Anda di halaman 1dari 19

TAJUK 3 : SET

1. PENGENALAN

A. Jenis Nombor

a) nombor integer : b) nombor genap


-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4……. 2,4,6,8,10,…

c) nombor ganjil d) nombor perdana


1,3,5,7,9,11,13,… 2,3,5,7,11,13,17,19,…

e) nombor kuasa dua sempurna f) nombor gandaan 2


1,4,9,16,25,36,49,64,81,100,… 2,4,6,8,10,12,14,…

g) nombor gandaan 3
3,6,9,12,15,18,21,24,27,…

B Sifat Nombor

a) Nombor dua digit dengan kedua-dua digit adalah sama :

11,22,33,44,55,66,77,88,99.

b) Nombor dua digit dengan hasil darab digit-digitnya ialah 6 :

16,23,32,61.

2. Simbol-simbol

simbol tatatanda simbol tatatanda∈ ahli kepada kesatuan
∉ bukan ahli kepada Set kosong
{ },
φ
⊂ subset
ξ Set semesta

⊄ bukan subset A′ pelengkap


∩ persilangan

1
3. Subset : ⊂

Contoh Diwakili oleh gambar rajah Venn

a) Diberi A = { 3,6 }

B = { 3,6,9 }

Maka A ⊂ B

b) Diberi A = {a, b, c, d, e, f, g, h} Diwakili oleh gambarajah Venn

B = {b, d, e, h} A
a B
C = {e, f} C
b d h
Maka B ⊂ A e f
c
C⊂A g
C⊂B

c) Gunakan symbol ⊂ atau ⊄ untuk menunjukkan hubungan antara set A dan


set B

(i) A = { 1,3,7 } ( ii) A = { a,b,c,d,f }


B={7} B = { a,c,e }

maka B ⊂ A maka B ⊄ A

(iii) A = { nombor bulat }


B = { 2,4,6,8 }

maka B ⊂ A

2
Latihan 1

1. Diberi A = {1,2,3,4,6}
B = {2,3,5,7,11}
C = {1,4,9,16,25}

Lengkapkan setiap penyertaan berikut:

a) {5} ⊂ ____________ d) {9, 16, 25} ⊂ _________

b) {4} ⊄ ____________ e) {1,4} ⊄ ___________

c) {3,4} ⊂ ___________

2. Berdasarkan gambar rajah Venn yang diberi, lengkapkan setiap yang


berikut dengan menggunakan simbol ⊂ atau ⊄

a)

i) R _____ P
ii) Q _____ P
iii) P _____ R
iv) Q _____ R

b)

i) P A
ii) P ________ B
iii) B ________ P
iv) A ________ B

3
4. PERSILANGAN DAN KESATUAN

CONTOH

Diberi ξ = { 1,2,3,4,5} A= {1,2} B={2,4}

Cari

i) A ∩ B = {2}

ii) A ∪ B = {1,2,4}

LATIHAN 2

1. Diberi ξ = { 2,4,6,8,10} A= {2,4} B={4,6}

Cari

i) A∩B=

ii) A∪B=

2. Diberi ξ = {1,3,5,7,9 } P= {1,3} Q={3,5}

Cari

i) P∩Q=

ii) P∪Q=

3. Diberi ξ = {a,b,c,d,e } R= {a,b} S={c,d}

Cari

i) R∩S=

ii) R∪S=

4. Diberi ξ = {1,2,3,a,b,c } A= {1,a} B={2,b} Cari

i) A∩B=

ii) A∪B=

4
5. PELENGKAP

CONTOH

Diberi ξ = {1,2,3,4,5 } A= {1,2} B={3,4}

Senaraikan unsur-unsur berikut :

(i) A’ = {3,4,5}
(ii) B’ = {1,2,5}
(iii) (A’ ∩ B) = { }
(iv) (A ∩ B)’ = {1,2,3,4,5}
(v) (A ∪ B) = {1,2,3,4}
(vi) (A ∪ B)’ = {5}
(vii) A’ ∩ B = {3,4}
(viii) A ∩ B’ = {1,2}
(ix) A’ ∪ B = {3,4,5}
(x) A ∪ B’ = {1,2,5}

