Anda di halaman 1dari 6
Secret Bangkok 000385 ลั บมาก กรุ งเทพ 000385 Friday, 13 February 2009, 10:19 วั นศ ุกรที่

Secret Bangkok 000385 ลับมาก กรุงเทพ 000385

Secret Bangkok 000385 ลั บมาก กรุ งเทพ 000385 Friday, 13 February 2009, 10:19 วั นศ ุกรที่

Friday, 13 February 2009, 10:19 วันศุกรที่ 13 มภาพ ุ ันธ2552, 10:19 .

Subject : Ambassador engages PM Abhisit and defense minister on Viktor Bout extradition case หัวขอ : เอกอัครราชทูตติดตอนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมตอกรณีการสง ผูรายขามแดน วิกเตอร บูท

Classified By : Ambassador Eric G. John, reasons 1.4 (b) and (d). จําแนกโดย : เอกอครราชทูต อีริค จี. จอหน, เหตุผล 1.4 (บี) และ (ดี)

  • 1. (S) Summary. During a February 12 meeting, the Ambassador raised with Prime Minister Abhisit

Vejjajiva the ongoing extradition case concerning Russian international arms trafficker Viktor Bout and serious concerns that Bout’s associates had been able to influence testimony given by XXXXXX. Abhisit

told the Ambassador that he would address any “irregularities” in the case through “appropriate channels.” The Ambassador also raised USG concerns with the XXXXXX testimony during a February 13 introductory call with Defense Minister Prawit Wongsuwan. Prawit committed to looking into the testimony in order to determine the truth.

  • 1. สรุป : ระหวางการพบปะเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ, เอกอัครราชทูตหยิบยกตอนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวช ชาชีวะ ถึงกรณีการสงผูรายขามแดนตัวแทนคาอาวุธรัสเซีย วิกเตอร บูท และกังวลอยางมากวา ผูรวมงาน

ของบูทสามารถมีอิทธิพลตอคําใหการที่ไดจาก XXXXXX อภิสิทธิ์กลาวกับเอกอัครราชทูตวา เขาจะแจง ความผิดปกติใดในคดีผาน ชองทางที่เหมาะสม เอกอัครราชทูตยังคงหยิบยกความกังวลของรัฐบาล สหรัฐเกี่ยวกับคําใหการของ XXXXXX ระหวางการหารือเบื้องตนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธกับรัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหม ประวตร วงษสุวรรณ ประวตรรบปากจบตาดูคําใหการเพื่อที่จะตัดสนความจริง

  • 2. (S) Comment. Since Viktor Bout’s arrest in Bangkok almost a year ago, moving towards a successful

extradition to the United States has been at the top of our bilateral agenda here. In addition to Embassy

efforts over the months, President Bush raised it with then-Prime Minister Samak during his August 2008 visit to Bangkok. Overall, our sense has been that while the extradition proceedings have been painfully slow (and have required constant nurturing by our DOJ and DEA personnel every step of the way), they are moving in the direction we want. Lately, however, there have been disturbing indications that Bout’s XXXXXX and Russian supporters have been using money and influence in an attempt to block extradition. The most egregious example was the false testimony of XXXXXX that Bout was in Thailand as part of government-to-government submarine deal. Thus, we felt it was time to once again raise the

matter at the top of the government and make clear that, while we understand the judicial

