Anda di halaman 1dari 7

c 


 

 c  

ccc

 


 

 !"#$%"&'()&*'+,)$)$+-.,#$'/-%%,-")+&#0*-'%.$%%-.%-+"'1+-)$2$+"%.-!(3
(("#-$++)-.."'1+-)$2$+


c

 4 5  


 
 

 c

4 

 

 &.%"!!-%%-.%$%"&'()&*c 
Apostille Attestation of Documents from MEA in India:

c"'".%)1&( 6%-)'$!(($").". )&7"+"'/ &.%"!!-%%-.%$%"&'&'+&#0*-'%."..0-+()&*


'+"$
(&)%,-0.-&("%"'(&)-"/'#&0'%)"-.3

8-)&/0!(#$' )&7"+- &.%"!!-%%-.%$%"&'-)7"#-.()&*c"'".%)1&( 6%-)'$!(($").
'+"$
&'2-,$!(&(1&03


Apostille Attesting documents:


'+"$".$*-*2-)&(%,-$/0-&'7-'%"&'&(#%&2-)9$2&!".,"'/%,-)-:0")-*-'%&(
!-/$!".$%"&'&((&)-"/' 02!"#+&#0*-'%.3 &.%"!!-".$##- %$2!-"'9*-*2-)#&0'%)"-.&(%,-
#&'7-'%"&'$'+"."..0-+(&) -).&'$!+&#0*-'%.!";-2")%,+-$%,*$))"$/-#-)%"("#$%-.
$(("+$7"%. &<-)&($%%&)'-1-%#333$'+-+0#$%"&'$!+&#0*-'%.!";-c$.%-)+-/)---/)--
+" !&*$*$%)"#0!$%"&'&).-#&'+$)1!-7-!#-)%"("#$%-.-%#333&<-7-)#&**-)#"$!+&#0*-'%.
$)--6#!0+-+()&*%,- 0)7"-<&(%,-#&'7-'%"&'3

Apostille Attestation Procedure: !!+&#0*-'%.)-:0")"'/$%%-.%$%"&'&)$ &.%"!!-.,&0!+2-


(").%$0%,-'%"#$%-+21%,-+-."/'$%-+$/-'#"-."'%,-%$%-()&*<,-)-%,-+&#0*-'%,$.2--'
"..0-+3
'#$.-&( -).&'$!+&#0*-'%.&*-- $)%*-'%=-'-)$!+*"'".%)$%"&'- $)%*-'%
$)-%,-+-."/'$%-+$0%,&)"%"-.3

'#$.-&(-+0#$%"&'$!+&#0*-'%.%$%-&7-)'*-'%.,$7-& -'-+-/"&'$!0%,-'%"#$%"&'
-'%)-.>.?"'%,-%$%-.()&*<,-)-%,-+&#0*-'%.,&0!+(").%2-$%%-.%-+3

REGIONAL AUTHENTICATION CENTRES FOR AUTHENTICATION OF

EDUCATIONAL DOCUMENTS/GENERAL DOCUMENTS for getting apostle from


MEA, Delhi:

?'+,)$)$+-.,

1. Shri N. V. Ramana Reddy -#"$!-#)-%$)1>)&%&#&!?-'-)$!+*"'".%)$%"&'


- $)%*-'%3

2. Shri D. Ramakrishna, @&"'%-#)-%$)1>cA?

3. Shri W. Ganeshan, @&"'%-#)-%$)1>


?-'-)$!+*"'".%)$%"&'- $)%*-'%

!+-#- %"&'$!!-$)!+$%-33-#)-%$)"$%0"!+"'/1+-)$2$+ -!-


>?

?..$*

1. Shri Delwar Hussain


'. -#%&)&(&!!-/-..$*(("#-&(")-#%&)"/,-) +0#$%"&'
$,"!" $)$0<$,$%"..$*3 -!

?",$)

1. Shri Gopal Ji- 0%1+")-#%&)"/,-) +0#$%"&'0*$'-.&0)#--7-!& *-'%


- $)%*-'%$%'$(&)>"?c$/$+,'"7-)."%1&+,$1$>""?--)0'<$)"'/,'"7-)."%1
)$>"""? "!;$c$'B,",$/$! 0)'"7-)."%1,$/$! 0)

3Shri Vijay Kumar Himanshu- 0%1")-#%&)"/,-) +0#$%"&'(&)$%'$'"7-)."%1

3Shri Sunil Kumar- 0%1")-#%&)"/,-) +0#$%"&'(&)>$?$2$$,-2,"*$&


*2-+;$)",$)'"7-)."%1c0C$(($) 0)>2?@$")$;$.,'"7-)."%1,,$ )$

3Shri Suryadeo Kumar Paswan..".%$'%")-#%&)"/,-) +0#$%"&'(&)>$? $!"%$)$"'


c"%,"!$'"7-)."%1$)2,$'/$>2?,0 -'+)$$)$"'c$'+$!'"7-)."%1c$+,- 0)$>#?
$*-.,<$)"'/,$)2,$'/$$'.;)"%'"7-)."%1$)2,$'/$3

-."+-'%&**".."&'-)D.&(("#-,&'-9 

?,$'+"/$),> ?

