Anda di halaman 1dari 22

(A).

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


(KSSR)

Latar Belakang

1. Gagasan ke 3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan


Agung UMNO 2006 – menuntut supaya pendidikan Negara memberi
penekanan kepada :
 Pembangunan modal insan
 Penghasilan pelajar celik minda
 Pembentukan warganegara yang menguasai ilmu, kemahiran
dan maklumat
 Program yang membangunkan akal manusia dalam melahirkan
insan Ulul al-bab.

2. Teras ke 2 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan:


 Dasar – membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan
dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni.
 Matlamat – memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat
menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi, menerap
nilai

3. Oleh itu, kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan


kurikulum yang holistik dan sentiasa releven bagi melahirkan modal insan
yang seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan.

Sejarah Kurikulum Sekolah Rendah

1983 - Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)

1993 - Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)

2003 - KBSR (semakan)

2011 - Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)


Transformasi Kurikulum
Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum
persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi,
kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan
pengurusan kurikulum di sekolah.

BENTU
BAHAN K ORGANISASI

PENGURUSAN
KURIKULUM
KSSR KANDUNGA
N

PENTAKSIRAN PERUNTUKAN
MASA
PEDAGOGI

Hasrat Pendidikan
- Falsafah Pendidikan Kebangsaan - Cabaran Abad Ke-21

- Dasar Pendidikan Kebangsaan - Model Baru Ekonomi (MBE)

- Wawasan 2020 - Teori Pembelajaran

- Rangka Rancangan Jangka Panjang - 4 Pillars of Education

Murid yang seimbang dari segi intelek,


rohani, jasmani dan emosi: ‘Global Player’:
Daya Saing
Berilmu Pengetahuan
Berketrampilan Daya Tahan
Percaya kepada Tuhan Kemahiran
Berakhlak Mulia Berkomunikasi
Berkeyakinan Jati Diri
‘Independent learner’
Warga Negara Bertanggung Pekerja Berilmu:
jawab :
Inovatif
Berbudi Kreatif
Bersatu padu Dahagakan Ilmu
Patriotik Menguasai Kemahiran
Adil Teknologi Maklumat &
Penyayang Komunikasi
Berbakti Creator of Technology
Belajar Sepanjang Hayat

CIRI MODAL INSAN (SEKOLAH RENDAH)


Pada akhir peringkat pendidikan rendah, murid perlu mempunyai kemahiran asas
untuk kehidupan seharian. Antara kemahiran asas tersebut adalah seperti berikut:

 Penguasaan kemahiran asas – membaca, menulis dan mengira


 Kemahiran menaakul, kreatif dan inovatif
 Kesedaran kesejahteraan diri (fizikal dan mental)
 Percaya kepada tuhan, berakhlak mulia dan amalan nilai murni
 Jati diri dan semangat patriotisme
 Memahami dan menghayati budaya nasional

KONSEP KURIKULUM TRANSFORMASI SEKOLAH RENDAH

 Berteraskan Falsafah Pendidikan Negara (FPN)

 Berasaskan Prinsip KBSR:

- Pendekatan bersepadu
- Perkembangan individu secara menyeluruh
- Peluang dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid
- Pendidikan seumur hidup
BENTUK KURIKULUM TRANSFORMASI

Komunikasi - Penggabungjalinan kemahiran bahasa secara lisan dan


bukan lisan semasa berinteraksi

Sains & Teknologi - Penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap


saintifik
Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik
Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan
teknologi

Perkembangan Fizikal & Estetika - Perkembangan jasmani dan kesihatan


untuk kesejahteraan diri
Pemupukan daya imaginasi,
kreativiti, bakat dan apresiasi

Kerohanian, Sikap & Nilai - Penghayatan amalan agama, kepercayaan,


sikap dan nilai

Kemanusiaan - Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan


alam sekitar setempat, negara dan global

Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan

Keterampilan Diri - Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui


aktiviti kurikulum dan kokurikulum

KEMAHIRAN NILAI TAMBAH /


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)
KURIKULUM BERASASKAN STANDARD
Kurikulum Transformasi Sekolah Rendah digubal berasaskan
standard kandungan dan standard pembelajaran

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Penyataan spesifik tentang perkara Satu penetapan kriteria atau


yang murid patut ketahui dan boleh indikator kualiti pembelajaran dan
lakukan dalam suatu tempoh pencapaian yang boleh diukur bagi
persekolahan merangkumi aspek setiap standard kandungan.
pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Contoh Standard Kandungan & Standard Pembelajaran

Standard Kandungan Standard Pembelajaran


Bahasa Malaysia Bahasa Malaysia
Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan
memberi respon terhadap sesuatu memberikan respons dengan
arahan, soalan dan pesanan yang betul secara lisan terhadap
didengar dengan betul pelbagai soalan bercapah.
Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris
Able to express personal Able to respond to:
response to literary texts a. Book covers
b. Pictures in books
c. Characters
with guidance
Matematik Matematik
Menama dan menentukan nilai Menamakan nombor hingga
nombor 100:
a. Membilang objek dalam
kumpulan.
b. Menamakan nombor bagi
kumpulan objek sebagai
mewakili kuantiti.
Mengapa Standard?
• Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan.
• Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas.
• Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning).
• Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran.
• Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah .

Organisasi KSSR Tahap I dan Peruntukan Masa

MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)

MODUL
SK SJKC
SJKT

MODUL TERAS ASAS

1 Bahasa Malaysia 360 300 300

2 Bahasa Inggeris 300 150 150

Bahasa Cina 360


3
Bahasa Tamil 360

Pendidikan Islam
4 180 120 120
Pendidikan Moral

5 Pendidikan Jasmani 60 60 60

6 Pendidikan Kesihatan 30 30 30

7 Matematik 180 180 180

MODUL TERAS TEMA


Dunia Seni Visual 60 60 60

8 Dunia Muzik 30 30 30

Dunia Sains dan Teknologi 60 60 60

MODUL ELEKTIF

9 BCSK/BTSK/B. Arab/B. Iban* 90

Perhimpunan 30 30 30

Jumlah 1380 1380 1380

Bahan Kurikulum

1. Dokumen Kurikulum 2. Buku Teks

• Standard Kandungan • Berpendekatan Modular


• Standard Pembelajaran

Pedagogi

Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar


Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri
Pembelajaran Akses Kendiri Pembelanjaran Secara Konteksual
Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pengajaran Berasaskan Masa Depan
Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komuinikasi (TMK)
Pentaksiran P&P

 Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan


pencapaian murid dalam pembelajaran

 Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai

 Bersifat autentik dan holistik

Kesimpulan

 Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar


lebih relevan dengan cabaran masa kini dan
abad ke-21;

 Guru memainkan peranan yang penting bagi


mengupayakan P&P yang berkesan; dan

 Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan


komitmen menyeluruh daripada semua pihak
termasuk penggubal dasar, pengurus
kurikulum, ibu bapa serta pihak
berkepentingan

(B). LAWATAN PENYELIAAN & PEMANTAUAN BERKELOMPOK


SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN
A. Modus Operandi
1. Semua pegawai dibahagikan kepada 2 kumpulan dan diketuai oleh :-
Kumpulan A - Tuan Mohd. Isah Bin Ismail - Ketua Sektor Pengurusan
Akademik

Kumpulan B - En. Mohd. Saflan Bin Abd, Manaf - Ketua Unit Kurikulum

(senarai lengkap dilampir)

2. Setiap kumpulan terdapat seorang penolong ketua, jika ketua kumpulan tidak dapat
hadir secara automatik penolong akan mengambil alih tugas ketua.

3. Urusetia setiap kumpulan dilantik secara bergilir.

4. Urusetia diminta menghubungi pihak sekolah yang akan dilawati selewat-lewatnya 2


minggu sebelum tarikh lawatan. Hubungi ketua dan ahli dalam kumpulan sebagai
peringatan. Surat menyurat diuruskan oleh setiausaha.

5. Urusetia perlu mendapatkan sampul kecil dari setiausaha yang mengandungi :-


i. Senarai kehadiran pegawai
ii. Borang rumusan pemantauan
iii. Borang pencerapan P & P guru
 Instrumen penyeliaan dan pemantauan – gunakan instrument bidang masing-
masing

6. Semua pegawai diminta berada di sekolah selewat-lewatnya jam 8.30 pagi dan melapor
kepada Guru besar atau Pengetua.

7. Sessi lawatan boleh dimulakan dengan taklimat pihak sekolah atau ketua kumpulan-
jika ada atau jika perlu

8. Pemantauan & penyeliaan dijalankan

9. Semua ahli lawatan memberikan pelaporan kepada ketua. Pelaporan dibuat oleh ketua
dan ahli rombongan kepada pentadbir sekolah dan jika perlu kepada semua guru.

10. Urusetia diminta memulangkan sampul kecil yang semua borang lengkap berserta
rumusan pelaporan kepada setiausaha selewat-lewatnya selepas 2 minggu tarikh
pemantauan.

11. Setiausaha akan menghantar salinan rumusan pelaporan kepada :-


- Ketua Sektor Pengurusan Akademik
- Guru besar / Pengetua sekolah berkenaan
*pihak sekolah perlu memberi tindak balas kepada Unit Kurikulum
JPNS dalam masa 2 minggu selepas pelaporan diserahkan.