matter at the top of the government and make clear that, while we understand the judicial process must take its course without political interference, we insist that the process be free of corruption and undue influence. We will continue to do so in the months ahead. We understand AG Holder may soon call the Thai AG to review the case (as previous AG Mukasey did three times in addition to his visit to Bangkok last summer). Combined with our efforts this week, the call will make for an important one-two punch. End Summary and Comment. 2. ขอคิดเห็น : ตั้งแตการจับกุม วิกเตอร บูท ในกรุงเทพเปนเวลาเกือบ 1 ป, การเคลื่อนไหวเพื่อความสําเร็จ ของการสงผูรายขามแดนไปสหรัฐกลายเปนสุดยอดของวาระการประชุมทวิภาคีของพวกเราที่นี่ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตพยายามเปนเวลาหลายเดือน , ประธานาธิบดีบุชหยิบยกมันมาถกกับนายกรัฐมนตรี สมัคร [สุนทรเวช] ระหวางการเยือนกรุงเทพเดือนสิงหาคม 2551 ของเขา ทั้งหมดนี้, ความรูสึกของพวกเรา ราวกับวา ระยะเวลาของกระบวนการสงผูรายขามแดนเปนความลาชาที่แสนเจ็บปวด ( และตองเรียกรอง ความชวยเหลืออยางสม่ําเสมอจากบุคคลากรของกระทรวงยุติธรรมและ สํานักงานปราบปรามยาเสพติดของ พวกเราทุกขั้นตอนของกระบวนการ ), พวกมันดําเนินการไปตามเสนทางที่พวกเราตองการ เมื่อเร็วๆนี้, อยางไรกตาม, มีการรบกวนจากสิ่งที่บงชี้วา XXXXXX ของบูท และพวกผูสนับสนุนรัสเซียกําลังใชเงินและ อิทธิพลในความพยายามที่จะขัดขวางการสงตัวผูรายขามแดน ตัวอยางที่เลวรายที่สุดคือ คําใหการเท็จของ XXXXXX ที่วา บูทอยูในประเทศไทยจากการเปนสวนหนึ่งของการคาเรือดําน้ําแบบรัฐบาลตอรัฐบาล ดัง นั้น , พวกเรารูสึกวา มันเปนเวลาของโอกาสอีกครั้งที่จะหยิบยกเรื่องนี้เปนสิ่งสําคัญของรัฐบาล และทําให กระจางวา, ขณะที่พวกเราเขาใจกระบวนการยุติธรรมตองเปนไปตามขั้นตอนโดยปราศจากการแทรกแซง ทางการเมือง, พวกเรายืนยันวา กระบวนการเปนอิสระจากการทุจริตและอิทธิพลที่ไมเหมาะสม พวกเราจะ ยังทําตอไปในอีกหลายเดือนขางหนา พวกเราเขาใจวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม โฮลเดอร คงจะ ติดตอกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมของไทยเพื่อทบทวนคดี ( เชนเดียวกับรัฐมนตรีวาการกระทรวง ยุติธรรม มูคาซีย ทํา 3 ครั้ง นอกเหนือจากการเยือนกรุงเทพของเขาเมื่อฤดูรอนที่ผานมา ) ผนวกกับความ พยายามของพวกเราสปดาหนี้, การตดตอจะเปนการยงหมัด 1 - 2 ครั้งที่สําคัญ จบสรปและขอคดเห็น

Abhisit promises to look into irregularities in Bout case

อภิสิทธิ์สัญญาจะจบตาดความผดปกตในกรณของบูท

3. (S) During a February 12 meeting at the Parliament, the Ambassador raised with Prime Minister Abhisit Vejjajiva the ongoing extradition case concerning international arms trafficker Viktor Bout. (Note : Bout faces terrorism-related charges in federal court in New York for conspiring to sell millions of dollars of weapons to the FARC for use in killing Americans. He has remained in custody in Bangkok since his arrest on March 6, 2008. End note.) The Ambassador noted that, while the U.S. and Thailand enjoy a

strong extradition relationship, our countries must ensure that the bilateral extradition treaty worked in our most

strong extradition relationship, our countries must ensure that the bilateral extradition treaty worked in our

most important cases, such as those involving terrorism. In this regard, the Ambassador emphasized to Abhisit that the extradition case against Bout is a high priority for the United States. Citing the United Nations’ sanctions against Bout, the Ambassador also noted that the extradition case is one of global importance. Abhisit told that Ambassador that he believed that his office had limited means to affect ongoing extradition proceedings, stating that the judicial system was designed to afford due process to the parties and expressing an unwillingness to be seen as “overruling” this process, or “helping one side.” 3. ระหวางพบปะเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธที่รัฐสภา, เอกอัครราชทูตพูดคุยกับนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชา ชีวะ โดยหยบยกสิ่งที่ตอเนื่องจากกรณีการสงผูรายขามแดนตัวแทนคาอาวุธรัสเซีย วิกเตอร บูท (หมายเหตุ :

บูทเผชิญหนากับขอกลาวหาเกี่ยวของกับกอการรายในศาลรัฐบาลในนิวยอรกจากการสมรูรวมคิดตอการ