3Smt Kamla Bains".%)"#% +0#$%"&'(("#-) ,$'+"/$),

3Shri Gulzar Singh- 0%1")-#%&)+0!% +0#$%"&' ,$'+"/$),

-!,"-."+-'%&(("#-,&'-9

?,$%%"./$),

3Shri Sunil Kujur-#)-%$)1

3Dr. A.K. Shukla++"%"&'$!")-#%&)(("#-&(%,-&**".."&'-)"/,-) +0#$%"&'


$" 0)

3Dr. D. S. Bal, ++"%"&'$!")-#%&)> -#,'"#$!?,$<$'c$'%)$!$1$$" 0)9


,&'-93

?$+)$$'+$/$)$7-!"> ?

3Shri V C Pandey")-#%&)&( +0#$%"&'$'+

3Shri D Balalah..".%$'%")-#%&)&( +0#$%"&'+*"'".%)$%&)D.&(("#-,&'-


 

?Delhi (NCT) 

Shri Dharam Vir Singh >&0%,?$.$'%",$)-<-!,"3,&'-

?&$

3Dr Bhaskar G Nair")-#%&)&("/,-) +0#$%"&'&7-)'*-'%&(&$@0'%$&0.-'+


"(%%, !&&)$'$B"&$ -!= $6c&2"!-9 

3Dr Colsa Pinto")-#%&)&( +0#$%"&'&7-)'*-'%&(&$$'$B"&$

3Shri Aleixo F da Costa %$%-")-#%&)&()$(%.*-' )$"'"'/,$)$*,$;%",$<$')+


!&&)$%%&!$C$$'$B"&$

3Dr Chandrasekhar")-#%&)")-#%&)$%-&( -#,'"#$! +0#$%"&'!%&)7&)"*&$


,&'- $6 
9?0B$)$%

3Shri A D Patel '+-)-#)-%$)1&7-)'*-'%&(0B$)$%>?

3Shri Lalit T. Vyas '+-)-#)-%$)1 +0#$%"&'- $)%*-'%$#,"7$!$1$$'+,"$/$)


0B$)$%,&'- 9

?$)1$'$

3"/,-) +0#$%"&'&**".."&'-)=")-#%&)"/,-) +0#$%"&'$)1$'$"')-. -#%&(


#-)%"("#$%->.?=+-/)-->.?"..0-+21'"7-)."%"-.."%0$%-+&0%."+-%,-%$%-&($)1$'$

3-/".%)$)&(%,-#&'#-)'-+'"7-)."%1"'%,-%$%-<,"#,,$."..0-+%,--)%"("#$%->.?=
+" !&*$>.?=+-/)-->.?3

3")-#%&)-#&'+$)1 +0#$%"&'$)1$'$"')-. -#%&(#-)%"("#$%->.?=+" !&*$>.?=+-/)--"..0-+


21$%"&'$! -'#,&&!-'%)$!&$)+&(-#&'+$)1 +0#$%"&'
 &)$'1&%,-)%$%-
&$)+&( +0#$%"&'"'%,-#&0'%)1

3 ,--#)-%$)1&$)+&(#,&&! +0#$%"&'$)1$'$,"<$'""')-. -#%&(c$%)"#0!$%"&'$'+


E#-)%"("#$%-."..0-+21"%&)21%,-$)1$'$ -'#,&&!3

,)"$B$'0 %$,&'- 9*%3@&1&%")&)$"/,-) +0#$%"&'- %%3,";.,$


$+$'$'#,;0!$,&'- 

?"*$#,$!)$+-.,

Shri P. Mishra -#)-%$)1> +0#$%"&'?"*$#,$!)$+-.,"*!$3,&'- 9

?@$**0A$.,*")

3Shri R. K. Sharma -#"$!-#)-%$)1%&&7-)'*-'% -#,'"#$! +0#$%"&'- $)%*-'%@


A"7"!-#)-%$)1@$**0=)"'$/$)3 -!F>@?9>?9 99
>c?

3Professor (Dr) Ali Mohammad Mir)"'#" $!3&!!-/-c&$+)"'$/$)>@A?


$69 c&2999-."+-'%"$!++)-..,$'+ &)$$)<$')"'$/$)
$.,*")9,&'-9

3Professor Vijay Kotwal)"'#" $!33c3#3&!!-/-@$**0

?@,$);,$'+

3Shri Prem Prakash Sinha- 0%1")-#%&)


3Shri Arvind Kumar Jha- 0%1")-#%&)

3Shri Achutanand Thakur- 0%1")-#%&)- $)%*-'%&(0*$'-.&0)#-


-7-!& *-'%$'#,"-."+-'%&**".."&'-)D.&(("#-,&'-9 

?$)'$%$;$

1. Shri H C Nagendra- 0%1-#)-%$)1=*%!"#-&'.$!7-.'+-)-#)-%$)1&*-


- $)%*-'%$.. &)%$'+ &)-"/'-).&&*&

'+ !&&)"+,$'$&0+,$$'/$!&)-
 -! >?