- Fail LPPBSPA
-
Senarai Tugasan

Bil Pegawai yang terlibat Aspek yang dipantau Catatan

1 Ketua Kumpulan Fail Jawatan Kuasa Kurikulum

Buku Rekod Mengajar Guru Besar atau


Pengetua

Rekod penghantaran Buku Rekod Mengajar


guru

Rekod Kehadiran guru

Pelan Strategik sekolah

2 Penolong Ketua Kumpulan Buku Rekod Mengajar GPK ( Akademik,


HEM, Koko )

Fail Pencerapan P & P

Fail Latihan Perkembangan Staf

Fail Peperiksaan Dalaman & Awam

Fail Semakan Buku Latihan & Buku Nota

Jadual waktu Kelas & Persendirian

3 Pegawai Akademik lain Pencerapan P & P

Buku Rekod Mengajar Guru Mata pelajaran

Fail Panitia Mata pelajaran

Buku Nota & Latihan murid


Bengkel / Makmal / Bilik-bilik Khas

Kelas Pra sekolah

Kelas Pemulihan Khas / Pemulihan

Program-program Khas KPM & JPNS

- KRK

- LINUS

- STF

- PROBIM / PROTIM

- dan lain-lain

ANALISIS BILANGAN SEKOLAH DAN GURU YANG DICERAP


DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN(P & P)
PADA 10 OGOS 2010

BIL BIL GURU


JUMLAH JUMLAH
BIL NAMA PEMANTAUAN SEKOLAH DI CERAP
SR SM SEKOLAH SR SM GURU

1 PEMANTAUAN SPA
19 3 22 97 20 117
2 BIDANG BAHASA
13 4 17 65 20 85
BIDANG SAINS
3
KEMASYARAKATAN 4 3 7 25 16 41
4 BIDANG SAINS / MATEMATIK
2 2 4 5 7 12
5 BIDANG TEK. VOKASIONAL
12 22 34 14 48 62
BIDANG ICT &
6
PENGKOMPUTERAN 3 11 14 3 11 14
PEMANTAUAN INDIVIDU
7
(PROGRAM) 146 5 151 143 11 154
 
JUMLAH KESELURUHAN 199 50 249 352 133 485

Rumusan Pelaporan
Lawatan Penyeliaan & Pemantauan Sektor Pengurusan Akademik 2010

Pengurusan Kurikulum
1. Buku Rekod Mengajar

- Ramai guru yang tidak mencatatkan refleksi atau impak selepas setiap P&P
atau penulisannya terlalu subjektif , tiada ukuran untuk dijadikan panduan
- Kebanyakan guru mencatatkan aktiviti dalam penulisan rancangan harian terlalu ringkas
Aktiviti yang dicatat tanpa mengambilkira tahap pencapaian murid.
Kebanyakan guru tiada catatan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) hanya menyertakan
cetakan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) sebagai RPT.
- Melampirkan RPT dan Sukatan Pelajaran yang telah lusuh atau tulisan yang tidak terang
/sukar dibaca. Ada yang mencatatkan disimpan pada fail yang berasingan tetapi tidak
disertakan untuk rujukan, ianya sepatutnya mudah diakses bila diperlukan
- Helaian Rekod Penghargaan, Pertemuan Profesional dan Aktiviti Guru tiada catatan , ianya
memudahkan pihak pentadbir untuk membuat penilaian prestasi.
- Ada guru yang tidak membawa Buku Rekod Mengajar – satu kesalahan. Guru perlu
menghayati nota dan catatan yang disertakan dimuka hadapan BRM sebagai panduan dan
rujukan.

