Anda di halaman 1dari 15

ccccccccc cccccccccccccc

cccccc ‘

ccccccccccccc ccccccccccccc ccccc

S 

¬‘ Ú ‘‘‘ 
‘
 
‘
¬‘ Ú ‘‘
  ‘ ‘ 
‘
¬‘ Ú ‘‘
  ‘ ‘
 ‘
¬‘ Ú ‘‘
  ‘ ‘ 
‘


‘
  
‘ ‘
   ‘
¬‘ Ú ‘‘
  ‘ ‘
 ‘

  ‘

‘ ‘
 ‘

 ‘
¬‘ Ú ‘‘
  ‘ ‘  ‘ ‘

‘
 ‘
‘
¬‘ Ú ‘‘!"
 #‘
 ‘

ccccc ‘
ccccccccc ccccccccc‘

cccccc cccccc ccccccccccc ccccccc‘

$ ‘
‘ ‘%‘
  ‘ 

 
 ‘
‘
‘
 ‘"&
‘ ‘

&
 
‘  ‘

‘  ‘
 ' 
 ‘

‘
 &  ‘ ‘(" ‘
) ‘ ‘# ‘ ‘
 
‘%‘
  ‘
 
‘ ‘
‘ 
‘* 
+‘


‘‘ 
‘  ‘ ‘ ‘

&
 
,‘

$ ‘
‘
 ‘
‘%‘- ‘
- 
 ‘
‘
  ‘ cccccc cccccccc ccccccccccc cccccccc
ccccccccccccccccc‘

$ ‘
‘ 
‘ ‘  ‘ ‘
  
.‘

  
  ‘ " 
 ‘
 ‘
  ‘ " 
 
‘ .‘

   


 ‘ 
‘

‘ 
 ‘"&‘ 
‘%‘ 
/‘

‘  ‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 
‘‘

‘
 ‘ ‘  ‘
 

   


 ‘
 &  ‘ ) ‘ ‘
‘ 
‘

  ‘ " 
 
‘ ‘* +‘

  ‘ " 
 
‘ 
.‘

   


 ‘ ‘ ‘
 &  ‘ ) ‘
 ‘
‘ 
‘%‘  ‘
 ‘

 ‘ 
‘ ‘
‘ 

‘
‘

  ‘ " 
 
‘ ‘* +‘

  ‘ " 
 
‘ 
‘ ‘
 ‘
‘  
 ‘ ‘ ‘ 
‘ '  ‘
‘ 

    


 
 &  ‘ ) ‘ ‘
‘ 
‘

  ‘ " 
 
‘0 ‘
 
  ‘ 
‘ ‘ ‘
‘
 
 ‘ ‘ 
 ‘
‘
  ‘
 
‘ '  ‘ ‘ 

l - ‘- 
 ‘

 ‘
   ‘
 ‘
 ‘
‘

 &  ‘ )‘ ‘
%‘ ‘ " 
 /‘ ‘
  ‘) ‘# ‘ ‘
‘  ‘

‘
)‘  ‘ 
‘(" ‘ ).‘


‘  ‘
‘ ‘(" ‘
)‘
‘  ‘  
‘ ‘
‘  ‘%‘
 
‘
 ‘.‘

   ‘/ )‘ 
 ‘"&‘ ‘%‘
) ‘*  
 ‘
%+‘
  ‘ /‘
1‘ 
 ‘
 ) 2‘‘

cccccc ccccccccccccc cccccccc cccccccccccccc


cccccccccccccccccccc‘


  ‘ ‘
 ‘ ‘
"&
‘ /‘

+‘  ‘

‘  ‘ ' 
 ‘


‘
 
‘  ‘ 
 ‘ ‘
‘ " 
 
‘  .‘

&+‘
  ‘ 
‘  ‘
*  +‘ 
 .‘

+‘
  ‘ 
‘
  
 .‘

+‘ ‘

‘  ‘ ‘# /‘
 ‘

  ‘ ‘ ‘* +‘
 ‘  ‘ ,‘

ccccc ‘
ccccccccccccc cccccccc ccccccccccc‘
cccccc ccccccccccccc ccccccccccccccc cccccccccc
ccccc‘

