Anda di halaman 1dari 36

NOTA PERTEMUAN BERSEMUKA KEDUA PJJ

Adi Yasran Abdul Aziz


PPL UPM

1
KANDUNGAN
Unit 4: Kaedah Mengeja Jawi
Kaedah Diftong
Bunyi Glotis
Kaedah Huruf Tertentu - Dal, Hamzah, Ta, Alif di Akhir
Kata,
Bunyi ke atas Halus
Kaedah Kata Dasar yang Lebih Daripada Dua Suku Kata
Kaedah Geluncuran
Kaedah Gelinciran
Kata Gabungan (Majmuk)
Kata Ulang

2
KANDUNGAN
Homograf
Kata Pinjaman
Kata Berimbuhan (Terbitan)
Partikel
Kata ganti Singkat
Akronim (tambahan)

3
6.1 KAEDAH DIFTONG
Dalam sistem ejaan Jawi terdapat tiga bentuk diftong
yang digunakan iaitu /ai/, /au/ dan /oi/. Dengan
adanya sistem ejaan Jawi baru, kegelisahan para
pengguna dapat diselesaikan. Sebelum ini, sistem
mengeja bagi beberapa perkataan Jawi disama eja.

4
Perbezaan kaedah ejaan diftong baru dan lama

Ejaan Baharu Ejaan Lama


Bakau ‫باكاو‬ Bakau/Baku ‫باكو‬
Bajau ‫باجاو‬ Bajau/Baju ‫باجو‬
Engkau ‫اڠكاو‬ Engkau/Engku ‫اڠكو‬
Gerai ‫ڬراي‬ Gerai/Geri ‫ڬري‬
Gulai ‫ڬوالي‬ Gulai/Guli ‫ڬولي‬
Jelai ‫جالي‬ Jelai/Jeli ‫جلي‬
Julai ‫جوالي‬ Julai/Juli ‫جولي‬
Lampau ‫لمڤاو‬ Lampau/Lampu ‫لمڤو‬
Petai ‫ڤتاي‬ Petai/Peti ‫ڤتي‬
Rantai ‫رنتاي‬ Rantai/Ranti ‫رنتي‬
5
BUNYI GLOTIS 6.2

Semua perkataan bahasa Melayu yang diakhiri dengan hentian


glotal
.akan dieja dengan menggunakan huruf qaf

Adik ‫اديق‬
Baik ‫باءيق‬
Cabik ‫چابيق‬
Daik ‫داءيق‬
Emak ‫امق‬
Gagak ‫ڬا ڬ ق‬
Herdik ‫هرديق‬
Jentik ‫جنتيق‬
6
6.3 MENGEJA DARIPADA HURUF-HURUF TERTENTU

Huruf-huruf Berbunyi Ke Atas Halus /e/

 Semua huruf Jawi boleh berbunyi sendiri tanpa


bantuan huruf saksi iaitu bunyi ke atas halus.
 Misalnya, huruf alif selain berbunyi /a/ seperti
dalam perkataan anak, ia juga boleh berbunyi /e/
seperti dalam perkataan emak.
 Sungguhpun begitu 20 huruf sahaja lazim
digunakan.

7
Contoh Huruf Berbunyi Ke Atas Halus /e/

Alif /e/ - emak - ‫مق ا‬G‫ا‬


Ba /be/ - betul ‫ بتول‬- ‫ب‬
Ta /te/ - telur ‫ تلور‬- ‫ت‬
Sa /se/ - selasa ‫ ثالث‬- ‫ث‬
Jim /je/ - jemu ‫ جمو‬- ‫ج‬
Ca /ce/ - celah ‫ چله‬- ‫چ‬
Dal /de/ - dekat ‫ دكت‬- ‫د‬
Ra /re/ - resah ‫ رسه‬- ‫ر‬
Sin /se/ - senang ‫ سنڠ‬- ‫س‬
Nga /nge/ - ngeri ‫ ڠري‬- ‫ڠ‬
8
Contoh Huruf Berbunyi Ke Atas Halus /e/

