No. Fail Peribadi (JPN) ................

ARAHAN
1 Isi dengan jelas menggunakan HURUF BESAR dalam dua (2) salinan sahaja dan kemukakan ke Jabatan
Pelajaran Negeri melalui Ketua Jabatan.
2 Tiap-tiap salinan borang permohonan hendaklah dikepilkan bersama dengan dokumen-dokumen yang
disahkan oleh Ketua Jabatan seperti berikut:-
> Salinan kad pengenalan
> Salinan surat pengesahan jawatan
> Salinan sijil SPM/SAP dengan kredit Bahasa Melayu
> Salinan Sijil Guru/Diploma Pendidikan
3 Borang permohonan yang telah disahkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri / Ketua Jabatan hendaklah
dipanjangkan ke Universiti oleh pemohon
A MAKLUMAT DIRI PEMOHON
1 . Nama Penuh :
2 . No. Kad Pengenalan : - -
3 . Tarikh Lahir : / /
4 . Nama dan Alamat Tempat Bertugas:
Poskod Negeri
No. Tel. Pejabat - samb.
5 . Alamat Rumah:
Poskod Negeri
No. Telefon - ( Rumah )
- ( Telefon Bimbit )
6 . Kelulusan Bahasa Melayu di Peringkat SPM/MCE atau setaraf dengannya: ........
7 . Bidang yang dipohon : ...................................
8 . Universiti yang dipohon : ...................................
B. BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN
1 . Skim dan Gred Jawatan : PPPLD DGA
2 . Tarikh Lantikan ke Skim Perkhidmatan Sekarang : / /
3 . Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : / /
4 . Bidang Sijil & tahun : ...................
C. PENGAKUAN PEMOHON
Saya mengaku bahawa segala keterangan yang diberi di atas adalah benar dan betul.
Tarikh : ................ ...............
D. SOKONGAN / ULASAN KETUA JABATAN
Tahun
PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KEBENARAN KEMASUKAN
KE UNIVERSITI TEMPATAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA
SECARA PENDIDIKAN JARAK JAUH/SAMBILAN
Hari Bulan Tahun
Tandatangan Pemohon
Hari Bulan Tahun
Hari Bulan
Borang PJJ A (Pindaan 2009)
Sokong : Ya Tidak
Ulasan : ........................................
Tarikh : ................. ..............