Resident Commissioners of Gulbarga, Belgaum and Mysore

?-)$!$

Shri K. S. Gopinathan Nair-/"&'$!0%,-'%"#$%"&'&(("#-) &%0."!!$$.%,$*$'/$!$*


,")07$'$'%,$ 0)$* -! >?

?c$+,1$)$+-.,

1. Shri Mahendra Singh Raghuvanshi, !&#;)--'#"%10!*&,0),$<$',& $!


,&'- 

2. Smt S. Khandate'+-)-#)-%$)1"/,-) +0#$%"&'- $)%*-'%c33,&'- 


 >?

 ?c$,$)$.,%)$

1.Smt Seema Dhanderi@&"'%-#)-%$)1"/,-) +0#$%"&'- $)%*-'%%, !&&)c$'%)$!$1$


''-6-c0*2$" -! >? >?

?c-/,$!$1$

1. Smt R V Suchiang
&**".."&'-)A-#)-%$)1 +0#$%"&'+- $)%*-'%&7-)'*-'%
&(c-/,$!$1$,"!!&'/,&'-

9?c"C&)$*

Shri R Malsawrna'+-)-#)-%$)1"/,-)A -#,'"#$! +0#$%"&'- $)%*-'%&7%&(


c"C&)$*,&'-9 

?)"..$

3Shri B C Jena -#"$!-#)-%$)1&*-- $)%*-'%


3Shri Tarun Kanti Mishra-#)-%$)1..".%$'%%& -#"$!-#)-%$)1

3Shri Chaturbhuj Mallick@&"'%-#)-%$)1- %%3("/,-) +0#$%"&'&7%3&()"..$


,&'- $6c&2"!-99 

?0++0#,-))1

Dr Jayanta Kumar Ray")-#%&) $69>? 

?0'B$2

3Smt Neelam Mahajan=Smt Harleen Kaur Bedi..".%$'#-")-#%&)=

Smt Manjeet Indra..".%$'#-")-#%&)=

Smt Sarita Chopra..".%$'#-")-#%&)=

Smt Sulakshna Kapur'+-)-#)-%$)1=

Shri Piara Lal- 0%1-#)-%$)1

Shri Anjul Dev Bhandari'+-)-#)-%$)1

Smt. Manorama Devi'+-)-#)-%$)1

Shri Vinod Bakshi'+-)-#)-%$)1

- $)%*-'%&(&'-."+-'%
'+"$'(($").&7-)'*-'%&(0'B$2)&0'+ !&&)c"'"
-#)-%$)"$%-#%&)9,$'+"/$),

3Dr Atamjit Singh- 0%1")-#%&)>&!!-/-.?")-#%&)&(02!"#


'.%)0#%"&'G0'B$2
,$'+"/$),

?$B$.%,$'

3Dr O P Gupta(("#-)&' -#"$!0%1>?- $)%*-'%&("/,-) +0#$%"&'&&*&


'+ !&&)c$"'0"!+"'/&7-)'*-'%-#)-%$)"$%$B$.%,$'@$" 0),&'-
 >?99>c&2? H-."+-'#-

++)-..)0 %$ $".,$!"$/$)@$" 0)>$B$.%,$'?

3Shri Madhusudan Sharma ,&'- >?99999 >c&2"!-?


 9> $6?

?";;"*
3Shri G B Niraula@&"'%")-#%&)> 6$*"'$%"&'?

3Miss Diki Topenden- 0%1")-#%&)> 6$*"'$%"&'?-."+-'%&**".."&'-)D.&(("#-


,&'- 

? $*"!'$+0

3Shri K. Ganeshan-#)-%$)1"/,-) +0#$%"&'&7-)'*-'%&( $*"!$+0,&'-


 99

3'+-)-#)-%$)1&7-)'*-'%02!"#> &)-"/'-).?- $)%*-'%&7-)'*-'%&( $*"!'$+0


,-''$"3

?%%$))$+-.,

3Shri Om Prakash Mishra'+-)-#)-%$)1

3Shri Ramanand Prasad@&"'%-#)-%$)1- $)%*-'%&("/,-) +0#$%"&'&7-)'*-'%&(


33 0#;'&<,&'- 6%-'."&' $6 

 ?%%)$;,$'+

3Shri K. S. Bisht'+-)-#)-%$)1 

3Shri N S Dungariyal, -#)-%$)1,&'- 3

Shri M S Khan

?8-.%-'/$!

3Shri A K Barua-#%"&'(("#-)&*-> &)-"/'-)A


?

3Shri C Raychaudhuri@&"'%-#)-%$)1>&*-- $)%*-'%?8)"%-).0"!+"'/&!;$%$


 $6 9

&#0*-'%.$%%-.%-+21%,-$2&7-$0%,&)"%"-.#$'2- )-.-'%-+%&%,-c &(("#-(&)$ &.%"!!-


$%%-.%$%"&'()&*
'+"$3
Ê