2. Proses Pengajaran & Pembelajaran

- Guru masih menggunakan cara tradisional – penyampaian yang tidak menarik dan mencatat
atas papan tulis. 9 kaedah pedagogi baru yang diperkenalkan tidak digunakan.
- Kaedah yang digunakan kaedah yang berpusatkan guru.
- Guru banyak menggunakan kaedah ceramah ( lecture) tanpa mengambilkira tahap
pencapaian dan kebolehan murid.
- Setiap P&P perlu dimulakan dengan set induksi yang relevan agar dapat menarik minat dan
perhatian murid untuk dikaitkan dengan pelajaran yang akan diajar.Aktiviti yang menarik
yang ada hubung kait dengan pelajaran dan aktiviti pengukuhan . Guru sering menggunakan
aktiviti mebaca buku teks secara bergilir didalam kelas . Kaedah ini tidak sesuai untuk
matapelajaran Sains, Kajian Tempatan , Kemahiran Hidup dan matapelajaran lain selain dari
Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
- Kemudahan ICT – makmal komputer, course ware, Astro ( TV Pendidikan) dengan
pendekatan yang lebih menarik tidak digunakan dengan meluas.
- Penggunaan ABM / BBM – terlalu minimum menyebabkan proses P&P membosankan dan
kurang berkesan.
- Aktiviti amali untuk matapelajaran Sains dan Kemahiran Hidup kurang dijalankan. Murid
hanya belajar secara teori atau maya sahaja.
- Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) ditempat mengajar kelas peperiksaan tanpa
memberikan bimbingan terlebih dahulu. GSTT perlu diberi bimbingan dan tunjukajar oleh
guru-guru berpengalaman dan terlatih.
- Pencerapan rakan sebaya, ketua panitia dan pentadbir perlu diamalkan dengan berjadual,
berkala dan konsisten untuk membantu dan memberi komen membina
- P&P Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tidak dipisahkan . Guru yang mengajar
bukan guru opsyen dan silih berganti setiap tahun dan ramai. Diajar tanpa mengikut
sukatan pelajaran yang betul. Peralatan kurang seperti ragbi, hoki dan badminton.
- P & P Pendidikan Seni Visual dan Pendidikan Muzik – tiada bilik Muzik Khas menyebabkan
menganggu kelas yang berdekatan. Guru yang mengajar bukan guru opsyen menyebabkan
kemahiran dan pengetahuan guru terhad. Bilik muzik sering diletakkan di tingkat atas
menyebabkan guru dan pelajar menghadapi kesukaran memindahkan peralatan bila
diperlukan untuk membuat persembahan.
- P&P Sains- guru jarang membuat eksperimen , jika dibuat dalam kumpulan yang besar.
Menyebabkan murid kurang minat mempelajari Sains
- Guru bukan opsyen hendaklah diberi bimbingan dan latihan berkala.

3. Buku Nota / Buku Latihan

Dikebanyakan sekolah :-
- Nota dan latihan yang diberi guru tidak mencukupi
- Tidak diperiksa dengan teliti, teguran/ulasan asas penulisan buku nota /buku tulis
 Tulisan murid yang tidak kemas
 Tarikh dan hari tidak dicatat
 Garisan tepi sebelum memulakan tugasan
 Ejaan dan penggunaan huruf besar dan huruf kecil
 Buku nota / buku tulis yang kotor dan koyak
- Tiada catatan penghargaan atas kerja murid yang baik dan kemas.
- Tidak ada tindak susulan atas segala teguran yang dbuat.
- Murid wajib membuat pembetulan atas segala kesilapan bagi tujuan mengulangkaji.

4. Fail Panitia Matapelajaran

- Penyediaan fail panitia yang lengkap , kemas dan mudah diakses


- Catatan minit mesyuarat yang menggunakan format lama
- Mesyurat kurikulum sekolah , agendanya hanya membincangkan hal-hal pengurusan ( house
keeping) lebih banyak digunakan oleh pentadbir untuk memberikan taklimat.
- Seharusnya mesyuarat kurikulum di gunakan untuk membincangkan tahap pencapaian
/prestasi murid. Aktiviti yang sesuai dijalankan oleh membantu mempertingkatkan
Prestasi murid. Post mortem perlu dibuat.
- Didalam mesyuarat kurikulum sasaran keputusan sekolah berdasarkan headcount yang
dibuat dengan menggunakan panduan dan rujukan dari pelan strategik sekolah.
- Mesyuarat panitia digunakan untuk membincangkan sasaran murid mengikut
matapelajaran. Setiap ujian/peperiksaan dalaman hendaklah dibuat JSU soalan. Post
mortem terperinci untuk keputusan, soalan dan pencapaian murid berdasarkan
matapelajaran.

5. Bengkel / Makmal/Bilik-bilik Khas

5.1 Bengkel KHSR


- Bengkel yang dibina khas , lengkap dengan perabot dan peralatan
- Bengkel yang diubahsuai ada yang lengkap dan dijaga rapi tetapi banyak yang tidak
kondusif dan padat jika satu kelas 35 ke 40 orang murid dalam satu-satu masa
peralatan yang tidak mencukupi menyebabkan aktiviti amali lambat dan tidak berjalan
lancar.
- Tiada bengkel – bahan dan peralatan disimpan didalam stor sukan atau stor am sekolah,
Kelas amali dijalankan di bilik darjah atau kantin atau kaki lima kelas – tidak selesa dan
tidak sesuai.

