Permataku
Kem Sejarah / Perkampungan
4
akademik
Lawatan ke tempat-tempat
5
bersejarah

MUKA SURAT : 91
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK


MATA PELAJARAN : FIZIK

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PANITIA

Panitia Fizik SMTMT cemerlang setiap kali peperiksaan SPM

MISI PANITIA

1. Memberi pendidikan yang berkualiti tinggi kepada semua pelajar untuk cemerlang dalam matapelajaran Fizik

2. Mewujudkan pelajar yang dinamik, kreatif, berdaya maju dan berkemahiran yang mampu mencapai cabaran globalisasi

3. Memastikan pelajar memperolehi gred yang baik dan membanggakan bagi subjek Fizik

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010

TAHUN SPM TARGET GPMP

2008 5.98

2009 5.68

2010 5.48

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 5 8 17 16 34 48 112 27 0
100.00 5.98
PERATUS 1.87 2.99 6.36 5.99 12.73 17.97 41.94 10.11 0

MUKA SURAT : 92
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


MATA PELAJARAN : FIZIK

TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Semua guru Fizik berpengalaman dan berkelayakan dalam ijazah bidang W1. Pelajar kurang berminat terutama susah memahami konsep dalam Bahasa
berkenaan Inggeris

S2. Peruntukan kewangan mata pelajaran Fizik mencukupi dan makmal Fizik W2. Pelajar sukar memahami Konsep Fizik yang terlalu abstrak
yang mencukupi
S3. Alat bantu mengajar yang semakin bertambah W3. Teknik belajar dan ulangkaji yang tidak bersistematik dan lemah dalam
menjawab soalan
S4. Buku rujukan di perpustakaan sekolah mencukupi W4. Masa pengajaran dan pembelajaran tidak mencukupi
W5. Pendedahan kerjaya masa depan pelajar kurang
PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Guru – guru berpengalaman untuk menyemak kertas peperiksaan SPM T1. Gejala malas dikalangan murid semakin menjadi-jadi dan lemah dalam B.
Inggeris

O2. Pusat sumber sekolah dan Makmal Fizik yang lengkap dengan pelbagai T2. Pengaruh luar seperti rakan sebaya, pusat hiburan, media, internet yang
kemudahan. mempengaruhi pelajar bersikap negatif terhadap pelajaran.
O3. Sokongan yang baik daripada pihak sekolah dan PIBG T3. Tiada dorongan ibubapa
O4. Guru cemerlang daripada sekolah berhampiran T4. Pelajar mempunyai asas Sains dan Matematik yang lemah

MUKA SURAT : 93
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : FIZIK

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Fizik peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP( terbaik
6.29 bagi SPM 2004 dan terburuk 7.21 bagi SPM 2001)

2. Pelajar menghadapi kesukaran untuk mengingati formula Fizik dan definasi terminology Fizik dan bila formula itu
perlu digunakan.

MUKA SURAT : 94
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


PANITIA : FIZIK

TAHUN : 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK
1. Siri bengkel dan
Pencapaian pelajar dalam mata teknik menjawab
pelajaran Fizik peperiksaan SPM Meningkatkan Pada tahun 2008 GPMP GPMP 7.36 Fizik
pencapaian pelajar yang diperolehi adalah GPMP bagi peperiksaan 2. Program kelas
1. tidak memberangsangkan dari GPMP 5.98
cemerlang pelajar baik berbanding tahun- subjek Fizik akhir tahun Tuisyen
segi GPMP( terbaik 6.29 bagi matapelajaran Fizik
SPM 2004 dan terburuk 7.21 bagi dalam subjek Fizik tahun sebelumnya ting. 4
SPM 2001)
60% pelajar 1. Helaian Formula
Meningkatkan tidak Strategi Fizik
Pada tahun 2008, pelajar
Pelajar menghadapi kesukaran kemahiran menulis Peratus mengingati dipelbagaikan 2. Modul definasi
boleh mengingati
2. untuk memahami konsep Fizik formula dan keberkesana formula Fizik untuk terminologi fizik
formula dan memahami
memahami konsep n dinilai dan meningkatkan
konsep Fizik
Fizik memahami kemahiran pelajar
konsep Fizik

MUKA SURAT : 95
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

MATA PELAJARAN : FIZIK

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Fizik peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP( terbaik 6.29 bagi SPM 2004 dan terburuk 7.21 bagi SPM 2001)

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek FIZIK

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Bengkel dan ceramah Membangunkan Pn Jahara bt Kalil Sekali RM 300 Peningkatan GPMP bagi FIZIK Pelaksanaan bengkel
teknik menjawab Fizik modal insan En Abdull Manaf sepenggal Peruntukan prestasi menuju ke arah kefahaman dan
PIBG pencapaian 5.98 atau lebih ceramah teknik
matapelajaran baik lagi. menjawab soalan
FIZIK fizik yang berkesan.
2 Kelas tuisyen Membangunkan Pn Sawiyah bt Feb-OKt RM 4000 Peningkatan GPMP bagi Fizik Mewujudkan jadual
modal insan Saidin Peruntukan prestasi menuju ke arah kelas Tuisyen
PIBG pencapaian 5.98 atau lebih
matapelajaran baik lagi.
Fizik

MUKA SURAT : 96
ISU STRATEGIK 2 :

Pelajar menghadapi kesukaran untuk menulis definasi terminologi Fizik dan Konsep Fizik

STRATEGI : Meningkatkan kemahiran menulis definasi terminologi Fizik dan Konsep Fizik

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Helaian Formula Membangunkan Pn Jahara Kalil 1 bulan Kewangan Pelajar mudah GPMP bagi Fizik Guru Panitia Fizik
modal insan proses sekolah mengingat menuju ke arah mengedarkan helaian
penyediaan formula Fizik 5.98 atau lebih kpd pelajar
baik lagi.
2 Definasi terminologi Membangunkan Cik Sharifah 1 bulan Kewangan Pelajar dapat GPMP bagi Fizik Guru Panitia Fizik
Fizik modal insan Saadiah proses sekolah menghafal menuju ke arah mengedarkan helaian
penyediaan terminologi Fizik 5.98 atau lebih kpd pelajar
baik lagi.

MUKA SURAT : 97
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : FIZIK

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Bengkel dan ceramah teknik menjawab FIZIK

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab
soalan FIZIK berasaskan SPM

Objektif : 1. Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan sistematik

2. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel dan
ceramah

Tempoh / Tarikh : Sekurang-kurangnya 2 kali setahun sepanjang tahun 2008

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan & penyediaan kertas kerja Tn Hj Zuzly b. Ibrahim 1 hari


2. Urusan peruntukkan kewangan Tn Hj Zuzly b. Ibrahim 1 hari
3. Surat-menyurat (penceramah/penjaga) Pn Dayang Halimah bt Talip 1 minggu
4. Pengesahan kehadiran penceramah Pn Dayang Halimah bt Talip 1 minggu
5. Jadual /atur cara program En Abdull Manaf 1 hari
6. Persediaan pelaksanaan ceramah/bengkel En Abdull Manaf 3 hari sebelum tarikh
a) Alat siaraya Pn Suhana Sukiman pelaksanaan
b) Persediaan tempat
c) Pengurusan bahan
d) Urusan jamuan
7. Pelaksanaan ceramah/bengkel Cik Sharifah & En Abdull 1 hari
Manaf
8. Laporan pelaksanaan (post mortem) dan dokumentasi Pn Jahara Kalil 1 minggu selepas
pelaksanaan program

MUKA SURAT : 98
PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Program TuisyenFizik

Rasional : 1. Guru-guru Fizik membimbing pelajar supaya mereka dapat memahami dan
menguasai konsep-konsep penting dalam Fizik
2. Dengan adanya kefahaman yang kukuh dalam konsep-konsep penting, dapatlah
pelajar menjawab soalan-soalan dengan lebih yakin.
Objektif : 1. Meningkatkan kemahiran menjawab soalan berorientasikan SPM

2. Menambahkan keyakinan pelajar dalam menghadapi peperiksaan SPM

Tempoh / Tarikh : Feb – Okt 2008

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 5

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan & penyediaan kertas kerja Tn Hj Zuzly b. Ibrahim 1 hari


( Ketua Panitia )
2. Penyediaan tarikh pelaksanaan kelas-kelas Tuisyen Pn Syakila Bt Safri 1 minggu
3. Penyediaan Jadual Waktu kelas tuisyen Pn Syakila Bt Safri 1 minggu
4. Penyediaan Program Kelas tuisyen Pn Syakila Bt Safri 1 hari
5. Persediaan pelaksanaan kelas tuisyen Guru yang terlibat 3 hari
a) nota
b) latihan
6. Pelaksanaan kelas tuisyen Guru yang terlibat 1 hari
7. Laporan pelaksanaan dan rekod kehadiran Guru yang terlibat 1 hari
8. Urusan kewangan Pn Sawiyah bt Saidin (PIBG) Bulan Mei & Okt

MUKA SURAT : 99
PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Penyediaan Helaian Formula

Rasional : Kebolehan untuk mengingatkan formula masih dalam tahap yang sederhana

Objektif : 1. Pelajar dapat mengukuhkan memori untuk formula

2. Pelajar lebih berminat dalam Fizik

Tempoh / Tarikh : Sepanjang tahun 2008

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan & penyediaan kertas kerja Tn Hj Zuzly Ibrahim 1 hari


( Ketua Panitia )
2. Urusan peruntukan kewangan Tn Hj Zuzly Ibrahim 1 hari
3. Penyediaan Terminologi Fizik Cik Sharifah Saadiah 1 minggu
4. Helaian Formula Pn Jahara Kalil 2 hari
5. Formula dan terminology dihantar untuk diriso Guru Berkenaan 1 minggu
6. Helaian formula dan definasi terminologi Fizik Guru yang terlibat 1 hari
diagihkan kepada semua pelajar
7. Pelaksanaan penggunaan Helaian Semua guru Sepanjang tahun
8. Laporan pelaksanaan Semua guru Setiap mesyuarat
panitia

MUKA SURAT : 100


PELAN OPERASI : 4

Nama Projek / Program : Penyediaan Modul untuk definasi Termonologi Fizik

Rasional : Pelajar dapat menulis definasi terminologi Fizik dan Konsep Fizik untuk mendapat
gred yang lebih baik dalam peperiksaan SPM

Objektif : 1. Pelajar dapat mendedahkan kepada teknik menulis definasi terminologi Fizik
dan Konsep Fizik dengan betul.

2. Pelajar mahir menulis definasi terminologi Fizik dan Konsep Fizik

Tempoh / Tarikh : Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan & penyediaan kertas kerja Tn Hj Zuzly b. Ibrahim 1 hari


2. Urusan peruntukan kewangan Tn Hj Zuzly b. Ibrahim 1 hari
3. Penyediaan modul Tn Hj Zuzly b. Ibrahim 1minggu
4. Latihan dalam Modul di hantar untuk diriso Pn Sawiyah bt Saidin 3 hari
5. Modul di agih kepada semua pelajar Semua guru yang terlibat 1 hari
6. Pelaksanaan Bengkel Semua guru yang terlibat 3 hari
7. Pelaporan pelaksanaan Pn Faezah bt Mohamad 1 hari
8. Penggunaan dan rujukan modul Semua guru yang terlibat Sepanjang tahun

MUKA SURAT : 101


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PANITIA : FIZIK

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV
1 Bengkel dan ceramah teknik
menjawab Fizik
2 Helaian Formula Dan Terminologi
Fizik
3 Program Tusyen Fizik

4 Perkongsian Pintar di kalangan


guru Fizik

MUKA SURAT : 102


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK 2008


MATA PELAJARAN : KIMIA

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PANITIA

Panitia Kimia SMTMT cemerlang setiap kali peperiksaan SPM

MISI PANITIA

1. Memberi pendidikan yang berkualiti tinggi kepada semua pelajar untuk cemerlang dalam matapelajaran Kimia

2. Mewujudkan pelajar yang dinamik, kreatif, berdaya maju dan berkemahiran yang mampu mencapai cabaran globalisasi

3. Memastikan pelajar memperolehi gred yang baik dan membanggakan bagi subjek kimia

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010

TAHUN SPM TARGET GPMP

2008 6.40

2009 6.10

2010 5.80

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 5 8 17 16 34 48 112 27 0
100.00 6.40
PERATUS 1.87 2.99 6.36 5.99 12.73 17.97 41.94 10.11 0

MUKA SURAT : 103


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


MATA PELAJARAN : KIMIA

TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Semua guru Kimia berpengalaman dan berkelayakan dalam ijazah bidang W1. Pelajar kurang berminat
berkenaan

S2. Peruntukan kewangan mata pelajaran Kimia mencukupi dan makmal Kimia W2. Pelajar sukar memahami Konsep Kimia Yang terlalu abstrak
yang mencukupi
S3. Alat bantu mengajar yang semakin bertambah W3. Teknik belajar dan ulangkaji yang tidak bersistematik dan lemah dalam
menjawab soalan
S4. Buku rujukan di perpustakaan sekolah mencukupi W4. Masa pengajaran dan pembelajaran tidak mencukupi
W5. Pendedahan kerjaya masa depan pelajar kurang
PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Guru – guru berpengalaman untuk menyemak kertas peperiksaan SPM T1. Gejala malas dikalngan murid semakin menjadi-jadi

O2. Pusat sumber sekolah dan Makmal Kimia yang lengkap dengan pelbagai T2. Pengaruh luar seperti rakan sebaya, pusat hiburan, media, internet yang
kemudahan. mempengaruhi pelajar bersikap negatif terhadap pelajaran.
O3. Sokongan yang baik daripada pihak sekolah dan PIBG T3. Tiada dorongan ibubapa
O4. Guru cemerlang daripada sekolah berhampiran T4. Pelajar mempunyai asas Sains dan Matematik yang lemah

MUKA SURAT : 104


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : KIMIA

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran KIMIA peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP( terbaik
6.74 bagi SPM 2004 dan terburuk 7.85 bagi SPM 2002)

2. Pelajar menghadapi kesukaran untuk menulis formula Kimia serta persamaan kimia yang seimbang

MUKA SURAT : 105


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


PANITIA : KIMIA

TAHUN : 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK
1. Siri bengkel dan
Pencapaian pelajar dalam mata teknik menjawab
pelajaran KIMIA peperiksaan SPM Meningkatkan KIMIA
Pada tahun 2008 GPMP GPMP 8.36 2. Program kelas
tidak memberangsangkan dari pencapaian pelajar
yang diperolehi adalah GPMP bagi peperiksaan Tuisyen
1. segi GPMP( terbaik 6.74 bagi cemerlang pelajar GPMP 6.40
baik berbanding tahun- subjek KIMIA akhir tahun matapelajaran
SPM 2004 dan terburuk 7.85 bagi dalam subjek
tahun sebelumnya ting. 4 KIMIA
SPM 2002) KIMIA

60% pelajar 1. Kad memori


Meningkatkan tidak mahir Strategi Formula ion
Pada tahun 2008, pelajar
Pelajar menghadapi kesukaran kemahiran menulis Peratus menulis dipelbagaikan 2. Modul untuk
mahir menulis formula
2. untuk menulis formula Kimia serta formula dan keberkesana formula untuk Formula KIMIA dan
dan menyeimbangkan persamaan KIMIA
persamaan kimia yang seimbang menyeimbangkan n dinilai KIMIA dan meningkatkan
persamaan KIMIA
persamaan KIMIA persamaan kemahiran pelajar
KIMIA

MUKA SURAT : 106


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

MATA PELAJARAN : KIMIA

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran KIMIA peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP( terbaik 6.74 bagi SPM 2004 dan terburuk 7.85 bagi SPM 2002)

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek KIMIA

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Bengkel dan ceramah Membangunkan Pn Faezah bt Sekali RM 300 Peningkatan GPMP bagi Pelaksanaan bengkel
teknik menjawab KIMIA modal insan Mohamad sepenggal Peruntukan prestasi KIMIA menuju ke kefahaman dan
PIBG pencapaian arah 6.40 atau ceramah teknik
matapelajaran lebih baik lagi. menjawab soalan
KIMIA KIMIA yang
berkesan.
2 Kelas tuisyen Membangunkan Pn Sawiyah bt Feb-OKt RM 4000 Peningkatan GPMP bagi Mewujudkan jadual
modal insan Saidin Peruntukan prestasi KIMIA menuju ke kelas Tuisyen
PIBG pencapaian arah 6.40 atau
matapelajaran lebih baik lagi.
KIMIA

MUKA SURAT : 107


ISU STRATEGIK 2 :

Pelajar menghadapi kesukaran untuk menulis formula Kimia serta persamaan kimia yang seimbang

STRATEGI : Meningkatkan kemahiran menulis Formula kimia dan persamaan kimia

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Kad Memori Formula Membangunkan En Mohd Rizal b. 1 bulan RM 400 Pelajar mudah GPMP bagi Guru Panitia Kimia
Ion modal insan Mazlan proses Caj minima mengingat KIMIA menuju ke menyediakan Kad
penyediaan kepada formula KIMIA arah 6.40 atau Memori Formula ion
pelajar dan lebih baik lagi.
sumbangan
guru KIMIA
2 Modul untuk formula Membangunkan Pn Ho Peng Hee Setiap Kewangan Pelajar dapat GPMP bagi Latihan wajib setiap
ion dan persamaan modal insan minggu sekolah menyiapkan KIMIA menuju ke minggu
KIMIA latihan dalam arah 6.40 atau
modul dengan lebih baik lagi.
betul.

MUKA SURAT : 108


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : KIMIA

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Bengkel dan ceramah teknik menjawab KIMIA

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab
soalan KIMIA berasaskan SPM

Objektif : 1. Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan sistematik

2. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel dan
ceramah

Tempoh / Tarikh : Sekurang-kurangnya 2 kali setahun sepanjang tahun 2008

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan & penyediaan kertas kerja Pn Ho Peng Hee 1 hari


2. Urusan peruntukkan kewangan Pn Ho Peng Hee 1 hari
3. Surat-menyurat (penceramah/penjaga) Pn Dayang Halimah bt Talip 1 minggu
4. Pengesahan kehadiran penceramah Pn Dayang Halimah bt Talip 1 minggu
5. Jadual /atur cara program En Mohd Rizal b. Mazlan 1 hari
6. Persediaan pelaksanaan ceramah/bengkel En Mohd Rizal b. Mazlan 3 hari sebelum tarikh
e) Alat siaraya Pn Sawiyah bt Saidin pelaksanaan
f) Persediaan tempat
g) Pengurusan bahan
h) Urusan jamuan
7. Pelaksanaan ceramah/bengkel En Azhar b. Ab Rahim 1 hari
8. Laporan pelaksanaan (post mortem) dan dokumentasi Pn Faezah bt Mohamad 1 minggu selepas
pelaksanaan program

MUKA SURAT : 109


PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Program Tuisyen KIMIA

Rasional : 1. Guru-guru KIMIA membimbing pelajar supaya mereka dapat memahami dan
menguasai konsep-konsep penting dalam KIMIA
2. Dengan adanya kefahaman yang kukuh dalam konsep-konsep penting, dapatlah
pelajar menjawab soalan-soalan dengan lebih yakin.
Objektif : 1. Meningkatkan kemahiran menjawab soalan berorientasikan SPM

2. Menambahkan keyakinan pelajar dalam menghadapi peperiksaan SPM

Tempoh / Tarikh : Feb – Okt 2008

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 5

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan & penyediaan kertas kerja Pn Ho Peng Hee 1 hari


( Ketua Panitia )
2. Penyediaan tarikh pelaksanaan kelas-kelas Tuisyen Pn Syakila Bt Safri 1 minggu
3. Penyediaan Jadual Waktu kelas tuisyen Pn Syakila Bt Safri 1 minggu
4. Penyediaan Program Kelas tuisyen Pn Syakila Bt Safri 1 hari
5. Persediaan pelaksanaan kelas tuisyen Guru yang terlibat 3 hari
c) nota
d) latihan
6. Pelaksanaan kelas tuisyen Guru yang terlibat 1 hari
7. Laporan pelaksanaan dan rekod kehadiran Guru yang terlibat 1 hari
8. Urusan kewangan Pn Sawiyah bt Saidin Bulan Mei & Okt

MUKA SURAT : 110


PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Penyediaan Kad Memori Ion

Rasional : Kebolehan untuk mengingatkan formula ion masih dalam tahap yang sederhana

Objektif : 1. Pelajar dapat mengukuhkan memori untuk formula ion

2. Pelajar lebih berminat dalam KIMIA

Tempoh / Tarikh : Sepanjang tahun 2008

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan & penyediaan kertas kerja Pn Ho Peng Hee 1 hari


( Ketua Panitia )
2. Urusan peruntukan kewangan Pn Ho Peng Hee 1 hari
3. Penyediaan formula ion En Mohd Rizal b. Mazlan 1 minggu
4. Menaip formula – formula ion En Mohd Rizal b. Mazlan 2 hari
5. Formula ion dihantar untuk diriso En Mohd Rizal b. Mazlan 1 minggu
6. Cetakan formula ion dalam bentuk kad da dilaminate En Mohd Rizal b. Mazlan 2 minggu
7. Kad memori diagihkan kepada semua pelajar Guru yang terlibat 1 hari
8. Pelaksanaan penggunaan Kad Memori Semua guru Sepanjang tahun
9. Laporan pelaksanaan Semua guru Setiap mesyuarat
panitia

MUKA SURAT : 111


PELAN OPERASI : 4

Nama Projek / Program : Penyediaan Modul untuk Formula KIMIA dan Persamaan KIMIA

Rasional : Pelajar dapat menulis formula kimia dan persamaan kimia untuk mendapat gred
yang lebih baik dalam peperiksaan SPM

Objektif : 1. Pelajar dapat mendedahkan kepada teknik menulis formula kimia dan
persamaan kimia dengan betul.

2. Pelajar mahir menulis formula kimia dan persamaan kimia

Tempoh / Tarikh : Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan & penyediaan kertas kerja Pn Ho Peng Hee 1 hari


2. Urusan peruntukan kewangan Pn Ho Peng Hee 1 hari
3. Penyediaan modul Pn Ho Peng Hee 1minggu
4. Latihan dalam Modul di hantar untuk diriso Pn Sawiyah bt Saidin 3 hari
5. Modul di agih kepada semua pelajar Semua guru yang terlibat 1 hari
6. Pelaksanaan Bengkel Semua guru yang terlibat 3 hari
7. Pelaporan pelaksanaan Pn Faezah bt Mohamad 1 hari
8. Penggunaan dan rujukan modul Semua guru yang terlibat Sepanjang tahun

MUKA SURAT : 112


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PANITIA : KIMIA

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV
Bengkel dan ceramah teknik
1
menjawab KIMIA
2 Tuisyen KIMIA

3 Kad Memori Formula Ion


Modul Formula dan Persamaan
4
KIMIA

MUKA SURAT : 113


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK


MATA PELAJARAN : SAINS

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PANITIA

Subjek sains cemerlang dalam peperiksaan SPM

MISI PANITIA

1. Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang sains

2. Menyedia dan menyempurnakan pengajaran dan pembelajaran yang cemerlang demi menghasilkan kegemilangan dalam matapelajaran sains

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2008

TAHUN SPM TARGET GPMP

2008 3.30

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 42 50 66 44 19 20 9 2 0
100 3.21
PERATUS 16.67% 19.84% 26.19% 17.46% 7.54% 7.94% 3.57% 0.79% 0%

MUKA SURAT : 114


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


MATA PELAJARAN : SAINS

TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Bilangan guru sains mencukupi. W1. TOV pelajar vokasional yang mengambil subjek sains berasaskan keputusan
PMR adalah sederhana sahaja.

S2. Teori sains diperkukuhkan dengan eksperimen. W2. Kebanyakan pelajar mencapai asas yang lemah bagi subjek sains dan
bahasa Inggeris.
S3. Seorang guru sains pemeriksa kertas 2 untuk peperiksaan SPM. W3. Pertentangan penumpuan iaitu kesibukan urusan mesyuarat dan tugas di
sekolah serta tugas mengajar di kelas.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk subjek sains adalah lebih T1. Seorang guru sains mempunyai masalah kesihatan.
mencukupi .

O2. Banyak CD courseware dari Kementerian dibekalkan kepada panitia Sains. T2. Semua guru sains juga sibuk untuk mempelajari dan mendalami subjek baru
iaitu Applied Science.
O3. Setip guru diberi laptop untuk digunakan dalam P&P T3. Bahasa Inggeris yang menjadi bebanan kepada pelajar.
T4. Pelajar masih lemah dalam kemahiran proses sains

MUKA SURAT : 115


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : SAINS

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenal pasti ialah :

1. Pencapaian pelajar dalam subjek sains SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP iaitu pada tahun 2006 ialah
4.27.

2. Kemahiran sains proses pelajar masih di tahap sederhana.

3. Pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris.

MUKA SURAT : 116


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


PANITIA : SAINS

TAHUN : 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK

Meningkatkan 1. Bengkel dan


Pencapaian pelajar dalam subjek Pada tahun 2008 GPMP GPMP 8.49
pencapaian ceramah teknik
sains SPM tidak yang diperolehi adalah GPMP bagi Peperiksaan
1. cemerlang pelajar GPMP 3.30 menjawab Sains
memberangsangkan dari segi baik berbanding tahun- subjek Sains Akhir Tahun
dalam subjek
GPMP. tahun sebelumnya. Ting. 4
Sains 2. Klinik Sains.

Meningkatkan 1. Tutorial subjek


kemahiran Sains Sains.
Proses Pelajar dan
Pada tahun 2008 GPMP GPMP 8.49
ini dapat 2. Kuiz Sains
Kemahiran Sains Proses Pelajar yang diperolehi adalah GPMP bagi Peperiksaan
2. membantu GPMP 3.30
masih di tahap sederhana. baik berbanding tahun- subjek Sains Akhir Tahun
meningkatkan
tahun sebelumnya. Ting.4
pencapaian
cemerlang dalam
subjek Sains.

1. Bank soalan dan


Memperbanyakka
Pada tahun 2008 lebih Bilangan dan Cuma 20% jawapan bagi
n bahan Sains
Pelajar lemah memahami banyak bahan rujukan bentuk bahan bahan telah Bahan ditambah subjek Sains.
3. yang mudah
Bahasa Inggeris. tambahan dapat yang dapat disediakan sehingga 60%
difahami oleh
disediakan oleh panitia. disediakan. oleh panitia. 2. Penyediaan Bantu
pelajar.
mengajar

MUKA SURAT : 117


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

MATA PELAJARAN : SAINS

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Pencapaian pelajar dalam subjek Sains Peperiksaan SPM adalah tidak memberangsangkan dari segi GPMP

STRATEGI :

Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Sains.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Perlaksanaan
Peningkatan GPMP bagi Sains
Bengkel dan ceramah 2 kali RM 200.00 bengkel kefahaman
Membangunkan Pn. Rohaizah prestasi menuju ke arah
1 teknik menjawab dalam Peruntukan dan ceramah teknik
modal insan Abd. Majid pencapaian 3.30 atau lebih
Sains. setahun PIBG menjawab soalan
subjek Sains. baik lagi.
Sains yang berkesan.

Peningkatan GPMP bagi Sains


Mewujudkan jadual
Membangunkan Pn.Rohaizah Abd. Jun hingga prestasi menuju ke arah
2 Klinik Sains. Tiada khas untuk pelajar
modal insan. Majid Oktober pencapaian 3.30 atau lebih
Sains.
subjek sains. baik lagi.

MUKA SURAT : 118


ISU STRATEGIK 2 :

Kemahiran Sains Proses Pelajar masih di tahap sederhana.

STRATEGI :

Meningkatkan kemahiran sains proses pelajar.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Peningkatan GPMP bagi Sains


RM 200.00 Mewujudkan jadual
Membangunkan Mei hingga prestasi menuju ke arah
1 Tutorial subjek Sains. En. Rizal Mazlan Sumbangan tutorial untuk pelajar
modal insan. Oktober pencapaian 3.30 atau lebih
PIBG Sains.
subjek Sains. baik lagi.

Peningkatan GPMP bagi Sains


RM 200.00
Membangunkan Jun hingga prestasi menuju ke arah Soalan kuiz setiap
2 Kuiz Sains En. Azhar Rahim Sumbangan
modal insan. Oktober pencapaian 3.30 atau lebih minggu.
PIBG
subjek Sains baik lagi.

MUKA SURAT : 119


ISU STRATEGIK 3 :

Pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris.

STRATEGI :

Memperbanyakkan bahan yang mudah difahami oleh pelajar.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Guru panitia Sains


GPMP bagi Sains
Bank soalan dan 3 bulan Pelajar tahu cara menyediakan nota
Membangunkan menuju ke arah
1 jawapan bagi subjek Pn. Nurhidayati proses Tiada jawapan sebenar khas soalan dan
Modal insan. 3.30 atau lebih
Sains. penyediaan bagi subjek Sains. jawapan Sains
baik lagi.
berorientasikan SPM.