  ‘ " 
 ‘ 
‘%‘
‘
 

‘* ' "‘
‘ +‘ ) ' &‘


 ‘ 
‘3‘* 3‘ 
+‘

 &,‘

- 
‘3‘ ‘%‘ " 
 ‘
 
 ‘
‘%‘ 
‘ ‘
 ‘

 ‘


cccccc ccccccccccccc cccccccccccccccccccc cccccccc


ccccccccccc‘ ‘

!
‘ ‘ ‘
  ‘ " 
 
‘ ‘
* +‘
  ‘ " 
 
‘ 
‘

‘
 #
‘3‘* 3‘
 
+‘
 &‘
‘ ‘ 
‘
  ‘
 " 
 
‘ ‘ /‘  ‘
‘
 
 ‘ ‘
‘ 
‘‘

 ‘
 ‘  ‘ " 
 
‘ 
  ‘ ‘
0 ‘ 
  ‘ 
‘
‘ ‘

‘  ‘ 1‘ 
 ‘4- ‘
- 
 5‘ ‘ ‘
‘ ,‘‘

cccccc ccccccccccccc ccccccccccccccc cccccccccccc


ccccccccc ‘


  ‘ " 
 ‘ 
‘* 


‘ ‘ ‘- ‘- 
 ‘
‘ ‘
- ‘- 
 ‘
‘
‘ 
‘
‘ /‘ 


‘  
‘‘  ‘
# ‘ ),‘

 ‘
‘%‘ ‘* +‘ ‘ ‘ ‘
 " 
 
‘ ‘ ‘#‘ ‘
‘
 
 
,‘

  ‘ " 
 ‘ ‘* +‘ ‘

‘ ‘%‘ ‘ " 
 ‘ 
 &,‘


  ‘ " 
 ‘ ‘* +‘# ‘

‘ ‘- ‘- 
 ‘" ‘3
‘ ‘

 ‘

‘ ' 
,‘

Ú
 ‘#‘
‘
 ‘ ‘
  ‘
 " 
 ‘ 
‘

‘ "‘
‘
 ‘*  +‘%‘ ‘
 ‘ ,‘ ‘

cccccc
 ccccccccccccc cccccccccccccccccccc cccccccc
ccccccccccccccccccccc ‘


  ‘ " 
 
‘ ‘ 
‘
* 
+‘
‘ ‘ ‘
  ‘
 " 
 
‘ ‘* +‘
  ‘
 " 
 
‘ 
,‘


  ‘ " 
 ‘ ‘
  ‘
 " 
 
‘ ‘
‘ ‘ ‘
* +‘ ‘
  ‘ " 
 
‘ ‘
 ,‘


  ‘ ‘ ‘* +‘ ‘

 
‘%‘
‘ 
 &,‘

cccccc ccccccccccccc cccccccc ccccccccccc ccccccc‘


  ‘ ‘&
)
 ‘
‘
‘3‘%‘
* 3‘ 
+‘
‘

‘%‘
‘
 
 &‘  ‘
‘ ‘3 
‘& ‘
#‘ ‘ ‘‘
‘ ‘ ,‘


  ‘ ‘&
)
 ‘
‘‘
‘

 ‘  ‘
‘
1 ‘ ‘

,‘6
‘& '‘
 ‘%/‘

  ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘
.‘

&+‘
  ‘ ‘ 
‘ ‘
 ‘

 ‘

‘
 .‘

+‘
  ‘ ‘
 " 
 ‘ ‘ 
 ‘
 ‘

‘,‘

cccccc ccccccccccccc cccccccc cccccccccccccccc‘

7 
 ‘ ‘%‘& ‘
  ‘
 /‘

+‘ ‘
‘ ‘%‘
'‘   &
‘
4
  ‘ " 
 5‘ ‘4
  ‘
 " 
 