Pa /pe/ - petang ‫ ڤتڠ‬- ‫ڤ‬


Qaf /ke/ - Kedah ‫ قدح‬- ‫ق‬
Kaf /ke/ - keras ‫ كرس‬- ‫ك‬
Ga /ge/ - gelap ‫ ڬلڤ‬- ‫ڬ‬
Lam /le/ - lemas ‫ لمس‬- ‫ل‬
Mim /me/ - menang ‫ منڠ‬- ‫م‬
Nun /ne/ - negeri ‫ نڬري‬- ‫ن‬
Wau /we/ - wewenang ‫ وونڠ‬- ‫و‬
Ha /he/ - helang ‫ هلڠ‬- ‫ه‬
Nya /nye/ - nyenyak ‫ ڽڽق‬- ‫ڽ‬

9
6.5 KAEDAH GELINCIRAN
Bunyi gelinciran ini terjadi apabila vokal /a/ diikuti
oleh vokal /u/ atau /i/ bertemu tanpa dibatasi dengan
huruf konsonan.
Bagi mengelakkan kekeliruan dalam sistem ejaan
Jawi, perkataan yang mempunyai huruf vokal yang
sedemikian hendaklah ditambah huruf hamzah
sebelum huruf wau atau ya.

10
Contoh Kaedah Gelinciran
Dengan Hamzah Tanpa Hamzah
Laut ‫الءوت‬ Lawat ‫الوت‬
Sauh ‫ساءوه‬ Sawah ‫ساوه‬
Pauh ‫ڤاءوه‬ Pawah ‫ڤاوه‬
Jauh ‫جاءوه‬ Jawah ‫جاوه‬
Lauk ‫الءوق‬ Lawak ‫الوق‬
Laun ‫الءون‬ Lawan ‫الون‬
Laung ‫الءوڠ‬ Lawang ‫الوڠ‬
Daik ‫داءيق‬ Dayak ‫دايق‬

11
6.6 KATA GABUNGAN
 Kata gabungan (kata majmuk) bebas yang
membentuk rangkai kata umum, rangkai kata
istilah khusus ditulis terpisah antara satu sama
lain.
 Kata gabungan yang ditulis serangkai sebagai
bentuk yang telah mantap dalam ejaan Rumi,
ditulis serangkai juga dalam ejaan Jawi.

12
Kata gabungan yang ditulis terpisah

Sama ada ‫سام اد‬


Temu duga ‫تمو دوڬ‬
Tengah hari ‫تڠه هاري‬
Hari raya ‫هاري راي‬
Jalan raya ‫جالن راي‬
Jual beli ‫جوال بلي‬
Kapal terbang ‫كاڤل تربڠ‬
Seberang Prai ‫سبرڠ ڤراي‬
Tuan guru ‫توان ڬورو‬
Yang berhormat ‫يڠ برحرمة‬
13
Kata gabungan yang ditulis serangkai

Pesuruhjaya ‫ڤسوروهجاي‬
Setiausaha ‫ستياءوسها‬
Sukarela ‫سكاريال‬
Suruhanjaya ‫سوروهنجاي‬
Antarabangsa ‫انتارابڠسا‬
Bumiputera ‫بوميڤوترا‬
Jawatankuasa ‫جاوتنكواس‬
Kakitangan ‫كاكيتاڠن‬
Warganegara ‫ورڬانڬارا‬
Darihal ‫دريحال‬
14
Kata gabungan yang ditambah huruf saksi

Adalah ‫اد‬ ‫ اداله‬-


Warganegara ‫ ورڬ‬- ‫ورڬانڬارا‬
Anekarama ‫ انيك‬- ‫انيكاراما‬
Dukacita ‫ دوك‬- ‫دوكاچيتا‬
Sukarela ‫ سوكاريال سوك‬-

15
6.7 KATA ULANG
Ada tiga cara menulis perkataan berganda
dalam tulisan Jawi.
 Pengulangan penuh – ditulis angka dua (٢) selepas
kata dasar.
 Pengulangan bebas – ditulis penuh dengan
menggunakan tanda sempang.
 Pengulangan separa – ditulis penuh.