Bahan bantu Peningkatan Guru panitia Sains


RM 2000.00 mengajar Sains sehingga 60% Bekerjasama
Penyediaan bahan Membangunkan Feb hingga
2 En. Azhar Rahim Kewangan semakin banyak bahan bantu menyediakan bahan-
bantu mengajar. modal insan. Mei
Sekolah digunakan oleh mengajar yang bahan P & P untuk
guru. disediakan. kegunaan bersama.

MUKA SURAT : 120


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : SAINS TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Bengkel dan ceramah teknik menjawab Sains.

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab
Soalan Sains berasaskan SPM.

Objektif : 1. Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan sistematik.

2. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel dan
ceramah.

Tempoh / Tarikh : 2 kali setahun.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5 Vokasional

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Perbincangan & penyediaan kertas kerja Pn. Rohaizah Abd. Majid 1 hari
2 Urusan peruntukan kewangan. Pn. Rohaizah Abd. Majid 1 hari
3 Surat-menyurat (penceramah) Pn. Nurhidayati 1 minggu
4 Pengesahan kehadiran penceramah Pn. Nurhidayati 1 minggu
5 Jadual/atur cara program En. Azhar 1 hari
6 Persediaan pelaksanaan ceramah/bengkel En. Azhar & Pn. Nurhidayati 3 hari sebelum tarikh
a) alat siaraya pelaksanaan.
b) persediaan tempat
c) pengurusan bahan
d) urusan jamuan
7. Pelaksanaan ceramah Pn. Nurhidayati 1 hari
8. Laporan pelaksanaan Pn. Rohaizah 1 minggu selepas
pelaksanaan
program.

MUKA SURAT : 121


PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Klinik Sains

Rasional : Kefahaman pelajar tentang teori sains di tahap sederhana.

Objektif : 1. Pelajar mendapat membuat nota ringkas sendiri.

2. Pelajar dapat memahami teori sains dengan lebih mendalam.

Tempoh / Tarikh : Jun hingga Oktober

Kumpulan Sasaran : Pelajar yang gagal dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Perbincangan & penyediaan kertas kerja Pn. Rohaizah 1 hari


2 Jadual Pn. Rohaizah 1 hari
3 Pelaksanaan Semua guru Jun hingga Oktober
4 Laporan pelaksanaan Pn. Suriati Selepas bulan
Oktober

MUKA SURAT : 122


PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Tutorial subjek Sains

Rasional : Kemahiran sains proses pelajar masih di tahap sederhana.

Objektif : 1. Meningkatkan kemahiran sains proses pelajar.

2. Pelajar dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan kemahiran sains


proses(khusus Bahagian A & C kertas 2) dengan sistematik.

Tempoh / Tarikh : Jun hingga Oktober

Kumpulan Sasaran : Pelajar yang gagal dalam peperiksaan pertengahan tahun .

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Perbincangan & penyediaan kertas kerja En. Rizal 1 hari


2 Jadual En. Rizal 1 hari
3 Pelaksanaan En. Azhar & Pn. Nurhidayati Jun hingga Oktober
4 Laporan pelaksanaan En. Rizal Selepas bulan
Oktober

MUKA SURAT : 123


PELAN OPERASI : 4

Nama Projek / Program : Kuiz Sains

Rasional : Kefahaman pelajar tentang kemahiran sains proses masih di tahap sederhana.

Objektif : 1. Pelajar sentiasa memperkembangkan pemikirannnya.

2. Pelajar dapat berfikir secara rasional dan logikal.

Tempoh / Tarikh : Jun hngga Oktober

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5 vokasional

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Perbincangan & penyediaan kertas kerja En. Azhar 1 hari


2 Urusan peruntukan kewangan Pn. Rohaizah 1 hari
3 Jadual En. Azhar 1 hari
4 Pelaksanaan Semua guru Jun hingga Oktober
5 Laporan pelaksanaan Pn. Rohaizah Selepas bulan
Oktober

MUKA SURAT : 124


PELAN OPERASI : 5

Nama Projek / Program : Bank soalan dan jawapan bagi subjek Sains.

Rasional : Bahan rujukan Sains yang kurang difahami oleh pelajar kerana dalam Bahasa
Inggeris .

Objektif : 1. Memperbanyakkan bahan sains yang mudah difahami oleh pelajar.

2. Pelajar tahu cara jawapan sebenar bagi subjek sains.

Tempoh / Tarikh : 3 bulan proses penyediaan.

Kumpulan Sasaran : Semua tingkatan 5 vokasional.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Perbincangan & penyediaan kertas kerja Pn. Rohaizah 1 hari


2 Pelaksanaan Pn. Nurhidayati 3 Bulan
3 Laporan pelaksanaan Pn. Nurhidayati Selepas 3 bulan
pelaksanaan

MUKA SURAT : 125


PELAN OPERASI : 6

Nama Projek / Program : Penyediaan Bahan Bantu Mengajar

Rasional : Bahan rujukan mengenai Sains sukar difahami kerana pelajar lemah memahami
Bahasa Inggeris.

Objektif : 1. Memperbanyakkan bahan bantu mengajar dan mudah difahami oleh pelajar.

2. Memastikan P & P dalam keadaan yang terancang dan memudahkan tugas


guru yang mengajar.

Tempoh / Tarikh : Feb hingga Mei

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5 Vokasional

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Perbincangan & penyediaan kertas kerja Pn. Rohaizah 1 hari


2 Urusan peruntukan kewangan Pn. Rohaizah 1 hari
3 Pelaksanaan En.Azhar Feb hingga Mei
4 Laporan pelaksanaan En. Azhar Selepas bulan Mei

MUKA SURAT : 126


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PANITIA : SAINS

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV
Bengkel dan ceramah teknik
1
menjawab Sains
2 Klinik Sains

3 Tutorial Subjek Sains

4 Kuiz Sains
Bank Soalan dan jawapan bagi
5
subjek Sains
6 Penyediaan bahan bantu mengajar.

MUKA SURAT : 127


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK


MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PANITIA

Panitia Pendidikan Islam Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah cemerlang setiap kali peperiksaan SPM.

MISI PANITIA

1. Memberi pendidikan yang berkualiti kepada pelajar Islam bagi menghasilkan kecemerlangan akademik,koakademik dan sahsiah.

2. Membentuk insan berkemahiran yang mampu menghadapi cabaran globaloisasi.

3. Mempastikan pelajar memperolehi gred yang membanggakan bagi subjek Pendidikan Islam.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010

TAHUN SPM TARGET GPMP

2008 4.00

2009 3.90

2010 3.80

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 33 98 87 98 84 55 34 21 0
100 4.00
PERATUS 6.47 19.22 17.06 19.22 16.47 10.78 6.67 4.12 0

MUKA SURAT : 128


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Semua guru PI adalah guru yang senior dan berpengalaman luas. W1. TOV pelajar adalah berasaskan keputusan PMR adalah sederhana sahaja
terutamanya pelajar aliran Vokasional.

S2. Teori PI diperkukuhkan dengan beberapa latihan dan amalli. W2. Kebanyakan murid lemah membaca al-Quran, membaca dan menulis jawi
serta lemah pengetahuan asas hukum tajwid.
S3. Guru PI terlibat demgan Lembaga peperiksaan sebagai penanda kertas W3. Pertentangan penumpuan iaitu kekurangan tenaga pengajar PI (satu orang),
peperiksaan SPM. kesibukan urusan menghadiri kursus, mesyuarat dan tugas di sekolah dengan
tugas mengajar di dalam kelas.
S4. Guru PI adalah berkelayakan Ijazah dalam bidang berkenaan.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk PI mencukupi ( 3 waktu P & T1. Gejala sosialyang semakin serius di kalangan pelajar sekolah seperti suka
P dan 1 waktu amali solat ) melepak dan bersikap malas semakin menjadi budaya.

O2. Kemudahan surau dan Bilik Kegiatan Agama Islam . T2. Masih wujud pandangan bahawa subjek PI adalah senang ( mudah skor )
dikalangan pentadbir, guru dan pelajar.
O3. Di zaman moden bahan rujukan berkaitan subjek PI sebenarnya sangat T3. Subjek PI tiada nilai di pasaran ( tidak diambilkira semasa memohon
banyak jika ada usaha untuk menerokainya – Internet dan media lain. kemasukan bagi menyambung pelajaran di IPT ) .
T4. Pelajar tidak minat membaca.

MUKA SURAT : 129


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran PI Peperiksaan SPM kurang memuaskan dari segi GPMP ( terbaik 4.22 bagi
SPM 2003 dan terburuk 5.49 bagi SPM 2006).

2. Walaupun banyak rujukan bahan mengenai Pendidikan Islam tetapi ianya masih sukar dikuasai kerana pelajar lemah
dalam menguasai hokum tajwid, penulisan jawi dan ayat hafazan.

3. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Pendidikan Islam.

MUKA SURAT : 130


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


PANITIA : PENDIDIKAN ISLAM

TAHUN : 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK
1. Bengkel dan
Pencapaian pelajar dalam mata ceramah teknik
pelajaran PI Peperiksaan SPM Meningkatkan Pada tahun 2008 GPMP GPMP 4.86 menjawab PI
adalah tidak memuaskan dari pencapaian yang diperolehi adalah GPMP bagi Peperiksaan 2. Program kelas
1. GPMP 4.00
segi GPMP ( terbaik 4.99 bagi cemerlang pelajar baik berbanding tahun- subjek PI. Akhir Tahun tambahan PI
SPM 2004 dan terburuk 5.49 dalam subjek PI. tahun sebelumnya. Ting. 4.
bagi SPM 2006).
1. Tugasan/latihan
Walaupun banyak rujukan pengukuhan hukum
bahan mengenai PI tetapi ianya Membanyakkan Pada tahun 2008 lebih Bilangan dan Cuma 30% tajjwid
masih sukar dikuasai kerana bahan PI yang banyak bahan rujukan bentuk bahan bahan telah Bahan ditambah 2. Penyediaan nota
2. dan bahan bantu
pelajar lemah dalam menguasai mudah difahami tambahan dapat yang dapat disediakan sehingga 50%
mengajar
hukum tajwid, penulisan jawi dan oleh pelajar. disediakan oleh panitia. disediakan. oleh panitia.
ayat hafazan.

Pada tahun 2008 Bilangan pelajar 1. Bulan penghayatan


Membenteras Peratusan 60% pelajar Pendidikan Islam
langkah-langkah Islam bermasalah
Sikap pelajar yang memberi sikap pelajar yang keberkesana Islam 2. Bengkel Ilmu,Iman
pembaikan terhadap sikap
3. kesan besar terhadapprestasi kurang produktif n langkah mempunyai dan Amal.
sikap pelajar dapat berkurangan
mereka bagi subjek PI. pelajar terhadap pembaikan masalah
dilaksanakan oleh kepada 20%
subjek PI. berkenaan. sikap.
panitia. sahaja

MUKA SURAT : 131


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Peperiksaan SPM adalah kurang memuaskan dari segi GPMP ( terbaik 4.99 bagi SPM 2004 dan terburuk 5.49
bagi SPM 2006 ).

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Pendidikan Islam.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Bengkel dan ceramah Membangunkan En. Ahmad Ogos Peruntukan Peningkatan GPMP bagi PI Perlaksanaan
teknik menjawab modal insan Shaipuddin bin PIBG prestasi menuju ke arah bengkel kefahaman
soalan PI Mamat pencapaian mata 4.00 atau lebih dan ceramah teknik
pelajaran PI. baik. menjawab soalan PI
yang berkesan.
2 Program kelas Membangunkan Pn Syarifah Mac Riso Peningkatan GPMP bagi PI Mewujudkan jadual
tambahan modal insan Zainah bt Syed hingga prestasi menuju ke arah kelas tambahan khas
Alwi oktober Kewangan pencapaian mata 4.00 atau lebih untuk pelajar PI.
sekolah pelajaran PI baik.

MUKA SURAT : 132


ISU STRATEGIK 2 :

Walaupun banyak rujukan bahan mengenai PI tetapi ianya sukar dikuasai kerana pelajar lemah dalam menguasai hukum tajwid, penulisan jawi dan ayat hafazan

STRATEGI :

Memperbanyakan bahan PI yang mudah difahami oleh pelajar

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Pengukuhan hukum Membangunkan Pn Norlida bt Jani Sebulan Riso Pelajar dapat GPMP bagi Pi Tugasan dan latihan
tajwid modal insan sekali menyiapkan menuju ke arah bab hukum tajwid
Kewangan tugasan/ latihan 4.00 atau lebih wajib setiap bulan
sekolah dengan betul baik lagi
2 Penyediaan bahan Membangunkan Pn Norma bt Januari Caj minima Pelajar Peningkatan Guru panitia PI
bantu mengajar modal insan Jasin hingga Nov kepada menjadikan sehingga 60% bekerjasama
Pn Aizam bt pelajar dan bahan nota bahan bantu menyediakan nota
Jusoh sumbangan sebagai rujukan mengajar yang dan bahan P&p untuk
Panitia utama disediakan kegunaan bersama

MUKA SURAT : 133


ISU STRATEGIK 3 :

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Pendidikan Islam

STRATEGI:

Membenteras sikap pelajar yang kurang prodktif pelajar terhadap subjek PI dapat dibenteras

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Bulan Pemantapan Membangunkan Pn Aizam bt Februari RM 900.00 Pelajar Islam GPMP bagi PI Merancang dan
Pendidikan Islam modal insan Jusoh @ Mamat lebih tertarik menuju ke arah melaksanakan
Sekolah mempelajari 4.00 atau lebih program akademik
subjek PI. baik lagi. yang sistematik.
2 Bengkel Ilmu, Iman Membangunkan Pn Sharifah Jun RM2500.00 Pelajar Islam Perlaksanaan Program Bengkel
dan Amal. modal insan Zainah bt Syed lebih menghayati 100% program Ilmu, Iman dan Amal
Alwi Sekolah dan Khusus untuk pelajar
mengamalkan ting. empat.
ajaran Islam
dalam kehidupan
seharian

MUKA SURAT : 134


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : PENDIDIKAN ISLAM

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Bengkel dan ceramah teknik menjawab Pendidikan Islam

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab
Soalan Pendidikan Islam berasaskan SPM.
Objektif : 1. Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan sistematik.

2. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel dan
ceramah.

Tempoh / Tarikh : Sekurang-kurangnya sekali sepanjang tahun 2008

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Islam tingkatan 5.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja En Ahmad Shaipuddin b. 1 hari


Mamat
2. Urusan peruntukan kewangan Pn Norma bt Jasin 1 hari
3. Surat menyurat ( penceramah) En Ahmad Shaipuddin b. 1 minggu
Mamat
4. Pengesahan kehadiran penceramah En Ahmad Shaipuddin b. 1 minggu
Mamat
5. Jadual/ aturcara program Pn Norma bt Jasin 1 hari
6. Persediaan perlaksanaan ceramah/program 3 hari sebelum tarikh
a) Alat siaraya Pn Aizam bt Jusoh perlaksanaan
b) Persediaan tempat En Ahmad Shaipuddin
c) Pengurusan bahan Pn Norlida bt Jani
d) Urusan jamuan Pn S. Zainah bt S. Alwi
7. Perlaksanaan ceramah / program Semua guru Pendidikan Islam 1 hari
8. Laporan perlaksanaan En Ahmad Shaipuddin b 1 minggu selepas
Mamat pelaksanaan program

MUKA SURAT : 135


PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Program kelas tambahan

Rasional : Kebolehan pelajar masih di lemah mengenai kaedah berkesan menjawab soalan
Pendidikan Islam berasaskan SPM.

Objektif : 1. Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan sistematik


2. Dapat menambah baik pencapaian pelajar dalam menjawab soalan Pendidikan
Islam SPM

Tempoh / Tarikh : Mac hingga Oktober

Kumpulan Sasaran : Tingkatan 5 Vokasional ( pelajar lemah dan gagal)

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincagan dan kertas kerja Pn Sharifah Zainah bt Syed 1 hari


Alwi
2. Urusan pemilihan pelajar Semua guru Pendidikan Islam 1 minggu
3. Jadual program 1 hari
4. Penyediaan bahan perlaksanaan program ( bahan Pn Sharifah Zainah bt Syed 1 minggu sebelum
P&P) Alwi tarikh pelaksanaan
5. Pelaksanaan program ( kelas P&P ) Semua guru Pendidikan Islam 2 minggu sekali
6. Laporan perlaksanaan program Pn Sharifah Zainah bt Syed Akhir bulan oktober
Alwi

MUKA SURAT : 136


PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Pengukuhan hukum tajwid

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap lemah mengenai kaedah menjawab soalan hukum
tajwid berasaskan SPM.

Objektif : 1. Menambah baik pencapaian pelajar dalam peperiksaan SPM


2. Pelajar dapat menjawab soalan SPM Pendidikan Islam dengan sistematik

Tempoh / Tarikh : Sebulan sekali ( Mac – Oktober )

Kumpulan Sasaran : Tingkatan 5 Teknik ( pencapain baik dan sederhana )

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincagan dan penyediaan kertas kerja Pn Norlida bt Jani 1 minggu


2. Urusan pemilihan pelajar Semua guru Pendidikan Islam 2 minggu
3. Persediaan bahan perlaksanaan program ( soalan Pn Norlida bt Jani 1 minggu sebelum
latihan hukum tajwid) program
4. Perlaksanaan program Semua guru Pendidikan Islam Sebulan sekali
5. Laporan perlaksanaan program Pn Norlida bt Jani Akhir bulan Oktober

MUKA SURAT : 137


PELAN OPERASI : 4

Nama Projek / Program : Penyediaan nota dan bahan bantu mengajar

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana dalam menguasai sukatan Pendidikan
Islam berasaskan peperiksaan SPM.

Objektif : 1. Pelajar dapat menggunakan bahan ( nota) sebagai rujukan utama dalam P&P.

2. Guru dapat meningkatkan kepelbagaian teknik dalam P&P Pendidikan Islam.

Tempoh / Tarikh : Januari hingga November

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Islam tingkatan 4 dan 5.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan tugasan menyediakan nota dan Pn Norma bt Jasin 2 minggu


bahan P&P. (Ketua Panitia)
Pn Aizam bt Jusoh
2. Urusan kewangan Pn Aizam bt Jusoh Sebulan
3. Persediaan perlaksanaan program Pn Norma bt Jasin 2 minggu
Pn Aizam bt Jusuh
4. Perlaksanaan program Semua guru Pendidikan Islam Sepanjang tahun
dalam P&P
5. Laporan perlaksanaan Pn Norma bt Jasin 3 kali setahun

MUKA SURAT : 138


PELAN OPERASI : 5

Nama Projek / Program : Bulan pemantapan Pendidikan Islam

Rasional : Menarik minat pelajar terhadap subjek Pendidikan Islam dan meyertai aktiviti-aktiviti
yang dianjurkan.

Objektif : 1. Menggalakkan pelajar menambahkan ilmu berkaitan Pendidikan Islam di


samping menyertai pertandingan yang dianjurkan.

2. Mendidik keperibadian dan sahsiah pelajar yang mahmudah melalui program


yang dianjurkan.

Tempoh / Tarikh : 1 Febuari hingga 29 Febuari

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Islam tingkatan 4 dan 5.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan peyediaan kertas kerja Pn Aizam bt Jusoh 1 minggu


Pn Norma bt Jasin
2. Urusan peruntukan kewangan Pn Aizam bt Jusoh 1 hari
3. Surat menyurat Pn Aizam bt Jusoh
4. Perlaksanaan program 1 Febuari hingga 29
a) Pertandingan menulis khat En Ahmad Shapuddin b Febuari
Mamat
b) menjawikan petikan rumi Pn Sharifah Zainah bt Syed
c) Merumikan petikan jawi Alwi
d) Teka silangkata Pn Norlida bt Jani
e) Mencari perkataan tersembunyi
f) Perujian hukum tajwid Pn Norma bt Jasin
g) Ayat Hafazan Pn Aizam bt Jusoh
h) Ta’alim di perhimpunan rasmi
i) Slot Tazkiyatul nafsi Pn Norma bt Jasin
j) Percambahan minda En Ahmad Shaipuddin b
Mamat
k) Kempen – Tawakal,Hifzul lisan & menutup aurat Pn Sharifah Zainah bt Syed
Alwi & Pn Aizam bt Jusoh
5. Laporan perlaksanaan Pn Aizam bt Jusoh 1 minggu selepas
perlaksanaan
program.

MUKA SURAT : 139


PELAN OPERASI : 6

Nama Projek / Program : Bengkel Ilmu , Iman dan Amal

Rasional : Menarik minat pelajar kepada subjek Pendidikan Islam dan penghayatannya dalam
menjalani kehidupan harian.

Objektif : 1. Menarik minat pelajar dalam menghayati dan mengukuhkan lagi penguasaan
amalan dalam Pendidikan Islam.
2. Mewajibkan semua pelajar Islam meyertai program yang dianjurkan.

Tempoh / Tarikh : 1 hari

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 4.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan Penyediaan kertas kerja Pn Sharifah Zainah bt Syed 2 minggu


Alwi
2. Urusan peruntukan kewangan Pn Sharifah Zainah bt Syed 1 hari
Alwi
Pn Norma bt Jasin
3. Surat menyurat penceramah Pn Sharifah Zainah bt Syed 3 minggu sebelum
Alwi perlaksanaan
program
4. Pengesahan kehadiran penceramah Pn Sharifah Zainah bt Syed 1 minggu sebelum
Alwi program
5. Jadual/ aturcara Pn Sharifah Zainah bt Syed 1 hari
Alwi
6. Perlaksanaan program Semua guru Pendidikan Islam 1 hari
7. Laporan perlaksanaan program Pn Sharifah Zainah bt Syed 1 minggu selepas
Alwi perlaksanaan
program.

MUKA SURAT : 140


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PANITIA : PENDIDIKAN ISLAM

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

Bengkel dan ceramah teknik


1
menjawab soalan SPM PI

2 Program kelas tambahan

3 Pengukuhan hukum tajwid

Penyediaan bahan bantu


4
mengajar

Bulan pemantapan Pendidikan


5
Islam

Bengkel sehari Ilmu, Iman dan


6
Amal

MUKA SURAT : 141


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK


MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN MORAL

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PANITIA

Panitia Pendidikan Moral Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah cemerlang setiap kali Peperiksaan SPM

MISI PANITIA

1. Memberi Pendidikan yang berkualiti tinggi kepada pelajar Pendidikan Moral

2. Mewujudkan pelajar yang dinamik, kreatif dan berdaya maju.

3. Mempastikan pelajar Pendidikan Moral memperolehi gred yang cemerlang bagi subjek Pendidikan Moral

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010

TAHUN SPM TARGET GPMP

2008 4.87

2009 4.37

2010 4.00

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 5 2 1 1 1 1 0 0 0

PERATUS 45.45% 18.18% 9% 9% 9% 9% - - -

MUKA SURAT : 142


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN MORAL

TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Semua guru adalah guru yang berpengelaman dan berpengetahuan luas W1. TOV pelajar adalah berasas keputusan Peperiksaan Akhir Tingkastan 4 2007
yang sederhana sahaja

S2. Bilangan guru Pendidikan Moral adalah mencukupi. W2. Terdapat pelajar yang lemah Bahasa Malaysia.
S3. Guru Pendidikan Moral adalah guru berijazah. W3. Kadang-kadang Guru Pendidikan Moral kena menghadiri kursus dan tidak
dapat mengajar.
S4. Guru Pendidikan Moral adalah guru yang pernah menghadiri kursus
Pendidikan Moral kelolaan JPN.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Tempoh waktu pembelajaran Pendidikan Moral adalah mencukupi. T1. Gejala social pelajar seperti merokok, malas, kurang berdisiplin dan suka
melepak.

O2. Nisbah guru-pelajar adalah sangat baik. T2. Kesukaran pelajar menjawab soalan mengikut format yang dikehendaki.
03. Bahan rujukan Pendidikan Moral adalah mencukupi. T3. Persepsi pelajar bahawa sukar untuk mendapat gred yang baik .

MUKA SURAT : 143


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN MORAL

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Pencapaian pelajar dalam Pendidikan Moral SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP iaitu 5.13 (2004).

2. Pelajar kurang membuat ulangkaji Pendidikan Moral.

3. Pelajar kurang menanya guru tentang masalah pelajaran.

MUKA SURAT : 144


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


PANITIA : PENDIDIKAN MORAL

TAHUN : 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK
1. Siri bengkel dan
ceramah teknik
Pencapaian pelajar dalam Meningkatkan Pada tahun 2008 GPMP menjawab soalan
Pendidikan Moral SPM tidak pencapaian pelajar yang diperolehi adalah 2. Program kawan
1. 4.87 5.13 4.87 bimbing kawan
memperangsangkan dari segi dalam Pendidikan lebih baik berbanding
GPMP iaitu 5.13 (2004) Moral tahun lepas. 3. Banyakkan latihan
menjawab soalan
SPM
1. Menjawab 1 soalan
esei seminggu
Meningkatkan Menperbanyakkan 2. Menjawap 5 soalan
Pelajar kurang membuat 1esei
2. lebihan kerja latihan rumah seperti berstruktur
ulangkaji seminggu seminggu
rumah menjawab soalan esei

1. Pelajar dikehendaki
menyedia satu
soalan Pendidikan
moral untuk
Banyakkan sessi Mengalakkan pelajar ditujukan kepada
Pelajar kurang menanya guru Sekali guru.
3. soal jawab dalam banyak menyoal dan 2. Kelas akan
tentang masalah pelajaran seminggu
kelass tanya guru berbincang soalan
berkenaan
3. Guru akan membuat
rumusan pada akhir
kelas

MUKA SURAT : 145


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN MORAL

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Pencapaian GPMP tidak memberangsangkan iaitu 5.13 (2004)

STRATEGI :

Meningkatkan pencapaian pelajar dalam Pendidikan Moral

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Bengkel dan ceramah Membangunkan En. Teo Choon 2 kali RM100.00 Peningkatan Menuju kepada Perlaksanaan
teknik menjawab modal insan Seng setahun prestasi GPMP 4.87 bengkel kefahaman
soalan SPM dan ceramah teknik
menjawab soalan.

2 Program ulangkaji Membangunkan En. Teo Choon sekali Tiada kos Peningkatan GPMP 4.87 Perlaksanaan
modal insan Seng seminggu prestasi program berkenaan

3 Program sesi soal Membangunan En. Teo Choon Sekali Tiada kos Peningkatan GPMP 4.87 Perlaksanaan
jawab modal insan Seng sebulan prestasi program berkenaan

MUKA SURAT : 146


ISU STRATEGIK 2 :

Pelajar kurang membuat ulankaji

STRATEGI :

Meningkatkan prestasi pelajar dalam SPM

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Banyakkan latihan Membangunkan En. Teo Choon 1 kali Tiada kos Peningkatan
rumah modal insan Seng seminggu presatsi

2 Tugasan dan latihan Membangun En. Teo Choon Seminggu Tiada kos Peningkatan
pelajar modal insan Seng sekali prestasi

MUKA SURAT : 147


ISU STRATEGIK 3 :

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi Pendidikan Moral dapat dibenteras.

STRATEGI :

Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap Pendidikan Moral

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Mentor akademik bagi Membangunkan En. Teo Choon Sepanjang Tiada kos Penimgkatan 4.87 Merancang dan
pelajar Pendidikan modal insan Seng tahun prestasi melaksanakan
Moral program.

2 Pertemuan guru Membangunkan En. Teo Choon 3 bulan Tiada kos Peningkatan 4.87 Program Titian Emas
dengan penjaga pelajar Modal insan Seng sekali prestasi khusus untuk Pelajar
Pendidikan Moral

MUKA SURAT : 148


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : PENDIDIKAN MORAL

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan SPM

Rasional : Kebolehan menjawab soalan masih tidak memuaskan.

Objektif : 1. Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan betul

2. Pelajar dapat bahan yang berguna semasa sesi bengkel dan ceramah

Tempoh / Tarikh : Dua kali setahun

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Pendidikan Moral

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan & penyediaan kertas kerja En. Tan Sim Tiam 1 hari
2. Urusan Peruntukan wang En. Teo Choon Seng 1 hari
3. Surat menyurat En. Tan Sim Tiam 1 hari
4. Pengesahan kehadiran pensyarah En. Tan Sim Tiam 1 minggu
5. Jadual dan aturcara En. Tan Sim Tiam 1 minggu
6. Persediaan perlaksaan program En. Tan Sim Tiam 2 hari sebelum
7. Perlaksanaan program En. Teo Choon Seng 1 hari
8. Laporan program En. Tan Sim Tiam 1 minggu selepas
program.

