Anda di halaman 1dari 4

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 4

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Tarikh : 12 Julai 2010

Masa : 8.00-9.00 pagi(60minit)

Tahun : Empat Dahlia

Bilangan Murid : 35 orang

Tajuk : Permainan Teka Silang Kata

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

i. Melatih kebolehan berfikir pelajar


ii. Mengukuhkan kebolehan pelajar membaca dan memahami maksud
pembayang
iii. Menambahkan pengetahuan kosa kata pelajar

Fokus Utama:

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila

Aras 1(ii) Mengemukakan soalan dengan kata Tanya dan tanpa kata Tanya unutk
mendapatkan maklumat.

Fokus Sampingan:

8.2 membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk

Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang
diberikan

Kemahiran Bahasa: mendengar dan bertutur, membaca dan menulis


Sistem bahasa: a) tatabahasa: sinonim dan antonim

b) kosa kata:montel,loket,amarah

Pengisian Kurikulum:

a) Ilmu : Pendidikan Sivik


b) Nilai Murni : Bekerjasama, menghormati, bersyukur
c) Kemahiran nilai tambah:
-kemahiran berfikir: menyenaraikan
-kecerdasan pelbagai:verbal-linguistik

Pengetahuan sedia ada: - Murid-murid pernah melihat dan membuat teka silang kata

- Murid telah menguasai sebahagian perbendaharaan kata

Bahan bantu mengajar: Kertas stensilan rajah teka silang kata

Cara Bermain : Berpasangan atau berkumpulan

ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN


PEMBELAJARAN
Set induksi (5 minit) BBM:
TE KA Belon
SI LANG 1. Murid diminta meniup belon
KA TA sehingga pecah dan
mengeluarkan cebisan kertas
1. Guru yang tertulis sukukata yang
memberitahu berkaitan tajuk pelajaran hari ini. Nilai:
tajuk pelajaran 2. Murid menyambung suku kata Kesopanan
hari ini. yang terdapat dalam belon
tersebut.

Pembentukan Langkah Satu (10 minit) BBM:


kumpulan -kertas
1. Murid-murid diminta membentuk stesilan
kumpulan masing-masing
2. Setiap kumpulan terdiri daripada
tujuh orang ahli yang telah
ditetapkan
3. Guru mengedarkan kertas stesilan
teka silang kata kepada setiap
kumpulan

Langkah 2 (25 minit) KB:


Guru menyediakan Penyelesaian
kamus dewan sebagai 1. Guru memberi penerangan masalah
bahan rujukan untuk kepada murid-murid tentang cara-
mencari maksud cara melengkapkan teka silang
perkataan. kata itu. Strategi:
2. Murid-murid diberi masa selama Kontekstual
25 minit untuk melengkapkan teka
silang kata itu Nilai:
-kerjasama
-menghormati

Langkah 3(15 minit) Strategi:


Direktif
1. Guru memilih tiga kumpulan
secara rawak untuk Nilai:
membentangkan jawapan masing- -Kerjasama
masing. -bersyukur
2. Guru menerangkan maksud
perkataan tersebut dan meminta
murid-murid membina ayat
daripada perkataan-perkataan
tersebut sebagai kerja rumah
mereka.

Penutup(5 Minit) BBM:

1.Guru menerapkan nilai-nilai yang Nilai:


diperolehi dalam aktiviti pada hari itu Kerjasama
2.Guru meminta murid membina satu Rajin
ayat bagi setiap perkataanyang
terdapat dalam teka silang kata
dalam buku tatabahasa.