5.2 Bengkel Bidang Teknik & Vokasional – KHB/MPV/LKTK


- Bengkel ERT kebanyakannya terjaga rapi dan ceria
Ada bengkel kerja kayu, kerja paip dan kerja elektronik-tidak tersusun , tidak
berlabel dan peralatan tidak dijaga baik.
- Kebanyakan bengkel pertanian, terbiar dan tidak terjaga .
- Kebanyakan bengkel MPV dalam keadaan baik dan selesa untuk P&P,
Bengkel LKTK – sekolah yang menawarkan matapelajarn tersebut – bengkel terjaga
Sekolah yang tidak menawarkan matapelajaran tersebut tetapi ada bengkel – bengkel
tidak terjaga atau dijadikan kelas. Bengkel berada di tingkat atas – Tingkat 3 peralatan
yang besar dan terlalu berat di tempatkan dibawah – tempat yang tidak sesuai

5.3 Makmal Sains ( Sekolah Menengah) Bilik Sains ( Sekolah Rendah)


- Banyak makmal Sains yang telah lama dan uzur fizikalnya – perabot rosak dimakan anai-anai
- Penggunaannya tidak maksimum
- Proses pelupusan bahan-bahan berbahaya sukar dan mahal.
- Makmal Sains/ Bilik Sains perlu diaudit setiap tahun supaya makmal diurus mengikut
prosedur yang betul.

5.4 Makmal Bahasa


- Tidak digunakan secara maksimum
- Tiada bekalan bahan, courseware perlu dibina sendiri oleh guru.
- Peralatan telah rosak dan bila dilaporkan ke JPNS , dimaklumkan bahawa tiada peruntukan
untuk membaikpulih, penggunaan kaset telah ketinggalan zaman , sukar mendapat bekalan.

5.5 Makmal Komputer


- Penggunaannya tidak secara maksimum
- Banyak komputer dalam makmal komputer rosak yang tidak boleh digunakan.
- Bilangan yang sedikit menyebabkan murid perlu berkongsi
- Internet tidak dapat diakses atau terlalu perlahan menyebabkan program seperti ZOOM A
tidak berjaya.
- Peruntukan khas perlu untuk kos penyelenggaraan peralatan komputer.

6. Pengurusan Headcount

- Headcount dibuat sekadar memenuhi keperluan PPD atau JPNS tetapi tidak dijadikan
alat/tools untuk membantu memajukan prestasi murid.
- Ada disediakan tetapi ada kekeliruan atau kesilapan.
- ETR murid yang lemah disasarkan gagal- sepatutnya disasarkan markah yang minimum lulus
dan guru akan berusaha membantu murid kearah itu.
- Perbincangan dua hala murid dan guru perlu ada – murid perlu tahu sasaran yang dibuat
atau murid yang menentu sasaran atas bimbingan guru.
- Headcount pelu dipamer dalam kelas atau meja murid atau buku nota/latihan murid agar
murid sentiasa peka dengan sasaran yang dibuat.
- Post mortem perlu dibuat oleh murid dan guru selepas setiap ujian atau peperiksaan untuk
menentukan sasaran yang telah dibuat, jika dibawah paras yang disasar perlu buat post
mortem tetapi jika menepati atau melepasi sasaran, sasaran baru perlu dibuat-
mengelakkan murid berada dalam zon selesa.
(C). LAPORAN PRA SEKOLAH

1. DATA BILANGAN KELAS PRASEKOLAH KPM MENGIKUT JENIS SEKOLAH DAN LOKASI 2010

BIL DAERAH LOKASI JUMLAH


BANDAR LUAR BANDAR BESAR
SK SJKC SJKT SKA JUMLAH SK SJKC SJKT SKA JUMLAH
01 SEREMBA 29 0 0 0 29 42 0 1 0 43
72
N
02 TAMPIN 4 0 0 0 4 21 3 3 0 27 31
03 P. 1 0 1 0 2 20 1 0 0 21 23
DICKSON
04 K.PILAH 6 0 0 0 6 30 1 1 0 32 38
05 JEMPOL 0 0 0 0 0 36 2 1 1 40 40
JELEBU 3 0 0 0 3 11 3 0 1 15 18
06 REMBAU 3 0 0 0 3 14 1 0 0 15 18
JUMLAH N. 48 0 1 0 47 174 11 6 2 193 240
SEMBILAN
2. JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN KELAS PRASEKOLAH IALAH 172 BUAH SEKOLAH
3. DATA MURID PRASEKOLAH MENGIKUT DAERAH TAHUN 2010

BIL DAERAH MURID LELAKI JUMLAH MURID PEREMPUAN JUMLAH JUMLAH


MURID MURID BESAR
M I C LAIN- LELAKI M I C LAIN- PEREMPUAN
LAIN LAIN
01 SEREMBA 724 12 12 5 752 709 28 6 2 745 1497
N
02 TAMPIN 207 39 26 3 256 260 45 23 2 330 605
03 P. 232 12 12 2 258 232 15 14 7 268 526
DICKSON
04 K.PILAH 329 12 5 8 354 289 20 7 8 324 678
05 JEMPOL 372 13 20 7 412 371 11 11 4 397 809
JELEBU 144 3 25 4 176 110 15 17 2 144 320
06 REMBAU 166 - 15 - 181 151 - 10 - 161 342
JUMLAH N. 217 101 104 29 2408 2122 134 88 25 2369 4777
SEMBILAN 4

