Anda di halaman 1dari 2

Kompleks Kementerian Kewangan

No.5, Persiaran Perdana


Presint 2
62592 PUTRAJAYA
Tel. : 03-88823333
Telefaks : 03-88824224
Ketua Setiausaha Perbendaharaan
Telex : FEDTRY MA 30242
(Secretary General of 'Tieasury) Laman Web : www. treasury.gov.my

BS(l.30)4/5/2-8 JD. 6 (sk)( 5 )

Semua Pegawai Pengawal,

Y .Bhg. Tan SrilDato' SrilDatu WDato'lDatin~~uanlPuan.

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI PENYATA KEVVANGAN


KERAJAAN PERSEKUTUAN TAHUN 2008

Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas.

2. Untuk makluman Y.Bhg. Tan SrilDato' SrilDatuk/Dato'lDatinlTuan/


Puan, Jabatan Audit Negara (JAN) sedang di perinykat alchir penyeaiaan
Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewanyan Kerajaan
Persekutuan Tahun 2008 sebelum dibentangkan ke Parlimen. Laporan
Ketua Audit tersebut mengandungi ringkasan penting hasil daripada perincian
penernuan audit dalam Laporan Pengauditan Penyata Kewangan Kerajaan
Persekutuan Tahun 2008 Bagi Perbelanjaan Mengurus dzn Pembangunan
yang dikeluarkan oleh jabatan tersebut masing-masing pada 6 Mei 2009 dan
14 Mei 2009 yang lalu.

3. Adalah didapati isu-isu berkaitan pengurusan kewangan yang hampir


sama dibangkitkan pada tahun-tahun sebelumnya dilaporkan masih terus
berlaku. Isu-isu tersebut antaranya ialah perbelanjaan tanpalrnelebihi
peruntukan, peruntukan diterima tidak dibelanjakan langsung, tambahlpindah
peruntukan tidak dibelanjakan, kredit perbelanjaan denganltanpa peruntukan,
tunggakan bayaran bil, perbelanjaan sebenar RMK-9 dibuat tanpalmelebihi
anggaran harga projek danlatau anggaran RMK-9, peruntukan dibelanjakan
kurang 50% dan sebagainya.

4. Kementerian Kewangan memandang serius penemuan-penemuan


audit tersebut memandangkan isu-isu yang dibangkitkan berlaku setiap
tahun. Ini rnenggambarkan wujudnya ketidakseriusan dan kelemahan
yang berterusan daripada segi perancangan, pengurusan dan
pemantauan perbelanjaan di peringkat kementerianljabatanlagensi. la juga
jelas menunjukkan bahawa peraturan dan tatacara kewangan tertentu telah
diabaikan atau gagal dipatuhi. Sebagaimana Y-Bhg. Tan SrilDato' SrilDatukl
Dato'lDatinlTuanlPuan sedia maklurn, adalah menjadi tanggungjawab
Pegawai Pengawal untuk memastikan pengurusan kewangan
kementerianljabatanlagensi masing-masing mematuhi semua peraturan
kewangan dan pekeliling perbendaharaan yang berkuat kuasa semasa.
Sekiranya perkara ini tidak dilaksanakan, Pegawai Pengawal atau pegawai
yang bertanggungjawab boleh dikenakan tindakan surcaj.

5. Sehubungan itu, Y.Bhg. Tan SrilDatoYSrilDatuk/Dato'lDatin/TuanlPuan


diminta memberi perhatian dan mengambil tindakan sewajarnya bagi
memastikan setiap isu yang dibangkitkan berkaitan dengan
kementerianljabatanlagensi masing-masing diarnbil tindakan dan teguran
audit yang sedemikian tidak berulang pada masa hadapan. Pihak Y.Bhg.
Tan SrilDato' SrilDatuk/Dato'lDatin~~uanlPuan juga hendaklah memastikan
langkah-langkah penguatkuasaan dan pematuhan terhadap peraturan dan
tatacara kewangan dilaksanakan di setiap peringkat yang melibatkan
pengurusan kewangan kementerianljabatanlagensi masing-masing .

Sekian, teri~nakasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

(Tan Sri Dr. Wan Abdul ~ z i & a n Abdullah)