LATIHAN 3

1. Diberi ξ = {2,4,6,8,10 } P= {2,4} Q={6,8}

Senaraikan unsur-unsur berikut:

(i) P’ =

(ii) Q’ =

(iii) (P ∩ Q)’ =

(iv) (P ∪ Q)’ =

(v) P’ ∩ Q’ =

(vi) P’ ∪ Q’ =

(vii) P’ ∩ Q =

(viii) P ∪ Q’ =

5
6. BILANGAN UNSUR

CONTOH

Diberi ξ = {1,2,3,4,5 } A= {1,2} B={3,4}

Carikan bilangan unsur-unsur berikut:

i) n (A) = 2
ii) n (B) = 2
iii) n (A ∩ B) = 4
iv) n (A ∪ B) = 4
v) n (A ∩ B)’ = 5
vi) n (A∪ B)’ = 1
vii) n (A’ ∩ B) = 2
viii) n (A ∩ B’) = 2
ix) n (A’) = 3
x) n (B’) = 3

LATIHAN 4

Diberi ξ = {2,4,6,8,20 } P= {2,4} Q={6,8}

Carikan bilangan unsur-unsur berikut:

i) n (P) =

ii) n (P)’=

iii) n (Q) =

iv) n (Q’) =

v) n (P ∩ Q) =

vi) n (P ∩ Q)’=

vii) n (P ∪ Q)=

viii) n (P ∪ Q)’=

ix) n (P’ ∩ Q’)=

6
7. LOREKKAN RANTAU

a) Persilangan dua set.

Pada gambar rajah Venn berikut lorekkan rantau, yang mewakili


persilangan dua set yang diberikan.

CONTOH:

P∩Q
ξ ξ
Q Q
P P

LATIHAN 5

1. Q
ξ
P

2. P Q
ξ

3. P Q
ξ

4.
ξ P
Q

5. Q
ξ P

7
b) Kesatuan dua set

CONTOH
Pada gambar rajah Venn berikut lorekkan rantau yang mewakili
kesatuan dua set.

P∪Q
ξ ξ
Q Q
P P

LATIHAN 6

1) P∪Q

P
ξ
Q

2) P∪Q
P Q
ξ

3) P ∪ Q’
P Q
ξ

4) P ∪ Q’
ξ
P
Q

5) P ∪ Q’
ξ P Q

8
c) Gabungan Operasi Ke Atas Set

CONTOH

Lorekkan rantau yang mewakili setiap set berikut:

(P ∩ Q)’
ξ Q ξ Q
P P

LATIHAN 7

Lorekkan rantau yang mewakili setiap set berikut:

1. (P ∪ Q)’ 2. P’
ξ ξ
Q Q
P P

3. P’ ∩ Q 4. P ∪ Q’

ξ ξ
Q Q
P P

5. P∩Q 6. (P ∪ Q)’

P P
ξ ξ
Q Q

9
7. (P ∪ Q)’ 8. P∩Q∩R 9. (P ∪ Q) ∩ R

ξ P Q P Q
P Q

8. SOALAN BERFORMAT SPM

Contoh:

Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R
dengan keadaan set semesta pada rajah di ruang jawapan ξ sama P ∪ Q ∪ R.

Lorekkan

(a) set P ∩ Q b) set(P’ ∩ R’) ∪ Q ( 3 markah )

a) P ∩ Q

1 markah

P Q R

b) (P’ ∩ R’) ∪ Q

1 markah untuk lorekkan

P Q R

1 markah lagi untuk lorekkan


yang betul
P Q R

10
Latihan 8
a.
• 5
•1 •4 • 7•8
•3 •6
•2 • 10• 10

Gambar rajah Venn di atas menunjukkan persilangan set P dan set Q.