MUKA SURAT : 149


PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Program t ulangkaji Pelajaran

Rasional : Pelajar malas membuat ulangkaji

Objektif : 1. Pelajar dapat menjawap soalan dengan lebih baik

2. Pelajar dapat menjawab soalan mengikut format yang dikehendaki

Tempoh / Tarikh : Setiap minggu

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Pendidikan Moral

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dengan pelajar En. Teo Choon Seng Setiap minggu


2. Jadual dan aturcara En. Teo Choon Seng Setiap minggu
3. Persediaan perlaksanaan program En. Teo Choon Seng Setiap minggu
4. Perlaksanaan program En. Teo Choon Seng Setiap mingu
5. Laporan Program En. Teo Choon Seng Setiap minggu

MUKA SURAT : 150


PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Sesi Soal Jawab

Rasional : Dapat membantu meningkatkan prestasi

Objektif : 1. Pelajar dapat menyoal dan menyelesaikan masalah Pendidikan Moral

2. Membolehkan pelajar memahami segala format menjawab soalan SPM

Tempoh / Tarikh : Sekali sebulan

Kumpulan Sasaran : Semua Pelajar Pendidikan Moral

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dengan pelajar En. Teo Choon Seng Setiap bulan


2. Jadual dan aturcara En. Teo cHoon Seng Setiap bulan
3. Persediaan program En. Teo Choon Seng Setiap bulan
4. Perlaksanaan program En. Teo Choon Seng Setiap bulan
5. Laporan program En. Teo Choon Seng Setiap bulan

MUKA SURAT : 151


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PANITIA: PENDIDIKAN MORAL

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

Bengkel dan ceramah teknik


1
menjawanb soalan SPM

Program membuat ulangkaji


2
pelajaran

3 Program sesi soal jawab

MUKA SURAT : 152


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK


MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV)

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010.

VISI PANITIA

Mencapai tempat ke 10 terbaik di kalangan SMT setiap kali Peperiksaan SPM.

MISI PANITIA

1. Memberi pendidikan yang berkualiti tinggi kepada pelajar Pendidikan Seni Visual

2. Melahirkan pelajar yang berakhlak mulia dan beriltizam tinggi, berilmu pengetahuan dan berketrampilan dalam Pendidikan Seni Visual

3. Membentuk pelajar dan guru yang mampu bersaing dalam menghadapi cabaran seiring dengan perubahan teknologi masa kini.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2008 HINGGA 2010

TAHUN SPM TARGET GPMP

2008 4.47

2009 4.45

2010 4.40

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV)

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 1 1 4 7 2 8 4 6 -
100.00 4.47
PERATUS 3.03 3.03 12.12 21.21 6.06 24.24 12.12 18.18

MUKA SURAT : 153


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV)

TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Kerjasama dan komitmen yang sangat tinggi daripada Pentadbir sekolah. W1. Kebanyakan murid lemah dalam Pendidikan Seni Visual

W2. Tiada guru opsyen

W3. Masaalah kehadiran pelajar ke sekolah dan kekerapan ponteng kelas .

W4. TOV (take of Value ) pelajar berasaskan keputusan Peperiksaan Pertengahan


dan Akhir Tahun adalah lemah bagi Pendidikan Seni Visual

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Pelbagai sumber dan bahan rujukan berkaitan dengan mata pelajaran PSV T1. Gejala sosial yang menular di kalangan pelajar semakin menjadi-jadi seperti
boleh diperoleh dengan mudah jika ada kemahuan dan usaha untuk tidak berdisplin, suka melepak, kurang minat, dan malas.
menambah pengetahuan – buku, internet dan media lain.

O2. Sokongan padu dan kerjasama yang erat dari pelbagai pihak – T2. Kesukaran pelajar untuk mempersembahakan jawapan dengan tepat
memudahkan segala urusan berkaitan dengan Paniti PSV berformatkan Peperiksaan SPM.

O3. Bahan rujukan berkaitan mata pelajaran PSV sangat banyak jika ada usaha T3. Persepsi pelajar bahawa memang sukar untuk memperoleh gred cemerlang
untuk menerokainya – Internet dan media lain. bagi matapelaran PSV

MUKA SURAT : 154


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV)

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Pencapaian pelajar dalam Peperiksaan SPM bagi mata pelajaran PSV tidak begitu memberangsangkan dari segi
GPMP ( GPMP terbaik 4.71 bagi SPM 2005 ).

2. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi mata pelajaran PSV

MUKA SURAT : 155


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


PANITIA : PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV)

TAHUN : 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK

Pencapaian pelajar dalam Meningkatkan Ceramah


Pada tahun 2008 GPMP
Peperiksaan SPM bagi mata pencapaian GPMP bagi kecemerlangan SPM
yang diperolehi adalah
1. pelajaran PSV tidak begitu cemerlang pelajar subjek GPMP 4.71 GPMP 4.47 dan teknik menjawab
baik berbanding tahun-
memberangsangkan dari segi dalam subjek PSV berkenaan. soalan mata pelajaran
tahun sebelumnya.
GPMP 4.71 PSV

Bilangan pelajar
Pada tahun 2008 Peratusan 50% pelajar
Membenteras BB bermasalah
Sikap pelajar yang memberi langkah-langkah keberkesana BB Perlaksanaan Program
sikap pelajar yang sikap
kesan besar terhadap prestasi pembaikan terhadap n langkah mempunyai Perealisasian PSV
2. kurang produktif berkurangan
mereka bagi mata pelajaran PSV sikap pelajar dapat pembaikan masalah
terhadap subjek kepada 20%
dilaksanakan oleh berkenaan. sikap.
PSV sahaja.
panitia.

3. Buku rujukan bagi mata pelajaran Memperbanyakka Pada tahun 2008 lebih Bilangan dan Cuma 60% Bahan ditambah Bank soalan dan jawapan
PSV adalah terhad. n bahan PSV yang banyak bahan rujukan bentuk bahan bahan telah sehingga 80%. bagi mata pelajaran PSV
mudah difahami tambahan dapat yang dapat disediakan
oleh pelajar. disediakan oleh panitia. disediakan. oleh panitia.

MUKA SURAT : 156


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV)

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Pencapaian pelajar dalam Peperiksaan SPM bagi mata pelajaran PSV tidak begitu memberangsangkan dari segi GPMP 4.71

STRATEGI :

Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek PSV

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

En. Zaini Bin


1. Ceramah Membangunkan Rebo Sekurang- RM 100.00 Peningkatan GPMP menuju Perlaksanaan
kecemerlangan SPM modal insan. kurangnya prestasi ke arah 4.4 dan bengkel kefahaman,
dan teknik menjawab 1 kali bagi Sumbangan pencapaian mata atau lebih baik ceramah motivasi
soalan mata pelajaran setiap PIBG. pelajaran PSV lagi. dan teknik menjawab
PSV subjek. soalan psv yang
berkesan.

MUKA SURAT : 157


ISU STRATEGIK 2 :

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi mata pelajaran psv

STRATEGI :

Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap subjek psv

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1. Program Perealisasian Membangunkan En. Zaini Bin 1 kali RM 300.00 Pelajar dapat Perlaksanaan Lawatan untuk
psv modal insan Rebo. setahun membuka minda 100% program. pengukuhan
(Penggal 1) Kutipan mereka tentang pengetahuan PSV
daripada kerelevanan Mata
pelajar, Pelajaran PSV
sumbangan
daripada Pelajar dapat
asrama dan menambah sikap
tabung dan dorongan
panitia. yang positif serta
minat untuk
mempelajari mata
pelajaran
berkenaan.

MUKA SURAT : 158


ISU STRATEGIK 3 :

Buku rujukan bagi mata pelajaran PSV adalah terhad.

STRATEGI :

Memperbanyakkan bahan PSV yang mudah difahami oleh pelajar.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

3 bulan RM 30.00 Pelajar tahu GPMP bagi PSV Guru yang mengajar
Bank soalan dan
Membangunkan En. Zaini Bin proses jawapan yang menuju ke arah PSV menyediakan
1. jawapan bagi mata
modal insan. Rebo penyediaan Tabung tepat bagi setiap 5.9 atau lebih nota khas soalan dan
pelajaran PSV.
. panitia. jawapan. baik. jawapan
Berorientasikan SPM.

MUKA SURAT : 159


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV)

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Ceramah kecemerlangan SPM dan teknik menjawab soalan mata pelajaran PSV.

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan


menjawab soalan PSV berasaskan SPM.

Objektif : 1. Pelajar dapat memahami tentang peraturan dan skima pemarkahan agar dapat
menjawan soalan SPM dengan lebih sistematik.

2. Pelajar dapat meningkatkan motivasi dan pengisian bahan semasa sesi


bengkel dan ceramah.

Tempoh / Tarikh : Sekurang-kurangnya sekali bagi setiap mata pelajaran sepanjang tahun 2008.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 5 Kursus Binaan Bangunan.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Penyediaan kertas kerja program. En. Zaini Bin Rebo 1 hari

2. Urusan Peruntukan kewangan. En. Zaini Bin Rebo 1 hari

3. Menulis surat dan pengesahan kehadiran En. Zaini Bin Rebo 2 minggu
penceramah.
4. Persediaan perlaksanaan ceramah:
a. Pengurusan bahan En. Zaini Bin Rebo 2 hari sebelum tarikh
b. Alat siaraya perlaksanaan.
c. Persediaan tempat
d. Urusan Jamuan
5. Perlaksanaan Program (mata Pelajaran PSV) En. Zaini Bin Rebo 1 hari

6. Membuat laporan perlaksanaan / post mortem. En. Zaini Bin Rebo 1 minggu selepas
perlaksanaan
program.

MUKA SURAT : 160


PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Program Perealisasian PSV

Rasional : Pelajar masih lkurang jelas tentang teori yang dipelajarei semasa p&p dan lemah
dalan membuat perkaitan di antara teori dan situasi sebenar.

Objektif : 1. Membuka minat pelajar tentang kerelevanan mata pelajaran Pendidikan Seni
Visual.

2. Memberi dorongan yang positif kepada pelajar untuk mempelajari mata


pelajaran Pendidikan Seni Visual.

Tempoh / Tarikh : 18 Julai, 2008.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 4 kursus Binaan Bangunan.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

En. Zaini Bin Rebo


1. Penyediaan kertas kerja program. 3 hari.
En. Zaini Bin Rebo
2. Pengurusan peruntukan kewangan. 1 hari.
Pengurusan surat menyuarat :
a. mendapatkan kebenaran daripada pihak En. Zaini Bin Rebo
3.
sekolah. 2 minggu.
b. Surat kebenaran ibubapa.
En. Zaini Bin Rebo
4. Pengurusan dengan pihak Mini Malaysia, Ayer Keroh. 1 minggu.
En. Zaini Bin Rebo
5. Pengurusan pengangkutan. 1 hari.
1 minggu selepas
6. Mengumpulkan hasil kerja pelajar / folio En. Zaini Bin Rebo. perlaksanaan
program.
1 minggu selepas
En. Zaini Bin Rebo perlaksanaan
7. Membuat laporan dan post mortem.
program.

MUKA SURAT : 161


PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran PSV.

Rasional : Pengetahuan pelajar masih di tahap sederhana untuk menjawab dengan tepat
mengikut skima pemarkahan.

Objektif : 1. Memberi panduan kepada pelajar contoh soalan dan jawapan bagi setiap topik.

2. Menjadikan pelajar lebih bersedia dan berkeyakinan untuk menghadapi ujian


dan peperiksaan.

Tempoh / Tarikh : Januari hingga Mac.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 5 kursus Binaan Bangunan.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

En. Zaini Bin Rebo


1. Penyediaan fail. 1 hari.
En. Zaini Bin Rebo
2. Pengumpulan soalan. 3 minggu.
En. Zaini Bin Rebo
3. Penyusunan soalan mengikut topik. 1 minggu.
En. Zaini Bin Rebo
4. Penyediaan jawapan bagi setiap soalan.
6 minggu.
En. Zaini Bin Rebo
5. Contoh soalan dan panduan jawapan dibukakan. 1 minggu.

6. Mengedarkan bahan kepada semua pelajar. En. Zaini Bin Rebo. 1 hari.

MUKA SURAT : 162


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PANITIA : PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV)

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

Ceramah kecemerlangan SPM


1 dan teknik menjawab soalan
mata pelajaran PSV

2 Program PerealisasianPSV

Bank soalan dan jawapan bagi


3
mata pelajaran PSV

MUKA SURAT : 163


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK


MATA PELAJARAN : PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PANITIA

Panitia PKA Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah cemerlang setiap kali
Peperiksaan SPM.

MISI PANITIA

1. Memberi pendidikan yang berkualiti tinggi kepada pelajar kursus PKA.

2. Mewujudkan pelajar yang dinamik, kreatif dan berdaya maju.

3. Mempastikan pelajar yang memasuki kursus PKA memperolehi gred yang membanggakan bagi subjek berkenaan.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010

TAHUN SPM TARGET GPMP

2008 5.38

2009 5.30

2010 5.20

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 2 4 4 10 15 27 13 5 0
100.00 5.38
PERATUS 2.5 5.0 5.0 12.5 18.75 33.75 16.25 6.25 0

MUKA SURAT : 164


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”

MATA PELAJARAN : PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM

TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Semua guru PKA adalah guru yang senior dan berpengalaman luas W1. TOV pelajar PKA adalah berasaskan keputusan PMR adalah sederhana
sahaja.
S2. Teori PKA diperkukuhkan dengan latihan amali W2. Kebanyakan murid mempunyai asas yang lemah bagi mata pelajaran
Matematik, Sains dan English yang penting untuk PKA.
S3. Bilangan guru PKA l mencukupI W3. Kekangan masa iaitu kesibukan urusan mesyuarat dan tugasan lain di
sekolah berbanding tugas pengajaran dan pembelajaran.
S4. Guru PKA berpengalaman sebagai penanda kertas Peperiksaan SPM

S5 Guru PKA berkelayakan Ijazah Kejuruteraan Awam.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk subjek PKA adalah T1. Gejala sosial yang menular dikalangan murid seperti tidak berdisplin, bersikap
mencukupi malas, suka melepak, merokok dan sebagainya.
O2. Ratio / kadar guru-murid yang mencukupi iaitu 4 guru dengan 6 kelas T2. Tambah nilai dari segi bahan pengajaran yang rendah kerana bahan yang
kursus berkenaan ( Norm 1 guru : 2 kelas) digunakan kebanyakkan diambil dari buku teks sama seperti pelajar.
O3. Peralatan bengkel PKA yang lengkap dengan berbagai kemudahan. T3. Kesukaran pelajar untuk mempersembahkan jawapan soalan PKA dengan
tepat berformatkan Peperiksaan SPM
O4. Di zaman moden bahan rujukan berkaitan subjek PKA sebenarnya sangat T4. Persepsi pelajar bahawa memang sukar untuk memperolehi gred cemerlang
banyak jika ada usaha untuk menerokainya – Internet dan media lain. bagi mata pelajaran PKA

MUKA SURAT : 165


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK

MATA PELAJARAN : PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran PKA Peperiksaaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik
5.27 bagi SPM 2003 dan terburuk 6.14 bagi SPM 2002)

2. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek PKA

MUKA SURAT : 166


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

PANITIA : PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM

TAHUN : 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK
1. Siri bengkel dan
Pencapaian pelajar dalam mata
ceramah teknik
pelajaran PKA Peperiksaaan menjawab PKA
Meningkatkan Pada tahun 2008 GPMP GPMP 8.12
SPM adalah tidak
pencapaian yang diperolehi adalah GPMP bagi Peperiksaan
1. memberangsangkan dari segi GPMP 5.38 2. Program tutorial
cemerlang pelajar lebih baik berbanding subjek PKA Akhir Tahun
GPMP (terbaik 5.27 bagi SPM mata pelajaran PKA
dalam subjek PKA tahun-tahun sebelumnya Ting. 4
2003 dan terburuk 6.14 bagi
SPM 2002)
Pada tahun 2008 Bilangan pelajar 1. Mentor akademik
Membenteras Peratusan 60% pelajar bagi pelajar PKA
langkah-langkah PKA bermasalah
Sikap pelajar yang memberi sikap pelajar yang Keberkesana PKA
pembaikan terhadap sikap
2. kesan besar terhadap prestasi kurang produktif n langkah mempunyai 3. Lawatan kerjaya
sikap pelajar dapat berkurangan
mereka bagi subjek PKA pelajar terhadap pembaikan masalah untuk pelajar PKA
dilaksanakan oleh kepada 20%
subjek PKA berkenaan sikap
panitia sahaja

MUKA SURAT : 167


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL MATA PELAJARAN : PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran PKA Peperiksaaan SPM adalah tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik 5.27 bagi SPM 2003 dan terburuk 6.14 bagi SPM
2002

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek PKA

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Bengkel dan ceramah Membangunkan Pn. Fauziah bte 3 x setahn RM 1000.00 Peningkatan GPMP bagi PKA Perlaksanaan
teknik menjawab PKA modal insan Ibrahim prestasi menuju ke arah bengkel kefahaman
Peruntukan pencapaian mata 5.38 atau lebih dan ceramah teknik
PIBG dan pelajaran PKA baik lagi. menjawab soalan
sekolah PKA yang berkesan.

2 Tutorial mata pelajaran Melonjakkan Pn. Khalidah bte Feb hingga RM 500.00 Peningkatan GPMP bagi PKA Mewujudkan jadual
PKA kecemerlangan Mamat Oktober prestasi menuju ke arah tutorial khas untuk
institusi Sumbangan pencapaian mata 5.38 atau lebih pelajar PKA
PIBG pelajaran PKA baik lagi.

MUKA SURAT : 168


ISU STRATEGIK 2 :

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek PKA

STRATEGI : Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif pelajar terhadap subjek PKA dapat dibenteras

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Mentor akademik bagi Melonjakkan Pn Suriyati binti Sepanjang Tiada Pelajar PKA GPMP bagi PKA Merancang dan
pelajar PKA kecemerlangan Yaapar Tahun mendapat menuju ke arah melaksanakan
institusi perhatian 5.38 atau lebih program mentor
sewajarnya baik lagi. akademik yang
daripada guru sistematik.
3 Lawatan kerjaya untuk Membangunkan En. Tan Lang 2 kali RM 1500.00 Pelajar dapat Perlaksanaan Lawatan untuk
pelajar PKA modal insan Seng setahun maklumat 100% program pengukuhan
Kewangan sebenar pengetahuan PKA
Sekolah mengenai
persekitaran kerja
berkaitan PKA

MUKA SURAT : 169


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI PANITIA : PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek : Bengkel dan ceramah teknik menjawab PKA

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab
soalan PKA berasaskan SPM.

Objektif : 1. Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan sistematik.

2. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel dan
ceramah.

Tempoh / Tarikh : Sekurang-kurangnya 3 kali sepanjang tahun 2008

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5 kursus PKA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan & penyediaan kertas kerja Pn. Khalidah bte Mamat 1 hari
(Ketua Panitia)
2. Urusan peruntukan kewangan Pn. Khalidah bte Mamat 1 hari
(Ketua Panitia)
3. Surat menyurat (penceramah / penjaga) Pn. Fauziah bte Ibrahim 1 minggu
4. Pengesahan kehadiran penceramah Pn. Fauziah bte Ibrahim 1 minggu
5. Jadual / aturcara program En. Tan Lang Seng 1 hari
6. Persediaan perlaksanaan ceramah / bengkel : En. Tan Lang Seng 3 hari sebelum tarikh
a) Alat siaraya Pn Suriyati binti Yaapar perlaksanaa
b) Persediaan tempat
c) Pengurusan bahan
d) Urusan jamuan
7. Perlaksanaan ceramah / bengkel Pn. Fauziah bte Ibrahim 1 hari
8. Laporan perlaksanaan (post mortem) Pn . Suriyati binti Yaapar 1 minggu selepas
perlaksanaan
program

MUKA SURAT : 170


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI PANITIA : PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 2

Nama Projek : Program tutorial mata pelajaran PKA

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana dan memerlukan pengukuhan yang
berterusan dengan bimbingan guru

Objektif : 1. Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan tepat.

2. Pelajar dapat pengisian latihan yang berguna semasa sesi tutorial

Tempoh / Tarikh : Sepanjang bulan Februari hingga Oktober

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5 kursus PKA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan & penyediaan kertas kerja Pn. Khalidah bte Mamat 1 hari
(Ketua Panitia)

2. Jadual / Agihan kumpulan En. Tan Lang Seng 1 hari

3. Pemantauan Perlaksanaan kelas Pn. Fauziah bte Ibrahim Feb - Okt

4. Laporan perlaksanaan (post mortem) Pn . Suriyati binti Yaapar 1 minggu selepas


perlaksanaan
program

MUKA SURAT : 171


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI PANITIA : PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 3

Nama Projek : Mentor akademik bagi pelajar PKA

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab
soalan PKA berasaskan SPM.

Objektif : 1. Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan sistematik.

2. Pelajar dapat perhatian sewajarnya dari mentor masing-masing

Tempoh / Tarikh : Sepanjang tahun 2008

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5 kursus PKA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan & penyediaan kertas kerja Pn. Khalidah bte Mamat 1 hari
(Ketua Panitia)

2. Jadual / Agihan kumpulan En. Tan Lang Seng 1 hari

3. Pemantauan Perlaksanaan program Pn. Fauziah bte Ibrahim 1 hari

4. Laporan perlaksanaan (post mortem) Pn . Suriyati binti Yaapar 1 minggu selepas


perlaksanaan
program

MUKA SURAT : 172


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI PANITIA : PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 4

Nama Projek : Lawatan kerjaya untuk pelajar PKA

Rasional : Memberi pendedahan pada projek sebenar dan motivasi kerjaya kepada bidang
berkaitan

Objektif : 1. Memupuk minat dan meberi motivasi

2. Mendedahkan projek realiti dan teori pembelajaran di kelas.

Tempoh / Tarikh : Sekurang-kurangnya 2 kali sepanjang tahun 2008

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5 kursus PKA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan & penyediaan kertas kerja Pn. Khalidah bte Mamat 1 hari
(Ketua Panitia)
2. Urusan peruntukan kewangan Pn. Khalidah bte Mamat 1 hari
(Ketua Panitia)
3. Surat menyurat (tempat lawatan / penjaga) En Tan Lang Seng 1 minggu
4. Pengesahan kehadiran penceramah En Tan Lang Seng 1 minggu
5. Jadual / aturcara program Pn Fauziah bte Ibrahim 1 hari
6. Persediaan lawatan tapak projek Pn Suriyati binti Yaapar 3 hari
sebelum
tarikh
perlaksanaa
7. Perlaksanaan lawatan Pn. Suriyati bte Yaapar 1 hari
8. Laporan perlaksanaan (post mortem) Pn Fauziah bte Ibrahim 1 minggu
selepas
perlaksanaa
n program

MUKA SURAT : 173


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM

PANITIA : PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV
Bengkel dan ceramah teknik
1
menjawab PKA

2 Tutorial mata pelajaran PKA

3 Mentor akademik bagi pelajar PKA

4 Lawatan kerjaya untuk pelajar PKA

MUKA SURAT : 174


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK


MATA PELAJARAN : PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PANITIA

Panitia PKM Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah cemerlang setiap kali Peperiksaan SPM.

MISI PANITIA

1. Memberikan pendidikan yang berkualiti tinggi kepada pelajar kursus PKM.

2. Mewujudkan pelajar yang dinamik, kreatif dan berdaya maju.

3. Memastikan pelajar yang memasuki kursus PKM memperolehi gred yang cemerlang bagi subjek berkenaan.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2008HINGGA 2010

TAHUN SPM TARGET GPMP

2008 5.00

2009 4.90

2010 4.80

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 0 0 6 6 6 7 8 3 0
100% 5.4
PERATUS 0.00 0.00 16.67 16.67 16.67 19.44 22.22 8.33 0.00

MUKA SURAT : 175


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


MATA PELAJARAN : PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL

TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Guru PKM merupakan guru yang berkelayakan akademik dan W1. TOV pelajar PKM berasaskan keputusan PMR adalah sederhana.
iktisas yang berpengetahuan serta sentiasa mengikuti
perkembangan pendidikan negara W2. Kebanyakan pelajar lemah Matematik, Sains dan English.

S2 Seorang guru PKM terlibat dengan Lembaga Peperiksaan sebagai W3. Ratio / kadar guru-murid yang rendah iaitu 3 guru PKM dengan 108
penanda kertas Peperiksaan SPM. pelajar menyebabkan kurang penumpuan kepada segelintir pelajar.

W4. Pertentangan penumpuan kerana kesibukan urusan menghadiri


kursus, mesyuarat dan tugas di sekolah dengan tugas mengajar di
dalam kelas.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk PKM adalah T1. Gejala sosial yang semakin serius di kalangan pelajar seperti tidak
mencukupi. berdisiplin, bersikap malas, suka melepak, merokok dan sebagainya.
T2. Kurangnya tambah nilai dari segi bahan pengajaran pembelajaran
yang kebanyakannya bersumberkan buku teks sama seperti pelajar.
O2. Bahan rujukan adalah sangat banyak jika pelajar berusaha untuk T3. Kesukaran pelajar membina jawapan soalan PKM dengan tepat berformatkan
menerokainya seperti melayari internet. Peperiksaan SPM.
T4. Persepsi pelajar bahawa memang sukar untuk memperoleh gred cemerlang
bagi subjek PKM.
T5. Terdapat di kalangan guru masih kurang pengetahuan dari segi
pembinaan item dan penandaan skrip mengikut skema SPM.

MUKA SURAT : 176


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Pencapaian pelajar dalam subjek PKM Peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP iaitu terbaik 5.27
bagi SPM 2001 dan terburuk 5.27 bagi SPM 2003.

2. Walaupun banyak bahan rujukan mengenai PKM tetapi pelajar sukar memahaminya kerana lemah memahami Bahasa
Inggeris.

3. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek PKM.

MUKA SURAT : 177


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


PANITIA : PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL

TAHUN : 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK
1. Program
Pencapaian pelajar dalam subjek Pada tahun 2008 GPMP Penghuraian Silibus
PKM Peperiksaan SPM tidak Meningkatkan yang diperolehi adalah GPMP 7.25 PKM.
memberangsangkan dari segi pencapaian 5% pembaikan daripada GPMP bagi Peperiksaan 2. Siri bengkel dan
1. GPMP 5.00 ceramah teknik
GPMP iaitu terbaik 5.27 bagi cemerlang pelajar yang gpmp terbaik subjek PKM Akhir Tahun
menjawab PKM
SPM 2001 dan terburuk 5.27 dalam subjek PKM tahun-tahun Ting 4
3. Kelas Tambahan
bagi SPM 2003. sebelumnya. subjek PKM
Walaupun banyak bahan rujukan 1. Bank soalan dan
Memperbanyakka jawapan bagi mata
mengenai PKM tetapi pelajar Pada tahun 2008 lebih Bilangan dan Cuma 25%
n bahan PKM pelajaran PKM
sukar memahaminya kerana banyak bahan rujukan bentuk bahan bahan telah Bahan ditambah
2. yang mudah
lemah memahami Bahasa tambahan dapat yang dapat disediakan sehingga 50%
difahami oleh 2. Tugasan/latihan
Inggeris. disediakan oleh Panitia disediakan. oleh panitia. pelajar PKM
pelajar.
Pada tahun 2008 Bilangan pelajar 1. Pertemuan guru
Membenteras Peratus 60% pelajar dengan penjaga
langkah-langkah PKM bermasalah
Sikap pelajar yang memberi sikap pelajar yang Keberkesana PKM pelajar PKM.
pembaikan terhadap sikap
3. kesan besar terhadap prestasi kurang produktif n langkah mempunyai
sikap pelajar dapat berkurangan
mereka bagi subjek PKM. terhadap subjek pembaikan masalah 2. Lawatan Kerjaya
dilaksanakan oleh kepada 30% untuk pelajar PKM
PKM berkenaan sikap
Panitia. sahaja.

MUKA SURAT : 178


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

MATA PELAJARAN : PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Pencapaian pelajar dalam subjek PKM Peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP iaitu terbaik 5.27 bagi SPM 2001
dan terburuk 5.27 bagi SPM 2003.

STRATEGI :

Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek PKM

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Perlaksanaan
RM 627.00 Peningkatan Gpmp bagi PKM
program penghuraian
Program Penghuraian Membangunkan Pn Asmawati binti prestasi menuju ke arah
1 Januari silibus PKM yang
Silibus PKM. modal insan Hashim Kewangan pencapaian 5.38 atau lebih
berkesan.
sekolah subjek PKM baik lagi.

RM 700 Peningkatan Gpmp bagi PKM Perlaksanaan Siri


Siri bengkel dan bengkel dan ceramah
Membangunkan Pn Asmawati binti 2 kali Kewangan prestasi menuju ke arah teknik menjawab PKM
2 ceramah teknik
modal insan Hashim setahun sekolah dan pencapaian 5.38 atau lebih yang berkesan.
menjawab PKM
PIBG subjek PKM baik lagi.
Mewujudkan jadual
Peningkatan Gpmp bagi PKM
Februari kelas tambahan
Kelas Tambahan Membangunkan Pn Asmawati binti prestasi menuju ke arah
3 hingga Tiada pelajar PKM.
subjek PKM modal insan Hashim pencapaian 5.38 atau lebih
Oktober
subjek PKM baik lagi.

MUKA SURAT : 179


ISU STRATEGIK 2 :

Walaupun banyak bahan rujukan mengenai PKM tetapi pelajar sukar memahaminya kerana lemah memahami Bahasa Inggeris.