Saya menyokong / tidak menyokong* dan mengesahkan bahawa pegawai ini telah memenuhi semua syarat
yang ditetapkan untuk memohon kebenaran mengikut Pengajian Jarak Jauh / Sambilan.
Ulasan: ...........................................
Tarikh: ........... ................
atatan : Tandatangan hendaklah oleh sekurang-kurangnya Ketua Sektor atau Pegawai Gred DG41
dari Kumpulan Pengurusan Profesional.
* Potong yang mana tidak berkenaan.
Cop Nama dan Jawatan
Tandatangan Ketua Jabatan / JPN
Cop Nama dan Jawatan
Tandatangan Jabatan/ Pengetua/GB
No. Fail Peribadi (JPN) ................
ARAHAN
1 Isi dengan jelas menggunakan HURUF BESAR dalam dua (2) salinan sahaja dan kemukakan ke Jabatan
Pelajaran Negeri melalui Ketua Jabatan.
2 Tiap-tiap salinan borang permohonan hendaklah dikepilkan bersama dengan dokumen-dokumen yang
disahkan oleh Ketua Jabatan seperti berikut:-
> Salinan surat tawaran Universiti
> Salinan surat pengesahan jawatan
> Salinan kad pengenalan
> Salinan Sijil Guru/Diploma Pendidikan
3 Borang permohonan yang telah lengkap hendaklah dipanjangkan ke Bahagian Pendidikan Guru,
Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Ketua Jabatan/Jabatan Pelajaran Negeri
A MAKLUMAT DIRI PEMOHON
1 . Nama Penuh :
2 . No. Kad Pengenalan : - -
3 . Tarikh Lahir : / /
4 . Nama dan Alamat Tempat Bertugas:
Poskod Negeri
No. Tel. Pejabat - samb.
5 . Alamat Rumah:
Poskod Negeri
No. Telefon - ( Rumah )
- ( Telefon Bimbit )
B. BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN
1 . Skim dan Gred Jawatan : PPPLD DGA
2 . Tarikh Lantikan ke Skim Perkhidmatan Sekarang : / /
3 . Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : / /
4 . Bidang Sijil & tahun : ...................
C. PENGAKUAN PEMOHON
1 . Nama Universiti:
2 Bidang Pengajian : ......................................
3 Peringkat Pengajian : ......................................
Hari Bulan Tahun
PERMOHONAN KELULUSAN BELAJAR SECARA PROGRAM PENDIDIKAN
JARAK JAUH / SAMBILAN
Hari Bulan Tahun
Hari Bulan Tahun
Borang PJJ B (Pindaan 2009)
4 * Tempoh Pengajian :
Tarikh Mula : / /
Tarikh Tamat : / /
* Sila kemukakan permohonan untuk pelanjutan 3 bulan sebelum tarikh tempoh kelulusan ini
5 Masa Pengajian: Dalam Waktu Pejabat
Luar Waktu Pejabat
(Tandakan _/ di kotak yang berkenaan)
6 Nyatakan sama ada tuan/puan dikehendaki menghadiri kuliah atau tidak:
Ya / Tidak
7 Jika ada, nyatakan berapa kali seminggu : ..............................
8 Tujuan mengikut pengajian : ....................................
..................................................
..................................................
D. PENGAKUAN PEMOHON
1 Saya mengaku bahawa pengajian yang dipohon ini tidak akan menjejaskankan tugas-tugas rasmi saya.
2 Saya mengaku akan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan sekiranya saya
membelakangkan kewajipan tugas-tugas rasmi saya maka kebenaran mengikuti kursus saya akan
ditarik balik dengan serta merta.
3 Saya mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar.
Tarikh : .............. .................
E. SOKONGAN / ULASAN KETUA JABATAN
1 Sokong : Ya Tidak
2 Tindakan Tatatertib : Ada Tiada
Jika Ada, Nyatakan
i. Peringkat : Pertuduhan Rayuan Hukuman
ii. Jenis Hukuman: ........................................
3 Ulasan : ............................................
Tarikh : .............. .................
F. KEBENARAN DAN ULASAN PENGARAH PELAJARAN NEGERI
Permohonan pegawai disokong : Ya Tidak
Ulasan : ...............................................
Tarikh : .............. .................
Tahun
Tandatangan Pemohon
Tandatangan Pemohon
Cop Nama dan Jawatan
Tandatangan
Hari Bulan Tahun
Hari Bulan
Tandatangan
Tandatangan hendaklah oleh sekurang-kurangnya Ketua Sektor atau Pegawai Gred DG41 dari
Kumpulan Pengurusan Profesional.
Cop Nama dan Jawatan
Kepada :
Ketua Jabatan / Bahagian / Pengarah Pelajaran Negeri
.........................
A JENIS KEMASUKAN ( TANDA X ) :
UPU SALURAN KEDUA PROGRAM BPG PROGRAM ÌAB
B JENIS CUTI BELAJAR YANG DIPOHON (TANDA X )
CBGP CBSG CBTG
(i) CBBP - Cuti Belajar Bergaji Penuh (ii) CBSG - Cuti Belajar Separuh Gaji
(iii) CBTG - Cuti Belajar Tanpa Gaji
. Nama Penuh:
2 . Alamat Bertugas :
3 . Bidang Tugas : 4 . Universiti :
5 . Tempoh Kursus Yang Dijangkakan : Tahun Bulan
6 . Tarikh Kursus Bermula : / /
7 . Tarikh Tamat Kursus : / /
8 . Jawatan Sekarang :
9 . Tarikh Lantikan Rasmi Jawatan Sekarang : / /
. Gaji pada TPG terakhir BULAN : RM
. Tarikh Pendaftaran Kursus : / /
...............
B PERAKUAN KETUA BAHAGIAN / PENGETUA / GURU BESAR
Permohonan pegawai ini untuk meninggalkan Bahagian / Jabatan / Maktab / Sekolah* diperlukan berkuatkuasa
tarikh pendaftaran iaitu..................
..................... ...............
(Tandatangan dan Cop Nama dan Jawatan)