4. JUMLAH GURU PRASEKOLAH TAHUN 2010

BILANGAN GURU GRED JAWATAN


89 ORANG DGA 29
75 ORANG DGA 32
73 ORANG DG 41
3 ORANG DG 44
JUMLAH GURU PRASEKOLAH SERAMAI 240 ORANG

5. PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK )TAHUN 2010

a. Pendedahan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK ) kepada semua Pegawai

Prasekolah di JPNS pegawai prasekolah di PPD Juru Latih Utamaperingkat negeri serta semua
guru prasekolah seluruh Negeri Sembilan telah dijalankan bermula pada bulan Oktober 2009.

Tarikh Nama kursus Tempat Kehadiran


12 -15 Okt Kursus Orientasi Kurikulum Regency Resort Port Penyelia prasekolah
2009 standard Prasekolah Dickson JPNS
Kebangsaan 2009 Dan 12 orang Jurulatih
Utama

01 – 04 Dis Kursus Orientasi Kurikulum Hotel Orkid Melaka Seramai 120 orang
2009 standard Prasekolah peserta dari PPD
Kebangsaan 2009 Seremban, kuala Pilah
dan Rembau termasuk
Penyelia prasekolah
(Pengurusan)
6 orang Penyelia
Prasekolah dari semua
PPD
07 – 10 Dis Kursus Orientasi Kurikulum Hotel Emperor Melaka Seramai 120 orang
2009 standard Prasekolah peserta dari PPD
Kebangsaan 2009 Jempol/Jelebu , Tampin
dan Port Dickson
termasuk Penyelia
prasekolah
(Pengurusan)
6 orang Penyelia
Prasekolah dari semua
PPD

27-29 Jun Kursus Kurilulum Standard Hotel Lisbon Melaka Guru yang baru dilantik
2010 Prasekolah Kebangsaan seramai 18 orang.
bagi guru yang belum
mengikuti Kursus KSPK

b. Kurikulum Standarad Prasekolah Kebangsaan (KSPK ) adalah perlu dilaksanakan pada


Januari 2010 mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) Bilangan 9 Tahun 2010.
c. Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT ) dan Rancangan Pengajaran Harian (RPH ) juga
dibincangkan semasa kursus dijalankan.

6. KURSUS DAN TAKLIMAT PENINGKATAN PROFESIONAL BAGI GURU PRASEKOLAH

Tarikh Kursus / Taklimat Tempat Kehadiran Status


01-03 Jun Kursus Literaci ICT Hotel Seri 50 peserta Sudah
2010 Malaysia Bagan dilksanakan
Lalang Sepang dengan 100 %
kehadiran

04 – 06 Kursus Literaci ICT Hotel Putera 72 peserta Belum


Okt Kuala Lumpur dilaksanakan
2010
12Okt Taklimat Modul SK Jempol Semua guru Belum
2010 Pentaksiran prasekolah dari dilaksanakan
Prasekolah PPD
Jempol/Jelebu,
Kuala Pilah dan
Tampin

13 Okt Taklimat Modul SMK Pendeta Semua guru Belum


2010 Pentaksiran Zaaba Paroi Jaya prasekolah dari dilaksanakan
Prasekolah PPD
Seremban,Rembau
dan port Dickson

18 – 20 Kursus Hotel Seri 48 peserta Belum


Okt 2010 Profesinalisme Malaysia Bagan dilaksanakan
bahasa Inggeris bagi Lalang Sepang
Guru Prasekolah

26 – 28 Kursus Hotel Brisdale 48 peserta Belum


Okt 2010 Profesinalisme Kuala lumpur dilaksanakan
bahasa Inggeris bagi
Guru Prasekolah

Pemantauan bermula dari bulan Januari dan telah dilaksananakan bersama dengan

i. Pemantauan PBG
ii. Pemantauan SPA
iii. Pemantauan Bidang

Bilangan sekolah yang dilawati Bilangan guru


32 buah 38 orang

iv. Hasil dapatan Pemantauan / kursus serta taklimat dilaksanakan dalam tahun
2010,