STRATEGI :

Memperbanyakkan bahan PKM yang mudah difahami oleh pelajar.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Guru panitia PKM


mengumpul set
soalan tahun-tahun
Bank soalan dan RM 1296.00 Gpmp bagi PKM lepas dan
2 bulan Pelajar tahu cara
jawapan bagi mata Membangunkan En Abd Rashid menuju ke arah membukukannya
1 proses jawapan sebenar
pelajaran PKM modal insan bin Yusof Caj kepada 5.38 atau lebih untuk rujukan pelajar.
penyediaan bagi subjek PKM
pelajar. baik lagi. Guru menyediakan
jawapan PKM
berorientasikan SPM.

Tugasan / latihan
Pelajar dapat Gpmp bagi PKM
Januari PKM wajib bagi
Tugasan/latihan pelajar Membangunkan En Abd Rashid menyiapkan menuju ke arah
2 hingga Tiada setiap topik
PKM modal insan bin Yusof tugasan/latihan 5.38 atau lebih
Oktober pengajaran.
dengan betul baik lagi.

MUKA SURAT : 180


ISU STRATEGIK 3 :

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek PKM.

STRATEGI :

Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap subjek PKM

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Penjaga
Pertemuan guru mengetahui
90% kehadiran Program Titian Emas
dengan penjaga pelajar Membangunkan Pn Sawiyah binti 3 kali perkembangan
1 penjaga setiap khusus untuk pelajar
PKM. modal insan Saidin setahun pelajaran anak
sisi. PKM
mereka.

Pelajar dapat
maklumat
sebenar
Lawatan untuk
Lawatan Kerjaya untuk Membangunkan Pn Sawiyah binti 3 kali Kewangan mengenai Perlaksanaan
2 pengukuhan
pelajar PKM modal insan Saidin setahun sekolah persekitaran kerja 100% program
pengetahuan PKM
yang berkaitan
dengan PKM

MUKA SURAT : 181


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Program Penghuraian Silibus PKM.

Rasional : Pengetahuan tentang sislibus PKM adalah di tahap sederhana dan pelajar tidak dapat
merancang pembelajaran kendiri dengan merujuk silibus.

Objektif : 1. Membantu para pelajar mengetahui dan memahami fakta-fakta, konsep-konsep,


terminologi, proses dan prosedur-prosedur dalam PKM.

2. Membantu para pelajar memberi tumpuan kepada tajuk dan sub-tajuk mengikut
peringkat/level soalan.

3. Membantu pelajar membuat persediaan pembelajaran kendiri dengan bantuan


silibus bagi menghadapi peperiksaan.

Tempoh / Tarikh : Januari 2008

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5 kursus PKM.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan & penyediaan kertas kerja. Pn Asmawati binti Hashim 1 hari Telah dilaksanakan pada 23 Januari 08
2. Urusan peruntukan kewangan Pn Asmawati binti Hashim 1 minggu
3. Surat-menyurat (penceramah), Pn Asmawati binti Hashim 1 minggu
pengesahan kehadiran penceramah
4. Jadual / atur cara program Pn Asmawati binti Hashim 1 hari
5. Persediaan pelaksanaan program
a. Penyediaan bahan Pn Asmawati binti Hashim }1 minggu sebelum
b. Persediaan tempat En Abd Rashid bin Yusof } tarikh perlaksanaan
c. Alat siaraya Pn Sawiyah binti Saidin
d. Kawalan Pelajar Guru pelatih

6. Pelaksanaan program Pn Asmawati binti Hashim 1 hari


7. Laporan pelaksanaan / dokumentasi Pn Sawiyah binti Saidin 1 minggu selepas
pelaksanaan program

MUKA SURAT : 182


PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Siri bengkel dan ceramah teknik menjawab PKM

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab
soalan PKM berasaskan SPM.

Objektif : 1. Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan sistematik

2. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel dan
ceramah.

Tempoh / Tarikh : 2 kali sepanjang tahun 2008

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5 kursus PKM

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan & penyediaan kertas kerja Pn Asmawati binti Hashim 1 hari

2. Urusan peruntukan kewangan Pn Asmawati binti Hashim 1 hari

3. Surat-menyurat (penceramah) Pn Asmawati binti Hashim 1 minggu


pengesahan kehadiran penceramah

4. Jadual / atur cara program Pn Asmawati binti Hashim 1 hari

5. Persediaan pelaksanaan program 3 hari sebelum tarikh


a. Penyediaan bahan } perlaksanaan
b. Persediaan tempat } En Abd Rashid bin Yusof
c. Alat siaraya } Pn Sawiyah binti Saidin
d. Kawalan Pelajar }
e. Jamuan }

6. Pelaksanaan ceramah / bengkel En Abd Rashid bin Yusof 1 hari

7. Laporan perlaksanaan (post motem) Pn Sawiyah binti Saidin 1 minggu selepas


pelaksanaan program

MUKA SURAT : 183


PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Kelas Tambahan subjek PKM

Rasional : Tiada pelajar yang cemerlang, 25 di tahap sederhana, 57.4 di tahap lemah dan
17.59 gagal dalam subjek PKM pada peperiksaan akhir tahun tingkatan 4 (2007)

Objektif : 1. Meningkatkan prestasi akademik dan sahsiah pelajar dalam subjek PKM.

2. Meningkatkan motivasi pelajar terhadap subjek PKM.

3. Membolehkan guru PKM memantau dan memahami perkembangan pelajar


terhadap pencapaian dalam PKM dari semasa ke semasa.

Tempoh / Tarikh : Februari hingga Oktober

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5 kursus PKM.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Pn Asmawati binti Hashim 1 hari

2. Penyediaan Jadual Pn Asmawati binti Hashim 1 hari

3. Pelaksanaan Program Semua guru PKM 2 kali sebulan

4. Laporan Perlaksanaan Pn Asmawati binti Hashim 1 minggu selepas


pelaksanaan program

MUKA SURAT : 184


PELAN OPERASI : 4

Nama Projek / Program : Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran PKM

Rasional : Kebolehan pelajar mengumpul soalan-soalan PKM sebagai rujukan adalah lemah.

Objektif : 1. Pelajar mempunyai set soalan tahun-tahun lepas yang telah dibukukan.

2. Memperbanyakkan bahan rujukan kepada pelajar.

3. Pelajar tahu cara jawapan sebenar bagi subjek PKM

Tempoh / Tarikh : Februari hingga Oktober

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5 kursus PKM.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan penyediaan bahan dan kewangan Semua guru PKM 1 hari

2. Proses penyediaan bahan En Abd Rashid bin Yusof 1 bulan


(set soalan peperiksaan SPM 2002 hingga SPM 2007)

3. Proses pembukukan En Abd Rashid bin Yusof 2 minggu

4. Caj oleh pelajar Semua guru PKM 2 bulan

5. Pengedaran bahan Semua guru PKM 1 minggu

6. Penyediaan jawapan mengikut skema SPM Semua guru PKM Februari hingga Ogos

MUKA SURAT : 185


PELAN OPERASI : 5

Nama Projek / Program : Tugasan/latihan pelajar PKM

Rasional : Pelajar kurang membuat latihan tanpa pemantauan guru.

Objektif : 1. Tugasan / latihan PKM wajib bagi setiap topik pengajaran.

2. Pelajar dapat menyiapkan tugasan/latihan dengan betul

3. Tugasan / latihan pelajar disemak oleh guru dan semakan semula oleh pihak
pentadbir sekolah.

Tempoh / Tarikh : Januari hingga Oktober

Kumpulan Sasaran : Semua Pelajar tingkatan 5 kursus PKM

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan awal En Abd Rashid bin Yusof 1 hari

2. Penentuan tugasan / latihan Pn Sawiyah binti Saidin 1 minggu sebelum


topik selesai diajar.

3. Pelaksanaan tugasan / latihan Semua guru PKM Selepas topik selesai


diajar

4. Penyemakan tugasan / latihan Semua guru PKM 1 minggu

5. Penyemakan tugasan / latihan oleh pentadbir Pn Asmawati binti Hashim Mengikut jadual
penyemakan yang
dikeluarkan oleh
pentadbir.

MUKA SURAT : 186


PELAN OPERASI : 6

Nama Projek / Program : Pertemuan guru dengan penjaga pelajar PKM.

Rasional : Para penjaga kurang mengambil berat prestasi PKM anak-anak mereka.

Objektif : 1. Penjaga mengetahui perkembangan pelajaran anak mereka.

2. Mengeratkan hubungan silaturrahim antara guru, penjaga dan pelajar.

2. Sebagai motivasi kepada pelajar

Tempoh / Tarikh : 3 kali setahun mengikut Program Titian Emas

Kumpulan Sasaran : Semua Pelajar tingkatan 5 kursus PKM

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan kertas kerja Pihak pentadbir

2. Surat kepada penjaga Semua guru PKM 1 minggu

3. Pengesahan kehadiran penjaga Pn Asmawati binti Hashim 1 minggu

4. Penyediaan laporan prestasi pelajar Semua guru PKM 1 minggu

5. Perjumpaan dengan penjaga Semua guru PKM 1 hari

6. Laporan / post motem Pn Sawiyah binti Saidin 1 minggu selepas


pelaksanaan program

MUKA SURAT : 187


PELAN OPERASI : 7

Nama Projek / Program : Lawatan Kerjaya untuk pelajar PKM

Rasional : Kurang maklumat mengenai prasarana kerja yang berkaitan dengan PKM.

Objektif : 1. Pelajar dapat maklumat sebenar mengenai persekitaran kerja yang berkaitan
dengan PKM

2. Lawatan untuk pengukuhan pengetahuan PKM

Tempoh / Tarikh : 3 kali setahun

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5 kursus PKM

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan kertas kerja Pn Sawiyah binti Saidin 1 hari

2. Urusan peruntukan kewangan Pn Sawiyah binti Saidin 1 hari

3. Surat-menyurat (tempat lawatan) Kaunselor 1 hari

4. Surat-menyurat (kebenaran penjaga) Pn Asmawati binti Hashim 1 minggu

5. Pengesahan tempat lawatan Pn Sawiyah binti Saidin 1 minggu

6. Jadual lawatan En Abd Rashid bin Yusof 1 hari

7. Pengurusan pengangkutan En Abd Rashid bin Yusof 1 hari

8. Pelaksanaan program Semua guru PKM 1 hari

9 Laporan pelaksanaan / dokumentasi Pn Sawiyah binti Saidin 1 minggu selepas


pelaksanaan program

MUKA SURAT : 188


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PANITIA: PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV
Program Penghuraian Silibus
1
PKM.
Siri bengkel dan ceramah teknik
2
menjawab PKM
3 Kelas Tambahan subjek PKM
Bank soalan dan jawapan bagi
4 mata pelajaran PKM

5 Tugasan/latihan pelajar PKM


Pertemuan guru dengan penjaga
6 pelajar PKM.

Lawatan Kerjaya untuk pelajar


7
PKM

MUKA SURAT : 189


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK


MATA PELAJARAN : PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PANITIA

Panitia PKEE Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah ke arah pembentukkan modal insan di dalam diri pelajar dengan menggunakan falsafah JERI.

MISI PANITIA

1. Memberi pendidikan yang berkualiti kepada pelajar kursus PKEE bagi pembangunan intelek.

2. Mewujudkan pelajar yang mempunyai jasmani dan emosi yang dinamik.

3. Membentuk kerohanian pelajar dengan iltizam dan sokongan kepada pelajar.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010

TAHUN SPM TARGET GPMP

2008 4.00

2009 3.72

2010 3.00

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 8 12 14 14 15 10 5 3 0
100 4.0
PERATUS 9.88 14.81 17.28 17.28 18.52 12.35 6.17 3.70 0

MUKA SURAT : 190


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


MATA PELAJARAN : PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Mempunyai guru PKEE yang berpengalaman dan kompeteten. W1. Kebanyakan murid lemah dalam matematik, bahasa inggeris dan sains.
S2. Sebahagian guru PKEE telah tamat program pensiswazahan dalam bidang W2. Pelajar tidak dapat mengaplikasikan kemahiran matematik dan sains ke
berkenaan. dalam subjek PKEE.
S3. Guru PKEE berpengalaman sebagai pemeriksa kertas PKEE dan amali. W3. Masalah kehadiran pelajar ke sekolah dan kekerapan ponteng kelas.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Pelajar boleh mendapatkan bahan pembelajaran daripada pelbagai sumber. T1. Kesukaran pelajar memberi jawapan mengikut format pemarkahan
peperiksaan SPM.
O2. Penggunaan ‘Head Count’ dapat menentukan target keputusan PKEE T2. Pelajar leka dengan kesibukan aktiviti koakademik.
setiap pelajar.
O3. Sistem sokongan yang kuat dan kerjasama yang erat daripada dalam dan T3. Gejala sosial yang serius mula menular seperti tidak berdisiplin, suka lepak,
luar bengkel. bersikap malas, merokok dan sebagainya kerana ramai pelajar tinggal di luar.
O4. Respon terhadap target sekolah iaitu ‘Ponteng Sifar 2008’.

MUKA SURAT : 191


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah :

1. Pencapaian pelajar kursus PKEE di dalam SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik adalah 4.21 bagi
SPM 2004).

2. Pelajar lemah di dalam menjawab kertas soalan mengikut sistem pemarkahan yang digunakan.

3. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek PKEE.

MUKA SURAT : 192


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


PANITIA : PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

TAHUN : 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK

Kelulusan pelajar
Pencapaian pelajar kursus PKEE 100% di dalam Memastikan keputusan
GPMP 8.55
di dalam SPM tidak mata pelajaran para pelajar mencapai Halatuju PKEE
GPMP bagi Peperiksaan
1. memberangsangkan dari segi PKEE dengan sasaran panitia iaitu GPMP 4.0
subjek PKEE. Akhir Tahun
GPMP (terbaik 4.21 bagi SPM GPMP 4.0 selaras GPMP 4.0 selaras Target SPM 2008
Ting. 4 2007.
2004). dengan target dengan GPS iaitu 5.0.
GPS iaitu 5.0.

Mengenalpasti ’Head
Count’ bagi setiap
Penyelarasan
pelajar yang mengambil Head Count
Ke arah target bagi
subjek PKEE bagi tujuan Kenaikan GPMP
Pelajar lemah di dalam membentuk pelajar
penyelarasan target ‘Head Count’ pelajar sejajar Tutorial
menjawab kertas soalan pelajar yang adalah
2. keputusan yang sesuai bagi setiap dengan kiraan
mengikut sistem pemarkahan berketrampilan berdasarkan
bagi setiap pelajar dan pelajar. TOV yang Pebimbing Rakan
yang digunakan. mengikut falsafah kelas
mengenalpasti para dilakukan. Sebaya (PRS)
JERI. masing-
pelajar yang lemah serta
masing. Latih Tubi Menjawab
tindakan yang perlu
diambil.

Memberi
Memastikan pelajar Pelajar PKEE
pendedahan
sedar akan peluang tidak Pelajar
kepada pelajar
melanjutkan pelajaran ke didedahkan mempunyai
mengenai peluang Arah tuju
Sikap pelajar yang memberi peringkat yang lebih dengan sasaran prospek
melanjutkan PTV dan
3. kesan besar terhadap prestasi tinggi dan prospek peluang kerjaya yang Lawatan Sambil
pelajaran ke prospek
mereka bagi subjek PKEE. kerjaya yang boleh melanjutkan ingin diceburi Belajar
peringkat lebih kerjaya.
diceburi pada masa pelajaran dan pada mada
tinggi dan prospek
depan. prospek depan.
kerjaya yang boleh
kerjaya.
diceburi.

MUKA SURAT : 193


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

MATA PELAJARAN : PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar kursus PKEE di dalam SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik 4.21 bagi SPM 2004).

STRATEGI :

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

RM 162.00
Pelajar mendapat GPMP bagi
Merancang dan
Membangunkan Hj Zulkifli bin Peruntukan maklumat tentang PKEE menuju ke
1 Halatuju PKEE 10 bulan melaksanakan
modal insan Abdul Hamid Panitia dan kerjaya selepas arah 4.00 atau
program PKEE
sumbangan SMT lebih baik lagi
Ibubapa
GPMP bagi Guru panitia PKEE
Pelajar mencapai
Membangunkan Hj Zulkifli bin PKEE menuju ke bersama berusaha
2 Target SPM 2008 9 bulan Tiada GPMP panitia
modal insan Abdul Hamid arah 4.00 atau dalam mencapai
4.00
lebih baik lagi target

MUKA SURAT : 194


ISU STRATEGIK 2 : Pelajar lemah di dalam menjawab kertas soalan mengikut sistem pemarkahan yang digunakan.

STRATEGI :

BI TANGGUNG KOS / OUTPUT PELAN


PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH KPI
L JAWAB SUMBER (HASIL) KONTIGENSI

Jan hingga
Oktober

(apabila
GPMP bagi Guru panitia PKEE
keputusan
Penyelarasan PKEE menuju mengenalpasti
Membangunka Hj Zulkifli bin ujian topikal
1 Head Count Tiada TOV bagi semua ke arah 4.00 target markah bagi
n modal insan Abdul Hamid dan
pelajar. atau lebih baik setiap pelajar untuk
peperiksaan
lagi subjek PKEE
pertengaha
n tahun
dikeluarkan)

RM 810.00
Pelajar dapat GPMP bagi
8 bulan
perhatian yang PKEE menuju PRS akan
Tutorial Membangunka Hj Zulkifi bin Peruntukan
2 sewajarnya ke arah 4.00 membimbing pelajar
Pebimbing Rakan Sebaya n modal insan Abdul Hamid (setiap Panitia dan
dalam subjek atau lebih baik dalam subjek PKEE
minggu) sumbangan
PKEE lagi
Ibubapa
RM 810.00 Guru panitia PKEE
GPMP bagi
Pelajar dapat bagi setiap kelas
PKEE menuju
Membangunka Hj Zulkifli bin Peruntukan menyiapkan akan memastikan
3 Latih Tubi Menjawab 1 bulan ke arah 4.00
n modal insan Abul Hamid Panitia dan soalan dengan pelajar membuat
atau lebih baik
sumbangan betul latih tubi yang
lagi
Ibubapa diberikan

MUKA SURAT : 195


ISU STRATEGIK 3 : Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek PKEE.

STRATEGI :

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Pelajar dapat
merancang hala
tuju mereka di
RM 162.00 Meminta bantuan
dalam bidang
GPMP bagi pihak luar bagi
Kejuruteraan
Lawatan Sambil Membangunkan En Mukhtar bin Peruntukan PKEE menuju ke memberikan taklimat
1 2 hari Elektrik dan
Belajar modal insan Mustafa Panitia dan arah 4.00 atau bekenaan prospek
Elektronik dan
sumbangan lebih baik lagi kerjaya dan hala tuju
memilih prospek
Ibubapa pelajar.
kerjaya yang
mereka ingin
ceburi

MUKA SURAT : 196


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Halatuju PKEE

Rasional : Pelajar yang mengambil kursus PKEE masih tidak tahu hala tuju mereka di dalam
bidang ini.

Objektif : 1. Mendedahkan prospek mata pelajaran PKEE dan peluang melanjutkan


pelajaran ke IPTA/IPTS.

2. Memastikan semua guru PKEE memainkan peranan dan membantu berikan


semangat untuk maju.

Tempoh / Tarikh : 10 bulan / Julai 2008

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar kursus PKEE


Terutamanya pelajar tingkatan 5 SPM 2008

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan Hj Zulkifli bin Abdul Hamid 1 hari Telah dilaksanakan.


(Ketua Panitia)
2. Penyediaan perlaksanaan : Pn. Hjh. Habibah Binti Bakri 10 bulan Dalam proses perlaksanaan.
a) Bahan rujukan
b) Maklumat di papan kenyataan
c) Pamplet PKEE
3. Laporan perlaksanaan dan dokumentasi. En. Mukhtar Bin Mustafa 2 hari Belum dilaksanakan.

MUKA SURAT : 197


PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Target SPM 2008

Rasional : Kebolehan pelajar bagi menjawab kertas peperiksaan SPM bagi subjek PKEE masih
di tahap sederhana.

Objektif : 1. Memastikan setiap pelajar mengetahui sasaran keputusan yang perlu dicapai
oleh mereka bagi mata pelajaran PKEE di dalam setiap ujian topikal dan
peperiksaan supaya mencapai target kelas.

2. Memastikan pelajar mengetahui prestasi mereka dari semasa ke semasa.

3. Mengenalpasti pelajar yang lemah dan perlu dibantu serta dibimbing bagi mata
pelajaran PKEE.

Tempoh / Tarikh : 9 bulan / Jan-Sept 2008

Kumpulan Sasaran : Pelajar tingkatan 5 SPM 2008

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan Hj Zulkifli bin Abdul Hamid 1 hari Telah dilaksanakan


(Ketua Panitia)
2. Pemberitahuan sasaran keputusan bagi subjek PKEE Guru subjek PKEE bagi 9 bulan Dalam proses perlaksanaan
kepada pelajar berkaitan. setiap kelas (setiap minggu)
3. Laporan perlaksanaan dan dokumentasi Hj Zulkifli bin Abdul Hamid 2 hari Belum dilaksanakan
(Ketua Panitia)

MUKA SURAT : 198


PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Head Count

Rasional : Kebolehan belajar bagi setiap pelajar adalah berbeza mengikut keupayaan individu
tersebut.

Objektif : 1. Mencapai misi Panitia PKEE agar semua pelajar lulus 100% dan memastikan
target GPMP PKEE 4.0 berjaya dicapai.

2. Memastikan pelajar lulus semua ujian topikal dan peperiksaan penggal.

Tempoh / Tarikh : 10 bulan / Januari-Oktober

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar kursus PKEE


Terutamanya pelajar tingkatan 5 SPM 2008

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan Hj Zulkifli bin Abdul Hamid 1 hari Telah dilaksanakan


(Ketua Panitia)

2. Pengiraan ‘Head Count’ Guru subjek PKEE bagi 10 bulan Telah dilaksanakan bagi keputusan
setiap kelas (dilakukan setiap kali peperiksaan akhir tahun Tingkatan 4
keputusan ujian dan tahun 2007.
peperiksaan
dikeluarkan)

3. Penyelarasan sasaran keputusan bagi setiap pelajar Guru subjek PKEE bagi 10 bulan Telah dilaksanakan bagi keputusan
setiap kelas (dilakukan setiap kali peperiksaan akhir tahun Tingkatan 4
keputusan ujian dan tahun 2007.
peperiksaan
dikeluarkan)

4. Laporan perlaksanaan dan dokumentasi. Hj Zulkifli bin Abdul Hamid 2 hari Telah dilaksanakan bagi keputusan
(Ketua Panitia) peperiksaan akhir tahun Tingkatan 4
tahun 2007.

MUKA SURAT : 199


PELAN OPERASI : 4

Nama Projek / Program : Tutorial


Pebimbing Rakan Sebaya

Rasional : Pelajar lebih mudah memahami isi pelajaran apabila berbincang bersama-sama
rakan dan belajar secara berkumpulan.

Objektif : 1. Memastikan semua guru PKEE bertindak sebagai sumber rujukan atau
fasilitator kepada pelajar.

2. Memastikan pelajar dibekalkan dengan set-set soalan SPM lepas untuk


diselesaikan.

3. Memastikan pelajar yang lebih cemerlang membantu dan membimbing pelajar


lain yang lemah.

Tempoh / Tarikh : 8 bulan / Julai 2008

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar kursus PKEE


Terutamanya pelajar tingkatan 5 SPM 2008

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan Hj Zulkifli bin Abdul Hamid 1 hari Telah dilaksanakan


(Ketua Panitia)

2. Pengumpulan set-set soalan SPM lepas En Abd Ghani bin Md Nor 1 minggu Telah dilaksanakan

3. Pengedaran set-set soalan SPM lepas kepada pelajar Guru subjek PKEE bagi 1 hari Belum dilaksanakan
setiap kelas

4. Laporan perlaksanaan dan dokumentasi. Hj Zulkifli bin Abdul Hamid 2 hari Belum dilaksanakan
(Ketua Panitia)

MUKA SURAT : 200


PELAN OPERASI : 5

Nama Projek / Program : Latih Tubi Menjawab

Rasional : Teknik pelajar menjawab soalan peperiksaan SPM bagi subjek PKEE masih di tahap
sederhana.

Objektif : 1. Memberi pendedahan kepada pelajar mengenai corak soalan dan cara
menjawab dengan betul di dalam SPM.

2. Memastikan pelajar sedar akan kecuaian yang sering diakukan semasa


menjawab dan kesannya kepada pemarkahan.

3. Memastikan pelajar biasa dengan tempoh menjawab kertas soalan peperiksaan


SPM.

Tempoh / Tarikh : 1 bulan / Oktober 2008

Kumpulan Sasaran : Pelajar Tingkatan 5 (keutamaan SPM 2008)

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan Hj Zulkifli bin Abdul Hamid 1 hari Telah dilaksanakan


(Ketua Panitia)
2. Pengumpulan set-set soalan SPM lepas En Abd Ghani bin Md Nor 1 minggu Telah dilaksanakan
3. Pengedaran set-set soalan SPM lepas kepada pelajar Guru subjek PKEE bagi 1 hari Belum dilaksanakan
setiap kelas
4. Semakan kertas jawapan bersama-sama pelajar Guru subjek PKEE bagi 1 bulan Belum dilaksanakan
setiap kelas (setiap minggu)
5. Laporan perlaksanaan dan dokumentasi. Hj Zulkifli bin Abdul Hamid 2 hari Belum dilaksanakan
(Ketua Panitia)

MUKA SURAT : 201


PELAN OPERASI : 6

Nama Projek / Program : Lawatan Sambil Belajar

Rasional : Pengetahuan pelajar mengenai prospek kerjaya di dalam bidang PKEE masih
lemah.

Objektif : 1. Memastikan para pelajar sedar akan kepentingan perancangan kerjaya untuk
masa depan mereka.

2. Memberi pendedahan tentang prospek kerjaya dengan kelulusan di dalam


bidang PKEE.

Tempoh / Tarikh : 2 Hari / Febuari-Mac 2008

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar kursus PKEE


Terutamanya pelajar tingkatan 5 SPM 2008

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan En. Mukhtar bin Mustafa 1 hari Telah dilaksanakan

2. Pencarian bantuan pihak luar untuk memberi ceramah Hj Zulkifli bin Abdul Hamid 1 bulan Dalam proses perlaksanaan
(Ketua Panitia)

3. Penyediaan perlaksanaan : Pn Hjh Habibah bt Bakri 3 hari sebelum tarikh Belum dilaksanakan
a) Alat siaraya perlaksanaan
b) Persediaan tempat
c) Pengurusan bahan
d) Urusan jamuan

4. Penyediaan dan penyampaian Cenderahati En. Mukhtar bin Mustafa 1 hari Belum dilaksanakan
5. Laporan perlaksanaan dan dokumentasi. Hj Zulkifli bin Abdul Hamid 2 hari Belum dilaksanakan
(Ketua Panitia)

MUKA SURAT : 202


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PANITIA : PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV
1 Halatuju PKEE

2 Target SPM 2008

3 Head Count

4 Tutorial-Pembimbing Rakan Sebaya


(PRS)
5
Latih Tubi Menjawab
6 Lawatan Sambil Belajar

MUKA SURAT : 203


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK


MATA PELAJARAN : LUKISAN KEJURUTERAAN

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PANITIA

Panitia Lukisan Kejuruteraan Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan
kemahiran asas yang kukuh untuk menceburi bidang kejuruteraan serta membolehkan artikulasi ke peringkat pengajian
tinggi.

MISI PANITIA

1. Mempastikan pelajar memperolehi gred SPM yang membanggakan bagi subjek Lukisan Kejuruteraan.

2. Mencapai keputusan Cemerlang SPM pada tangga 10 teratas antara Sekolah Menengah Teknik seluruh Malaysia.

3. Melahirkan pelajar yang boleh berinteraksi dengan penuh keyakinan dan kreatif serta berdaya fikir seiring dengan
perkembangan teknologi dan kejuruteraan masa kini.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010

TAHUN SPM TARGET GPMP

2008 3.05

2009 3.02

2010 3.00

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 89 45 40 32 25 17 14 7 0
100% 3.05
PERATUS 33.09 16.73 14.87 11.90 9.29 6.32 5.20 2.60 0

MUKA SURAT : 204


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


MATA PELAJARAN : LUKISAN KEJURUTERAAN

TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Sebahagian guru LK berpengalaman luas sebagai pembuat soalan SPM, W1. TOV pelajar LK adalah berasaskan keputusan peperiksaan akhir tahun
pentaksiran kertas II LK dan penandaan kertas SPM. tingkatan 4 adalah diperingkat sederhana sahaja.

S2. P&P dalam LK diperkukuh dengan aplikasi AUTOCAD dan Powerpoint. W2. Gangguan penumpuan iaitu kesibukan urusan guru menghadiri kursus,
mesyuarat dan tugas di sekolah dengan tugas mengajar di dalam kelas.
S3. Penyediaan Buku Kerja pelajar diterbitkan sendiri oleh guru-guru LK
SMTMT berdasarkan Modul.