Ketua Bahagian / Pengetua / Guru Besar
Hari Bulan
Tandatagan Pemohon
Tarikh
Hari Bulan Tahun
Tahun
Hari Bulan Tahun
PERMOHONAN PELEPASAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI (CBSG) / CUTI BELAJAR TANPA GAJI (CBTG)
DI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM TEMPATAN ( KURSUS SEPENUH MASA )
( Diisi sebanyak 2 salinan )
Hari Bulan Tahun
Borang Pelepasan
Kepada :
Ketua Jabatan / Bahagian / Pengarah Pelajaran Negeri
.........................
A JENIS KEMASUKAN ( TANDA X ) :
UPU SALURAN KEDUA PROGRAM BPG PROGRAM IAB
B JENIS CUTI BELAJAR YANG DIPOHON (TANDA X )
CBGP CBSG CBTG
(i) CBBP - Cuti Belajar Bergaji Penuh (ii) CBSG - Cuti Belajar Separuh Gaji
(iii) CBTG - Cuti Belajar Tanpa Gaji
. Nama Penuh:
2 . No. Kad Pengenalan : - -
3 . Tarikh Lahir / /
4 . Jawatan sekarang : 5 . Gred :
6 . Alamat Tempat Bertugas :
7 . Alamat Surat Menyurat :
8 . Tarikh Lantikan Ke Jawatan Sekarang : / /
9 . Tarikh pengesahan dalam jawatan sekarang : / /
. Universiti yang dicadangkan :
. Bidang kursus yang diikuti :
2 . Kelulusan Bahasa Malaysia di peringkat SPM/MCE atau setaraf denganya :
B PENGAKAUAN
Saya mengaku bahawa saya telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk memohon Cuti Belajar
bagi mengikuti kursus anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia. Saya juga mengaku bahawa segala
keterangan yang diberi di atas adalah benar betul.
..................... ...............
(Tandatangan dan Cop Nama dan Jawatan)
Ketua Bahagian / Pengetua / Guru Besar
Tarikh
Hari Bulan Tahun
Hari Bulan Tahun
BORANG PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN SURAT KEBENARAN
MASUK KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM TEMPATAN (KURSUS SECARA SEPENUH MASA)
( Diisi sebanyak 2 salinan )
Hari Bulan Tahun
Borang Kebenaran
No. Fail Peribadi (JPN) ................
ARAHAN
1 Isi dengan jelas menggunakan HURUF BESAR dan kemukakan ke Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian
Pelajaran Malaysia melalui Ketua Jabatan / Pengetua / Guru Besar
2 Borang permohonan ini hendaklah dikepilkan bersama dengan dokumen-dokumen yang disahkan oleh
Ketua Jabatan berikut:-
> Surat pengesahan universiti
> Salinan surat Kelulusan Belajar
> Salinan Kad Pengenalan
A MAKLUMAT DIRI PEMOHON
1 . Nama Penuh :
2 . No. Kad Pengenalan : - -
3 . Alamat Tempat Bertugas:
Poskod Negeri
No. Tel. Pejabat - samb.
4 . Pusat Pengajian
5 . Tempoh Pelanjutan yang dipohon:
/ / hingga / /
6 . Sebab-sebab pelanjutan:
..................................................
..................................................
Tarikh: ........... ..............
B . PERAKUAN KETUA JABATAN TEMPAT BERTUGAS
Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan oleh pemohon di atas adalah benar dan betul.
Tarikh: ........... ..............
Tahun
Tandatangan Pemohon
PERMOHONAN PELANJUTAN TEMPOH PENGAJIAN
BAGI PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH / SAMBILAN
Tandatangan
Cop Nama dan Jawatan
Hari Bulan Tahun Hari Bulan
Borang PJJ / Pelanjutan
No. Fail Peribadi (JPN) ................
ARAHAN
1 Isi dengan jelas menggunakan HURUF BESAR dan kemukakan ke Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian
Pelajaran Malaysia melalui Ketua Jabatan / Pengetua / Guru Besar
2 Borang permohonan ini hendaklah dikepilkan bersama dengan dokumen-dokumen yang disahkan oleh
Ketua Jabatan berikut:-
> Surat pengesahan pakar perubatan hospital kerajaan ( jika ada )
> Salinan Surat Kelulusan Belajar
A MAKLUMAT DIRI PEMOHON
1 . Nama Penuh :
2 . No. Kad Pengenalan : - -
3 . Alamat Tempat Bertugas:
Poskod Negeri
No. Tel. Pejabat - samb.
B MAKLUMAT KURSUS
1 . Pusat Pengajian :
2 . Sebab-sebab berhenti : (sila tandakan _/ )
i. Kesukaran / Lemah Dalam Prestasi Akademik
ii. Masalah Peribadi ( Kewangan / Kesihatan )
iii. Masalah Keluarga ( Suami / Ìsteri, anak, Ìbubapa )
iv. Lain-lain (nyatakan) :
.................................................
.................................................
Tarikh: ........... ..............
B . PERAKUAN KETUA JABATAN TEMPAT BERTUGAS
Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan oleh pemohon di atas adalah benar dan betul.
Tarikh: ........... ..............
Tandatangan Pemohon
Tandatangan
Cop Nama dan Jawatan
PERMOHONAN BERHENTI PENGAJIAN
PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH / SAMBILAN
Borang PJJ / Berhenti
No. Fail Peribadi (JPN) ................
ARAHAN
1 Isi dengan jelas menggunakan HURUF BESAR dan kemukakan ke Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian
Pelajaran Malaysia melalui Ketua Jabatan / Pengetua / Guru Besar
2 Borang permohonan ini hendaklah dikepilkan bersama dengan dokumen-dokumen yang disahkan oleh
Ketua Jabatan berikut:-
> Salinan sijil perguruan
> Salinan sijil conversion