‘ 5‘& '
.‘

&+‘
 ‘ '
 ‘ ‘ 
.‘

+‘ ' ‘ 


‘ ‘
 ‘
 ‘


‘ " 
 ‘ ‘
 ‘
‘
‘

 ' 
.‘

+‘ ‘* +‘ ' ‘ ‘  ‘


*  +‘
‘ ‘
.‘

+‘ 
‘* 
+‘

‘ ‘

  
.‘

"+‘ ‘
‘* +.‘

%+‘
 " 
 ‘ ‘ 
 ‘
.‘

+‘ 
 ‘

‘ ‘ 
‘
 
‘
.‘

+‘‘0

‘  0

‘# ‘


‘ ‘ ‘) '&
 ‘ ‘ & 


cccccc  ccccccccccccc cccccccc ccccccccccccccccc‘


  ‘ ‘
 ‘ ‘%‘
‘
  ‘
 ‘ ‘ ‘ 
‘%‘
‘ 
 ‘

‘ ‘
 &  ‘ ) ‘  ‘

  ‘
'‘ 
‘ ,‘


  ‘ ‘
‘ ‘
 ‘
3‘

 ‘%‘
‘  ‘
,‘ ‘

cccccc ccccccccccccc cccccccc ccccccccccccccccc cc


cccccccccc‘


  ‘ ‘
 " 
‘* ) ‘
 ‘& 3 ‘ ' ) +‘
 ‘%‘
‘
&
)
 ‘
‘
 &/‘
‘ ‘
‘
 
 &‘  ‘
,‘


  ‘ ‘
 " 
‘#‘ 
,‘


  ‘ ‘ 
‘ ‘%‘ ‘

‘ ‘
  ‘ ‘ 
 &‘
  ‘
‘‘ 
,‘

ccccc ‘
ccccccccccccc cccccccc cccccccccccccccc‘

cccccc ccccccccccccc cccccccc cccccccccccccc


cccccccc ccccccc‘


  ‘ ‘
‘
 ‘

 ‘%‘- ‘- 
 ‘

 ‘

  ‘ ‘ 
 ‘   ,‘

cccccc ccccccccccccc cccccccc ccccccccccccc‘


  ‘ ‘ ‘%‘  ‘

‘
  ‘ ' 
 ‘

‘
 
‘ ‘
 " 
 
‘ ‘ 
.‘
‘
 ‘#%‘ ‘
‘‘
 ‘  ‘#%‘
& ' &‘
‘  ‘ 
,‘

8  ‘

‘  ‘ ' 
 ‘


‘
 
‘ ‘ " 
 
‘
‘(" ‘ ) ‘
 ‘%‘# ‘ ‘1 ‘

  ‘ ‘ 
 &‘  ‘


‘
  ‘& ' &‘
‘
  ‘ 
,‘

cccccc ccccccccccccc ccccccccccccc


ccccccccccccccccccc‘


  ‘ ‘- ‘- 
 ‘


 ‘ ‘
  ‘ ‘
 
 ‘   ‘
‘%‘ 
 ‘
1 " ‘ ‘ ‘  ‘ 

‘ ‘ 
 ‘ 

‘ ‘# ‘ ‘
  ‘*  +‘1 " ‘ ‘ ‘
  ‘ 
2‘

ccccc ‘
ccccccccccccc cccccccc cccccccccc cccccccccccc
ccccccccccccccccccc cc ccccccccccccccccccc‘
cccccc ccccccccccccc cccccccc cccccccccc‘


  ‘ ‘ 
‘ /‘

+‘
 ‘ ‘  ‘
  ‘ ‘
 ‘* +‘  ‘‘
‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘ 
‘ ‘

‘
 ‘ ‘
* +‘


‘ )‘.‘

&+‘
 ‘

‘  ‘
 
 ‘ ‘ ‘
‘ 
 .‘

+‘
 ‘
 ‘ ' 1
 

 
‘  ‘ ‘ ‘ 
‘&
 ‘

‘ ‘

 ‘) '‘  ‘  ‘

 
 ‘
 
‘
 ‘  ‘

) 
 ‘# ‘ ‘
‘
&

+‘
 ‘ ‘ 
 ‘
  ‘ ‘
 ‘* +‘
 
 ‘ ‘
 ‘

.‘

+‘
 ‘
 &‘
 ‘  ‘

  ‘ ‘ ‘ ‘
  ‘
 ‘ ‘* +‘
,‘

cccccc ccccccccccccc ccccccccc cccccccc cccccccccc


cccccccccccc ccccccc ccccccccc‘ ‘


  ‘ ‘‘ ‘
‘ 
‘
‘ ‘

 #‘
‘‘ ‘  
‘
* ) 
+‘ ‘*
 +‘
 ‘ ,‘

Ú
 ‘
 
‘%‘
‘ 
‘ 
‘

  ‘ ‘ ‘ ‘*
 +‘ ‘
  
‘* ) 
+,‘

7 ‘  
‘* ) 
+‘‘%‘
- ‘- 
 ‘

 &‘  ‘

,‘

- ‘- 
 ‘ ' 
 ‘ ‘
‘%‘
&  ‘ ‘ ) 
‘ ‘
  ‘
 " 
 