S4. Penggunaan BBM yang efisyen dalam penyampaian P&P.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk subjek LK adalah mencukupi. T1. Kesukaran pelajar untuk mempersembahkan jawapan LK dengan tepat
berformatkan Peperiksaan SPM sebenar.

O2. Kelas-kelas tuisyen tambahan dijalankan sebagai pemulihan bagi pelajar T2. Sikap pelajar yang kurang sensitif tentang kepentingan LK dalam bidang
lemah dan pengayaaan serta pengukuhan bagi pelajar sederhana dapat Kejuruteraan.
membantu untuk pembaikan gred.

MUKA SURAT : 205


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : LUKISAN KEJURUTERAAN

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Penguasaan yang lemah dalam tajuk-tajuk asas tingkatan 4 akan mengurangkan motivasi pelajar untuk terus maju dan
cemerlang dalam LK.

2. Sikap pelajar kurang yakin untuk menjawab soalan LK memberi impak yang besar terhadap pencapaian pelajar
dalam subjek LK.

MUKA SURAT : 206


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


PANITIA : LUKISAN KEJURUTERAAN

TAHUN : 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK
Pada tahun 2008
langkah-langkah Cuma 50.92
Peratus
Penguasaan yang lemah dalam Meningkatkan pembaikan terhadap % sahaja 1. Program tuisyen LK
Keberkesanan 90 % pelajar
tajuk-tajuk asas tingkatan 4 akan penguasaan penguasaan pelajar yang lulus LK dijalankan.
Langkah dapat menguasai
1. mengurangkan motivasi pelajar pelajar dalam dalam tajuk-tajuk dalam
Pembaikan tajuk-tajuk
untuk terus maju dan cemerlang tajuk-tajuk asas tingkatan 4 dapat Peperiksaan
yang tingkatan 4
dalam LK. LK tingkatan 4. dilaksanakan oleh Akhir Tahun
dilaksanakan.
panitia. Ting 4 2007.

Setiap soalan Setiap soalan LK 1. Tugasan / latihan


Terdapat tambahan LK untuk
Pelajar kurang yakin diri semasa Membenteras dijawap tanpa yang diberi dapat
Pada tahun 2008 pelajar soalan akhir pelajar.
menjawab kertas LK memberi sikap pelajar yang membiarkanny dijawap oleh
lebih yakin untuk tahun yang
2. impak yang besar terhadap kurang yakin a pelajar dengan
menjawab setiap soalan tidak dijawab
pencapaian pelajar dalam subjek semasa menjawab memperolehi memungut
LK yang diberi. langsung 2. Bengkel Teknik
LK. kertas LK. markah markah seminima Menjawab Soalan
oleh pelajar.
kosong. yang mungkin. LK.

MUKA SURAT : 207


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

MATA PELAJARAN : LUKISAN KEJURUTERAAN

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Penguasaan yang lemah dalam tajuk-tajuk asas tingkatan 4 akan mengurangkan motivasi pelajar untuk terus maju dan cemerlang dalam LK.

STRATEGI : Meningkatkan penguasaan pelajar dalam tajuk-tajuk asas LK tingkatan 4.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Perlaksanaan
1 Program tuisyen LK Membangunkan Semua guru LK. Minggu ke 2 Tiada Peningkatan Peratusan pelajar Program Tuisyen
dijalankan. modal insan. dan minggu Peruntukan. prestasi pelajar lulus LK adalah ”SAYANG LK” utk
ke 4 pada dalam lebih baik dari pelajar yang gagal
setiap bulan matapelajaran LK. TOV 2007. LK dalam
bermula Peperiksaan Akhir
Februari. tahun Ting. 4.

MUKA SURAT : 208


ISU STRATEGIK 2 :

Pelajar kurang yakin diri semasa menjawab kertas LK memberi impak yang besar terhadap pencapaian pelajar dalam subjek LK.

STRATEGI : Membenteras sikap pelajar yang kurang yakin semasa menjawab kertas LK.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Tugasan / latihan Membangunkan Semua guru LK. Apabila Kewangan Pelajar lebih yakin Peratusan pelajar Guru panitia LK
tambahan LK untuk modal insan. selesai sekolah. menjawab yang lulus menyediakan latihan
pelajar. setiap pelbagai latihan meningkat. khas mengikut topik
tajuk. yang berbeza dan skema jawapan
dengan kaedah berteraskan SPM.
Sepanjang yang betul.
tahun.

2. Ceramah Teknik Membangunkan En. Hasmori bin Ogos / RM500 Peningkatan GPMP panitia LK Perlaksanaan
Menjawab Soalan LK modal insan Sakrani. September prestasi menuju Target Bengkel Teknik
Sumbangan pencapaian atau lebih baik. Menjawab Soalan LK
Hj. Harunarasid PIBG matapelajaran LK. 2008.
bin Mohd Yusof.

MUKA SURAT : 209


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : LUKISAN KEJURUTERAAN

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Program tuisyen ”SAYANG LK” dijalankan.

Rasional : Penguasaan pelajar terhadap tajuk-tajuk tingkatan 4 masih di tahap sederhana.

Objektif : 1. Pelajar dapat menguasai tajuk-tajuk dengan baik.

2. Pelajar dapat menjawab dan menyumbang seminima markah bagi setiap


soalan tanpa membiarkan sebahagiannya kosong tanpa memperolehi markah.

Tempoh / Tarikh : Minggu ke 2 dan ke 4 setiap bulan bermula Februari.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5 aliran Teknik.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja. Pn. Suriyati binti Yaapar 1 hari.
(Ketua Panitia)
2. Pengurusan bahan Pn. Asmawati Hashim 3 hari sebelum tarikh
& En. Hasmori Sakrani perlaksanaan
3. Perlaksanaan Kelas Tuisyen Semua guru LK 1 ½ jam setiap sesi.
4. Laporan perlaksanaan (post mortem) Pn. Suriyati binti Yaapar 1 minggu selepas
(Ketua Panitia) selesai semua sesi.

MUKA SURAT : 210


PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Tugasan / latihan tambahan LK untuk pelajar.

Rasional : Meningkatkan keyakinan diri pelajar untuk menjawab pelbagai bentuk soalan.

Objektif : 1. Pelajar lebih yakin menjawab soalan LK dengan kaedah yang betul dan tepat.

2. Pelajar dapat menjawab pelbagai bentuk soalan dari latihan tambahan yang
diberi.

Tempoh / Tarikh : Selesai setiap tajuk / Sepanjang tahun.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5 aliran Teknik.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Pengurusan bahan. Pn. Suriyati Yaapar 3 hari sebelum tarikh


(Ketua Panitia) perlaksanaan

MUKA SURAT : 211


PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Ceramah Teknik Menjawab Soalan LK

Rasional : Pelajar masih kabur tentang skema pemarkahan yang boleh diperolehi semasa
menjawab soalan LK.

Objektif : 1. Pelajar dapat menjawab soalan SPM LK dengan kaedah yang tepat.

2. Pelajar dapat mengaplikasi jawapan LK mengikut kehendak skema SPM.

Tempoh / Tarikh : 1 hari ( Ogos/September)

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5 aliran Teknik.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan & Penyediaan Kertas Kerja Pn. Suriyati binti Yaapar 1 hari
(Ketua panitia)
2. Urusan Peruntukan Kewangan Pn. Asmawati Hashim 1 hari
3. Jemputan Penceramah En. Hasmori Sakrani 1 minggu sebelum
perlaksanaan
4. Persediaan tempat ceramah Hj. Zulkifli Abdul Hamid 1 hari sebelum
perlaksanaan.
5. Pengurusan Bahan Cetak En. Tan Lang Seng 1 minggu sebelum
perlaksanaan
6. Persediaan Alat Siaraya En. Mukhtar Mustafa 1 hari
7. Urusan Jamuan Hjh. Habibah Bakri 1 hari
8. Perlaksanaan Ceramah Hj. Harunarasid Mohd Yusof 1 hari
9. Dokumentasi / Gambar Program Pn. Suriati Ali 1 hari
10. Laporan Perlaksanaan Pn Suriyati Yaapar 1 minggu selepas
(Ketua panitia) perlaksanaan
program

MUKA SURAT : 212


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PANITIA : LUKISAN KEJURUTERAAN

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1 Program tuisyen ”SAYANG LK”.

Tugasan / latihan tambahan LK


2
untuk pelajar.

Ceramah Teknik Menjawab


3
Soalan LK

MUKA SURAT : 213


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK


PANITIA ELEKTRIK

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PANITIA

Menghasilkan individu yang kompeten dan cemerlang menjelang 2010

MISI PANITIA

1. Memberikan pembelajaran yang berkesan.


2. Menghasikan individu yang berkualiti
3. Mencapai prestasi tinggi dalam peperiksaan

TARGET GPMP MATA PELAJARAN TEKNOLOGI BAGI SPM 2007 HINGGA 2010

TAHUN SPM TARGET GPMP

2008 6.10

2009 5.79

2010 5.50

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN TEKNOLOGI

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 1 1 2 4 5 7 10 11 0
100 6.10
PERATUS 2.44 2.44 4.88 9.76 12.2 17.07 24.39 26.83 0.00

MUKA SURAT : 214


TARGET GPMP MATA PELAJARAN LUKISAN GEOMETRI DAN ELEKTRIK BAGI SPM 2007 HINGGA 2010

TAHUN SPM TARGET GPMP

2008 2.27

2009 2.16

2010 2.06

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN LUKISAN GEOMETRI DAN ELEKTRIK

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 15 10 8 6 2 0 0 0 0
100 2.27
PERATUS 36.59 24.39 19.51 14.63 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00

TARGET GPMP MATA PELAJARAN AMALI BAGI SPM 2007 HINGGA 2010

TAHUN SPM TARGET GPMP

2008 1.00

2009 1.00

2010 1.00

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN AMALI

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 41 0 0 0 0 0 0 0 0
100 1.00
PERATUS 100 0 0 0 0 0 0 0 0.00

MUKA SURAT : 215


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


PANITIA ELEKTRIK

TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Guru kompeten dlm bidang elektrik dan berpengalaman memeriksa W1. Pelajar lemah BI, Math & Sains
kertas
S2. Guru mencukupi W2. Peratus kelulusan SPM masih rendah dalam teori.
S3. Guru berpengetahuan IT& komputer W3. Pelajar ponteng dan kurang berdisplin.
S4. Pelajar bermotivasi tinggi 65% W4. Pelajar tidak dapat melukis mengikut masa yang ditetapkan

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Sokongan kuat PPD/JPN/JPT T1. Murid bermotivasi rendah 45%


O2. Sokongan kuat PIBG T2. Kehidupan sosial pelajar/hiburan
O3. Kewangan PIBG kuat T3. Sikap waris menyebelahi anak
O4. Sumbangan bekas pelajar T4. Pelajar kurang daya imaginasi dan ingatan yang kuat untuk mengingati.

MUKA SURAT : 216


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK

PANITIA ELEKTRIK

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Pencapaian pelajar rendah dalam teknologi pada tahun 2006 GPMP( 7.45 ) berbanding pencapaian terbaik SPM 2005
GPMP ( 6.43)

2. Pelajar tidak dapat menguasai subjek lukisan dan melukis mengikut masa yang ditetapkan.

MUKA SURAT : 217


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

PANITIA ELEKTRIK
TAHUN : 2008

MATLAMAT SASARAN
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 STRATEGI
STRATEGIK 2008
1. Memahirkan pelajar
dengan format
Pencapaian pelajar rendah
Meningkatkan peperiksaan dan
dalam teknologi pada tahun GPMP 6.95 kehendak sukatan.
pencapaian Mencapai GPMP yang GPMP bagi
2006 GPMP (7.45) Peperiksaan 2. Mengadakan
1. cemerlang lebih baik daripada subjek GPMP 6.10 Program Klinik
berbanding pencapaian Akhir Tahun
pelajar dalam tahun sebelumnya Teknologi Teknologi.
terbaik SPM 2005 GPMP Tingkatan 4
subjek teknologi. 3. Mengadakan
( 6.43) Program
Peningkatan Ilmu
1. Mengadakan
program lawatan
Pelajar tidak dapat Meningkatkan GPMP 3.53 kebengkel.
Mencapai standard GPMP bagi
menguasai subjek lukisan kecekapan dan Peperiksaan 2. Speed Test
2. kualiti A dan mencapai subjek GPMP 2.27
dan melukis mengikut masa kemahiran Akhir Tahun
GPMP terbaik Lukisan 3. Mengadakan
yang ditetapkan. melukis Tingkatan 4
Pogram Mesra
Bengkel

MUKA SURAT : 218


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

PANITIA ELEKTRIK

TAHUN 2008

ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar rendah dalam teknologi pada tahun 2006 GPMP( 7.45 ) berbanding pencapaian terbaik SPM 2005 GPMP ( 6.43)

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek teknologi.

PROGRAM / TANGGUNG KOS / OUTPUT PELAN


BIL TERAS PIPP TEMPOH KPI
PROJEK JAWAB SUMBER (HASIL) KONTIGENSI

1 Memahirkan pelajar Membangunkan En Zainal Bin Sepanjang Pihak Pelajar boleh Bilangan Perlaksanaan
dengan format modal insan Minhat Tahun Sekolah. menjawab pelajar paparan skema
peperiksaan dan dengan teknik mendapat pemarkahan dan
kehendak sukatan yang betul. Cemerlang dan menjawab soalan-
lulus SPM soalan SPM yang
meningkat lepas.
2 Klinik Teknologi. Membangunkan En Mohd Rahim 25hbApril RM 150.00 Pelajar boleh Peningkatan Pelaksanaan Klinik
modal insan Bin Hamim 2008 menjawab prestasi Teknologi.
dengan teknik bertambah baik
yang betul.
3 Mengadakan Membangunkan En Suhadi Bin 24hb Julai RM 300.00 Pelajar boleh Peningkatan Pelaksanaan
Program modal insan Zainal. 2008 menjawab prestasi Program
Peningkatan Ilmu dengan teknik bertambah baik Peningkatan Ilmu
yang betul. Bersama Panitia
Elektrik SMT
Segamat.

MUKA SURAT : 219


ISU STRATEGIK 2 : Pelajar tidak dapat menguasai subjek lukisan dan melukis mengikut masa yang ditetapkan

STRATEGI : Meningkatkan kecekapan dan kemahiran melukis

BI TANGGUNG KOS / OUTPUT PELAN


PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH KPI
L JAWAB SUMBER (HASIL) KONTIGENSI

1 Program lawatan Membangunkan En Suhadi Bin Bulan Pihak Pelajar Pelajar mahir Mengadakan
kebengkel. modal insan Zainal. Februari sekolah mendapat dengan lawatan kebengkel-
Hingga gambaran yang penempatan bengkel, dewan
April jelas dan boleh alat dan serta dewan
melukis dengan aksesori makan asrama
lebih baik elektrik.
2 Menjalankan Speed Membangunkan En Suhadi Bin Sepanjang RM 20.00 Pelajar boleh Pelajar mahir Mengadakan
Test modal insan Zainal. Tahun dari pihak melukis dengan dengan semua Speed test
sekolah standard kualiti jenis soalan. mengikut time
A. frame yang
ditetapkan.
3 Pogram Mesra Membangunkan En Muhd Azlan Bulan RM 100.00 Pelajar Pelajar dapat Menjemput Guru
Bengkel modal insan Bin Bolot. Julai Sumbangan mendapat bertukar fikiran daripada bengkel
Hingga Guru motivasi dan dan meluaskan lain memberikan
Oktober Bengkel. kaedah yang pengetahuan. teknik menjawab
lebih baik. soalan.

MUKA SURAT : 220


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA ELEKTRIK

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Memahirkan pelajar dengan format peperiksaan dan kehendak sukatan

Rasional : Memberi pendedahan format peperiksaan.

Objektif : 1. Boleh menjawab dengan cara yang betul.

2. Jawapan pelajar tidak terkeluar daripada format jawapan peperiksaan.

Tempoh / Tarikh : Sepanjang Tahun.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan lima.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Perbincangan dan Penyediaan Kertas Kerja En Suhadi Bin Zainal 1 jam

2 Pelaksanaan.
Edaran kepada pelajar Guru Mata Pelajaran 2 minggu

3. Lekat pada papan kenyataan. En Zainal Bin Minhat 2 minggu

MUKA SURAT : 221


PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Klinik Teknologi.

Rasional : Menjana minda pelajar mengingati formula dan menambah minat dalam
subjek teknologi.

Objektif : 1. Pelajar boleh mengingati formula.

2. Pelajar boleh aplikasikan matematik dalam subjek teknologi.

Tempoh / Tarikh : 25hb April 2008

Kumpulan Sasaran : Pelajar tingkatan lima.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Perbincangan & Penyediaan Kertas Kerja En Suhadi Bin Zainal 1 Minggu.


(Ketua Bengkel Elektrik )
2 Urusan peruntukkan kewangan En Suhadi Bin Zainal 1 Minggu.
(Ketua Bengkel Elektrik
3 Surat Menyurat ( Penceramah/Penjaga ) En Muhd Azlan Bin Bolot. 1 Minggu.
4 Pengesahan Kehadiran Penceramah En Muhd Azlan Bin Bolot 1 Minggu
5 Jadual/Aturcara Program En Mohd Rahim Bin 1 Minggu
Hamim
6 Persediaan perlaksanaan ceramah/bengkel En Mohd Rahim Bin 2 hari sebelum
a) Alat siaraya. Hamim program
b) Persediaan tempat. En Zainal Bin Minhat dijalankan.
c) Pengurusan bahan.
d) Urusan jamuan.
7 Perlaksanaan projek En Suhadi Bin Zainal 1 hari
8 Laporan perlaksanaan ( post mortem ) En Mohd Rahim Bin 1 minggu selepas
Hamim perlaksanaan
program.

MUKA SURAT : 222


PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Mengadakan Program Peningkatan Ilmu

Rasional : Menjana minda pelajar supaya mahir menjawab soalan teknologi.

Objektif : 1. Mendedahkan kepada pelajar teknik pembelajaran yang baru

2. Menjalinkan kerjasama dan mengeratkan silaturrahim dengan Sekolah


Menengah Teknik Segamat .

Tempoh / Tarikh : 24hb Julai 2008

Kumpulan Sasaran : Pelajar Tingkatan Lima.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Perbincangan & Penyediaan Kertas Kerja En Suhadi Bin Zainal 1 Minggu.


(Ketua Bengkel Elektrik )
2 Urusan peruntukkan kewangan En Suhadi Bin Zainal 1 Minggu.
(Ketua Bengkel Elektrik
3 Surat Menyurat ( Penceramah/Penjaga ) En Muhd Azlan Bin Bolot. 1 Minggu.
4 Pengesahan Kehadiran Penceramah En Muhd Azlan Bin Bolot 1 Minggu
5 Jadual/Aturcara Program En Mohd Rahim Bin 1 Minggu
Hamim
6 Persediaan perlaksanaan ceramah/bengkel En Mohd Rahim Bin 2 hari sebelum
e) Alat siaraya. Hamim program
f) Persediaan tempat. En Zainal Bin Minhat dijalankan.
g) Pengurusan bahan.
h) Urusan jamuan.
7 Perlaksanaan projek En Suhadi Bin Zainal 1 hari
8 Laporan perlaksanaan ( post mortem ) En Mohd Rahim Bin 1 minggu selepas
Hamim perlaksanaan
program.

MUKA SURAT : 223


PELAN OPERASI : 4

Nama Projek / Program : Mengadakan program lawatan kebengkel.

Rasional : Menjana dan memantapkan minda pelajar berkenaan aksesori dan


kedudukannya dalam bangunan dan bengkel.

Objektif : 1. Pelajar dapat mengetahui gambaran yang jelas kaedah pemasangan


dan kaitannya dengan lukisan.

2. Pelajar dapat mengetahui kedudukan alat dan mesin serta susunannya.

Tempoh / Tarikh : Bulan Februari hingga April

Kumpulan Sasaran : Pelajar tingkatan lima.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Perbincangan dan penyediaan kertas kerja En Suhadi Bin Zainal 1 hari


(Ketua Bengkel Elektrik )
2 Penyediaan Surat En Mohd Azlan Bin Bolot 1 hari

3 Lawatan Ke Bengkel-bengkel En Suhadi Bin Zainal Sebulan.

4 Laporan Pelaksanaan En Suhadi Bin Zainal 1 minggu setelah


tamat program

MUKA SURAT : 224


PELAN OPERASI : 5

Nama Projek / Program : Speed Test

Rasional : Memahirkan pelajar dengan teknik melukis dengan cepat dan tepat.

Objektif : 1. Supaya pelajar dapat menguasai konsep dan prinsip lukisan geometri
dan elektrik.

2. Supaya pelajar dapat mencapai standard kualiti A dalam peperiksaan .

Tempoh / Tarikh : Mac hingga Oktober

Kumpulan Sasaran : Pelajar Tingkatan Lima.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Perbincangan , Penyediaan Kertas soalan En Suhadi Bin Zainal 1

2 Penyediaan Kertas Soalan En Muhd Azlan Bin Bolot Mac hingga


Oktober

3 Perlaksanaan En Muhd Azlan Bin Bolot Mac hingga


Oktober

MUKA SURAT : 225


PELAN OPERASI : 6

Nama Projek / Program : Mengadakan program Mesra Bengkel

Rasional : Memberikan impak P&P yang berlainan daripada guru bengkel lain.

Objektif : 1. Pelajar mendapat motivasi dan kaedah yang lebih baik.

2. Merasai diri dihargai dan diambil berat oleh semua guru bengkel
disekolah.

Tempoh / Tarikh : Mac hingga Julai

Kumpulan Sasaran : Pelajar Tingkatan Lima.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Perbincangan dan penyediaan kertas kerja En Suhadi Bin Zainal 1 hari


(Ketua Bengkel Elektrik )

2 Penyediaan Fail En Muhd Azlan Bin Bolot 1 hari

3 Surat Jemptan Guru En Muhd Azlan Bin Bolot 1 hari

4 Perlaksanaan En Muhd Azlan Bin Bolot Mac hingga Julai

MUKA SURAT : 226


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM

PANITIA ELEKTRIK

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV
1 Memahirkan pelajar dengan
format peperiksaan dan
kehendak sukatan
2 Klinik Teknologi.

3 Program Peningkatan Ilmu

4 Program lawatan kebengkel.

5 Speed Test

6 Pogram Mesra Bengkel

MUKA SURAT : 227


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK


PANITIA ELEKTRONIK

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010.

VISI PANITIA

Matapelajaran Elektronik berada di tangga pertama di negeri Melaka dan di top 10 dikalangan
sekolah menengah teknik.

MISI PANITIA

1. Menyediakan pelajar untuk menghadapi zaman teknologi.

2. Melahirkan pelajar yang berakhlak mulia dan beriltizam tinggi, berilmu pengetahuan dan
berketrampilan dalam bidang vokasional.

3. Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan SPM.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN PANITIA ELEKTRONIK

TARGET SPM 2008 GPMP


Amali Elektronik 1.61
Lukisan Geo. & Elektronik. 2.85
Teknologi 5.71

MUKA SURAT : 228


PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI ELEKTRONIK

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN - 1 4 4 6 6 6 7 -
100 5.71
PERATUS - 2.94 11.76 11.76 17.64 17.64 17.64 20.58 -

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 MATA PELAJARAN : AMALI MENSERVIS RADIO DAN TV

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 22 6 3 3 - - - - -
100 1.61
PERATUS 64.68 17.64 8.82 8.82 - - - - -

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 MATA PELAJARAN : LUKISAN GEOMETRI DAN ELEKTRONIK

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 6 10 7 6 4 1 - - -
100.00 2.85
PERATUS 17.84 29.4 20.58 17.84 11.76 2.94 - - -

MUKA SURAT : 229


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


PANITIA ELEKTRONIK

TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Semua guru Elektronik adalah guru yang senior dan berpengalaman. W1. Kebanyakan murid lemah dalam matapelajaran Matematik dan Sains.

S2. Teknologi Elektronik diperkukuhkan dengan latihan amali. W2. Pelajar tidak dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran Matematik
dan Lukisan dalam subjek Teknologi.

S3. Berpengalaman sebagai pemeriksa kertas lukisan dan amali. W3. Masaalah kehadiran pelajar ke sekolah dan kekerapan ponteng kelas .

S4. Lebih separuh daripada guru-guru elktronik yang ada telah tamat pengajian W4. TOV (Take of Value ) pelajar berasaskan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun
luar kampus dan memperolehi ijazah (OUM – 4 daripada 6 orang guru yang adalah lemah bagi matapelajaran Teknologi Elektronik dan Lukisan Geometri
sedia ada) & Elektronik dan sederhana sahaja bagi Amali.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk tiga subjek elektronik adalah T1. Kesukaran pelajar untuk mempersembahakan jawapan dengan tepat
mencukupi. mengikut format yang telah ditetapakan di dalam Peperiksaan SPM.

O2. Di zaman siber ini, bahan rujukan berkaitan subjek elektronik sebenarnya T2. Kesukaran pelajar untuk mempersembahakan jawapan dengan tepat
sangat banyak jika ada usaha untuk menerokainya – Internet dan pelbagai berformatkan Peperiksaan SPM.
media lain.
O3. Ratio / kadar guru – murid : 6 guru elektronik dengan 34 murd ( T5 ) adalah T3. Gejala sosial yang menular di kalangan pelajar semakin menjadi-jadi seperti
bersesuaian. tidak berdisplin, suka melepak, kurang minat, dan malas.

MUKA SURAT : 230


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK

PANITIA ELEKTRONIK

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Pencapaian pelajar dalam Peperiksaan SPM bagi mata pelajaran Elektronik tidak begitu memberangsangkan dari segi
GPMP terutamanya Teknologi Elektronik ( GPMP terbaik 6.00 bagi SPM 2004 dan terburuk 7.53 bagi SPM 2005).

2. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi mata pelajaran Elektronik.

3. Buku rujukan bagi mata pelajaran Teknologi Elektronik adalah terhad.

MUKA SURAT : 231


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


PANITIA ELEKTRONIK

TAHUN : 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK

Pencapaian pelajar dalam


GPMP 9.00 GPMP 5.9 1. Ceramah
Peperiksaan SPM bagi mata Meningkatkan
(Teknologi), (Teknologi), kecemerlangan
pelajaran Elektronik tidak begitu pencapaian
GPMP 3.12 GPMP 1.61 SPM dan teknik
memberangsangkan dari segi cemerlang pelajar Pada tahun 2008 GPMP menjawab soalan
GPMP bagi (Amali), (Amali),
GPMP terutamanya Teknologi dalam subjek yang diperolehi adalah mata pelajaran
1. subjek GPMP 7.61 GPMP 2.85
Elektronik. Teknologi baik berbanding tahun- Teknologi Elektronik
berkenaan. (Lukisan) (Lukisan).
( GPMP terbaik 6.00 bagi SPM Elektronik dan tahun sebelumnya. dan Lukisan
Peperiksaan Elektronik.
2004 dan terburuk 7.53 bagi SPM Lukisan Elektronik.
Akhir Tahun
2005).
Tingkatan 4.

Sikap pelajar yang memberi Pada tahun 2008 Peratusan 60% pelajar Bilangan pelajar
Membenteras 1.
kesan besar terhadap prestasi langkah-langkah keberkesana Elektronik Elektronik Perlaksanaan
sikap pelajar yang
mereka bagi mata pelajaran pembaikan terhadap n langkah mempunyai bermasalah sikap Program
2. kurang produktif
Elektronik. sikap pelajar dapat pembaikan masalah berkurangan Pemulihan.
terhadap subjek
dilaksanakan oleh berkenaan. sikap. kepada 20%
Elektronik
panitia. sahaja.

3. Buku rujukan bagi mata pelajaran Memperbanyakka Pada tahun 2008 lebih
Teknologi Elektronik adalah n bahan Teknologi banyak bahan rujukan Bilangan dan Cuma 60% 1. Bank soalan dan
jawapan bagi mata
terhad. Elektronik yang tambahan dapat bentuk bahan bahan telah Bahan ditambah
pelajaran Teknologi
mudah difahami disediakan oleh panitia. yang dapat disediakan sehingga 80%. Elektronik serta
oleh pelajar. (tumpuan pada Teknologi disediakan. oleh panitia. Lukisan Geometri
Elektronik) dan Elektronik.

MUKA SURAT : 232


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
PANITIA ELEKTRONIK

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Pencapaian pelajar dalam Peperiksaan SPM bagi mata pelajaran Elektronik tidak begitu memberangsangkan dari segi GPMP terutamanya Teknologi Elektronik (GPMP terbaik
6.00 bagi SPM 2004 dan terburuk 7.53 bagi SPM 2005).

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Teknologi Elektronik dan Lukisan Elektronik.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1. Ceramah Membangunkan En. Mohd. Rozi Sekurang- RM 460.00 Peningkatan GPMP bagi Perlaksanaan
kecemerlangan SPM modal insan. Bin Mohd. Dali kurangnya prestasi Teknologi menuju bengkel kefahaman,
dan teknik menjawab 1 kali bagi Sumbangan pencapaian mata ke arah 5.71 dan ceramah motivasi
soalan mata pelajaran setiap PIBG. pelajaran Lukisan 2.85 atau dan teknik menjawab
Teknologi Elektronik subjek. Teknologi lebih baik lagi. soalan Teknologi
dan Lukisan Elektronik dan Elektronik dan
Elektronik. Lukisan Geometri Lukisan Elektronik
& Elektronik. yang berkesan.

