Anda di halaman 1dari 1

DOA SEMPENA MAJLIS PENUTUP KURSUS/SEMINAR/BENGKEL

‫الر ِح ْي ِم‬
َّ ‫الر ْح َم ِن‬
َّ ‫هللا‬
ِ ‫ِب ْس ِم‬
‫الُم عََلى‬
َ ‫الس‬
َّ ‫الة َُو‬َ َّ‫ وَالص‬، ‫ات‬ ُ ‫ـح‬
َ ‫ي بِنِْعَمِتِه تَتِّم ُالصَِّال‬
ْ ‫الذ‬
ِ ِ‫ْالـحَْمُد هلل‬
.‫ن‬َ ْ‫ـمِعي‬
َ ْ‫حابهِ أج‬ َ ‫أص‬
ْ ‫عَلى َءأِلِه َو‬ َ َ‫ن و‬ َ ‫سْوِلنَا األمِْي‬
ُ ‫َر‬
Ya Allah Engkaulah Penguasa Langit dan bumi serta pebendaharaan antara kedua-
duanya .
Ya Allah kami merafakkan kesyukuran di atas keizinan-Mu untuk kami berkampung
selama ( 3 hari ) dalam (Kursus audit rekod perubatan) . Kami juga bersyukur kerana
Engkau mengizinkan kami menghadirkan diri , emosi dan roh kami sehingga dapat
menyelesaikan kursus ini dengan jayanya .
Ya Allah Bagi-Mu segala puji dan puja ,
Kurniakanlah kami lisan yang lembut basah ,mengingati dan menyebut nama-Mu ,
hati yang penuh segar mensyukuri nikmat-Mu serta badan yang ringan
menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu.
Ya Munzilar Rahmat wa Ya Fatihal Barakat ,
Kembangkanlah lembayung dan gelombang rahmat-Mu kepada kami , ibu bapa
kami , keluarga dan anak-anak kami , guru-guru kami , anak-anak didik kami di
sekolah , sahabat-sahabat seperjuangan dalam bidang pendidikan .
Ya Allah , Qaadhial Hajat ,
Tika dan saat ini kami hulurkan tangan kehambaan yang penuh dengan noda dan
dosa serta tangan penuh dengan pengharapan ,
Sesungguhnya kami berlumuran dengan dosa , maka ampunkanlah dosa-dosa kami
Sesungguhnya kami lemah dalam sendirian , maka kuatkanlah kami dan Islam
dalam amal jamai’e dan kolektif ;
Sesungguhnya kesabaran kami punya batasnya , maka kurniakanlah kami nikmat
kesabaran seumpama sabarnya Nabi-nabi Ulul’azmi ;
Sesungguhnya kami amat cenderung untuk mengutamakan diri kami , maka didiklah
hati kami untuk mengutamakan keperluan saudara-saudara seagama kami
sebagaimana Kekasih-Mu mendidik para sahabat baginda berbuat demikian;
Sesungguhnya hati kami juga sentiasa berbolak balik dan bercerai berai , maka
satukanlah hati-hati kami dan berikanlah kami ruang dan masa untuk bantu-
membantu dalam menegakkan amal makruf dan nahi mungkar .

ً ‫ َو َت َف ُّر َقـَ َنا مِنْ َب ْع ِد ِه َت َف ُّرقا‬، ‫اج َعلْ َج ْم َع َنا ه ََذا َج ْم ًعا َم ْر ُح ْو ًما‬ ْ ‫اَل َّل ُه َّم‬
َ‫شقِ ًّيا َوال‬ َ ‫ َوالَ َت ْج َع ِل ال َّل ُه َّم فِ ْي َنا َوالَ َم َع َنا َوالَ َمنْ َي ْت َب ُع َناـ‬، ‫ص ْو ًما‬ ُ ‫َم ْع‬
. ‫َم ْط ُر ْودًا َوالَ َم ْح ُر ْو ًما‬
ِ ‫اب ال َّنار‬ َ ‫س َنة ًَوقِ َنا َع َذ‬ َ ‫س َنة ً َوفِي األخ َِر ِة َح‬ َ ‫َر َّب َنا َءا ِت َنا فِي ال ُّد ْن َيا َح‬
‫ َوا ْل َح ْم ُدهَّلِل ِ َر ِّب‬، ‫س َّل َم‬ َ ‫ص ْح ِب ِه َو‬ َ ‫ص َّلى هللاُ َع َلى ُم َح َّم ٍد َو َع َلى َءالِ ِه َو‬ َ ‫َو‬
َ‫العا َل ِم ْين‬
َ

Anda mungkin juga menyukai