Anda di halaman 1dari 6

PJM 3110 – Pedagogi Pendidikan Jasmani

Apa itu pedagogi?


“Teaching at Harvard in the 1890s, William James defined pedagogy
as "the art and science of teaching". A hundred years later - after
over two decades of reform ranging from curriculum to
administration to testing - education systems, schools and teachers
are focusing again on what matters most: teaching and learning in
classrooms. At the same time, schools face new contexts and
conditions for pedagogy. These include the challenges of rapidly
changing disciplinary fields, the emergence of new knowledge, new
technologies, and the challenges posed by linguistically and
culturally diverse, students. These are difficult and challenging times
- but there is a new spirit of innovation and enterprise in pedagogy
emerging internationally” (Conference on Pedagogy 2005).

Perkataan “pedagogi” berasal daripada perkataan greek


“pedagogue”pendidik/tutor yang mempunyai bakat dan kebolehan
melaksanakan tugas-tugas pengajaran secara berkesan. Pada masa
sekarang perkataan pedagogi bermaksud “sains/seni pengajaran”
yang melibatkan prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah mengajar serta
proses pengajaran.

Mengikut Mok Soon Sang (2002) “pengertian pedagogi boleh


dihuraikan sebagai salah satu bidang ilmu pendidikan yang berkaitan
dengan kajian secara saintifik atas prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah
mengajar, merangkumi proses pengajaran yang optimum” (muka surat
x)

Apakah skop kajian Pedagogi?

Skop kajiannya luas. Skopnya merangkumi segala aspek yang


berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, seperti
pendekatan, kaedah, teknik dan strategi pengajaran dan
pembelajaran, organisasi sekolah dan pengurusan bilik darjah,
kurikulum dan sukatan pelajaran, pengujian dan penilaian, pemulihan
dan pengayaan dsb.
Di institusi pendidikan guru seperti Institiut Pendidikan Sultan Hasanal
Bolkiah , UBD, pedagogi merupakan aspek terpenting dalam kurikulum
perguruan. Ianya dikaji dan dipelajari oleh setiap guru pelatih atau
bakal-bakal guru bagi menguasia kemahiran-kemahiran dan teknik-
tenik berlandaskan teori pengajaran dan pembelajaran dalam bilik
darjah. Penguasaan kemahiran mengajar ini merupakan syarat yang
mutlak bagi membantu seseorang guru dalam manjalankan tugasnya
secara professional.

Mengikut Mok Soon Sang (2001), Diploma Perguruan Malaysia, Kursus


Pedagogi membincangkan topik-topik berikut:

1. Konsep kurikulum dan peranan guru dalam pelaksanaan


kurikulum
2. Strategi Berfikir dan Alat Berfikir
3. Pengurusan bilik darjah sebagai sebuah organisasi,
4. Kominikasi berkesan dalam dan luar bilik darjah
5. Interaksi dalam bilik darjah
6. Pengajaran Mikro I
7. Konsep Pengajaran
8. Model-model Pengajaran
9. Pendekatan, startegi, Kaedah dan Teknik
10. Pengajaran Mikro II
11. Perancangan untuk mengajar
12. Perancangan Penyampaian Pengajaran
13. Perancangan penilaian
14. Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan
15. Perangkaan Asas
16. Pemulihan dan Pengayaan
17. Pendidikan Inklusif
18. Refleksi Pasca Praktikum
19. Penyelidikan Tindakan

Apa dia Pengajaran?


1. aktiviti/ proses berkaitan dengan penyebaran ilmu
pengetahuan/kemahiran
2. meliputi perancangan, pengelolaan, penyampaian, bimbingan
dan penilaian

Apa tujuan mengajar?

2
1. menukar tingkah laku dan kelakuan pelajar melalui perolehan
ilmu pengetahuan
2. usaha menukar tingkah laku dengan latihan/ pelaziman/ teknik
tunjuk ajar/ indoktrinasi

Apakah konsep pengajaran?

1. tingkah laku, kelakuan.


2. ugutan, latihan
3. ancaman fizikal
4. pelaziman
5. pengetahuan/kepercayaan
6. instruksi/mengajar
7. mempropaganda
8. indoktrinasi/bohong/dusta

Konsep Pengajaran dalam bentuk Rajah

PENGAJARAN

Pengetahuan/
Tingkahlaku/ Kelakuan
Kepercayaan

Mengajar Propaganda
Ugutan Latihan

Ancaman
Pelaziman Indoktrinasi Bohong
Fizikal

3
Pengajaran

• Pengajaran berpusatkan guru


• Pengajaran berpusatkan murid
• Pengajaran berpusatkan guru-murid
• Pengajaran sebagai suatu proses komunikasi/interaksi

Apakah perhubungan konsep pengajaran dengan

a) instruksi / arahan
b) latihan
c) indoktrinasi dan
d) pelaziman

• Pengajaran dengan instruksi


• Pengajaran dengan Latihan
• Pengajaran dengan indoktrinasi
• Pengajaran dengan pelaziman

Mengapakah sesetengah indoktrinasi dan pelaziman tidak boleh


dianggap sebagai pengajaran?

• Indoktrinasi bukan pengajaran


• Pelaziman bukan pengajaran

Mengapakah teknik ugutan, ancaman fizikal, mempropaganda dan


membohong tidak sesuai dan tidak patut digunakan dalam aktiviti
pengajaran?

• Teknik ugutan tidak patut digunakan dalam aktiviti pengajaran


• Ancaman fizikal tidak sesuai dan tidak patut digunakan dalam
aktiviti pengajaran
• Mempropaganda tidak sesuai dan tidak patut digunakan dalam
aktiviti pengajaran
• Membohong tidak sesuai dan tidak patut digunakan dalam
aktiviti pengajaran

Apakah perbezaan di antara konsep:

• tingkahlaku dengan kelakuan


• pengetahuan dengan kepercayaan?

4
Tingkah laku dengan kelakuan ialah…….

• tingkah laku berkaitan dengan ugutan dan ancaman fizikal


• kelakuan berkaitan dengan latihan dan pelaziman

Pengetahuan dengan kepercayaan ialah……

• pengetahuan berkaitan dengan mengetahui/menyedari hasil


daripada kognisi, instruksi, mengajar atau indokrinasi.
• Kepercayaan mengandungi kekurangan bukti yang sah
Apakah tujuan utama pengajaran?

• Tujuan utama pengajaran ialah menghasilkan pembelajaran


dengan membentuk perubahan tingkah laku dari satu tahap
yang rendah ke suatu tahap yang lebih tinggi.
• Tugas pengajar membekalkan motivasi sebagai ransangan untuk
menimbulkan minat murid dan menggerakkan mereka belajar

Pembelajaran

• Erti pembelajaran ialah…….perubahan tingkah laku iaitu


kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan; Perubahan tingkah
laku ini tidak termasuk perubahan yang disebabkan proses
pertumbuhan

• Kaitan pengajaran dengan pembelajaran ialah…….


o Pengajaran mewujudkan aktiviti pembelajaran
o Kemahiran pengajaran memudahkan pembelajaran
o Aktiviti pengajaran meransangkan murid supaya belajar
o Pengajaran meransangkan pembelajaran
o Pengajaran mewujudkan situasi pembelajaran yang
berkesan.

5
Disusun Oleh :
AHMAD RODZLI BIN HASHIM, PJK
Jabatan Pendidikan Jasmani Kesihatan
IPG Kampus Tuanku Bainun.
2010