> Surat pengesahan pakar perubatan hospital kerajaan ( jika berkaitan )
> Salinan Surat Kelulusan Belajar
> Salinan kad pengenalan
A MAKLUMAT DIRI PEMOHON
1 . Nama Penuh :
2 . No. Kad Pengenalan : - -
3 . Alamat Tempat Bertugas:
Poskod Negeri
No. Tel. Pejabat - samb.
4 . Alamat Surat Menyurat ( Tetap )
Poskod Negeri
No. Telefon - ( Rumah )
- ( Telefon Bimbit )
B MAKLUMAT KURSUS
1 . Pusat Pengajian:
2 . Bidang Kursus Yang Ditawarkan :
3 . Bidang Kursus Yang Dipohon :
4 . Bidang Sijil dan Tahun :
5 . Pengalaman mengajar bidang yang dipohon : tahun
6 . Sebab-sebab pertukaran bidang :
i. Kesukaran/Masalah dalam bidang yang ditawarkan
ii. Masalah Peribadi ( Kewangan/Kesihatan/Keluarga)
PERMOHONAN PERTUKARAN BIDANG
PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH / SAMBILAN
Borang PJJ / Tukar Bidang
iii. Lain-lain ( Nyatakan )
.................................................
.................................................
Tarikh: ........... ..............
PERAKUAN KETUA JABATAN TEMPAT BERTUGAS ( siIa tandakan _/ )
Sokong
Tidak Sokong
Ulasan :
...............................................
...............................................
Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan oleh pemohon di atas adalah benar dan betul.
Tarikh: ........... ...............
Cop Nama dan Jawatan
Tandatangan Pemohon
Tandatangan
No. Fail Peribadi (JPN) ................
ARAHAN
1 Isi dengan jelas menggunakan HURUF BESAR dan kemukakan ke Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian
Pelajaran Malaysia melalui Ketua Jabatan / Pengetua / Guru Besar
2 Borang permohonan ini hendaklah dikepilkan bersama dengan dokumen-dokumen yang disahkan oleh
Ketua Jabatan berikut:-
> Salinan surat tawaran Universiti
> Salinan Surat Kelulusan Belajar
> Salinan kad pengenalan
A MAKLUMAT DIRI PEMOHON
1 . Nama Penuh :
2 . No. Kad Pengenalan : - -
3 . Alamat Tempat Bertugas:
Poskod Negeri
No. Tel. Pejabat - samb.
No. Tel Bimbit -
4 . Pusat Pengajian :
5 . Sebab-sebab kehilangan :
i. Musnah disebabkan banjir / kebakaran /malapetaka
ii. Berpindah rumah pejabat
iii. Kecurian
iv. Lain-lain ( Nyatakan )
.................................................
.................................................
Tarikh :............ ..............
B. PERAKUAN KETUA JABATAN TEMPAT BERTUGAS
Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan oleh pemohon di atas adalah benar dan betul.
Tarikh : ............ ....................
Tandatangan Pemohon
Tandatangan/Cop Nama dan Jawatan
PERMOHONAN PENGESAHAN BAGI
SURAT KELULUSAN ASAL YANG HILANG / MUSNAH
Borang PJJ / Pengesahan
A MAKLUMAT DIRI PEMOHON
1 . Nama Penuh :( Huruf Besar )
2 . No. Kad Pengenalan : - -
3 . Tarikh Lahir : / /
4 . Alamat Tetap:
Poskod Negeri
No. Tel : - HP: -
5 . Alamat Jabatan / Maktab / Sekolah :
No. Tel : -
6 . Nama jawatan : Gred:
7 . Tarikh Lantikan ke Perkhidmatan Sekarang : / /
B. MAKLUMAT KURSUS
1 . Nama dan Alamat Ìnstitut yang menjalankan kursus :
2 . Bidang Kursus:
3 . Peringkat Kursus :
4 . Tempoh Kursus :
Dari : / / hingga / /
5 . Masa Kursus: Dalam Waktu Pejabat
Luar Waktu Pejabat
6 . Nyatakan sama ada tuan/puan dikehendaki menghadiri kuliah atau tidak: Ya Tidak
7 . Jika ada berapa kali dalam seminggu : kali
8 . Syarat-syarat Kursus : ( Sila sertakan surat tawaran yang berkenaan )
9 . Nyatakan sama tuan/puan menggunakan kemudahan pejabat atau tidak: Ya Tidak
10 . Nyatakan kursus yang dipohon berkaitan atau tidak dengan
tugas-tugas jawatan yan disandang sekarang: Ya Tidak
11 . Tujuan mengikuti kursus :
C. PENGAKUAN PEMOHON
hari bulan tahun hari bulan tahun
hari bulan tahun
BORANG PERMOHONAN UNTUK KURSUS SECARA SAMBILAN
DI BAWAH PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH / LUAR KAMPUS
hari bulan tahun
LAMPÌRAN ' B'
(Tandakan _/ dikotak yang berkenaan)
C. PENGAKUAN PEMOHON
1 . Saya mengaku bahawa kursus yang dipohon ini tidak akan menjejaskan tugas-tugas rasmi saya
di Sekolah / Maktab / Pejabat.
2 . Saya mengaku akan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan sekiranya saya
membelakangkan kewajipan tugas-tugas rasmi saya maka kebenaran mengikuti kursus
saya akan ditarik balik dengan serta merta.
3 . Saya mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar.
Tarikh : ............ ..............
D . CATATAN KETUA JABATAN / PENGETUA / GURU BESAR
Sila nyatakan dengan ringkas sama ada pemohon ini sesuai atau tidak untuk mengikuti kursus
yang dipohon. Juga sila akui kenyataan yang diberikan oleh calon adalah benar.
Tarikh : ............ ..............
Peringatan:
1 . Borang permohonan ini hendaklah diserta dengan dokumen-dokumen berikut:
i. Salinan Kad Pengenalan
ii. Salinan Surat Tawaran
iii. Salinan Ìjazah
iv. Salinan data Emis
Tandatangan Pemohon
Tandatangan & Cop Rasmi

