Anda di halaman 1dari 4

Soal

1. Apa yang dimaksud dengan ahlak, sebutkan pembagian ahlak dalam islam ?
2. Ahlak kepada allah adalah taqwa, apa yang di maksud dengan taqwa dan apa faedah dari taqwa
dalam kehidupan manusia ?
3. Bagaimanakah kita berahlak kepada rosullulah SAW ! jelaskan dengan baik !
4. Carilah ayat dalam al-qur’an yang menunjukkan manusia adalah mahluk paling sempurna tulis
terjemahnya dan jelaskan maksud dari kesempurnaan tersebut !
5. Sudahkah anda beribadah kepada allah terutama sholat fardhu !
Nama : Ida Fatimah Zulfa
NPM : 09211273
Prodi : Pendidikan Ekonomi
Kelas :C

1. Yang dimaksud dengan ahlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-
macam perbuatan dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
Pembagian ahlak dalam islam yaitu :
- Ahlak yang baik (ahlak al-karimah) dan
- Ahlak yang buruk (ahlak madzmumah)
Ahlak yang baik seperti berbuat yang adil, jujur, sabar, pemaaf, dermawan, dan amanah.
Ahlak yang buruk seperi berbuat yang dhalim, berdusta, pemarah, pendendam, kikir dan curang.
2. Yang dimaksud dengan taqwa adalah melaksanakan segala perintah allah dan meninggalkan
segala yang dilarangnya.
Faedah dari taqwa dalam kehidupan manusia yaitu sebagai suatu proses yang membutuhkan
tingkatan untuk dapat lebih bertaqwa kepadanya seperti
- Takut kepada Allah
- Mengimani Al-Qur’an
- Menerima semua pemberian allah dengan ikhlas
- Menyiapkan diri untuk kematian
3. Kita berahlak kepada rosullulah SAW yaitu dengan keimanan kita membuat kita harus berahlak
baik kepadanya sebagaimana keimanan kita kepada Allah SWT. Meskipun demikian ahlak baik
kepada rasul pada masa sekarang tidak bisa kita wujudkan dalam bentuk lahiriyah atau
jasmaniyah secara langsung sebagaimana para sahabat telah melakukannya. Selain itu berahlak
kepada rosul harus di tunjukan sebagai berikut :
1. Ridha dalam beriman kepada rasul
Keimanan akan terasa menjadi nikmat manakala kita memiliki rasa ridha dalam keimanan
sehingga membuktikan konsekuensi iman merupakan sesuatu yang menjadi kebutuhan.
Tidha dalam beriman kepada rasul inilah sesuatu yang harus kita menyatakan sebagaimana
hadist nabi SAW “Aku ridha kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai Agama dan
Muhammad sebagai nabi dan rasul (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi Nasa’I dan Ibnu
Majah)
2. Mencintai dan memuliakan rasul
Keharusan yang harus kita tunjukan dalam ahlak yang baik kepada rasul adalah mencintai
beliau setelah kecintaan kita kepada allah SWT.
3. Mengikuti dan mentaati rasul
Mengikuti dan mentaati rasul merupakan sesuatu yang bersifat mutlak bagi orang-orang
yang beriman. Karena itu hal ini menjadi salah satu bagian penting dari ahlak kepada rasul
bahkan allah akan menempatkan orang yan mentaati allah dan rasul ke dalam deraja yang
tinggi dan mulia. Hal ini terdapat dalam firman Allah yang artinya “Dan barang siapa yang
mentaati allah dan rasul mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang di
anugerahi nikmat oleh allah yaitu nabi-nabi, orang yang benar orang yang mati syahid dan
orang shaleh dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya (QS. 4:69)
4. Mengucapkan shalawan dan salam kepada rasul
Secara harfiyah sholawat berasal dari kata ash shalah yang berarti doa, istiqhfar dan
rahmah. Manakala seorang telah menunjukan ahlaknya kepada nabi dengan banyak
mengucapkan shalawat maka orang tersebut akan dinyatakan oleh rasul SAW sebagai orang
yang paling utama kepadanya pada hari kiamat, beliau bersabda :
“Sesungguhnya orang yang paling utama kepada kunanti pada hari kiamat adlah siap yang
paling banyak bersholawat kepadaku (HR Tirmidzi)
5. Menghidupkan sunah rasul
6. Menghormati pewaris rasul
7. Melanjutkan misi rasul
4. Ayat yang menunjukkan manusia adalah mahluk yang paling sempurna adalah surat At-Tin (QS.
98) yang artinya “Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-
baiknya kemudian kami kembalikan dia ketempat yang serendah-rendahnya (neraka) kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh maka apakah yang menyebabkan
kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah itu ? bukankah allah hakim yang seadil-adilnya.
Maksud dari kesempurnaan tersebut adalah bahwasannya manusia adalah mahluk yang paling
sempurna dari mahluk lain yang hidup di duni ini manusia yang diberikan akal pikiran untuk bisa
berfikir sehingga bisa beribadah kepada allah SWT serta melakukan hal-hal yang lainnya.
5. Sudah, selain beribadah kepada allah menjalankan sholat fardhu juga menjalankan puasa di
bulan suci ramadhan yang merupakan puasa wajib bagi umat muslim membayar zakat serta
beribadah dalam hal yang lain melakukan hal-hal yang baik serta dilakukan secara ikhlas karena
beribadah kepada allah SWT.

Anda mungkin juga menyukai