Cari

a) n (P) b) n(Q) c) n (G ∩ H)

b. Diberi set semesta ξ = M ∪ N di mana M = {1,2,3,4} dan


N = {3,4,5,6,7,8,9}.

Cari i) (M ∩ N)’ ii) n (M ∩ N)’

c. Dalam setiap gambar rajah Venn yang berikut, lorekkan rantau


yang mewakili set.

(i) P ∩ Q, (ii) P ∩ R

P Q P Q
R
R R

(iii) Q ∩ R (iv) P ∩ Q ∩ R

P Q P
R
R

d) Diberi set D = {1,2,3,4,7,8}, E {2,4,5,6,7}, F {1,4,6,8,9} dan


G = {10}.

i) Cari persilangan set berikut:

11
a) D ∩ R b) F ∩ G c) D ∩ E ∩ F

e) Diberi bahawa set semesta


ξ
= {21 ≤ x ≤ 36}, x ialah integer]

set A = {x: : x ialah gandaan bagi 3}

set B = {x: : x ialah nombor perdana}

set C = {x : x ialah nombor dengan keadaan x ≤ 31}

a) Senaraikan unsur bagi set B.

b) Cari set A ∪ B ∪ C’.

c) Cari n(B ∩ C).

LATIHAN 9 (SOALAN-SOALAN SPM)

1. SPM 2003, Kertas 1 , No. 32

Diberi set semesta ξ = J ∪ K ∪ L, J ⊂ K, dan K ∩ L = φ , gambar


rajah Venn yang mewakili hubungan itu ialah

A. ξ Cξ
J L
L J
K K

B. ξ D. ξ

L J L
K J
K

12
2. SPM 2003, Kertas 1 No. 33

Rajah di bawah menunjukkan gambar rajah Venn dengan set semesta


ξ = E ∪ F ∪ G.

F
E

G A B C D

Antara kawasan A, B, C dan D yang manakah mewakili set E ∩ F ∩ G”?

3. SPM 2003, Kertas 1, No. 34

Rajah di bawah menunjukkan gambar rajah Venn dengan set semesta


ξ = {Murid Tahun Lima}, set M = {Murid yang membaca akhbar bahasa
Melayu) dan set R = {Murid yang membaca akhbar bahasa Inggeris}.

ξ M R

Diberi n(M) = 80, n(R ) = 104, n( M ∩ R ) = 12 dan bilangan murid yang tidak
membaca mana-mana akhbar itu ialah 4 orang, carikan jumlah murid Tahun
Lima
A. 172 B. 176 C. 196 D. 200

4. SPM 2004, Kertas 1 No. 30


Rajah di bawah ialah gambar rajah Venn yang menunjukkan unsur-unsur
bagi set P, set Q dan set R.

P Q R
• 4
• 5 • 1
• 6 • 3
• 2

Jika set semesta ξ = P ∪ Q ∪ R, maka set Q’ ialah

A. {1,2} C. {1,2,5}

13
B. {3,6} D. {3,4,6}
5. SPM 2004, Kertas 1 , No. 31

Rajah di bawah ialah gambar rajah Venn yang menunjukkan set semesta ξ ,
set P dan set Q.

ξ , Q
P

Kawasan yang berlorek dalam gambar rajah Venn itu mewakili set

A. P’ ∩ Q’ C. P ∩ Q’
B. P’ ∩ Q D. P∩Q

6. SPM 2004, Kertas 1, No. 32

Diberi bahawa set semesta


ξ = (x : 1 ≤ x ≤ 12, x ialah integer),
set P = {2,3,7,},
set Q = { x : x I alah nombor perdana}, dan
set R = { x : x ialah nombor gandaan 4}.

Unsur-unsur bagi set (P ∪ R)’ ∩ Q ialah:

A. 5, 11 C. 2,3,11
B. 1,5,11 D. 2,3,9

7. SPM 2004, Kertas 2, No. 1

Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set A, set B dan set C.
Pada rajah di ruang jawapan, lorekkan

(a) set A ∩ B’,


(b) set A ∪ B ∩ C’. (3 markah)

(a) (b) A B
A B C

14
C
8. SPM 2005, Kertas 1, No. 29.

Antara berikut, gambar rajah Venn yang manakah mewakili set R ⊂ S


dengan keadaan set semesta ξ = R ∪ S’?