300720.3 %.58.-.9.8203:3./.35072443.3..$ #  8/03.7.-.3.3-47.3 /8.3../05...303/.9.3/4:203 /4:203.3&#&$#/..38$!.-.34009:.2/:. 8.3.3 $.9.3.5 9.9../03.3805079-07:9   $...3 !0.38.3 $.3.3.3-078.30.38:7.....950308..302:.:09:.30.2./50303.

3$:7:.8.370/9.$!/03.: $.3..0.

.3007.3.3!0./8.9.-.35072443.542.340.390..!03//.3 47.7.

9079:.2.3.30&3.9%025.7 .078940502443 &%#!  .!03:  4 ..3.303/.8 .. /5.3.09:.2.2.7 ./!0303.3 %.9..7./.-.

3 . :.

3.9 ..8.9#:2.:/!073.9$!.  %.:3 !484/ 4 %0 !0.0. 007 8.-.2- !484/ 4 %00143  007 #:2. %001432-9 0::8.2.

3/5443 &3.3/5443  &%# &%#!#% $2/.3 !!! %.3 .7.39..3.3.:809.78..3 .9.30$2!07/2. /.7 %.9..370/.3$0..3$0.7.7 .7.0789.2..7.9.9.1/03.33.

3 . :.

:.3 .

:3 . %.

3/-07/.80.:-.3$ 9..7/.3!02443 $ ./. %.3..9.8.3.203.0907.:3 /..3..:3 !&!  $.3-09: %..9.3/.-03.7 %.

 .&$%&% $443 . %/.

9.3 %.3.8.3/.9.3.-.3.7 %.&.

!0309:.

3 $.9.203443./. 45.3...2.

7.7..3/909.3...3-...:.7.5.20203:802:.3:39:2024430-03.203443 /..320308.3203:9!03.9 .390.8.9/.50.

8.309:.3/.3.9.-.3 %.7 %.$.2-.3 &.9..3.