MUKA SURAT : 233


ISU STRATEGIK 2 :

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi mata pelajaran Elektronik.

STRATEGI : Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap subjek Elektronik.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1. Program Pemulihan. Membangunkan En. Yusop Bin Sekurang- RM 300.00 Pelajar dapat Perlaksanaan Ceramah dan latihan
modal insan Hassan kurangnya membuka minda 100% program. dalam kumpulan bagi
2 kali Kutipan mereka tentang matapelajaran
Pn. Normawati setahun daripada kerelevanan Mata Teknologi Elektronik
Binti Shamror ( Penggal 1 pelajar, Pelajaran dan Lukisan
x 1 dan sumbangan Teknologi dan Elektronik serta sessi
Pn. Zariah Binti Penggal 2 daripada Lukisan pembentangan.
Mat Sin x 1) tabung Elektronik.
panitia.
Pelajar dapat
menambah sikap
dan dorongan
yang positif serta
minat untuk
mempelajari mata
pelajaran
berkenaan.

MUKA SURAT : 234


ISU STRATEGIK 3 :

Buku rujukan bagi mata pelajaran Teknologi Elektronik adalah terhad.

STRATEGI : Memperbanyakkan bahan Teknologi Elektronik yang mudah difahami oleh pelajar.

BI TANGGUNG KOS / PELAN


PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
L JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1. Bank soalan dan Membangunkan Pn. Normawati 3 bulan RM 300.00 Pelajar GPMP bagi Guru yang mengajar
jawapan bagi mata modal insan. Binti Shamror. proses mengetahui Teknologi menuju Teknologi Elektronik
pelajaran Teknologi penyediaan Kutipan jawapan yang ke arah 5.71 dan dan Lukisan
Elektronik dan Lukisan Pn. Zariah Binti . daripada tepat bagi setiap Lukisan 2.85 Elektronik
Elektronik. Mat Sin pelajar jawapan. atau lebih baik. menyediakan nota
khas soalan dan
jawapan
berorientasikan
Peperiksaan SPM.

MUKA SURAT : 235


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA ELEKTRONIK

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Ceramah kecemerlangan SPM dan teknik menjawab soalan mata pelajaran
Teknologi Elektronik dan Lukisan Elektronik.

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan


menjawab soalan Teknologi dan Lukisan Elektronik berasaskan SPM.

Objektif : 1. Pelajar dapat memahami tentang peraturan dan skima pemerkahan agar dapat
menjawan soalan SPM dengan lebih sistematik.

2. Pelajar dapat meningkatkan motivasi dan pengisian bahan semasa sesi


bengkel dan ceramah.

Tempoh / Tarikh : Sekurang-kurangnya sekali bagi setiap mata pelajaran sepanjang tahun 2008.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 5 Kursus Elektronik

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS


1. Penyediaan kertas kerja program. En. Mohd. Rozi Bin Mohd.Dali 1 hari
2. Urusan Peruntukan kewangan. En. Mohd. Rozi Bin Mohd.Dali 1 hari
3. Menulis surat dan pengesahan kehadiran Pn. Normawati Binti Shamror 2 minggu
penceramah.
4. Persediaan perlaksanaan ceramah:
e. Pengurusan bahan En. Yusop Bin Hassan 2 hari sebelum tarikh
f. Alat siaraya En. Amran Bin Mohd. Nor perlaksanaan.
g. Persediaan tempat Pn. Norfaizah Binti Anuar
h. Urusan Jamuan
5. Perlaksanaan Program (mata Pelajaran Teknologi) En. Yusop Bin Hassan 1 hari
6. Perlaksanaan Program Mata Pelajaran Lukisan Pn. Zariah Binti Mat Sin 1 hari
Elektronik
7. Membuat laporan perlaksanaan / post mortem. Pn. Normawati Binti Shamror 1 minggu selepas
perlaksanaan
program.

MUKA SURAT : 236


PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Program Pemulihan

Rasional : Pelajar masih lkurang jelas tentang teori yang dipelajarei semasa p&p dan lemah
dalan membuat perkaitan di antara teori dan situasi sebenar.

Objektif : 1. Membuka minat pelajar tentang kerelevanan mata pelajaran Teknologi


Elektronik dan Lukisan Elektronik.

2. Memberi dorongan yang positif kepada pelajar untuk mempelajari mata


pelajaran Teknologi Elektronik dan Lukisan Elektronik.

Tempoh / Tarikh : Sekurang-kurangnya 1 kali sepenggal ( 2 kali setahun).

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 5 kursus Elektronik.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Penyediaan kertas kerja program. Pn. Normawati Binti Shamror 3 hari.


Pn. Zariah Binti Mat Sin
2. Pengurusan peruntukan kewangan. En. Mohd. Rozi B. Mohd. Dali 1 hari.
3. Pengurusan surat menyuarat :
c. mendapatkan kebenaran daripada pihak En. Yusop Bin Hassan 2 minggu.
sekolah.
d. Surat kebenaran ibubapa.
4. Pengurusan penyediaan alatan dan bahan Pn. Norfaizah Binti Anuar 1 minggu.
5. Pengurusan tempat. En. Amran Bin Mohd. Nor 1 hari.
6. Mengumpulkan hasil kerja pelajar. Pn. Normawati Binti Shamror 1 minggu selepas
perlaksanaan
program.

7. Membuat laporan dan post mortem. En. Yusop Bin Hassan 1 minggu selepas
perlaksanaan
program.

MUKA SURAT : 237


PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran Teknologi Elektronik dan Lukisan
Elektronik

Rasional : Pengetahuan pelajar masih di tahap sederhana untuk menjawab dengan tepat
mengikut skima pemarkahan.

Objektif : 1. Memberi panduan kepada pelajar contoh soalan dan jawapan bagi setiap topik.

2. Menjadikan pelajar lebih bersedia dan berkeyakinan untuk menghadapi ujian


dan peperiksaan.

Tempoh / Tarikh : Januari hingga Mac.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 5 kursus Elektronik.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Penyediaan peruntukan kewangan. En. Mohd. Rozi B. Mohd. Dali 1 hari.


2. Pengumpulan soalan. Semua guru kursus Elektronik 3 minggu.
3. Percetakan soalan Pn. Normawati Binti Shamror 1 minggu.
En. Mohd. Rozi B. Mohd. Dali
4. Penyediaan jawapan bagi setiap soalan. Semua guru kursus Elektronik 6 minggu.
5. Soalan dan jawapan dibukukan. En. Afendy Bin Azis. 1 minggu.
6. Mengedarkan bahan kepada semua pelajar. Pn. Normawati Binti Shamror 1 hari.
En. Mohd. Rozi B. Mohd. Dali

MUKA SURAT : 238


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PANITIA ELEKTRONIK

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1 Ceramah kecemerlangan SPM dan


teknik menjawab soalan mata
pelajaran Teknologi Elektronik dan
Lukisan Elektronik.

2 Program Pemulihan

3 Bank soalan dan jawapan bagi


mata pelajaran Teknologi
Elektronik dan Lukisan Elektronik

MUKA SURAT : 239


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK


PANITIA KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PANITIA

Panitia Kimpalan SMTMT cemerlang setiap kali peperiksaan SPM.

MISI PANITIA

1. Memberi pendidikan dan kemahiran yang berkualiti tinggi kepada pelajar dalam kursus
kimpalan.

2. Mewujudkan pelajar yang berdisiplin,kreatif dan berdaya maju.

3. Mempastikan pelajar kimpalan memperolehi gred yang membanggakan bagi subjek


amali,teori teknologi dan lukisan teknik.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010

TARGET GPMP TARGET GPMP TARGET GPMP


TAHUN SPM
AMALI LUKISAN TEKNOLOGI

2008 1.3 5.59 4.81

2009 1.2 5.57 4.80

2010 1.1 5.55 4.78

MUKA SURAT : 240


PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN

AMALI KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 22 9 1
100 1.3
PERATUS 68.8 28.1 3.1

LUKISAN KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 2 2 2 4 3 5 6 8 0
100 5.59
PERATUS 6.25 6.25 6.25 12.5 9.37 15.6 18.8 25.0 0

TEKNOLOGI KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 2 2 5 6 5 4 4 4 0
100 4.81
PERATUS 6.25 6.25 15.6 18.8 15.6 12.5 12.5 12.5 0

MUKA SURAT : 241


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


PANITIA KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM

TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Semua guru kimpalan mempunyai pengalaman dan kemahiran yang luas. W1. Semua murid tidak mempunyai asas dalam kerja kimpalan,teori teknologi dan
lukisan teknik.

S2. Bilangan guru kimpalan adalah mencukupi. W2. Pertentangan tumpuan kerana urusan pengendalian sukan,permainan dan
juga kerja-kerja sistem pemfailan pejabat.
S3. Guru kimpalan yang ada mempunyai kelayakan ijazah dan diploma W3. Ketahanan fizikal dan mental pelajar adalah lemah dalam menghadapi
disamping telah menghadiri pelbagai kursus dalam bidang kimpalan. bebanan kerja.
S4. Subjek teori teknologi dan lukisan berkaitan diperkukuhkan lagi dalam
latihan amali.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk subjek kimpalan adalah T1. Gejala sosial yang menular dikalangan pelajar seperti tidak
mencukupi. berdisiplin.malas,suka melepak,merokok dan sebagainya.

O2. Terdapat beberapa orang Guru Pakar dalam kursus kimpalan yang dapat T2. Peralatan dan mesin dibengkel adalah terhad dan tidak mencukupi.
membantu pengajaran pembelajaran.
O3. Ratio atau kadar guru-murid mencukupi iaitu 6 guru untuk 3 kelas. T3. Persepsi pelajar bahawa sukar untuk mendapat gred yang cemerlang dalam
subjek lukisan teknik.
O4. Bahan rujukan untuk subjek kimpalan semakin banyak telah diterjemahkan .
ke dalam bahasa Malaysia.

MUKA SURAT : 242


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PANITIA KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Pencapaian pelajar dalam pengkhususan kimpalan terutama dalam subjek lukisan teknik kurang memberansangkan
dari segi GPMP.

2. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka.

MUKA SURAT : 243


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


PANITIA KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM

TAHUN : 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK
1. Siri bengkel dan
ceramah teknik
Pencapaian pelajar dalam Meningkatkan Pada tahun 2008 GPMP menjawab soalan.
GPMP
pengkhususan kimpalan pencapaian yang diperolehi adalah GPMP bagi
pepriksaan
1. terutama dalam subjek lukisan cemerlang pelajar lebih baik berbanding subjek GPMP 2. Kelas ,tugasan dan
Akhir tahun latihan tambahan.
teknik kurang memberansangkan dalam subjek tahun-tahun lukisan teknik
ting. 4.
dari segi GPMP. lukisan teknik. sebelumnya.

1. Pertemuan guru
dengan penjaga
Membenteras Pada tahun 2008 pelajar.
Peratusan 60% pelajar Bilangan pelajar
sikap pelajar yang langkah-langkah
Sikap pelajar yang memberi keberkesana kimpalan kimpalan 2. Lawatan kerjaya
kurang produktif pembaikan terhadap
2. kesan besar terhadap prestasi n langkah mempunyai bermasalah sikap untuk pelajar
terhadap sikap pelajar dapat
mereka pembaikan masalah berkurangan kimpalan
pengkhususan dilaksanakan oleh
berkenaan. sikap. kepada 15%.
kimpalan. panitia. 3. Sesi kaunseling
dengan kaunselor.

MUKA SURAT : 244


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

PANITIA KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Pencapaian pelajar dalam pengkhususan kimpalan terutamanya dalam subjek lukisan teknik kurang memberansangkan dari segi GPMP.

STRATEGI :

Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek lukisan teknik.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Siri bengkel dan Membangunkan Panitia lukisan 2 kali RM 1000.00 Peningkatan GPMP bagi Perlaksanaan
ceramah teknik modal insan teknik setahun Peruntukan prestasi subjek lukisan bengkel kefahaman
menjawab soalan PIBG pencapaian mata teknik menuju dan ceramah teknik
pelajaran lukisan kearah 5.59 atau menjawab soalan
teknik. lebih baik lagi. lukisan teknik yang
berkesan.

2 Kelas,tugasan dan Membangunkan Guru subjek Feb.hingga RM 300.00 Peningkatan GPMP bagi Mewujudkan jadual
latihan tambahan modal insan. lukisan teknik. Oktober. sumbangan prestasi subjek lukisan waktu kelas
PIBG. pencapaian mata teknik menuju tambahan.
pelajaran lukisan kearah 5.59 atau
teknik. lebih baik lagi.

MUKA SURAT : 245


ISU STRATEGIK 2 :

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka.

STRATEGI :

Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif dalam pengkhususan kimpalan.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Pertemuan guru Membangunkan Guru subjek. 3 kali RM 300.00 Penjaga 90% kehadiran Perbincangan
dengan penjaga modal insan. setahun. sumbangan mengetahui penjaga setiap masalah dan
pelajar. PIBG. masalah dan sesi. penerangan program
perkembangan perkembangan
pelajaran anak akademik yang
mereka. sistematik.
2 Lawatan kerjaya untuk Membangunkan Panitia kimpalan. 2 kali RM 1500.00 Pelajar mendapat Perlaksanaan Lawatan untuk
pelajar kimpalan. modal insan. setahun. Kewangan maklumat sekurang- pengukuhan
Sekolah. sebenar kurangnya 50% pengetahuan dalam
mengenai program. bidang kimpalan.
persekitaran kerja
berkaitan
kimpalan.
3 Sesi kaunseling Membangunkan Guru kaunseling. Sepanjang Tiada. Pelajar dapat Perlaksanaan Mengenal pasti
dengan kaunselor. modal insan. tahun. diberi nasihat dan 100% program. pelajar yang
pandangan bermasalah dan
yangtepat untuk perlukan bimbingan.
kursus yang
diceburi.

MUKA SURAT : 246


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI

PANITIA KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Siri bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan.

Rasional : Kebolehan pelajar masih ditahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab
soalan berasaskan SPM.

Objektif : 1. Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan sistematik.

2. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel dan
ceramah yang dijalankan.

Tempoh / Tarikh : Sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5 kimpalan.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja. Guru subjek dan GKMP 1 hari
2. Urusan peruntukan kewangan. GKMP 1 hari
3. Surat menyurat penceramah. Ketua panitia lukisan teknik. 1 minggu.
4. Pengesahan kehadiran penceramah. Ketua panitia lukisan teknik. 1 minggu.
5. Jadual / aturcara program. Guru subjek. 1 hari.
6. Persediaan tempat dan peralatan. Ketua panitia lukisan teknik 3 hari sebelum tarikh
Guru subjek. perlaksanaan.
7. Perlaksanaan ceramah / bengkel. Ketua panitia lukisan teknik 1 hari.
Guru subjek.
8. Laporan perlaksanaan / post mortem. Ketua panitia. 1 minggu selepas
perlaksanaan
program.

MUKA SURAT : 247


PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Kelas,tugasan dan latihan tambahan

Rasional : Kebolehan pelajar masih ditahap sederhana dan perlu bimbingan lanjutan.

Objektif : 1. Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan lebih efektif.

2. Dapat membantu pelajar yang lemah dan proses pengayaan bagi pelajar yang
pandai.

Tempoh / Tarikh : Febuari hingga oktober.

Kumpulan Sasaran : Tingkatan 5 kimpalan.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Penyediaan kertas kerja. Guru subjek. 1 hari.


2. Penyediaan jadual waktu. Guru subjek. 1 hari.
3. Persediaan tempat dan alat. Guru subjek dan dibantu oleh 3 hari sebelum
ketua panitia lukisan teknik. program dijalankan.
4. Perlaksanaan program. Guru subjek. Feb hingga oktober
5. Laporan perlaksanaan / post mortem. Guru subjek. 1 minggu selepas
tamat program.

MUKA SURAT : 248


PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Pertemuan guru dengan penjaga pelajar.

Rasional : Mengenal pasti latarbelakang dan permasalahan pelajar.

Objektif : 1. Dapat membantu menyelesaikan atau meringankan beban pelajar dalam apa
juga masalah yang dihadapi.

2. Dapat merapatkan lagi hubungan baik antara guru dan penjaga demi
meningkatkan lagi prestasi pencapaian pelajar.

Tempoh / Tarikh : 3 kali dalam setahun.

Kumpulan Sasaran : Pelajar tingkatan 5 kimpalan.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja. Ketua panitia 1 hari.


2. Urusan peruntukan kewangan. Ketua panitia dan GKMP 1 hari.
3. Surat menyurat. Guru subjek. 1 minggu.
4. Jadual / aturcara program. Ketua panitia dan guru 1 hari.
subjek.
5. Pengesahan kehadiran penjaga. Guru subjek. 1 minggu.
6. Persediaan tempat dan bahan perbincangan. Guru subjek. 3 hari sebelum tarikh
perlaksanaan.
7. Perlaksanaan perjumpaan. Guru subjek. 1 hari.
8. Laporan perlaksanaan / post mortem. Ketua panitia dibantu oleh 1 minggu selepas
guru subjek. perlaksanaan
program.

MUKA SURAT : 249


PELAN OPERASI : 4

Nama Projek / Program : Lawatan kerjaya untuk pelajar kimpalan.

Rasional : Keseluruhan pelajar biasanya tidak mengetahui sejauh mana bidang yang diceburi
boleh memberi pulanagn yang besar kepada mereka.

Objektif : 1. Dapat memperkenalkan pelajar situasi sebenar bidang yang diceburi.

2. Dapat meransang minat pelajar untuk berusaha lebih gigih meningkat prestasi
mereka dalam subjek yang kimpalan.

Tempoh / Tarikh : 2 kali setahun.

Kumpulan Sasaran : Pelajar tingkatan 5 kimpalan.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan kertas kerja. Ketua panitia dan kaunselor. 1 hari.


2. Urusan peruntukan kewangan. Ketua panitia dan kaunselor. 1 hari.
3. Surat menyurat agensi yang dilawati. Kaunselor. 1 minggu.
4. Persediaan perlaksanaan lawatan seperti : Guru kelas dan kaunselor. 1 minggu.
a. kenderaan.
b. permit perjalanan.
c. surat kebenaran penjaga.
5. Perlaksanaan lawatan. Guru kelas. 1 hari.
6. Laporan perlaksanaan / post mortem. Guru kelas. 1 minggu selepas
perlaksanaan
program.

MUKA SURAT : 250


PELAN OPERASI : 5

Nama Projek / Program : Sesi kaunseling bersama kaunselor.

Rasional : Kaunselor mempunyai kaedah yang tersendiri bagi mengatasi masalah pelajar.

Objektif : 1. Pelajar dapat meluahkan isi hati mereka tanpa ragu-ragu kerana keterangan
mereka akan dirahsiakan sepenuhnya.

2. Pelajar dapat dinasihati dan dibimbing oleh kepakaran yang ada pada setiap
kaunselor.

Tempoh / Tarikh : Sepanjang tahun / tertakluk kepada keperluan.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5 kimpalan terutama yang bermasalah.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Pemilihan pelajar mengikut keutamaan. Guru subjek. 1 hari.


2. Borang penghantaran serta masalahnya. Guru subjek. 1 hari.
3. Jadual perjumpaan. Kaunselor. 1 hari
4. Pengesahan perjumpaan. Kaunselor dan guru subjek. Selepas perjumpaan.
5. Laporan perjumpaan. Kaunselor dan guru subjek. Selepas
perbincangan
selesai.

MUKA SURAT : 251


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PANITIA KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV
Siri bengkel dan ceramah teknik
1
menjawab soalan
Kelas,tugasan dan latihan
2
tambahan
Pertemuan guru dengan penjaga
3
pelajar

Lawatan kerjaya untuk pelajar


4
kimpalan

Sesi kaunseling bersama


5
kaunselor

MUKA SURAT : 252


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK


PANITIA PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PANITIA

Panatia Penyejukan Dan Penyamanan Udara Cemerlang 2010

MISI PANITIA

1. Menyediakan pendidikan yang terbaik kepada semua pelajar PPU


menghasilkan kecemerlangan akademik, koakademik dan sahsiah.

2. Membentuk insan berkemahiran yang mampu menghadapi cabaran


Globalisasi

3. Melayani setiap pelajar PPU

TARGET GPMP MATA PELAJARAN TEKNOLOGI PPU BAGI SPM 2007 HINGGA 2010

TAHUN SPM TARGET GPMP

2008 4.55

2009 4.32

2010 4.10

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN PENYAMANAN UDARA DAN PENYEJUKAN BAGI TEKNOLOGI PPU

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 3 4 5 6 4 7 5 2 0
100 4.55
PERATUS 8.3 11.1 13.8 16.6 11.1 19.4 13.8 5.55 0

MUKA SURAT : 253


TARGET GPMP MATA PELAJARAN LUKISAN GEO DAN BERKAITAN PPU BAGI SPM 2007 HINGGA 2010

TAHUN SPM TARGET GPMP

2008 4.02

2009 3.81

2010 3.61

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN PENYAMANAN UDARA DAN PENYEJUKAN BAGI LUKISAN PPU

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 3 4 9 10 5 1 2 2 0
100 4.55
PERATUS 8.33 11.1 25 2.77 13.8 2.77 5.55 8.33 0

TARGET GPMP MATA PELAJARAN AMALI PPU BAGI SPM 2007 HINGGA 2010

TAHUN SPM TARGET GPMP

2008 1.41

2009 1.33

2010 1.26

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN PENYAMANAN UDARA DAN PENYEJUKAN BAGI AMALI PPU

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 25 5 5 1 0 0 0 0 0
100 1.49
PERATUS 69.4 13.8 13.8 2.77 0 0 0 0 0

MUKA SURAT : 254


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


PANITIA PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA

TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Semua guru PPU adalah guru yang senior dan berpengalaman W1. TOV (Take Of Value) pelajar PPU berasaskan keputusan PMR adalah
luas. terlalu rendah
.

S2. Teori PPU diperkukuhkan dengan latihan amali W2. Kebanyakkan murid lemah Matematik, Sains dan English

S3. Bilangan guru PPU mencukupi bagi pnp pelajar. W3. Pelajar memilih kursus lain tapi ditawarkan kursus PPU

S4. Guru PPU dan program pensiswazahan – Open University –ada W4. Pelajar kurang berminat untuk belajar.
semangat untuk memajukan diri dari segi menambah ilmu
dikalangan guru

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk 3 subjek PPU T1. Gejala malas dikalangan murid semakin menjadi-jadi.
adalah lebih daripada mencukupi

O2. Ratio / kadar guru-murid yang tinggi 5 guru PPU dengan 40 T2. Tiada tambah nilai dari segi bahan pengajaran guru oleh guru – bahan
murid kursus berkenaan yang digunakan kebanyakkannya diambil dari buku teks SPBT sama
seperti pelajar
O3. Bengkel PPU yang lengkap dengan berbagai kemudahan T3. Kalangan guru walaupun telah senior masih kurang pengetahuan dari
segi soalan jawapan yang berasaskan penekanan SPM

O4. Di zaman dunia tampa sempadan bahan rujukan berkaitan T4. Masa terluang guru PPU jarang dimanafaatkan untuk sesi sumbang
subjek PPU saran berteraskan akademik diantara ahli panitia.
sebenarnya sangat banyak jika ada usaha untuk menerokainya – Gejala sosial yang semakin serius dikalangan murid sekolah
Internet dan media lain

MUKA SURAT : 255


MUKA SURAT : 256
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK

PANITIA PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran PPU peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP Terbaik
4.79 bagi SPM 2001 dan terburuk 9.00 bagi SPM .

2. Kebanyakkan murid lemah Matematik, Sains dan English dan Teknologi PPU

3. Gejala malas dikalangan murid semakin menjadi-jadi. Pelajar kurang berminat untuk belajar.

MUKA SURAT : 257


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

PANITIA PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA

TAHUN : 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK
1. Ceramah
Pencapaian pelajar dalam mata Mempertingkatkan GPMP GPMP kecemerlangan
Pada tahun 2008 GPMP
pelajaran PPU peperiksaan SPM Pencapaian 8.33(Teknologi) 4.55(Teknologi) SPM
Yang diperolehi
tidak memberangsangkan dari kecermerlangan GPMP bagi GPMP 3.05 GPMP 1.49 2. Teknik Menjawab
1. menyamai atau lebih
segi GPMP Terbaik 4.79 bagi pelajar dalam teori PPU (Amali) (Amali) Soalan Teknologi
baik dari GPMP sebelum
SPM 2001 dan terburuk 9.00 matapelajaran GPMP GPMP GPMP GPMP 3. Teknik Menjawab
iaitu 4.79
bagi SPM PPU 4.80 (Lukisan) 4.02 (Lukisan) Soalan Lukisan
Mempertingkataka Meningkatkan Peratusan 1. Ceramah cara
n kebolehan pelajar mengambil nota
Kebanyakkan murid lemah penguasaan pelajar keberkesana Bilangan pelajar
Menguasai terhadap matapelajaran n 90% pelajar yang lemah akan 2. Ceramah kemahiran
2. Matematik, Sains dan English Matematik, Sains sebanyak sekurang- Langkah lemah dikurangkan kpd mengingat
dan TeknologinPPU dan English dan kurang tiada yang gagal pembaikan 30%sahaja. 3. Ceramah kemahiran
TeknologinPPU dalam matapelajaran berkenaan belajar.
1. Bank Soalan
Teknologi PPU dan
Memperbanyakkan Lebih banyak bahan Hanya 60% jawapan
Buku rujukan bagi mata Bilangan dan 2. Bank Soalan
Bahan rujukan dan rujukan dan bahan dapat Bahan ditambah
3. pelajaran Teknologi PPU pembelajaran pembelajaran dapat
bentuk akan
disediakan sehingga 70%.
Lukisan Geo Dan
Terhad disediakan PPU dan jawapan
Teknologi PPU. disedikan oleh panatia 3. Dapatkan soalan
dari Sekolah Lain
dan jawapan.

MUKA SURAT : 258


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

PANITIA PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Pencapaian pelajar dalam Peperiksaan Sekolah dan Peperiksaan SPM bagi mata pelajaran Telnologi dan lukisan PPU kurang memberangsangkan dari segi GPMPsetiap
tahun iaitu turun naik.

STRATEGI :

Meningkatkan pencapaian pelajar dalam setiap peperiksaan berasaskan sekolah dan kementerian pelajaran.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Ceramah motivasi Membangunkan Ketua Panatia En. Bulan Mac Sumbangan Pelajar dapat Segala Melaksanakan
Kemahiran modal insan Sulaiman Bin Setiap PIBG Belajar secara nota,latihan ceramah kemahiran
Belajar,kemahiran Piduan Minggu berkesan selepas dapat dibuat kepada pelajar.
Mendengar, Kemahiran menghadiri dengaan kemas
megambil nota ceramah dan dan teratur.
mengaplikasinya
dalam setiap
mata pelajaran.

MUKA SURAT : 259


ISU STRATEGIK 2 :

Pencapaian pelajar dalam peperiksaan SPM bagi matapelajaran Teknologi dan Lukisan Tidak begitu
memberangsangkan darisegi matapelajaran Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara.

STRATEGI :

Memberi pendedahan format peperiksaan sebenar matapelajaran teknologi PPU dan Lukisan PPU kepada pelajar.

BI TANGGUNG KOS /
PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI PELAN KONTIGENSI
L JAWAB SUMBER

1 Ceramah Membangunkan En.Hasnulhadi sekurang 1 500.00 Peningkatan GPMP Teknologi Perlaksanaan bengkel
kecemerlangan SPM modal insan Hassan Teknologi kali setiap Sumbangan prestasi mata PPU dan Kefahaman,Ceramah
dan teknik Menjawab PPU subjek PIBG pelajaranTeknologi Lukisan PPU Motivasi dan teknik
Soalan TeknologiPPU En. Asnain Bin dan Lukisan meningkat 5 % menjawab soalan
dan Lukisan PPU Moksen Lukisan dari yang lepas Teknologi dan Lukisan
PPU PPU

MUKA SURAT : 260


ISU STRATEGIK 3 :

Kurang Pendedehan terhadap soalan SPM Teknologi PPU Dan Lukisan PPU

STRATEGI :

Latihan Menjawab latih tubi dan perbincangan antara pelajar guru dan pelajar-pelajar.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Bank soalan dan Membangunkan EN.HasnulHadi Januari RM 40.00 Pelajar tahu GPMP bagi Guru yang
jawapan bagi modal insan bin hingga Kutipan menjawab Teknologi menuju menyediakan past
matapelajaran Hassan,Teknologi oktober Pelajar jawapan dengan kearah yang year paper dan sama
Teknologi dan Lukisan PPU tepat bagi setiap lebih baik. berbincang dengan
PPU En. Asnain bin soalan pelajar menjawap
Moksen setiapsoalan.