จําหนายอาวุธหลายลานดอลลารใหกับกองกําลังปฏิวัติติดอาวุธโคลอมเบีย (FARC) เพื่อใชในการสังหารชาว อเมริกัน เขายังคงถูกคุมขังที่กรุงเทพตั้งแตการถูกจับกุมของเขาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม จบหมายเหตุ) เอกอัคร ราชทตระบุวา ขณะที่สหรฐและประเทศไทยสนับสนุนตอความสมพนธอันเขมแข็งในการสงผูรายขามแดน, ประเทศของพวกเราทั้งสองตองมั่นใจวา สนธิสัญญาทวภาคเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนใชงานไดในกรณีที่ สําคัญที่สุดของพวกเรา , ดั่งเชนกรณีตางๆที่เกี่ยวของกับการกอการราย ในการนี้, เอกอัครราชทูตเนนย้ําตอ อภิสิทธิ์วา กรณการสงผูรายขามแดนที่เกี่ยวกับบทเปนเรื่องที่มีลําดบความสาคัญสูงสาหรับสหรัฐ การอางถึง มาตรการลงโทษของสหประชาชาติตอบูท, เอกอัครราชทูตยังคงระบุวา กรณีการสงผูรายขามแดนเปนหนึ่ง ในสิ่งสําคัญระดับโลก อภิสิทธิ์บอกเอกอัครราชทูตวา เขาเชื่อวา ตําแหนงของเขาถูกจํากัดอํานาจที่มีผลตอ

กระบวนการอยางตอเนื่องสําหรับสงผูรายขามแดน , โดยระบุวา ระบบยุติธรรมถูกออกแบบเพื่อรองรับ คูกรณหลายฝายที่จะดําเนนการ และแสดงออกถึงความไมเต็มใจที่จะถูกมองวา นอกกฎหมายสําหรับกระ บวนการนี้, หรือ กําลงชวยเหลือฝายหนึ่ง4. (S) Expressing growing concern about the extradition proceedings, the Ambassador then described evidence showing that the extradition proceedings against Bout have become tainted as a result of the efforts by Bout’s associates to bribe Thai officials. In particular, the Ambassador detailed false testimony on Bout’s behalf from XXXXXX to the effect that Bout came to Thailand to conduct official business with the Thai government relating to a submarine project; recorded statements by a Thai associate of Bout that he had procured XXXXXX to testify on Bout’s behalf; evidence of bribery schemes gathered throughout the world; and a scheme to arrest and thereby embarrass two U.S. diplomats - i.e., DEA agents assigned to the Bout investigation - on meritless charges of participating in illegal recordings of Bout on the day of his arrest. If the XXXXXX false testimony remained unrebutted, the court could possibly deny extradition based on an erroneous conclusion that RTG had legitimate dealings with Bout, a U.N.- sanctioned arms trafficker.

4. การแสดงออกถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นตอกระบวนการสงผูรายขามแดน , เอกอัครราชทูตอธิบายถึง หลั กฐานท ี่กํ าล ั งแสดงให  เห ็ นว า กระบวนการสงผูรายขามแดนที่เกี่ยวกับบูทกลายเปนสิ่งมัวหมองซึ่งเปนผล
  • 4. การแสดงออกถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นตอกระบวนการสงผูรายขามแดน , เอกอัครราชทูตอธิบายถึง

หลักฐานที่กําลงแสดงใหเหนวา กระบวนการสงผูรายขามแดนที่เกี่ยวกับบูทกลายเปนสิ่งมัวหมองซึ่งเปนผล จากความพยายามของพรรคพวกของบูทที่จะติดสินบนเจาหนาที่ไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง, เอกอัครราชทูตให รายละเอียดเกี่ยวกับคําใหการเท็จของตัวแทนของบูทจาก XXXXXX ซึ่งมีผลวา บูทมาประเทศไทยเพื่อทํา ธุรกิจอยางเปนทางการกับรัฐบาลไทยที่เกี่ยวของกับโครงการเรือดําน้ํา; ซึ่งถูกบันทึกเปนรายงานโดยพรรค พวกคนไทยของบูทวา เขาติดสินบน XXXXXX เพื่อเบิกความเปนตัวแทนของบูท; หลักฐานแหงแผนการ ติดสินบนที่ถูกรวบรวมจากทั่วโลก; และแผนการจับกุม และดังนั้นจึงเปนการสรางความอดสูใหกับ 2 นัก การทูต - ตัวอยางเชน ตัวแทนของสํานักงานปราบปรามยาเสพติดที่ไดรับมอบหมายใหทําการสืบสวนบูท - โดนขอกลาวหาตอความไมมีคุณธรรมจากการมีสวนรวมในการบันทึกภาพอยางผิดกฎหมายของบูทในวัน แหงการถูกจับกมของเขา ถาคําใหการเท็จของ XXXXXX ยังคงไมถูกหักลาง, ศาลเปนไปไดที่จะปฏิเสธการ สงผูรายขามแดนบนพื้นฐานของขอสรุปแหงความผิดพลาดที่วา รัฐบาลไทยมีการคาที่ถูกกฎหมายกับบูท , ตัวแทนคาอาวุธที่ถูกองคการสหประชาชาติลงโทษ