:!0.33.303/.32.3 . !4943.9..7:25:.9..4080:7./.-0703.3 :7.2.09:.3.! 45.9.9/.3%.$0947..9.3 .3!7410843.70/ /.3.3/..3.3!03:7:8.9.

/ ! !# &&$#$#!# #! #&.3 4 .3! !3/..47.!07-.

..302:.38:7.9.3&#&$#/.300720..3..9.3.-.-.99.35072443....7./05.:09:.3 $...-.3.303/. 8.34009:.3-47.2.58.38.3&3./50303.30.950308....3 /8.3 %.3.9.38:7.9.7.3805079-07:9   $.3/4:203 /4:203.2/:.0789 $.3.3.3 $.$ #  8/03.././03.3.8203:3..3-078.30.3.3$:7:.3 !0.5 9.

:09:.542..390.9..-.30.03..3.7.3!0.3./5..503/..3.3!03//.20.!03//.3 47.3:7: 0203907.8.35072443..3.3.

7 .7 .3!0.!03: 4 .9079:..2.7./!0303.3 %.2.2.9.8 ..-./.9%025.3.7.3007 &%#!  ..

:.3 .

30$2!07/2.3 ...-.7 %.78.9.9#:2.9.3$0.9.3. 007 8.39.3 ..7 .  %.2. %001432-9 &%# &%#!#% $2/.9 .3$0.7.7.2.370/.2- !484/ 4 %00143  007 #:2.3 !!! %.7.:3 !484/ 4 %0 !0..

:.3 .

3 . :.

%.:3 .

%..3!03.0789 /.9!03.3 .3  !073.3$ 9.2..&3.:3 /.:3 !&!  .

7 .2.3 %.7:..9 . .7 %. %0254!03.7%.

:.3 .

3 . :.

%.:3 .

7902540::8..380-0:29.. %.7.3-:.-.33 ..!03.3 .9 %.3:39:50.3*.9:!0.:3 $.02:.8.-.3/.9:!0.35072443.9 :..3:9.2.

2./49./.9:.3-0703.3 .3.....9.38.

.3/003/.203./7:.5:. .9.:9/..

390.7.503..2....39:.%/.3203:9:78:88.3807....3..8023: %::.-03.:2.32030... 3..80.203.3.3!02443 $ ..8.3-07.9.2.8.0-03.:-.3203:9503.2079.:-.3/.7-.9.5../.8 9:..828.39:.. $.3...9.7.3/.3202.:.3/-07.3/.3.203.9:8.87./..../03.9.9 8.3/544339/. .3 !&!  $.7 %. 202-0../909.203.5.30.5..7.87.828..8.3 /9..9..7 %.38079.8 9:. $.3.

9.8.9.3 %.3 ::2. %/.7 %.3!02443 45.3 .:.7 %.3 &.3%. %/.2.9 !079:/:./.3/.&$%&% $443 .9.3 #.350. ..3 038::2. %. &.9.3.3 !073.3/..9079- /./.8.3./8443 ./.. %3/.9.3 %.3.. .3 #&$!#!## !072443.

9./..2.3!7410843.$0947.9.303/.:!0.3 %.09:. ..7 :25:..3/.9.3.3.33.4080:7.70//.45.3!03:7:8.3 :7.

47.3!005.8.3 !# !!$&%#$!#& $ .

9.3./.3 05.-. 09:.&%#%! % $%%&%!%%!% &#$&$$!&$ 880-.3..8.3.

..3..

7%.7.2..!03..3007 $$& % &!& $&#& !# #! !# # $&%#!  % ! $ % $ :90.3 %.7.39.2.9:78:8 .3$0.7. ! :90.0789 %0254:78:8..8 /.7 %.7..3$0.7:.9.7:78:8072:..7.!0.35.3 .82..3%:.2. .7%.707...3#.!03: .3 %.7 .3.9.8 &3. .7$05.!03: % :90.9079:.3.

:.3 .

:3 . :.3 %.

%.:3 .

%.3 .:3 :.

7 :.3 . .

:3 #  .19.7!03/.3:78:8 & .5.7 %.%!907.7./. %.

3 . .7 :.

.:3 %. %.3!02443 !#&%&.9.3/.

!%&.

350..3.3:39:2033.&#&$# !072443..3...

9.-..3.

-.9..

3.3 09:.3.3.9.9:./.345.3-07:.7.19. /507:.9: %.2.. 9..3...$04.3/.3/.9.8.7503/.

.!0309:.