MUKA SURAT : 261


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Ceramah motivasi kemahiran belajar,Kemahiran Mengambil Nota ,Kemahiran
mengingat.

Rasional : Cara pembelajaran ya ng berkesan adalah amat penting .Pelajar belajar tetapi
kadang kala tidak dapat apa-apa tentang apa yang disampaikan olih guru.

Objektif : 1. Memberi pengatahuan kepada teknik cara yang berkesan.

2. Mempraktikkan pembelajaran yang mudah dan tepat dan mudah difahami.

Tempoh / Tarikh : Program kemahiran akan dijalankan pada awal bulan Mac pada setiap minggu

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan lima PPU.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Penyediaan Kertas kerja program. En Sulaiman Bin Piduan 3 Hari


2. Urusan Peruntukan Kewangan En. Sulaiman Bin Piduan 3 Hari
3. Menulis surat dan pengesahan kehadiran En. Hasnulhadi bin Hassan 7 Hari
penceramah.
4. Persediaan Perlaksanaan ceramah
a) Pengurusan Bahan En.Hasnulhadi Bin Hassan 2 Hari sebelum tarikh
b) Alat siaraya En. Mat Jani Bin Omar perlaksanaan
c) Persediaan Tempat En. Masry Bin Amat Hairy
d) Kawalan dan kebajikan pelajar En. Asnain Bin Moksen
5. Pelaporan perlaksanaan/ post mortem. En. Sulaiman Bin Piduan 1 minggu selepas
perlaksanaan
program.

MUKA SURAT : 262


PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Ceramah kecemerlangan SPM dan teknik Menjawab Soalan Teknologi PPU .

Rasional : Kebolehan pelajar menjawab bagi Teknologi PPU adalah ditahap Lemah Sementara
bagi Lukisan PPU adalah ditahap sederhana.

Objektif : 1. Memberi pendedahan format peperiksaan sebenar matapelajaran teknologi


PPU kepada pelajar .

2. Pelajar dapat memahami tentang peraturan dan skima permarkahan agar


dapat menjawab soalan SPM dengan lebih bersistematik dan mengikut
kehendak soalan

Tempoh / Tarikh : Bagi Mata pelajaran Teknologi PPU adalah Bulan Julai

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tIingkatan 5PPU

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Penyediaan Kertas kerja program. En Hasnul Hadi Bin Hassan 3 Hari


2. Urusan Peruntukan Kewangan En. Sulaiman Bin Piduan 3 Hari
3. Menulis surat dan pengesahan kehadiran En. Hasnulhadi bin Hassan 7 Hari
penceramah
4. Persediaan Perlaksanaan ceramah
a. Pengurusan Bahan En.Hasnulhadi Bin Hassan 2 Hari sebelum tarikh
b. Alat siaraya En. Mat Jani Bin Omar perlaksanaan
c. Persediaan Tempat En. Masry Bin Amat Hairy
d. Kawalan dan kebajikan pelajar En. Asnain Bin Moksen
5 Perlaksanaan Program Matapelajaran Teknologi PPU En. Hasnulhadi Bin Hassan 1 hari.
6 Pelaporan perlaksanaan/ post mortem En. Hasnulhadi Bin Hassan 7 hari selepas
perlaksanaan
program.

MUKA SURAT : 263


PELAN OPERASI : 2.1

Nama Projek / Program : Ceramah kecemerlangan SPM dan teknik Menjawab Soalan Lukisan PPU .

Rasional : Kebolehan pelajar menjawab bagi Teknologi PPU adalah ditahap Lemah Sementara
bagi Lukisan PPU adalah ditahap sederhana.

Objektif : 1. Memberi pendedahan format peperiksaan sebenar Lukisan PPU kepada


pelajar .

2. Pelajar dapat memahami tentang peraturan dan skima permarkahan agar


dapat menjawab soalan SPM dengan lebih bersistematik dan mengikut
kehendak soalan

Tempoh / Tarikh : Bagi Mata pelajaran lukisan PPU adalah Bulan Ogos.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingktan 5PPU

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Penyediaan Kertas kerja program. En Asnain Bin Moksen 3 Hari


2. Urusan Peruntukan Kewangan En. Sulaiman Bin Piduan 3 Hari
3. Menulis surat dan pengesahan kehadiran En. Sulaiman Bin Piduan 7 Hari
penceramah
4. Persediaan Perlaksanaan ceramah
a. Pengurusan Bahan En.Asnain Bin Moksen 2 Hari sebelum tarikh
b. Alat siaraya En. Hasnulhadi Bin Hassan perlaksanaan
c. Persediaan Tempat En. Masry Bin Amat Hairy
d. Kawalan dan kebajikan pelajar En. Mat Jani Bin Omar
5 Perlaksanaan Program Matapelajaran Lukisan PPU En.Asnain Bin Moksen 1 hari.
6 Pelaporan perlaksanaan/ post mortem En.Asnain Bin Moksen 7 hari selepas
perlaksanaan
program.

MUKA SURAT : 264


PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran Teknologi PPU dan Lukisan PPU

Rasional : Pengetahuan pelajar masih di tahap sederhana untuk menjawab dengan tepat
mengikut skima pemarkahan

Objektif : 1. Memberi panduan kepada pelajar contoh soalan dan jawapan bagi setiap topik.

2. Menjadikan pelajar lebih bersedia dan berkeyakinan untuk menghadapi ujian


dan peperiksaan.

Tempoh / Tarikh : Januari hingga Mac.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 5 kursus PPU

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Penyediaan fail. En.Sulaiman Bin Piduan 1 hari.


2. Pengumpulan soalan. Semua guru PPU 3 minggu.
3. Penyusunan soalan mengikut topik. En. Hasnulhadi Bin Hassan 1 minggu.
(Teknologi PPU)
En. Asnain Bin Moksen
(Lukisan PPU)
4. Penyediaan jawapan bagi setiap soalan. Semua Guru PPU Mengikut
Topik Yang telah di agihkan. 6 minggu.
5. Contoh soalan dan panduan jawapan dibukakan. . En. Hasnulhadi Bin Hassan 1 minggu.
(Teknologi PPU)
En. Asnain Bin Moksen
(Lukisan PPU
6. Mengedarkan bahan kepada semua pelajar. En. Hasnulhadi Bin Hassan 1 hari.
(Teknologi PPU)
En. Asnain Bin Moksen
(Lukisan PPU

MUKA SURAT : 265


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PANITIA PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

Ceramah motivasi kemahiran


1 belajar,Kemahiran Mengambil
Nota ,Kemahiran mengingat.
Ceramah kecemerlangan SPM
2 dan teknik Menjawab Soalan
Lukisan PPU .

Ceramah kecemerlangan SPM


3 dan teknik Menjawab Soalan
Teknologi PPU .
Bank soalan dan jawapan bagi
4 mata pelajaran Teknologi PPU
dan Lukisan PPU

MUKA SURAT : 266


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK


PANITIA AUTOMOTF

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PANITIA

Panitia Automotif Sekolah Menengah Teknik Melaka cemerlang setiap kali Peperiksaan SPM

MISI PANITIA

1. Memberi pendidikan yang berkualiti tinggi kepada pelajar kursus Automotif.


2. Mewujudkan pelajar yang dinamik, kreatif dan berdaya maju.
3. Memastikan pelajar yang memasuki kursus Automotif memperolehi gred yang
membanggakan bagi subjek berkenaan.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010

TAHUN SPM TARGET GPMP TEK. AUTO TARGET GPMP LUK.GEO & AU

2008 4.5 5.80

2009 KVST KVST

2010 KVST KVST

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF DAN LUKISAN GEO & AUTOMOTIF

MATA PELAJARAN GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 1 3 7 8 16 7 3 0 0
TEKNOLOGI 100 4.5
AUTOMOTIF PERATUS 2.22 6.67 15.5 17.7 35.5 15.5 6.67

BILANGAN 1 3 4 5 4 5 17 7 0
PERATUS 100 5.80
LUKISAN AUTOMOTIF 2.22 6.67 8.88 11.11 8.88 11.11 37.77 15.55

MUKA SURAT : 267


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


PANITIA AUTOMOTF

TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Semua guru Automotif adalah guru yang berpengalaman luas W1. TOV pelajar Automotif adalah berasaskan keputusan PMR adalah sederhana
Sahaja.

S2. Mata pelajaran Automotif tekno,lukisan dan amali diperkukuhkan dengan W2. Kebanyakan murid tidak mempunyai asas bidang automotif dalam mata
Latihan dan teknik menjawab soalan pelajaran Kemahiran Hidup semasav PMR.
W3. Pertentangan penumpuan iaitu kesibukan urusan menghadiri kursus,
mesyuarat dan tugas lain di sekolah dengan tugas mengajar di dalam kelas.
. W4. Kekurangan peralatan di bengkel mengganggu kelancaran pengajaran dan
pembelajaran.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Tempoh waktu pembelajaran disekolah untuk subjek Automotif adalah T1. Memerlukan masa yang panjang semasa P&P bagi menguasai bidang
Mencukupi . automotif

T2. Gejala social yang menular dikalangan pelajar seperti tidak berdisiplin,
bersikap malas, suka melepak, ponteng, merokok dan sebagainya.

MUKA SURAT : 268


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
PANITIA AUTOMOTF

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Automotif peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP
(5.79 2004 Terbaik)

2. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Tek. Automotif & Luk.

MUKA SURAT : 269


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


PANITIA AUTOMOTF

TAHUN : 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK
1. Siri bengkel dan
Pencapaian pelajar dalam mata GPMP 7.84 ceramah teknik
Meningkatkan
pelajaran Tek. Automotif & Luk. Pada tahun 2008 GPMP GPMP bagi Tek. menjawab soalan
pencapaian 4.5
peperiksaan SPM tidak yang diperolehi adalah subjek Tek. Automotif
1. cemerlang pelajar
memberangsangkan dari segi baik berbanding tahun- Automotif & GPMP 7.71
dlm subjek Tek. 5.80
GPMP tahun sebelumnya Luk. Luk. Geo &
Automotif & Luk.
(5.79 2004 Terbaik) Au
1. Lawatan kerjaya
Membenteras Bilangan pelajar untuk pelajar
Pada tahun 2008 Peratusan 80% pelajar
Sikap pelajar yang memberi sikap pelajar yang Automotif Automotif
langkah-langkah keberkesana Automotif 2. Sistem Klinik
kesan besar terhadap prestasi kurang produktif bermasalah sikap
2. pembaikan terhadap n langkah mempunyai kepada pelajar
mereka bagi subjek Tek. pelajar terhadap berkurangan
sikap pelajar dapat pembaikan masalah Automotif
Automotif & Luk. subjek Tek. kepada 40%
dilaksanakan oleh panitia berkenaan sikap
Automotif & Luk. sahaja

MUKA SURAT : 270


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

PANITIA AUTOMOTF

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Tek. Automotif & Luk. peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP
(5.79 2004 Terbaik)

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dlm subjek Tek. Automotif & Luk.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Siri bengkel dan Membangunkan En. Zulkifli Bin 2 bulan RM 400.00 Pelajar tahu cara GPMP bagi Guru panitia
ceramah teknik modal insan Abd Hamid proses Sumbangan jawapan sebenar subjek Tek. Automotif
menjawab soalan penyediaan PIBG bagi mata Automotif & Luk. menyediakan
pelajaran Tek. Penceramah.
Automotif & Luk.

MUKA SURAT : 271


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA AUTOMOTF

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Siri bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab
soalan Tek. Automotif & Luk.

Objektif : 1. Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan sistematik

2. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel dan
ceramah

Tempoh / Tarikh : Dalam bulan September 2008

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5 kursus Automotif

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan & penyediaan kertas kerja En. Zulkifli Bin Abd Hamid 1 hari
2. Urusan peruntukan kewangan En. Daud Bin Aman 1 hari
3. Surat menyurat (penceramah / penjaga) En. Zulkifli Bin Abd Hamid 1 minggu
En. Mohd Hakim Bin Ibrahim
4. Pengesahan kehadiran penceramah En. Zulkifli Bin Abd Hamid 1 minggu
5. Jadual / aturcara program En. Zulkifli Bin Abd Hamid 1 hari
6. Penyediaan dan perlaksanaan En. Zulkifli Bin Abd Hamid 3 hari sebelum tarikh
En. Mohd Hakim Bin Ibrahim perlaksanaan
En. Mohd Rasid Bin Dolmat
8. Laporan perlaksanaan (post mortem) En. Zulkifli Bin Abd Hamid 1 minggu selepas
perlaksanaan
program

MUKA SURAT : 272


MUKA SURAT : 273
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

PANITIA AUTOMOTF

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 :
Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Tek. Automotif & Luk.

STRATEGI : Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif pelajar terhadap subjek Tek. Automotif & Luk.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Lawatan kerjaya untuk Membangunkan En. Mohd Rasid 2 bulan RM 2000.00 Pelajar dapat Perlaksanaan Lawatan untuk
pelajar Automotif modal insan Bin Dolmat proses Kewangan maklumat 100% program pengukuhan
penyediaan Sekolah sebenar penetahuan Automotif
mengenai
persekitaran kerja
berkaitan
Automotif

MUKA SURAT : 274


ISU STRATEGIK 2 :
Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Tek. Automotif & Luk.

STRATEGI : Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif pelajar terhadap subjek Tek. Automotif & Luk.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Sistem Klinik kepada Membangunkan Panitia Automotif Sepanjang Tiada Pelajar Automotif GPMP bagi Merancang dan
pelajar Automotif modal insan Tahun mendapat Automotif menuju melaksanakan
perhatian kearah 4.5 dan Sistem Klinik yang
sewajarnya 5.8 sistematik
daripada guru

MUKA SURAT : 275


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA AUTOMOTF

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Lawatan kerjaya untuk pelajar Automotif

Rasional : Pelajar dapat maklumat sebenar mengenai persekitaran kerja berkaitan Automotif

Objektif : 1. Pelajar dapat maklumat sebenar mengenai persekitaran kerja

2. Pelajar dapat membuat persiapan awal sebelum menempuhi alam pekerjaan

Tempoh / Tarikh : Dalam bulan Julai 2008

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 4 kursus Automotif

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan & penyediaan kertas kerja En. Mohd Rasid Bin Dolmat 1 hari
2. Urusan peruntukan kewangan En. Daud Bin Aman 1 hari
3. Surat menyurat En. Mohd Rasid Bin Dolmat 2 minggu
En. Kamis Bin Ahmad
4. Jadual / aturcara program En. Mohd Rasid Bin Dolmat 1 minggu
5. Penyediaan dan perlaksanaan En. Mohd Rasid Bin Dolmat 3 hari sebelum tarikh
En. Kamis Bin Ahmad perlaksanaan
6. Laporan perlaksanaan En. Mohd Rasid Bin Dolmat 1 minggu selepas
perlaksanaan
program

MUKA SURAT : 276


PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Sistem Klinik kepada pelajar Automotif

Rasional : Pelajar Automotif mendapat perhatian sewajarnya daripada guru

Objektif : 1. Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif pelajar terhadap subjek Tek.
Automotif & Luk.

Tempoh / Tarikh : Sepanjang masa

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Automotif

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Mengenal pasti pelajar bermasalah Guru Tingkatan Sepanjang Tahun


2. Menghantar pelajar ke sesi Kaunseling Guru Mata Pelajaran Sepanjang Tahun
3. Perlaksanaan hukuman Panitia Automotif Sepanjang Tahun

MUKA SURAT : 277


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PANITIA AUTOMOTF

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

Siri bengkel dan ceramah teknik


1
menjawab soalan

Lawatan kerjaya untuk pelajar


2
Automotif

Sistem Klinik kepada pelajar


3
Automotif

MUKA SURAT : 278


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK


MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI BENGKEL MESIN

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PANITIA

Panitia ABM Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah cemerlang dalam


Peperiksaan SPM.

MISI PANITIA

1. Memberi pendidikan yang bermutu dan berkualiti tinggi.

2. Menyediakan pelajar untuk mengadapi zaman teknologi

3. Mempastikan pelajar yang memasuki kursus ABM memperolehi gred yang cemerlang dalam Peperiksaan SPM bagi
subjekTeknologi Bengkel Mesin,Lukisan Geometri dan Mesin dan Kerja Menggegas & Memesin.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010

TAHUN SPM TARGET GPMP

2008 4.65

2009 4.5

2010 4.3

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 2 5 5 3 4 5 2 4 1
96.77 4.65
PERATUS 6.4 16 16 9.6 12.8 16 6.4 12.8 3.2

MUKA SURAT : 279


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”

MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI BENGKEL MESIN

TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Semua guru ABM adalah guru yang berpengalaman dalam bidang ABM,dan W1. TOV pelajar ABM adalah berasaskan keputusan PMR adalah sederhana
berpengalaman dalam pembinaan item sahaja.
S2. MP Teknologi diperkukuhkan dengan pengalaman dan latihan amali W2. Kebanyakan murid mempunyai asas yang lemah bagi mata pelajaran
Matematik, Sains dan English yang penting untuk ABM

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk subjek 3 subjek ABM adalah T1. Gejala sosial yang menular dikalangan murid seperti tidak berdisplin, bersikap
mencukupi malas, suka melepak, merokok dan sebagainya.
O2. Ratio / kadar guru-murid yang mencukupi iaitu 5 guru dengan 2 kelas T2. Tambah nilai dari segi bahan pengajaran yang rendah kerana bahan yang
(70 orang pelajar) digunakan kebanyakkan diambil dari buku teks sama seperti pelajar.
O3. Peralatan bengkel ABM yang lengkap dengan berbagai kemudahan. T3. Persepsi pelajar bahawa memang sukar untuk memperolehi gred cemerlang
bagi mata pelajaran ABM

MUKA SURAT : 280


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK

MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI BENGKEL MESIN

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Teknologi dalam Peperiksaaan SPM tidak memberangsangkan dari segi
GPMP (terbaik 4.65 bagi SPM 2004 )

2. Walaupun banyak rujukan bahan mengenai ABM tetapi ianya masih sukar difahami kerana pelajar lemah memahami
Bahasa Inggeris

3. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek ABM

MUKA SURAT : 281


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

PANITIA : TEKNOLOGI BENGKEL MESIN

TAHUN : 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK
1. Ceramah teknik
Pencapaian pelajar dalam mata menjawab soalan
Meningkatkan Teknologi
pelajaran Teknologi Pada tahun 2008 GPMP GPMP 8.13
pencapaian GPMP bagi
Peperiksaaan SPM adalah tidak yang diperolehi adalah Peperiksaan
1. cemerlang pelajar subjek GPMP 4.65 2. Program tutorial MP
memberangsangkan dari segi lebih baik berbanding Akhir Tahun
dalam subjek Teknologi Teknologi
GPMP (terbaik 4.65 bagi SPM tahun-tahun sebelumnya Ting. 4
Teknologi
2004 )

1. Bank soalan dan


jawapan bagi mata
Walaupun banyak rujukan bahan Memperbanyakka pelajaran Tekno
Pada tahun 2008 lebih Bilangan dan
mengenai Tekno tetapi ianya n bahan Tekno
banyak bahan rujukan bentuk bahan Bahan ditambah 2. Tugasan / latihan
2. masih sukar difahami kerana yang mudah .
tambahan dapat yang dapat sehingga 30% pelajar Tekno
pelajar lemah memahami difahami oleh
disediakan oleh panitia disediakan
Bahasa Inggeris pelajar 3. Penyediaan bantu
mengajar

1. Mentor akademik
bagi pelajar ABM
Pada tahun 2008 Bilangan pelajar
Membenteras Peratusan
langkah-langkah ABM bermasalah 2. Pertemuan guru
Sikap pelajar yang memberi sikap pelajar yang Keberkesana
pembaikan terhadap sikap dengan penjaga
3. kesan besar terhadap prestasi kurang produktif n langkah
sikap pelajar dapat berkurangan pelajar ABM
mereka bagi subjek Tekno pelajar terhadap pembaikan
dilaksanakan oleh kepada 20%
subjek Tekno berkenaan
panitia sahaja 3. Lawatan kerjaya
untuk pelajar ABM

MUKA SURAT : 282


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI BENGKEL MESIN

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran TEKNOLOGI Peperiksaaan SPM adalah tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik 4.65 bagi SPM 2004)

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Teknologi Bengkel Mesin

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Bengkel dan ceramah Membangunkan En Anuar B Aziz 4 bulan RM200.00 Peningkatan GPMP bagi Perlaksanaan
teknik menjawab modal insan sekali prestasi Tekno menuju ke bengkel kefahaman
Teknologi Peruntukan pencapaian mata arah 4.65 atau dan ceramah teknik
PIBG pelajaran Tekno lebih baik lagi. menjawab soalan
Tekno yang
berkesan.
2 Tutorial mata pelajaran Membangunkan Pn. Noraziah Mac hingga RM 500.00 Peningkatan GPMP bagi Mewujudkan jadual
Tekno modal insan En Anuar B Aziz Oktober prestasi Tekno menuju ke tutorial khas untuk
Sumbangan pencapaian mata arah 4.65 atau pelajar ABM
PIBG pelajaran Tekno lebih baik lagi.

MUKA SURAT : 283


ISU STRATEGIK 2 :

Walaupun banyak rujukan bahan mengenai ABM tetapi ianya sukar difahami kerana pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris

STRATEGI : Memperbanyakkan bahan ABM yang mudah difahami oleh pelajar

TANGGUNG KOS / OUTPUT


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH KPI PELAN KONTIGENSI
JAWAB SUMBER (HASIL)

1 Bank soalan dan Membangunkan En Anuar Aziz 2 bulan RM 100.00 Pelajar tahu cara GPMP bagi ABM Guru panitia ABM
jawapan bagi mata modal insan proses jawapan sebenar menuju ke arah menyediakan nota
pelajaran Teknologi penyediaan sumbangan bagi mata 4.65 atau lebih khas soalan dan
guru ABM pelajaran Tekno baik lagi. jawapan Tekno
berorientasikan SPM
2 Tugasan / latihan Membangunkan En Anuar Aziz Persepsi RM 100.00 Pelajar dapat GPMP bagi ABM Tugasan dan latihan
pelajar ABM modal insan Pn Noraziah pelajar menyiapkan menuju ke arah Tekno wajib setiap
bahawa Kewangan tugasan / latihan 4.65 atau lebih minggu
memang Sekolah dengan betul. baik lagi.
sukar untuk
memperoleh
i gred
cemerlang
bagi mata
pelajaran
abm

MUKA SURAT : 284


ISU STRATEGIK 3 :

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Teknologi

STRATEGI : Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif pelajar terhadap subjek Teknologi dapat dibenteras

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Mentor akademik bagi Membangunkan En. Anuar Aziz Sepanjang Tiada Pelajar ABM GPMP bagi Merancang dan
pelajar ABM modal insan En Liau Sin Long Tahun mendapat Tekno menuju ke melaksanakan
En Che Malik perhatian arah 4.65 atau program mentor
En Mohd Azmi sewajarnya lebih baik lagi. akademik yang
daripada guru sistematik.
2 Pertemuan guru Membangunkan En. Anuar Aziz Tiga bulan RM 50 Penjaga 80% kehadiran Program Titian Emas
dengan penjaga pelajar modal insan En Che Malik sekali mengetahui penjaga setiap khusus untuk pelajar
ABM Pn Noraziah perkembangan sesi ABM
pelajaran anak
mereka.
3 Lawatan kerjaya & Membangunkan En Liau Sin Long 2 kali RM 1000.00 Pelajar dapat Perlaksanaan Lawatan untuk
Industri untuk pelajar modal insan En Mohd Azmi setahun maklumat 100% program pengukuhan
ABM Kewangan sebenar pengetahuan ABM
Sekolah mengenai
persekitaran kerja
berkaitan ABM

MUKA SURAT : 285


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI PANITIA : TEKNOLOGI BENGKEL MESIN

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek : Bengkel dan ceramah teknik menjawab Teknologi Bengkel Mesin

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab
soalan Teknologi berasaskan SPM.

Objektif : 1. Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan sistematik.

2. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel dan
ceramah.

Tempoh / Tarikh : Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali sepanjang tahun 2008

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5 kursus ABM

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan & penyediaan kertas kerja En Liau Sin Long (Ketua Panitia) 1 hari
2. Urusan peruntukan kewangan En Liau Sin Long (Ketua Panitia) 1 hari
3. Surat menyurat (penceramah / penjaga) Pn. Noraziah Mohd Salleh 1 minggu
4. Pengesahan kehadiran penceramah Pn. Noraziah Mohd Salleh 1 minggu
5. Jadual / aturcara program En Mohd Azmi Mohideen 1 hari
6. Persediaan perlaksanaan ceramah / bengkel : En Liau Sin Long (Ketua Panitia) 3 hari sebelum tarikh
e) Alat siaraya Pn. Noraziah Mohd Salleh perlaksanaan
f) Persediaan tempat En Mohd Azmi Mohideen
g) Pengurusan bahan En Che Malik B Shafie
h) Urusan jamuan
7. Perlaksanaan ceramah / bengkel Pn. Noraziah Mohd Salleh 1 hari
8. Laporan perlaksanaan (post mortem) En Liau Sin Long (Ketua Panitia) 1 minggu selepas
perlaksanaan
program

MUKA SURAT : 286


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM

PANITIA : TEKNOLOGI BENGKEL MESIN

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV
1 Bengkel dan ceramah teknik menjawab
Soalan Teknologi
2 Tutorial mata pelajaran Teknologi

3 Bank soalan dan jawapan bagi mata


pelajaran Teknologi

4 Tugasan / latihan pelajar ABM

5 Penyediaan bahan bantu mengajar

6 Mentor akademik bagi pelajarABM

7 Pertemuan guru dengan penjaga pelajar


ABM

8 Lawatan kerjaya dan Industri untuk


pelajarABM

MUKA SURAT : 287


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK


MATA PELAJARAN : LUKISAN GEOMETRI DAN MESIN
VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PANITIA

Panitia ABM Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah cemerlang dalam


Peperiksaan SPM.

MISI PANITIA

1. Memberi pendidikan yang bermutu dan berkualiti tinggi.

2. Menyediakan pelajar untuk mengadapi zaman teknologi

3. Mempastikan pelajar yang memasuki kursus ABM memperolehi gred yang cemerlang dalam Peperiksaan SPM bagi
subjekTeknologi Bengkel Mesin,Lukisan Geometri dan Mesin dan Kerja Menggegas & Memesin.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010

TAHUN SPM TARGET GPMP

2008 5.87

2009 5.5

2010 5.0

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 1 2 2 3 4 5 6 5 3
90.3 5.87
PERATUS 3.2 6.4 6.4 9.6 9.6 1.6 12.8 22.4 12.9

MUKA SURAT : 288


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”

MATA PELAJARAN : LUKISAN GEOMETRI DAN MESIN

TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Semua guru ABM adalah guru yang berpengalaman dalam bidang ABM,dan W1. TOV pelajar ABM adalah berasaskan keputusan PMR adalah sederhana
berpengalaman dalam pembinaan item sahaja.
S2. MP Lukisan diperkukuhkan dengan pengalaman dan latihan amali W2. Kebanyakan murid mempunyai asas yang lemah bagi mata pelajaran
Matematik, Sains dan English yang penting untuk ABM

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk subjek 3 subjek ABM adalah T1. Gejala sosial yang menular dikalangan murid seperti tidak berdisplin, bersikap
mencukupi malas, suka melepak, merokok dan sebagainya.
O2. Ratio / kadar guru-murid yang mencukupi iaitu 5 guru dengan 2 kelas T2. Tambah nilai dari segi bahan pengajaran yang rendah kerana bahan yang
(70 orang pelajar) digunakan kebanyakkan diambil dari buku teks sama seperti pelajar.
O3. Peralatan bengkel ABM yang lengkap dengan berbagai kemudahan. T3. Persepsi pelajar bahawa memang sukar untuk memperolehi gred cemerlang
bagi mata pelajaran ABM

MUKA SURAT : 289


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK

MATA PELAJARAN : LUKISAN GEOMETRI DAN MESIN

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Lukisan dalam Peperiksaaan SPM tidak memberangsangkan dari segi
GPMP (terbaik 6.32 bagi SPM 2004 )

2. Walaupun banyak rujukan bahan mengenai ABM tetapi ianya masih sukar difahami kerana pelajar lemah memahami
Bahasa Inggeris

3. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek ABM

MUKA SURAT : 290


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

PANITIA : LUKISAN GEOMETRI DAN MESIN

TAHUN : 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK
1. Ceramah teknik
Pencapaian pelajar dalam mata
Meningkatkan menjawab soalan
pelajaran Lukisan Teknik Pada tahun 2008 GPMP GPMP 5.48
pencapaian GPMP bagi
peperiksaaan SPM adalah tidak yang diperolehi adalah Peperiksaan 2. Program tutorial MP
1. cemerlang pelajar subjek GPMP 5.87
memberangsangkan dari segi lebih baik berbanding Akhir Tahun Lukisan Geometri &
dalam subjek Lukisan
GPMP (terbaik6.32 bagi SPM tahun-tahun sebelumnya Ting. 4 Mesin
Lukisan
2004 )
1. Bank soalan dan
jawapan bagi mata
Walaupun banyak rujukan bahan Memperbanyakka pelajaran lukisan
Pada tahun 2008 lebih Bilangan dan
mengenai Lukisan tetapi ianya n bahan Lukisan
banyak bahan rujukan bentuk bahan Bahan ditambah 2. Tugasan / latihan
2. masih sukar difahami kerana yang mudah .
tambahan dapat yang dapat sehingga 30% pelajar Lukisan
pelajar lemah memahami difahami oleh
disediakan oleh panitia disediakan
Bahasa Inggeris pelajar 3. Penyediaan bantu
mengajar

1. Mentor akademik
bagi pelajar ABM
Pada tahun 2008 Bilangan pelajar
Membenteras Peratusan
langkah-langkah ABM bermasalah 2. Pertemuan guru
Sikap pelajar yang memberi sikap pelajar yang Keberkesana
pembaikan terhadap sikap dengan penjaga
3. kesan besar terhadap prestasi kurang produktif n langkah
sikap pelajar dapat berkurangan pelajar ABM
mereka bagi subjek Lukisan pelajar terhadap pembaikan
dilaksanakan oleh kepada 20%
subjek Lukisan berkenaan
panitia sahaja 3. Lawatan kerjaya
untuk pelajar ABM

MUKA SURAT : 291


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL MATA PELAJARAN : LUKISAN GEOMETRI DAN MESIN

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Lukisan Geometri & MesinI Peperiksaaan SPM adalah tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik 6.32 bagi SPM 2004)

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Lukisan Geometri dan Mesin

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Bengkel dan ceramah Membangunkan En Malik B Shafie 4 bulan RM200.00 Peningkatan GPMP bagi Perlaksanaan
teknik menjawab modal insan En Mohd Azmi sekali prestasi Lukisan menuju bengkel kefahaman
soalan Lukisan Peruntukan pencapaian mata ke arah 5.87 dan ceramah teknik
PIBG pelajaran lukisan atau lebih baik menjawab soalan
lagi. Lukisan yang
berkesan.
2 Tutorial mata pelajaran Membangunkan En Malik B Shafie Mac hingga RM 500.00 Peningkatan GPMP bagi Mewujudkan jadual
Lukisan modal insan En Mohd Azmi Oktober prestasi Lukisanmenuju tutorial khas untuk
Sumbangan pencapaian mata ke arah 5.87 pelajar ABM
PIBG pelajaran lukisan atau lebih baik
lagi.