16
Pengulangan penuh

Alang-alang ٢‫الڠ‬
Baring-baring ٢‫باريڠ‬
Cantik-cantik ٢‫چنتيق‬
Dalam-dalam ٢‫دالم‬

17
Pengulangan bebas

Anak-pinak ‫ڤينق‬-‫انق‬
Satu-satunya ‫ساتوڽ‬-‫ساتو‬
Besar-besaran ‫بسرن‬-‫بسر‬
Berjalan-jalan ‫جالن‬-‫برجالن‬

18
Pengulangan separa

Bebunga ‫ببوڠا‬
Bebenang ‫ببنڠ‬
Cecair ‫چچاءير‬
Dedaun ‫دداءون‬
Gegendang ‫ڬڬندڠ‬
Jejari ‫ججاري‬
Kekupu ‫ككوڤو‬
Lelaki ‫لالكي‬
Rerama ‫رراما‬
Bebola ‫ببوال‬
19
6.8 HOMOGRAF
Sila rujuk modul hlm. 107-108
Contoh homograf tidak hakiki hanya sampai kepada
contoh ‘lantung’ dan ‘lentung’.

20
6.9 KATA PINJAMAN
6.9.1 BAHASA ARAB DAN ISTILAH AGAMA
Ada dua sistem mengeja kata-kata pinjaman ini,
iaitu:
 Kata bahasa Arab yang menjadi istilah agama
hendaklah dieja seperti ejaan asalnya.
 Kata-kata bahasa Arab yang lazim digunakan
dieja menurut bahasa Melayu

21
Kata bahasa Arab yang menjadi istilah agama

Haram ‫حرام‬
Ikhlas ‫اخالص‬
Jihad ‫جهاد‬
Khalifah ‫خليفة‬
Lafaz ‫لفظ‬
Nikmat ‫نعمة‬
Rukuk ‫ركوع‬
Sujud ‫سجود‬
Syahid ‫شهيد‬
Tauhid ‫توحيد‬
Umrah ‫عمرة‬

22
Kata bahasa Arab yang menjadi istilah agama (samb.)
Hukum ‫حكوم‬
Isyak ‫عشاء‬
Kubur ‫قبور‬
Mubaligh ‫مبلغ‬
Qiblat ‫قبلة‬
Sai ‫سعي‬
Syaitan ‫شيطان‬
Talak ‫طالق‬
Wasiat ‫وصية‬

23
Kata-kata bahasa Arab yang lazim

Ahli ‫اهلي‬
Hakim ‫حاكيم‬
Sabun ‫سابون‬
Waktu ‫وقتو‬
Ziarah ‫زياره‬
Zalim ‫ظاليم‬
Izin ‫ايذين‬

24
6.9.2 KATA PINJAMAN BAHASA INGGERIS

Kata pinjaman daripada bahasa asing, khususnya


bahasa Inggeris hendaklah dikekalkan bentuk
bunyinya serta sedikit penyelarasan dengan kaedah
ejaan bahasa Melayu.
Bunyi glotal dilambangkan dengan huruf kaf seperti
perkataan abstrak - ‫بسترك‬G‫ا‬.

25
6.10 KATA BERIMBUHAN
Dalam Modul, perbincangan kata berimbuhan
merangkumi kaedah mengeja partikel dan kata ganti
singkat.
Sila rujuk modul hlm. 117-161.

