Anda di halaman 1dari 6

c c

   
  


 
    
 
     

   
 
  
   
   


 
  
  
  
  
   
   
 
   
  
 


  
   
  

   
  
!


" 
# 
 
  
 $
c
    
#

% 
    
&
   
'   # 
 ( 
)
  !

*  


c %+ 
  

  


 #    


   
 
  
 


, #  
 
 
 

-
# 
 
 
  # 
 
 

  
 
    

c &-    $
.
 
   
   

 
  
#


   


 
   

  
 
    
#
  

p 

 
    p

  p  p 


(  


 #
   

 

(   


#
  

.
,  
#  #      # 

     
u u   / 
u 
 
 u
u  u


 
  uu uu  


 uu 

      


     u 

bacaan

c)  nyai kecerdasan dan kecepatan berfikir

d) epunyai keseibangan jiwa dan kestabilan e si

e) bersifat optiistic dan inat dala pekerjaannya

  u u   


  
 


- langkah-langkah:

a) engutaakan keselaatan dan kebajikan urid-urid

b) sentiasa bersedia dengan perancangan P &P

c) bersedia enyelesaikan asalah urid-urid

d) ikhlas dala enyapaikan ilu pengetahuan

e) bekerjasaa dengan pihak sekolah dan ibu bapa


 u 
u  

- tindakan yang harus diabil terhadap urid:

a) bersikap adil terhadap urid

b) erahsiakan akluat iktisas urid @ sulit engenai urid

c) ebibing @ engajar urid secara perseorangan


  uu
u 
 
 uu 
 
u u 
uu$
  
 
u 
 seenanjung
alaysia Berhad.

b) Selalu bersedia ebantu rakan sejawat

c)
engelakkan diri daripada kenyataan negative
u 
 
 u
0 
 u  
 
u
u
 u   
 

  u   

   
u
u 


 u 
u
   

 
u 


  
  
u 


 uuu

 

 
     u u
 
   


 
u 
   
u u


 !"#$$%$ #&#&$


 
!
   
'
&  
  
  u u

 
u 

'

epunyai peranan yang utaa lagi ulia dala eindahkan ilu yang baik, eninggikan adab urid serta

eberi petunjuk ke arah jalan yang benar.


'

Perlu epraktikkan budaya ilu seperti ebaca, berfikir, eerhati, berkarya, bersubangsaran dan bertukar

fikiran serta encari pengalaan baru.


'

u uu 
u u  u 

 u u


u 

 (
!
  u 

!
   u 

   $
'

enghasilkan generasi yang berpendidikan, berkeahiran, berbudaya ilu dan berakhlak selaras dengan falsafah

pendidikan negara.

Cekap enjalankan tugas-tugas pengajaran, bibingan dan aktiviti kokurikulu berlandaskan aalan-aalan teori

pendidikan.
'

encari jalan enabah ilu dan keahirannya untuk eningkatkan kecekapannya dala pengajaran dan peka

terhadap perkebangan profesionalnya.


'
 u
 u
 
  


 
u
'
   u  
 

 

 

 )
!
   u 
'
 u

 u  u uu  
      
  
'

enyapaikan nilai-nilai oral, nilai-nilai agaa, nilai-nilai terinal, nilai-nilai instruental, dan tatasusila kepada

urid- uridnya.
'

u 
u u u   u   
'

enyebarkan ilu dan sentiasa berusaha enunjukkan kepada anak uridnya isu-isu yang beroral dan betul

supaya urid-urid akan epunyai peribadi yang seibang dala peikiran dan tindakan.
'
 
  / u   
 u  

 
!
   u
'


u u  


 
 u*"&+  
  u
'
# 
u u  u 
 


 uu
   u 
u 
 
'
 u
u 
 u
 u
 
u
 
'

Berdasarkan kurikulu ³eergent´ (terkini), peranan pendidik kini sudah berubah kepada seorang peudahcara dan

pebibing.

 ,
!
    
'

Guru bukan hanya enyapaikan ilu pengetahuan sahaja, tetapi perlu eupuk sikap, nilai dan sahsiah urid-

urid yang sepurna selaras dengan kehendak asyarakat.


'

Guru epunyai hubungan yang rapat dengan asyarakat dan boleh enggunakan statusnya untuk enyebarkan

nilai- nilai positif kepada ahli asyarakat.


'
Guru perlu eastikan bahawa perkebangan dan perubahan tingkah laku urid-urid adalah sejajar dengan nilai

dan nora serta kehendak asyarakat.

 -
!
  

'
  
u 

u (
'

Justeru, keperluan terhadap pebentukkan akhlak ulia di kalangan urid seakin endesak eandangkan

asalah- asalah sosial yang tibul selari dengan kepesatan keajuan dunia.
'

asalah-asalah disiplin di peringkat persekolahan seperti ponteng, erokok dan penyalahgunaan dadah dapat

ditangani sekiranya guru berjaya ebina kesepaduan antara ilu dan pebentukkan akhlak yang ulia dala diri

urid-urid.

Guru harus berperanan sebagai agen perubahan dala syste pendidikan di ana ia harus engubah daripada stail

pengurusan dan kepipinan yang bersifat autokratik kepada deokratik.


'  

 
u

u

u

u $
+ 

 
 u
u 

 
 

+!
 u 
  


u
 
u  u u 
+!
 
 
 u
 u 

u 

 

 u 
u  
  u

 .
!
  
u 
u
'

Guru perlu eperbaharui ikrar dan aza ereka untuk enggunakan segala tenaga dan keupayaan yang ada

pada diri ereka untuk ebantu ebangunkan bangsa


alaysia yang bersatu dan berbudaya ilu.
'

Guru berperanan sebagai penggerak utaa ke arah enghasilkan perubahan-perubahan besar yang perlu dilakukan

dei encorakkan asa depan rakyat


alaysia.
'

Guru epunyai kuasa istiewa untuk ebentuk budaya, inda, nilai, sikap dan watak reaja negara yang bakal

enentukan nasib asyarakat pada asa hadapan.

 /
!
   


   u 
u u
u


 
 uu 
u 
 


berakhlak ulia, epunyai seangat berjuang yang tinggi, epunyai ketahanan fizikal dan beranfaat kepada

diri, keluarga, asyarakat dan Negara
  
 


 0
!
  
 


endidik urid dala pelbagai ilu pengetahuan dan berkeahiran daripada pelbagai disiplin dala kurikulu

sekolah


  u $

 u 
u  
 u

e) sanggup berkorban asa dan tenaga

f) sikap suka ebantu

g) enyapaikan ilu kepada urid-urid

 

  


  u
 u 
  


 
u
   u  

 
  
u  
  
u