  • 5. (S) In light of this evidence, the Ambassador asked the Prime Minster to take steps to ensure that the

proceedings in Bout’s extradition case were free from the taint of bribery and corruption. In particular, the

Ambassador suggested that testimony from an authoritative witness from the Royal Thai Navy or the Ministry of Defense should be offered to repudiate the XXXXXX statement and make clear that the RTG supports the extradition request. The Ambassador also reminded the PM of the recent case of Jamshid Ghassemi, in which the Thai authorities denied a U.S. extradition request under apparent pressure from Iran, and stressed the importance of avoiding a similar result here. (Note : Ghassemi is under indictment in San Diego for violations of the Arms Export Control Act and money laundering relating to his conspiracy to acquire accelerometers used in missile navigation. End note.) The Ambassador also stated that Thailand’s failure to ensure an extradition process in Bout that is free from corruption and undue influence would constitute a major setback to the bilateral relations between the U.S. and Thailand, especially in the area of law enforcement.

  • 5. ดวยแสงสวางแหงหลักฐานนี้, เอกอัครราชทูตรองขอนายกรัฐมนตรีกําหนดขั้นตอนเพื่อใหมั่นใจวา

กระบวนการในกรณการสงผูรายขามแดนของบูทจะเปนอิสระจากความมัวหมองแหงการติดสินบนและการ ทุจริต โดยเฉพาะอยางยิ่ง , เอกอัครราชทูตแนะนําวา คําใหการจากพยานผูมีอํานาจจากราชนาวีไทย หรือ

กระทรวงกลาโหมควรเสนอเพื่อปฏิเสธรายงานของ XXXXXX และทําใหกระจางวา รัฐบาลไทยสนับสนุน คํารองขอสงผูรายขามแดน เอกอัครราชทูตยังคงเตือนนายกรัฐมนตรีถึงกรณีเมื่อไมนานมานี้ของ จัมชิด กาส เซม, ซึ่งผูมีอํานาจไทยปฏิเสธคํารองขอสงผูรายขามแดนของสหรัฐภายใตแรงกดดนอยางชัดเจนจากอิหราน, และย้ําถึงความสําคัญของการหลีกเลี่ยงผลลัพธทํานองเดียวกันที่นี่ ( หมายเหตุ : กาสเซมีอยูภายใตการ กลาวหาจากซานดิเอโกสําหรับการละเมิดรัฐบัญญัติการควบคุมการสงออกอาวุธและการฟอกเงินที่เกี่ยวพัน

จากการสมคบคิดของเขาเพื่อไดมาซึ่งเครื่องตรวจวัดอัตราเรงซึ่งใชในการนํารองขีปนาวุธ จบหมายเหตุ ) เอกอัครราชทูตยังคงระบุวา ความลมเหลวของประเทศไทยที่จะมั่นใจตอกระบวนการสงผูรายขามแดนของ บูทที่วา เปนอิสระจากการทุจริตและอิทธิพลที่ไมเหมาะสมจะกอใหเกิดความเสื่อมถอยหลักตอ ความส ั มพ ั นธ  ทว ิ ภาค

จากการสมคบคิดของเขาเพื่อไดมาซึ่งเครื่องตรวจวัดอัตราเรงซึ่งใชในการนํารองขีปนาวุธ จบหมายเหตุ) เอกอัครราชทูตยังคงระบุวา ความลมเหลวของประเทศไทยที่จะมั่นใจตอกระบวนการสงผูรายขามแดนของ บูทที่วา เปนอิสระจากการทุจริตและอิทธิพลที่ไมเหมาะสมจะกอใหเกิดความเสื่อมถอยหลักตอ

ความสมพนธทวภาคระหวางสหรัฐและประเทศไทย, โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการบงคบใชกฎหมาย

  • 6. (S) After listening to the evidence provided by the Ambassador suggesting that bribery had infected the

Bout proceedings, Abhisit committed to addressing any “irregularities” in the extradition case through the “appropriate channels.” At the conclusion of the meeting, the Prime Minister sought the identity of the individuals involved in the bribery schemes, and the DOJ Attache, who accompanied the Ambassador to the meeting, supplied an aide to the PM with the requested information.