26
:Penulisan Akronim dan Singkatan
Huruf Rumi dalam Ejaan Jawi
Huruf Rumi Sebutan/Nama
dalam Jawi
a ‫أي‬
b ‫بي‬
c ‫سي‬
d ‫دي‬
e ‫إي‬
f ‫ايف‬
g ‫جي‬

27
Penulisan Akronim dan Singkatan:
Huruf Rumi dalam Ejaan Jawi
Huruf Rumi Sebutan/Nama
dalam Jawi
h ‫ايچ‬
i ‫اءي‬
j ‫جي‬
k ‫كي‬
l ‫ايل‬
m ‫عيم‬
n ‫اين‬

28
Penulisan Akronim dan Singkatan:
Huruf Rumi dalam Ejaan Jawi
Huruf Rumi Sebutan/Nama
dalam Jawi
o ‫او‬
p ‫ڤي‬
q ‫قيو‬
r ‫ار‬
s ‫ايس‬
t ‫تي‬
u ‫يو‬

29
Penulisan Akronim dan Singkatan:
Huruf Rumi dalam Ejaan Jawi
Huruf Rumi Sebutan/Nama
dalam Jawi
v ‫ۏي‬

w ‫دبليو‬

x ‫ايك س‬

y ‫واي‬

z ‫زيت‬

30
Penulisan Akronim dan Singkatan:
Huruf Rumi dalam Ejaan Jawi
Nama khas yang berupa nama jawatan, pangkat, gelaran
dan nama khas bukan nama diri yang lain sedapat
mungkin ditulis dalam bentuk kata dan ejaan yang
:penuh.  Contohnya

‫ڤروفيسسور‬ profesor
‫ڤردان منتري‬ Perdana Menteri (P.M.)
‫كتوا ڤڠاره‬ Ketua Pengarah (K.P.)
‫كتوا ستياءوسها‬ Ketua Setiausaha (K.S.U.)
‫تنترا اودارا دراج مليسيا‬ Tentera Udara Diraja Malaysia
(TUDM)

31
Penulisan Akronim dan Singkatan:
Huruf Rumi dalam Ejaan Jawi
Singkatan inisialisme bagi nama jabatan, organisasi,
pertubuhan, syarikat dan seumpamanya serta singkatan
inisialisme bagi nama jawatan, pangkat, gelaran dan
seumpamanya dalam bahasa Melayu (yang dilafazkan huruf
demi huruf) ditulis dengan menggunakan huruf dalam abjad
Jawi dan dibubuh tanda titik selepas setiap huruf tersebut.
:Contohnya
‫ م‬.‫ د‬.‫ او‬.‫ت‬ TUDM
‫ س‬.‫ م‬.‫ ﭫ‬.‫ڬ‬ GPMS
‫ ب‬.‫ ﭫ‬.‫ﭫ‬ PBB

32
Penulisan Akronim dan Singkatan:
Huruf Rumi dalam Ejaan Jawi
Singkatan inisialisme bagi nama jabatan, organisasi,
pertubuhan, syarikat dan seumpamanya serta singkatan
inisialisme bagi nama jawatan, pangkat, gelaran dan
seumpamanya dalam bahasa Inggeris (yang dilafazkan
huruf demi huruf) ditulis dengan menggunakan sebutan
atau nama huruf dalam abjad Rumi yang ditulis Jawi dan
dibubuh tanda titik selepas setiap huruf tersebut.
:Contohnya
‫ أي‬.‫ سي‬.‫عيم‬ MCA
‫ او‬.‫ ايل‬.‫ڤي‬ PLO
‫ إي‬.‫ ايس‬.‫ ايل‬.‫كي‬ KLSE

33
Penulisan Akronim dan Singkatan:
Huruf Rumi dalam Ejaan Jawi
Akronim nama khas atau akronim kata umum dalam
bahasa Melayu atau dalam bahasa Inggeris (yang
dilafazkan sebagai kata) boleh ditulis lengkap sebagai
:kata. Contohnya

‫ڤاس‬ Pas

‫ايكيم‬ IKIM

‫ڤيترونس‬ Petronas

‫يونيسكو‬ UNESCO

34
NOTA TAMBAHAN
Sebagai tambahan kepada nota ini dan modul
tambahan, pelajar dinasihatkan supaya merujuk
Daftar Kata Bahasa Melayu Rumi-Sebutan Jawi
Edisi Kedua (2008) terbitan Dewan Bahasa dan
Pustaka.

35
“Semoga Berjaya”

36