‘ 
  ‘ ‘  ‘
 ' 
 ‘ ‘

‘ ‘
‘ ‘&  ‘ ‘
 ) 
‘ ‘
  ‘ " 
 

0 ‘ 
  ‘ 
2‘

cccccc 
 ccccccccccccc ccccccccc ccccccccc cccccccccc
ccc cccccc cccccccccccc‘


  ‘ ‘ 
‘
‘

 #
‘  ‘ 
‘ 
 ‘
 ‘
‘ ‘- ‘- 
 ‘


 &‘  ‘
‘ ‘ ‘
  
‘
 ‘ ‘ ‘ ‘
  ‘
 ‘ 
‘* 
+,‘

  ‘  ‘ 


‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ '1 ‘ ‘ ' ‘

 ‘‘
 ‘ ‘ ‘
  ‘ ‘
‘
‘
 ‘1
 
‘ 1 ‘1
‘
) '
 ‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘#‘ ‘
 ‘ ‘  ‘ 
 ‘ 

91
 

‘‘  /‘
 ‘
 
‘%‘
- ‘- 
 ‘

 &‘  ‘
3 ‘
  ‘ ‘ ‘ ‘
) '
 ‘1 '
‘ ,‘

cccccc  ccccccccccccc ccccccccc ccccccccccccccc


cccccccc cc cccccccccccccccccc ‘


  ‘ ‘
‘ 
 ‘
 ‘ ‘- ‘- 
 ‘


 &‘  ‘
‘
‘‘  ‘


‘  ‘ ' 
 ‘

‘

 
‘ ‘ '  ‘ ' 
‘ ‘
& ‘ ‘# 
‘  


  ‘ ‘
‘‘
‘

 ‘ & ‘"  ‘
 ‘
1
‘ ‘ ‘ ‘
‘  ‘
‘
 ‘
 ‘1

cccccc  ccccccccccccc ccccccccc ccccccccccc


ccccccccccccc ccccccccc‘


  ‘ ‘
  ‘ ‘
 ‘* +‘

‘‘ 
‘  ‘
 ‘
 ‘%‘1
 
‘ ‘  ‘


‘  ‘ ' 
 ‘

‘

 ‘ ‘ ‘ ) ‘# ‘ ‘
‘
  ‘
‘&
 ‘
‘
 

* 
 +,‘

cccccc  ccccccccccccc ccccccccc cccccccccccc cc


ccccccccccc cccccccccccccccc ccccccccccc ccccccccc‘ ‘


  ‘ ‘
‘‘
‘
  ‘
‘ " 
 ‘ ‘  ‘ ‘ ' ‘
" ‘3
‘ 
 


‘ 


 
‘"  ‘ ‘1 '
‘
‘ ‘
 ‘&  
‘
‘  ‘

‘
  ‘ ' 
 ‘

‘
 
‘ ‘
 " 
 
‘
‘ 
‘ ) ‘ ,‘

cccccc ccccccccccccc cccccccc ccccccccccccccc


cccccccccccccccccccccccc‘ ‘


  ‘ ‘
‘%‘ ' 1
 ‘

 ‘- ‘- 
 ‘ ' 
 ‘ ‘
- ‘- 
 ‘" ‘3‘
  

/‘
  ‘ ‘ 

* 
+‘  ‘ ‘ ‘


  ‘ ‘
 ‘
 ‘ 
‘
 ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘

‘
 
‘
&

cccccc ccccccccccccc cccccccc ccccccccccccccccccc‘

7 ‘ ‘ ‘
 
 
‘# 
‘# ‘
 ‘ 
 ‘


 
‘ ‘ ‘1 '
‘ " 
 ‘‘
 ‘ 
‘
  ‘ ‘
   ‘%‘
‘- ‘- 
 ‘


 &‘  ‘
,‘
ccccc ‘
ccccccccccccc cccccccc cccccccccccccc‘
ccccccccccc ccccccccccc cc cccccccccccccc
ccccccccccccccccc‘

cccccc ccccccccccccc cccccccc cc ccc cccccccccccc


ccccccccc cccccccccccccc ccccccccccc‘ ‘

8  ‘

‘  ‘ ' 
 ‘

‘

 
‘‘ ‘ " 
 