Dapatan
 Lebih 95 % guru prasekolah memahami kehendak KSPK dan telah pun memberi
taklimat pelaksanaannya kepada pihak pentadbir.
 Guru telah menjalankan 600 minit pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa
Melayu dan 600 minit pengajaran dan pembelajaran dalam Bahasa Inggeris.
 Di sekolah SJKC dan SJKT , pengajaran dan pembelajaran dijalankan mengikut
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan iaitu 400 minit dalam Bahasa Melayu,400
minit dalam Bahasa Inggeris dan 400 minit dalam Bahasa Ibunda.
 Kelas bermula jam 8.00 pagi dan berakhir pada 12.00 tengahari iaitu selama 4 jam
sehari.
 Tumpuan pelaksanaan p&p adalah 65 % pengajaran teras dan 35 % pengajaran tema
diawal tahun sehingga Jun.
 Guru juga cuba mencapai objektif menguasai 4M (Membaca, Menulis, Mengira,
Menaakul ) untuk semua murid prasekolah yang tiada masaalah pembelajaran.
 Guru ada menyediakan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT ) dan menulis
Rancangan Pengajaran Harian (RPH ) tetapi kurang menepati format yang telah
dicadangkan semasa kursus KSPK, iaitu 3 elemen perlu ditulis iaitu Objektif, Aktiviti
dan Impak.
 Terdapat sebilangan kecil guru prasekolah ( 5.26 % ) tidak melaksanakan KSPK dan
guru Pendidikan Islam (2.63 % ) masih menggunakan Kurikulum Kebangsaan
Prasekolah tahun 1992.
 Terdapat juga sebilangan kecil ( 6.25 % ) Guru Besar yang tidak memahami KSPK.
 Pada keseluruhannya sepanjang kursus dan taklimat yang dijalankan oleh pihak
Jabatan Anjuran bersama Bahagian pendidikan Guru dan Bahagian pembangunan
Kurikulum mendapat kerjasama yang sangat baik dari pihak pentadbiran sekolah
memandangkan purata kehadiran adalah melebihi 90 %.

Perdana Menteri
Datuk Seri Najib Razak
Timbalan Perdana Menteri
Tan Sri Muhyiddin Yassin
Menteri di Jabatan Perdana Menteri
Senator Tan Sri Dr Koh Tsu Koon
Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz
Senator Datuk Seri Idris Jala
Senator Tan Sri Nor Mohamed Yakcop
Senator Datuk Seri Jamil Khir Baharom
Timbalan Menteri: Datuk Liew Vui Keong
Timbalan Menteri: Datuk Dr Mashitah Ibrahim
Timbalan Menteri: Datuk SK Devamany
Timbalan Menteri: Datuk Ahmad Maslan
Timbalan Menteri: Datuk T Murugiah
Kementerian Kewangan
Menteri I: Datuk Seri Najib Tun Razak
Menteri II: Datuk Seri Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah
Timbalan Menteri: Datuk Dr Awang Adek Hussin
Timbalan Menteri: Senator Datuk Donald Lim Siang Chai
Kementerian Pelajaran
Menteri: Tan Sri Muhyiddin Yassin
Timbalan Menteri: Datuk Dr Wee Ka Siong
Timbalan Menteri: Datuk Dr Puad Zarkashi
Kementerian Dalam Negeri
Menteri: Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussien
Timbalan Menteri: Datuk Wira Abu Seman Yusop
Timbalan Menteri: Datuk Lee Chee Leong
Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan
Menteri: Datuk Seri Dr Rais Yatim
Timbalan Menteri: Datuk Joseph Salang Gandum
Timbalan Menteri: Senator Datuk Maglin Dennis D”Cruz
Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
Menteri: Datuk Seri Peter Chin Fah Kui
Timbalan Menteri: Noriah Kasnon
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
Menteri: Datuk Seri Mohd Shafie Apdal
Timbalan Menteri: Datuk Hasan Malek
Timbalan Menteri: Datuk Joseph Entulu Belaun
Kementerian Pengajian Tinggi
Menteri: Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin
Timbalan Menteri: Datuk Dr Hou Kok Chung
Timbalan Menteri: Datuk Saifuddin Abdullah
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
Menteri: Datuk Seri Mustapa Mohamed
Timbalan Menteri: Datuk Mukhriz Tun Dr Mahathir
Timbalan Menteri: Datuk Jacob Dungau Sagan
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
Menteri: Datuk Seri Dr Maximus Johnity Ongkili
Timbalan Menteri: Fadillah Yusof
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
Menteri: Datuk Seri Douglas Uggah Embas
Timbalan Menteri: Tan Sri Joseph Kurup
Kementerian Pengangkutan
Menteri: Datuk Seri Kong Cho Ha
Timbalan Menteri: Datuk Abdul Rahim Bakri
Timbalan Menteri: Jelaing Mersat
Kementerian Pelancongan
Menteri: Datuk Seri Dr Ng Yen Yen
Timbalan Menteri: Datuk Dr James Dawos
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
Menteri: Datuk Seri Noh Omar
Timbalan Menteri: Datuk Johari Baharum
Timbalan Menteri: Chua Tee Yong
Kementerian Pertahanan
Menteri: Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi
Timbalan Menteri: Datuk Dr Abdul Latiff Ahmad
Kementerian Kerja Raya
Menteri: Datuk Shaziman Abu Mansor
Timbalan Menteri: Datuk Yong Khoon Seng
Kementerian Kesihatan
Menteri: Datuk Seri Liow Tiong Lai
Timbalan Menteri: Datuk Rosnah Rashid Shirlin
Kementerian Belia dan Sukan
Menteri: Datuk Ahmad Shabery Cheek
Timbalan Menteri: Senator Gan Ping Sieu
Timbalan Menteri: Datuk Razali Ibrahim
Kementerian Sumber Manusia
Menteri: Datuk Dr S Subramaniam
Timbalan Menteri: Senator Datuk Maznah Mazlan
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
Menteri: Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob
Timbalan Menteri: Datuk Tan Lian Hoe
Timbalan Menteri: Datuk Rohani Abdul Karim
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Menteri: Datuk Wira Chor Chee Heung
Timbalan Menteri: Datuk Lajim Ukin
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
Menteri: Senator Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil
Timbalan Menteri: Senator Heng Saei Kie
Kementerian Luar Negeri
Menteri: Datuk Seri Anifah Aman
Timbalan Menteri: A Kohilan Pillay
Timbalan Menteri: Datuk Richard Riot Jaem
Kementerian Wilayah Persekutuan Dan Kesejahteraan Bandar
Menteri: Senator Datuk Raja Nong Chik Raja Zainal Abidin
Timbalan Menteri: Datuk M Saravanan
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
Menteri: Tan Sri Bernard Giluk Dompok
Timbalan Menteri: Datuk Hamzah Zainudin
Timbalan Menteri: Senator Datuk G Palanivel