MUKA SURAT : 292


ISU STRATEGIK 2 :

Walaupun banyak rujukan bahan mengenai ABM tetapi ianya sukar difahami kerana pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris

STRATEGI : Memperbanyakkan bahan ABM yang mudah difahami oleh pelajar

TANGGUNG KOS / OUTPUT


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH KPI PELAN KONTIGENSI
JAWAB SUMBER (HASIL)

1 Bank soalan dan Membangunkan En Malik B Shafie 2 bulan RM 100.00 Pelajar tahu cara GPMP bagi Guru panitia ABM
jawapan bagi mata modal insan proses jawapan sebenar Lukisan menuju menyediakan nota
pelajaran Lukisan penyediaan sumbangan bagi mata ke arah 5.87 khas soalan dan
guru ABM pelajaran Lukisan atau lebih baik jawapan Lukisan
lagi. berorientasikan SPM
2 Tugasan / latihan Membangunkan En Malik B Shafie Persepsi RM 100.00 Pelajar dapat GPMP bagi Tugasan dan latihan
pelajar ABM modal insan pelajar menyiapkan Lukisan menuju Lukisan wajib setiap
bahawa Kewangan tugasan / latihan ke arah minggu
memang Sekolah dengan betul. 5.87atau lebih
sukar untuk baik lagi.
memperoleh
i gred
cemerlang
bagi mata
pelajaran
ABM

MUKA SURAT : 293


ISU STRATEGIK 3 :

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Lukisan Geometri dan Mesin

STRATEGI : Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif pelajar terhadap subjek Lukisan dapat dibenteras

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Mentor akademik bagi Membangunkan En Liau Sin Long Sepanjang Tiada Pelajar ABM GPMP bagi Merancang dan
pelajar ABM modal insan En Che Malik Tahun mendapat Lukisan menuju melaksanakan
En Mohd Azmi perhatian ke arah 5.87 program mentor
Pn Noraziah sewajarnya atau lebih baik akademik yang
daripada guru lagi. sistematik.
2 Pertemuan guru Membangunkan En. Anuar Aziz Tiga bulan RM 50 Penjaga 80% kehadiran Program Titian Emas
dengan penjaga pelajar modal insan En Che Malik sekali mengetahui penjaga setiap khusus untuk pelajar
ABM Pn Noraziah perkembangan sesi ABM
pelajaran anak
mereka.
3 Lawatan kerjaya & Membangunkan En Liau Sin Long 2 kali RM 1000.00 Pelajar dapat Perlaksanaan Lawatan untuk
Industri untuk pelajar modal insan En Mohd Azmi setahun maklumat 100% program pengukuhan
ABM Kewangan sebenar pengetahuan ABM
Sekolah mengenai
persekitaran kerja
berkaitan ABM

MUKA SURAT : 294


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI PANITIA : LUKISAN GEOMETRI DAN MESIN

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek : Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan Lukisan Geometri dan Mesin

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab
soalan Lukisan berasaskan SPM.

Objektif : 1. Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan sistematik.

2. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel dan
ceramah.

Tempoh / Tarikh : Sekurang-kurangnya 4 bulan sekali sepanjang tahun 2008

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5 kursus ABM

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan & penyediaan kertas kerja En Liau Sin Long (Ketua Panitia) 1 hari
2. Urusan peruntukan kewangan En Liau Sin Long (Ketua Panitia) 1 hari
3. Surat menyurat (penceramah / penjaga) En. Che Malik B Shafie 1 minggu
4. Pengesahan kehadiran penceramah En. Che Malik B Shafie 1 minggu
5. Jadual / aturcara program En Mohd Azmi Mohideen 1 hari
6. Persediaan perlaksanaan ceramah / bengkel : En Liau Sin Long (Ketua Panitia) 3 hari sebelum tarikh
i) Alat siaraya Pn. Noraziah Mohd Salleh perlaksanaan
j) Persediaan tempat En Mohd Azmi Mohideen
k) Pengurusan bahan En Che Malik B Shafie
l) Urusan jamuan
7. Perlaksanaan ceramah / bengkel En. Che Malik B Shafie 1 hari
8. Laporan perlaksanaan (post mortem) En Liau Sin Long (Ketua Panitia) 1 minggu selepas
perlaksanaan
program

MUKA SURAT : 295


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM

PANITIA : LUKISAN GEOMETRI DAN MESIN

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV
1 Bengkel dan ceramah teknik menjawab
Soalan Lukisan Geometri dan Mesin
2 Tutorial mata pelajaran Lukisan Geometri
dan Mesin
3 Bank soalan dan jawapan bagi mata
pelajaran Teknologi

4 Tugasan / latihan pelajar ABM

5 Penyediaan bahan bantu mengajar

6 Mentor akademik bagi pelajarABM

7 Pertemuan guru dengan penjaga pelajar


ABM

8 Lawatan kerjaya dan Industri untuk


pelajarABM

MUKA SURAT : 296


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK


MATA PELAJARAN : KERJA MENGGEGAS & MEMESIN

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PANITIA

Panitia ABM Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah cemerlang dalam


Peperiksaan SPM.

MISI PANITIA

1. Memberi pendidikan yang bermutu dan berkualiti tinggi.

2. Menyediakan pelajar untuk mengadapi zaman teknologi

3. Mempastikan pelajar yang memasuki kursus ABM memperolehi gred yang cemerlang dalam Peperiksaan SPM bagi
subjekTeknologi Bengkel Mesin,Lukisan Geometri dan Mesin dan Kerja Menggegas & Memesin.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010

TAHUN SPM TARGET GPMP

2008 3.38

2009 3.20

2010 3.00

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 10 6 3 2 2 3 2 3 -
100 3.38
PERATUS 32.25 19.35 9.6 6.4 6.4 9.6 6.4 9.6 -

MUKA SURAT : 297


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”

MATA PELAJARAN : KERJA MENGGEGAS & MEMESIN

TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Semua guru ABM adalah guru yang berpengalaman dalam bidang ABM,dan W1. TOV pelajar ABM adalah berasaskan keputusan PMR adalah sederhana
berpengalaman dalam pembinaan item sahaja.
S2. MP Teknologi diperkukuhkan dengan pengalaman dan latihan amali W2. Kebanyakan murid mempunyai asas yang lemah bagi mata pelajaran
Matematik, Sains dan English yang penting untuk ABM

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk subjek 3 subjek ABM adalah T1. Gejala sosial yang menular dikalangan murid seperti tidak berdisplin, bersikap
mencukupi malas, suka melepak, merokok dan sebagainya.
O2. Ratio / kadar guru-murid yang mencukupi iaitu 5 guru dengan 2 kelas T2. Tambah nilai dari segi bahan pengajaran yang rendah kerana bahan yang
(70 orang pelajar) digunakan kebanyakkan diambil dari buku teks sama seperti pelajar.
O3. Peralatan bengkel ABM yang lengkap dengan berbagai kemudahan. T3. Persepsi pelajar bahawa memang sukar untuk memperolehi gred cemerlang
bagi mata pelajaran abm

MUKA SURAT : 298


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK

MATA PELAJARAN : KERJA MENGGEGAS & MEMESIN

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Amali dalam Peperiksaaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP
(terbaik 5.47 bagi SPM 2005 )

2. Walaupun banyak rujukan bahan mengenai ABM tetapi ianya masih sukar difahami kerana pelajar lemah memahami
Bahasa Inggeris

3. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek ABM

MUKA SURAT : 299


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

PANITIA : KERJA MENGGEGAS & MEMESIN

TAHUN : 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK
1. Mengadakan Speed
dan Accuracy Test
2. Mengadakan lebih
Pencapaian pelajar dalam mata
Meningkatkan banyak projek untuk
pelajaran Amali Pada tahun 2008 GPMP GPMP 2.87 mendapat
pencapaian
Peperiksaaan SPM adalah tidak yang diperolehi adalah GPMP bagi Peperiksaan kemahiran dan
1. cemerlang pelajar GPMP 3.38
memberangsangkan dari segi lebih baik berbanding subjek Amali Akhir Tahun pengalaman
dalam subjek
GPMP (terbaik 5.47 bagi SPM tahun-tahun sebelumnya Ting. 4 3 Membuat latihan
Amali projek ujian Amali
2005 )
yang lepas
Lawatan ke kilang /
Bengkel Mesin
1. Mentor akademik
bagi pelajar ABM
Pada tahun 2008 Bilangan pelajar
Membenteras Peratusan
langkah-langkah ABM bermasalah 2. Pertemuan guru
Sikap pelajar yang memberi sikap pelajar yang Keberkesana
pembaikan terhadap sikap dengan penjaga
2 kesan besar terhadap prestasi kurang produktif n langkah
sikap pelajar dapat berkurangan pelajar ABM
mereka bagi subjek Amali pelajar terhadap pembaikan
dilaksanakan oleh kepada 20%
subjek amali berkenaan
panitia sahaja 3. Lawatan kerjaya
untuk pelajar ABM

MUKA SURAT : 300


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL MATA PELAJARAN : KERJA MENGGEGAS & MEMESIN

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Amali peperiksaaan SPM adalah tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik 5.47 bagi SPM 2004)

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Kerja Menggegas dan Memesin

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Demonstrasii dan Membangunkan En Anuar B Aziz Setiap Peningkatan GPMP bagi amali
perbincangan modal insan Pn. Noraziah projek baru prestasi menuju ke arah
berkenaan dengan pencapaian mata 3.38 atau lebih
kaedah dan cara-cara pelajaran Amali baik lagi.
menjalankan kerja-
kerja amali

MUKA SURAT : 301


ISU STRATEGIK 2 :

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Amali

STRATEGI : Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif pelajar terhadap subjek Amali dapat dibenteras

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Mentor akademik bagi Membangunkan En. Anuar Aziz Sepanjang Tiada Pelajar ABM GPMP bagi Merancang dan
pelajar ABM modal insan En Liau Sin Long Tahun mendapat Amalimenuju ke melaksanakan
En Che Malik perhatian arah 3.38 atau program mentor
En Mohd Azmi sewajarnya lebih baik lagi. akademik yang
Pn Noraziah daripada guru sistematik.

2 Pertemuan guru Membangunkan En. Anuar Aziz Tiga bulan RM 50 Penjaga 80% kehadiran Program Titian Emas
dengan penjaga pelajar modal insan En Che Malik sekali mengetahui penjaga setiap khusus untuk pelajar
ABM Pn Noraziah perkembangan sesi ABM
pelajaran anak
mereka.
3 Lawatan kerjaya & Membangunkan En Liau Sin Long 2 kali RM 1000.00 Pelajar dapat Perlaksanaan Lawatan untuk
Industri untuk pelajar modal insan En Mohd Azmi setahun maklumat 100% program pengukuhan
ABM Kewangan sebenar pengetahuan ABM
Sekolah mengenai
persekitaran kerja
berkaitan ABM

MUKA SURAT : 302


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI PANITIA : KERJA MENGGEGAS & MEMESIN

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek : Demestrasil dan perbincangan berkenaan dengan


kaedah dan cara-cara menjalankan kerja-kerja amali dengan berkesan

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab
mengadapi peperiksaan amali SPM.

Objektif : 1. Pelajar dapat.menghasilkan projek amali SPM dengan cepat,tepat dan bermutu

Tempoh / Tarikh : Setiap projek baru sepanjang tahun 2008

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5 kursus ABM

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan & penyediaan kertas kerja En Liau Sin Long (Ketua Panitia) 1 hari
2. Urusan peruntukan kewangan En Liau Sin Long (Ketua Panitia) 1 hari
3. Jadual / aturcara program En Mohd Azmi Mohideen 1 hari
4. Persediaan perlaksanaan perbincangan dan demo: En Liau Sin Long (Ketua Panitia) 3 hari sebelum tarikh
m) Alat siaraya Pn. Noraziah Mohd Salleh perlaksanaan
n) Persediaan tempat En Mohd Azmi Mohideen
o) Pengurusan bahan En Che Malik B Shafie
p) Urusan jamuan
5. Perlaksanaan ceramah / bengkel Pn. Noraziah Mohd Salleh 1 hari
6. Laporan perlaksanaan (post mortem) En Liau Sin Long (Ketua Panitia) 1 minggu selepas
perlaksanaan
program

MUKA SURAT : 303


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM

PANITIA : KERJA MENGGEGAS & MEMESIN

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV
1 Perbincangan dan demo Amali

2 Tugasan / latihan pelajar ABM

3 Mentor akademik bagi pelajarABM

4 Pertemuan guru dengan penjaga pelajar


ABM

5 Lawatan kerjaya dan Industri untuk


pelajarABM

MUKA SURAT : 304


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK


PANITIA BINAAN BANGUNAN

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010.

VISI PANITIA

Mencapai tempat ke 10 terbaik di kalangan SMT setiap kali Peperiksaan SPM.

MISI PANITIA

1. Memberi pendidikan yang berkualiti tinggi kepada pelajar kursus Binaan Bangunan.

2. Melahirkan pelajar yang berakhlak mulia dan beriltizam tinggi, berilmu pengetahuan dan
berketrampilan dalam bidang vokasional.

3. Membentuk pelajar dan guru yang mampu bersaing dalam menghadapi cabaran seiring
dengan perubahan teknologi masa kini.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010

MATA MATA MATA


TAHUN SPM TARGET GPMP TAHUN SPM TARGET GPMP TAHUN SPM TARGET GPMP
PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN
Lukisan Geo. &
2008 Amali 2.36 2008 4.18 2008 Teknologi 5.9
Binaan Bangunan

2009 5.00 2009 5.50


Teknologi
Bahan Binaan
Binaan
2010 4.50 2010 5.00

MUKA SURAT : 305


PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI BINAAN BANGUNAN

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 1 1 3 3 2 8 8 7 -
100.00 5.9
PERATUS 3.03 3.03 9.09 9.09 6.06 24.24 24.24 21.21

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 MATA PELAJARAN : AMALI KERJA KAYU & BATA

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN 10 8 8 7 - - - - -
100.00 2.36
PERATUS 30.3 24.24 24.24 21.21 - - -- - -

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 MATA PELAJARAN : LUKISAN GEOMETRI DAN BINAAN BANGUNAN

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

BILANGAN - 4 8 8 7 3 3 - -
100.00 4.18
PERATUS - 12.12 24.24 24.24 21.21 9.09 9.09 - -

MUKA SURAT : 306


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


PANITIA BINAAN BANGUNAN

TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Semua guru adalah guru yang berpengalaman. W1. Kebanyakan murid lemah dalam Matematik dan Sains.

S2. Teori BB diperkukuhkan dengan latihan amali. W2. Pelajar tidak dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran Matematik
dan Lukisan dalam subjek Teknologi.

S3. Terdapat di kalangan guru BB yang telah tamat dan yang sedang mengikuti W3. Masaalah kehadiran pelajar ke sekolah dan kekerapan ponteng kelas .
program pensiswazahan OUM.

S4. Berpengalaman sebagai pemeriksa kertas lukisan dan amali. W4. TOV (take of Value ) pelajar berasaskan keputusan Peperiksaan Pertengahan
dan Akhir Tahun adalah lemah bagi Teknologi dan sederhana sahaja bagi
Lukisan BB dan Amali.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Pelbagai sumber dan bahan rujukan berkaitan dengan mata pelajaran BB T1. Gejala sosial yang menular di kalangan pelajar semakin menjadi-jadi seperti
boleh diperoleh dengan mudah jika ada kemahuan dan usaha untuk tidak berdisplin, suka melepak, kurang minat, dan malas.
menambah pengetahuan – buku, internet dan media lain.

O2. Sokongan padu dan kerjasama yang erat dari pelbagai pihak – T2. Kesukaran pelajar untuk mempersembahakan jawapan dengan tepat
memudahkan segala urusan berkaitan dengan Paniti BB. berformatkan Peperiksaan SPM.

O3. Bahan rujukan berkaitan subjek BB sangat banyak jika ada usaha untuk T3. Persepsi pelajar bahawa memang sukar untuk memperoleh gred cemerlang
menerokainya – Internet dan media lain. bagi matapelaran Teknologi Binaan Bangunan.

MUKA SURAT : 307


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
PANITIA BINAAN BANGUNAN

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Pencapaian pelajar dalam Peperiksaan SPM bagi mata pelajaran BInaan Bangunan tidak begitu memberangsangkan
dari segi GPMP terutamanya Teknologi Binaan Bangunan ( GPMP terbaik 6.21 bagi SPM 2003 dan terburuk 8.00 bagi
SPM 2005).

2. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi mata pelajaran Binaan Bangunan.

3. Buku rujukan bagi mata pelajaran Teknologi Binaan Bangunan adalah terhad.

MUKA SURAT : 308


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


PANITIA BINAAN BANGUNAN

TAHUN : 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK

GPMP 7.4
Pencapaian pelajar dalam Meningkatkan
(Teknologi),
Peperiksaan SPM bagi mata pencapaian GPMP 5.9 Ceramah kecemerlangan
GPMP 3.39
pelajaran Binaan Bangunan tidak cemerlang pelajar Pada tahun 2008 GPMP (Teknologi), SPM dan teknik
GPMP bagi (Amali),
begitu memberangsangkan dari dalam subjek yang diperolehi adalah GPMP 2.36 menjawab soalan mata
1. subjek GPMP 5.89
segi GPMP terutamanya Teknologi dan baik berbanding tahun- (Amali), pelajaran Teknologi dan
berkenaan. (Lukisan) Lukisan Binaan
Teknologi Binaan Bangunan Lukisan Binaan tahun sebelumnya. GPMP 4.18
Peperiksaan Bangunan.
( GPMP terbaik 6.21 bagi SPM Bangunan. (Lukisan).
Akhir Tahun
2003 dan terburuk 8.00 bagi
Tingkatan 4.
SPM 2005).

Pada tahun 2008 Peratusan 50% pelajar Bilangan pelajar


Sikap pelajar yang memberi Membenteras
langkah-langkah keberkesana BB BB bermasalah Perlaksanaan Program
kesan besar terhadap prestasi sikap pelajar yang
pembaikan terhadap n langkah mempunyai sikap Perealisasian Binaan
2. mereka bagi mata pelajaran kurang produktif Banguana.
sikap pelajar dapat pembaikan masalah berkurangan
Binaan Bangunan. terhadap subjek
dilaksanakan oleh berkenaan. sikap. kepada 20%
Binaan Bangunan.
panitia. sahaja.

Memperbanyakka Pada tahun 2008 lebih


n bahan Teknologi banyak bahan rujukan Bank soalan dan jawapan
bagi mata pelajaran
Buku rujukan bagi mata Binaan Bangunan tambahan dapat Bilangan dan Cuma 60% Bahan ditambah
Teknologi Binaan
3. pelajaran Teknologi Binaan yang mudah disediakan oleh panitia. bentuk bahan bahan telah sehingga 80%. Bangunan.
Bangunan adalah terhad. difahami oleh (tumpuan pada Teknologi yang dapat disediakan
pelajar. Binaan Bangunan) disediakan. oleh panitia.

MUKA SURAT : 309


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
PANITIA BINAAN BANGUNAN

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Pencapaian pelajar dalam Peperiksaan SPM bagi mata pelajaran Binaan Bangunan tidak begitu memberangsangkan dari segi GPMP terutamanya Teknologi Binaan
Bangunan (GPMP terbaik 6.21 bagi SPM 2003 dan terburuk 8.00 bagi SPM 2005).

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Teknologi dan Lukisan Binaan Bangunan.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1. Ceramah Membangunkan Pn. Salmah Binti Sekurang- RM 460.00 Peningkatan GPMP bagi Perlaksanaan
kecemerlangan SPM modal insan. Abas. kurangnya prestasi Teknilogi menuju bengkel kefahaman,
dan teknik menjawab 1 kali bagi Sumbangan pencapaian mata ke arah 5.9 dan ceramah motivasi
soalan mata pelajaran setiap PIBG. pelajaran Lukisan 4.18 atau dan teknik menjawab
Teknologi dan Lukisan subjek. Teknologi dan lebih baik lagi. soalan Teknologi dan
Binaan Bangunan. Lukisan. Lukisan yang
berkesan.

MUKA SURAT : 310


ISU STRATEGIK 2 :

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi mata pelajaran Binaan Bangunan.

STRATEGI : Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap subjek Binaan Bangunan.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1. Program Perealisasian Membangunkan En. Nazman Bin 1 kali RM 425.00 Pelajar dapat Perlaksanaan Lawatan untuk
Binaan Bangunan. modal insan Abu Bakar. setahun membuka minda 100% program. pengukuhan
(Penggal 1) Kutipan mereka tentang pengetahuan Binaan
En. Zaini Bin daripada kerelevanan Mata Bangunan.
Rebo. pelajar, Pelajaran
sumbangan Teknologi dan
daripada Lukisan Binaan
asrama dan Bangunan.
tabung
panitia. Pelajar dapat
menambah sikap
dan dorongan
yang positif serta
minat untuk
mempelajari mata
pelajaran
berkenaan.

MUKA SURAT : 311


ISU STRATEGIK 3 :

Buku rujukan bagi mata pelajaran Teknologi Binaan Bangunan adalah terhad.

STRATEGI : Memperbanyakkan bahan Teknologi Binaan Bangunan yang mudah difahami oleh pelajar.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1. Bank soalan dan


jawapan bagi mata Membangunkan En. Mustapa Bin 3 bulan RM 30.00 Pelajar tahu GPMP bagi Guru yang mengajar
pelajaran Teknologi modal insan. Othman. proses jawapan yang Teknologi menuju Teknologi Binaan
Binaan Bangunan. penyediaan Tabung tepat bagi setiap ke arah 5.9 atau Bangunan
. panitia. jawapan. lebih baik. menyediakan nota
khas soalan dan
jawapan
Berorientasikan SPM.

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH


MUKA SURAT : 312
PELAN OPERASI
PANITIA BINAAN BANGUNAN

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Ceramah kecemerlangan SPM dan teknik menjawab soalan mata pelajaran
Teknologi dan Lukisan Binaan Bangunan.

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan


menjawab soalan Teknologi dan Lukisan Binaan Bangunan berasaskan SPM.

Objektif : 1. Pelajar dapat memahami tentang peraturan dan skima pemerkahan agar dapat
menjawan soalan SPM dengan lebih sistematik.

2. Pelajar dapat meningkatkan motivasi dan pengisian bahan semasa sesi


bengkel dan ceramah.

Tempoh / Tarikh : Sekurang-kurangnya sekali bagi setiap mata pelajaran sepanjang tahun 2008.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 5 Kursus Binaan Bangunan.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Penyediaan kertas kerja program. Pn. Salmah Binti Abas 1 hari


2. Urusan Peruntukan kewangan. Pn Salmah Binti Abas 1 hari
3. Menulis surat dan pengesahan kehadiran En. Mustapa Bin Othman 2 minggu
penceramah.
4. Persediaan perlaksanaan ceramah:
i. Pengurusan bahan En. Zaini Bin Rebo 2 hari sebelum tarikh
j. Alat siaraya En. Nazman Bin Abu Bakar. perlaksanaan.
k. Persediaan tempat
l. Urusan Jamuan
5. Perlaksanaan Program (mata Pelajaran Teknologi) En. Mustapa Bin Othman 1 hari
6. Perlaksanaan Program Mata Pelajaran Lukisan En. Afendy Bin azis 1 hari
Binaan Bangunan.
7. Membuat laporan perlaksanaan / post mortem. Pn. Salmah Binti Abas 1 minggu selepas
perlaksanaan
program.

PELAN OPERASI : 2

MUKA SURAT : 313


Nama Projek / Program : Program Perealisasian Binaan Bangunan.

Rasional : Pelajar masih lkurang jelas tentang teori yang dipelajarei semasa p&p dan lemah
dalan membuat perkaitan di antara teori dan situasi sebenar.

Objektif : 1. Membuka minat pelajar tentang kerelevanan mata pelajaran Teknologi, Lukisan
Binaan Bangunan dan Pendidikan Seni Visual.

2. Memberi dorongan yang positif kepada pelajar untuk mempelajari mata


pelajaran Teknologi, Lukisan Binaan Bangunan dan Pendidikan Seni Visual.

Tempoh / Tarikh : 18 Julai, 2008.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 4 kursus Binaan Bangunan.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Penyediaan kertas kerja program. Pn. Salmah Binti Abas. 3 hari.


2. Pengurusan peruntukan kewangan. Pn. Salmah Binti Abas. 1 hari.
3. Pengurusan surat menyuarat :
e. mendapatkan kebenaran daripada pihak En. Mustapa Bin Othman. 2 minggu.
sekolah.
f. Surat kebenaran ibubapa.
4. Pengurusan dengan pihak Mini Malaysia, Ayer Keroh. En. Nazman Bin Abu Bakar. 1 minggu.
5. Pengurusan pengangkutan. En. Afendy Bin Azis. 1 hari.
6. Mengumpulkan hasil kerja pelajar / folio En. Zaini Bin Rebo. 1 minggu selepas
perlaksanaan
program.
7. Membuat laporan dan post mortem. En. Nazman Bin Abu Bakar. 1 minggu selepas
perlaksanaan
program.

MUKA SURAT : 314


PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran Teknologi Binaan Bangunan.

Rasional : Pengetahuan pelajar masih di tahap sederhana untuk menjawab dengan tepat
mengikut skima pemarkahan.

Objektif : 1. Memberi panduan kepada pelajar contoh soalan dan jawapan bagi setiap topik.

2. Menjadikan pelajar lebih bersedia dan berkeyakinan untuk menghadapi ujian


dan peperiksaan.

Tempoh / Tarikh : Januari hingga Mac.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 5 kursus Binaan Bangunan.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Penyediaan fail. Pn. Salmah Binti Abas. 1 hari.


2. Pengumpulan soalan. Semua guru Binaan 3 minggu.
Bangunan.
3. Penyusunan soalan mengikut topik. Pn. Salmah binti Abas. 1 minggu.
4. Penyediaan jawapan bagi setiap soalan. Pn. Salmah Binti Abas.
En. Mustapa Bin Othman. 6 minggu.
En. Nazman Bin Abu Bakar.
5. Contoh soalan dan panduan jawapan dibukakan. En. Afendy Bin Azis. 1 minggu.
6. Mengedarkan bahan kepada semua pelajar. En. Zaini Bin Rebo. 1 hari.

MUKA SURAT : 315


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PANITIA BINAAN BANGUNAN

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

Ceramah kecemerlangan SPM


dan teknik menjawab soalan
1 mata pelajaran Teknologi dan
Lukisan Binaan Bangunan.

Program Perealisasian Binaan


2 Bangunan.

Bank soalan dan jawapan bagi


3 mata pelajaran Teknologi Binaan
Bangunan

MUKA SURAT : 316