7 %.7 .:7:08.

 09:.30-03.3.-./.3 05.7.47..8.3.3.9.3 #!# &%&!%$&#%# $&$%%&$!%%!% &#$&$$#$!&$ 880-.

...3.

7.!03.2.!03:   4 .!03: % :90.../!0303. ! :90.8 ..7 .2...7$05.9. .7%.7.7:..7.7.9%025.380.3 .3007 $$& % &!& $&#& !# #! !# # $&%#!  % ! $ % $ :90.9079:.707.35.!0..7 .3 %.

3 . :.

3$0.7.9.39.903:7.7 .9 %.  %..:3 70/ .30.7.9$:7.2.3 .

:.3 .

7 . .

%.:3 .

.3 %.3.:3 %.3  &3.3..750308.8.3 /.3/:9 0::8..3:78:8.8./5073.3/.2../...7.0789.3/. :.9$!.9.380..

3/.30203907./.7-09: %.3/.90. !& $..3/-07/..3:7.:.8.3..3.203..3.7.9.-03..:809.7.3/909.345.9..3. $..8..:-.8.3.20203:802:.7..3...:-.7 -..80.. 0907.1/03.203./.3!0.3:39:202443:90.2.9.8.3 09:.9..5..3.9..203:9:78:8..

.!0309:.

7 .:7:08.7 %.

/ ! 47.3!.!07-.4 .

3:9.!0.3 !# !&%%! ! !# #!#&.

..30.8..3 !0..302:.9.3&#&$#/.30.20....7.:09:.8203:3.3.-.3:7: 0203907.$ #  8/03.3!03//.3.

.!0309:.

90::8.3/4:203 /4:203.9!03.950308.3-07:9   $:7.3:3.3..3-078.7 47.-.2- %0254!0.!03: 4 .3./03.3.3/5443 .0789 $.340 09:./!0303./05..3 .:7:08.38:7.3/8..9%025..2.3.2./!0303..9 !:8.7 $.3:9.9.3303/.3 &%#!  ..2..8  !484/ 4 %0 !0.3 007 8.-..30.35072443.9079:.

3 .7 :. .

.:3 3.7 . %.

:.3 .

3/.8./.2.9.3../..7/. %.3 .9.3 %.340502443/.9...3:9.7 %.-:97 -:97.3 45.3.- 80-.7 %.20308.3/..3-.3..9.:3 $0-.3!02443 !#&%&%%!%#%&$ $.3/3.-50..3-09: %.-03.9.

/ ! 47.4 .3!.!07-.

07039 !# #%! !# #!#&.

30.$ #  8/03.3.30.3&#&$#/.3:7: 0203907...3 !0.-...20..:09:.3!03//.3.302:.9.8203:3..7..8.

.!0309:.

7 &%#!  .9079:..9.3-078... $.950308..9.3/.3-07:9  $:7.9!03..9%025..2.35072443.8  !484/ 4 %0 !0..2./03.9.3 007 8.3 ..30.9 &%&#$&$ !:8..3.3/8.--07039 8.3/4:203 /4:203.2./.- 80-.07.340 09:.3303/.90::8.7 47.3*.!03: 4 ./!0303.7507:-.3$:7.35./05.34859..:7:08..2- $0-..-.3 .-.

7.3.  08:.

2!7089.8.8./02 ./ 0..02..!07-.3..3.

08. $:.2.9.7.0:.8.3 ..

7 %.-03.3 .9./..3/.3/3.3 %.3/.8.9.3-09: %...9.340502443/.7/.8907 .3 45.7 %. .3!02443 !#&%&%%!%#%&$ $...9./.3.3-.3.20308..9..2.3 .-:97 -:97.. -:-.3. .3 3.5.9.3.

/ ! 47.3!.4 .!07-.

3 !# !#%&# !# #!#&.7/.%:.

30.-..9.3.:09:.8.3:7: 0203907.$ # 8/03...302:.3&#&$#/..3 !0....20.3.30.3!03//.7.8203:3.

.!0309:.

..7..3-07:9    $.:7:08.7507:-..7.9..3:78:8..3$:7.3.3 $...:3 !03./50303.!03: 4 .340 09:.43./03.3.9$:7.3-/.9 .903:7.3 .3$/.38.3/4:203 /4:203.3203.9 %09.35072443.3303/.3 $.2./05.2./!0303.9!03.2.3/5443 9..5 007 8.3.9.07843 $:7.3%..3 &%#!  .:3 $0-.30.-5079:..3.3.- 80-.7-/.35.34859.3 /.2.7 $.2- !484/ 007 4 %00143  #:2.35443 /.90::8.7.-.3..2.3 .07.8  !484/ 4 %0 !0.3.3:78:8.9079:.7 47.-.-07.38507:7:.3 08:.3 /.9.950308.39.3-078... %001432-9 &%&#$&$ !:8.3/8.9%025.