Perubahan Kabinet baharu ini melibatkan perubahan yang berikut:

Menteri
1. Datuk Seri Kong Cho Ha dilantik sebagai Menteri Pengangkutan bagi menggantikan
Datuk Seri Ong Tee Keat yang ditamatkan pelantikan sebagai menteri;
2. Datuk Wira Chor Chee Heung yang sebelum ini Timbalan Menteri Kewangan pula
dilantik sebagai Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, menggantikan tempat Cho
Ha.
Timbalan Menteri
1. Ahli Parlimen Labis Chua Tee Yong dilantik sebagai Timbalan Menteri Pertanian dan
Industri Asas Tani;
2. Senator Datuk Donald Lim Siang Chai sebagai Timbalan Menteri Kewangan;
3. Senator Gan Ping Shou sebagai Timbalan Menteri Belia dan Sukan menggantikan
Datuk Wee Jeck Seng yang  ditamatkan pelantikan.
4. Senator Datuk Maglin Dennis D’Cruz dilantik sebagai Timbalan Menteri Penerangan
Komunikasi dan Kebudayaan
5. Senator Datuk G Palanivel sebagai Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan
Komuniti;
6. Ahli Parlimen Serian, Datuk Richard Riot sebagai Timbalan Menteri Luar Negeri.
Selain daripada pelantikan baru, terdapat juga rombakan dari segi pertukaran portfolio
dalam Senarai Menteri Kabinet 2010 yang melibatkan tiga timbalan menteri iaitu:
1. Datuk Rohani Abdul Karim dari Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ke
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan;
2. Jelaing anak Mersat dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Pengangkutan;
3. Datuk Lee Chee Leong dari Kementerian Luar Negeri ke Kementerian Dalam Negeri.
Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Mizan Zainal

TERAS PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006 - 2010


(PIPP)
 
 
Membina Negara Bangsa
dengan memperkasakan bahasa kebangsaan, memantapkan perpaduan negara dan integrasi
nasional, memupuk kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya bangsa. 
 
 
Membangunkan Modal Insan
dengan meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan, memupuk pelajar memiliki
kemahiran, ketrampilan dan disiplin.
 
 
Memperkasakan Sekolah Kebangsaan
melalui peluasan program prasekolah, pemantapan kepimpinan pengetua / guru besar dan kualiti
guru serta kurikulum dan kokurikulum.
 
 
Merapatkan Jurang Pendidikan
dengan membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan luar bandar, mengurangkan
keciciran dan meningkatkan bilangan guru terlatih di kawasan pedalaman.
 
 
Memartabatkan Profesion Keguruan
melalui menambah baik sistem pemilihan dan persekitaran kerja guru, memantapkan latihan
perguruan, kerjaya, perancangan dan pengurusan sumber manusia.
 
 
Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan
dengan pemilihan guru berkebolehan dan berkemahiran tinggi dan mewujudkan sekolah kluster
yang memberi lebih autonomi kepada sekolah.