Aturipun Panata Cara Bade Pambagyaharjo Pahargyan Lamaran

Para lenggah kakung sumawana putrid, ingkang sinuba ing pakurmatan, raos bombing miwah mongkoking manah, panjenenganipun Bp. ………………………. sekalihan ingkang mengku gati mboten saged nggambaraken ing mriki, madyaning pahargyan ing kalenggahan punika ing sedya badhe hangaturaken pambagya harja wonten ngarsa panjenengan. Awit saking bombonging manah anggenya badhe matur among kandheg wonten samadyaning jangga, ingkang punika minangka sulih salira ingkang piniji nun inggih panjenenganipun Bp. …………… wekdal kasumanggakaken, sumangga nun.