A. S B. S
R
R

C. R D. S
S
R R
R

R R
9. SPM 2005 , Kertas 1, No. 30

Rajah di bawah ialah gambar rajah Venn dengan set semesta


ξ = P ∪ Q ∪ R.
R

P Q
C D
A B

Antara kawasan A, B, C dan D, yang manakah mewakili set P’ ∩ Q’ ∩ R?

10. SPM 2005, Kertas 1, N0. 31

Rajah di bawah ialah gambar rajah Venn yang menunjukkan bilangan


unsur dalam set R, set S dan set T.

R S
x-4
3 1
x-3
8 9

15
T

T
5

Diberi bahawa set semesta ξ = R ∪ S ∪ T dan n (S’) = n (S ∩ T).


Carikan nilai x.

A. 5 B. 6 C. 10 D. 11

11. JUN 2004, KERTAS 1, NO. 31

Diberi set semesta ξ = E ∪ F ∪G, set E = {2, 4, 6, 8, 10, 14, 16},


set F = { 2, 4, 6, 8, 10, 12} dan set G = {2, 4, 14}.
Gambar rajah Venn yang manakah menunjukkan hubungan antara set E,
set F dan set G?

A E
F
G

B
F E
G

C
F G E

D F G E

16
12. JUN 2004 KERTAS 1 NO. 32

Diberi set semesta ξ = {x : 1 ≤ x ≤ 10, x ialah integer}, set P = {x : x


ialah nombor ganjil} dan set Q = {x : x ialah nombor perdana}. Unsur-
unsur dalam set P ∩ Q’ ialah

A 1, 3, 5, 7
B 3, 5, 7
C 1, 2, 9
D 1, 9

13 JUN 2004, KERTAS 2, NO. 1

Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R
dengan keadaan set semesta ξ = P ∪ Q ∪ R.

Pada rajah di ruang jawapan, lorekkan

(a) set Q;

(b) set P ∩ (Q ∩ R).

[3 markah]
Jawapan:

(a)
Q
P R

(b)
Q
P R

14. JUN 2005, KERTAS 1, NO 29

17
Diberi set M = { 4, 6 }, senaraikan semua subset bagi M.

A { 4 }, { 6 }
B φ , { 4 }, { 6 }
C { 4 }, { 6 }, {4, 6}
D φ , { 4 }, { 6 }, { 4, 6}

15. JUN 2005 ,KERTAS 1, NO 30

Rajah 14 ialah gambar rajah Venn yang menunjukkan unsur-unsur bagi


set semesta ξ , set P dan set Q.

ξ Q . 7
P
.1 .2
.1
. 5 .6
.3 .4
.8

Rajah 14

Senaraikan semua unsur bagi set P ‘.

A { 5, 6 }
B { 7, 8 }
C { 1, 2, 3, 4 }
D { 5, 6, 7, 8 }

16. JUN 2005 ,KERTAS 1, NO 31

18
Diberi bahawa P = { 3, 4, 5, 6, 7 }, Q = { 6, 8, 10, 14 }, R = { 10, 16, 20 }
dan set semesta ξ = P ∪ Q ∪ R.
Antara gambar rajah Venn berikut, yang manakah menunjukkan
hubungan antara set-set P, Q dan R?

A B
P Q R P Q R

C Q D
P R P Q

17. JUN 2005 ,KERTAS 2 ,NO 1

Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R
dengan keadaan set semesta ξ = P ∪ Q ∪ R.

Pada rajah di ruang jawapan, lorekkan

(a) set P ∩ R ‘

(b) set (P ‘ ∪ Q’) ∩ R.

[3 markah]
Jawapan :

(a) P b)
Q

19