.....3 ./.3.8.3.3/9.8.3./ 0.2-/.!07-.7.

3.9.08.

0:..3 . .9.3 .7.3 .

.3*.3/.7 %.3!02443 !#&%&%%!%#%&$ 8.9.3. %.3/.9.

2.20308.3 45.9.-:97 -:97...-03..././.3 $.$443 &.3 .8.7 %.9..3.3-.3-09: %.9. $443 %/.9.3.3/.8.7/.3/3..340502443/..

4 ./ ! 47.!07-.3!.

!0308.3 !# !$ $&#%&&$$..

9.-...&$ #  8/03.3!03//.8203:3.3:7: 0203907..:09:....8..3.3&#&$#/.7.30.3 !0.302:.30.3.20.

.!0309:.

9 4 %02-9 !:8.-.3 &%#!  .3.38:7.9..-.35072443..!03: 4 .2...-.3.30.3/8.3-078./05./80-..0789 $.2- $0-.- 80-.3  :83.37.8  !484/ 4 %0 !0.3/4:203 /4:203.7 47.2./!0303.3&3.3.:7:08..3 .3-.3.9%025..3  007 8.3303/./50303.7 $..3.99.3-07:9   $.2.9!03.90::8.3$:7.340 09:.9079:.-0./03.7.

7.0-.3..

.7:2.3.3/3.9.3...9.7 %.50.340502443/.-.3/. 0753/.3 %..3-09: %.3 .2.9.7/.3-.8.509.3 .3!02443 !#&%&%%!%#%&$ $.9 0.9..3/..20308.. ../.3.7 %.-03.-:97 -:97.3 .:7..9.

9.45.3 ./.3.2..

!#  #!# &%&&#$&$$#$ !# #!#&.

5 .9%09.2.!03: :7:108.7 .3 %.7.7 .7 4 ./!0303.&#!&$ &%#!  .2..

-:.3 .

:3  !484/ 4 %0  007 !  .2.9.9. 9.3.-.

.9.-.

9.7 .3$0.7.9..2.7.$04.3  70/ %.30!07/2..3 .39. 4 %0 .

3 . -:.

9.2.3.7 ./.3203.2..7 .3:78:8 !073.9:78:8 %0254:78:8 .3:78:8 /.3.93899:9.:3 &%&#$&$ .

3 . -:.

:3 3. .7 . 9.

3 . -:.

:78:8 .2.9 %.8.-..:3 .9:!0.3/. 9.3*..

..38.2.9.9 .-../49.9:.7.9:!0./..3-0703.3.3 :.

..99..7.9.9.3.203.3/003/. .5:.. $.3 ./.38.. .9:78:8 $..8079..38:7././7:.28023: .7.2..5.3-0703. %/.9 8.-07.:9/.3.7.9:.

.7.-. %/.380.3203:9:78:8 . .8 9:.3 9:.8.9.:9/.5:..302:/.3 %::.3/5443-07.3:78:8.3/.3203:3. !&!  ./03..:9/.  .9.9.9.9.3.3/8.3.350.9. %/..

.:78:8.39:.828.. $.87.8 9:.:-. /$04..32030.8...203...3/544339/.

9..-.

38079.3./.828.30./909.-03..9..9:8.2..:2.7-.2079.3202..7 %.7.9..-..:.3/-07.:-.5. 202-0..2..7 %..203.9 $.3/.3203:9:78:8 8..87.80.5.3807.203.9.7.7.3/.0-03.8.9 8.3/.39:.9.3..3.8 9:./03. $..8.390.3!02443 %%%&%...!0.3/9.

!%&.

7.3.3$:7.9.3/03./03./!0303.3.3.3..3 $. $.43.3/./8079..8.7 %.9.3/4:203 /4:203-07:9  .9..3 47.7 %.9.:03.3.9.373.82 !073..-03./.3 45#.&#&$# $./.88.3 $.9.9%.3/... $..2.340.3/5443 :..:9/..35072443.3.3/-07.28 .:39:203:9:78:8 .3.3..3303/.3..5024433808:.