  • 6. ภายหลังการฟงหลักฐานที่ถูกเตรียมโดยเอกอัครราชทูตซึ่งบงชี้วา การติดสินบนติดเชื้อตอกระบวนของ

บูท, อภิสิทธิ์รับปากที่จะแจง ความผดปกตใดในกรณการสงผูรายขามแดนผาน ชองทางที่เหมาะสมขอ สรุปของการพบปะ , นายกรัฐมนตรีขอขอมูลเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของในแผนการติดสินบน , และเจาหนาที่ ของกระทรวงยุติธรรม , ซึ่งติดตามเอกอัครราชทูตมาที่การพบปะ, จึงสงใหผูชวยคนหนึ่งของนายกรัฐมนตรี ดวยขอมลตามที่รองขอ

Defense minister commits to looking into testimony

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรบปากจบตาดูคําใหการ

  • 7. (S) During a February 13 introductory call, the Ambassador highlighted to Minister of Defense Prawit

Wongsuwan the importance the USG places on the Bout extradition proceedings. The Ambassador noted that the USG understood that extradition cases take time and that the USG respected the Thai judicial system, but we were concerned about efforts by Bout to improperly influence the proceedings. Of particular concern was the false testimony by XXXXXX the Ambassador told Prawit. The XXXXXX

testimony was not true and, as such, it was very important that the Thai Navy or the Ministry of Defense correct this falsehood with testimony to the court. Doing so would ensure that the proceedings were kept on track and would publicly clarify that the Thai military was not associated with a U.N.-sanctioned arms trafficker. Prawit told the Ambassador that he was unfamiliar with the case but that he would give priority to looking into the issue to determine the truth regarding the testimony of XXXXXX. The Defense Minister also committed to examining a non-paper with more details on the testimony of XXXXXX that the DOJ Attache provided to an aide to Prawit.

  • 7. ระหวางการเรียกพบเพื่อแนะนําเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ, เอกอัครราชทูตเนนย้ําตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม ประวิตร วงษสุวรรณ ถึงความสําคัญที่รัฐบาลสหรัฐมีตอกระบวนการสงผูรายขามแดน

ของบูท เอกอัครราชทูตระบุวา รัฐบาลสหรัฐเขาใจวา กรณีการสงผูรายขามแดนตองใชเวลา และวา รัฐบาล สหร ั ฐเคารพต  อระบบย ุติ ธรรมไทย , แต พวกเราก

ของบูท เอกอัครราชทูตระบุวา รัฐบาลสหรัฐเขาใจวา กรณีการสงผูรายขามแดนตองใชเวลา และวา รัฐบาล สหรฐเคารพตอระบบยุติธรรมไทย, แตพวกเรากงวลเกี่ยวกับความพยายามจากบทที่จะใชอิทธิพลที่มิชอบตอ กระบวนการ โดยเฉพาะอยางยิ่งความกังวลตอการใหการเท็จจาก XXXXXX เอกอัครราชทูตบอกกับประ วิ ตรถึงคําใหการของ XXXXXX ไมเปนความจริง และ, ดวยเหตุดังกลาว, มันเปนเรื่องสําคัญมากวา ราชนาวี ไทยหรือกระทรวงกลาโหมตองแกไขคําโกหกนี้ดวยคําใหการในศาล การกระทํานี้จึงจะมั่นใจวา กระบวน เปนไปอยางถูกตอง และจะอธิบายตอสาธารณะวา กองทัพไทยไมไดมีสวนรวมกับตัวแทนคาอาวุธที่ องคการสหประชาชาติลงโทษ ประวิตรบอกกับเอกอัครราชทูตวา เขาไมทราบรายละเอียดของคดี แตเขาจะ จับตาเปนลําดับแรกตอการออกคําสั่งเพื่อตัดสินความจริงที่เกี่ยวของกับคําใหการของ XXXXXX รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมยงคงรบปากที่จะตรวจสอบขอมูลที่ไมใชกระดาษซึ่งมรายละเอียดมากกวา ตอคาใหการของ XXXXXX วา เจาหนาที่ของกระทรวงยุติธรรมจึงเตรียมใหกับผูชวยคนหนึ่งของประวตร

Eric G. John อีริค จี. จอหน