‘
‘
 
‘ )‘# ‘ ‘ ‘ )‘
 
‘ ‘
# ‘
  ‘ ‘ ‘
‘ 

* 
+/‘- ‘- 
 ‘

 &‘
  ‘

,‘


  ‘ ‘
‘
 #‘


 ‘ ‘ " 
 ‘ 
 ‘

 ‘# ‘
  ‘ ‘
 

‘‘
 #
‘  ‘ ' 1‘%‘
&
‘   /‘- ‘- 
 ‘


 &‘  ‘
,‘

Ú
 ‘ ) ' &‘ ‘ /‘ ‘  


0 ‘ ‘ ‘  ‘  

 
 ‘# ‘ ‘ ‘ ‘  ‘
 
‘
‘
  ‘ 3‘ 
 ‘ ‘
 ‘
&
 
‘ ‘ ‘  ‘
 0
‘
  ‘ ‘  ‘

 
‘%‘- ‘- 
 ‘  ‘


 &,‘

cccccc ccccccccccccc cccccccc cccccccccccccc


ccccccccccc cccccccccccccc cccccccccc‘

Ú
 ‘ ‘  
‘* ) 
+‘
  ‘
‘‘

  ‘ ‘
 
‘%‘ 
3 ‘
 

  ‘ ‘ 
 &‘
  ‘  
‘ " 
 ‘ ‘ 
 ‘ 


  ‘ " 
 ‘ ‘‘
' ‘ ‘
 ‘ " 
‘%‘

  ‘  0
‘ )‘ ‘ /‘

  ‘ " 
 ‘ 
 &‘ ‘
 ‘  
‘* ) 
+‘  ‘
‘
‘3 2‘

cccccc ccccccccccccc cccccccc ccccccc cccccccccccc


ccccccc cccccc ‘
ccccccccccc‘ ‘

- 
 ‘
  
‘ 
 ‘

  ‘1 '
‘  ‘
3   ‘
  ‘ ‘
‘


‘ 
‘  ‘&  ‘ ‘ ‘
 ‘
‘
) 
 ‘

‘
 
‘ ‘
- ‘- 
 ‘

 &‘ ‘
 ‘
 ‘ ‘ ‘  
‘* ) 
+,‘


  ‘ ‘

‘
 ‘ ) ‘
 
‘ ‘  
‘* ) 
+‘
‘ ‘
  ‘ ‘


cccccc ccccccccccccc cccccccc cccccccccccccc


ccccccccccccccccc‘


  ‘ ‘
 ‘ &‘

 ‘
 ‘%‘
‘ ‘

  ‘ ‘ 
 &‘  ‘

,‘


  ‘ 
‘‘ ‘
‘
 1
‘  ‘ &‘
 ‘

 ‘%‘- ‘- 
 ‘

 ‘
 

 ,‘

ccccc ‘
ccccccccccccc cccccccc ccccccccccccccc cc ccc‘
ccccccccc ccccc‘
cccccc 
 ccccccccccccc cccccccc ccccccccccccccc‘


  ‘ ‘  ‘ ‘%‘
‘0

‘  0

‘ 
‘‘
 
‘- ‘
- 
 ‘

 &‘#
 ‘ ‘
& 

,‘

Ú
 ‘ ‘  
‘* ) 
+‘
   ‘
  ‘ ‘
 
‘%‘
(  ‘1
‘ ‘ ‘ /‘ 
‘  ‘
‘ ‘ 
‘&
 ‘# ‘ ‘
‘
'1 ‘  ‘  ‘1 '
‘
 " 
 ‘ 

8 ‘
 
‘%‘
  ‘ 

  ‘
‘ ) ' ‘ ‘
  ,‘

cccccc  ccccccccccccc cccccccc ccccccccccccc


ccccccccc ccccc ‘ ‘


  ‘ ‘
 ‘ 
‘ ‘

‘%‘
‘  /‘- ‘
- 
 ‘

 &‘ ‘
  ‘ ‘
 
 &‘  ‘
,‘


  ‘ ‘ 
 # 
‘
 ‘

 ‘ 
‘ /‘ ' ‘3 ‘

‘%‘
‘
  ‘ 
 ‘
 ‘  ,‘

ccccc ‘
ccccccccc cccccc‘

cccccc  cccccc cccc ccc cccccc‘

$ ‘
‘3‘ 1‘%‘‘  ‘

 ‘
 ,‘‘